Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Peşin fiyatına TAKSITL1 Palto Pardesü Trençkot Elbise Manto Dökar Caket Pantalon v.s. Şanal Konfeksiyon'da Sultanhamam Meydam Camcıbaşı Hanı zemin katta Telefon; 22 71 18 u m h u r i yet NADt 34 müJetin 329 müsabıkı arasında Türkiyeyl dünya ikincisi yapan Millî Ekipimizi yetiştiren : Daktilo Sekreter Kurslan ÖSRETİR İŞ BUtüR Ücreti Taksitle Alır Merkez: LâleH, Kemalpaşa Ağa yokuşu No. 14 Tel: 22 2106 Bevoğlu şubesi: Lâle sineması karşısı No. 34 Kat: 5 Tel: 44 9011 35incı yıl Sayı 12.649 Telgraf ve mektub adresi Cumhuriyet tstanbu] Posta Kutusu: İstanbıı] No 246, Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 »0 Pazartesi 12fckim1 9 5 9 nın h I secıme nazır oımasını İnönü 1960 da C. Güvenlik Konseyi gene için bugün yeni üye istedi seçimi yapılacak Missahitler Polonya ve Türhiyenin gerehîi ücte ihi ehseriycti ilk turlarda elde edemiyccehlerini saylüyorlar Birleşmiş Milletler. 11 (AP) B Milletler Güvenlik Konseyine seçilme konusunda Türkiye ile Polonya'nm bir çıkmaza girecekleri müsahitler tarafından bugün belirtilmiştir. Müş?hit delegelere göre böyle bir durum pazartesi sabahı Güvenlik Konseyine 3 üye memleketin seç"mesi sırasında ruhur edecektir. Aynı günde Ekonomik 1 ve Sosyal Kanseye de 6 üye devlet seçilecektir. Bunlara göre neı Türkiye ne Polonya ilk oylamada 82 devletlik Genel Kurulda 2 3 ekseriyeti elde edebiltfoektir. Delegelerin ilâve etı Arkan Sa. Beş, Su. 5 de ı I Dün Kadıköy C.HP. ilçesînde Genel Sekreter Aksal iktisadi durum üzerinde durdu, İI Başkanı Şemsettin Günaltay da Başbakanm Amerika seyahatine temas etti Genel Başkan İsmet fnönü, Kongrede dinlenen koıraşmasında iniikam hisâinden uzak bulumılmasını istedi ve dedi ki: "İstanbul gibi yerde güçlüklerî ve marifetleri yenemiyecek seviyedeysdk kültür, medeniyet ve demokrasi iddiasına liyâkafımız olmaz,, Türkiyede kahve istihlâki yüzde 57 azalmış B. Milletler tarafmdan vayınlanan bir raporda Ortadoğuda istiblâkin düştüğü bildiriliyor Washin*ton 11 (A.P.) Kah%e istihlâki ile iİRİli olarak Birleşmiş Milletler tarafından bir rapor ya ymlanmıştır. Bu raporda Ortadoğu ve Kuz*y Afrika memleketlerinde 1934 38 ve 1955 57 yılları arasındaki insan bajfina istihlâkin ne kadar a zaldığı gösterilmektedir. Bu vnllar arasmda istihlâkteki aîalma şöyledir: Irak ^ r 38; İran "r50 Ürdün ^22; İsrael <rc27; Türkiye ^57, Mısır % 65; Tunus % 12; Sudan I>iğer taraftan rapor, kahvenin kilosunun Polonyada resmî kur ü zerinden 75 dolar olduğunu ilâve etmektedir. Yugoslavyada kahvenin kUosu takriben 7 dolardır. Çekos lovakyada ise 26 dolardsr. I İnönü'nün ( I ielealınan j I konusması 1 | | | «Nereden buldun kanunu çıkarmıyacağız» I İ | C.H.P Genel Başkanı îsmet İnönü'nün. Kadıköy İlce Konsresi için, tele ahnan konusması aşağıdadır : i'Selâmlar ve sayeılar sunarak fikirlerimi söyliyeceğim. Kadıköy muhitini. cemiyetimizin | kültürü ve sağduyusu ileri olan köselerinden biri tayıyorum. Burada. gelecek seçimlerin kanun haklan. teknik bilgiler ve hazırlıklar bakımından ciddiyetle çalışmasını isterim. Arkan Sa. Beş, Sii. 4 de C.H.P. Kadıköy ilçe kongresi, dün gaat 9.30 dan itibaren Kadıköy Süreyya sinemasında yapılrmştır. 243 delegenin katıldığı kongreyi Parti Genel Sekreteri Ismail Rüştü Aksal, Genel Sekreter Yardımeısı Kemal Satır. Van milletvekili Sait Erdinç, Ordu milletvekili Fer da Güley. tl Başkanı Şemsettin Günaltay ve kalabalık bir dinleyiei kütlesi takip etmiştir. 10 saat 20 dakika süren ve uzun dedikodulan olan Kadıköy teşkilâtındaki hiripçilik yüzünden zaman zaman e Arkası Sa. Beç. Sii. 4 de Bölükbası 1946 ruhlu D.P. lileri CKMP ye çagırdı Genel Sekreter Aksal, dün Kadıköy ilçe kongre sinde konuşurken Eskişehir. 11 (Telefonla) C.K. M. P. Eskişehir İl kongresi bugün yapılmıştır. Kongreye Genel Başkan Osman Bölükbası ve Genel Kurul üyeleri de katılmışlardır. D. P. v» C. H. P. İl tdare Kurıılu fiyeterfitiîn hSttr butmVhıgu kongrece konuşan Bölükbası iktidarm kanuntarı ciçneHiğini iddia etmiştir. Kırşehirde D. P. tarafından kendisine D. P. ye geçmesi için yapılan teküfleri reödettiğini açıkhyarak 1946 ruhlu D P. !ile>i partisinin saflarına davet etmiştir. Mendereş bııgün Amerikada Ceyhanda Gülek adııta ilk konuşmasını yapacak ocak acıldı Sasbakan yarın da Hev York'ta 1000 kişitıiıt dâvetli bulunduğu ziy«ifctte bir iiatuk verecek las'ta Türkiye ve Dünya Münasebetleri> konusunda bir konuşma yapacağı bi'dirilmektedir .Bu konuşmıya büyiik ebemmiyet verilmektedir. Diğer taraftan Menderes sah günu New York'a dönüşünde Dış Münasebetler Cemiyetinin vereceği 1000 kişilik yemekte mühim bLr konuşma yapacaktır .Bu toplantıya Amerikanın en seçkin şahsiyetteri ile başmuharrirleri. yazarları ve gazete sahipleri davet edilmiştjr. CH.P. nin sabık Genel Sekreteri Adana bbigesini dolaşı.vor ve «üzerinde durmıyaNew York 11 (R.< Türkiye Başlını, iç isimizdir» diyerek bakanı Menderes .Washingtnn'dan istifası hakkında buraya gelmiştir. Başbakanı hava akonuşmuyor lanında Amerikan hükümet adamları la Teksas eyaletinin Dallas şehrin* hareket etmiştir. Dallas'ta başta Amerikanın eski Türkiye Büyükelçisı McGhee olmak üzere. bir çok tesekile Türk memurları ve kolonisi kar küller kendisini karşılamak üzere Adana, lî (Telefonla) Genel şılamıştıv. hazırlanmaktadrrlar. Sekreterlikten istifasından sonra Türkiye hükümet Başkanının DalBaşbakan Menderes bu sabah ııçak seçim bolgesi olan Adanaya gelerek turuna başlamış bulunan Kasım Gülek, bugün beraberinde ken disini tutan milletvekillerinden Ali Menteşeoğlu, Rıza Tekeli. Turput Yeğenağa, Yılmaz Mete, Saim Karaömerlioglu ve Mehmet Geçi Arkan Sa. Beş, Sii. 6 da Tedhişçi Grivas ilerde Kıbrıs' Lefkoşe, 11 (R.) Kıbrıs Türklerinin lideri Dr. Fazıl Küçük, verdiği bir beyanatta General Grivas'ın Adaya hemen dönmesini. Türklerin istemediğini. bunun ileride daha müsait karşılanabileceğini söylemiştir. Saraçhanebaşındaki yol inşaatında yap'lan ~ k a z l sırasında, Bizans devrinden kalma olduğu tahmin edilen büyük bir mermer paıçası bulunmuştur. Yukarıdaki resinıde. bir âbidenin kaıdesi olduğu tahmin edilen taşın vinçle kaldırılışı görülmektedir. Develinin il haline fetirilmesi hazırlığı İlçe Hükümet binasımn iteerinde Vilâyet konağı tabelâsı asılı bulunuyor Develi, 11 (Telefonla) İ1e«nizin il haline getirilmesi yolundakj çalışmalann müspet bir safhaya gir diği öğrenilmiştir. Cumhuriyet G«zetesinin bunu teyid eden haherl ilcemizde memnuniyet uyandîrmıştır. Esasen Develi 30 yıldır bir il vasfını taşımalttadır. Daha l<»30 da kurulmuş olan ortaokula son yıllarda lise de eklenmiştir. Mensucat sanayiinde kullanılan kitre mahsulünün Türkiye'deki merkezi Deveîi dir. Merkez nüfusu 22 binin üstüna. BPJ. S'i. 2rf« Anderintan'lar toprağa verüdiler T(1kyo Biiyük Elçimiz ve eşinin cenazeleri askerî bir törenle kaldırıldı Wiliz Kberallerinin iscile^e yaptıgı teklif Dr. Fazıl Küçük, sabık EOKA liderinin derhal Lefkoşe'ye geîmesine muarız olduğunu, fakat ilerde bunun müsait karşı lanabileceğini söyledi Dr. Küçük. bu arada Grivas'ın umumî toplantılarda ve bayramlar da ortaya çıkmasına tahammül gösterilmiyeceğini ilâve etmiştir. Türk ekalliyetinin lideri «Gri vas ın politika hayatma atılmasın Arkast Sa. Beş, Sü. 3 de Liberai Hder, İsri Partisiiin sosyalist olmıyan unsurlarma. Liberal Partiye girmelerini teklif etti. Muhafazakârlann Parlâmentodaki çoğunluğu 100 e indi Londra 11 'R.' îngiliz genel seçimlerinin kat'i neticeleri bugün belli olmuştur. Kuzey Skoçyanın iki seçim bölgesinin neticeleri de alınmıştır. Son duruma göre, Muhafazakâr Partinin yeni Avam Kamarasmda sağladığı çoğunluk 100 e inmiştir. Aynı zamanda bu neticelerle birlikte oy yüzdeleri de belli olmuştur. Muhafazakârlar oy sandıklarına atılan pusulaların "^49,4 ünü. İşçiler c^43.8 ini. Liberaller de Cy,5.9 unu almışlardır nun açilı$ında hazır bulunamıyacaktır. Parlamento bu defa bir Kralî komisyon tarafından açılacak ve hiç kimse davet olunmıyacaktır. Son genel seçimde Liberaller yıkılmak üzere olduklarma dair söylentileri tekzip etmişlerdir. Bir milyon 600 bin oy alan Liberaller Avam Kamarasına 6 milletvekili sokmuşlardır. Liberal Partinin Başkanı Grimmond bugün. İşçi Partisinin sosyalist olmıyan unsurlarına, Liberal Partiye iltihak etmelerüıi ve Muhafazakâr iktidara karşı geniş bir muhalefet teşkil etmelerini teklif etmiştir. Siyasî çevreler bu çağırıya büyük bir icabefin vuku bulmıyacağını ileri sürmektedirler. Ântalya'da hararet 31 derece! Antalya, 11 (Telefonla) Sonbahar mevsiminin ortasına gelinmiş olmasına rağmen Antalyada sıcaklar devam etmektedir, Nitekira şehrimiz bugün mSvsimin en sıcak giinlerinden birini yaşamış, sabah saat 7 de golgede 19 derece ola n suhunet saat 14 te 31 dereceye >ükselmiştir. Sıcak sebebiyle yüzlerce genç denize girmişlerdir. Hrutçef radyo harbini durdurmıyacağını söyledi o Tokyoda vefat ettiklerirü teessürle bildirdieimiz ve naaşları Japon hükümetinin tah3is ettiği hususî bir ucakla İstanbula getirilen Tokyo Büy ikelçimiz merhum Süreyya Anderiman ve eşinin cenazeleri. dön öğle Îngiliz parlamentosu 15 gün sonra nmazını mütaakıp şişli camiinden açılacak. fakat resmi bir açılış töp:'<eri rrerasimle kaldırılarak ebedi reni yapılmıyacaktır. Zira hamile bu ıstirahatgâhlarına tevdi edilmiştir. lunan Kraliçe Elizabeth, parlamen'o Arknsi Sa. Beş. Sü. .> de Rus BaşbakaAina göre, Mrıcat ihtilâline mudahale bir vazife imiş Londra, 11 (R.) Tass Ajansınm Moskovadan bildirdiğine göre, Krasnoyarsk şehrinde bir fabrikada yaptığı konuşmada, Hrutçef. Batılılara çatmış ve «Onlar soğuk harbe son verilmesini ve beynelmilel gergirüiğin azalmasını istemiyorlar» demiştir. Rusyanin elde ettiği başarıların Batıda küçültülmek istendiğini bildiren Hrutçef, radyo ve ne^riyat ile burjuva saçmalarının Rus halkınin vicdanmı zehirlemesine müsaade etmiyeccğini söylemiştir Rus diktatörü daha sonra kapitalizmin Arkası Sa. Beş, Sü. 5 de 6 ncı fllo Komutanı Amiral G.W. Anderson gazetecilerle konuşurken Ruslarm Akdeniz'deki denizaltıîannın sayısı 6 ncı Filo Komutanı Amiral G. W. Anderson diinkii basın toplantısında Rus denizaltıiarı sayısında artış veya eksiliş olmadığını söyledi Des Moines ağır kruvazörüyle şehrimizi ziyaret etmekte olan Amerikanın 6 ncı Akdeniz filosu ve Güney Avrupa vurucu kuvvetleri komutanı Visamiral G. W Anderson dün öğle üzeri Hiltonda bir basın toplantısı yapnııştır. Çok neşeli görünen Amiral ilk defa istanbula 1950 de yine aynı ge miyle geldi^ini söylemekle söze baslanı:ş vp riemiştir ki: « O zaman 6 ncı filo Komuta Anderiman'ların cenazeleri Şijli Camiinden c,ıkarı lırken nı Amiral Ballantine'di. Fakat 1950 de bugünkü statü mevcut değildi. Türkiye ve Yunanistan henüz NATO'ya iltihak etmemişlerdi. İstanbula ikinci ziyaretimi o sı İzmir. 11 (Telefonla) Eşrefralarda NATO Başkomutanı olan paşa D P. bucak kongresinin bu Eİ3enhower'le yaptım. Bu sefer günkü toplantısında D. P. den geTürkîye ve Yunanistan NATO'ya çenlerde ihraç edilen Şeref Bal kanlı i!e arkadaşları polis zoru ile âza nlmuşlardı. çıkarılmış'?Hır. Bujjun NATO'nun şüney ve do • Arkun Sa. Beş, Sü. lde \ Arkdsı Sa. Be§, Sü. S dal İzmir^de bir D.P. kongresinden sabık D.P. liler çıkarıldı III. AKDENİZ OYUN'LARI Beyrutta yapı'an 3. Akdeııiz oyun'arı dün merasimla açılmıştır. Buprün başhyacak olan miisabakalara milli ekiplerimiz de katılmaktadır. Yukarıdaki resimHe. milli baîkst bol takımımız, Beyrutta yapt'ğı son antrenmanda görülüvor. 'B»:'iuta °iden arkadaşımız Haluk SAN'ın vardiği tafsilâtı ve diğer haberleri spor sahifemizde bulacaksınız.)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog