Bugünden 1930'a 5,469,633 adet makaleKatalog


«
»

Galata rıhtırnı olaylarının 3 sanıgı daha tahliye edildi Baztarnh birinei jBh?fed<> ğine uyarak; 16 gündenberi tutuklu bulunan 7 sanıktan, gazetemizin partiler muhabiri Egemen Bostancı ile Mehmet Öztürk'ün 1000 er lira nakdi kefaletle ve Ömer Dipcin'in bihnkkın tahliyelerine karar vermiş tir. Arkadaşımız Egemen Bostancı' nin tahlivrtii. gazetemiz ve diğer gazetelerle, kendi ailesi arasında büvük sevinc yaratmıştır. Duruşmada âmme tanığı nlarak dinlenen 7 kisiden ikisi gszeteci, biri avukat diserleri parti mensubu gençlerdir Tanıklar ifadeierinde. sanıkların dâvada iddia edilen suçları islemedikİPrini görçüye müstenid olarak anlatmışlar ve olayın bir t»rtip oldufunu belirtmişlerdir «Ben onun ça*eteci olriufumı biliyoruni)) îlk dinlenen Avukat Sabri Vardarlı: Ke"ndisinin Savcılığı zamanından Milktvekili Saffet Omay'ı tanıdiğını ve Geyikli olavlanm tncelemeden dönen milletveküinp geçmi? olsun demek için nhtıma gittiğini 19 sanık içinde bulunan Avukat Oğuz Oran'ı nhtımda buldu§unu ve ktfndisine yardım etmesini, bir hâdise çıkmaması için çalışmasmı istediğini, milletvekilleri nhtıma cıkınca kendilerinp doğru gelen 56 kişi tarafından alkışlanıp omuzs ka'Hınldıklannı, bunların kim o'.duçunu bilmediğini söylemiştir. Tanık. polislerin rıhtımda icrai bir hareketini görmediğini, ancak Talât ÖıVün karakol» götürüldüğünü öğrenip, karakola gittikleYi lamsn orsda Vatan Gazetesi partiler muhabirini Bumin Yamanoğlu' nun iterek Örs'ün bulunduğu odava soktujhınu ve ikazlanna da: «Ben onun eazeteci olduğunu bilivorum> şeklinde cevap verdiğinl. daha «tonra da Yasar Yiğit tarafından O&uz Oran'in ifade için içeri alınd'Şısı sövtemiştir. Tanık Avukat Cehti Türei'in soruları üzerine, Egemen Bostancı'vı Yesilköyden eavet ivi tanıdıfını. rıhtımda da diğer gazeteei arkadaşlan ile birlikte gördü£ünü sövlemiş ve demiştir ki: «Her han?i Vıir tezahüratta bulunsaydı veya bir şey fisıldasaydı duyardım, zira tam arkamda idi, milletvekillenni havaya köldırmak için de" en ufak bir teşebbüste bulunmadı, zaten Eeemen'in bövle bir harekette bulunmas! icin Oğuz Oran'in öntine geçmesi lâzımdı, halbuki Bostancı her zaman Oran'm arkasında kaldı. Oğuz Oran da halkin kendilerine iltih'kı yolunda bir söz sarfetmedi ve işarette bulunmadı, vapurla rıhtım kapısı arası 15 metre idi ve ilk hamlede zaten küçük kafile bu mesafeyi aşmiştı, onlan dâvefce vakit bile yoktu» Gazetecilerin üzerine atıfan polis! Gazeteei Ayhan Yetkiner ifad«sinde; bir gazetecinin karakola götürüldüğünü duyarak gittiklerinde Bumin Yamanoğlu isimli 1. Şube memurunvr. kendileri yanında bulu Hr diye düşündüm ve üzüldüm.> Tanık, memurlardan Süreyyanm resmî polisler tarafından. partili zannedip sürükltfnerek götürüldüğünü söylemiş ve Cehti Türel'in suali üzerine: Egemen'in kalabalıkta kendi aralannda olduğunu. elin de kâğıt ve gazete ile vazife yapmıya çalıştığını gördüğünü söylemiştir Tanık. foto muhabirlttinin ar kadasları karakola götürülürken resim eektiklerini, bu yüzden de filimlerinin ellerinden ahndığını sövlemiştir. Tanık Nejat Çizer. Özcan Yılmaz, Ahmet Yılmaz. Saim Oral ve Vedat Yaraş'm Kadıköy'de kendisiyle beraber olduklarını ve o gün saat 20 50 den sonra ancak Kadıkövden avrıldıklannı söylemiştir. Tanık Mesut Kutlu da hemen aynı ifadede bulunmustur Nevzat Cubukcu isimli tanık da. Nedim Özer'in karakol önünde bir polis tarafından içeri ai'ndıâ'nı »ördüğünü söylemiştir. Gazeteci İhsan Onur da ifadesinde. Egemen ve difer gazeteci arkada?ları ile mille'vekillerinden beyanat almaya çalıs'ıklarını, bir ara Egemen'in resmî polisler arasında tartaklanarak götürüldüğünü gördüğünü söylemis ve Egemen'in hiç bir sekilde tezahürat vapmadıfını. kendilerinin yanından ayrılmacten polisler tarafından götürüldüğüne şahit olduğunu belirtmiştir. Son tanık Üniversi'e öğrencisi Mesut Ergun olmustur. Öğrenci ve partili olduğunu söyleyince. hâkim «Hem öğrenci, hem partili» demekten kendisini alamamıştır. Öğrenci kayda değer bir şey görrrediğini belirtmistir Tahliye istekleri Duruşma sonunda, avukatlar fahliye isteğinde bulunmuşlardır. Bu arada gazetemiz avukat! Cehti Türel, milletvekillerinden Omay'ın omuziar üzerinde taşmdığı ânı ve olayları tesbit eden 4 resmi mahkemeye vermi| ve Egemen'in bu re »imler içinde bulunmadığını belirttik'en sonra, Emniyet mensubu tanıkiarm Egerren hakkındaki beyaniarı arasındaki mübayenete işaret etmiç ve dün dinlenen tanıkların ifadelerine temas ederek Egemen hakkında dâva açmıya yetecek kadar bile delii bulunmadıSını söylemi«tir Bostancı'nın diğer avukatı Orhan Arsal. uzun bir konuşma yaparak bilhassa Egemenin suçsuz olduğunu belirtmiş ve iddia edilen ?Ö7İeri sarfetmiş olsa dahi bunların suç o!madığını kanuni yollarla izah etmiş ve gazetecilik mesle*inin özelliklerini anlatmiş ve Neden bunların arasında iktidardan bir gazeteci V"k> demi^ ve tahliye isteıriştir. Tahliye taiebi ve karar Feridun Erkon i!e beraber duruşmaya ijtirak eden Savcı Müfit Birsen yaptığı müşterek talepde: Bo»tancı ile Cktürk'ün 1000 er lira kefaletle ve Ömer Dipcin'in de bihakkın tahliyesini istemiştir. Mahkeme. taiebi synen kabul etmiştir. Enemen'in tahliyesl Bostancı 16 gün önce girdiği Sultanahmet Cezaevinden. dün saat 15 te çıkmıştır. Arkadaşları, babası ve akrabaları tarafından karşılanan Egemen, evvelâ gazetesine, daha sonra kendisinl Yeşilköy'deki evleriıjde heyecanla bekliyen annesi ve akrabalarm» kavuımuştur. Beyrut'ta hâdliseler Emniyet kuvvetlerî ile Ermeniler çarpıştı. 20 yaralı var Beyrut, 10 (a.a.) Dün Beyrut' ta Ermenilerle meskun bir mahallede «Kara Artin» isimli bir suçlu" nun aranması sırasında, Emniyet kuvvetleri ile Ermeniler arasında çarpışmalar olmuştur Polisin arama yaptığı mahalle sakinlerinin, Kara Artin Hındaki bu şahsı teslim etmeme'k 'çin polise ates açması hâdiselere sebebiyet vermiştirÇarpışmada biri polis olmak üzere 20 kişi yaralanmıştır Aranan fahıs kaçmağa muvaffak olmu'îtur. 19591960 YUNUS NADI Yazan: Durmus Bozkır 13 Dilimizin gelişmesi hakkında Kışinin dille düşündüğü, buna T.U tırmalamıyan sözcüklerden bağh olarak da uygar ve ekinli u Türkçe kar'jılığı bulunamamış olusların gelişmiş. durulmuş dılle lanları rahatça kullanmaktadırlar. re sahip oldukları herkesçe kabul 2 Dereme yoluyla, halk dilinedilen bır gerçektır. de bulunan Türkçe sözcükler geBatı dillerinin gelışimine raslı rekirse ilim ışığında düzeltileyan yağları. güclü bir devlet ve rek onerilmektedir (Çünkü halk ılen bir toplum görünümünde ge1 dilinde. özellikle fonetik bozulum çirdiğimi'' halde yetersiz bir dili çok fazladır.) miz var Bunun nedenlerini. dille I 3 Türemiye elverişli olduğu a7 çok uğraşan, herkes biliyor bu yetkililerce söylenen dilimize başgün. Benliğimize yabancı bir uy vurularak veni sörcükler türetilgarlığa, özellikle. yabancı bir ede mektedir bıyata özentinin sonucudur bu. Di4 Özleşme ereŞi benimsenerek limiz. Arapça Farsça sözcük ve yazılan eserler. ödüller dağıtılarak kurallara ardına değin açmıştı ka tesvik edilmektedir. pılarını. Bunun da nedenlerini buBunlara kimsenin bir diyeceği rada tartışmak fazla ve yersiz o olamaz kanısındayız Ek olarak ile lur kanısındayız. ri süreceklerimiz. 5 Beynelmilel terimler bizde Bütün yaygara ve direnmelere rağmen yüz yıldan fazla bir za de kullanılmalıdır 6 Resm! ağız ve en çok resml mandanberi dilin geçirdiği değideşim, 0 yabancı kural ve sözcükle vazışma bugünkü durumunu gerin, bu dile şu kadarcık olsun ya ğiçtirmelidir Örnegin D D Y rarlı olamıyacağını gostermiştir. cıkme'j'e tehir ya da rötar demetsmail Habib'in deyimiyle bizim melidir. Genel Kurmay Başkanlı«iri kemıkli» dilimiz, amip yapılı ğı bile Erkânı Harbiyei UmumiArapça ile uyuşamamıştır. LStin ye Rivaseti'nden daha Türkçedir. 7 Okullarda anadil öğretimive Yunan kaynaklarından beslenmiş Batı kafasının yine. aşağı yu ne daha çok önem verilmeli, dil kan aynı kokten kurduğu ve aynı bilçisi terimleri Türkçeleştirilmekurallara bağlılık dolayısiyle söz li ve kurallar keîinlikle saptanmacük alı?verişinde bulunarak geliş hdır. tirdiği Batı di'leri bize örnek gös8 tmlâ: Fonetik esasa dayanan terilemez. dilimizin sözcüklerini yazmakta bir güçlük ve vanlışlık yoktur. ÇoDilın özleşmesine karşı olanlara bakalım: Görürüz ki bunlar ço ğunlukla önerilen. açık ve kapalı ğunlukla «Osmanlıca» devrinin a (e) sorunıı sanıldı^ınca önemli damlandır. Bazıları az çok Arap değildir. Yabancı anlamındaki (el) ça da bildıkleri için fikirden vok ile organ snlamındaki (el) sözün sun yazılarını onunla beziyerek gelişişinden anlaşılır Yeşil'ın (e) «Yazar. geçiniyorlar. Vay efen si ile emzik'in (el sindeki söyleniş dim, soyut kavramları anlatamaz farkı konuşulan dilden öSrenilir. hale gelmişler. Hakçasını soyle Bunun gibi. geniz (n) %\ olarak ö(kef) mek gerekirse. asırlardır, neyi an nerilen (g) ile Arapçadaki latmıştı ki sizin savunduğunuz dil. yerine önerilen (q) hepten gerekSanat değerini görmezlikten ge sizdirler. Bazı heceleri uzatan ve k, g, 1, lemiyeceğımiz fakat bugün çoğunluğun anlamadığı, yarın kimsenin harflerini incelten (1) işareti o yaanlıyamıyacağı Divan Şiirimiz bir bancı sözcuklerle birlikte. ergeç, yana, eski düz yan dilimizdeki atılacaktır. (ayın) ve (hemze) leri soytarıhğı savunacak bir sağduyu belirtmek için önerilen (') işaretiTA ise Arapça. hiç olmazsa eski düsünülemez. yazt bilmiyenlerin doğru kullanKendilerinin de açıkça söyledikmalanna raten imkân yoktur. leri gibi. gençlerin kullandıSı ye9 Bununla beraber dil. bir ni sözcükleri belliyecek değin olsun rahatlarını bozamıyorlar. Bel sözcük ve kural yığını demek olalemek gerekmer efendim, anlaşıhr mıyacağına göre onu en geniş ankavusturmak çünkü Türkçedir onlar. Türkçe latım olanaklarına düşünmiye yönelirseniz, hem de da yazar ve düşünürlerin göreviufak bir çaba ile, siı de kullans dir. Dün denecek değin yakından bilirsiniz o sözcükleri. O deyiş gü başlıyan düz yazı geleneğimiz bu zelligine erer, fıkirsiziği eskisi yönden de umut vericidir. îngilizgibi söz kalabalığiyle örtemiye cede bir Shakespeare'ce rar da Türkçede bir Ataç'ça neden yadırceğinizi «nlarsınız. ganıyor? Dilimizin terkiplerden kurtulm* Ereğimiz, «Daha Türkçeye» dir. sını, düne değinki arılajmasını onlar da beğeniyorlar da sankl «Bu Tasfiyecilik anlamına değil de ger rada duralım> der gibi bir halleri çekten bir özTürkçe herkesin ülküsü olmalıdır. rar. Özleşmıye karşı dururken ileri" sürdükleri çelişik fikir örneklerinden bazıları: 1 «Âbide» dekİ heybet «Anıt» ta yokmuş: Ziya Gökalp: «Kelimeler delâlet ettikleri manalann tarifleri değil, işaretleridir» diyor. Bu bir alıskan Bastarafı I inci sahtfede lık işidir. Anıt deyince usumuza öğrencilerin ise yurt idaresinin bu gelen şekle bağh olarak o da heykararını tanımamak suretiyle nâbetlenir zamanla. hoş hareketlerde bulunduklarını, 2 <Çağn> «Davet» in ınlam bunun için de idarî makamlara mü inceliğinden yoksunmuş: racaat ederek polisten yardım isGerçi her çağırma davet değildir tediklerini söylemişlerdir. ama sözcuk, kullanıldığı yere göre Konya Tüksek Tahsil gençliği aanlam kazanır. rasında üzüntü ile karşılanan bu 3 Batı dillerinde bir kaç sözsonuçlanacağı cükle anlatılan kavramları bir olayın ne şekilde sözcükle karşılıyarak (nüans) ları merak edilmektedir. yok edıyormuşuz. Yüzbinlenn üstündeki sözlükleri, yirmi otu» binlik sözlükle, şımdilik, bütün anlam incelikleriy le karşılıyamıyacağımır açıktır. A ma «Türkçeye medeni dillerin ke Bn^tarofı I in?i în mâlini vermek ..» en az onlar de ilee idare kurullariyle görüşecek, ğin bizim de ereğimizdir. teşkilâtin isteklerini tesbit edecek 4 «Bellek» «Kelek» gibi bir şey mı» (bunu derken bir de sırıtır ve bu arada muhtemelen bir de lar): Orta oyunu uydurmacılarının basm toplantı<!i tertip pdeccktirGülek Adanada güldürü beğenisi. ne denir?... Adana. 10 (Telefonla 1 Adana 5 Deyim ve Klişelere kar:şmış bugün yabancı sözcükler yerine Türkçe Milletvekili Kasım Gülek leri konamazmış: saat 17 de kendisini getirmek üzeSözlerle deyimlerın, anlamlann re Ankaraya giden C.H.P li heyetdan başka bir de ses yapılan var le birlikte ve otomobille şehrimize dır ama bu da bir alışkanhk işi gelmiştir. dir. örneğin: KudatkuBilig'deki Gülek, Ulukışladan itibaren Ada«Emdik uma evlıkni ağırlar» sözü bugün «Şaşkın misafir ev sahibini na. tcel ve Hatayll heyetler tarafınağırlar» biçimine girmiştir, hem de dan karşılanmış, yol boyunca yer iki tane yabancı sözcüğü eriterek. yer durdurularsk Genel Sekreter8 Şunlar atılsın, bunlar kalsın likten istifasından sonra da kendidedikleri sözcükler için de görece sine duynlan bağlılık duyguları ifabir sınırlandırma var. Örneğin de olunmuştur. «Sermaye» yaşıyacak fakat «Serma Gülek. Adanava elli kadar otoyedar» denemez, onun yerine «Ka mobil refakatinde girmiş ve parti pitalist» diveceğiz fakat «Kapital» kullanılamaz. Bu ne biçim anlayıj binasmda kısa bir hitsbede bulunatır' Ismail Habib'den bir garip rak CHP. lilerin tesanüt halinde örnek daha: « .. basit bir hendese kalmalannı tavsiye etmiş. "Birlik meselesinin bugün mektep kitap halinde her dâva halledilir.ı larımızda nasıl ifade edildiğine ba tir. kınız. Bir eşkenar dörtgenin alaKasım Gülek yarm Ceyhanda nı koşe^enlerinin çarpımının 3yarı kendi adına izafe edilen bir ocağın sına eşittir» Çsğatayca bir şey oaçıhş töreninde kordela ke^tiktei kuyor gibisıniz değil mi? Bunun sonra Osmaniyeye gidecek ve buramânası şu demek: «Bir mainin satıb mesahası kuturları hasılı zar da toplanacak ola n kongrede Gsnel istifas'ndan sonra bının nısfına müsavidir.» Görenler Sekreterlikten Allah için söylesin, neyi neyle a ilk mühim konuşmasını yapacaktır. çıklıyor üstadımız? Kasım Gülek ay sonuna kadar buBu yönlerde, kendilerince, hak rada kalacak, parti teşkilâtiyle tehdırlar diyelim. Ya atadan dede ma='" r mı sıklastıracsktır denberi kullandığımız güzelim Hayret uyandıran hâdise! Türkça karşılıklar dururken ülâ Denizii, 10 (Telefonla) C.H.P. yabancısını kullananlara ne deme j nin bir haftadanberi Denizlide tetli' Üstelik fonetik değişikiiğe uğ kik ve temaslarda bulunan yedi ramış sözcükleri de kendi imlâsiy numaralı ekipi, bucün kongre müle yazmaları yok mu .. nasebetiyle Sarayköy kazasına Kimsenin kendi dili aleyhine ça gittiğinde hiç de alışık olmadığı lıştığını söylemek istemiyoruz. bir durumla karsı karşıya kalmışGittikleri yolun yanhş olduğunu lardır. C.H.P. heyetini hayretler bilmivenler de hoş görülebilir. Ya içerisinde bırakan olay, kazanın çıkarları uğruna. kişisel hınçları D.P. li belediyesinin hoparlörler ugruna dile kıyanlar? . vasıtasiyle halkı C.H P. kongresiBir de devlet baskısiyle. Türk ne davet etmesi ve D.P BaşkanıDıl Kurumunun çalışmalarını kos nın da kongrede hazır bulunmuş teklemek. yetkilerinin elinden alın olmasıdır. masını istiyenler var. «Akademi» Nevşehirde ise .. sözcüğünü dillerine dolamış, onNevşehir, 10 (Telefonla) Sıvas dan bir «mucize» bekliyorlar. mılletvekili Feyzioğlu, beraberinKurumun çalışmalannı yeter^iz deki heyetle selmiç ve C H P. gençbulabiliriz. Bu durumda bize dü lik kongrelerinde bulunmuştur. şen. ona yardım etmek. göruşleri Kongrelerde polis hoparlör tellemizi özdenlikle bildirmektir. rıni kesmek istemi?. fakat buna Kurum neler yapıyor? mâni olunmuçtur. Hevet Buzkoyü 1 Kimseye tasfiyeciligi öğüt bucağına gittiginde de jandarma, dinlemek için lemiyor. Bütün Kurum üyeleri, fo milletvekillerini netik ya da «emantik değişim geçi kahvede toplanan halkı buradan rerek, gırtlağımızı ve sağduyumu ıorU çıkartnıştır. Çocuklar Büyüyor Bir hedef, iki göz Dert yeni değümiş Rekor Çat orada, çat burada Türlüsü var Çocuklar büyüyor \ nadolu Ajansının NewYork'tan alıp verdiği bir habere göre Amerikalıların boyları uzuyormuş. Son on sene içinde adam boyu, ortalama, 1 metre 82 den 1 metre 85 e çıkmış. Yalnız boyları mı? O mübarekJerin her şeyleri uzar. Binaları yukarıya doğru diklemesine, fahrikaları yana doğru enlemesine, petrol ve «u kuyuları aşağı doğru diplemesine uzar. Cumhurbaşkanı sayın Celâl Bayar, Amerika seyahati sırasında bir fabrikada, hoş bir vaka anlatmış, kendisini dinliyen işçiler tarafından (binlerce) uzun uzun alkışlanmıştı. Hikâye şu: Bayar İktisat Vekili iken bir Amerikalı ziraatçi tetkiklerde bulunmak için Türkiyeye gelmiş. İşini bitirdikten sonra Vekile veda \e teşekkür edecek. Bilhassa Diyarbakır karpuzlarını çok alâka çekici buldum, demiş, tohum aldım. Bizim Kaliforniyada yetiştirmeğe çahşacağun. Celâl Bayar gülmuş: Her şeyin biijüğü sizde. demiş, bırakm da karpuzun. bari, büyiiğü bize kalsın. Öyledir. Her şeyleri büyüktür. Demek 5İmdi hoya da çekiyorlar. Kırk bir kere maşallah. *** mujlu da olsa, şimdi herkes tehlikesiz lir. Buna da şüktir! *** öpüşebi Rekor LJattâ yalnu bizim değil, muhtemelen, dünya **rekoru olmalı. Koşuda mı? Hayır. Futbolda gol adedi mi? Hayır. O halde yüzmede olacak? O da değil. Hiç biri değil. Spor sahalannın, yahut. yüzme havuzlarının içine değil de, kenarına ait bir rekor bu. Söyliyeyun. Bu rekor idareci rekorudur. Bey rutta III üncü Akdeniz Olimpiyatları yapılıyor ya, işte oraya, bizden 83 sporcu ile beraber 35 de idareci gitmiş. Tam otuı beş idareci! Yani şöyle böyle her iki sporcuya bir idareci. Sporu pek beceremiyoruz ama, neme lâzun, doğrusu •idare» sinde birinciyiz. Beyrutta spor branşlarında rekorlar kıracağımızı pek zannetmem. Onun için. oldu olacak, bari şu «idareci . rekorumuziı kaydettirseler de. dünyaya nam salsak! *** İzmirde mücadele Müşterilerden fazla para alan iki şoför ikiser buçuk ay hapse mahkum oldular İzmir, 10 (Telefonla) Fazla ücret alan taksi şoförlerinin ehemmiyetle takibine devam edilmektedir. Dün 2.5 aya mahkum edilen şoförden sonra bugün de hakkından 360 kuruş fazla ücret alan Fethi Çimen isimli bir taksi şoförü de Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 25 ay hapse ve 833 lira para cezasına mahkum edilmiştir. Çat orada, çat burada Doyuna kumarfaane basılıyor. Randevu evleriyie beraber, polisin iki esas vazlfesl bu. En son Ankarada bir tanesini daha basmışlar. Yirmi be; kişiyi suçüstü yakalamışlar. İmdiiiii ne yapmalı da bu kumarın arkasını almalı? Evvelâ kumar nedir? Cadde üstündeki kahveye oturup ilk geçecek otonıobil numarasına tek mi eift mi diye bahse turuşmaktan, at yarışında filân ata, yahut, futbolda falan takıma para yatırmıya kadar her şey kumar. Neden. meselâ. MilH Piyaneo biletlerine rerdiğimiz para kumar olmuyor da. ayni parayı yeşil çuhada hir mımaranın iistüne koyduğunuz za n i n kumar oluyor? Biliyorum, birine talih oyunu. ötekine kumar diyorlar. Hattâ be«ik, briç gibilerine de guya bilgiye (!) dayandıpı için göz yumuyorlar. Halbuki fasafiso, hepsi de. bal gibi, kumar bunların. Fuhus gibi kumar da, insaniıkla beraber, ortaya çıkmışa benzer. Basıldıkça, karabatak gibi, yıinus balığı gibi, blran kaybolmus görünürse de, az sonra öteden yine meydana çıkar. Ve böylece, saklambaç. veya, köşe kapmaca misali, insanlar birbirlerini kandmr gider. * * * İJir hedef, iki göz « n i y e s i oynıyan 31 sanatkârın hepsi ve içlerin* den bilhassa Bedia Muvahhit, Hüseyin Kemal, Reşit Baran, Turhan Göker, Lise Müdürü rolünde Mehmet Karaca daha bir çok isim saymak kabildir oyunun güç bir muvazeneye dayanan bir havasıru yaşatmakta muvaffak olduiar. Tebrik ederim.» (Sabri Esat Siyavuşgil). • Imkânı olsa hepsinden ayrı ayrı af talep edeceğim, sanat namına tarziye vereceğim. «Bunca senedır çalışıyorsunuz, bu kadar emek verdiniz, sizin sanat kudretinizi bu süprüntüler için mi böyle heder ediyorlar?» diyeceğim. Anlamıyorum, bu sanat teşekkülünün mesuliyetini tahammül eden bir heyeti, bir sahsiyeti yok mudur? Bu inhitat böyle devam ederse, Şehir Tiyatrosu diye bir şey kalmıyacaktır.» (Ulunay). Yukarıki cümleleri iki iinlii tiyatro tenkitcimizin, ayni piyes için yazdıkları, fıkralanndan aldıtn. Hayret değil mi? Tiyatro tenkidinden anlamam. Anlamam ama. nihayet bir ölçüsü, bir haddi hududu olsa <;erek. Bir piyes fenadır. Kimi münekkid yerin dibine batırır, kimisi o kadar zalim davranmaz. Yahut iyidir. Kimi münekkid jröklere çıkanr, kimisi öylesine hayranlık göstermez. Fakat, böyle, ayni eser için birisinin ttebrik» ettiğine ötekinin «süprüntü» demesi dsa olsa bize mahsus bir «hususiyet» olacak. Yoksa. Ustatlar, dalgınlıkla başka başka tiyatrolara mı gittiler? Menderes NewYork'a gitti Bastarafı 1 inri v'ıiffdp Diğer taraftan Para Fonu ve Dünya Bankası toplantı'arına iştirak etmek üzere \Vashing ton'a gelmiş bulunan Maliye Bakaııı Hasan Polatkan da bugün uçakla New York'a hareket etmigtir. PoİRtkan, beraberinde Hazine Umum Müdürü Ziya Müezzinoğlu ve Tetkik Heyeti Reisi Münir Mostar olduğu haİde New York'ta kalmadan aynı gün uçakla Türkiyeye müteveccjhen Amerikadan ayrıl mışlardır. Bnştarafı 1 inri sahifede mak için yarın yeniden toplanıcaklarını bildirmektedir. Cin»yetleri Bniemek için Lefkaşe Belediye Reisinin yaptığı ieklif Lefkoşe, 10 (Radyo) Lefkoşe Belediye Reisi, adada hüküm «üren cinayet salgınını önlemek için hazırladığı bir plânı Vali Foot ile Makarios ve Dr Küçuk'e tevdi etmiştir Belediye Reisi. silâhların teslimi için halka bir mühlet verilmesinı ve ancak bu zamanın geçmesini mütaakıp üzerlerinde veya evlerinde silâh yakalananların cez«landırılmalarını istemektedir. Makarios ile Griva? anlaşmıya vardılar Türlüsü var gac'uıda olduğu gibi, bizde de adım başında bir kumar salonu açılsın demiyorum. Demiyorum ama, bu işe, bir şekil de vermek lâzım. Avrupanın bir çok belediyeleri kumar hâsılatından geçiniyor. Belediye de ne kelime, bu geçinenler arasında, Montekarlo gibi. devletler bile var. Madem ki bir kısım insanları bu kötü iptilâdan vazgeçirmek «yasak» larla mümkün olmuyor, o halde onlan, ihtiraslannı resmi belediye kontrolları altında, boşaltmıya yöneltmeli. Dalaveresiz, boğuntusuz ve hiç şüphesiz, çok daha az zararlı olur. Üç Anerikalı arkadaş, kumann son derece şiddetle yasak edildiği bir şehlre gitmişler. Barda zar istemişler. Bulamayınca üç tane kahve şekeri getirtmişler. Her biri önüne bir şeker alıp düsünmeğe başlaraış. Bu hale havretle bakan garsona da: Ne yapalım. demişler, sizde zar yok. Biz de karar verdik. Kimin şekerine ilk sinek konarsa masrafı o ödiyecek. Bu. o giinkii raasraf olmaz da, pekâlâ, bin dolar. iki hin dolar olabilirdi. Önüne geçilir mi bunun? yasağı kaldıraBaşa çıkılamıyor diye, tutalım,meşhur Las Velun mı? Hayır. Amerikanın **• Konya Talebe Yurdunda bir hâdise Dert yeni değilmiş rine. hakikatli baba doshı, sayın Profesör Vasfi Raşit Sevig'den bir mektup aldım. Meğer bu bahls bir hayli esklymis. Bundan 50 sene evvel Parls'te bir doktor «ağızdan ftpmeyiniz. sıhhî değildir» gibileHe bir kitap çıkarmtş. Ve müteveffa Clement Vautel de bir fıkra yaımış. Büyük bir nükteci olan Vautel «hiç ağızlannı gazbezi ile örterak öpüşen â|ıklar gordünüz mü?» diyor ve yazısını «benim bildiğitn ağısdan dpmek tahutlardan ziyade beşikleri doldurmaktidır.. diye bitiriyormuş. AnJaşılıyor ki bu öpüşme meselesi, ötedenheri ilim âlemiıü me^eul etnıektedir. Ancak eskiden, bir çaresini bulamıyanlar, öpüşmeyi toptan yasak ederlermiş. Şimdikiler mikropl»n öldüren bir ruj buldular. Hakikaten, zamanla beraber. her şey terakkl ediyor. Öyle ya. hiç öpüşememektense. rujlu Geçen hafta bu sütunda çıkan ve «öpüşmenin mikrop geçirdiğine» dair olan bir fıkra üze ŞÜKRÜ CANAL'm Biçki Kitabları (Kadın Iemliğine aid olanlar) Lira Femel Biçki: Bütün kadın elbiselerıni tek bır metod esası üzerınden hocasız öğreten ana kitab 2 ncı baskısı çıktı 15 Biçki tatbikatı. Uikiş ve 5 Provalar Yaptna Çiçek 2.5 Hocası? Şapkacılık 5 Sipariş kitabların bedelı 50 Krş posta ücreti ile birlikte Ziya Canal Istanbu! P.K 973 adresine gönderildiğinde derhal taahhüdlii gönderilir Başlıca tstanbul kitabcüannda bulunur Haznedar Çiftliği cinayeti Battaraft l incı «ıhıfede Polis çevreleri, katillerin tesbit edildığini teyit etmekte. açıklamanın pazartesi sabahı yapılacağını söylemektedirler. Cinayet tahkikatiyle yakından ilgilenen Vali Ethem Yetkiner ken dısiyle konuşan bir arkadaşımıza: « Polis çok kuvvetli ipuçları ele geçirmij olup, bunları kıymetlendirmiye çalışmaktadır.» demis, fazla bir şey söylememiştir. tstanbulluların, 9 gündenberi me rakla neticesini bekledikleri bu cinayetin, milyoner maktulün yakınları tarafından teşvik edildiği de sızan haberler arasındadır. Aksal bugün geliyor Polis Bumin Vamanofln nan gazeteci Hiimi Yavuz'un üzerine atılarak, onu tekme, tokat karakola soktugunu ve müdahale etmek istevince de: «O bizim kongrede al^vhimize yazı yszıyordu» dediğini ve bunu cok soğukkanlı söylediğini K flirtmiş ve olayı hatırlayıp heyecan'anarak şunları söylemiştir: cBT.'.min'e, karşilanış törenini uzak mesafeden gazetesi adına takip eden bir şahsa n?sıl suçlu muamtl = ^i vaparsın, vicdanın huzur içinde oîabilir mi?» diye sorduğum z=Tan onun soğukkanlıhğına hayret ettim. Karakol f u n d e eüne beyaz bir bez sarmjş, önüne gelene yumruk atıyor, baş vuruyordu. tlk defa ol?r?k insanların başı ile başkpsına vurHuğunu orada gördümEu durum hepimizin baştna gelebi Yeni bir Sovyet tehdidi Baftarafı 1 inei sahifede maması hususunda cereyan eden tartısmalar sırasında Sovyet delegesi KuznPtzof, başkanm ihtarlarına vesile teşki! edecek kadar sert ve sğır bir konusma tarzmı tercih etmiştir. Kuznetzof bir arahk sözlerini tehdide vardırarak şunlan söylemiştir : "Soğuk harbe yeniden mi başlıyacağız, yoksa havanm düzelülmesine mi çalışılacaktır? Soğuk harb tekrar bnsladığı zamsn susmıyacagı«.» D O K T O R Zivaet'din Maktav Rulak Burun Bıığaz CAğız. üiş) Hastahklan Mütehassısi Park Apt 5 1 48 30 98 Genç Teknik Eleman Aranıyor Büyük bir Şirketin yazıhane işlerinde isühdam edilmek üzere teknik bilgisi olan eleman almacaktır. Lisan bilenler tercih edilir Ayriyeten M^racaat Memuru Afaniyor En az crta mektep mezunu genç bir eleman müracaat memuru olarak sbnacpktır. İsteklilerin P.K. 356 Beyoğhı adresine mektupla müracaatleri. Adana Belediye Reislîğinden: 1 '25732 72^ lira Keşif Bedelli ve U929.95> lira muvakkat teminatlı Mirzacelobi rrahallesinde 43 1 ve 273 numaralı sokakl?rda İçmesu Boıu Ferşiyatı işi kapalı zerf usulıyle ihaleye konulmuştur. 2 thale 27/10/1959 salı günü saat fl5.00) de Belediye Encümeninde yapılacaktır. 3 Bu ıse ait ek^ıltme dosyası mesai saatleri dahilinde Fen Î5leri Müdürlüğünde görül'bilir 4 Isteklılerin ihale tarihinder (3ı pün evvel Belediye îçmesu Fen Müdurlügünden alacakları yeteılık belgesi, Ticaret Odası Vesikası ile Muvakkat Teminat makbuzlarını muhtevi teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Belediye Encümenine vermeleri lözu mu ilân olunur. Hrntçef, Amerikaya yeniden fidecek mi? Wa'hington, 10 <AP.) Sovyet Başbakanının Amerikayı ziyareti esnasmda kendisine mihmandarlık yapmış olan Henry Cabot Lodge, Hrutçefin 1960 yılında Birleşik Devletleri yeniden ziyaretinin bahis konusu olabileceğini bildirmiş ve iki memleket devlet adamlarının karşılıkİ! zivaretlerinin milletlerarası meselelerde yeni bir devır meydana getirdiğini söylemiştir. Bu arada Kızıl Çini ziyaretini mütaakıp Sibirya içinde gayesi meçhul bir seyahate çıkmış olan Hrutçef: cYeni bir harbin çı'.gmlık olacağını» açıklamış ve «Sosyalıst memleketlerin 1 milyardan fazla insanı bir araya getirdiğini ve bun'.arın gehşen ıkti^adiyatlarının emperyalist memleketlerin harb çıkarma gayretlerini büyük olçıHe önlediğıni.> belirtmiştır. Diğer taraftan Hrutçefin bütün arzusuna ragmen. Kızıl Çinin Amerıka ile soguk harbi devam ettirmek azmınde olduğu anlajılmak tadır. N'itekim Kızıl Çınin reçmi organı olan Ta Kung Po gazetesinde «Amerikanın besledi&i mütecaviz emellerden» bahsedilmektedir. Bnştoraft I inct sahifede Baştarufı I inct gahifede NE YAPIYORLAR? 1) Piİhracatm artırılması konusu ö leketlerle tetnasa geçilmiştir. yano çalıyor, 2) Kapıyı çalıtedenberi ilgililer tarafından tetkik yor, 3) Ayakkabı boyuyor, 4) Umum Müdür Ulvi Yenal'ın Tok konusu yapılmış, alâkah dai'e'er Ekin biçiyor. 5) Bisiklette giyo dönüşü kat'î karara varılacak ve bu hususta raporlar hazırlamış'ar <3iyor. uçakların hangi memleketlerden a dır. Pazartesi günü, Odalar BirliginGÖRÜŞÜNÜZ KUVVETLİ lmacağı belli olacaktır. de evvelce hazırlanan bir rapor Mİ? En uzunu 3, en kısası 9 Difer taraftan Yeşilköy hava a müzakere edilecek, toplantı sonun numaradır. lanında jet ve yabancı uçakların da ahnan kararlar tatbikata intikal YAZISIZ HİKÂYE Şu şedaha rahat inip kalkabilmeleri için edecektir. kilde sıraya konulacaktır: 5, 10, pistlerin genişletilip uzatılmasına Üzerinde müzakere yapılacağını 11. 7. 2, 3. 9. 6. 1. 12, 4; 8. başlanmıştır. T. H. Y. İdaresinin bildirdiğimiz ihracatın artın'ması ZİHİN SPORLARI: Yeşilköyde yaptıracağı yeni Umum konusundaki raporda alınması iste1 Oknlda 300 öğrenci var: j Müdürlük binasınm da bütün ha nen tedbirler şu noktalarda toplanBirinci smıf 100. ikinci 75. i zırlıkları ikmal edilmiş, mâketi ve maktadır: üçüncü 60. plânları tamamlanmıştır. Yeni U ı 2 On bir gün: 11 X 17 = 1 İhracatçılann yabancı memmum Müdürlük binası Yeşilköy ha187. va alanınm yanında inşa edilecek leketlerde yapacakları gezüerin ko 3 Kız dört yaşında: oğlanlaylaştırılması, tir. ların yaşının toplamı 36. 2 Nümunelerin dış memleket4 Aranılan sayı 52 (elli ] lere kolaylıkla gönderllmesi, iki) dir. Üniversitede sriris imtihanları ' 3 Damga Resmi Kanununun 5 Boş yerler şöyle dolduyarın başhyor ! ihracat formalitfcleriyle ilgili kısunrulacak: , larinm hafifletilmesi. 9 5 X 6 = 24 İstanbu] Üniversitesi şiriş imti7 + \ X 3 = 24 hanlarına yarm saat 9 dan itibaren • 4 İhracatla ilgili mevzuatın ı düzeltilmesi, 8 2 x 4 = 24 başlanacalrtır. ı 5 Muayyen şartlar altır.da ih Hukuk Fakültesi ile E^ebiyat Fakülte<=inin bütün bölümlerine ve i raç lisanslarının sürelerınin uzaKadın kuvaförler tekâmül Fen Fakültesi Lisans dallarından ı tılması. kursu açıHyor 6 İhraç edilen vergiye tâbi maMatematik. Fizik. Botonik. Zooloji Millî Eğitim Bakanlığınca açıl ve Astronomi dall=rına aday kav. I mullerin büny^sine d?hıl ilk mad1 masına karar verilen kadın kuva dını yaptıranlar test yoHam'sma deler için ödenmiş istihsal vergisinin. ihracattan sonra kolaylıkla iaförler tekâmül kursu yarın saat girrd i vecekl erdir. desi, 20 den itibaren faaliyete geçecektir. Diş hekimliSi Okııluna. Kimva Bu münasebetle yann saat 20 de Mühen'HsUiH da'"ia. İVti^t Fkı" 1 7 Demiryolları ve Denlzyollan tstanbul Umum Kadın Kuvaförler tesine. Jeoloji, Geofizik Kimya H navlun fiatlarının ihracatı koruya Derneği merkezinde bir tören yapu sans dallarma girecek "Şrenc'Vrin cak şeküde tanzim edilmesi, lscaktır. 8 ihraç mallarmın hazırlan t"itanbu! Üniversitesi Merkez bina, 1800 ton şeker ihraç edildi Fen ve Edebivat fakültelerir'^e Tm masmda geçici olarak çalışan işçi Şeker ihracatı muntazaman de. Fkültes;ne şirecekler Teknik Üni ler için sigortaya prim ödemek vam etmektedir. veya versite Taskışla binasında. Eczacı mecburiyetinin kaldırılması Dün gelen İsrael bandıralı bir şi Okuluna pirecekler Teknik Üniver primin azaltılması, lep 1800 ton şeker yüklemiye baş site Ta=kısla VP Gümüşsuyu binaia9 Kredi tahdidinin nazik bir Ismıştır. rmda. Orman F^kültesine eirecek mahiyet arzetmesi karşısında yeni Sanayi Odası Umumî Kâtibi ler Macka Tekrik Okuluncîa imti tedbirler alınması. Kıbns'a gidiyor han eiüeceklerdir. 10 Yeni ihraç maddeleri yaraHaber aidığımıza gore Sanayi ODiğer taraftan yeni bir kararla tılması ve kalite kontrolunun sıkı dası Umumi Kâtibi Rıza Ormancı, bir şekilde işlemesi. kasımın başında Kıbrısa gidecek İktisat Fakültesine ahnacak öfrenci sayısı 300 den 400 e çıkarılmıştır. Yukarda yazdı tedbirlerin mü tir. İktisat Fakültesine bağb Gazete zakereleri sonunda varüarak ka Ormancı, Kıbrısta sanayi mevzuu ile ilgilenecek ve bazı sanayi kol dlik Enstitüsünün giriş imtihanı rarlann ticaret mevzuatımızda bazı larının burada çubeler açması hu 19 ekim 4aat 13.30 da Hukuk Fa tâdilleri icap ettirmesi beklenmek kültesinde yapılacaktır. susunu etüd edecektir. tedir. Meselelerin halli Maliyenin döviz | Ihracatın artırıltasarrufu masına çalışılıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog