Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

'V7T 11 Ekim 195% TİYATRO Cumhuriyet'in z^bıta romanı: 15 ayvan mı, değil mi ? V) Yazan: Burhan FELEK 'atandaş Ahmı>( Efendi vapara girerkrn itllip kakı!ma\ı istemezdi. Onun irjn kalahalıŞın >» en önıinde. va sevrelmis arka »aflarında rirerdi. O eün hava hozuk olmasına raçmfn vspur kalabalıktı. Efendim, öğleden snnra saat birle ıki arasînda çok adam ?ehlre iniyor. Onun i<;in kalabalık oluvor Va*and?s *nmet Efen dinin elinde kâi'da ganlı bir sise kavanoı vsrıîı. tci doln olan kavannzu ıJa herkese sontermek «.temivordu. Vannra rirınce rövlp bir pen cere ftntin» ot'irdn. Kavanozu da tam pencere vanına dihîn teztâh trihi hir ı e p n üstüne kovdıı. K««»d> nMuJhı icin bo teıgâh cara k~\?nn7iı az çok garanti »Itına alıypHu. Tolcn geldikre jMdı. geldik çe çeldi. Salon dolrtu mn dol da. Hava boznk olunca (jtiverteye kimse nkmıvor. Onnn İcin alt salon, orta salon hıncabınç. Oturacak verler dolduktan son ra ayakta duracak ver de kalmadı. Dört kişılik kanapeve Az müsaade! dhe orta balli bir kadın oturdu.. elinde beze sanlı bir «epeti de, Ahmet Efendinin kavannzunun va nına kovdu. Kovarken Bu fakir de bur?da dnrsun! dedi. Haünden önüne gelene çatmak is'e'en şirret bir kadın olduîu sezilivordu. Ahmet Efendi Ya\as ol bavan. Kırılacak sev var. Kadın aldırmadı.. sepeti iyice kav?nozi davadı. Ahmet. ya naklannı şisirip nefesini bosaltıktan sonra Kınlacak şey var dedik, bayan! Isitmivor musun? Işitivorum.. kırılacakss ko cajına al.. elâlem eşvasını nereve kovsun? Bir sev demedim. Kırılacak sev \ar. dikkât et. dedim. Sen dikkat et! Ben senin kavanozunnn kâhyası mıyım? Kadının sağ tarafındaki er Aman ben de öyle yap»yım. Kisnif şekeri . tstemem .. Ividir alın AllahasUına . Yivemem.. dişlerimin altına kaçar A. neden? Benim dislenm takma! . Kaç yasindasın effndi biISder? Knrhanda altmış ilçti bitlrdlm Aaaa dur hakalım.. nereye böyle? Yerebatanda bir arsa var da. Aman efendi. daha kuytu ver bulamadın mı? Babamdan kaldı.. i.itaca Sat, sat.. naapıraksın.. hun dan sonra bir bu kadar daha TMiyacak detlUin va! Sat sat ve! . Bak bana!. Kartalda ar salarım vardı.. Mttım.. aldım cevizi bindim Ankaraya.. ob kekâa.. taa Ispanvola kadar eittim. döniişte de .N'apolive çıktım.. bir hafta kaldım. Bizim mahallede bir Aktar Ne sim vardı. Onun o^lu şimdi orada dükkân açmış Elimizde büvüdü ayol Tanık daSa bile çıkardı benl.. aman efendi.. dumanlar içinde.. he!e bir Pompalı dıvorlar bir ver var.. mezarlık eibi bir ver.. zelzele olmus.. hepsi krtmür krsilmij insanların.. btiövle \atıvor.. si=nsiyah.. aman efendi daba neler neler.. size anlatamam Koskocaman sehir.. in cin vok.. ses seda vok . Derken sepetin iiçnden ince bir. Mivâv.. sesi çelmez mi? Vatandas Ahmet Efendi irkildi.. kadın aldırış etmlyor.. »adece Pamuk! dedi. O nrada biletçi »eldi. Hem biletleri kon trol edivor. hem de »esin geldi*i vere bakıvordn. Kadının biİPtini yırtarken sepeti ıçösterdi Ve var ieinde? Pamnk . Ne pamnfu.. eanlı mı? Avo] cansız kedi oiur mn? Olmaz E ne soruvorsnn? Bileti nerede? Ne bileti? Vapur bileti .. Aaa! Bir vastma daha (ird'm. Avol yumruk kadar kedi vavrusuna bilet olur mu? Hsnım. işimiz var. Bak hu Voîctıiari" hep kontrol pdece*4m. Czatma! Kedinin bileti . Almadım ayol.. hiç işitme<iitn . • , , • . , Hanım canlı hayvana insan tibi bilet lâzım Aman. kim bileeck onun sepette oldutunn BPH bitiyornm va! .. Biliyorsan, baskasına söyleme! O bizim vazifemiz. Burası birinci iki defa altmış 120 kuruş. Aaa! Deli mi»in «en ayol.. kedi vnvnısuna 120 knruş verilir mi? Verilir hanım! Herkes veriyor. Ben onu kucaftıma alırım.. çocuSum olsa Çocnk naşka. beş yaşına kadar bilet yok .. Bu d«ha iki aylık .. Havvan.. AJzı.nı toplai Sen bana havvi.ı di>emezsir! Sana ı'trenornm bayan. Kedive sövlüvoruro . Hadi badi . Biietci krıin konu^tu Hanım. çıkarken polis lle alırız sonra. rezalet olur. Kadın etrafına baktı. Ahmet lâfın uzımas'ndan sıkıldı: Bavan. nizamı böyle ne yapacaksın! Ver piravı Taa! Sen de knmpanvadan mısın. nesin? Kediye para verdiSin var mı senln? BM«toi. Hanım. kedi. krtpek. mavmnn. Uanarva k"«n. saka ka<u. \mın aman veter.. anladık.. diven kadın cantasını açtı.. hir «"rfl he«. on. virml he» knrn^inkları masanın öıtüne dnktii \\ ifte.. bn kadar .. Biletçu. saydı, saydı... 95.. daha 25 kura» vereceksin Baska param vok! Bu kadar yeter. Hsnım bunun pazarlı{ı vok t'zattın ama .. Kadtn cantadan bir ylrml beşlik daha C'kardı . Al! Ver bileti.. canınıza karîrtı ol?nn . Ahmet davanamsdı Hanım ne heddna edivorsun. Adam vazifesini vapıvor. Nizam büvle Hadi hadi. Sen de vardakCilık etme Derken sepeti biraz dnha ileri »ürdü. Senet Ahmedin kavanozuna carptı. Aiır ol tevze banım! Ravano7n kıracaküin! Paramlan deeil mi? İÎO kurus verdim. tstedigim yere koyarım. Kovarsın ama kavanoz kırılırsa.. rezalet olnr. Neden? N'eden olacak içi sülük dolo! Ne sulütü? Sülük! Biiditimiz sfilük Canlı mı? Cansız JÜlnk olur mu? * » i ! S»hi mi° Vallaha! Canlı tslttiniz va! rmmeti Muhammet.. hu »•''•mın Uavanozunri^ r^nlı sülük varmış . Ne olmuş, »ülük varmıs Işte . Canlı mı? Cansız sültik olur mu? Canh ise kes bakalım b' leti.. kaç tane sfilük varsa o ka dar 120 kurus Aatandas Ahmet Efendi gülmiye basladı Hanım tevze.. laka mı edi yor«un voksa oynattın mı? .. Deli sensin! Hadi baka lım mamur efendi.. kes biletlp rl.. virmi tane Iml^ . Mr>nnr durdo.. derken bir dcnbirp SUltik havvan mıdır? Havvandır va! Canı yoK mu? \ atandas Ahmet Efendi ka rıstı. Yahu! Nercde görülmüs s:ilii*e Hilet alındı'ı.. (memu ra) bırak kardesim! Sen Mmbak! Kadın baiırdı Ru adamın sülükierine bı Ietkesme7»en dâvacıvım... Şimdı hurrivet var.. intimaz yok! Anladın mı? Vailahi Partiye ha bpr vpririm Memur tereddüt içinde.. np vapaca*ını saşırmış.. hiç kimse de lâfa karışmıvor.. valnız hâdise cıNsa d^ e*lpnsek dive a va ft ks'kTiıs bakıvorlar K^dınsn kar»>sında hani a? evvel kisnis sekeri ikram etti âi adam lâfa karıştı Memur efendi! Ne düşü nüvorsun? Vallaha şaşırdım ben dp. siiMik de canlı.. canlı olunca havvan savılır mı. »avılmaz mı? Bılpt kesrcek miviz? Her canlı hayvana bilet kesilıı mi canım? \allaha tarifede canlı havvan divor ama sülüiün adı yok! V çünkü sülük havvan de Sildir . Kartm bajırdi: Canlı dp&il mi? O adam agır a?ır konu«tu Hemsire hanım! Siz hayva nat okumammıniT Havvandan makiat amudi fikarisl olanlardır. Ben armut, marmut tanımam.. ya buna da keser, ya henim parayı da Dur bitmedi.. ejer hpr canh mahluktan hilet ahnırsa. Alınır Alınmi>z hanım hemsire. alınamaz. Me«e'â hn vapurda birinm iistörtc'e bit çıh«a Cıınlı de^il mi? Pire canlı de*il mi? Onlara bilet keseh'ilir misinız? Memur: Kesemeyiz beyim.. kesemeyiz .. O balde sülükten de navnl alınmaz Kadın baîırıvordu . Havvandan bilet alınıyor va! O hayvan bu havvan defil hemşire. Buniar havvanatın hasarat vani börtüböcek sınıfından Bunlara parazit derIcr. Parazitler, baskasmın östünden seeinen haserelerdir Anladın mı hemsire . Aman efendi! Sen de mekten hocası mısın. nesin! Anladık.. anladık.. şn herifi biletten kurtardın! Sen ona bak.. bir kedi yavrusu . Vapur Köprüye vanasmıştı. Ahmet kavanozu aldı. hemen nzaklasırken kad;n arkasından Şuna bakın! Utanmadan bıletsiz havvan taşıyor.. dive »pslenivordu. Ankara'da bir sanat hâdisesi «KRAL OİDtPUS» Yazan: Lutfi AY ' bette yalnız Koro'dan almıyordu. Refik ve Hâle Eren'in Eski Yunan medeniyetinı »ade ve zarif hatlarla ak»ettiren dekor ve kostümleri içinde. ı eserin klâsik yap:sını bozmıyacak [bir stylisation'la Sophokles'in kişilerine can ve ruh vermiş, bunu yaparken de «österiş ve yapmacıktan. reji hünerbs7İıklarından kaçmmasını, her şeyden önce antik tiyatronun bel kemiJi olan Söz'e. söyleyi?e, söyleyişin eda*ma. ahengine ve kudretine deeer veren gerçek bir üslupçu anlayışiyle hareket etmesini bilmiştir. Kral Oidipus tek aktöre, tek bir büvük komedyene dsyansn eserlerdendir. Mitos da. Koro da, bütün öteki kisiier de Oidipus'un etrafmda Hörer, bütün fırtma onda başlar. onda kopar ve onda diner. Cünevt Gökçer, onaltı yıllık bir aradan ve geçen yılların kazandırdıSı olgunluktan sonra. geçen akşam Büyük Tiyat ro sahnesinde bu fırtınayı kudretle yasartı ve yasattı. Fırtınanın kendisivdi, diyebili'im. Kara ahnyazısının yıktıeı koca Oidipus'un beseri ıstırabını dile getirmekten de bir an geri kalmıyarak. Yeni Oidipus'undan sonra Cünevt için goğsümüzü gere gere: «Bizim de büyük bir tragedya sa natçımız. bir Mcunet Sully'miz var'» diycbıleceğiz. Mua?7ez Kurdoğlu, vaksrlı, zarif bir oyıınla. EÜzel ve olgun bir tokaste oldu. Nihat Aybars'm Tireisias'ı tesırli ve ifadeliydi. Coşkun Orhon'un Kreon'u. bütün gayretine, ölçülü oyu nuna rsâmen, ne yazık ki tatrrin edici dcâıldı. Kreon, gö/ündüSü sah nelerin. konuşmalarının kısalığı ile ölçülmesi doğru olmıyan, çok daha kuvvetli bir şahsiyet. Oidipusa boyun eğmiyecek kadar gururlu, hürriyetine bağlı. dürüstlüğü niabetindî kendinden emin bir müstakbel kral mbacı istiyen bir roldür. Bedrettin Tuncelin üçüncü temsil icin yeniden yap'ığı tercüme, hele Koro parçalarına kazandırdığı lirizm, sâde türkçenin, gerçek sahne dilinin aanath bir ömegl olarak zevkle dinleniyor. Nüvit Kodalh'nm, «ksiyomı duygu halinde takip eden sahne mü ziği de eserin havasını ve o mükemmel rejiyi pek güzel tamamlıyor. • Kral Oidipus» temsillerini Devlet Tiyatrosunun gerçekleştirdiği büyük hamlelerden biri ve TürkYunan isbirliğinin sanat alanındaki gü zel bir başarısı olarak selâmlıyoruz. Ankarada mevsım başmın ilk önem li sanat hâdisesi Devlet Tiyatrcsunun Büyük Tiyatro'da sahneye koyduğu «Kral Oidipus» temsili oldu. Eski Yunan tiyatrosunun bellıbi^h anıtlarından biri olan Sophokle* in eserini ilk defa, bundan onaltı vıl önce, Prof. Carl Ebert'in rejisiyle. Konservatuvar Tatbikat Sahnesinde görmüş. '1943ı rlört yı! sonra da. Mun sin Ertujrulun rejisiyle, Istanbul Açıkhava Tiyatrosunun açılışında seyretmistik (1947). Simdi on iki yıl bk bir ara ile, yepyeni bir reji, dekor ve kostümlerle. Devlet Tiyatrosunda üçüncü defa seyrettik ve, hemen ilâve edelim. büyük bir sevinç Ve gurur duyduk. Nasıl duymıyahm ki Devlet Tiyatromuz, altı sahnede birden devamh temsi'ler vermek için kadro darlıâı çektiği halde, aktörlerimiz kadar hal kımızın. yeni kuşakların da beslenmeye muhiaç olduğu klâsik repertuvarın en önemli eserlerinden birıyle mevsımı açmış. bu açılıs. temsilinin üstün bır sanat deSeri taşıması için hiç bır fedakârlıktan çekınmemiş, eierı sahneye koymak üzere dost ve komşu Yur.anistanın antik dram alanında bir otorite olan lustahğını 1954 de. aynı sahnede. şahane bir reji ile bi ze sunduçu «Güzel Helena»dan bildiği miz' Takis Muzenidis gibi milleilera^ası şöhrete ulaşmıı bir sahne vazıını Ankara'ya dâvet etmiş, geceyi günduze katarak çalışmış, bır ay gibi kısa bir zamanda hem dört başı mamur bir «Kral Oıdipus» temsili çıkarmıya. hem de Türk Yunan dostluğunun ve isbirliğinin yeni ve cıddî bir örneğıni vermıye muvaffak olmuştur. Evet. öyle sanıyorum ki yeni «Kral Oidıpus temsili tiyatro alanındaki TürkYunan isbirliğinin, «Güzel Helena»dan sonra, ikinci ve daha da parlak bir başarısı olmuştur. Daha da parlak buluşum. «Kral Oidipus»un Muzenidis'e, «Güzel Helenada Selahattin Baru'nun büyük bir yer vermediği Koro'yu klâsik değeri ve mânasiyle ele almak. bütün ihtişamiyle bize tanıtmak fırsatmı vermis olmasındandır. Muzenidis, yıllarca evvel Is'anbul Açıkhava Tiyat rosunda. Yur.anistanın kaybettiği sa yılı tragedya sanatçılarından Madam Kotopuli ve arkadaşlariyle verdiâi Aiskhylos temsillerinde bizi hayran etmiş olan aynı bilgili ve tıtiz çalışmaile. tiyatro dışından topladığı bir avuç hevesli gençten eski Yunan khoregos'larının öael öğretime tâbi tutarak, aylarai çalıştırıp yetiştirdikleri gerçek bir tragedya korosu meydana getirmiye muvaffak olıruştur. «Kral Oıdipus»ta onun koro ya bir tek «kişi» halinde verdıtji renk ve ifadeye, tek bir ağızdan, bir büyük sar.atçı ağzından çikar gıbi kazandırdıgı müzikal ahenge, hakiki ve güzel kostumler içinde bir koregraf hassasiyetiyle re«mettirdiği «mouvement>a sahnelerimizde ilk defa jahit olduğumuzu soylersem. ancak gerçeği ifade etmiş olurum. Tek talıhsizlıği korosunu, bu çesjit eserlere her zaman bir az dar gelen, bir kapalı tiyatro sahnesinde hareket et ti/mek mecburiyetiydi. Muzenidis'in rejisi buün kuvvetini el kek yolcu: Hemsirem.. rica ederim. Rahat otnrnn. Zaten burası dört kijilik ver. Size hürmet ettik Heihette ed°ceksin.. ben Knsdilindfki Mıhırut Bnbanın torunuvum Tanımnorum ama her halde onun tnrunu olurn*a ,insanm ku<a£:na oturuîmaz uefil mi va? Hadi hadi.. beni eünaha sokma! Mahnıut Bahavı tan'ımı yandan adsma >"' ır r"> f'"'" Adam su««tn. K'ftın e'.Tffa 15f atmaîa, catmıva h?7r.. hrrkesin halinrl?n « w n r*na " t masın!» dive icinden dua ettigi seziliyordu. Kadın cint'sını artı.. bir kâğıt çıkardı. Icinden avıcuna bir kaç vuvarlak bevaz bap kovdn. ajzına attı.. karsısında kine d f Kisnis.. bas dnnrnfsinf ividir. Denize cıkınca ba'tm dönüvor. Karsıdaki adam rlivle knlağını öne doğro eSip sordn Keşig bası mı drrfiniz? Hayır, kisniş! Kişniş şeken. Basım dönüvor da. Geçmiş olstın. Benim de dSnüyor. Ne vapıvorsunu7? Hiç.. göziimn kapı>orum tvi gelivor mu? DondüŞünü fark etmiyo Var;a ne olacak: Tasak mı? K^d'n ilende Uontrol vapan bilet^ive s?5!eıi^i Mimar Efendi Marrnır Efendi buriv4 hak! Sana söylurornm avn 1 ! . Ah*npt. CİDDİ BİR MÜESSESE TARAFINDAN Büro igleri için daktilo bilen rirl»en» Vatandas vazifenı vap haE»<rdi »orttyTt.. bir Genç Bir Bayan aranmaktadır. Yabancı lisan b.lanler tercıh edilir Tekliflerin 654 No. lu Posta Kurusuna gönderümesi ric» olunur. S A TI LIK du Ne v i ' b'mm şey mi sövled'k? . Kar t ı n ' «ülük 1T 20 : »ne var. MPTIUT yaklsştı.. var sende? X1 o>acak? kadın ko rum... nustu Mamur Efendi! Canlı hayvana bi'»t vok mn? .. Var dedik ya! Varsa bak ?n kavanoza bakalım Hanji kavano7a? Nah şu kâîıda sanlı kavanoza. Bak bakalım iiçnde ne var? Kimin o? Ahmedi söstererek: Bu adamın. . Biletçi sorda: Ne var ieinde? Hiç kardesim.. sülük var. Biz aktarız da.. bir hasta var, onun için Kartal Maltepesinaldıra Kadına sordn ÂSTRAGAN Paris kupu büyuk boy Müracaat: 47 28 76 >ie nukmettıyse et ı . Galıba ıradesinin dujında cNdakları Must?:. ya emir verdi: Gotür küçük hanımı gidec*ği yere... Ve otomobilin kapısmı hızla kapat tı. O arada Aslınurun da ellerini ytizüne '•" görd ı. Davranışından pişman olmuş gibiydi.. Ağladığını gizlemek istiyordu... Mus'afa gaza bastı. Şimdi dr*ktor thsan, ancak birkaç saniye süren sahnenin tesirinde otomobilin kaybolduğu dör.emeçten gö* lerini ayırmıyor. Yüzünde faskınlık var, perişanlık vır. « Koş gıt ardından.. Haykır.. Bah çe kapısından çıkarken durdur otomobili . Atla içine... Sav Mustafayı... İki ki=i kalın . Onun rışm başını avuçlarına al.. Bak bak yüzüne.. Araştır kurşunl gözlerinin d«rinlikl="r.i Gönül sırrını ö?ren . Sonra eğil dudaklarına . Iki aydır kâbusta yaşadım de... Sitemli bir bakışınla beni ujvndırdın. kendime getirdin de.. Sen benimsin de.. Alem isterse koskoca herif kendi damı altında barmdırdığı öksüz kıza göz kcymuş. bak kepazelığe desm . Yeter ki sen ben. ı ol de...» Düş.üî.celerine tertip vermek ister gibi elini slnından geçirdi. Şimdi halinde bir tereddüt... Mınldandı: Mümkün mü ki bu kız beni <eı senesi hâlâ sevebilsin? Mümkün mü ki. vaktivle çocukluk iptilası saydığım his'eri hâlâ yasatebilsin' Olur iş deüil! Toparlanmak kaygusundaydı. D\ıdaklarmın arasına bir Sıynra sıkıstırdı ve yakmak üzereyken sigara ıslanıncn. yağmuru fark ederek dengesiz ar1'n'ar'i bpsamakları çıktı eve girdi . Kap'yı kapattı. Holde genç kızın zârif hayalini arsnır gibi etrafına bnkındı. Onun özür dılercerl .? gulümsedieini gÖriir gibi oluyor. «Onbe? ocakta evlnizdeki misaflrli*im sona erecek» dediitini duyar gibi oluyor. « Nereye gidermis bu?.. Beni tek başıma koyar da nasıl gidermis bu?» Kendi sesi kulaklarına gelince irkildi. Öfkesinin deliliğe pek yakla«tı?ını seziyoıdu. Uğulduyan kafasında cevaplarını anyarak dönüp duran suallerden derhal kurtulmazsa. be\Tiinde damar ;• .tlamasından korktu. Yemek odasma süratle yürüdÜ. Avizeyı yakıp hpmen içki şişelerinin bulundugu dolaba yaklaştı. İnce uzun parmakları heyecanla titriyordu. Bronz kulplara iki eliyle yapışıp dolabın iki kappğını birden açıverdi. O anda kafasında da bir kapak açılmı» gıbi oldu. duraladı. Bu sabah çalışma odasındsvken ymetin balVondan belirişini hayalinde gördü. Onun rruammalı fözleri akiına «reldi. Eppzde av hr.7iı i'i'nı tamamladığını haber veTmiye gelmîşti Ha"şrne( ." • Avcı aıkade='ar alesteler . öburçün şafakla har»ket edecegİ7 . Ona göre davran. Reis.» demişti. • Güle güle gidin hepiniz!» • Yâni av partisine katılmıyacaksm öyle mi?» . Övle!. « Demek Aslınuru yalnız gönderecek'iin?» « Keyfi bilir. İsterse gider.» « Bana bak Ihsan! Çok korkuyorum. Yakında »en bu sarhoşluktan kötü hir s,''.rpw<cle ayılacaksın ama is isten grçmiş rlfcak!. Doktor îhsanın kendi ters cevabı kulaklarına geliyor: « Kötü »ürprızler de bana artık vız... Bana bütün tehditler viz.. Gidin hepiniz gidin .. Silinin hayatımdan... Beni kendi halime bırakın > Şimdi düşünüyor da Aslınurun plânından Haşmetın haberi ölduğuna hükmediyor « Muhakkak Aslıfıur ona açılmıs... Hasmet onun gidijinin benl nasıl bü<;bütün çökerteceğlni sezdi, gaflet uykumdan uyandırrnâk istedi.» Rafın hemen ilk sırasındâkl gelişi guzel bir içki sişesini kâvramıştı. $ışeye tereddutle bâktı. Son ra gözleri karşı duvarda yerli büfenin üzerinde bir uçtan bir uca uzanan küçük dörtgen »ynalâra ihşti. Bu aynaların birlnde kendi peri«an hayalini gördü. Kafasında gene bir fctrgasalık oldu. Derken bir s«n«nrtı duyuldu. Sağ elındeki şişe aynada kendi hayalini yok edlvermişti. H»vada votka kokusu dalgalsndı. Genç adam tekrar dolab» döndü. Şöyle bir kestirdl. Her dftrtgen aynayı parçalamağa yetec«k kadar dohı ?i?e var. Ama kenditi henü« delill|1n « rütbesine varmamış. Gerilen sinifleri çözülüverdi Derin derin soludu. Iki avdanberi bftyle rahat ve huzurla belki ilk def» nefes âlıyordu. Etrafına hayretle bakmdı. Kocaman odanın dört bir tarafına saçılan ayna kır!k«ar:nı. cam psrealannı gordü Ke^ıai yarattığı dr»m sahnesini pek çırkın, pek kabs bularak utandı. Oradan kaçmak \+tedı. Avizeyi «mndürdü, yatak od«sma yollandı. Itinasını, itidalini kaybetmiş bir sesle snvleniyordu: Her ne pahasıns Aslmurun gitme^me mânı (lacağım. Gerekır»e onu Enezdekı evde kihtlivece* gim. Zıra onnuz yasıyamıyacağım. Ben gsvrt içmenıtliyim. Aklımı basım» toplamalıytm. Onun beni sevip «evmediSint mutlaka rtgrenmeliyim. Yoksa bu tereddüt beni öldürür. Avakta bos gözlerle yatasına hakarak bir feyler taskrladı gene mırıldandı. Sarr.aşlugum Osman Beyin intikamını »lmama da mâni oldu. Haşmetle Aydını suçlandıracak delıilerı gerektıği gıbi arıvamadını Kimbılır belkı Enezin havasında mânen toparlanırım da .. Kararı karardı. Artık içmiyecekti. Hemen uyumıya ihtiyacı v>rriı. Lüminal aldı. Soyunurken, otomobilin loflluguntian Aslınurun gocunmuş sevda'ı gözleriyle baktıgını hayallnde görüyor, İçi eziüyordu. Yavaşça yatağın» süzüldi. Kâh kederle ruhu karararak, kâh ümit'e ay dmlanarsk daldı. ^ ^ Uykuyla uyanıklık arasında kulafına se^lT gelerek dirseğir.e davT nrp y.ntakta doğruldufu zaman 6g!e olmuştu. Koridorda buzlu cama ik: (ölge vuruyor: Maviü gölge Aslmurun, kar şısındaki Mustafanın gö'.tresi . (Arkası var) BULMACA 1 2 3 4 * 6 7 9 ı~n»i ı ı ı I \"\ I 1 ! B I I I 1MI I I I IB1 I Sporları 1 Bır ortaokulun, muhtelif şubeleri dahil, birinci sınıfı okuldaki b a t ü n öğrencilerir, üçte biri. ikinci sınıf dörtte biri, üçüncü smıf da bejte birini teşkil ediyor. Ayrıca; hazırlayıcı sınıfta da 65 (altmış beş) öğrenci var. Bu hesaba göre, okuldaki b ü t ü n öğrencilerin sayısı n e dir. h e r sınıfta da kaçar kişi var dır? 2 Bir adam, iki haftadan az biı zaman içinde 187 (yüz seksen y e di) sigara içmış. H e r gün ayni s a yıda içtiğine göre, b u k a d a r siga rayı kaç günde içmiştir? 3 Bir evde dört çocuk v a r : Uçü erkek, biri kız. Oğ'anlarm yaşını toplayıp üçe bölersek 12 çıkı yor. kızın da yaşını hesaba katıp dörde bölersek 10 echyor. Buna göre. kız kaç yaşındadır? 4 Öyle bir sayı arıyoruz kı önce dört çıkaracağız. kalanı dörde böleceğiz. b u n u n sonucuna dort ekliyece^iz. dörde böîeceğız. 4 çıkacak. 5 Boş yerlere den 9 a k a d a r olan sayıları ne şekilde kovmalı ki sonuçlar h e p 24 çıksıiı? ... . . . X ... = 24 ... 4 ... X ... = 24 ... ... X ... = 24 l1!ll!tl!:!lll!illlll!i|iiillll!llll!lUI!illl|IIll!i;ır iııi\ "i ı ı ı ı ı ı ~rrr •It'inHllllflNIMlimiMIMMIIMmMIIIIMM K O R U Y U C U İHTİVAR M E L E K L E R ŞÜKÜRlif 6İTTJ GÜ£EL,DeMÜ BİR HA5RETIM SEVİMLİ BALlKÇl 21 BüRALARDA C E 5 ^ H E R HALDE DUVAKLARA. HA SİİSL£YİC'( SEYLER ASMAMAĞI TERCİH' EDERİM BAUİK OLMALI. NE. İNSAN BAUSI YİYECEKXERDE ME DnB SAMAfJLA OOU OURUR.İAKLAR" A N LAMAM'. SOLDAN SAĞA: 1 N'apoleon'un doğum yeri ada. 2 «Beygiri tsharri ctme" mânasına iki kelime. 3 Cilveli ve finçirdek. sabır sonund* dut yapraçının alacağı şekil. 4 Bir ceşit hükümdar, »eriye ve karatter (yeni terim). 5 Çevrilin'e «sezme veya smıfta kalma ışi» olur, idare bblümlerimizden. 6 Ana yurdun iki başı, içkilerden biri. 7 Bir meseleyi baskasına danışıp onun fikrin soran (iki k e . lliıne). 8 Bir erkek adı. YUKARIDAN* AŞAĞIYA: 1 Bir cins peynir. 2 Ayakta durma hareketînin aksi h3reke'i y?nmak. .? Tersi «yok ebnek JR" hut kendini üzecek sekilHe acı ve yeis du>Tna» mânasma selir, sah:p. Besimdekı adamların her biri bir 4 Bir edatın kısp'tılrnış ve k**!"!şeyle meşgul. Yalnız ellerin'n, kol laştırılmışı, nota. bir S'fpt tf.' s. larının haıeketinden oniarın neler 5 Büyiıkce çapta, tersi inşr>a*ta yaptıklannı an'.ıyabilir misirıiz? '''idır. 6 Or?sı pencerede "lı i«e hrsız verden ?irçok heş ve mükemne!, »rasını ke=feden adamın istniui veremediği kıta. 8 eBeyaz n^. siyeı karşıhği iki kelime. nüLi'.iiiiiüiııiüitüiüiiııiıiııiüiıııııııııııınııııniiniııııi'HHiıı Yazısız hikâye Bu yazısız hıkâyeyi çizen ressam, muhtelif sahneleri sıraya koyar ken saşırmış, onun için. resimler buradaki sıraya göre gozden geçirilince hiçbir mâna çıkmıyor. Sahneleri hangi sıra üzerine dizmeli ki, resimlerin anUtmak istedıği hikâye ortaya çıksın? ISTANBLL 8 27 Açılış v€ Program 8 30 Tatıl sabahı için jnurik 9 00 Haber'er 9.15 Turhan E;e'.:e ve Arkad'şlar: 9.30 Sabah çark'Ian 10,00 Melodi Kervanı 10,30 Çocuk Saatı 11,00 Konser%atuar korseri. nin nak'en yaymı 13,00 Kaçak Stü.yodon beş dakıka 13.03 Ş^rkılar: Ahmet Ça|an 13.30 H'berler 13.45 Tatil gunu melodıleri 1' 30 Sarkılar BelTiye Aksoy 15.00 P<jz?r kon^erı 15 45 Sarkılar 16 15 Opera ve operetlerden 16.45 Beraber sarkılar 17,15 Caz muziğı 17 30 Saz eserlerı 17.45 Orhan Sezener ve Orkestrası 18.00 Turk rru^ıklsi dınlevlci istekleri 18,30 Dans muziği 18.45 Sarkılar Mefharet Yıldırım 19.15 Kar.şık melodiler 19.30 Haber'er (19 4î Neveser Kokteş'ten sarkılar 20 00 Kıbrıs Saatı 20.15 Radyo Gazetesı 20.35 Karısık hafıf mu. ?.lk 20,50 Tanhımtzde bu hafta, Haluk Sehsuvaroğlu 21.00 Muzik 21.10 Kuçuk Studyodan beş <ia!tıka 21 15 Sarkılar Zekl Muren 21.45 Spor ve Muz.lt1 Sulhi Garan 22.00 K'.tapsevfle Başbaça1 T'irk#r Aearoglu 22 10 Sarkılar: Nig&r Uluerer 22 30 Konçeıto 23 13 HaberlCT 23 30 PT»gram 23 33 Dar» müzigi 24,00 Kapanif. Mese'elerin halledilmis şek'lleri 5. sahifemizdedir İstanbul Belediyesi i TİYATRÖLAR1 DRAM KISM1 HAMLET Yazan: Shakesp*iıre Turkçfsi Orhan Burian Sast 21 dp LÂLE TİYATROSUNDA 91 NLMARALI KADIN Yazan: F. Langer Tilrkçesi Seniha BedH Cöknfl tSTANBTT, TiyatTOJU Her akşam 21 de E'hflmrada . \DIK ZFVCELER KnmPdl 3 Perrie irşamha tPnzl'âtlı 'ıaik matınesl, cumartejı pazar 18 da matine. persemhp s u re, «umanesi matine Cnıveriitelilere tenzllâtll. 'Lâle Sineması) Yazan: K Dürrenmatt Türkçpsi1 Dr K Bekata YENİ TİYATRODA BİR ZİYARET Hemsire Âlmacaktır MEMUR ve DAKTILOLAR ALIXACAKTIR Muhasebe bilgisi olar lise tahsilli ve askerliğini yapmış memur ile orta tahsilli temiz yazabilen Bn. Daktilolar alınacaktır. TÜRKİYE OENEL SİGORTA A.O. : S rkeri Yeni Postahane karşısı. Hast?nemizde münhal 3 adet kadroya dolgun ücretle hernşire almaeaktır. Taliülfin mesai günleri öğleve kadar Başhekimliğimize bizzat müracaat'.eri ilân olunur. P.T.T Hastanesi Başhekimliği Bostancı Içerenköy Görüsünüz kuvvetli mi? Ingiliz Hassa alayına mensup meşhur kalpaklı nobetçilerden on tanesi buraya diziltnişler. Yalnız, ilk bakışta hepsi ayni boyda gibi sörunüyorsa da. aralarında uzun b oylasu da var, kısa boyluvu da. Ölçmeden. sırf göz kararı ile, han gisi en uzun boylusu, hangisi en kısa, bnlabilir misiniz?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog