Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

11 EMm 1959 CUMHURÎYET Washington Mektupları BVPMM Bölge Dili değil, Halkm Dili.,. OsmanlılSTdan. dah» da genye gıdecek olursak Selçuklulardan bu yan* Turkçe, zamanımıza kadar, ıkı koldan yuruyup gelmışt.r Biri yüksek tabakanın dıll, otekisl halkın... kumuşîarın dılı. kultur bakımından Arap ve Fars «k:sınde kaldığınuz ıcm kanşık, yarı Arapça, yarı Farsça azı. cık da Türkçe, OsmanJıca denllen bır bulamaç dıl oldu O^manlıcayı hıç bır zatnan halk anlamadı Okumuşlaj da bulamaç dıllerini bır oğ\jnm«, kendllerıni halktan ayırma, üstün turma ara. cı yaptılar Halktan her bir şeylenyle öylesine ayrıldılar kı. aralarında vatandaçhk adından başk* hıç blr bağ kalmadı Dtni b:le mezhep'ere avırıp tankatlerle tabakalaştırdılar Yuksek tabakanın halkla alışverışl vergı, asker almadan ba^lra, llerıye bır adım bile gltmedl. Memleket her bir şevsıyle lkiye ayrıl. mıştı Duşuncesl. kuîturü, yaşayıçı .. Osmarüıca denüen dıl asırlarca ken. dı çaırlermı, ealplerını yetıştırdl Bun. arı yalnız bir küçük topluluk oktıd'J, anladı, sevdl. Bunlar hayattan dlUer! gıbl kopmuçlardı Yapraacılrtılar, soyut. laşmışlardı Donmuştular Beri yanda, • kuçılk topulluğun karşısında halk dili, hayatla btrltkt* geüjU. büyüdu Hayaüa «tba»ı gıtti Devnn getirdıginln karşılığım verdi Bır yan. da Fuzull Baki Şeyh Gallp, bir yan9a Yunu» Emre. KAracaoğlan, Pır Sultan, Dadaloglu.. BurJarın bıribırlerlyle alıj. verişlerl olmadı Dri ayrı, apayrı dunyada blrıbirlerinden haberslz söyleetüer Bu kesin ayrlııiç düde y*nlleşme&e kadar surdü O'nnanUnın halka karşı çıınımu$ dıhnl rutanlar çok d d u O r i lkçilere karşı aorru btr sava» a«ıldl. Geriltkçller yenlldiler Ama yerülgıleri kesin olmadı Fırsat bulduttça başlarını arada sırada kaldırdılar. Yenüikçller Ipın ueunu bırakmadılar Kusaklar dlii arıtma aava«ını »ıırdurdıiler, jravaş ya. da arıttılar Dildekl Arapça. Faroça kelımelerı terkıplen attılar. Attılar ama. geride de pek bir şey kalmadı. On. arın yerine bır zaman baska sozcükl»r, devımler alamadılar. O zamanlar alamazlardı da halkla daha o kadar ahş. verışlerl yolrtu Turkce. yari okumug dlll sozcuk^uz. deyımsız dımdızlak Y?ii. dı. Soğuk az bir sözcugün içmde avır. tısız, tadsız tuz«uz bır Turkçe. Yeni yazarlar. şa'rler bu arınmış dılle yarı.. lar, ş'irler yazdılar ya okunmadı C^n. »ız. tadsız ruzsuz. tıkır tıkır. r»r'tsl2 »«erler oldu ortaya çıkardıkları Havat. tan ge!*nemıs hayat suyuyla beicnmeGünürpuze kadar dillmlzin gecirdı&i. geçirmekte olduğu maeerayı uzun uzun «wyıp dotnrerın serek! eı yok Avkırılıklar çe'melemelçr Bin tıtrlu duç'in. ce Blrbır yone çekmek Keymekeş . Akımlar geldi akımlar u e tune OMe a«ırılık!ar ovle çek ^mfler oldu k akıl TJT Ger ciler ovlesıne bu ak'm'ara karsı kovmıva çalıs«'lar kı ınanılmaz. Gozu kapalı. ıvısme de kotuçnne de. ayırmadan ov!e=ıne saldırdıiar kı ır=an bunların ıkıllarından şuphe eder Ortaya koklerden =o7cuk t'jrete Jer çıktı kl karmakarış ertıler ortahSr Buriar cıhz. kok^uz olma=alar pıç^uz olmstalsr dıl'mız yenı bır Osmanlıcanm sşi. p« gelip durabılirdı. Butun bu akım'arın lçmde blr alum hıttu, gel.sti Sajlamdı. temellıydı Romanlar, hıkâve'.erie şıirlerle ge'rtl Spg. lamlığı da buradaydı Halkça konusuyordu Bu yazarlar diyorlar kl. O c man. lıcası gıtttkten sonra sozcuksuz. devımslz dımdızlak kalraiş yazı dilıne halkın « n g n. her yonuyle gelışırıis islenırış. hayatla bayr'na bçslenen. buyuven, hayatın yuruyuçune uyan dilını getirmeM, o bol kaynaktan yararlanmalıyız. Bir de lecf asırlar bovu yabancı. uzak kal. dığımız halkla aramızdaki uçurum azıcık kapatılmı? oltır. Hem d« Turkç<"ve, lşmıs, guzellesmış bır yermden baflayıp onu ileri goturebilıriz Çurku dıyor 1ar bu vazarlar, yazı dıhnden atmak zorunda kaldığımız kel'melerın. terkip'.erm yerme koyabllecegım:z "tozcukler, devlmler var hallrta Halkta olm.vpnla. n kendi bunyesı içinde dll va7arlarım geliştır'r D 'lerın de hayatı var, her ya. şıyan şey gıbl Bazılurı, her yenl aklrr.a karşı lroy*ritlsrı grbl buna da karîi g»Uvorlar. Yok efendım burilar Turkç« de&ılmıj., Bunlarm yazdıklsrını kım«e anlaıtıaz, mıj Otuz kelimeyle yan yazarlaınış. Dogru degil Halkin dili. birlm yazı dilımize bakarak çok zengia Bunu yazanlara. a eıendnn d'yemıyorsuiuz, su Fİzln dıhnlzd«kl Arapçayı. Farfçayı atarsak kaç keları«rtiz kalır' Dıretivor. sunuz Elt"ızde pek az kelım* kalaca. 6ını b'idığınlz İçin her akıma karsı koyuyor'îunuz Hayat deren. halk denen buyuX kaynakla h'ç bır llışıgıniz yok. Ondan korkuyorsunuz. Halka, halkın adamlarına Varçı ezel. denberı «urduregeldik'erı bır tepeden bakma taktikleri var Bır kacımsera». T«nel"=iz Tiesnetjiz "!a%unj\ orlar Bununla d1! vapılama dıyorlar Su bu yapılarraz. N çln' Nıçini mi olurmuş! Halkm dllınden faydalanarak ya^l yazanlardan biri oldujtum İçin yazıyo. rum bu yazıyı B'r iki örnekle ne istedig mı anbtmaSs çahşacnSım«Doruk» dlye bır sozcuk var Buiunla h n!?rc* örrekten birMni verıvorum Doru*un Oimar'.ıcada karşılığı z'ir&dır D'ğların, a^ac'am en uc teıylen Bu doruk «ozcugu do^ııda': batı^a. kuze^ri^n fi\ı. neye meır.lekçtın her yerınde kuHanılıvor Ama 7ine sozcuâuru kım^e bılniez Oyleve r e dıye Z'ne ke''mes;nde direnlır' Bunun ce\abım veTecek var mı, Var ama kırk derpien = u g°t'rerek . = Br de başka yu'opdakı gıbı butun nnemlekPtce bıl'nrr. y«n, yalr.ız bolgeler. ce kul'.anılan sozcuk'er var Bı^ı benim basıma eelil Cumhurıve' tç şım'lı çıkmak4a olar rorriTnnaa bılmm ven Jnr so'cukle oaslamak zonırda kaldım Bır romancı icn bu. o kadar ıyı derl Bu sozcuk «dong»le» =ozcuffu\du Aradım, taradım acaba su I?tanoalda. şurların yazı aıl'idp doıgelevp ne de"'er dedırr Ne O^manlıca^nda. ne ce Turkçe. sıne bo\le blr «:ozcığu onun karşılığını buiamndîT. Tctarbu'!ulara da sordurn, bılmedıler Dongele ınsan başı buyuklugunde bozkırd^ \etısen bır d ı k e ı d * ^ Tarıf ett>T! Bovle bır d ken Manbulda yok kl adı o'nın dedller E w ben ne yapayım şlmdı' Bu sozcuğu Kayserırın Afşarlarmdan, Antebi" Ba^aV" T ı r t m a n . lertnden T^rocun kovlucımden ba^kasl kuîianmıyor, bılmıyor dıye bep de kullanrr.ıyayıtn m ı ' Lâtıncesır.ı Grekçe^înl bulup onîarı mı yazayım romanıma? Tstanbulda bu dlken ; * a adı konma. mışsa gunah ben'm m ı ' Ef<?nd,ıer. lster ıstemez dongele sozcusuru kabulleneceksınız Çunku yeryuzunde dongele var , K Bızim düımız bolge dili de«l, kendl ağızlar'vle mahalli leh^e degıl halkın bırlık dılıdlr Halkm dılıyle :a7i dıUni yakınUst'r'p B"H$t rıyir su ellerınde dımdızlak kalmış ya da O«manhca k ı r . ma<u dülerının yerıne >enı bir tad, yeni bır guzeilık yepvenı hayat fışkıran. Turk halkırın havatır'n ge'çeğınden gelen b:r Turkceyi get nvoruz Aldnmyorlar Kar?c?"B'anın. Yunus' un dılı naMl vasnnr<a b rimki de oyle. sıne va^ıv^r^k+ır Ama kp^dMerımn dili. B^Vt ri"Vi pbı Şevh Gahbnkı Rlbt olecektır. Ha dırensmler. de dtrensinl«r. ÎAŞAR KEMAL Politika CENTO'nun kararları Nehri sulannın faksimi meselesi Mısır ve Sudan arasmda uzun zamandır süregelen ihtilâfı, bir sonuca bağlamak üzere yeniden çalışmalara başlandı Lunik 3 dünyaya yaklasıyor 1959 60 yılı Konservatuvar konserleri başlıyor Feza yarısında Amerika halkımn heyecanı Yazan: Fred J. Zusy Resmî bir şahsıyetın tâbıriyle.l düklerini aynen bu kelimelerle i istanbul Beledıye KonLunik 3 ün icindeki cihazlann irleşik Amerikada, CENTO feza yarışmasındakı | fade etmiyecektır. Belkı o: «Ka servatuarınin her yıl Sovj'etlerın nıuntazam bir sekilde maluı o k Bakanlar Konse\inin akdetbüyük ilgiyle karşıla" başarıları karşısında duyulan «hâd fam kızdı artık. Ne duruyoruz! Hep I \JJ "Si 3 günlük toplantılar somat verdiğibildiriliyor nan Pazar Konserleri, utanç» acaba Birleşik Amerıkeyı beraber çahşmıya bakalım. Yetışı nunda yayınlanan müsterek emiyecek kadar öne geçelim!» di Moskova, 10 (a.a.) Tass Ajangene Şan Sinemasmda daha verımli bır fezâ programı katebliğ, eski Bafdad Paktı (veni ayecektır, ama her iki çeşit ifadede bulune kamçdıyacak mı? göre, verılmek uzere bugün saat 11 de Londra, 10 Mısır ve Sudan tisadi meselelen göruşecek olan iki sınin bu sabah bildirdiğıne dı ile CENTO) âzalarının son bevBu sualın cevabı «evet» olacağa ana fikir aynı kalacaktu:. Lunik III bugün Arz'a doğru ha Senfonik Orkestra konseriyle başllnelmilel çelismeler karsısındaki arasında uzun muddertenberi de talı komisyon ıhdas edılmiştir. benzıyor. Zira, Amerika halkı feza «Sokaktaki Adam», Sovyet mua reketine devam edecek ve 18 ekim yacaktır. vam ede n ve Nil sulannın taksıtutnmlarını şinle özetlemiştir Her iki memlekct de, Nil sulanyarışuıda daima ıkınci kalmaktan dilıne kıyasen, milyonlarca daha « Hrntçef'in Amerikavı ziyare rr.inı hedef tutan çalışmsları bir nın taksiminde kendilerinin daha de, Arz'a 125 000 mil m*afeye yakUrun yıllar bu yolda emeğini e bıkmi|, usanmış olup Washmgton çok otomobıle, milyonlarca daha laşarak Ay ve Arz etrafında beyzî ti ve temasları ile dün\a çersinli neticeye bağlamak üzere. iki mem sirgemiyen şef Cemal Reşit Rey ida daki hderlerıru bu derde bir çare çok televızyon cıhazına, telefona, 6inde bazı salâh emareleri belir leketin temsılcıletı Kahirede top fazla hak sahibi olduklarını ve do bir mahıek çızeeektir layısiyle dlğerinden daha çok bir Aıansm bildirdiğine göre geçen reainde Konservaruar Şehir Orkes bulmıya zorlamaktadır. kendine üstün bir hayat sevıyesi mistir. Fakat komünistlerin vıkıcı lantılara başlamışlardır. Biri Nil Esasen eğer durum bugunkü ha sağhyan. hemen her şeyin milyon faalivetlerinde de herhanei bir ha sularının taksimini. dığeri iki mem hisseye n alik olmaları gerektığini pazar günü fırlatılrmş olaç Lu" trası terafından veriletek olan bu konsere, memleketimizin büviik islarca daha çoğuna sahip olduğunu fifleme olmadıfeı çörülmektedir.» iddia etmektedirler. nik III Arza doğru sevahatitıde me tidatlı genç pivanistlerinden Gülây liyle bırakılır ve Ruslar «muazzam Bir taraftan Birlesik Amerika ile leket arasında bu konu ile ilgili ık5 ba^arüar» silsilesıne devam edegi biliyor. Hattâ Rus muadilinin menıı<mııııı|||l!!|ll!!|)||||||||nnnilll)IHHII!l!ll!l!!Mlıııııııııı<ııı« teor ve mikrometeor'ların çok ke üeurata da soli't olarak katılacak" Sovvet Rnsva arasında de\am ederlerse, feza yarışımn gelecek se selâ daha iyi bir iskân programını decek olan müzakereleri kollamak Townsend'in nişanlan sif buKınduğu bir noktsdan geçe tır. neki seçımlerde başhca kampanya Ay'a düşürülen bir rokete tercih cektir Lunik III icindeki radyo ve diger taraftan da asırı bir mmÖnümuzdeki mevsımin Konserva mevzuu halıne getırılmesi ve poli ettiğinı de düşünüyor. Fakat yine ması, bomba tesiri vericilerinin hassasiyetle işlediği ve ruar Konserlerinin önemli bir özel tikacıların Bırleşık Amerıkayı bu de hiç değilse şimdilik izzeti nef serlik varatmamak kaveularının muntazaman malumat verdiğı bildibirleşiminden doSan CENTO tebyarattı lıfi. proeramlannda sık sık Türk sahada da ustün duruma getirmek sini kırılmış hissediyor ve bunun liiinde yeni bir şe>lere raslamak rilmektedir. bestecilerinin modern ve ileri mü vaadlerını her yerde tekrarlamaları tamiri için bir şeyler yapılsın isti Londra 10 (a.a.) Albay Peter mümkün olamamıs. Birleşik Ameyor. zik alanırda varattıklan eserlerin onlenemiyecektır. To\vrısend'in, nışanlandığmı bildiren rika eene paktın dısında kalmavı Resmî makamlar ıse halkm bu yer almış olmasıdır haberler Londra basmın.a ?enış Bir şeyler yapmak meselesinde tercih e\lemistir. Btınlar esaspn Avrıca Türkiye Flârmoni Derne zorlamalarının mantıktan çok hısse mutlaka hissesi olacak şey paradır. beklenmekte olan neticelerdi. CF.V Ankara 10 (CumhurivetTelek^) yer kaplamıştır «Daily Herald» biTO'nun iktisadi alanda alacağı ve Türkıye ve Ortadoğu Âmme İda rinci sahıfede ve iri puntolarla ğı'nin vsbsncı memleketlerden an dayandığı kanaatını muhafaza et Hâlen Mılli Fezâ İdaresine içinde mektedırler. Pentagon'un (Mıllî bulunduğumuz yıl için bütcede tah ni kararlar ne olacaktı. bu bölee resi Enstıtüsü yeni teşkilât kanu «Townsend evleniyor» başb.ğı, algaıe ettiği meshur solistler, geçen n>n iktisaden eelismesine matuf nunun kal~ulunden sonra ilk dinlo tında yaynladığı makalede. Pren, Humphrey Türkiye. İran ve İs yillann ak'ne bundan bövle Kon" Savunma Bakanhğı) resmen bir sis edilmiş olan 500 milvon dolar oha\at memat meselesi» kabul etpiânlar ne şekilde ona^lanacaktı? ma tevzı törenini bugün vapmıştır ses Margaret'in, Albay Townsend'le r a l j ^ j Pazar Konserlerinde tığı kıtalararası menzıllı, gudumlü (4.5 milyar lira) kesintısiz olarak Rus tzvi servatuarın Biz daha çok bu suallerin ce\aplaverilmıştir. Fakat bu idarenin tahkatî olarak evlenmiyeceğini 1955 se kına karsı kovduklannı aneak ve ver alae?k!srdır Konservatuar SenBasbakan Vetıli ve Mı'lî Savunfuze sahasında Bırleşık Amerikanin rını beklemekte\dik. Cünkü bugün ma Bakanı Ethem Men'eres, İcis 6nesi ekim avmda resmen açıkladı dek parca, askerî v* smai zaruret foni Orkestrasının bu mevsim be? Ruslardan hıç bır surette gerı ol sisatı çeşitli projelere öylesine ucu CENTO teşkilâtını. evvelâ iktisadi leri Bakanı Dr Namık Oedik. Ba , ı n ı hatırlatmaktad.r. insHiz çazete içinde bulunan memleketleri Rus kîsilik bir idare kurulu Urafından madığı kanaati, kuvvetınden hıç ucuna hesaplı bir şekilde dağıhl sahada alınacak süratii tedbirler n miştır ki, meselâ kasım sonunda leri. sahifelermde Tovmsendin niyaya bel b3§l?dıklarını ve kendisiv ida'e «^iİTici seklindeki venihk de. bır şey kaybetmış değıl.. ve destekler knvvetlendirebilir, vındirl'k Bpkanı Te\rik Ileri. Dev a n h s ı Ay'a ulaşmak üzere yeni bir deneİet B=kan: İzzet AkcPİ Cumhur1 ? MarieLuce Jama^ne'ın r e le geniş ısbirlığı yaptıklarını açık bu volda verimlı sayılabilecek bir gelismesine imkân saglar. Buna karşılık, ılk Sputnik'ı «he me yapabilmek için gerekli 5 mil baskanl,5i Genel Kâtibi Munis Faik | simlerine ver vermekte ve kendi lamıstır. S»nator, Amerikanin aske adımdır men» denecek kadar suratle ılk von dolan (45 milyon lira) bir yerfznn zamandanberi tran ile TürParisMi meshur Amerıkan sun'î peykınin tâkıp et den nakletmenin mümkün olup kivevj birhirine baSlıvacak, eü Ozansoy. Ba^bakanlık Müste=arı sinden «pek mütevzi bir eenç kız» rî ve iktisadi vardımlarına rağmen, dive bahsetmektedirler. nevdeki hu komşumuzun süratle Ahmet Sal'.h Korur. milletvekilleri, Kuartet'in Konseri miş olması, Sovyetlerın ilk guneş olamıyacağı el'an düşünülmekte Rus s'zmalarmin muvaffak olduğuDiğer taraftan. ni«an haberinin Akdeniz kmlarına nlasmasını da askerî ckân ve yaboncı elciler müTanınnıs ür kadın ve bir erkek peykinın akabında Amerikanin da dir. nu belırtmiştir. saŞIıvacak bazı pmiplerin tetkik messü'erinin katıldıeı törende Et ilânı. Bruxelles'de, dün aece bir sanatcıdsn kurulu olan dunvaca kendı guneş peyklerıni mahrekıne bomba tesin yapmıştır. te bulnndufunu hi'norduk. Bun hem MeT^eres bİT konu<=ma vapmış 1.5 milyon librelik (takriben 680 meshur oQuaUıor In<;trumental ^e yerleştirmış olmasıyle gevşıyen hePrenses Maraaret. halen Kralivet ların basında da trnn Tiirkhe ve «Jandarma TJevleti telâkkisi, P^ri<!» c'kTiis bulundu&u büvük yecan, şimdi yeniden hararetlenmiş, bin kilogram) bir itiş gücüne sahip deıni^olu sclmektedir. Her iki yer'ri bu"ün XX nci asrın ortasın ailesi ile beraber B^lmoral şatoisimli bir turne dolavısivle, memleketi âmme efkârı. resmi makamları zor olacağı hesaplanan Saturn de\let. me\cut hatların Vanın he da CHalkın hplk tarafindan ve halk sunda bulunmaktadır. lamıya başlamıştır. New York Tı roket motoru akıbetmi de yine pamizde <?e iki konser verecektirmen doîusunda birlestirilmesinin icin idares'^ formülünie B( stnrofı 1 inci sah'iede ra tâyin edecektir. Mütehassısların if^de^ini Pans Kvarteti ilk konserini ş»h mes'ın bir başyazısı, halkın görü neve mal olacajını hesıp'amıs'ar. tevkıf edildıği bildirilmektedır. Bu kanaati ise. fezâ yarışında Sovyetbu'?n Hemokratik dev^et telâkkisi Katerina'nın kredi taleplerini ileri sürmüslerrimizde Sarav Smemasmda yarın şunu mükemmelen aksettirmekte arada hususî bir kovuşturma he leri geçmek ümidi bugunkulerden djr. neşredildi di. CEVTO'in tam olarak destek ne bırakmi'îtır'i demistir. yetinin tesekkül ettiğı de ilâve e saat 18,30 da verdikten sonra Anledifi bildirilpn Birlesik 4m>>rikail «Bugünkü vazifemiz. müstakbel çok daha ağır cihaz mahfazaîannı kara'va piderek 13 Ekim'de Devlet Pans 10 (a.a.) Voltaıre'ın d .mekted.r. da bn plân bazı itiraziarla karsıfezâ araştırmaları stratejimizin, ro bugünkünden çok daha uzaklara e«Kuzey Semıramıs» i olamk ad Iraktaki komünist basın bilhassa Operasmdı calacaktir Mıitaak'ben Bölükbası bueün lanmıs. isteniipn kredilprin f27<a ket gucu ve emsali konularda ka riştirebilecek. çok daha ağır roket landırmış olduğu Rusya İmpara Mısıra ve BaşkanT^âsır'a çatmak bu degerli kuartet memleiîetimizoiduSnndan bahspdilmisti. Halhuki bilıyetimızı sadece Rusların bugun tertiplerini tahrike muktedir Sa Eskişehire gidiyor toriçesı İkıncı Katerma'nın fran tadır Dığer taraftan Beyruttan ge den ftvrılarjk turnesine devam edeCENTO âzalarını Sü\evş yoluna erişmış oldukları sevıyeye değil, fa turn roket motorunun gelıştirilmetamamhle haglı kalmaktan nisheA"kıra. 10 CCurphurivetTeleksi sızca olarak yazmış olduğu hâtıra len haberler. Kasımın yaralanması cektir kat onların ıstıkbalde erişecekleri sine baeh olduğudur. ten kartaracak olan bn demir\o C K M P Genel Ba^kanı Ki''e ları kıtap halınde Panste nesredil ile komünist kımrdanısın havli artSuna Kan İzmirde Halbuki. bu seneki bütreden 70 seviyeye ulaştıracak mahiyette ollunnn vMnız iktisadi dejil, fakat hir Mi^^vekili tığını ve Kerkük hâdiselerir.den son Re«îital verivOT Osnan Bn1',' başı miştır. masuıı sağlamaktır. Sovyetlerin bir milvon dolarlık (630 milvon hra) a\nı zamanda strateiik önem tası; Hayatının ilk 30 senesının nasıl ra sinmiş olan hücre teskilâtının Keman virtüozumuz Suna Kan dı£ı da inkâr edilpmp7. Ortartoju | birkac cünr1e*nber d»vm eHen An" geçtığıni. iktidarı nasıl ele aldığını, bu hâdiseleri istismara çalıştığını t"nir'e giderek 13 Ekim Salı (fSeesi zafer kazanınca bununla yetinme tahsisat avnlmış olan Saturn pro, kara i'ce kongr^lerinde hazır budıklerı âşıkâıdır Onlar, araştırma ı'esi. bugünkü tempo ile. ancak mıidafaa teskilâtının son \Vashins18 ıncı asır Avrupasını tafsılâtıvle bıldırmektedır. Goktepe pivano «slonunda bir reve gelıştırmelere buyük ehemmi 1960 ortalarında kullanılabılecek bır Ankara'ya donton tonlantılarında bu \olda müs j lunduVtan sonra tasvir ve tenkıd eden bu eser, büsital vereoektir Bu resitalde ken yet vermektedırler ve bu sayede roket imalini mümkün kılmakta pet adımlar atılarajını sösteren [ müstür. Bir tacir, ilkokul yük bir alâka i'ıe karşılamııştır. disine piv?noHa Cemal Rfşit Rev son iki yıl içinde büyük ileri adım dır. Mütehassısların kanaatince bu bazı kararlara varılmıs olması hu ! Genel Baskan V u sabah motorlu > yaptınyor ref^k?t erl?o°ktir Profframda Bactı. lar atmıya muvaffak olmuşlardır. projeye şu sırada tahsis edılecek sebeple mpmnunivet vericidir. Hiç Viscount uçağı Adanada şüphe yok ki biri KaradPni^de I trenle E=kisehir'e hareket etmistir Antalva. 10 (Telrfonla) İstan Mozart V. Y"=ave. Debu«sy'nin eser«Bu manzara müvacehesinde bız 100 milyon dolar C900 milyon lira) (Trabzon), diSeri dp Akdenizde Bölükb=si, varm vaoılacak olan Cânza yaptı bul tscirlerinden bavi Faik Yılmar leri Vııı'ıınmolçtadır lere bir sene, ya da daha uzun bir bu müddetin hayli kısaltılmasını (Iskendernn) iki Türk limanının K M P E"=kı=phir il kongre<=inde haJ. Wol'e'utı konserleri müddet sonra hazır olacağı hesap sağlıyacaktır. Adana, 10 (Telefonla) Bugün İpek. dopurj büvüdü^ü Ak«eki ilcesüratle modernleştlrilmesi Türki • zır bulunarak bir konuşma yapaGenç ATierikalı pivani^t James lanan Vega ve Centaur roketlerinin Tabiatiyle paradan gayri meseleBeyruttan gelen Vıseount jet uçağı sinin İbradı bucağında bir ilkokul ye ile îranı baÇlıvacak müsterek ' cakfr. teknık bir ârıza dolayısıyle İstan yaptırmıya karar vermiş ve bu Volfe serr.rimizde Küfük Sahne'de Sovyet feza roketleri kadar güçlü ler de var. Bunlarm en başmda yolla alâkal'dır. bula gidememış ve Adana hava ala maksstla. şimdılik 25 bin Hra te5Vi r*its1 verecektir Yarın saat 21 olacağının soylenilmesıni pek gü sllâhh kuvvetler koîlan arasındaki İki kadını kürekle berruda bulunmuştur. de verecejn ilk resitalin proeramm ven verici bulamamaktayız. Eğer rekabetle sivil firmalar arasındaki nında kalmıştır. Tfirkive, Iran ve Pakistan arayaraladı sında bnsün normal münakale j , da Bach Mozart. Barber. Debussy son hâdiseleri bır ışaret telâkkı e rekabet gelmektedir. İleri görüşlü kânlarının me\cut bulundntn ^ Burdur, 10 (T«lefonla> Senır• C^ıopin'in eserleri bu^unmakta dersek, bir sene ya da daha uzun bir programın en miihim basansı e lenemez. Trabzon Tebriz transit kent ilcesının GariD koyunden Mus d'r İkmci resitalini 14 Ekim saat bir muddet sonra Sovyetler Bırlıği bu dağınık kuvv'etleri ve gavretleri toplayıp teksif etmek olacaktır. volu, ihtivaclan karşılıyacak ölcii tafa Geredı ısmınde bır şahıs, ayİS dp ve^^rek olan Ame''Valı piva" bugunkulerden de daha güçlu ro Bazı pazetelerde. taksitle ev yapacağız dediği halde de dejildir. Pakistan ile tran ara nı yerden Fatma Karasu ve Fatketlere ve daha sıhhatli güdüm sisnist Bach, S^ıubert, Hinde'mith. tahhiitlerirn tntmadığı bildirilen sında da dnrum hemen hemen av ma Derebeyi ısmınriekı kadınları temine sahip olacaklardır. Fezâ yaBeethoven, Ch"Pİn ve Brahms'm nıdır. ESer bn üç deılet. daha sı kurekle başlarından ağır bır şerışmasmda doğru strateji bızlerin, eserlerini çalacakt'rTEŞEKKÜR kı bir anlasma ve işbirliSi devre , kilde yaralamıştır. Suçlu yakalanMoskovanın bugun sahıp olduğun Selmi ANDAK sine mtispet adımlarla eirmevi ar mıştır. Sevgıli annemız dan çok daha ıleri imkânlar elde etzn edivorlarşa evvelâ yollarla birHAYRİYE SEVİĞ'in 24 saat icerisinde limanımız miye çalışmamızı âmirdir. Daha az Saat çalan lise talebesi bırlerine baŞlanmak zortmdadırile Bank.amızın hiçbır alâkası bulunmadığını, isirn ileri goruşlu herhangi bir program vefatı dola%ı^ıvle gerek cenaze dan yapılan ihracat lar. E£er hu üç de\let arasında mera^İTiine ıçtırgk eden VP gebenzerliğınin doğurması muhtemel tereddutleri hövle bir "şbirli^inin dün\a barısı'• adalete teslim edildi Son 24 saat zarfında hmanımız bu memleketı bunun ifade ettiğı tat rek=e bizzat ve bılvasıta tazıiçin havırlı oldnîuna inanan dev ! Denızlı, 10 (Telefonla) Denızönlemek üzere ilân ederız. dan yapılan ihracatın değerı 748 sız akıbetlerle birhkte, fezâ araş vede bulunan dostlanmıza cantumalarmda ebedî bir geriüğe mah İPtler varsa, bnnlara da diisen is, li Lısesi birinci sınıf talebelerınden bin liradır dan te?ekkür!enmızi arzevlerız CFNTO'nnn bu vollar sebekesini I E., bır seyyar satıcının camekânmBu meranda Amerıkaya kuşye kum eder » Aılesi efradı knrm'sın?. drstek saElamaktır. mı. vapak ve ıç fındık, AvusturBelkı tsokaktakı adams duşün| dan 2 adet kol saati çaldığı iddia yav» luletaşı, Belçikaya kepek Son Wsshins:ton kararlarında, siyle karakola celbedılmış ve üzeHolandava tiftık Yunanistana fınbu hedefe do4m vürünmek isten | rinde yapılan aramada çalman saatdık. keten tohumu, smema fılmı ve di^ine dair isaretler eörülmü«tür. îer cebinde bulunmuştur. Suçlu, a bahk eıtmıçtır Bnnların ha^al kırıcı sonuçlara dalete teslim edılmiştir. varmaması tpmenni olunu. Ankarads bir diploma tevzi Ortadoğu'da Sovvet sızması Ir^k^ta yeni tevkifîer vaoıldı İ L N Kredi Yapı Sandığı 1 YAPl ve KREDİ BÂNKASI •••.•••••!••.•••• Ömer Sami COŞAR Sene Sonunda M EVI I D Kıymetlı aıle reısırnız Empkll Top Alb 11510rı TEŞEKKÜR FsLm ^^IVP Akc^n m anıden \TIkua gelen felcım teçhısıvle gercKİı b< \ ın amelı>atını yapıp mevcut u r ' u BEKİR SÜRSAL'ın ebeaı\ete ıntık^Imın kırkıncı gıınüne rasthvan 12 ekım 1959 p^ız?rtesi gunu. aziz ruhuna ıthaf olunmak uzere Teşvıkıye CamıındP ıkırdı namazını mutaakıp okunacak Mevilde sılâh arkadaşları. do=t ve akrabalanmızın ve ATTZU buyuran dm kardesltrımızın teşnflcri rica olu Her gîîn oknyucu siiiıınıı Gazetemızin altı sahıfe olarak çıkmıya mecbur kaldığı günden bu yana yerimızın kifayetsızhğı dolayısıyle «okuyueularla başbafa. sürununu muntazaman neşredemez olmuştuk Buna rağmen günluk problemlerımızın artması neticesi okuyucularımızdan aldığımız şıkâyet mektuplarınm da gittikçe çoğaldığmı gormekteyiz. Bu müşahedemız neticesi her gün muayyen bir koşemızı okuyucularımızm mektuplarına tahsis etmıye karar vermiş bulunuyoruz. Sahıfe tahdidi dolayısıvle ilânlanmızm, harta haberlerımızin bir kısmmı nesretme guçluğu çekerken verdığimız bu kararı tatbık ederken okuyucularımi7m da bıze yardımcı olmalarmı bılhassa rıca etmekteyız Şoyle kr. lı Mektuplar daktılo ile yazılmalı ve sa*ır araları sıkışık olmamalı. 2ı Mektup, bir dosya kâğıdının bır yuzününün ancak yarısına kadar uzamab maksat kısa ve özlu ifade edılmelı. 3) Mevcut kanunlar yonünden suç teşkıl etmıyecek mahiyette ve şahsî meselelerle ılgıli olmsmalı. 41 Altlarında mutlaka ısım, adres ve imza bulunmalı. Doç. Dr. FEYYAZ Berkaya ve amclr, al sırasında k" 1 1 1 1 * 1 ! >ar | dımlan dikunan Dr H a d n e Buke'ye, j Dr ?adı Sun'a. Dr X<ızmı özlpre | \c Orrur Klınıgı ser\i"< personelıne \ alcnî t 'spkkurlerımln ıhlâgını saj ın j ga7Ptenızden rıca edenm I •\bdullah Akcan |! Akc?n aılesi \dına nur. Aılesi %, trenkööüe '' üpartınan 1AİRESİ ZENGİN PARA <ramiyeleri PAZAR H E R YAŞA PAZAR H E R Z E V K E HİTABEDEN TEK MECMUADlR Sayın Doktor ve Eczacılara UROOON/IL Jtiol mıktarda piyasaya arzedılmıştır JÜL KREPEN ve ORTAĞI Koll. Şti. Sayın Doktor ve Alâkalılara ALENI TESEKKUR 1 Sımdıye kadar thramlye Kazanamadınızsa UZUL.^EYİNİZ 5 KASI/^ Ferşembe akşamma kadar "™^"" ŞAN5INIZI Yenı ve kuvvetlı bır b a n h a o l a n Dr. ŞERAFETTİN ve ORTAKLARl TİCARET Ltd. Şti. Tıbbi cerrahî âlet ve cihazlar ihtıyaçlannızı karşılamakta olan; buro. mağaza ve teknik servislerinin yenı adresını ka^r^tmenızi rica eder. Şırket, Âşırefendı caddesi (B. Postahane arkası) Bornovah Han. Telefon 22 47 71 Telg. DRİŞCIMEN P.K. 1185 İstanbul Hayatımı zehreden ıç ve dış basurları (hemor«ıd> amelıyat ' «ız eltktrf; şınlrjıkal u^ulü ile kgti ted^vı fden ve kf^a 7amanda benı tekrar Rîhhatıme ka\"unturan, kabılıyetli hekım Doktor Operatör MUSTAFA KART (RevofrJu Tünflbaçı Kaz^viri ><^k C^'^bızade Apsrt 20 1) bPTçfppdı.ve «nnsuz; mınnettarîıirırnı sunanm Ze\cı Jozpf Lpvpnt BIRLEŞIIC TASARRUF VE KREDİ BANKASI Şubelerınde deneyınız
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog