Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 11 Ekim VSfli SOVYET RUSYADA Halk ne düşünüY aza n yor ve ne isrlyor? 1 Bu sualin san'at Bîr Fransız kadmı, Stalin dikta yaşıyan Vera Naumovna. Lisa Lakârlar. iş adamlan I törlüğü devrinde, on sekiz yıl kü zarenko ve Bella Sluskaya adh üç ve politikacılar ba f rek cezası çekmişti. Kadımn ismi arkadaşım da bu yirmi kişiye dakımlndan büyük eo Andree Sentaurens'ti. On dokuz hildi. hemmiyeti vardır. Halkın hisleri ve rini tertiplediği geniş anketlere ve >Bir tahsildar evli bulunan zevkleri, zaman ve mekâna göre anket neticelerini ilmî metodlarla yaşında idi. Sovyet Elçiüği memur Buna mukabil, kamplarda, anarlanndan AleXis Trefilor'la nikâh şi gitgide daha fazla hüküm sürü metresini tabanca ile, bir gar de^'sir. Zamanin psikolojisine ve kıymetlendirebilmesine borçludur. lanır.ıştı Kan koca, elçilik bina yor gibiydi. Şantiyelerde, bütün ! sonu da kama ile yaraladı ş=»rt!?rına uysun düşecek bir ro Bir şehirde seçimin nasıl bir netlce smda, bir küçük dairede oturuyor tehditlere rağmen, hiç kimse çalışman veya «3rkı. nuıh»rrir ve bes vereceti mer»k ediliyor değil mi? lardı. Georges adı verdikleri bir de mak istemiyordu. Eski dostları. Be j Dün Alemdar'da bir tahsildar, i tekârl»»a daha fazla şöhret ve Va Enstitüniin mütehassıslan derhal çocukları olmuştu. ria'yı bertaraf ettikleri zaman, Sov kıskançlık yüzünden, eski metrenerelerde ve hanpi halk kategorileDerken, Sovyet ataşemiliteri Bes yet Rusyanm bütün hukukçuları, sini tabancayla yaraladıktan sonra, Izanç gct'ebiür. Okuyucuların alâ riyle temasa sirişi'mesi lâzım gelekasını ce^ecek mevzulan seçmesieedovsfci'nin firan hâdisesi vuku affm yalnız âdi müerimlerte, gayrı hâdise maheUinie bulunan bir garj ceğiııi tesbit e^erler. Gallup'un ajan buldu. Arkadan, Kutiepov meselesi meşru çocuk analarına münhasır sonu da dört yerinden hprçerlemiş ni ve kıymotVndirmesini bilen bir gazeteci. tiraiı yiikseltebilir Müş ları muhtelif iş yer'erinde. bîstroçıktı. O zaman, Moskova, tebeasını olduğunu gördüler. Bu âdi mücrim tir. ! M geri çekti. Trefilov'lar da, başkala ler, her geçtikleri yerde tethiş sa ! Akbıyık caddesi 84 numaralı te ?rin!n zevVini okşıyacak mo larda ve meskenlerde esnaf. med^'ler çık'ran bir k'din terzisi, pi mur. işci ve ev kadmiarivle çöriiriyle biriikte 25 şubat 1930 da Pa çıyorlar; ötekiler de, çocuklarını hallaç dükkânmda uzun zamandan, şürler. Konuştuklan herkesin düristen aynldılar. yol üstünde terk ediyorlar Çünkü ıberi yatıp kalkmakta olan Belef iye! yasaya hâkim olabilir. Seçmenlerin avnen söylemiyeceeini temayüllerine isabetli teşhis koyan O tarihte, sefaletten, korkudan, bu zavallılar için hiçbir barınak ! tabelâ tahsildarlarından Muammer hesaba katarlar. Sonra bürolarda. kuşkudan ibaret olan Moskovadaki düşünülmemiştir. Bunların. çocuk Ozkay°k. bir buçuk senedenberi bir lider. sandık başında reylerin 1 hayat karşısında, Bayan Trefilov, lariyle beraber nasıl yaşıyabilecek seviştifi, evli, 40 vaşlarında L4 A. sağanak gibi yae< '"inı görmek bah tonlanan malumat daha önceki anketlere verilmiş cevaplar ve eski müthi$ bir hayal sukutuna uğra leri meselesi kimsenin ilgisini çek ,nın evine dün saat 9 da arka kapı tivarlığına erişebilir. Umumî efkânn nabzı ve tonsiyo »eçim neticeleriyle kaışılaştınlır. ouştı. Alexis Trefilov. nekbete uğ memiştir. Siyasî mahpuslara ait dan girmiştir. L. A. nm. kendisivle, Amerika Cumhurbaşkanlığı seramamak için komünistçe faaliyet dosyaların yeniden ele ahnması i bir ilaisi kalmadığını söylemes;ne nu nasıl ölciilür? Bir otomobil fsbleri artırdıkça arttırıyordu. Kan için bir cereyan başlamış görünü sinirlenen Musmmer Ozkayak. ruh rikasının idarecilerini tasav\Tir ede eimlerinde. Gallup'un anketleri şin»kocanın, bu şartlar altında aile ha yor. satsız tabancasivle L. A, yı iki ve lim. Farzedelim ki. fabrika mühen diye kadar yüzde 7 veya daha az yatı geçirmeleri imkânsız hâle geldîsleri yeni bir model hazırlamı? hatâ payı ile neticenin haftalarca Af kararmın uyandırdığı büyük rin^'en yaralamıştır. mişti. Boşandılar. Andree, oğlu ile velvele dindikten, ümitlerimiz bir Mütaakıben. hâdise mahalline ge lar. Eskisinden d?ha büyük ve al evvel öğrenilmesini temin etmiştir. fceraber Fransaya dönmek istedi. İ kere daha zayıfladıktan sonra, ha len Tbrahim Şen adlı garsonu ds 4 cak.. Ama gecen senedenberi müş Yalnız 1948 de, Truman'm yerine ztn vernıcdiler. Moskovada kaldı, vat eskisi gibi devama başladı. Hâ yerinden harçerle ağır stırette vara teri'erin revklerlnde ve îhtiyaçla Dewey'in kazanacağını bildirmek küçük bir iş buldu, çalışmağa baş lâ trenler dolusu mahpus geliyor. lıyan tahsildar yakalanmıştır. Yara rında değis;k1ik olmadığı ne m f sııretivle büyük bir hatava düşülladı. Herhangi bir değişiklik olacağm lılar hastaneve kaldırılmış, tahkika lurr? Sirket müşPVİHerinden bazl miiştür. Fakat rivayet edilir kl, neBir müddet sonra, Şark Enstitü dan ümidimizi kesmeğe başlıyo ta bîslanrrıştır. ları halfcin artık sade ve ufak tip ticenin ters çıkmasına sebep, vazisfinde, Japonca profesörü olan Ni ruz. Üstelik. kamplarda cinayetler leri aradığını söyli'ıvorlar. dieerleri yetten çok emln olan Cumhuriyetkola Mtrtsokin'le eviendi. Bu ikinci çoğahyor, yığm yığın, başı kesilcî Parti taraftarl«rımn kalabslık bir Bir Amerikan firrnasi 500 ise aksi kanaati müdafaa ediyorlar. izdivacı, muhtelif zamanlarda. muh •niş cesetler bulunuyor. Bu kanlt Fabriki idareci'eri, müsteriierin te kadro ile sandık baslanna pitmeğe kahve desjirmeni a!dı teHf «nçlaria tevkif edilip uzak şe hareketi durdurmak için, Moskova, maıvü''er<ni an^mak için ne yapa lüzum <*Srmemis olmalandır. Buna Amerikadan bir firma. piyasahir!«re sürühnesine, kamplara ka kaatillerin muhakeme edümeden mukabil. 1155 İn<n'iz parlâmento patümasına, kürek cezalanna çar kurşuna dizileeeklerini bildiren du mızdan kahve değirmeni satın almak için tesebbüse eecmiştir. H«t Bir parti liderinin de sık sık a y seçimlerinde. Gallup'un fetkik'eri ptlmasına sebep oldu. var ilanlannı her tarafa asttnyor. tâ ilk parti olarak 500 kahve değir m kîrakter1? prohlemlerlc karşılaş partllerin çıkartabilecekleri mebus Uzun sefalet ve mahpusluk yıl«Serbest bölge» dahl hulmeni satın almıştır. ma<ı t=WM!r. Bir bakarsmız, kon sayısınx lanndan sonra, nihayet Fransaya Mayısta, başhekim Zambakitze biz îhracatın tevali edeceği anlaşıl gre'erde m'ifrit ıjöriisler ilerî sürcn "iıyan bir fsrkla talımin imkânını dönmek imkânına kavuşan bu ka den aynldı. Temize çıkmış, pasa maktadır hatinler hararctle alkışlanır. Fakat k?zandırmı«tır. dın, aşağıki satırlarda, Sovyet ka porrunda yazılı 39 numaradan kurGallup, asıl kazancını basına ve dın kamplarmın Stalinin ölümün tulmuf olarak, doğum yeri o'an tmar Müdürlü&iinde yapılan ertesi »ün temas ettiçiniz kimseler, den evvelki ve sonraki dunımunu Gürcistana gidebilecek. Yerine asis top'antı ; bu resit beyan!»nn menfi tesir u ticari flrmalara yaotıeı hizmetlerle bötân fecaatiyle tasvir etmektedir. tanı Doktor Kalenbach bakacak. Belediye Peisi Kemsl Ayaün, y3ndirdı«inı ve huzursuzluk yarat temin etmektedir. Çünkü gazeteler Aşağıki mhneler, Andr«e'nin kamp Doktor Kalenbach bana emir ver dün sabah tmar Müdürlüğür.de tıçım bcliri'rler. Araha parti hatip re rlearethaneler de. siyasl partiler lardaki mahpu* kadınların çocukla di. Annelere bildirin, saat 8çte ya ilgililerin ve sehrin ağaciandınlma leri bir ns'icolojik hata mı yapmıç irfbl. «halk ne Istiyor ve neden ho?rma hastabakıeılık ettjği devirlere püacak ilk emzirmeden itibaren, slyle vazife'i komisyon üyelerinin lardır? Yoksa. itiraz s'fhipleri mi lanıyor?» suallni günü gününe ce«ttir. çocuklar, bütün personelle beraber J istirakivle bir toplpntı yapmıstır. yanliş bir mütaiâa ortaya atmışlar vaplandırmak ve faaliyetierinl bu Mart 1953. 4 ıramarah kamp serbest bölgeye nakledilecek, dedi. Toplantida önümüz''eki mevsim^e! dır? Hnlk son zamanlarda sert çt eevaba pöre ayarlamak mecburiyeVnOtg (SiberyO Hastahaneden üç yüz metre ötede ağaclandırılpcak yo'lar ve meydnn kısları ve bissî konusmalan müsait ündedirler. Mart güneşi .damlardaki karları bulunan bu bölgeye «serbest» adı lar için hazırlanan proieler tetkik karşılıyor mıı? Parti içinde idari Gallun Enstitüsüniin caiışma usu«îtmeğe başhyor. Birinci derece verilmesinin sebebi dikenli telle edilmiş, imsr isleri ?özden eeçiril mevkileri işgal edenlerin kendi mu İU hakkmda bir mlsal rereHm : h'tlerinden alacaklan intibaa d« «Saturday Evening Post» adındaki mahpus kadmlar, ağaç kesmek ve çevrili olmaması ve Viatlag'taki ser mlştir. yanarak umumi efkâra kaB teşhis Amerikan mecmuası. bir müddet odun biçmek üıere ormana gitti best memurların ve işçilerin buBe'edive Peifi. t^t'nbula felerek koyab'lmeleri o ksdar kolay dejil evvel. uzun ya^amanin »ırlan haku ler. İkinci derece mahpus arkadaş lunduğu kısımda olması. vazıfeye oa5''v^Ti rı^rıov r Tek^v ç ları da, limonluklardaki karfarı Her binanm önünde bir küçük Universitesi TsVSn ve Su f«'»rî ">•: dir. kmda yaymlanaeak bir makale seküreliyoriar. Martın beşinci günü bahçe var. çiçekler var, ama hiç titüsü Mü^ürü Ord. Prof. Dr. Kehr Muvaffakiyetleri halkın teveeeü ristnin okuyuculan arasında alâka öğle vakti, yardımcı hastabakıcı birisinde ısıtma tertibatı yok. Akar den de tstanbulun fcan»'izasyon hüne bağlı olan siyasi ve rlCBri te toplıyacaeını düsünmüs. Fakat mev kadınlar, hazırlıklarını yaptılar, ço su da bulunmadıği için, tabii. yı mevzuu üzerindeki eahjmalar hnkşekküllerin günlük hayatta karşılaş nm oriiinal blr sekiide Işlemek lâcukiarmı emzirmeğe gelecek olan kanacak yer de yok. Artık. kamp k ' ^ a İT^hat almıştır. tîkları bu zor meseleye müsnet ve wm. Daha evvel diger gazete ve •nneleri beklemefe başladılar. Fa tan. şantiyelere giden kadınlarfa Bnindi&i eibi 1 eylulde fas'ivete p'?(!k hal tarzını Gçorge Horaee mecmualar. aynı meseleye dair tıbkat bu anneler gelmediler. çok hay biriikte çıkıyoruz. M. V. D. ye men gecen Be1<?Jive Kanpl'zasvon B'îrnbf bakımdan söylenebilecek herseret ettim. sup silâhlı iki muhafız, bizi ikişer su"dt. iki«! A'"i?n o'"iak üzere 10 GM'un bıılmu'tur. Ga'hı»). 1901 seneşinde Amcril'anjn ^Jçfferşon şeh yi ele ahmstar. «Sarurd^y Evening .Sebebini anlamak için dışarı çUc ikişer serbest bölffeye götürOyor, yükspk rofhendis ve 7 resssm^ç'arinde do*m"rtur. Henüz 27 yasında 1?o«1l», Bn^tifö vasıtVslyle ya?i îîertım. Sağa sola koşuşan bir takım Daha önce, postabaşv kamp için ikeı Or?ke Üniversitesiride hocaîı^a Iemlş kimseler firâsinda blr anket adamlar gördüm. Kampın içi de u verilmiş olan hüviyet kâgıtlarımızı Vc yıl icin Belediveve pn'aje eçjiI9"5 te. Amerika. Umu yaptırmağı kararlaştırmış. Nüfus ğultulu idi. Bağıranlann ne dedik inceüyot. .. , len Prof. Kehr, seh'îmizde kalaoa^ı •«!<!tıı«'i»ıfı' kürmuştur. lerini anlıyamıyordum. Birden. kuÇocuk hastahanesini, bir siyasi < lâğımın dibinde şu sevinç nârası mevkuf obn Profesör N^manis ida bir ay içinde kanaliz?syon bürosu C' tısma!arın('an aidığı neticeler. çıniadı: «Stalin ölmüş!» re edivor. Yardımcısı da serbest nun çalısma proeramını h(<zırjiya kısi zar'iandri kendisine diinya ça* | D O Ğ U M pında bir şöhet tem'n et.m'^tir. OeÖnce, işin ashnı kavnyamadım. kadın doktor Anne İvanovna. Günİ RÜKRAN ve FEVZl ÖZER Alman rri'heicüslerden Tonper rek seçim tphminlennde ve gerek ğ hlr erkek çocuklarıntn d o f u Sonra, ben de sevinçten çılgına düz hastabakıcıiarı. serbest Anne dönmüş halde, bağırmağa başladım. Kalinina ile mevkuf Helene Kor den ba^Va Stobbe de av başında ?e ticari mesclelrrde. Gallup Enstitüsü ğ M r a riost ve akrabalnnnâ Kolumdan biri çekti. Baktım, likova Gece h?stab=kıcısı bir âdi !er°k bür^da vprifeve haslıyacaktır. ni;n tejhi'lcri berVıesi h'yrete dii = müidelerler. şiirerek bir isabet gos'.ermistir. Doktor Litvinov: cürüm cezalısı olan Lu'ia Klimova. 2 Fenerbahçe 9 10 1959 İslâm Enstitüsü hazırhkları (Arkası var) DiVsat, Andre, dedi. Belki bir Gallup Enstitüsü muvrffakiyetle TllMIMIIIinilllllllllllllllllllllilllHllllllllllllillllllllllll' Memîeketimizde ilk defa bu yıl denemedir. 2 kasıma açılacak ol?n t?lârn EnsDeneme değü, hakikatti, mucititüsü kuruluş hazırhkları dev^m Orrt Pro' nr F H Saymcn Doç.Dr. S. Enrran Doç Rt H. R Elhlr «H hakikatti. = Tümüçan (Aykut) etmektedir. ŞehrİTrizdeki İmamHa; B ze, Stalin hâlâ hayatta imiş gitip Okulunda öğretime başlıyacşık bi davranmamızı emrettiier. Gerolan İslâm Enstitüsüne. Millî Eâi">). Halâk Başapan çekten de. yaşayış tarzımızda hiç | tim Bakanlığınm aldı&ı bir kararla bir dcğişik'ik olmadı. 1 Evlendiler. yalnız 19571958 ve 19581959 döneYai.nıs, 22 martta. radyo bir umi mP7.url"i ? ] ^ o » ? K . r Tî.^rJn 1 10.10.1959 Şişli mumi af ilân etti. Cezaları beş sesonraki dönemlerde İmamHatip reyi aşmıyan bütün kadın mah ^UmillllllllllllllUIHIIHHIHIIIUIIIIIIIIIIIIIIIllHIMIP' Okulundan mezun olduktan s"Ta puslar ve ceza kanununun bazı öğrenimine bir yıl ara verenler Ensmaddeleri ile mahkum bulunanlar titüye alınmıyacaklardır. 1322 Karar 879 Sahife Fiatı 60 Lira »üstesna, bütün gayrı meşrıı çoAlınacak 75 yatılı öğrenci kontenNOT: 1958 kararları (13. cilt) basılmaktadır. Gelecek sene cuk anaları bu affa dahildi. NetiPiyano Virtüözü janm3 mukabil müracaat eden arîay 1936 ve 1959: 1961 de 1957 ve 1960 kararları verilmek suretiyle cede, Viatlajf'daki bes yüz bin mah LULA ve aradaki boşluk doldurulacaktır. 1 ilâ 10 uncu cilde kadar 9300 Bgrenci sayısı 55 kiçidir. Giriş impusun. bu istisna yüzünden, anF.EKORD İtalyan sahife 12622 kararlık bütün takımı tam olarak •»rrin etmek tihanı 14 ekimde yapılacaktır. çak yirmisi afian faydalanabıliyorOrkestrası 'M\< cr>lerin müracaatleri ricp nlunur. du. Siyasî mahkum olarak katnpta Kamplarf altüst eden müjde 5 Kadın Kampları Stalin'in ölümünden evvel ve sonra MAHKÛM n =tıaberleri Umumi Akbıyıkta bir yaralama vak'ası I MESELELER HEM sayunın nu.iccleri gözden geçirilmiş. Doksan beş ve daha yukan yaş' ta olan kimselerden mürekkep bir liste tanzim edilmiş. Ankete cerap vereceklerin dnrumlan hesaba katılarak sualler hazırianmış. 300 kişilik bir anketri kadrosu, adres leri teker teker dolaşarak ve bazan aynı şshsı üst üste hirkaç gün ziyaret ederek cevaplan not etmiş. Sonra bu cevaplar. Enstitü bürosunda mütehassıslar tarafından elenmiş. Çıkan neticeler şunlar: Amerikada en fazla yasiyanlar umumiyetle şam'^n erken yatan ve faal hayat gecirmiş kimselermis. Kahir ekseriyeti orta va<îlara ?eldikten sonra şişmanlamsmış. Orta hoylu insanlarmış. İçlerinde pek azı kira evinde oturmuş.. Uzun ömürlülerin siyasi temayüllerine gelince: hunlann yüksek bir nispeti hayatlan boynnca avnı parriye rey vermiş. fakat politikaya kanşmaksızın.. «Niçin daima Cumhnriyetcilere vey* Demokratlara rey verdiniz?» sualini ' babam Cumhnriyetçileri severdi» yahut «komşularım o tarafı tutariar* tarzında cevaplandırmışlar.. H l ş BelH kl. hayatın hJ'i^clerini kendllrrine dert etmemlşler. Umumi efkfir sondajları. henüz memleketîmiıde faydası anlaşılmamış yenllîkierdendir. Gerek partilerimiz ve gerek piyasamız. halkın nabrını ve tansiyonunu ölrmek hususunda Indî takdir hükümlerine dayanmaktadırla'. Birde basit müsahedelere. ksprislere ve Içeüdiiye dayanarak alınan öyle kararlar vardır kl. Batı âlemi bunları senelerdenheri ihtıî arastırma ve tahlil mevzuu haline getirmîştlr. NAUNA .MIHINA r efkâr sondajları FERİDUN ERGİN Yerli sanayide rok kullamlan iki ham madde: Taklit ve yalan Dr. i T evfik Fikretin. Bir örümcek götürür Hakka beni mnraında dedifi Sİbl ••Inmazn hakikate çıkaran «eyler ekseriya pek küçflk şeylerdir. Malul bir snbay olan değerli blr oknynenm Eskişehirden b»n» yazdıfı mektnpta bakın buna ne gttzel bir misal veriyor. tŞekîl ve renk itibariyle meşhur bir jilete pek benziyen bir traf btcağt aldım. Ithal maU asnmtjttın. Gerei bir taraftndafci eümleyt nfcıjttrtiaTi (Solingen) fcelimesi vediğer tarafına konan Srcedish Steel kelimeleri bıçağin kalitesi hakkinda miistehlike teminat vermekte biraz jazla ileri jridildiğini anlatıyorsa da önce hiç füpheienmedim. Zevkle traş olmıya haztrlandım ve neticede yüzüm kan içinde tnusluğa Jcoştıım. O zamcn ingiliîce yazılı etiketi tekrar tetkifc etmek aklıma geldi, bakUm. lç tarafta aneak mikroskopla görilleb\lecek büyiıklükte (T.N.) harjleri... Işte böyleee biraz geç oîarak m€}httT rra^ btçağmm v*rli bir marfca olduğunu anladım. 5imdi Miişterek Pazara «tirofcimirin yerli s^nayii öldürecepin* da'ır Iroonrtlnn yaygaralann sebebini daha iyi kavnyorum.» Şüphesiz okuyucumozun hakkı var. Müsterek Pazara girer»ek anlaşılıyor kl yerli sansyilmlz mü?terisizlikten ölecek, fakat gtrmezsek bu sefer yerli mamullerimizin kalitesizliSi bizleri flzüntüden ve kederden 61dttrecek. fkl tarafı Slfim olan ba d*vayı acaba nasıl bir neticeye bağlıyacağız. Bn halkın sabrının blr ionn olması lâzımdır. Terli sanayi bnçünkü haliyle ve nmomlyetle üe be» kişiyl zenjfin etmektedir. Buna mukabil yirmi beş milyo n kişiyi de zarara ujratmaktan başka mevcudiye» gösterememektedir. Büyük ekseriyeti pek güç kszanan vatandaşın parasın» vazıktır! Cevat Fehmi BAŞKUT V E F AT lnhlsarlar eski Başmüdürlerindrn merhum Nafiz Alpscylu'nun refikası. YUksek Maden MUhenciisi Rauf. Yüksek Mimar Mühendis Zehra. Yüksek Mühendis MUnir Alpsoylu ile ^nkara Olgunluk Enstittlsü MUdlrest Şerife Uludatlının anneleri. Ziraat Bankası Başmüft'ttlşi R.ımi UludağUnın kayınvalldesl, tT.hisar'.ar Umum Müdürlüğü Satış Grupu Müdürt) Hamdi Üreyen ve Korgeneral Hüseyin Atamanın eçi Mellha Atanıan'ın teyzelorl 10 10.1959 tarihinde Ankarada Hakkın rahmetine kavu?mustur Cenazesi 11.10.1959 pazar günü Fntih Camii Şerifindcn ögle np.mazını mütaakıp kaldınlarak Edirnekapıdakl alle mezarlığında ebed! istlrahatgarnna tevdi olunacaktır. Mevla rahmet eylıye. KLOB X FİNA GALlCl İspanyol şantöz GUNHUR1YET SenPİik 6 aylık 3 aylık SAADET ALPSOYLU Cumhurlyet Mathaacilıle ve Gaıeterillk Türk Anonim Şirı:rtl Cagalnğlu Halkevl «i'kak No i» 41 Sahibt Basan ve yayan Türkiye Lira Kr 75 00 40.no 22 00 Hitrıcl Lır.ı Kr. 1S"OO 80 no 44 00 NAZİME NADİ ÖMER SAMt Kî O B X Teievizyon yıidızı JACQUELİNE JORİSS Yazı ljlerlnl fllrn ldare eden Mn'ul Mtldür C.azeteml7e gönderilen evt.ık ve TSZIlar neçredllrin edilmesin iaoe ıriilm'z. tl.inlaıdan mesullyet kabul dil ... SENESONUND VE SENEBAŞINDA... Türk İçtihatfar Ktilliyatı 5 KLOB X fn 10. Cilt Çıktı I S M A İ L A K G Ü N Ekim 11 Rebiülâhır 8 tklndl ! 1 | 0^ Yatsı EREZ KLİNİĞÎ i;]!|||| l ,,||l|||||,| 1 n ,,l M Doğum ve Ka dm Cerrahisi Osmanbey Şair Nigâr sokağı 46 Tel: 47 61 21 1 M a t b a a c ı h k ve K i t a p ç ı l ı k M U e s s e s e l e r ı C V. ] 6.04 l?.01 15.1C17.3T 19.07' 4.23 | E. |12.26| 6.23 9.32| 12.00| 1.30| 0.45 L Merhez: Cağaloğlu Servilimescit Sok.24 Istanbul • Tel. 22 09 68 j ( HAK KİTABEVİ (Bablâll) Ankara Cad. 4 latan. HAK KİTABEVİ Vanıksaraylar Sok. 18 l.tanb»! !lllU!!llllll!liliillill!i;il!itlWII!llll!l!!!i|lll!lllllllllllllll!l!!l!in!llllllltlhllllllllll ••••••••• 78 •••••••• ••••••••••••••••••••••••••• • lince benimle birlik olup, Sefere söver, onun yoluna gitmiyece ceğinize avrat boşarsınız. Son ra da karşınıza geçer iki lâf eder. ona doğru. hiç dü^ünmeden kayar gidersiniz. Şimdi günler dir burada boş boş bekleyip dunıyorsunuz. Önce bizi köyden geç çıkardı. Elin köylüleri yola çıklıklan çok sonra. Eunu, Koca Halilin sırtına yükledi sonra da. O fıkara kocanın.) Yarı alaylı, yarı sevinçli bir ses, sözünü böldü: «Koca Halil kaçmış korku sundan. Başını almış da gitmiş. Dağlara düşmüş. Gelini sabahleyin kalkmış bakmış ki, ne görsün, Koca Halil yatağında yok. Akşam da homurdanıp dururmuş. Sormuşlar soruşturmuş lar. aramış taıamışlar, Koca Halili koydunsa bul.. dedi, kesti. Taşbaşoğlu : «Onun zulmünden kaçtı kocacık. Dağa düstii» diye iç çeke rek sözünü sürdürdü. clşte gordünüz. Daha da ncler göreceksiniz. Sürünür kocacık Çukıırun yazılarmda. Ya da ölür gider. Şimdi size söyleyim ki, o ne den bizi geç koydıı?» Uzun uzun soluk bile almadan, kesmeden büyük bir heyeC D a onun köylüyü burada niE İ çin beklertiğini Koca Halile anlattıfı gibi anlattı. Sonra: «Sözüme inanın» diye bitirdi. nÇok sağlam yerden duydum. Delice Bekirle knnusmuşlar. bu alı köylüye birlik olup etmişler. Haydi, bu yalandır diyetim, öyleyse niçin bekletiyor bizi burada? Hiç düşündünüz mü?» Hiç kimse başını kaldırıp da bir karşılık vermedi. Taşbaşoğlu, ayni heyecanlı, ke sin sözlerle: «Komşular.. dedi, uben yarın sabah akrabalarımı, bana uyan. güvenen komşularımı yanuna alaraktan Çukurovaya iniyorum. İnip kendimize tarla bulacağim. Tutulmadık tarla da kalmadı ya şimdiye kadar, talihimizi bir sınayacağım. Bu böyle sürüp gi demez. Bu adam yıllar yılı kanımıza ekmek doğradı. Benimle gelen var mı? Ge'en gelsin, gelmiyene de uğurlar olsun. Dediklerimi bir iyiccne anladınız mı?» Kalabalık birdenbire sustu. Uzun uzun sustu. Sonra birden bir kaynaşma başladı. Taşbaşoğlunun keskin, umutlu gözleri teker teker hepsinin üstündeydi. Bu kaynaşma, gürültü gün kız dırıncıya kadar sürdü. Taşbaşoğlu, ayaktaydı. Öyle ayakta durmuş, hiç bir söze varmadan. ağzım açmadan onları seyreyliyor, tesbihini şaklatıyor, sigara üstüne sigara içiyordu. Sonra Kır İsmail Taşbaşın ya nına geldi: «Arkadaş bunca zaman muhtann tarafını tutuyordum ama. şimdi s»nden yanayım. Sen haklısın.» dedi. Allah senin yardımcın olsun. Sen doğrusun.» (Arkası var) KTflDiREK <'Çok şükür koca Allahım, kurtardın beni. Yoksa o imansız Muhtar beni eli kolu brğlı köylünün ortasına atıverir, köy lü de yerdi beni. Eîsizlerin, cilsizlerin, belsizlerin yardımcısı, kafama akıi, d'r'crime gür verip de beni kıırtaran. sana çok şükür!» Ei'eri göğe açılmış, ağzı havada, dudakları kıpır kıpu. bir zam?n dh? dua etti. Sonra da yavaş yavîs eMeri «pkp'ırt^ inHi, sıvazlsdı saka'ını. Sonra da kınlnvseasına el'eri yan'^rına düş : tü. Yiirü giltikçe soldıı. fr nT deki laze. de ikan!î!:k sevinci de uctu «fitti. Yerine gene ağır. gene kahreden, belâh bir korku, bir dünyanın ortasında tek başına kalmışlığm boşluğu, yalnızlığı. caresizliği geldi utordu. Şimdi köylüden uzak, insandan uzak. bir bi'dik. tanıdık d? 1 yok yakınlarda. Şu Allahm ki da|inda ağzına atacak bir lokma ekmek de yok. ŞimHi rıereye gidecek. şu kocayıp dokülmüş bedenle ne yapacaktı? • T X ^ ^ XV Taşbaşoğlu, şafaktan önce uyandı. Karısmdan, o kaçakçılardan aldığı, yalnız düğünlerde, bayramlarda giydiği. ceplerinin yanı iş'emeli şalvarını istedi. giyrii. Mintanın yırtılmamışını. temizini seçti. Çarığının tozunu sildi, parlattı. Nakışh çorabını da çıkardı bohçadan. Bu yolcu lukta ilk olarak yüzünü de sabunla yudu. Şapkasının yamılnıış sinerini uzun uzun çaJışarak düzeltti. Tesbihini de bir bezle iyice sllip pırü pınJ etti. Bir de sakalını kazıtmalıydı ki. . Ama vakit yoktu. Bir H aynasmın karşısında uzun zaman. tan yerleri ağarıncıya kadar bıyığını burdu. Gözlerine sert. inanmış bir anlam verdi aynada. Kaşlarını çattı. aynaya gözlerini kırpmadan dimdik baktı. Sonra da yürüyüşünü askerlerin sert yürüyüşlerine benzermek için oradan oraya jitti, gitti İyice heybetli Körünrliirü kanısına vannca, Öksüz Duranı çağırdı: .Öksüz oğlan. hey bire komşum Öksüz oğlan, seslensene Ostnancaya, Kel Âşığa, Vicivici Mustafaya. Kır İsmaile de söyle gelsin. Gömleksizoğlu da gelsin. Tebdilhava. Zalaca Karı, Boklu Hasan da gelsin. U yuz Mahmut, Çarıksız Murat, Tozo Poyraz da gelsin. Bizden kim varsa, yüreğinde azıcık a damlık olanın hepsi gelsin.» Öksüz Duran: «Söyledim geliyorlar» dedi. Az sonra derenin içine çoluklu çocuklu bir insan kalabalığı top landı. Arkalarını yara dayayıp çömeldiler, oturdular. Ta^başoğlu, derin bir sessizliğin içinde iri taneli tesbihini uzun uzun şaklattıktan sonra, ayağa kalktı «Sizin elinizden usandım, bık tım» diye söze başladı. Bir kaynaşma oldu. Her ka fadan bir sestir çıktı. Taşbaşoğlu. kalabalık susuncıva kadar tesliihini çekerek bekledi. «Sizden bıktım. Yüzüme ge apartman dairesî • İ > 2 talihliye 6 Daireli 2 Apartmanın tamamı •!> ayrıca 33 talihliye birer Aparman Dairesi 1.300.000 lira tutannda çeşitli ve zengin para ikramiyeleri İştirak için tasarruflarınızı 28 Ekim 1959a kada: iştirak için tasarruflarınızı 6 Ocak 1960 a kadar iş Bankasında toplayınıt Türkiye tş Bankası ikramiye apartmanları Ankarada, Kavaklıderededir. Her dairede 1 salon, 2 yatak odası, 1 yemek holü, banyo, mutfak vardır. Beher apartman dairesinin aylık takribi kira geliri 400 lipadır. Çekiliş Tarihleri: 30 Aralık ve 7 Mart <• TÜRKİYE paranınn... Ş istikbalinuin BANKASI emntyetl ••••••»••••••••••»••••••••• •••••••••••••••••••••••••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog