Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

' Oünya Dlcüsünde Bir Saheser Daha"" DUMAS FILSden A > 1± Çrvıren Zahir Güv.mll y * * C " « fıa, sağlam lı: 10 Lırt O 0 V E N Bedelsız bültemmın ıstevıniî v A Y ı N ı v i Cağaloğlu Yokusu İSTANBUL, Saheser Romanlar scnsinde Kamely alı Kadın u m h u ri yet KLTRUCUSUrYUVUS NAfJİ EBJml Zlya Ülken: Afk Ahlâkı 1! TL. 1. Doç Dor Aytekın Ataay: Haksız İns^at 12 TL. 8. Doç Dr. M. Türkent: Kadın Ruhu »e Kadında Cinsl Hayat 10 TL. 4. Maucorpe Dr. Selmin Evrim: Sosyal Hareketlerin Psikolojisi 5 TL. 1. Rtfat Neodet Evrimer: Bu Dünya Böyledir tşte 5 TL. 8. Galip Gek: tngilizee Konuşma Klavuzu 3.50 TL. ödeım1! Gönderllir Kitapçılarda BulunılT. 1. Ord frat. ANIL YAYINEVİ Vilâyet Karşısı No. 11 îstanbul Tel: 12 Î3 88 35 inci fil Sayı 12.648 Telgraf ve mefctub adresi Cumhurıyet Istanbul Posta Kutusu fstanbul No 246 Telefonlar 12 42 Uü Ti 42 99 22 42 00 Pazar 11 Ekim 1 9 5 9 Bursada dün büyükf?enTbir bir yangm daha oldu dokuma kiıtıyevi maddeler fabrikası ile bir Sovyet tehdidi . , Tibet meselesi ! gündeme alınınta I fabrikası tamamen yandı rios ile Grivas anlaşmaya vardılar i 40 dükkânm yanması ile neticelenen 2 giin evvelki j Birleşmiş Milletlerde Sov i yangının kovuşturması devam ederken çıkan yeni ;|: yet delegesi, soğuk harb •?; |j| yeniden başlar diyor ;j yangında zarar yarım milyon lira | Birleşmiş Milletler, (NewYork) !• i Rnslar ststirlendi ) Grivas, Londra anlaşmaları hakkında kendisine yanlış söyledi v ı ! ve eksik bilgi verilmiş olduğunu İhracatın artırılmasıaa şalışılıyor Yann Ankara'da bnşhyseak bu mevzu il« ilgili tnplatıtılarda bazı mühim kararl»c« varılmsM bekleniyor Ankara, 10 (CurahuriyetTel*ks) Ticaret Bakanlığı Dıg Tiearet Dairesinde paaarte#i günt taat 15.30 da ön»mli bir toplanta yapılaeaktır. Bu topİMtmın bir kaç gün devam «tmaal muhtemeldir. Toplantıya î§t»nbt*l, îımir, Gir«sun. Mersin thracatçı Birliklerinin, Odalsr Birlijinin ve Tie«re* Bakanlığı Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğünün temsilcileri katılacaktır. Gündemde Türkiyenin ihracatının artınlması v« ihracat maliannın standardizasyonu konuları yer almaktadir. Arktuı Sa. Bef, Sü.İdt ^ Bursa, 10 (Telefonla) Bugün saat 18.15 de Yıldırım semtinde büyük bir yangın olmuş, bir kimyevi maddeler fabrikası ile bir dokuma fabrikası tamamen yanmıştır. Evvelki gün meydana gelen ve 40 dükkân. 4 evin yanmasiyle sonuçlanan yangının kovuşturması devam ederken vuku bulan yangında. zarar ziyanin 500 bin liranin üstünde olduğu bildirilmektedır. Vedat Kantarcfya ait buluna n Kimyevi Maddeler Fabrikasında, işçilerin ateşe düşürdükleri alkol şişesinin infilâkiyle meydana gelen yangin 2.5 saat devam etmiş ve itfaiye hortumlarının döşenmösi için 1.5 saat şehirlerarası yollar trafiğe kapatılmıştır. Savcılık olaya el koyarak kovuşturmava başlaTnştır. Birkşmiş Milletler Siyasi Komis t yonu Tibet meselesinin, Genel Kurul gündemine ahnmasını 5 e karşı 11 oyla karar altına almıştır. Sovyet blokunun ağır muhaleretine Londra. 10 (Radyoi Rodos »rağmen kabul edüen karar stıreti dasında Kıbrıs Rumlarının lideri Malezya ve İrlanda tarafından ha Başpiskopos Makarios i!e müzakerelerde bulunan General Grivas. zırlanmıştı. Kıbrısın istikbaline mütedair ZüBirleşık Amerika, Türkiye. İngil rich ve Londra antlasmalan haktere !ehte oy kullanan devletler ara kında kendisine yanlış ve eksik sında bulunmakta idiler malumat verildiğini söylemiştir. EOKA'nın şefi Grivas. bu buluşMeselenin giindeme alınıp ahn Arkası Sc Beş, Sü. 3 de j m a »nına kadar pek 87. malumat l sahibi olduğunu sövlediSi Züricb i ve Londra antlaşmalannın «Tâviz j de bulunulmadan» tatbiki için Kıb j nslılara yardım vaat etmiştir Rodostan gelen haberler. iki tarafın bütün meselelerde anlaştıklarını ve tâli noktaları avdınlat Arkan Sa. Bej. Sii. 3 de Cumhuriyet Gazetesi Yazı lsleri Müdürlügüne ISTANBUL Kıymetli Gazetenizin 14 Eylul' 1959 tarihli nüshasında intişar eden bir yazıda şahsım hedef tutulmuş, kısacık bir tel yazısı ile tavzihi cevap vermiştim. Bahsi geçen yazı intişar etmediçinden şu ikinci yazıyı Muhterem Müddeiumumilik kanalile göndermeye n.ecbur oldum. Çeşitli parti değhikliği yapmamışım. Halen de bağımsızım. Demokratik idareye ve Hukuk Devleti nizanıına aykırı görülen hâdise ve vakıaları tenkit etmek her Turk vatandafinın tebii hakkıdır. Yyotığım konuşm.ida Sayın Inönünün demokrasinin 'Fırat Nehrinden Doğuya geçirmek istemedığıni söylememişim. Bu tavzihi yazımm fiasın Kanununun tarifatı veçhiyle gazetenizde intişar etmesini rica edeıim. Diyarbakır Eski Milletvekili Nâzım Önen E0K4'mtı S€?i Zürih ve Loıtdra aitlâşmalarının uTavizde tatbiki için Kjfcrıslılara yardım vaad ediyor Nenderes NcwYork'a Maliye Bakanı Polatkan yurda dbnüyor Washington. 10 (Hususi) Başbakan Adnan Menderes, Amerikaa Hükümeti tarafından emrine tah çis edilen bir uçakla New York'« fıareket etmiştir. Dün gece Türkiye Büyük Elçiliğinde Başbakan. Dış İşleri Bakanı ve Maliye Bakanı şerefine veriîen resmi kabule 590 e yakın dâvetli grupu iştirak etmiştir. Arlcnsi Sa. Beş, S" 3 de Maüyenin döviz taSamıin Daret mektubu ile yurt dışına çıkanlann Türk vapur ve ucaktariyle seyahate mecbur tuhılmaİariyle 9 ayda 7 milyon dolarlık döviz tasamıf edildi Geçen yü başmda alınan kararlarla yurt dışına çıkışın tahdidi ile, ilgdil*™». yolcuLara Türk gemi lerind» »evahate müsaade etmeleri 1958 ytlında Maliyeye 6 milyon 200 bin dWar döviz tasarrufu sağlam^tır. 1959 yılında ise dâvet mektubu ile yurt dışma çeğırılanların da, Türk gemüeri re Türk Havayolları uçaklarm* bilat almalan döviz tasarrufuntt daha şimdiden 7 milyon do larm fiatiine çıkartmıştır. 15 *ğu«to«ta açılan «İstanrjulAtinaBorr>a» hattında Türk Hava yollan uçaklan 46 gidiç ve geliş seferi yapmışlar ve bu 46 seferde ise 90B yoicı taşımışlardır. Törk Harayollarının elinde bulunan ve yurt içinde çalışan 20 Da kota uçaeının önümüzdeki yıl içinde sefer ve uçuş ssatlerini doldu racajp nazan dikkate ahnarak uçak siparişi için şimdiden yabancı mern Arkası Sa. Beş, Sii. 1 de Toky« Böytlk Hchnkln «enazesl «Jtin uçaktMB imtiriiirken 1 v Ortadoğu'da Sovyet sızması Arkadaşımız Egemen Bostancı, tahliye kararını miitrakip mahkeme salonıındon cıkavkeıı Ânderlmanlann naaşlari Konya Talebe ucakla yurda getirildi Yurdunda Tokyo Büyük Elçimiz ile eşinin cenazeleri bubir hâdise gün öğle namazını mütaakıp Şişli camiinden askerî bir törenlc kaldınlacak Tokyo Büyük ElçimU Süreyya Anderiman ile eşi Nükhet Anderimanın naaşlari dün saat 13.25 ta Japon hükümetinin tahsis ettiği hususi bir uçakla şehrimize getirilmiştir. Yeşilköy hav» alanm*» yapılan hazin karşılama törenind» merhum Anderimanların aile elradı, protajtola dahil zevat, Japonyanın Ankara B. Elçisi, basm m«ı çupları ve bir inzrbat kıtası haıır bulunmuçtur. Pilot pencerelerinde özerlerinde siyah birer tül bulunan Türk ve Japon bayraklarını taşıyan uçakla Japon Dışişleri Bakanlığı Protokol Şefi ile Japony* Sark Işleri Şefi de cenaze töreninde bulunmak üzere şehrimize gelmiştir. Uçakta Japon Imparatoru, Başbak»ru •• Dışişleri Bakanının celenkleri de bulunmakta idi. Uçaktan indirilen cenazeler mey dandı bulunan otomobillere nakledilerek Şişlli camiine götürülmüştür. Anderimanların cenazeleri bugün öğle namazını mütaakıp Şişli camiinden askeri bir törenle kaldınlarak Asri mezarhktaki aile kabristanına defnedilecektir. tki talebenin yurttan rıkarıimak istenmesi öğrenciier arasında üzüntü uvandırdı Galala rıhtımı olaylarımn 3 sanığı daha tahüye edildi 16 gündeitbert tutuklu bulunan serbest arkadaşımız E?e!Hen Bostantı dün bırakıldt Ameıîkalı hir senatör, Washington Ortadoğıı siyasetini krallar ve petroi üzerine teksif ederken, Rusya bu bölgeye sızmıştır, diyor Haznedar Çiftliği cinayeti Hüviyetleri açıklanmıyan kaatiller nezaret altına alındı; polis elindeki delilleri kuv| vetlendirmiye çalışıyor cHaznedar çiftliği» sahibi milyoner Ahmet Merterin katilleri polis tarafından nezaret altına ahnmıştır. Dün de bildirdiğimiz gibi, polis, katilleri suç âletleriyle adalete teslim edebilmek için elindeki delilleri kuvvetlendirmiye çahşmaktadır. Tahkikat, gazetecilerden son derece gizli olarak yürütülmektedir. Polis. şehrin bilinmiyen bir yerinde karargâh kurmuş olup. katilleri bir an evvel adalete teslim etmek için büyük bir s^ayret sarfetmektedir. Arkast Sa, Bej, Sii. 3 de o Konya öğrenci Yurdundan dün iki öğrenci atılmak istenmiştir. Öğ rencilerin iddiasına göre. bu olaya, daha önce Konya Yüksek Tahsil Talebe kongresinin usulsüzlüğünü ileri sürerek 14. Asliye Mahkemesinde konerenin iptali için dâ va açmaları sebep olmuştur. Yurt idarecileri ise, olayın ögrencilerin mahkemeye müracaat etmeleri ile ilgili olmadıgını. dogrudan doSruya bu öğrencilerin yurt talimatnamesine aykjrı davranışlanndan doğduğunu söylemişlerdir. Dün akşam ge; saatlerde matbaamıza gelen iki öğrenci, uzun zamandanberi yurtta yemek çıkarılmadığını, idare heyetinin tstanbuldaki öğrencilerle ilgilenmedikleriAdana'ya giden eski ni, iki yıldanberi yurda tek bir Dün dolap dahi alınmadığını, imtihan Genel Sekreter Gülek büyük bir törenle karşılandı ların devam ettiği bir zamanda kendilerine yapılan bu muameleden dolayı bütün yurt öğrencileriC.H.P. Genel Sekreteri İsmail nin de yurt idaresini protesto ettik Rüştü Aksal. bugün yataklı ekspreSlerini söylemişlerdir. le Ankara'dan sehrimiz* gelecektir. Bunun üzerine temasa geçtiği Aksal, doğruca Süreyya Sinemamiz yurt idarecileri, öğrencilerden sında yapılacak olan Kadıköy ilce birinin geçen yıl yurtla ilgisini kestiğini, diğerinin ise iki yıldan kongresine gidecek ve burada bir beri yurda ödemesi icabeden »y konuşma yapacaktır. Öte yandan, şehrimizde kalacağı hk ücreti vermediğinden dolayı yurttan çıkarılmak istendiklerini, sure içinde İsmail R. Aksal, il ve Arkası Sa. Bej, Sü. 5 de Arkatı Sa. Bej, Sü. 5 d« Aksai bugün 2 gaseteci daha birer Irak'ta yeni geliyor yıl hapse mahkâm oldu tevkifler Kırıkkalede yayınlanan «Bizim Kırıkkale» adlı gazetenin sahipleri üçer bin lira para cezasına da çarptırıldılar Ankara, 10 (CumhuriyetTeleks^ «Bizim Kırıkkale» adlı gazetede yayınlanan bir yazı dolayısiyle Kırıkkale Toplu Basm Mahkemesi evvelki gün, gazetenin sahipleri Celâl Şünşek ile Fevzi Özer'i birer yıl hapis, üçer bin lira para cezasına mahkum etmiştir. Bu dâva Kırıkkale Toplu Basın Mahkemesinde gö rülen ilk basın dâvasıdır ve karar da ilkdir. Ayni gazete aleyhine açılan bir diğer dâvanın daha duruşmasına devam edilmektedir. Washineton, 10 (AP) Senst8r H Humphrey «Amerika Ortadoğu siyasetini Kırallar ve petrol üzerine teksif eder ve buralann halkl ve su meseleleri ile ilşilerımezken, Pusyanin ekonomik vasıt'îlsrla gaı yeye erişmek istediğini ve bölgeye S'ZTIIŞ olduğrunu» söylemiştir. Senatör daha sonra, stratejik *hemmiyeti ve petrol ka\Tiaklannın kıymeti çok büyük olan bu bölgeda Amerika ve Batı menraatlerinin, durumlarmı kuvvetlendirmek içrn müşküllerle karşılaştıklannı ilâv« ğin dinlendiği 35 saatlik duruşma etmiştir. Galata rıhtımı olaylariyle dâvanın duruşmasına, dün saat 10 sonunda Mahkeme ReUi Avni Er Arkan Sa. Üç. Sü.ifo dan itibaren 9 Asliye Ceza Mah kunt, Savcı Müfit Birsen'in de istekemesinde devam edilmiştir. 7 tanı Arknsı Sn. Beş. Sü. lde yapık'ı General Kasım dün tpievizyonda halka göründü Londra, 10 (Radyo) Suikasdde omuzundan ve elinden yara'anarak tedavi altına ahnmış olan General Kasım. düa ilk defa olarak televizyon ekranında halka görünmüş ve bandajlı elini bir kaç defa sa'.'ami}tır. Generalin kurşunlarla dp'ik deşik olmuş bulunan arabası da halka gösterilmiştir. Bağdadda halk mahkemesi. sui kasd ile ilgili olarak şahitWı dinlemiştir. Yeniden birçok kimsenin Arkast Sa. Uç, Su. 4 de Maliyenin > aıılıs anlaşılan tebliği İlgililerin yaptıkları açıklamaya göre yolcunun yurt dışından beraberinde getireceği eşyanın yalnız 25 lirahğı gümrük resminden muaf Maliye Bakaniığı tarafından yayınlanan son bir tebliğde «yurt dışından gelen yolcuların beraberin de getirdikleri eşyadan bin liraya kadar olanı yurda sokulabilecek» cümlesi yanlış anlaşıldığından ilgililer; kendisiyle konuşan bir arkadaşımıza durumu açıklamışlardır. Gerek kambiyo ve gerekse gümrük teki ilgililer; yolcunun beraberin de getirdiği 1000 liralık eşyanın güm rük resminden muaf olmadığmı. ancak 1000 liralık mal için kambiyo dan müsaade istenmiveceğini ve verginin mutlak ödeneceğini belirtmişleıdir. Yolcunun beraVjerinde ge tirdiği hediyelik eşyadan yalnız 25 lirahğı muaf tutulacak, geri kalan kısım için yolcudan vergi alma caktır. Diğer taraftan haber aldığımıza göre, dün bir heyet, yurt dışına çıkacakJarın durumunu yeni baş tan gözden geçirmiş ve Türk pa saportlu yolcuların yalnız Türk gemi ve Türk uçaklariyle seyahatleri halinde döviz müsaadesi aranma masını müzakere etmiştir. Bu hu susta henüz karara varılmış değildir. Maliye Bakam Hasan Poiat kanın Anıerıkadan dönmfçinden sonra bu meselenin tekrar müza keresine başlanacaktur. Bugfin ı Mahkum Kadın Kampları MODERN HARB GEMİSİ Ame.ika Birleşik Devletlerinin AkdeTiizde vazifeü 6. filosuna rnensup en modern harb gemisi olan <Des Moines» ile İngiliz Kraüyet donanmasının' güdümlü füze deneme gemisi 10 bin tonluk Girdlpnes.;. dün sabah limanımıza peln^iş'erdir. Resim. 6. filo komandam Koramiral George W. Anderson'u dün Valiyi ziyaxete giderken göstermektedir. Sovyet Rusyada Stalin'in ölümünden evvel ve sonra L *n sekiz yü bu kamplar kalmış olan bir Fransız kadınının anlattık'an İkinci sahifede J Tozgadm 641 köyünden S31 inde oknl bnlunnıadıjı tesbit edilmis. Nüfus artmadıtı takdirde bugünkü çalışraa temposn ile ancak 41 yıl §onr» bütün köylerin, ihtiyacı karşılıyacak ilkoknllara kavuşacakları hesaplanmış. Diğer illerde de duru i mun az çok farkla bnna benzediğini kabnl edersek bütün dâvalarımızın anası olan ilkokul dâvası deınek daha yarım asır askıda kalacak. Demek Anayasadaki ilk tahsil mecbnriveti 50 sene daha hükümsüz bir madde olarak gömiilü dnracak. tçinde bulundn|umnz medeniyet dünyasına mensup memleketler fezayı fethetmek üzere dev adımlariyle ilerliyorlar. Bu ilerleyiş yarım asır sonra kimbilir nereye varır? O zaman biz ilkoknl dâvasını halletmis ve onların yürüdiiSii uzun yola İlk defa ayağımızı atmış olaca^ız ve iste anl o ffün aramızdaki mesafenîn azametini anlıyacaŞıı. Maıızara hem haziıı. hem kor kunçtnr. l BİR KAMYON DEVFİLDİ Dün şehrimizde 9 trafik kâzası olmuş ve 8 kişi yaralanmıştır. Bu arada Migros'un bir satış kamyomi da kaytan yolda paten yaparak devrilmiştir. Resim, devrilen komyonu göstermektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog