Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

Ttirk münevverlerini dünyamn en büyük ALMANFRANSIZ ANERİKAN Mecmualarına 3 aylık 6 aylık Senelık abone olmağa dâvet ederız Mufassal broşur ıçın muracaat Int. Forum Institute Dep 7 P K 1237 Istanbul umhuriyet NAD! DEV KÂYÂLÂRI Kemal Kaya'nm düımıze çevirdığı bu guzel çocuk masallan renklı bır kapak îçınde ve sevımh resımlerle Varl'k Çocuk Klâsıklerı arasında çıkmıştır Fı>atı yalnız 1 hradır. 35 ıncı nl Sayı 12.647 Telgraf ve mektub adresı Cumhunyet Istanbul Posta Kutusu: Istanbu] No 246 Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 S 0 > (umartesi 10fckim1 9 5 9 İngilierede Muhafazakârlar kazand Macmillan'm Partisi Parlâmen toda 101 reylik bir çoğunluk sağladı Htîkümeti tekrar kurması beklenen Macmillan'ın bo defa Dışisleri Bakanhğına Butler'i getircceği söyieniyor; seçimi kaybeden Gaitskell "Mücadeleden çekilnemiz aslâ bahis konusu değildir,, dedi Eisenhower'ie görGştü Müşterek meseleler müzakere edildi; EisenKower, İran Başbakanı ve Pakistan Dış Bakanını da kab ul etti Uç gün devam eden CENTO Bakanlar Konseyinin toplantıları sona erdi; îskenderun ve Trabzon liman tesisleri modernleştirilecek •*$• ~ Memnuniyet uvandıran bir netice Menderes tebrik teisrrafında di\or ki: "Mcmülan hıikümetini veniden iktidarda fformek ivi bir sev»; Batılı baskentler de memnıın Londra 9 (R ) Ingıhz genel seçımlerınde Muhafazakâr Partımn kahır bır ekserıvet kazanması dunvanın bır çok verınde memnun luk varatmıştır Amenkada CENTO toplantısına katılmakta bulunan Turkıje Başhakanı Adnan Menderes, memnunluk duvduğunu şo\le belırtmıştır* «Ra«bakan Harold Macmıllan hukumetını jenıden ıktıdarda gormek ııl btr şe\ » ^nkarada hukıımete vakın ÇevreİTin sççım netıcesınden memnunıvet duvduklan belırtılmekte. fakat resmî hır tef^ırde bulun A ı l ' i i S o Beş SN 6 da Galata Rthtımı r'avlarını ı duruşması Î9 samğın muhakeme'erine bu sabnh devam edilivor: Amerikan Haberler Burosu. cezaevinde hııltman arkadâsımız Egemen Bostancıya hediveler volladı Partisi gene Iktidarda kalan Başbakan Macmıllan seçım kaınpanyası sırasında Londra 9 ıR> Ingılız ırulleti M hafazakâr Partınm ıktıdarda kalma muddetını 5 jıllık bır devTe ıçın tem dıt etmıştır Muhafazakâr Partı dunku seçımlerde 361 sandabe ile ıktıda rı muhafaza etmıştır En buyuk muI halıf partı Jşçı Paıtısı ıse Avam Kamarasma aneak 257 mılletvekılı soka bılmıştır Lıberaller gene 5 sandalye ıle temsıl edılmektedır Ingılız Komunıst Parlısı bu seçımde 15 aday gostermış fakat bunların hepsı de seçımı kaybetrmşlerdır Daha 5 s çım bolgesınden netice almamanustır Son duruma gore, Muhafazakâr Partı îsçı ve Lıberal partılermden 101 mılletvekılı fazlası ıle Avam Kanurasına yerleşmektedır îngılız tarıhının son devıelen içın, de :ik ciefa bu partı uç seçımı pej peşıne kazanmaktadır ' Başbakan seçıldi Bıomley seçım bolgesınden aday| lıgını kojmuş olan Başbakân Harold MacMıllan geçen seçımde aldıgı oy lardan bu defd 2000 fozldsı ıle 27 bın 55 o\la seçılmıştır Kendısıne seçıldıgı bıldırılınce Başbakan «çok mem nunum» demıştır McMıllan halka hıtaben de «Seçımler tam bır durust luk ıçınde cere>an ettı Duşunuşlen ve goruşlerı ne oluısa olsun bu mem leketın butıın halkı ıçın refah sağUjacak ve dunya>a da sulh getırecek Jjyenı bırdevje>e gırdy:ım,!?;« sanıye. rum« demıştır Y«nı Avam Kamarasma seçılenlor aras'nda Dısışierı Bakanı Selwyn Llojd, Içıslerı Bakanı ButJet, dıger hukumet uvelerı, Sır Wınston Churc hıll. ve Işçı Partısmın ıkı numaralı adamı Bevjn bulunmaktadır fşsulıgin secıme tesırl Seçım netıce'erıne bakılmca ışçıle Arkası Sa Beş, Su 3 de Washıngton 9 ıH) CENTO Bakanlar Konseiı toplantılarına katılmak uzere Ameııkaya gelmış bulunan Turkıve Başbakanı Adnan Menderes bugun Amerıka Cumhurbaşkanı Eısenhower tarafından Bevai Saravda kabul edılmıştır Hususı ma hıyette \apılan bu goruşmede ıkı Hıi kumet Başkanı memleketlermı ılgılendıren musterek mewlelerı muza Arkan Sa Be; Su 5 de finl. Kasım ölümden nasıl Evvelki gec« Bursanın Okçular çarşısı yanarken dair resmî raporda, Sııikastcı i'e Ba=:bakan arasına •riren bir gencin Genc^ii korııdnğu acıklandı Ra'rnUanın soforu oldü |İı Bursoda 1 yıl içinde flçttnctt büyfik yangın Evvelki gece Okçular çarşısında çıkan vangında 40 dukkân, 4 ev ve 2 depo yandı; zarar 2,5 mıKon lıra. Bursa 9 <Telefonla> Dun gece yarısmdan sonra Okçular Çarş sında saat 2 50 de basl >an jangın kısa z<ımanda bu>ume ıstıdadı v avdetmış ve 2 5 saat ıçınde 40 dukkan 4 ev ve 2 depo tamamen \ r t nm!Şir 2 îfl de başlıvan \aııgm ılk defa Çrfr^ı bekçı sı Mumın Aktdş taıafından goıulnıuş ve ıtfaıyeve duıum bılnıı'lmı c t'r Sa at 15 de vargın rraha'lıne sevk edılen ıtfaıve a'tı koidan vangını kontrol aitına alm ş fak t ruzgarın ş d de'lenmesı juzanden OkcııHr Ça'sı Gi/li ucağın enkazını ko\lu •iirda baslıvan vdnHinın Dagısian ve lerden satın a'an bir sofor Bıçakçııar çarşısma da «'irfvet etme sını onlıjememıştır Saat 4 50 ve ka Beyrut* fA P ) Irak jet'uli mak3mları Kasım'a yapılan stıı. kastle ıl'ilı r porun jayınlanmaaina musaade etmıştır Bu raporr gore Kasım hayatının 4»«*K]lm''S riı Tcendisı ıle canmın makineh tı^fogınm ansına eıren bır genç ıle şofoıiıne borçludur Rapora Rore, Kasım'a yapılan sutkast teşeLhusune bırçok kımse Be« Su 4 de Inönü, Gülek hâdisesine cîair bir mesaj hazırladı \ Siiphan dağına düsen İngiliz uçağınin eıskazı Galata rıhtımı olaslarıjle ılgılı Mesaj, büyük ehemmîyet atfedilen Kadıköy C.H.P. ilçe kongresinde davanın duruşmasına, bugun «aat açıklanacak, partinin yeni Genel Sekreterinin de kongrede bir 9 30 dan ıtıbaren 9 Aslı>e Ceza mahkemesınde devam edılecektır konuşma yapacağı bildiriliyor Bıhndıçı gıbı davaja 19 samktan 8 1 serbest 11 1 tutuklu olarak baş lanmış ve ara kararlan ıle once Ankara 9 (Cumhurıyet Teleksl j Kongrede C H P Genel Başkanı bırı gazetecı ıkısı unıveraite oft rencı=ı olmak uzere 3 sanık kefa | 11 ekırr pazar gunu Istanbul Ismet Inonu nun banda alınan bır letle ve son celsede de bır sanık j K^dıkov C H P ilçe konsresı ıçın meajı ıle Gene] Sek"eter bıhakkın T a h l n e " e d U m ^ l e r d , r G a i G e n e l Merkezde baz, hazırlıklar va Ruştu Ak=al'ın j?pacagı konuşma zetemız partıler muhabırı Egemen {P'™ıŞtır Ankara^ SI^BM çe\relen bu ehemmıvetın sebebı telakkı edıl AWcosı Sa Beş Su 3 de K^dıkov konresıne ehemmnet at mektedır fetmektedırler Arkusı Sn Beg S» î rf" go\de !İe kanatları ka^ırırken \akalandı dar dcvam eden j a n g n sınsında ka za ıtfaıvelerı de meık^?ze ceîbedılerek çal ^tırılrmş VHII Emnıvet Mııdu ru ve Jancıaıma Knmutanı da vangındd bılfıı! çahsm şlaıdır Buv uk ve kuçuk «anav ıcılprın bulundugu çaışıda çıkan vangm n zararı 2 5 mılvon lıra tahmın edılmek tedır Dukkanlann vuzrle 40 ı sıgortalı bulunrr aktadır Yangınm çıkış sebebı k ıt ı olarak tesbı* edılmemekle beı ab^ı ateşın Okçulrit Çaışısında bulunan Kolonvacı Mu7 ffenn Hu^ 1 nırıdan çıktıgı TaK^ım Azapkppı \olu projetahmın tdılmektedn Bugun >dngın Arlntı Sn Be* S". 4 de sının tatbıkatına a\an 15 ınde baş Azapkapı Taksim yolu insaatı Projenin tatbikına 5 gün sonra başlamyor llor gün oknyucu SÜtllllll Gazetemızın altı sahıfe olarak çıkm \ a mecbur kaldıgı gunden hu vana \erımrzın kıf^vpt'sıznğı dolavısıyle «okuvı r ılaıla hasba«a> sutununu tazaman nesredeme? olıı ııstnk Buna rajmen gunluk po'olemıerımızın artması netıcesı okmucularımızdan aldıgımız şıkaj°t rrektuplannm da g ttıkçe çoğaldıgını gormekte%ız Bu muşahedemız netıcesı her gun muavyen bır koşemi'i oku\ucularımızm mektuplaıma tahsıs etmı>e kaıar ven ış bulunuvoruz Shıfe tahdıdı dolavısıvl0 ılanlaıımuın hatia haberleııni znı bır kssmını ne« T etme gutluPu v^keı' on veıdıgımız bu kaıaıı tatbık edeıken okuvucularımi7n da bıze \ardımeı olma'armı bılhassa ııca etmektoyız Şo\le kı lı Mektuplar daklılo ıle va zılm?lı ve satır araları sıkışık olmamah 2) Mektup bır dos\a kag dı nm bır vuzununun <ıncak \aıı sına kadaı uzamalı maksat kısa ve orlu ıfade edılmelı 3> Mevcut kanunlar vomındcn suç teşkıl etmnecek rra hı\ette ve şahsı meselelerle ılgılı olmamah 4ı Altlarındj mutl IKT ısım adıes ve nnza b\.lunm\!ı Genel seçimlerin 1960 da yapılması ihtimali mevcut DP Genel İdate Kurulu u\elerinin, öne alınıp gelecek Mİ \apilacak seçımın D P.nm zalenjle sona ereceği kanaatınde oldukları bildırilivor (lazısı 5 incı sahıfede) Kız ve Erkek öğrehciler ıcin ayn teneffüs mahalleri! Sıvas 9 (Telefonla) Ata turk ım 4 Evlul Kongresını akdettığı tarıhî Sı\as Lase'înde son gunlerde alınan bır karar gereğınce kız oğ rencılerle erkek oğrencılerın teneffııs mahalleri aj'nlmış tır Lısede alınan bu tedbırin bugunlerde Ogretmen Okulunda da aynen uvgulanacagı bıldırılmektedır Karako^e 9 Hu«u<ı Geç"n 23 nısan 1951 g u r j Suphan daemda duşen Ingılız uç^'inın enkazı bır şofoı* tarafından Trabzona kaçırılırken şehnmız errnıye îe^kılatı taîafından ele geçıı ılmı>tn ÇavVaranın Ho\s>'ra ko\unden şo for Mu=tafa Damal lAnkaıa 24152» plâkalı kam\onla ydkaldnımş ve karakolda nezaret altına ahnmıştır So foı veıdıgı ıfadede Muşta lâ'!*ık fab rıkasında çalışırk»n Pılnosa ba&lı Ssrısu nahı\e=ının Arnavııtlu ko\un den bırkaç kışının kendısıne 500 par çadan ıbaret 2500 kılo agırlıgmdakı Arkası Sn Bes Sıı 2 de lcîra kanunu icitı teküf edilen proje Sivasta kara Tasarna temel teşkıl edecek olan proje «Mali\et masraflannı esas alan sistem» e da\anısor; kıra takdııini adlî meıciler \apacak lanacaktır Karayollarından b«'pdıvenın k raladıgı makınaiaıla vol hafııvatına hemen başlanacaktır A Arhası Sa BPI SU i " sapanâ Hönüş hasılatı ve Maliye De\let Demıı\olları Ir'aresının Malneve olan borcurun tahsıh ıçın remır\ollarmın şunluk hası'atına el kondugıı dun \ azılmıştı Bılâhare bu şekılde bır muameleye başvurmamn luzumsuz gorulaugu ve derri'vollaıın hası'atına h«r hangı bır mudahaleae bulunulmadığı ogıenılrmşiır. Kov^ere efiren traktorlerin >ıızde 70 i hurda halinde; geri kalanı da nakil vasıtası olarak kullanılnor •\nkara 9 ( Cumhurn et Teleks) mes>ı bakımından en uvgun ve en Tıcaret Bakanlı'pmda kurulan bır dogru vol olarak tavsıve edılmekSıvas 9 (Telefcnla) tlımızde kom'>von tarafından >enı Kııa tedır son vıllarda venı baştan kara^anaKanunu tasarısı uzerınae vapılBu arada bır gdv rımenkulun kı makta olan çalışmalara me«net rasının tespıtınde bınanın bulun na donu'mege başlanmı^tır Kivlere gıren traktorlerın vuzde 70 ı teşkıl etmek uzere Odalar Bırlıduğu semtın ınşa tarzınm doşeme hurda halinde kenara atılmıs gerı ğlnce hazırlanan bır rapor Bakankaplama, kat adedımn ıçındekı kalanı da ılçeler ve ko\ ler arası hga verılmıştır Ocıalar Bırheı bahıs konusu ra te<üsatın nazara almmasının da nakıl vasıtası olarak kullanı'n «k Arkası Sa Bes Su 4 de tadır Bu venı tıp nakıl vası'ası poru hazırlamak uzere Avrupa Arkası Sa Beş Su S t memleketlerının kıra me\zuatını tamamen dılımıze tercume ettırmış bun ar ta«nıf edılerek grup lara avrılmıştır Bırlık raporunda Turknenın bunjesıne en uvgun kıra sıstemı olarak «Malıvet maTaflarını esas alan sı«tem» go«tenlmektedır Ma hvet e«a«mdan hareket edılme1;! hem hakkanıvetı temın hem de «ermavenın ge'ınnı elde edebıl Bogaz üzerine diin cekilen tel kootu Ksndıllı ıle Bebek sırtlarındakı '. uksek kulelere çekılen ucuncu kılavuz telı dun gerıldıkten varıro saat sonra ftrdondu kısmindan kop muş ve den'zın dıbme orurmuştur 3 kılometrehk kılavuz telınd°kı ârıza fırdondu kısmının ıvı sıkıstırilm^ması stb^bıvle vukus geld ?! ılerı suruliuış'e dp kopmanın hakıkı =ebeKı tel <ur!an çıkarıldıkta^ sonra bellı olacaktır. I ICUZ \TLATILAN KAZA Dun Gıresun \apuıunda ucuz atlatılan bu kaz<< olmtıştur Sancak vıncınm pompası gfmı haıel'ttt htzırlartdıgı bn sn?da ^uverteve duşmi's Halıs Gulhne ıle Emıne Pazar admda ıkı volcu ellermden \e avakldrınddıi VHial ınmışlaıdır Yukarıdakı resımlerde Gııesun vapurunun guveıtes nde aeyahat edenleıden kalabalık ba grupld, yaralandn Ejrune Pazaı goıulujor. TRAKTORLE AVRCP4 SET 4HATİ Yukarıdakı re«ımdp g ^ rıılenler bu traktorle Batı Almanvada Munıh e K"mı>lcr v» 49 4un sonra da avnı vesıta ıle ş*»hrımi7e donmuslerdır Traktoıurı vahıhı ohn Pamukovah Turgut Mete (ucuı;unu tfdavı ttlırnıcl' i(,ın bu «pvjhatı vap'ıgmı anlatmıstır Met^nın 'fadesıne gjre gosterden butun ıhtiTiama rajmen çocugu ?ıfa bulmamış'ir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog