Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

34 mJlletin 329 müsabıkı arasında Türkiyeyi dünya ikincisi yapan Milli Ekipimizi yetiştiren : Daktilo Sekreter Kursları ÖGRETİR İS BÜLOR Ücreti Taksitle Alır Merkez: Lâleli, Kemalpaşa Ağa yokuşu No. 14 Tel: 22 2106 Beyoğlu şubesi: Lâle sineması karşısı No. 34 Kat: 5 Tel: 44 9011 umhurİYet KUPUCUSUrTUNUS NAOt VARLIK 1 Ekim 1959 sayısı Ahmet Bağışgil, Sabahattin Kudret, Selâhattin Batu, Behçei Necatigil. Abdülhak Şinasi Hisar, Hasan Şimşek, Muzaffer Uyguner, Ataç. Rıza Apak. Adnan Giz, Nurullah Berk, Necip Alsan, Mehmet Seyda, Necsti Cumalı. Muhtar Körükçü, Ayhan Sarıismailoğlu ve daha birçok tanınmış imzalarm şiir, makale ve h'kâyeleriyle cıkmıştır. Her yerde 1 liradır. 35 inci yıl Sayı 12.638 Telgraf ve mektub adresi Cumhuriyet tstanbuJ Posta Rutusu: İstanbuJ No 246. Telefonlar: 12 42 98 22 42 99 22 42 yu 1fckim1 9 5 9 Yeni Genel Sekreter C.H.P. de birlik istedi Âksal teşkilâta gönderdiği tamimde, Gülek'in hizmetlerini şükranla andı C.H.P. Merkez Yönetim Kurulu diin ilk de"fa yeni Genel Sekreterin başkanlığmda toplandı Kabine T İç politikadaki son hâdiseler gÖrüşüldif Toplantıda, hükümetin alacağı söylenen tedbirler üzerinde durulduğu tahmin edilivor nseyıne venlik 1 Kabahatli Olan Kiııı? II• •|>ll|||!|!!H'lı||l'l||| l|!ir'l.ll!l!!i||||||||||||||||!|||ll| ııııı ünkü gazetelerde Basın Birleşmiş Milletler, 30 (AP) Güveniçindc oylamaya geçecektir. Üye seçilmek yayın ve Turizm Bakan lik Konseyi üyeliği için Amerika, Poloniçin 82 dtvletlik Genel Kurulun 2 3 oyunu vekili Abdullah Akerın ''• Saat 20 de toplanan Bakanlar ya'ya karşı Türkiye'yi desteklediğini bugün alınHk gerekmektedir. garip bir demecini okuKuruiunun iç politikadaki son hâaçıklanı:ştır. Polonya, üyelik adaylığını 24 ağustosduk. Haber alma hürriyetine karşı diseleri eözden geçirdiği anlaşıVnak Bu yıl sonunda Japonya'dan boşalacak ta ilân etmişti. Türkiye üyelığe aday olgirişilen bazı baltalayıcı haıekettadır. Zira sabahleyin toplantının üyelik için bu iki devlet rakiptir. 2 yıl duğunu gecen perşembe günü diğer delelerden ötürii üzüntülerini söylıyen I bu sebeple yapıîacağı Hükümet çev miiddetle devam eden Güvenlik Konseyi gelere büdirmiştir. gazetecilere sayın Aker, son olay' relerinden sızmış buhınmakta idi. üyeliğ' için Genel Kurul önümüzdeki ay ' Arknsı S». 5. S<i. î de larda kimi gazetecilerin kabahatli i Tahminlere göre. Hükümet, ah ; olduğunu, dünyanın hiçbir yerinde naeağı söyienen tedbirler üzerinde hükümetçe Mstenmiyen haber ve durmaktadır. resimlerin yaymlanamıyacağını. bu 1 Lefkoşe. 30 (T.H.A.) Dr. Fanl Toplantı geç vakte kadar d«vam gibi olaylarda gazetecilerin zarar Küçük, bugün Lefkoşede son zaetmiştir. görmesinden hükümetin sorumlu manlarda Rumlara karçı tedhiş hîtutulamıyacağını söylemiş ve istenreketlerinden Türklerin mesul olmiyen yerlere gitmemelerini gazeduğu yolunda yapılan isnatları tecilere tavsiye etmistir. şiddetle tekzip etmiştir. Eğer bu demeç birçok gazetelerDr. Fazıl Küçük. Sac Cenah Işçl de birden ayni şekilde basılmasay Arkası Sa. 5 Sxı. 2 de dı, onurt gerçekliğinden kuşkulanır. Ankaraya telefon edip işi yerinde Evvelki rün bozan hava. dün büs incelemiye lüzum görürdük. Ne yabütün soğımuış ve hararet 12 dezık ki okuduğumuz düşüncelerin receye ködar düşmüstür. sayın Akere ait olduğunu belirten | Diğer teraftan Marmara ve Kateknik sebepler tamam gihidir. AyRobert Kolej'de irışa olunacak 1 radenizde de şiddetli fırtına devam rı ayrı gazetelerin her biri bağırayeni Mühendislik ve Fen Okulu ettiğinden küçük tonajdaki bütün sız çalışan temsilcileri bir sözü hep binasının temeli dün törenle atılmıstır. Resimde, Vali Ethem Yet ı gemiler koylara sığınmak mecburibirden yanlış anlasınlar ve öylece kiner temele ilk harcı koyarken görülmektedir. yetinde kalmışlardır. gazetelerine bildirsinler, buna akıl erdirmek giiçtür. Ortaokul öğrencisı bir çocuEskidenberi pek efendi. pek çeğxtn btıbası, yolladığı mektupto Dün gelir vergisi ikinci taksitinin son günü olması dolayısiyle Maliye lebi bir kişi olarak bilinen sayın tlert yanıyor: vergi daircleri mükelleflerle dolup tsşmıştır. Yukarıriaki resimde taksit Aker'ln memurluk hayatından kalE\leri HrtUcıoğlunda imiî. Bıı ödemek için Maliye dairesınde kuyruk yapan mükellefler görülmektedtr iyazısı ikinci sahifemizdedir). ma bir alışkanlıkla herkeste uysalyıl Amerikadan gelen barakalarltt bu aevntte bir ortaokul kulık vasıfları araması belki bir derernlacağını ummuşlar, olmamıç. ceye kadar izahı kolay bir zihniyete Bunun ürertne çocufc, hazırlnişaret sayüabilir; fakat bir devlet nan phin dairesınde semtlerinın adamı sıfatiyle gazetecilik görevlekarşrsındaki Eyiip Ortaokuluna rini memurluk görevlerinden ayırt gönderileceği yerde tâââ Galaedebilmesini istemek de bizim haktada Kuledibindefci Pirireis Orkımızdır sanırım. taokuluna verilmiş. Dertli bnb* Son olaylarda kimi gazetecilerin çocuğunun mektebe gidip gelkabahatli olduğunu sayın Aker Şehrimizdeki bir dâvada zabıt kâtibesi reddediünce, hâkim, dâvayı ınek İÇİTI fcî?, fcıynnıeftc bu kahangi yargıya dayanarak ileri süredar uzun bir mesafeyi giinde iki Tebliğde Tiirk yatınm programına ne şekilde bilmektedir? Bunlardan bir kısmı görmekten istinkâf etti. İzmirde İnönünün konjşmasmı neşretmekten defa katetmiye mecbur tutulmayardım edilebileceğiııin de görüşiildüğü bildiriliyor tartaklarunıs. bir kısmının elinden sından sikâyet ediyor. Haklıdır. sanık gazete mesulleri beraet karan aldılar fotoğraf makineleri ahnarak filimleyclnız fikrimizce birıtz diişüniirri çıkanlmış, bir kısmı da çeş.itli Brııksel. 30 la.a.ı Müsterek Tebiığıie. Bakanlar Konseyinin se, hâdisede kendisi için bir tesuçlarla mahkemeye verilmiştir. IçPazar Komisyonu ile Türk heyeti evvelce Türkiyenin Müsterek PaŞehrimiz Toplu Basın Mahkeme dâvalarından 8 inde Büyük Doğu »eili noktası da buiabilir. C z e ^ , arasında yapılan müzakereler so zara iltihakı hususunda aldığı kalerinden hastahaneye kaldırılanlar, si, dün aıahksız 6 saat süren du adlı bir derginin sahibi Necip Fateler. bu bornfcnlann tavla veya = ( nunda bugün burada müsterek bir rar gereğince son derece semereli serbest bırakılanlar ve heniiz mu ruşmalar sırasında baktığı 17 dâ zıl Kısakürek sanık bulunmaktadepo olarak kulhmılacak dn*ten teblığ yayınlanmıştır. Arkası Sa. 5, Sü. 2 de hakemesi yapılanlar vardır. Bu vada 7 gazeteciyi yargılamıştır. dır. Dâvalardan 5 i de Sinan Onur olduğunv ve, vanhs petiriM'ö'şartlar altında, görevlerinden biri Dâvalardan bir tanesi Basın Ka! adlı bir gazete sahibi aleyhine ani, mektep yapümıya miısait de yurdumuzdaki normal haber al nununa aykırı hareket, diğerieri | çılmıştır. Büyük Doğu dergısiyle bulunnuıdığtnt yazıyorlar, Okul barakası yerine tavla veya depo ma servislerini geliştirmek olan bir yayın yoluyla hakaret suçlarından : ilgili dâvalardan 6 sı, Sinan Onur Hakaret i Arkusı Sa. 5, Sü. 4 de getirten Maarif, çocuirunu Kulesayın Bakan vekili hangi gerekçeye açılmış bulunmaktadır. dibine değil de meselâ İzmrte dayanarak ve ne hakfa gazetecileri Cemal Refik Delibaş verseydi. ?!bet daha büyük bt r kabahatli bulabilir? Istanbul Savcılığı kanalı ile | | hatâ ycpmif sayümozdı. Sayın Aker, dünyanın hiçbir yeşehrimiz gazetelerine ve bazı s \ rinde hükümetçe istenmiyen haber diğer şehir gazetelerine 1959 ş \ ve resimlerin yayınlanamıyacağı giyılının 9 ayı içinde gönderüen ş ' bi sjmdiye kadar duyulmamış bir tekzip sayısı 700 küsuru bul p prensipi de savunuyor. Bu bize 1950 muştur. Bu tekziblerin bü ^ yük bir kısmı şehrimiz gazete = yıhnda o zamanın ateşli demokratı lerine gönderilmiştir. Elde edi ğ Sıtkı Yırcalının Meclis kürsüsünden len bu sayıya göre: Bir ay f§ j basın hürriyetine dair soylediği bir içinde 77 tekzip muhtelif ga g I sözü hatırlattı. Basın Kanununun ze'elerde yayınlanmış bulun = ı İzmir, 30 'Telefonla* Dün gece görüşüldüğü heyecanlı oturumlarnında gaz bidonlarının Eski gazetecilerimizden Dün Tokyo'da yapılan dinî törene Müslüman maktadır. = sabaha karsı Çiğlide inşa edilmekte dan birinde sayın Sıtkı Yırcalı söz dan tehükeli bir yangın çıkmış. teCemal Refik Delibaş dün misyon şefleri ve Türkler katıldı. Imparator, olan NATO'ya ait büyük hava ala sislere ve malzemeye sirayet tehlike , almış ve gazetecinin hükümet akşam vefat etti ariamlarını yatak odalarına kadar si başgostermistir. Hâdise derhal İz '• Bayara taziyet telgrafı gönderdi Arkası Sa. 5. Sü. 2 de I izliyebileceğini söyliyerek. yukarıki (Yazısı S inci sahifede) 5 inci ıa.hifede ~ prensipin tam tersini (alkışlar arasınHa) savunmuştu. Tokyo, 30 (a.a.) İki gün evvel Büyükölçi ve refikasınin naaşları, Dokuz yıl içinde bu ne tezattır vefat etmiş olan Türkiyenin Tokyo yarm ihtiram merasimi için BüyükAilahaskına! Işe başlarken basına : Büyükelçisi Süreyya Anderiman ve elçiliğe getirilecektir. sınırsız bir çalışma alanı göster, j r e f i k a s l m n n a a ş l a r ı dün öğle üzeri Naa^larm merasimle Türkiyeye ona her kapıyı. her deliği aç, sonra | T ü r k bayraklarma sarıh olduğu hal gönderilmesi ile alâkalı program aradan kısa bir süre geçince onu de merasimle Tokyodaki camiye ge Japonya Dışişleri Bakanlığı ile Bü! kıskıvrak bağlamıya çalış. hükütirilmiş. camide yapılan dinî mera yükelçilik arasında tanzim edilmek metin istemediği yere gidemezsin!> 4 milyon dolarlık tabsis başlıca 3 Avrupa ve sime bütün müslüman misyon şef t^dir. de. Üstelik dünyanın her yerinde 1 Anıerikan markalı arabalar arasında taksim edildi Bu meıasimde. Türkiye Hükümeleri ve Tokyo'daki Türkler katılmışböyle olurmuş gibi çocukların bile Arkası Sa. 5, Sü. 3 de inanamıyacağı bir gerekçeye dayan. lardır. Dün çıkan bazı haberlerde KoorFunun ortası yok mu Abdullah dinasyon Bakanlığınca otomobil Bey? tahsisi acenteler arasında yapılmışSayın Yırcalının vaktiyle ileri tır. Dört miiyon dolarlık tahsis başsiirdüğü «yatak odası» örneğini bir lıca 3 Avrupa ve bir Amerikan mar seınbol. bir benzetiş diye ele alakall arabalar arasında taksim edü, lım. O günlerin heyecanı içinde miştir. Ealıkesirin sevimli milletvekili coş Ankara. 30 CCumhuriyet Teleks) ! Genel Sekreter İsmail Rüştü Ak C.H.P. Merkez Yönetim Kurulu sal bugiin ayrıca partinin il ve ilce bugün Genel Sekreter İsmail Rüştü teşküâtiarına bir genelge gönderAksal'in başkanlığmda öğleden ev ifliş, Genel Sekreterlik görevinin vel ve sonra toplanmış. Parti Mec uhdesine verildiğini bildirerek, seAnkara. 30 (Telefonla} BaşbaUsinin aldığı kararların tatbikat saf lefi Kasım Gülek'in geçmiş hizmethasını gözden geçirmiştir. , Arkası Sa. 5, Sü. S da kan Adnan Menderes bugün öğleden sonra uçakla şehrimize dönmüş tür. Başbakanin İstanbuldan hareketind«n önce Bakanlar Kuruiunun akşam Ankarada toplanacağl bütün Bakanlara bildirilmiştir. Türkıyenin en kuvvetli rakibi Polonya. Yeni üye ekim ayında seçilecek Basdelegemiz, Asya, Âtrika, B Avrupa ve Giiney Amerika de vletleri nden söz aldjğımszı büdirdi. Aıuerika delegesi de "Türkiyeyi destekliyoruz,, dedi KİBRÎSTA TEDHİŞE YER YÖK t j Şehirde ısı 12 dereceye düştü Temeli Afıldı Şükretsin! Istanbul, Ankara ve Izmirde Müşterek Pazar ile 27 oasm dâvasına bakıldı yapılan görüşmtler Tekxip yollama rehoru SON GUN Tokyftda vefat eden Büyük Elçi ve eşine bugün bir ihtiram töreni yapıJıyor înşa haîindeki NATO Alanmcla yangm çıktı Çiğli Hava Aldnındaki gaz bidonlan tataştu, zarar 100 bin lira Basınıın yeni bir kayıbı J Otomobil ithali için yeni tahsis Romatizma Kongresi üyeleri Mehter takımını dinîediler muş, kendinden geçerek haber alma hürriyetinin normal smırlarını zorlamış olahilir. Bir memlekette gazetecinin giremi>eceği yerler elbette vardır. Yatak odaları. millî emniyet dosyaları. seferberlik plânları bunlar arasındadır. Fakat sokakta. limanda, toplantı salonunda geçen olayları gazeteci niçin kalemiyle. ya da fotoğraf makinesiyle tesbit edemesin? Hükümetin çeşitli davranışları hakkmdn edindiği bilgileri o hüküroeti işba.şına getiren millete niçin ulaştıramasın? Partiler arasında j olup lıitenleri neden öğrendiği gibi I yazıp çizemesin? j Gazeteciyi bir daire memııru sa ' yan zihniyetin tek parti devriyle ! beraber yıkıldığını sayın Aker'e DVNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASI BUGÜN BAŞLIYOR Tahranda yapılacak Dünya Serbest Güret hatırlatmak istiyoruz. O zihniyeti şampiyonası bugün Süreyya stadında başlıyacaktır. Millî güre'ş takımımız, dün Tahran Üniversitesi tekrar canla'idırmıya kalkışmak spor salonunda sıkı bir antrenman yp.pmı>tır. Yukandaki rcsim, bu çahşmayı göstermektedir. Hususi daima bo^uua gayrct olacaktır. surette Tahrana giden arkadaşımiz Erdoğan ARIPINAR'ııı gönderdiği diğer resimler ve habejj r SPOR E\fvelâ kotada otomobi! ithsli için sadece 2 milyon dolar ayrılmiş ı tır. Diğer taraftan ithal edilecek arabalarin çeşidi dört değil onbeş ka ' dardır. Amerikan arabalan da bu arada bir hayli yekün tutmaktadır. Hrutçef diin Kızıl Çine Tokyo 30 lAPı Sovyet Batba ', kanı Nikita Hrutçef bugün de Pekin'e gelmiş ve hava alanmda Komü ' nist Partisi Başknnı Mao Tse Tung ve parti ileri gelenleri tarafından | karşılanırıştır. ı Arkam Se. 5, Sü. 7 de | J 5 NADIR NADI sahifemizdedir. Rumclihiiarında Mehter takımı Rıımatizma Kongresi delegeleri önüode gosteri yaparkea
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog