Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

A $ K ACISI Maarif Vekâletince yayımlanmakta olan Modern tiyatro serisinin 76 ıncı kitabı olarak, Lutfi Ay'ın Marcel Achard'dan dilimize çevirdiği «Aşk Acısı» adlı piyes basılmış ve 215 kuruş fiatla bütün kitabçılarda satışa çıkanhnıştır. nA... , u m h u r i yet 3 4 UnCÜ JU 1 1 Q7ft 1 X.D 1 O KURUCUSU: TUNtîS HADt Telgrai v« mektub adresi: Cumhuriyet İrtan bul Posta Kutusu İıtanbul No: 246 Telefonlar: Umum! Santral Numarası: 2 24298, Yan Ijleri, 224299. Matbaa: 224290 DIVAN ŞİİRİ ANTOLOJİSİ Muzaffer Reşitle Nermi Ocaklı'run hazırladıklan ve divan edebiyatımızm en güzcJ şiirlerini bugünkü dile çevrilerile birlikte veren bu kitab Varlık Yaymevlnin başlangıcından bugüne Türk Şiirf adındaki dört ciltlik serisinin ilki olarak 2 lira fiatla çıkmıştır. « Dış Işleri Bakanının Sirkeci fâcia sın da oıu 1u Kıbrısa dair konuşması sayısı d un 30' u luma o Ocak 1 9 5 9 Zorlu; Hükumetin B.M.M. kararlarına uygun hareket edeceğini belirtti Maden şirketinin ortaklanndan Mustafa Âtik ile kâtibesinin cesetleri de çıkarıldı, kurban sayısımn 35'i bulacağı söyleniyor Bütçe Komisyonunda muhalefet dış pofifikayı tenkid etti; Necafi Vali yaptığı bir açıklamada, facianın maden şirketi mensublarının, sanatlarının icrasi İller, Orfadoğuda güdalen poli 'îkanın iflâs ettiğini söyliyerek maksadile tedarik edip mevcud nizamlara muhalif olarak büroda gizledikleri dinas^'miven liderlerle değil mil'«Mlerle isbirfiğini favsiye etti mitlerin, hararet tahavvülü neticesinde ateş almasından ileri geldiğini bildirdi Tarilıiıt Emri ugünkü ve yarınki baskı tedbirlerini haklı göstermeğe uğraşanlar, one sürdükleri gerekçelere ataba kendileri de inanıyorlar mı? Bir zamanuı hürriyetçi nutuklarını heyecanlı bir sesle mfcydanlarda soyleyenler gene kendileri olmasalardı, bu konuda belki tereddiid edilebilirdi. Fakat 1946 dan 1950 ye kadar hak, hürriyet, demokraai edebiyatı ila yurdumtMda »okakları çınlamıyan tek köy buakmıy*nlarm şimdi yüz feri ederken, b» dönügü halka anlatabilecek sebebl«r bulmakta ne kadar giiçlük eektiklerini hep görüyoruz. İleri sürdükleri g«rekçelerin hepsi de yüz yıldır din<eye dinleye halkın usandığı jeyler. Bunlan bugün tekrarlarken sayın baskıcıların da ftzüntü duyduklarına şüphe yok. Ne yaparaHiw U hürriyet ielnde memleket idarc etmek her şeyden önce bir lihniyei meselesidir. O zihniyeti benimaeyemiyenler, davranıslarmın muiıasebesini açıkea haik öoiuıe sennekten hosjanmıranlar. hep o aski, fcayatIsmzş njsnnk sis2««tip« baavurmara tnecbor kalıyorlar. Dayandıklan f e rekçelere belki kendileri de gtivenemiyorlar. Zaten hundan ötttrii değil midir ki, her slddet tedMrinin arkasından mutlaka bir yenisini aramak üıriyaeı doğuyor. Bir idare bir defa bu yola girdi mi. artık »onunu jetirenıe*. Nasıl getirsin ki, şeflik »isteminin ideal şekH isHsnasız brjrün vatandajları Mr ktşla disiplini altında j ai)rı>nnfctai • merhaleye hie bir Munan r a n l a m yacağına, vanls* bil» Hn nonnal bir yaşayıg sayilamıyaeağma göre, girilen yolnn M m yoktvr. Kısıntılar rejimini haklı göstermek için ötedenberi ileri sürülen klâsik bir gerekce de jeopolitik durumumuzdur. İik Anayasamızın rafa kaldınldığı 1877 yıhndan hn yana, totaliterliği destekleyen bütün sözcülerin baıvurduğu bu gerekçeyi bugtin de dinliyornz. D e Rişen yahıız teknik bir kelimedir. Dün Moskof tehlfkeni deniyordu, bugün daha ziyade jeopolitik durumumuzdan «öt edilivor. Nedir bu durum acaba? Tann öyle istemiş, 1^71 yıhndanberi yurdumuıu dünyanın şu bilinen parçası üzerinde kurmaya haşlamışLZ. Burada ynzyillardanberi yaşıyoruz. Güçlü olduğumuz »ıralarda jeopolitik durum biırim lehimize idi. Çeşidli sebeblerle Osmanlı İmparatorlnğu zavıflayıp da Çarlık Rusvası güçienraeğe ba$i»yınca durum aleyhimize dönneğe bafladı. On sekizinci .VHiyılın ikinri yarısından başlayarak rail1e<lerarası dengeden de faydalanarak rarlığimın koruyonıg. Ankara 8 Bütçe komisyonunım Dn tşiert Bakanlıjh bütçeci üıerindeki müzakerelerinde, D15 İşleri Baksnı IVıtin Riiftfl Zorlu yaptıSı konıifmada milletvokiileri tarafından sorulan muMelif rınlleri c^vabisndırmı^tır. Bu arada Ot^dnâıı hadiseleri etrafındaki norulara d« temas »dpn 7or!\ı Hnmiştir ki: cBağdad Paktı devletlerinin Irek hâdiselerinden sonra aıimleri hiç bir veçhile sarsılmamıştır. Ame rika Dış İşleri Bakanı Mr. Dulles'in Başkan Ei~enho\ver namına Aır.frikanın Bağdad P^ktı azalarile pak Un birinci maddesi çerçevesi dahilinde. ikili andlaşmalar akdetmek arzusunu ifadesi netic^fdnde ert $ ocsk sslı günü Sirkecide «Ney. ; yir. handa meydana gelen infilâk fâ ciasının ktırbanları gün geçtikçe art • maktadır. Emniyet makamlarııvdan verilen »on nialumata nazaran ölü »ayısı dün ge ' ce 28 e yükselmiştir. Dün sebah saat 6 da enkaz altından bir erkek cesedi çıkartılrmş v t morga kaldırılmıştır. Müteakıben 2 kadın ve 1 erkek cewdi daha çıkartıl Arknxı Sa 5. Sü. 4 te ' Arkan Sa. 5. Sü, 7 de Valinin faciaya dair açıklaması Müeesif hâdisenin sebebi anlaşıL dıirtan sonra Vali Yetkiner aşagıdaki açıklamayı yapmıştır: •S/l/1959 »alı günü üaat 10.25 de An kara caddesi üzerindeki Tan matbaan bloku dahilinde vukua gelen mü eeaif infilâk hödispsi hakkında. o an dan itibaren geceli gündüzlü devanı ettirilen tshkıkat neticesinde hâdi. •enin hakikl sebebi aydınlanmıj bulunmaktadır. Ehlivukuf raporu ile de teyid edi!en tahkikata göre, infilâk, Tan mat baaaı blokuna dahil «Neyyir» hanın. da, ikinpi kat, 2 numarah odayı ticaret merkezi ve yazıhane olarak kullanan «Kumla Mâdencılik Limited Şirketi» mensublarının. sanajj[arırtm icrası maksadüe tedarik edip, maale sef mevcut nizamlara muhalif olarak bu büroda gizlemiş oldukları dina. mitlerin hararet tahavvülü netıcesl »teç almasından ileri gelmışfir. Adliyece irab eden kanuni taki. b«t yapılmakiadır. Bu vesile ile teessürlerİmi bir ke r* daha ifede eder, mııht»ıem Istan bullulara ve aziz milleümize tekrar başsağiığı dilerim.» İnfilâk ânından, bugüne k»dır fe. dakârâne çalışan Eminönü Emniyet Amiri Yasar Tungla dieer vazifeli *mir ve memur polisler, riün Vali Et hem Yetkiner tarafından takdırle tal tif edilmijlerriir. r C. H. P. istimlâk meselesinde Meclis tahkikatı istiyor Dünkü toplanti8inda ittifakla karara varan C.H.P. Meclisi, bu meselede Anay««« ve mahaua kanunlar hükömlerinin açıkça ihlâl edildiğine işaret etti Ankara, I (CumhuriyetTeleks) C.H.P. Meclisi bugün sa*t 15.00 t* tolanmış ve toplantı sonunda $u tebligi yayınlamiştır : «C.H.P Meclis Grupu bugün saat V&JBO U> Bwfksn ".'ekiUerinclen M«la<ya MilletVekili Nüvit Yetkinin bafkanhjnnda toplsnarak gündemindekı maddelerl görüşmü^tür. Bu arada Anavaaa T» mahsua kanunlar hükümlerinin açıkça ihlâl •düdiği istimlakler meselesinde Meclis tahkikatı açılması için Grup Ça teçebbüse geçilmesi jolundaki bir teklif ittifakla kabul edilmiştir. Scnıper' in molozlarla birlikte kaldınldığı Mr eesed Dinamit fabrikası açıîdt Elmadağdaki yeni tesislerin giinliik imâl kapasitesi 12 ton Faciaya sebep olan dinamitin ruhsatlı olmadığı anlasıldı Kumla Maden Şirketinin mesul müdürünün Mustafa Atik değil, Hasan Fehmi Moralı olduğu ve dinamitin patlayıcı madde tüzüğüne uygun bulunmıyan yerde saklandığı tesbit edildi İnfilâk faciası hakkmdaki adli kovuşturma son safhaya girmiîtir. Dün de facianın görgü tsnıkları ile failin yakınlarının ifadeleri alınmış, dinamitin nereden ve nasıl tedarik edildiği hususu araştırılmii re olayla ilgili iddialar re kazaxedelerin müracaatları tespit edilmiş tir. Savahk, ifadeleri ahnaeak birkmç kişiden aonra dosyayı, olayla ilgili kesin raporu almak için, bilirkisiye rerecektir. İ AMERİKADA GA?ETECİL.İK California Ünhrersitem GaaeteciBk Fakültesi Dekanı Prof. Robert Harria, yarın Ankaradan tstanbul» getec^ktir. Amerikgnın baıl büyük gjızetelerine başmakaleler yazan Prof. H£rris. Gazeteciük Enstitüsri ye İstanbul Gazeteciler Sendikasında 3 konferans verecektir. Yukandaki resimde, Prof. Harris. eşi ile Tfirkive haritasını tetkik «derken fförülmektedir. Muktazi tedbirter yakm xamanlarda Grupa getiritemiyecek Bazı milletvekinerinin iddiasına göre bunların tesbiti i Bu Snerjjentn hazırlanması ile seAnkara 8 (Telefonla) Makine ve çdlen bir komisyon jförevlendirilKımy» Endüstrisi Kurumunun yeni migtir 5 dinamit fabrikası bugün Elmadağda C.H.P. Meclis Grupunun if işletmey» açılmıştır. Bu fabrika, mem yönetmeliği leketin imar v« kalkınmasında kul. Ankara 8 (CumhuriyetTeleks) lanılan dinamit ihtiyacırvı yerli imaC. H. P. Meclis Grupunun yeni iç lâtla karşılamak gayesile kurulmuşyönetmeliği tabettirilmiştir. 51 madtur. Yeni tesisler. günde 12 ton imal deden ibaret olan iç yönetmelikte kapasitesini haizdir. grup faaliyetlerini düzenliyen alâka Dinamitin bünyesine giren nitro çekiel hükümler yer almıştır. gliserini imal edecek yeni tesis, Ame Müıakere usulleri fashnde demok rikan yardımından da faydalanılarak ratik prensiplere, insan hak ve hür 2.420.000 liraya mal olmustur. Fabriyetleriııe avkınlığı meneden kesin rikada işçiler için gerekli emniyet Arkası Sa. 5, Sü 5 da tedbirlerinin aluımıs olduğu da bil dirilmiştir. Memleket dinamit ihtiyacınm dahilden karsılanman hu. susundaki yatırım programına »id müteakıp safhaların tahakkuku ile dinamit için lüzumlu gliserin, asit, amonnitrat ve emsali ilk maddeler de bol miktarda memleket dahilinde imâl edilecek ve kapasite yılda takriben 6.000 tona çıkarhlacaktır. Bursada bulunan dinamitler Kumla Şirketinin Genıî»k*ekl işçilerinden Mustafa Pehlivanın evinden de, 11 dinamit çubuğu ve 10 metre fitil ele geçirildi Yurda 1 yılda bedelsiz 970 otomobil girdi için dahi remin mösaid olmamış Peki, Osmanlı İmparatoriuğvnu çökerten lebebler arastnda edıaJefakat i tin, yobazlıçın, gelenek düşkünlüAnkara, 8 fCumhuriyetTeleks) fitli yorumlar yapilmakta, ğünün, keyfi idarenin. büim, de Uzun müddettenberi d*dikodusu milletvekilJerinin ekseriyeti, bv | mokrasi ve hürriyet düşmanlığının yapılan muktazi terbirleT mevzuun tedbirlerin T»kın zamanlarda Gnı i büyük verleri oldufunu nasıl inkâr da D.P. milletvekilleri araemda çe i Arkam Sa. 5, Sü. 1 de ! edebiliriz? Moskof tehlîkesini Heri sürerek ynrdnmmda insan haklannı otuz üç jü baskı aJtmda tutan Abdülhamid somnı4« h e n kendine, hem hanedanıaa, h « n de memlekete kötülük etm«4i mir Jeopolitik dıırnroomuzmı bugün de pek nazik bir safhada bulundnğunu elbette biliyoruz. Fakat buna karşı koymanın çaresi, Atatürk devrimlerine ulaşıncaya kadar yaptığunız gibi başımızı iki yana salIa.yıp tesbih çekmek. devlet büyükleriue dua okuyup hak ve hürrîyetlerimiri onlara emanet etmek » i dir?. Eğer böyle idi ise bugünkü bıi.vüklerimiz 1946 y.hnda neden hi.rriyet bayrağını açıp şehirden kasabaya, kasabadan köye bütün yurdu karış karıs gezdiler? O zanıanki jeopolitik durumıımuz ş i m . dikiıi()en daha mı az nazikti? Bu durumun bugün de Finlandiyanın. Yunanistanın. İsraelinkinden daha kötü olduğn iddia edilemez. Vok baylar, rica ederim vatanda s hakları iizerinde fikir yürütürken bir par^a dikkatli davranalım. Millete ve kendimue karsı horçlu olduğumuz «ay ? ıyı unutmıvalım. JeB a h Almanyadan «atın a'man opolitik dıırumumıızun gerektirdiği uyanıkhğı anrak hürriyet şartlannı jerıne getirmek savesinrie gercek Ankara 8 (CumhuriyetTeleks) Haber aldığımıza göre, 1956, 1957, 1958 yülarmda yurda bedelsiz ithal yolile ceman 970 kadar otomobil girmiştir. Bu vasıtalar içinde, yabancı memleketlerde vazifeli olup da yurda dönenlerin ve diğer hakik! veya hükm! »ahıs'.arın vasıtaları bulunmaktadır. ri ile doğan çocuk Bandırma. 8 ıTelefonlai Şehri i mizde çok entereean bir doğum hâ ! digesi cereyan etmiştir. 17 eylul ma hallesinde F. isimli bir genç kadm iki gün^ evvel dogum yapmı» fakat doğan çocüğuri ağzında tanf teşekkül lü dis oldufu hayretle görülmüftür. FerlİMm BeJ Dış İşleri Bakanlığmda akşam yangın çıktı Bazı mühim evrak imha edilirken baca tutuştu, büyümekte olan yangın kısa zamanda bastırıldı Ankara, 8 (CumhuriyetTeleks) dan büyümeden söndürülmüştür. Bu akşam saat 18.30 sıralannda Dış İşleri Bakanlığmın resmi ve Dis işleri Bakanlığmda bir yangın mühim evrak imha fırınında bazı başlangıcı olmus ve itfaiye tarafın mühim evrak imha edilirken baca tutuşmuş ve büyüme istidadı eöstermiştir. Kâğıt imha fırmmın bacasının, Dış İşleri Bakanîığına bağlı bazı mühim dairelere yakin olması Bakanhkta heyecana ve telâDiyajbekır 8 (Telefonla) Bugün, ;a sebep olmuş ve binanın tahliye»=bahın erken saetalerind» Mardin si için gereken tertibat ahnmıştır. L«za«vinde bulunan altı azılı mah Yangının kısa zamanda bastırılmakum eezaevinin taş duvarlarını d« sı sebebile önemli bir zarar olmalerek firar etmişlerdir. Cinayet ve mıştır. soygunculuk gibi »uçlardan mahkum bulunan bu t sahsın Suriyeye kaçacaklan>*ihtimsli gözönünde tuBandırmada bir berber tularak hudud muhafaza birlikleıin» s;kı emi^^>TverilmŞtir. Bu hududda saç ilâcı buldu kendisileİconuştuğumuz Mardin Valisi hsberi teyid etmiş olup, mahkum Bandırma 8 (Telefonîa) ŞehriEnver Tinka , ların isimlerini bazı sebeblerden do miz berberlerinden buiduğu bir ilâç sayesinde, tahii j layı vermiyeceğini sörvlemiştir. j ÖŞrenrliğime göre bu altı firar! olarak saçlan dökülen kim<?elerd« I rnshkümıı kırki yakm jandarma yeniien sac bitmesini sağlamaktaI nü£reze£i Bursa 8 (Telefonla^ İstanbulSavcılık bundan »onra bilhaasa daki son feci infilâk hâdisesi ile ilyu hususlar üzerinde durmaktadır : gili tahkikata Gemlik kazasında da 1) İnfilâk maddesinin cinsi anla başlanmıştır. Bu arada Kumla Masıldıkian »onra, infilakın aebebi, den Şirketi ortaklanndan Mustafa 2) Dinamitin •ahiblerinden olan ve Atikin işçilerinden olan Mustafa dün enkaı araslndan cesedi çıkarı Pehlivamn evinde yapılan aramada IBB aıadenei Mustafa Atik ve orta 11 aded dinamit lokumu ile 10 metğınm dinamiti na»ıl elde ettikleri, re fitil bulunmuştur. 3) Patlayid madde saklamağa mahsu« »artlara riayet hususu, A\ Suelulann teapiti ile mahkemeye sevki. İİRİliler, dinamitin muayyen bir ıaj derecesinden »onra donacsğını ve bu durum karsuında da en ufak hir tasyik veva çarpma neticesinde Kırsehir 8 'Telefonla) Yüzü müp*tlaysbilecegi hu.«U!?unu öne sür tecaviz Kırsehirli satın almak için mektedirler. Dinamitin donmast için V?VıfW Genpl MüdürlüŞinden Cabelirtilen + 8 derece limiti meteo cabey isimli bir cımim satı$ fıatını rolojiden edindiğimiz m?lumata gö sormuştıır. Selçuklular zamanında ı». « jrün «uhunetin düşmesi üe Anadolunun bir rasadhanesı ol=r?k aşılînış bulunmaktadır. Zira 6 Ocak inşa edilen tarihî eserin hergün bigünü en yüksek sıcakhk + 8 , en raz daha harab olma=ı ve alâk lı düşük sıcakhk + 3 olarak tespit e dairenin tamir ettirmemesi halkı üzmüş v« bir dilekçe ile durum'u dilmijtir. Genel Müdürlüee bildirmilerrîir. Kovusturmaya göre. dinamiti el İdarenin vereceği fiat merakk bekde bulunduran Kumla Maden Li lenmektedir. Dilekçe s^hibleri saiın mited Şirketinin asıl mesulü Hasan aldıkları takdirde camii h^m'n tşFehmi Moralıdır ve patlayıcı mad mir ettireceklerini söy]rmrıkîarlif!01. Kırşehirtiler tarihî bir camii satın almak isliyorlar Arkast S a 5, S ü . l d e Mardin Cezaevinden 6 mahkum kaçtı KO R l D O R MÜLAYİM f NEYYIR HAN NADİR NADİ Arkan Sa. i, Su. S u ve derhal a«rvİM kk konae»ktır. kalan m ım« İstanbuls getirmck üzere. İ.E.T.T. İdaresinin 15 sofovü. vukarıdski reimde sfriüdiiğü Rihi, dün uçak'.a YcşilV..y l^va alanındnn Frankfur1 ta harfket etmiştir. 10 «Bussıng» otobusü, en gec 10 gün ıcınde kara yolu iie Istanbula gehnij olacak e e n v e UİltllSr 20 «Bussing» otobüsten 300 kilo dinamitin Neyyir Hanın koridorunda koBUİduğu jeri (österir kroki
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog