Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

ALTI CCMHUKITR Futbol Federasyonunun ye ni Başkanı S. Yalçuk dedi kî: Çalışma programımı basınla birlikte hazırlayacağım Yalcuk onümüzdeki hafta icinde sehrimizde bir basm toplantısı yapacak Fenerbahçe güreş şubesi bugün açılıyor Saat 17.30 da lokalde bir merasim \e basın toplantısı yapılacak Turk gureşıne buyuk bır hızmet etmek ıçın, uzun »amandanberi b^ştd Mustafa Çakmak oldugu hâlde îdare Hevetınir çalışmalan sona ermıştır Fenerbahçe gure# şubesı bugun saat 17,30 da yapılaeak olan bır toren ve basın toplantısı ıle faahvete geçeoekır Genç kabılıyetlen ve transfer avında bırçok şohretler sarılâcıvertli mayoyu glyeo*klerdır Beden Terbı>esı Umum nıuduılugunde ve Futbol Federas\onunda mevdana gelen ânı değısmeler *por çevrelerınde hajretle karşıknmı^ür Bılhassa Futbol Federasjonundakı degışıklık turlu şekıllerde vorumlanITIR\Z \ E CE\AB Dnn yapılan Istanhulspor . Bejkoz maçından enteresan bır an, Öisan ve Kasaboglu akının faulle kesıldıeıni elleunı maktadır Gerçı Futbol Federasjokaldırarak hakeme ışaret edıyorlar Be\koz ırudafaası sâkm top kesmekle meşgul hakem Hakkı Gurüz Ikı elını açmış Ne yapajım devam nunun bır revızyone tâbı tutulacağı edm» der gıbı ve Orhen Serefın de bu sebebden isIdare Heyetinh» kararUn tıfa edeceğı sojlenmıştı ama, Apakın Fenerbahç» Kulüb* İdar* Hey«ti Maarıf Vekılı Celâl Yardıırcı taradun yaptıgı toplantı »oııund» ban fından vazıfesınden affedılmesı ve kararlara varmıştir. verıne hemen D D Yolları Umum Bundan sonra futboi takımı çok Muduru S«fa Yalçuğun tavmı anladığımız revızvonla ılgısı olmadıgını esasLı b'r çalışma ıla ilerıde nvaçda açıkça gosteımektedır lara haz rlanacaktır Oyuncuların Dun şehrımıze gelen \enı Federashu=usi ha\atları ile yakından alâ\on Başkanı Safa Yalçuğu uzun arakadar oluracaktır Takım bılhassa malflrdan sonra saat 17 de Ulaştırma bu hazırhğı Galatasaray maçına Bakanı ıle D D Yollan Sırkecı 7 \apacak ve Kasımpaşa maçı da tqcışlefmesınden çıkarken bulduk ve rube musabakası olacaktır. suallcrımızı hemen sıraladık S nl=cı\»rth takım bundan sonSuallenmızı çok kıa ve çabuk ee1 şutunu Sıtkı çeldıkten v)ma Be>koz Durku maç lıg ıçuı muhımdı Ikı vablandıren jpnı Federas\on Bajlular mukabıl bucuma geçtılpr M çetın takım karşılaş>vordu Havanın ST^D Dolmabahçe kanı şunları so\ledı GAZİANTEBİN DERDI. YIKIK TBIBÜNLER | Alı gununde olma'inn ve arkadaşda aç.k olmasına ragmen trıbunler SEYİRCİ 4817 kışı «Fedeıa«%on Reı^hsıne getırıllanna «Al da et» dedırtecek pd^lar bomooştu Evvelk gunku fecı ınfıHAS1LAT 6879 lıra mem doğrudur Çalışmalarıma bır lâkın te<=ırı altırd jdılaı se>ırcıler, vermeMne ragmen K NuTet ıle ŞırHAKEMLER Hakkı Guruz (lz kaç gun sonra ba?lı^acyğım » takımları teşçı bıle etmedıler MdÇ mıri Adnan Yılgıç . Ahmet Bazad adeta \arıs ederce=me topları Safa Yalçuk bugun Ankara\a gıgatır ınfılak'a olenler ıçın 1 dakıka sa>gl ezdıler 40 dakıkada thsan Ibrahımdeeeğım 23 gun "«nra tekrar l=tan1 SPOR Sabıh Garbıs, En. duruşundan sonra başladı den aldığı pasla kaİPciM <*" kbula doneceğmi, çabşma programını ver Eı dogan, Kenan, Gungor . ten sonra çektığı jutla galıbi\et '! Takımtar isteksızdi lstanbulda ba«nnla bırhkte tesbıt Kâmıl, Kasaboglu, tbrahım, Ihlunu attı Devre bu netıce ıle bı'H Dunku maç bujuk bır :ddı« taçıedecejhnl, her zaman ba«tnın >ardısan, 'Vuksel Ikmccl devrenın #başmda boc»la^an makta olmasına rağmen tstanbul mını da ıstıveceSıni beian ettı BEYKOZ Sıtkı . Ekerbıçer Gu Bokozlular daha *onra duzeldıler porcular ve Bejkozlular jorgun ve Bır basın mensubunun mılll liee MACAR ANTRENOR TURBEKI nay Hasan Ekrem, Nusret 24 ve 26 dakıkalarda Kasaboglu yuz ısteksızdıler Ilk devrede rakıbıne teraftar mısınız' sualıne Sa'a YalK Nusret, Mustafa, Şırzat, M de \uzluk gnllerı kaçııdıktan sonra nazaran bırtz daha üstun o^na^an Gazlantep, 7 (HususJ) Gazıan ' lentılere gore stadın yen istımlâk çuk bır demır\olcu tabın ıle, «Dızel Ah, Zna 30 dakıkada M Alının Z \ava verdıBe\kozlular el'erıne geçudıklerı fırtep »eyırcısımn 16 senedır devam edıleoektır Gazıantepk sevırcı ve dururken, buhan tercıh eder mısıGOLLER tbsan ıl Sporl Dak j ğı pa^ı bu oMinru \pden bır vuruslan kuManamadıklan için devre\ı edegelen bır çılesı var Stadyom sporcu trıbunlerın vapıbp stadın ta m ı ' ı seklınde bır «ualle cevab ver~ 40, Zıya (Bevkozı Dak 75 ^ la kale^e sokarak beraberlığı temin mağlub bıtırdıler Eğer Be\kozluBır gun dı Fazla konuşmayan \«ıi Federasderdi. 1942 vüında ınjasına başlan mamianmasmı bekhvor ettı 33 dakıkada gene KasaboSlu bır in avnı hctalarını îstanbul=pornustı. 1944 te natamam olarak açı yapılacak, yapılacak amma Beledı \on Bsşkam yokında Itanbulda bir fır=wtı hpba ettıkten sonra maç ^a lular ıkmcı dovrede tekrarlanvasalardı Abdulkadir YÜCELMAN ye Bolgernn alacağı 200,000 hrayı toplanü yapacajhm da belırtti liaı yapıldı 1952 yılında çıkan ânj AnacJolu ^akaeınm sıvahbevazlı tabu jekıHe taraflann 11 beraberlığı Tuncer BENOKAN bır kasırgada trıbunler çoktu Hâ venrse kımı belkı de s^hadan mağlub ayn Be\kozlular ıitıfade edemedıler 11 ıle netıcelendı dıs« bır maç anında olsa\dı buyuk lacaktı dakıkada Sabıhm hatalı bır çıkışında bır facıa ıle netıeeîenecektı Iyı bır top kale\e gırerken Ist Spor santrMaçın cere\anı ve eoller tesaduf esen tnbunde kımse yokO\una Be^knzlula^r^ vuruş\ı ıle hafı Kenan kafe ıle dısarv çıkararak G Saray Lisesi guzel bir Antrenör bııgün nir basın bn«landı 8 dakıkada Mustafadan Zı muhakkak bır golu onledı 12 dakıtu O Jtunden bugune kadar tnbun ÇAKMAK Senelerc» mllli for toplantısı Aapıyor R : r cok \a\^ gelen top bu o\uncunun a\a kada Ibrahımın Yuksele aktardıgı oyunla galıb geldı 5319 ovl« duruvor MılletvekıllerındCT) majı sırtında taşıdıktan. aonra fimdı, kuiubden teklif aldı ğindan cıkmadan rakıb mudafaa faul topu bu o>uncu Sıtkıja tevlım ettı bırı uzun yıllar Gazıantep sporuna Eskı Mae«r mjllî takımı futbolcu yaptı Hakemın verdığı çıft vuru?tan 30. dakıked» thsanın muthış sert Okul spor vvırtları musabakalarma Tenerbahçe gureç takımının antrenör hızmet ettısh hâlde nedense salıanın larından Turbeki evvelkı gün Fedun devam edılmı>;tır S"ref stadın lugunu dıger Fenerbahçeli şohretli bu derdi ıle ilgılenmedı Baa aoynerbphçe antrenorü Molnarm davetda Haydarpaşa Lıîe^ı E\ubu 20 >en gureşçılerle bırhkte yapacak olan Mustafa Çakmsk Üsi olarak şehrımız» gelmlştır Turmıştır beki bır senedenben tspanvada BarVoleybolde Galatasarav Lısesi Get ra ovunculardaki a«ın har«ketieri Federasyon ve B.T. Umum selona takımının 2 antrenörlufünO ronogan'ı 20 Basketbolda ıse çok gü hudutlandırac»k Y« daıma taraftarvapmaktadır E'îki M«c«r çöhretl lel bır ovun çıkaran Sankırmızıh brını memnun etmege çalışaoktır. Müdürunün değıştinlmesi3(1 >?şınna olup Turkı\ede yerleşrnek lar Getıonoganı 53.19 yenmıştır Ga Ismet Vluğ Lefter ile konuşta nin akisleri kararındadır Kendıtı bueun saat lıb Galatasarav takımı Sınası <13', 1100 de Murad otelınde bır boim Mıllf takımı seçmek Içın Türkıve Ka^tamonu, Zonguldak, Bolu Sa Yavuz (141, Mehmet < 13>, Mehmet Fenerbahçe 2 Baskafiı Dr tsmet Ankara, 7 (CumhurıyetTeleks) toplantısı %apacaktır Antrenhre I ' gruplararası genç karma rıaçları 6 k a n a <6>. Yavuz (2> Eıcan ı2>, Dınç (1\ Ulug son maçlarmda formsuz gozu Beden Terbıvesı Genel Mudurlutanbul tskımlarmdan bir çoğu tekken Left<*r ıle bu hususta konuş4 Konvada Kon%a Burdur, Avkut <2», Lutfı B»'kır 7 ve 8 şubat tanhlennde 8 grup ğu ıl« Futbol Federasyonunda dun lifler yapmışlardır mu^tur Konuşmadan memnun kalhalınde 42 bolge karmasmm içhra Antalva. Içel, Nığde, Kavsçn yapılan degışıklık, glâkah çevrelerdığım ıfade eden Ismet Uluğ lunBÜLENT SÜMER 5 Samsunda Samsun, Amaskıle vapılacaktır Kız volevbol takımının de tasvıple karşılanmışür Bılhassa lan soilenıştır • ya Sıvas Ordu 1 Bursada Bursa EsHşehlr, antrenmanlara başladı Federasyonla, Genel Mudurluğun « Bız Lefterden daha uruo za6 Adanada Adana Hatav, Ma çalışması tstanbul Bahkesır, Çanakkale, ihblâia dusmuş olmssı, ve muhteraş Anteb Urfa ı Fenerbahçe bok« antrenorü Bulent man î'tıfade edeceğız Kendui heîstanbul kız volevbol takımı dun Kırklarelı r lıf temaslar dola>ısı'e çıkan dedı BANNISTEB1N KIZINA ISIM KONDU Meşhur Ingılu aüetı Ro7 ElâzıSda Elâzıg Malatya. | Surrerın zedelenen kolu tamamen pımızm bıldığı uzere çok ıvn o\ unNıkola Sotırın nezaretınde çalışmış. kodulardan sonra, bovle bır değı ger Bannısterın yeru dogan kızına hafta Içınde Isım konmuştur. Ku tır Antrermanda bılhassa antıenor 2 Marusada Manısa, Izmır De j Kar«; Dıvarbakır Erzıncan | ıj ıleşmi'tıı Antıenbı tak mı îstan curtur Karusmada kendısı bundan «ıklığın zaruri oldu£u \ıne bu çev çuğe şohretlı atlet Chrıst Chataw av ıslnr bahalığı yapmıştır Resrnı ovunculardan Nurcan Aykort ıle ıl nızlı Isparta, Uşak, Afyon 8 Trab7onda Trabzon, Gıre j bul ve Turkı\e vımpıjondsına hazır ' sonra cok ı\ı o\unlar çıkaracağın: reterde söylenmekte ıdı gılenmış, çalışmasını ıyı karşılamıştır de merasımden bır sahne goruluyor. 3 Ankarada Ankara, Yozgad, tun, Rıze. Artvın. I bana v a«>d ettı > I lamsoa başldinıştır. Çok az bir seyirci önünde, sessiz bir maç İSTANBULSPOR BEYKOZ DÜN11BERABERE KALDI 1942 de İnşasına Başlanmış Olatı Gazianteb stadının tribünleri yıkık duruyor Macar antrenör Turbeki şehrimize geldi Genç takımlar Türkiye şampiyonasınm grupları Yeni uılın kamsında*$ Otomobil TEŞHİR YERLERİ: BEYOĞLU şuşevılz KADIKÖY ŞUBEMİZ FATİH AJAN5IMIZ Acele Hesap Açtırınız DOĞUBANK ( A S) AYAKKABI SANAYIİ L1MÎTED ORTAKLlCl Kundura Fabrıkası Her nevı ERKEK \e ÇOCUK Kunduraları toptan satışma başlamıştır Adres Ramı Ulu\ol 11 1 Telefon 21 32 71 SON İSTiRfiK GUNü: 15 OCAK PEH3EMBE İYİ EV'SftFTA LİNYİT KOWÜRÜ Denoda teshın sınema mektep ve apar'ımanlara elekustu, Fabakalara da Tuvenan olsıak Bnlu ADAS^L Lınvıtlermın peraLiide satı^ına başlanmı^tır Muracaat Tel 44 76 47 44 90 13 Her 150 Lirava hir knra Nemur Ahıtacak Şırketımız Muhasebes' ıle Hesab Kontrol Servısıne asgarî lıse mezunu \e ırntıhanla memur ahnacaktır. Ingılızce büenler teıcıh edılecektır Talıblenn en geç 10 1 19Î9 gunune kadar Şırketimız Personel Servısine muracaatlerı ılsn olunur D B DENIZ NAKLIYATI T A Ş. OİKKÂT DÎKKAT Fabnka \e kalonfer ıle ısınan muesseselerın nazan dıkkatıne Yuksek kalorılı çeşıdlı lınyıt komuılerın satışma başlanmıştır Bır tecrube kâfıdır Tednede kolavlık \apıhr telefon etmenız menfaatmız îcâbıdır Telefon 63 64 09 SARAY İSPANYOL SİNEMASI serısıne Bugun matınelerden ıtıbaren super fılmler BAHÇIVANI SWANSON Başka takvim almakta acele etmeyinizX.. Halkımızın itimat v« t*w«6cilMInU kazanmakta r«kor kırmış olan, FETHİ KATIRCIOĞLU KURUÇESME Saym Doktor ve Eczacılara: CIBA S A. Bâle Fabrikası Imalâtından : Adelphan Comrtımes Antıstın . Antıstıne P r m n ' j bolutıon 'vl comprırnps Cıbalgıne comprımes Coramın Adeno* ne goutte* Dorıd^ne coonprıme' Neurotıasentıne ciragee11; Nupercamal on"ucnt Perandren ampul 1^ ve 2o mg. Percortene ampul 5 ve 10 mg Ph\tmp con.prirrc^ ve lıquıde Plımasın comprın.es Pnvıne solutıon Pyrıbenzamm elıxır Serpasıl compr 0 10 ve 25 mg Serpasıl ampul 1 ve 2 5 mg Spasmo Cıbaleıre ampul ve drag^s Ultratortene con^pr ısımlı ılâtlar ıthâl PC1 lerek c'epoldr? ÎPVZI (The Spanı«h Gardener) şahPcerıle başhyor Renklı ve Vıstavizıon Baş Rollerde Dırk BOGARD ve Maureen ISTANBUL SANAYİ ODASINDAN Yenı ıthal rejımı sanayıcı ve ıthalâtcı kotalarına gore fıat tescıl muracaetınde bulunan sanayıcılerımızm talebnamelerıne Merkez Bankasınca ıthalâtçı tacırlere gonderılen Hhâl vesıkalarıntn bırer suretını eklemeleri veya talebname dahıln de vesıka tarıh ve numarasını gostermelcrı gerektığı ılân olunur SAATLİ MAARİF DUVÂR TAKVİMLERİ Bayilere Tevzi Ediliyor Sanayi İşletmeleri Erbabma İstanbul Valiliginden: b948 savilı Sana\ \ SJCIIII Kanununun 5 ıncı maddesı ne tevfıkan sanajı işletmeleri tarafından senelık olarak \erılmcsı ıcabeden ışletme cetvellerının 1958 senesıne mahsus numuresı hazırlanmış olduğundan muharrık kuvvet kullananlar da beş kullanmı>anlar da on ve daha fazla ışçı çalıştıran sanayi sicılıne tâbı sanayi işletmelerının boş cetvellerı almak üzere Galata Bankalar caddesı Guven Han 3 ve 4 uncu katlarda Bolge Sanayi Mudurluğune muracastlerı ve bunları doldurarak 19^8 takvim senesı sonundan ıt baren en geç dort av ıcınde doğ rudan doğruya ve\a taphhutlu olarak posta vasıtasılc Ankarada Sanaj ı Vekdlrtıne veva Valüığimue tevdı etmelerı luzumu ılan olunur Başka takvim almakta acele eimeyiniz ve taklitlerinden ^ sakınınızL . •• .• • edılmıştır İstanbul Sanayi Odası VI. DOCAN SAGLIK ve SIGORTALARI A. S
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog