Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

8 Ocak 1959 Rasmî araba saltanatı bugün idare değişiyor Facia kıırbanlarının sayısı dün 22 ye çıktı Baştarafı 1 ;ncı tahıfede mesınin ycrind« olacagını büdlrdl arız oİTamakla Deraber, bu gıbı Resmi »raba saltanatı Baftarafı 1 tnd $ahifed« dflertne yamlım tdllmaıini Baştarafı 1 inct »ahtfede kan parçalanmış blr kadın cesedinin, hl otomobı] saltanauna vesıKars C H P Mılletvekılı Sım lerdlr bit «dılmi|tır Bu katta, 1 avukat Mustafa Atığın metresi oldugu ve Ayffin, aaat 10 da Vall ItİMBi Yttle teşkıl ettıgını ılerı surerek, bıi Atalay ıse, gurultuler» sebebıytt yazıhanesı ıle karşısındakı 2 nu hâdıse sırasınds kendısının yazıhahaber aldıgımıza gore kiner gelmisler ve ızahat ahnıjlarhassa otomobıl saltanatının onlen veren konuşmasında Devlet Butçebir meılekdajımızı daha, İstanbu Sıcak iklimli Florida'da bile maralı yerde 4 ortağın ışletüğı nede bulunduğu kanaatını kuvvetlen mesını ıstedıler sınden nakıl vasıtalarına odenen De Gaulle Cumhurbaşkanlı dır ATTICS Saglık Bakanı Dr Lut Ekspre» yazı aileainden Erdoğan tKumla Maden Lamıted Şırkeü» dırmıştır ısı sıfırın altına duştu, Nakıl vasıtalan hakkındakı ka 120 mılyon lıra olduğunu ve Adlı ğını bugün Cotj.'den devralı fi Kırdar olay yerind» temaaiar Turkaeveri kaybetnuş bulunuyoruz Mustafa Atıkın cesedı vey» kendi. nın bulunduğu anlaşılmıştır ulaştırma aksadı, olen ve nuna ek kanun tasarısmın muzake ve Bakanma bır otomobıl alınmaal yor; yenî Başbakan da bugün yapmn, Emnıyet Muduru Faruk Turksever, ağır yaralı olarak kalsı bulunamadıSından hâdisenın bun Polıs, derhal bu şırketın mesullerı dan sonrakı kısmı anlaşılamamıstır Oktay, Iitanbul Savcı Başmuavı yaralananlar çoğahyor tayin edilecek resıne başlandığı zaman ı*k sozu ıçın Butçe>e 125 bin hrahk tahsuat nı aramağa başlamif ve ortaklerdan ni Celâl Beykal ve Savcı Mufıd dırüdığı aşağı Gureba hastanesınd Tahkıkatı idare edenler, bu durum alan Mardın C H P MUletvekılı Kâ konduğunu tenkıd ettıkten sonra, New York 7 (AP) Amerıkada Hasan Fehmının Izrrırde olduğunu, Pan* 7 (R) Beçıneı Franjız Bırsen zaman zaman vak'a yennt h»yat« gozlennl jrummuştur Arkakprsısında 3 nokta uzermde durmak. miı Boran rektorlerden Daşka de «Bu fakır mı'letın kesesrnden bu daşımıza Tanrıdan rahmet ve mağ sımdıyc kadar gorulmemıj şıddette Mustafa Atığın de Beşıktaşta Mure tadrrlar Cumhurıyetının mckisızmajı yann gıderek gereklı bilgılen almışlar ve kanlara ve profesorlere de bırer kadar masraf yapılmamalıdır » deişlemeye başlayecaktır Dorduncü dnemli gorulen tamklann, ifadele fıret, kederli aılesme başsağhğı bır kış hukum surmektedır Esen dıve semtmde Bavır sokağı 12 nu1 Dınamıt sandığmın kazaen inotomobıl verılebılecegım, ancak bu dı soguk ve dondurucu ruzgarlar mem maralı evm ust katında oturdugunu fılâk etmış olması Cumhuriyetın son Cumhurbaskaru nnl makamlarında dinlemı»lerdır di'enz gıbı halierın otomobıl saltanat na Atalav daha sonra, D P lılerın Rene Coty memleketın en yuksek Emnıyet leketın her tarafından kazaların tesbıt etmıjtır Dığer taraftan, bir gün önce ga Mudür muavınlennden 2 Dınamıtın, Mustafa Atıkın ve vesıle fşkıl etügını belırttıkten son muhalefette ıken resmı araboların Fakat Mustafe At k evmde buluna metre»! ta'afmdan ateş'enmış olma. sandalyesmden ınecektîf Bu mev Ahmed Paitah olay yerınden ay zetelere oldu dne bıldınlen Foto buna muvazı olarak olum sayısının ra devlet vasıtalarının, de\ let ben azaltılmaına taraftar olduğunu, bu mamıştır Mu^tafe Atıgm cesedı he sı Avdın Ünsalm artmasına yol eçmıgtır. kıe BcşbaAan de Gaulle geledtitır rılmadan Mudurluğe devamlı ma nvuhabırlermden zım ıle hanm ve çocuk taşıdıgını, gun ıse arttırılması yolurıa gıthgıDondurucu soğuklar Florıda gıbı, nuz enkaz arasından çıkmayınea, aDeniı Hastahanesi 11 savılı koğuş S Kendısı tarafından ve. anlaşıl Bu arada de Gau le Hukumet Ba? ;Jumat verm «tır vs resmı arabaların gazıno, pavjon nı soylediKten son>a resmı araba y y y rfmaya hız verılmıştır mavan bir sebeble dınamıtlenn ates 2 nuraarah yatakta sağ ve yarası guney bolgelerıne kadar kanhgmdan çeKuecek ve yenı bır ve lokanta kapıları onurde bekle saltanatının arttığını ve bugun buAramalar Pobs, bır taraftan Mustafa Atıği lenmesı gıttıkçe önemınl kavbeder şekilde Kuzey Dogu kesımmde «uhunet »fır Başbakan tayın edecektır Bu şadıgım soyleyınce, Başkanın devamlı nun destek endıgını bıldırdı Bu 3 meçhul, ancak Mustafa Atik Enkaz «9VSİ4 (buldozer) terle ka vatmakta olduğuntı oğrenmis. bulu altı 17 dereceye kadar duşmuştur Flo ararken dığer taraftan da yazıhanehıs muhteme en Mahje Bak n mudahalesme maruz kaldı dırılmağa başlanKJış fakat ışın ya nuyoruz Haberden dolayı sevıncı nda da ilk defa olarak suhunet «ı nın kâtıbı Tahsın Balı bula^k sor sağ olarak ele geçtığı taktırde aydın Nusret Durabaşa ıse yaptığı ko Debre'dır guya çekmıstır lanabılecektır Atıkm cesedı bulunBaşkara, haübe sadedc gelmesını nuşmada rektorlere otomobıl tahsı$ vaş yurud\jğü gomlerek v« canh mızi bildırirken kendisine geçmıj fınn altına ınmıştır Dorduncü Cumhurıyetin son bulDogu sahıllerınde ve denızde «ten Tahsın Bal tahkıkatı idare eden duğu takdırde ise bu nrlan da mettavsıye ederken, konuşmasını za edılmezden evvel maddî durumlakazazede bulmak ürr.ııh de gıttikçe olsun deriz. ması ve Eeşmcı Cumhunyetın Uk rüzgâr y e r yer kasırga »ekUnl almi| Savcı Mufıd Bırsene, yazıharede bü resi le bırlıkte goturdüklen anlafüa. man zaman kesen Kâmıl Boran rının refaha gotürulmesını istedı azaldığından seat 13 t« (scrrper) Vali Yetkiner facia Ue UgiH ola tıx Bır çok bolgelerde elekrık telle yuk bir sandık ıçınde ve 300 kılo a caktır gunune fiılen başlamasını te*'ıd Komıs\on sozcusu Izzet Akcaı yaler faaliyete geçırılnuştır Makin»şunları so>luyordu ıçın de Gaulle ve Soustelle taraf rak bugün «abah bır basm toptan rı, bacalar, agacler ve bazı evlerin ğırlığmda fıtılli dınamıtın bulunduDun akşam, Mustafa Atikm evinde « Bır polıtıka adamının karar pılan tenkıdlen «.evaplandırdı Ce tarları bazı şenlıkler hazırlamışlar nın bvlyuk kutleler halınde b«ton tıaı yaparak olayın kovu^turma ıle bütün pencereleri harab olmu«tur ğunu »öylemış ve bu dınamıtlerin ge 23 senehk e«ı Melek Atüd riyaret vaplandırırken, rektorlere venlen p r rçalannı kaldınrken etrartan ce" ve ışaretıle ılım adamlannın kursuUçak iervıslen bazı yerlerde tama çen ayın 22 nci günd şirkete getırıl ettık Hâdısenm tesıriyle bıtkm bır dır. llgıll »onucunu acıklıvacaktır araba sede rast'anacağı veya açılacak blr leıınden atııabıldıklerı bır Unlver odenek'enn az olduğunu men durmuf ve hattâ tren «eferlerl dığini ilâve etmıştır hale gelen zavallı kadın hıç bir şey Vasfive ÖZKOÇAK dehlız ıçınde sağ kiraselere r«stl»sıtenm rektorune makam otomobıli masrafları yapmalarına imkân bubıle IpUl edılmiftir New York'takı Gemllk civannda Kumla k8vü do soylemedi Allenın yakm dostlan ı>*, lunmadıgını Adalet Bakanı ıçm nıcagı yolunda ioylentiler obnan, tahais edılıyor Rektore otomobıl Haaara nfnymn bioalara eam yer»Itı tranlen dahı kısmen taul laylarında maden arayan şırketın, Mustafa Atıktn evme son derece duş çabş^nlan zaman xaman tereddude veıerek profesorlerm Yapı Koope Butçeve 125 bın lıralık araba tahtemln edilecek edılmıstir Bu trenlerın toprak »at bu dinamitleri dağlarda kul «nmık kun bır aıle reısı olduğunu ve «ımdı sısatı konulduğunu ve D i | Işlen dflşürmüş ve ıtfaiye erleri enkazın ratıflerıne arsa vaad ederek Ünitıtanbul Vallsı Ethem Yetkiner hından geçen kısımlannda demıryol ıçm temin ettıği böjlece anlaşılmış ye kadar hakkında an ufak bır de. Bak<Tiı ıçı n de bır ıkıncı arabanın üstünde ell« »ramalar vapraış'ar infılâk hâdısesi dolayıslle kaıaya ları rüzgârın suriıkledığl enkazla tı tır dıkodu IşitmedlVlertni bfldlrdılnversıteyı kendı ırade v« gorusleri tahsıs olunduğunu bıldırdı Bır DP Baştarafı l tnct sahifede dır Bır ara bır dehllı açılması flz« uğramış vatandaşlara her rürlfl yar kanmıştır • Savcılığm bugun kati bır açıklama Tahkıkatı bıraz daha genişleten IIne ram edeceklerım, baskılarımn Antalya mıllet\ekıh ıse eskı C H P Tahkıkat, New Jersey ve New Englend eya gılıler, Mu^tafa At 5m Î3 <«ne!ık ev yapmaaı beklenmektedır kefaretım odıveceklerını sanıyor Devlet Bakanlarmdan Cemil Saıd genın ısmırden bah^edılmekte ve bu rıne ağır motorıze vasıta!?nn ç« dımda bulunulacağını soylemis.tır durdurulmuştur infılâk sırasında cıvarda bulunan letlerinde vukua gelen çeşıdh kaza ll bır aıle re «ı ve 22 yaşında bır er dun akşam aydınlandıkian sonra hâ larsa bu boş hayaldır Gosterışı, Barlasin o zarrankı sozlermı nak huiUit* kararlı olduğu da ıleri su lışması yenıcen rulmektedır Açılan dehlızd» bir erkek şemsiyesl, bmalardan camlan kınlanlara ba larda bır çok bısanın bacağı veya kek çocuk b«bası olmasma rağmen disenin iiyasl bır cephesi obnaAj&ı sahte ıtıbar vc alâkayı bırakahm lettı ve şoyle dedı Ibrahım Gurgenın ırtıfa karan da b r kaç tane dolu oksıjen tupü v« yilerden cam temlnl Için gerekll kolu kırjlmıj ve bunlar hatanelere ba^ka bır kadınla »nunısebette bu gerüldüğünden sıvas! polis de faali Evvelâ Unıversıteye, unıversıte hak y«tine »on vermlştlr Kocaelı mebu<u Sadeddın Yalımın balık adam teçhızafa., elblseleri dl tedbirler alınmıştır aldınlmışlerdır New York limanı lunduğunu tesbit etrri"=İPrdır larını tanıyahm tlmi, polıtıkanın Muzaffer CELA8UN « Bır iaman'ar Cemıl Saıd Bar partıden ayrılma ebeblerine az çok namıt fıtillerl bulunmuştur Saat 12 dahüinde irıli ufaklı blr çok kaza Nevylr Hanm enkazı arasuıdan çıBeledıy» Relsi Kemal Aygun dc ennne geçırmek sevdasından ve l«s, efendıler açıret değıl Devlet benıer tahminlerden ılerı geldığı ıd sıralannde çıkanlan dinamh fitllinfüâkın voıku bulduğu sahada bu olmus, mavnalar çarpıjmış bazı rogayretınden vazgecelım Ünıversıte idare edıyoruz deVnıştı Bu sozü dıa olunmaktadır Bu vsziye^e ı^ör» lerı kovuşturmanın aydmlanması morkorler nhtımlara bındırmıştır nı n hakkı olan sa>gıyı «ncak o şe ben çok beğermıştım Hsttâ o za bazı mebus arkadafları ilt »ralarında içın ılgılılere teslım edılmışür Kal lunan Tan matbaasını lhtıva eden Massachu^etts açıklarırda esmekte kılde ve o şartlarla gosterebıhnz » man lımon almağa bıle otomobJle ihtılâfın >egane h«l çaresi olarak dırma ışıne devam edıhrken Vıjana blokun tamamen kaldırılacağırı ıfa olan çok çıddeth fırtma bu bolgede de etmıştır Enkazlar kaldırıldıktan Bu sırada Başkan muteaddıt de gıdüm^sım mazur eostoıecek bır Gurgenın boyle bır tasavvura kapıl otelme ald oldugu tahmm edılen sejreden gemileTİ zor duruma »okfalar hatıbe mudahale ettiğı halde, ıfade kullanılmıştı Çımdı değış dlğı ıleri suıulu/or Bu fayıalann yataklar batamyeler çıkmaya baj sonra Ebuasuud caddesı boyunca muştur sadet dışına çıktığı içi n Kâmıl Bo tokus oluvor » tevıdine henuz ımkân bulunamamış lamıştır Avrıca benzin bıdonlan, sağlı sollu tahrıbata ıığramış binaBu arada çıkan yangınlar rüzgârın •ar suratle onarılacaktır ran ın sozünü kesti ür» tesırile çabuk genıjleml| ve mflessif para kasajı, bazı şahıı hüvlyetleri Halip bunditn sonra (memleketın Bu javıalar uzerme gezetecıler îçel Öte yandan muessif hAdıse, yuı kazalera lebebıvet vermıştır Batı Muteakıben, soz alan Urfa Mıl ılım adamlarına bır otomobıl tahsıs mılletvekllini ısrarla «radıLar ancak de çıkanlan eşyslar «rasında bulunEskljehlr, T (Telefonla) b k i Bc^toraft 1 ind *aM/«d« dun her tarafmda derin bir teesaur Vırginla'daki Martmsburg şehrinde maktadır letvekıh Esat Mahmut Karakurt etmek değıl geçeceğı jollara halı dö gatetelerın haber elabıleceğı >îaate Her derecedeld emniret mudurlerl yaratmıştır Bu teessure tercuman çıkan bır yangın^a bes kışi dlmflş ve şehır vali5i Anf CTgen bu sabah va emnıyet ve polis müfettisleri S0, alkiş toplayan bır konuşma yaptı şemek lazırrdır dneıek »ozlerlnı ta kadar bulamadılar, yak nlarıle >aolmak uzere muhtelıf teşekkuller vnca New York'ta Svrecuse şehrın saat 10 da berabennde e^i oldugu Enkaz arannda bulunan cetedlere •mcıyet müfettiş yardımcılan ve em ve rektorlere otomobıl tahsıs edıl mamladı Yenıden soz alan Sım Ata pılan konusrnakrda ıae istlf» sayıatstanbul Vslisi ve Beledıye le çıkan bır beşka yangında da hava hâ'de tâ\ı n edıldıSı Avlın Valılt niyet âmırlerl 58, baakomiasr, komılay, otomobıl »altanatı meselesıne tek lan ne tekzıb ne de te>id edılı\or gelınce oğleden sonra ssat 12 nra den rar temas ederek Meclısı ıddre uje du Bu >uzden bazı gazeteler, {a>l l<=rında bır kadın eesedl ve saat 20 Başkanına telgraflar gondenlmek kulu talebelernden vedl ki'i oku ğıne gıtmek uzere şehrımızden ay ser Te vardrmcılaTi SS, pohsler 52, , un yatakhanesinde yanmıjtır rılmısttr gumrük koruma mcnmnVı 50 güm lerme bıle otomobil tahsıı edıldıgıni, aları ve bu tajıaların tekzib edılme yı S feçe de karyola lçlnde yatar tedır tttanbul tsçı Sendfkalan Blrhği, Vali hareketınden evvel, dalre rflk korurna kıam âmirleri 55, P. bunlarla nızmetçılerın «efa surduğu dığını bıldırdıler Ertesı gfin lçel vazivette ve demirUr aruuıda nkıjmüdürlerl ve memurlaria v«dalas TT hat bakıeılan re dağıtıeıları 55 nu orman ısletmelermde bakım me. mılletvekılı radyo ve gazeteler vesı mif dığer bır kadın eesedl çıkarıl Türkive Liman Doklan Geml Sa nuş r e hepsıne Allahaismarladık mıularının bıle otomobıllerı, jeeplerı tasıle haberı tekzib ettı Ajnca ha mıjtır Dtıncı kadmın Vıyana otell navii tfçileri Sendıkası v« ZongulVasjfc demlfhr Valıvı 150 kadar EskıseAnkara 7 (CumhunyetTelekı) Baştarafı 1 tnct sahıfede bulunduğunu Garb meırleketlerınde beri ılk defa veren D P temajullü müşterılerınden oldugu »nlaıılmak dak Maden Işçılerl Sendıkaıı tarahırli uğurlamıştır Vszıfe malullerıntn harb malulü Yalman, sahıoıerden Naım Tıralı ıse Başbakanların otobu^lerde oldu Yenı Asır» gaze*esıne tekzib gon tadır ve henuz huvıyetı tesbıt edl fından dun Vilâvet r e Beledıveve lememi'tır tlk çıkan kadınm hflvl nfılâk hâdısesi dolayısıle teessurDiğer taraftan Emnıyet Mtid&rü kabul edıİRtcsıni taleb eden bır kave Yazı Işlerı Muduru Selâmı Ak ğunu be>an ett.kten «onra BMM derılmemen dıkkatl çekmıstır Bajtarafı 1 tnct sahtfede pınar aleyhıne Beşbakan Aanan nın blr anket açmasını ve memleketBu glbı şavlaların veyılmasmda D« yeti hakkında da henuz kati açıkla eriru bildıren telgraflar göndenl olduğunu dusünür ve orada camtn Şevket Asbuzoğlu ıle ılgili blr etnir nun teklıfi bugun lçel D P mılKarabulut taramlçtlr İç İşleri Bakanlığından bugun aaat letvekili Y*kub Menderesı kuçuk duşunicü neşn te kaç aılenın 100, kaç aılenln ikı>uz mokrat Partının bazı çevrelerı muh ma yapılmamıştır arkanndakı İstanbul Yeni Gazatenin 14 de rilâyete gelmış, Vali muavlnl fından B M M. na Tenlmıstır Dun geoe Karteldan 2 (Scraper) yatda bulunmak suçu ıle açılan dâ lir» ile geçmmekte olduğunu tesbıt temelen |u gavelen gütmektedırler Gazeteciler Cemlretine gelen spor sahıfelerıne goz geıdırmeğe bajtarafmdan açıİTiişbr Emırd«, Em Meclıiste. subayların terfılerı üe 1 Karşı hızıpten bir mılletvekıU daha getırilerek temlzlem» faahj'etl vaya dun de devam edılnıstır Dı ermesını istedı teessür telgraflan lar tlgili bir teklif reddedildı Bu ar»da Atalay Doju ıllerınde hakkında bo\le haberler yayartk hızlandırılmıştır Valı artık canlı ın nlyet Mudürunun bır ay mecburl ğ*r taraitan Dunja gazetesı sahıbFeci infilâk hâdısesırde 2 genç HalbuJu orada dunnasaydı, gazet* vatandaîlarm ınlerde yasadıgını soı yenl bır Ssdeddin Yalım mcelesi ya sanln kalm vacağın* ilerl sürerek izınli oldugu bıldınlmektedır EmAnkara 7 (CumhurıyetTeleksi lerınden Fahh Rıfkı Bedıl Faık ve lerıne ılave ettı meslekdasımızın vazıfe bafinda v»bıran evvel enkazjn kaldınlman ıçın atı ile bazı arkadaşlarımızın v a okumaseydı, hattâ karjı kaldınmdan nivet Müüdürluğune âmırlerden Mechsm bugunku toplantısmda lçel ratmak Yazı Işlerı Muduru Yekta Ragıp gıtmıı ols»ydı, bugun gozunun birıBu arada tekrar söz alan konusyon milletvekılı Yakup Karabulutun, 2 Ve ja>dıklan haberi joyia ilgılılere emır vermı;tır Bu abaha ralanması ve ıki basın müessese Onen a e>hıne eskı Tıcaret Bakanı sozcusu «orulan bazı suallerı cevap. nx kaybetmek tehhkesınd» olmıya bırlsi bakacaktır Bu bır ay içında Emekli Sandığı Kanununun 105 ıncı şekhnde de verıls» tekzib ettlrerek kadar temizlık ışının tamamlanmaa sınde meydana gelen ağır zararlar Abdullah Akerı kuçuk duşurucu landırarak Adalet Bakanı ıçın butcak, hestaned* yatmıyaeak, ıj ba Çevket Asbuzoğlunun tâvın emrinın maddesıne bır fıkra ilâvesıne muteda de geleceği beklenmektedır neşrıyatta bulunmaktan haklarında çeve 125 bın lıralık otomobıl tahsısa gazetelerm valan yarlış haberler na çahşılmaktadır Bolgedek! tvdın dolayısıle Gazeteciler Camlyetıne finda bulunacajctı ir kanun teklifl yapılan müzakere latm» tertıbatı dtin veniden takviye her taraftan teessur ve taziyet teldava açılmış ve dun ılk durusma tı konulduğunu fakat ı\ı kullanılır verdıkleri ıntıbaını uvandmmak Tuncayın yaramas bır çocuk olAkşam uzeri saat 17 de Ankars ler sonunda reddedıldi Bu teklıfın edılerek çahsmalar bfltfln gece de graflan gelmektedır sına başlanmıştır Dun bakılan bu bır arabanın ancak 80 bın lirava alu dugu belli ama, ıımdi batındaki buz d!an sehrimıze gelen Emniyet Mü muzakereleri D P milletvekıllerı ara vsm ettlrılml?tir tun basın dâvalarmdan, sadece nabılecegını dort Rektore alınacak Bu arada Ankara Gazetecıler Ce torbaıuu sarsmamek, kapalı duran durtine duruTtu soran gazeteoler sında tartısmava vesıle oldu Mesele Yol traflj» «çünuyor ol gozunü ve tombul yanağındakl şu cevabı almlşlardır • mustehcen neşrıjat suçundan sartık arabaların ıse 25 er bın brahk oldusubayların terfıh re terfılerile ılgiEnkaz temanjen temızlenmlş ol»a miyeti 11* Sendıkası ve tstanbul Ba lüyuk yara yermı acıtmamak İçin olan 2 gazetecı mahkum edılmıştır funu, bunların da Malzeme Ofısın« Vılâyete gelen emri tebeliuğ liydi Doğum ayı balh obnayan ıu* dahı yolun trafige derhal açılnuısı «n Teknlsyenlen Sendıkası 2 gaıyle gayret aarfedıyor kı Hâdıseyı Abdullah Akere neşren hakaret den tedarık edıleceğıni ılerı surdu beklenmemektedır Tamamen yıkıl zetecınin olumü ve dığer arkadaşetmedım Halen vazıfelıyim OnO bayların, dağum tarıhlennin 1 tem rduğum zeman, kısaca eve gıtmek te bulunmak suçu ıle yargılanan Kıfayet Ukrirlerı verılmesı uzerıne Baştarafı 1 tncı tahıfede mış olan bınalar dıjında camlen kı lanmızın yaralanmalarmdan duymıizdeki günle'de vazivet belli ola muz değıl, 1 «yrul olarak kabulu ıs tenıyordu Dunya gazetesı fıkra \azan Bedıı kanunun maddelerin* geçılmesi ka. »ını çarşamba gunu saat 9 da I/mîf rılarak tehlıke\l kuçuk hasarla at duklan teessürü ıfade etnus tazı üzere olduğunu, Tan Matbaasmın caktır » Komısyon. adına konusan mıllerve Faık, davaya konu teşkıl eden 25 rarlaştı Bu sırada snlonda 56 sı C Noterhgmde bekledıgmı soylenM^tt. lataıış olankr yanında, buvuk çat et ve geçmış olsun dıleklerıni bıl öpunde gazeta okurken bir patlamayla >ere duştuğunu hatırladığını, H P mılletvekıh olmak uzere 97 mıl Yahm, bu sabah saat 8 50 de bera lamalarla her an yıkılabılır duruma dırmışlerdır kılı bu teklıfın reddı gerektıgmı sa ağustos 1957 tarıhlı nushanin «Goz \ rıyet olmadıg letvekılı bulunuvordu Başkan ekse. berınde ablası yeğenı ve taraftarları gelmıs olanlar mevcud bulunmakta Kazazedelere 250 ser lira yardım başka bır şey b lmedığmi sovlemeğı vundu ve gumruk muhafaza memur ıçın oturumu tatıl et lygun gordü ucuyla> adlı sutununda neşredılen | tı. oldugu halde îzmıt Noten Rahmı dır Bılhessa Ankara caddesının oları ıçın de aynı şeyın. vârıt oldugu Iki gun once Sırkecıde meydana Helvacıoglunun yazıhanesıne gıtmil Hariciye koğuşunun korkunç fajazısınin kasıtla ilgılı ve Tıcaret soylendı Bunun uzerme teklıf salay verıne rastlayan sağ kı\ı<andaki gelen feci infılâk dolayısile Patrık tır Saat 9 da da Tuzun ve taraftar. ııada çeşıdlı jerlennden yaralanmı? Bakanının ılen surulen konuda he hıbi Karabulut dedı kı nk Athenagoras Cumhurbajkanı, uç hastası daha var Bıri 18 bın 29, ları randevu mahal'ınde gozukmus bır ikı bınadan korkulmaktadır Konya 7 (Telefonla^ Sehrımız • Kahraman ordu mensublannın def tutulmuş olmadığını, sadece o Dığer taraftan her ne kadar dun Başbakan, İç İşlen Bakanı, istanlerdır Ancak Tuzun, takasa be>ana. dteki 30 yaşında üç Nığdelı genc Te gazetelerinm hemen her gun man bu konuda gumruk muhafaza memur zaman ıçın pıyasada alınması ıcabehava guneşli ve nizgârsız blr durum bul Valisi ve Beledıy* Baskanına tının hılafına borçlarını da dahıl et dufler üçünu de sokek ortasında ya şet habennl teşkıl eden Goksu Hid larile mukayese edılışıne üzuldum de n ve geç kalmmiş olan bazı tıcameğe kalkışmıştır Yalım borçlara ıt! arzederek çalışanların ve ranfehle birer telgrai çekerek kazadan duy alamış. ınfılâkın tesuıle bırinı yak ro elektrik santralı 1951 yılından b« Bızım maksadımız bır subayı terfı rî kararlar ıçın ıkaz mahıyetınde raz etmış takasın sadece mallara ve rfn ışlerml kola>la?tırmışsa da çı duğu teessuru bıldırmıştır mış, Steki ıkısını de yaralamış Öjle ri bir yılan hıkâvesi olarak surup ettırıp emeklıye sevketmek degıl, su mızahi bır fıkra kaleme almış olduçerçeveler mulke ınhısarını ıstemıştir Boylece kacak ânı btr ruzgârla Aynca, C K M P Istanbul 11 ida ki, Huseyın ıkı adım otesmdekı ada gıtmektedır Fılhakıka 954 vılı ekı. baylarm hızmetınden daha fazla fay ğunu soylemıştır Duruşma. bazı ıçinde ufalanmıı şekılde bulunan re kurulu da bu munaaebetle dun Yalım ve Tuzun «nlaşamamışlar ve mın olumunü gormuj, obur yanında minde ışletmeye açılacağı bıldinlen dalanmaktır Doğum ayını vazdırnıı rususlann tesbıtı ıçm başka gune takas muamelesı > apılamamiîtır Mu carrt kalıntılarının tehlıke yaratabı. ve genış olçude propaganda vesılesı Baştarajı l inct sahifede nakasalar sırasında Tuzun ve Yalım leceğı gorulmektedir llgıblerce bol bir bıldıri yayınlıyarak, hadıseden kiler ı«e kantar ıçmdeymışler Ama yapılan santral hâlâ bıtınlememıştır yan babanın hatasını subay çekme bırakılmıştır. mehdır » duyulan üzunrüyu belirtmiştır önüjıe düşen buyuk bır demır Husım Gulegm beyanları hakkında taraftarları tezahurat yapmiîlar, fa. gede bmaların kontrolu yapılmadan Mahkumıyetle sonuçlanan dâva Mılli Savunma Komısyonu BaşkaÖta yandan, Kızılay Genel Mer sevinl tesafuden hayarta btrakmış llgıhler santral'n 195f mart avında Dış Işlen Bakanına sorular tevcıh kat Îzmıt Noterı, 'Burası kongre sa ol trafığe açılmıvgcaktır cereyan vereceğtnı bıldırme'çtedır nı General Zıhnı de teklıfın lehm. «Yaşanmış Facıalar» adlı broşuru ' kezi, İstanbul Müdurluğüne emir Hâlâ urpererek, «Demir başıma da lonu değ.U dnerek taşkmhkUrı dur edınce Komısyon u>elerınden brı, Kınlan camlar ler de konuşmuşsa da, hukumet aama neşreden Gavsı Ozansoy ıle yazarı du^ebılirdı» dijor Hüseyin Dığer taraftan dun sadece Adlıye, •erererek ınfılâk hâdisesınde olen «Goruşulmekte olan butçe Kasım durmuştur Bo\lece Yalım ve Tuzun Bugunku malıyetı ıle keşıf bedelı soz alan Tekel Bakanı Hadı Husman, Ahmedın saçları bıvıklan ve yüzü Ha'uk Cemal Beydeşman hakkında taraftarları karşılıklı ıthamlar ve Buyuk Postane bınalannda kırılan e yaralananlann muhtaç «ılelerme Gulegın butçesı degıl, Dış Işlen BaTekhf oldukça venmış ama keyfı verınde nm uç mıshnı geçen santraldan veri tekhfın reddıru ıstemıştir açılrmş bulunmaktadır Mahkeme, ağ r soz duelloları arasında tzmıt camlarla cıvardakı bankalara aıd •ardım yapılmasını bıld^rmiştır H kanlıgı butçesıdır » şeklmde ıtıraz Noterlığını terketm«iJerdır lecek cerejanın kılovatınm 51 kuru C H P ve asker olan DP mılletveher ılu sanık hakkında bırer ay Sağlık Müdurluğunun hazırladığı cAllah iki çocuğumla karıma acıdı» şa varacağı anlaşılrmştır Halbukı ki kıllerının lehte oy kuUanmasuıa rağ camlar tâmır görebılmıştır Beledıye da bulunmuştur dlyor Öyle ya o alevlerin arasından be 5 er gun hapıs ve 87 lıra 50 kuruş Dığer taraftan Yalım, bugun gaze Reıs Muavını Bav Fuat şehırde mev ıstelere gore, aıle başına 250 lira bu şekılde kurtulduğuna bın şukur lovatm 10 kuruş olacağı evvelce ılân men reddolunmuştur Cevabı gızh oturumda verılen, para cezası verrruştır erilmesine baslanmıstır cut camcılarm ellerındekı cam «yı edılmıştı fakat aç k otunımda sorulan 74 so tecılere, jarın Ankaraya doneceğınt, Vakfıkebınn Balh koyunden SelEthem ıse enkazın eltmda geçırdıği Bu arada İstanbul Kan Merkeıi, Agır Ceza Mahkemesındeki dun tesbıt ettırterek, kazadan BMM ne mılletvekillenm mal bevı Hacıfettah ıle Havva Hacı FetUh ru ıçınde, dış munasebetlerımızle o 1,5 saatlık zamanı blr tflrlö hatırgazcteciler yanına mecbur kılan bır kanun tek. zarar goren muessese ve dukkân sa vâkı kan taleblerinl derhal karçılaKonya millctvekıli Fahri hakkındakı kararm affı hakkındailgılı bır çok onemlı konular bu lıfı >apacağını ve Izmıtteki bazı ba hıblerıne tevzı ıçln faaliyete geç maktadır Gonullu hemşireler Emi layamıyor GüçlO kuvvetü bır haVatan gazetesı sahib \e başyazarı mal olan Ethem özrürk Matbaasının Ağaoğlunun, ImamHatıb kı Adalet ve Arzuha] Komiovonu lunmaktadır sın mensubları aleyhlne açmış oldu. mıştır Mevcut camlar ıhtıyacı karşı nonu Şube«!İ ıse 30 kişılık bır ekıpAhmet Emm Yalman yazarı Tunç kapınna yaslanmif, memleket turmazbatalarınaı müzakeresi vapjldı Musul petrollerındeKi hıssemız gu dâvalardan vazgeçeceğını so>lemış lamadığı takdırde cıvar ıllerden ge. Yl ve Yazı Islen Muduru See hastahanelerde yazıfe almak ü ktıleri sovlevıp içerıder sırtın« veokullarına daır basm Bu maddenin muzakeıesı sırasında :ırttırılecekt ı olan 100 mılvon lıranın, sıkı dost tır I zere harekete geçmıştır laru A^pmar hakkında 2 ncı Agır rılecek \ökO beklerken olmu? ne soz alan mılletvekıllen kan gutme Olaılerin sajısı luk yıllarında neden tahsıl eaıleme toplantısı » Esnaf bir yardım komHesi kurtia olduysa rürlrü ağnnda, hayalleri gbCeza Mahkemesınde «hukumetın ve kan gutme yolu ıle adam olajrdığı, Incırlık Hava Aıarına men Her ne kadar hastanedekı yaraU tstanbulda evvelki gün husule geKonya 7 (Telefonla) Konya mıl man«vı şahsıyetmı tahkır ve Mılli saj ısı ve olenler derhal Emnıyet Mu len muessif infılâk hâdiseri dolayı, zünde Svle takılı kabnış öztörk Mat letvekılı Abduırahman Fahri Ağa me suçlan ıle ılgıh kanun geregınAmerıkan askerlennm hangı anlaşEğıtım Bakanı Celâl Yardım,cıva durlugune b.ldırılıjor ve çıkarılan ca sıle İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar baasının duvan oldugu gibl Ozenne oğlu buradakı bır gazeleye Imam ce orurdukları mahalden besvuz 'cımaya gore kabul edıldıgı Rusva ne hakaret etmek» suçu ıle açılmış osedler de hastaneye kaldırılırken Em Demekleri Bırlığı idare heyeti dun yığılmış BılrOn bildıgı bunlar Bır Hatıp Okullan ıle ılgılı bır demeç lometre uzakta ıkamete mecbur emunasebetlerımızm ne merkezde karşılaşıp iaiı dâvanin durusmasma dun başdılen kadınlarm affı taleb edıldı ve nıyet haberdar edılıyorsa da, gerek fevkalâde bır toplantı japarak bazı de ha»t»nede ksrdeşlle oldugu Kıbns meselesınin hangı vermıştır Agaoglu demecjde tmam kucaklaşışıru hatırhvor o kadar Londra 7 (A P ) Ineılteenın lanmıştır mazoatan ı, Komiijona safhada bujundugu taksım tezının e<=kı v e ıhtıv < r polıtıka'ısı Sır Vms hastanelerı dolaşarak olu sayısını tes kararlar almıçtır gereklı netıcede Tesn^tlfen dlümle Vucaklasanlar Hatıp Okulunda oğrencıje Bıhndıgı gıbı da\a konu^u vazı na'â muteoer olup olmadıgı 14 tem bıt edenler ve çıkarılan cesedlerı sa Alman kararlar arasında, mfilâk sade bunlar mı' Muh'kkak kı havır kulturun venldığıni bunları bıtıren ıaoesıne karar verıldı Tunç Yaman tarafından kaleme muz Bagdat Paktı I=tanbul toplan ton Churchıll'ın 84 vaşmda olması janların, verdıklen ıfadelerle Emnı netıcesmde olen, yaralanan ve işAvnca takıp ve tahsılme mahal D^ha bo\le vuzlerce^inı sayabıluz lerın ılâhıyat ve hatta dıger FakuL almmış olup Devlet Tıyatrosu ve tıs.r.da Ingılterenm toplantı dışı rid \e ağır hastalıklar geç rmış bu yet Mudurluğu ve Itfaıjenın verdıgı yerlerını kaybeden emafların her gerektıgmı ve ımkân gorulemıven 1423 813 hvarasız bere=;ız kurtulanl?" da öv telere kabul edılmelerı sanatkâr Ertuğnıl Muhsın ıle ılgı bırakılması sebebının ne oldugu so lunmasına rağmen yenıden sıvaset akkamlar bi'bırını tutmamaktadır turlu ıhtıvaçlarını terru» ile meşgul belırtmış ve bunun ıçın bır kanun ra 90 kuruşun tenun ve 54 892 33 atılmak nıvetınde oldugu Yaptığımız tetkıkle dun bıldıraı olmak uzere bır komıterın kurubna le . lırlır Dunku duni'mada sadece ga rulmakta \e C H P den Hamza teklıfı haztrhyacağını sojlemıştır kuruşun affı hakkındakı Komısvon Neclâ TÜMAY ğımız 13 olu savısı, geoe yarısı çı sı ve yardım ıçm bır kampanya açü z°tenın Yazı Islen Muduru hazır Eroğlu çe^ıtlı sorulan arasınaa şu anlasılmaktadır utanağ, v e M.na\gab n Tuca koUmumıvtle onurrjz ekı mavıs karılan ve hu\ıyetı tespıt edılemı ması kabul edJmıştu Komite hemen bulunmus ve ıfadesınde vazıvı oku »oruyu Bakana t«*\cıh etmektedır Fare zehiri il e intihara 'urden Mehret S»n ıle Isp.rm Kaavı ıcens'rde vamlacağı t=hmın e >en bır erkek cesedı ıle 14 e Cer faahjete geçecektır dugunu, genel bır tenkıd mahi) erakarjş kovunden Sadettjı Polatın teşebbus etti Bııjuk Meclste ıhtıram durusu «21 8 1958 Buvuk Mıllet Meclısı dılen «eçımleıe temas eden Sır rahpaşa HcStahanesir.de bır ağır tr~de buldujrunu sahısla ilgılı bır cezalarnm affma daır mazbatalar Ankara 7 'CumhurıyetTeleks) Eskişehir 7 (Telefonla) 18 vah=ıkaret td^ımadığinı gordugunu nın fevkalâdp toplantısmda Hancı Wınston secmenlenne hıt ben sızı hastanm olumu ıle 15 e, muhtelıf kabul edıldı ve Vekılı Fatm Ruştu Zorlunun be vorgun bıtkm degıl fakat canlı ve hastahanelerde olu olarak tespıt et B.M M nm bugunku oturumunda şmda S ısımlı bır kız bugun aga sovlemıştır Duruşma, dığer sanıkSafa Muhteııf kanunlard geçe n Ordu ıstenm» demış ve tığımız huvıvetı bellı uç erkek ce Emncan mılletvekılı Nusret bevsıle yaptığı murakaşadan sonra ların çaeırısı ıcı n başka eune bıra j a n ettiğı uzere (Alman harb ge ateşlı sormek Coşkunun verdığı bır onergenın ka Baçtaraiı 1 tnct sahifede mılerını Bogazlardan geçırtıp hata «ozlerıne şo\ le devam etmıştır sedı ve sabahm erken saatlerınde bulü uzenne, İstanbulda vukubulan eczahaneden aldığı fare zehırmı ıçe Mufettışi'gı unvanınm Ordu Kukılm stır gecıkecektır r defıştınlmesı yı Harıcıje Vekılme jukjeterek o« Şunu da ılâve etmek ıste^jn çıKarılan 2 eeset ve akşam uzerı \e ınfılak netıcesmde olen vatandaşlaek intihara teşebbus etmışse de mandanhğı olarak Bir şayia Bır Eskişehir Mılletv ekılıne hakkmdaki kanunun müzakeresi nu ıstıfaya davet ettıren Inonu de kı kesm olarok seçımlere ıştırak bulunan ıkı kadın cesedı ıle 22 j e rm hâtıralarını tazız etmek içın bır tıbbî mudahale Muktezı tedbırler komısyonunun vapılan çekilen telgraf munaxaşal, oldu Bu sırada soz ala n giı mıdır) sozunden kastınız ne edeceğım ve muhasım »arafa kareı 1 vukselmış bulunmaxtadır , dakıkalık ıhtıram duruşunda bulu mufrıtlerın taleb etmekte olduklan kurt?nlmıştır Mardın C H P Mı.letvekıh Kâmıl Harbı ıçınde za muc ^ele edeceğım » Enu \ et Mudurlugunce venlen nuldu ve ba«sa?lıgı telgrafı çekılme şıddet tedbırler ne yanaşmaması utecıler Cemn Boran *umaodanlann maddeten sı kararlp<;tı zerme, teşkılâtm şıadet tedbırlerıne Boğazlar Soz I "abere gore olu *?\ «ı ve huvıvetler Mektubla ıstenen har?ç gun toplanarak Yenı Eskısehır ga1 taraftar oMugu hususunda bır hava t n ı ı edılme^ını esasm öir=rlıp bjvuk bır dıkk^t ve ıtı şovlenır Ankarada teessur z< esı sahıbı E>kıehır Mılletv ekı'ı Adana 7 (Te efonla) Şehrınujaratmak kavgusu ıle hazırlanan issusle me»gul olunduğunu sovledı na ıle tatbık ettıaıe kanı d^eı mıCerrahpasa Hastahanesınde Os Ankara 7 (CumhunjetTeleks) tanbul «Vatan cephesı» toolantısı zin tanınmış fabrikatorlennden H rr,t Dtdelege asagjdakı telgrafı man Bozboga Mustafa Acar Şukru Dun Babıâlıde vukua gelen ve yapılamamıstır çekmıstır Fakat dun ortada Sapmazların kapısı altırdan i^araç Dıger sorular arasmaa Bagdatsız f Kon\a 7 (TehionU) Arabk Tuncer Bedrettm Soner ve Hacı bırçok Istajıbullunun olumu, ağır para ısteyen kımselenn kalemırden Ankaradakı sendıkalar da Buvuk Mechse % erılmış o'an Bagdat Paktı hakk nda re dusunul a^nda ısletmeve açılar. ve Orta Sungur (son ıkısı, dun oİTiuşlerdır) ' ve hatf varalanmasıle netıcelenen yenı şayıelar dolaşmağa başlamış ır Basm Suclularınin affına daı »sBuna gore, Babıâlıdekı son ınfılak çlktığı anlaşı'an bır tehdıt mektu jasm toplantısı yapacaklar duğu, Amerıka roket rampaları Anadoluvu Akderuze bağlajan en Ilkyardım Hast haneınde Isak muessif ınfılâk hâdısesi, Ankaralı tan tedbirlerı komısyona tasvıb et bu atılmıştır nun ta=ar Ankara 7 (Cumhurıvet Teleks) kjs a vol o'an Konya Karaman Renkver Faık Adal«n Mehmet U | lar arasında da buvuk teessur uvan tırmek maksadıle faydalanılman genın neler Mektupte şovle denılmektedır madıgı Cezavır bağ'msızhgı hakıfke \ e Mersın volunda otobus run ık eıkek bır kadın cesedının I dırmıştır bılen sız k vnvtlı mes'ekdasımızm rektığı tezını mud?fea edenler orta« Hapıshaneden venı çıktık 10 Sendıkal rın komunı=t'ıkle itham kında gorüsumuzun ne oldugu Kıb «eferlen •'e edılmesınır akıslerı de\am etnekGerek hâdıse gerek sonu tamami ya çıkmıştır Bunlann da «memle bınlıge ıhtıiacımız var ımza=ını gormek ^skı^'nır'ı g?zet=<=tır Bovlece de henuz h m n e t l e n tespıt edıleBu paıa rısla ılgıh 19 Hazıran tarıhlı .lk Konvadan Mers ne kadar cLn sure mem t r teciır le ahnmayan olum vak alan gunun kette anarşı havası yaratmak ıstıvei temin edılmelıd r » c l e n memnun edece'tır TemennMcMıllan PLân' uzermde Bdşbakan Istanbuldd vapılan basm toplantıEsnaf Hastahanesınde Ozdemır vegâne konusu olmuştur Kaza kur ler var'» dıyerek bu maks=dla'ına mızın ge'ceklesecegınden emın ola6 saate nmıştır Aynı mesafe hâZab ta bu maceraper^st kımselerı la Dış Islen Bakanı arasında bır sın a muvazı olarak Ankar dakı sen Tuncer Ahmed Durur, Iamaıl Er banlarının ıçınde gazetecı arkadas ulaşmak emelinde bulundukları ıddıa ehemmıvetle aram^ktadır rak savgılarım z' sunarız » goruş avrıhğ! olup olmadıgı bu ılk len Toros uzerınden 10 tren \o gın, A aeddın Bozdogan (dun ol ların bulunması avn bır uzuntu ko olunmaktadır dıkalar da bır basm toplantısı yalehte o'an plânın reddedılıp, aleyh lıle 11 saatte alınabılmektedır Tahkıkatı henuz bitlrllememıs olan muştur), bır erkek bır kadin cese rıusu olmuş, Ankara gazetecderi, Taş baskısı halk resimleri pscaklardır te olan ıkıncı plânın kabulunun se Başbakanın Sivas gezisini Dığer tcfaftan Zon^uldakta senhuvıyetı tespıt edılememıştır İstanbullu meslekdaşlanna duyduk bır hâdisenın hemen bu yönden l«sergisi dün açıldı bebının ne oldugu Yugoslavya ıle Dr Baha Ongel Saat 20 de çıkarılan kadın cesedı ları açılan belırten telgraflar çek tismara gıdıleceğlne hiç ıhtrmel veriptal etmesi üzerine kurGuzel Sanit'ar Akademi!,! Resım dıka ıkıncı baskanı Mehmed Alpmuraspbetlenmızın ne merkezde miyoruz de Cerrahpaşa Hastahanesıne kal mişlerdır ve Hevkel Muzesınde dün «Tasbas dundarm başksnl'ğmda bır heyet bjlunduğu, askert vardımlann ne banlık koyunlar kasablara Turkce ka^ı'ıkları'e bırlıkte Bu arada Ankara Gazeteciler Cedırılmıştır kısı Halk Resımlen» Sergısı açıl ı cı ısteklen husu^undfl alâk lılarla tuttuğu Irakdakı ırkdaşlarımızın devredıldi Bovlece resmen venlen olu sayısı mıyett IsKanbul Valısme Beledıje lukbaşı îstanbul Gazeteciler Cemıye. mıstır Uç ay devam edecek o'an 'emas etmek uzere şehnmıze gelhakkında bır te«ebbus vapılıp vaFRANSIZCA CÜMLE c Baskanına, Basın Teknısvenlerı Sen tıne şu telgrafı çekmıstır Sıvr» 7 (Telefenla) Adnan Men 19 dur bu ergı Pazartesı ve Salı gunlen mıstır P'lmadığı 1958 de Bakanm Panse cTan Matbaasmda vuku bulan in hanç olmak uzere hergun Besıktaş Kazadan sonra ilk gun olması dıkası, Gazeteciler Cemıyetı ve Sen. deres buraja geldığı takdırde keKURULUŞU kaç defa ve hangı sebeple gıttıjh, dolayısıle dun bazı karışıkhklar ol dıkası Başkanlarına, İstanbul Ekspres fılâk hâdisesınde basın aılesının uğ Akaretler durajı karşısındakı MuALTIN FİATIARI " gıbı sorular mevcuttur Bu arada sılmek üzere Esnaf Demeklerı Bırgazetesı sahıbi Mıthat Perme ve Tan d cu baskı) 500 kuruş h§i tarafından satın alman 16 kur muş gazetelerde olduklan bildirl Batbaası «ahıbı Halıl Lutfı Dordun radığı ebm zıyadan dolayı acılarmı zede açıktır 7/ Batı Trskva Turklennin durumlan, zı candan paylaşır, olenlere rahmet "lansızca oğrenen herkee ır5onsoo len ba« sahıs'ar sahiplerî tarafın cuve teessur telgraflan çekmıstır Cumhum et Sergınm gavesı nasıl bır halk vabancı gazetelenn neşrnatı soru banlık koyun Baebakanm Sıvas sedıler, en derın tâzıyetlerimızm ka. 1 1550015MV) favdahdır Resad buluramamıştır 1 zi'mı ıpta etmesi uzerıne busun d i arandığında şıırı ve halk müzığı ve ovunları Ankaıa C H P tl idare kurulu baş bulunu sajgıle rıca ederım » ra knnu vapılmıştır 130001 iı(X) Hdmıd TARHAN KIT\BEVI k sablara >=atıln ştır Ikt buçuk av Bııçok'an gazetelere muracaat ede kanı Istenbul Beledıye Başkanı ve İO^DO 10700 D ş Islen Butçesının Bu akşam Ankara Palas salonlarm mevcutsa halk resmınm de o(aşCuldcn KIZILAY ANKAPA aanberı bc;lermekte olan kurban r»k, varalıları kendılerme gosteme CHP ll başkanına çektıgı telgrafta, da verılecek olan D P nm kurtuluş baskısı» olarak me\dana çıkt gını 11I)W 1 1200 Ingı'ız ne v ari'n da muhtemeîen gızlı ola lıklar alman fıattan bıraz daha ek dıklerıni, ancak oluleri gosterdıkle dtfyulan teessürü belırtouıtır. l " « 0 17fi5 DeguKsa bakımmdan bır başlanyıldteumfi balosu, hâdıse dolayısıle 1760 176J Yerli k devam olunacaktır. nnı, yakjnlannı bulmalan iein ken C K M P Genel Baskanı Osms« B8 tehrr edılrrı^tır sığıne kasabları o"evredılmıştır. Amerikada göralmemiş var Sirkeci faciasına 300 kilo dinamitin infilâkı yol açtı Demokrat çevrelerden çıkan şâyialar Eskişehir Emniyet Müdürüne izin mi Ordiı ve emniyei verildi? mensublarının yaş kadlöri İstanbulda dün 29 gazeteci yargılandı Eceli mağlub eden kazazedenin hikâyesi 2 mebus arasında takas! Göksu hidro elektrik santralı bitirilemedi Dış İşleri Bakanma Bütçe Komisyonunda 74 sual soruldu Ghurcfıill siyaset sahasına dönüyör Maktazi tedbirlerin müzakeresi gecikiyor volcusaala indi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog