Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

I Oeak 199t İnekİer ikix mi doğuracaht Dünyamn st ihffyaeını karşılamak için inekieri ikiz doğurlmağa şahşıyorfar Dünyamn et ihtiyacını karşıla ' hernzaman olarak 20 senedenberi mak kaygusüe girişilen gayretler devam ettirilmekte imiş. Mü*pet arasmda ineklerin muntazaman netieeye katî oiarak ulaşıldıktan ikiz doâurmalannı temin yolun sor.ra. geçen hajfta sa]ı «tinü i)k daki çalışmalar geniş bir yer iş tatbikata girişümiş ve 2000 ine§<» gal ediyor. hormon zerk edilmiş. Bu in«k'ere İngiitere Süt İstihsal ve Tevzi İngilterenin dünyaea m#$hur HeBürosıına bağh fen adamlarınm reford einsi hir bofedsn bu hafta uzun drnemelerden sonra yaptık içinde sun'î ilkah yapılacakmış. ları aeıklamaya göre, srebe hir kısTabil olarak »n«k!er1n ikit âorağın kamndan alman hormonlar j jŞurmak ihtimali htmen bemtr. inbir ineğe zerk ediidiştf takdirde ' sandskinin ayni ve niap#t 80 doa ineğin bir yerine iki, haftâ üç ' ğumda bir. Yeni u.t'ılle bu nisbeyavru vermesini ssğiamak miim ! tin ytizde otura vükMİtilec«# fikün oimakta imiş. mit ^dilmektedir. . Bu denemeler mahall! kalmayıp Tatbikata fteçllmiş olmakla heribütün İngiliz dominyoniarmda b#r g*ne de den«me1#re Umamlan mı? jforiie bakıtmarnaktariır. Camhride» Ünivers)<#«i «w#14 horrıon *wk edilip sonradan sun'i ilkah yapilan inekieri yavrularrncara ka d*r, buzajtılan da in#k oJun«»ya kadar takip *dewklerdir. Bu llk tatbikafta kuHamlan 2000 inefcin SrrümtizdeM «kim »vtmn ortalarmda yatTuiamâlan bekl<?nmektedir. Eger t«wfib< m{l«pet netie« verfrse bir fazai vnek 6.5 liraya msi otaeakfır. Bütün hanları doiastım Yazan: Sezer Tansug KarakÖ9enin doğusundan geldira dinledi. Bitirdim. Başını kaldırdı, Kuzeyde cîoğuda haniar ve Ağıı da gözlerine baktım. Denizi görünce u. Jırıı gördüm. Zam«n zaman insan tandım. İhtiyarla birlik han kapılaiara küsen dağlar gördüm. Hanları rına »rtımız dönük dinelmeye durher yerde gördüm. Önce Kiiüırmağın duk. Önümüzde alabildiğine toprak iutündeki bütün kesik köprülert ge uzanıyordu. O ara bir kız çıkageldi. çıp Jeldım. Kesik Kopru hanına cla Gözlerinin kör olduğunıl gördüm. îb yardnn. Kızıhrmağe ctevrilır.if kita tiyara onu sordum. Nakışların SB beler okudum. Çesniyir köpriisönü hibidir dedi. Kız, evet, nakısların â» feçfim. Sıvasaı, Mal*t>aya y»k;« »ahibiyım dedi. Neden gözlerin kör yerlerde haniar gördüm. Serçe haıu, dedim. Kör dedi. çünkü gormeyi çok Tec«r hanı, A k n hanı gördüm. He istedim. Ellerini bir bir nakışlara dey kimhanda kanakladım. K.nıi han ya di. Bö'ylesi görmekten iyi dedi. Dorinde tarlaUr. kıraçlar. gördüm. Bun kun dedi bane,' sen de dokun, doku lara vrrnaal» için önce Eğri köprüyü nursan bunlardaki errekte paym oJeçtim. Kömür hanı gördüm, Fıratın lur. Yakla» dedi, yalnız görmek zul kıyıuna indigini gördüm. Fıratta kal metmektir, dokun ki teşm acısını madım, Tohma suyuna da vardım duy dedi. hadi dokun dedi dokun. K«lular hanı gördüm. Tutaktan Pat Bir bir geçmeli nakışlara dokundum. nostan aşağılara da indim, Adilcevaı Kız bunların örneğini her yerden getirdim dedi. A^yadan, Avrupadan, yollarında gö! kıyılarından ^eçip han Afrikadan getirdim. Bu düğümü ta lare ulaftım. Dar, koyu Bitli= vadi9a uğur getirsin diye attım. Kem göz leriıtden faydamz OTJ yollıirına inlere inat için boeum bo4um. kıvrım dim. Batman köprüstinde d« kaviskıvrım işledim bu dalları. k>nıp geldim. Sultanhanları gördüm, avliKİ» köşk meseitİOTİ gördüm. Ka ' Kız böyle yaptım dedi. Bir çerçe. ratayhanı gördüm, Aslanı gördüm. ' v^de ayr^ı örnetfi tekrar ettimse d€ Obruk hanı gördüm, Zaiadin handa her çervede başka beşka örnek tek üstünde da eğlendim. Horozlu hand" ikindi rar ettim. Şu kapılarımm gün«5İ gördüm. Gün batı.sında boz nakışlanmı üst dolgularımla heybetkırın titreyip sarsıldıpru, bozkırın Ifndirdim. Yalanc. direkler de koyLW (irktüğünü gördüm. Bozkırın en yu dum iki yanına. Yalancıktan da o ' ıru'ait. en jefkatli. en Allahtan kor destekledim kemerlerimi. G^rgcf na han kan demini gördüm. Altunapa hanınn kiflsnnıı bile işledim. Ama filân ukjtım. Kızılöreni rte Bece geç kapılarm? ama taşa i?lediümi ıınuU ; tim. Ellke.'ik hanı eördüm. Doku > madım bunları. thtiyar da evet dedi, I «ıın hanı görrH.im. F.Şret hanı. î* ben de bazı şçyler unutmadım. Ben hakh hanı. Ç?y hanı bir ip* rlizili de dört duvar frvirdim »slına bakar san. ve yalnız bu dört duvarın üzegibi gördüm. rini örttüm. Ama bunu yapsrken Akdeni7*' kad«ır indim. Beyşehır yalnız yağmuru ve karı dü?ünmegöHerini bir yanıma «lıp Aksekiye d:m. îstedim ki hanlarım yaşanır yer yöllandım, İbradı kokulan duvdum. olsun, dünya içinde dünja olsun de Bel vermiven yamaçları ajamai;m. di. KcnuğSımu nadere »ükretmesin « Tolhrnı görm<!kt#n eaydım. Kargı ğındıjhna biraz da mutluluk alıp srft hana Aksu bucağından. Serik ilçe sin. Kız evet dedi, nakışlarımın da »indenberi dolanıp geldim. Kargı bu rauthılukta payı olmasını istedim. handa bilek kahnlığında yılan gör ! Yalı, ne raman ınsan resfnettiysem düm. Muı tarlaVnndan bir «cara gadre uğradırn dedi. Oyss car. vermeiçimi uzalrta muz görmemis çob^n ye kimin güoü yeter dedi. Bir sabah larla muz yedim. Serefzah hanı gör ellerij.. ne nakıçlarımı ne tasvirlerimi düm. Akdenizi kıyı kıyı gördüm. Ön bulamıyacaMar dive korkııyorum dee<? Pamukkale berisinde Akhanı gör di. Oysa tö=vir!erimin kabarttığım düm. Doğah, koyunlu. yıl»~nh yıllar ciçeklerde:' y:!dtzlardan ne farkı var ysşadım. Yengeçli Temmuzlara, Ak dedi. Oyse ben insanın aalını bile Yazık repli Ekimlere. Keçili ocaklara uy resmetrre.sini bilirdim dedi. dıım. Tsja oyulmuş takvim; çevir günah decil mi dedi. Kör goVleri ağ menin mümkünü olmadığmı ank laymea e|ildim elleıini tuttum. dım. Akdcnis kı^ı^mdan ignrilere de döndüm. Evdir hana, Kııkgea hana, fstanbııl Belediyesi Susuz hana, tncır hana varmak için SFHİR TtYATROSU hep yol boykrından ayrıldım. Evdir S;iHl 21 rtlhanın kuytu^unda gözleri oyulmuş DRAJM KISM! dizi dizi meduzalar gördüm. Bunlann yavuklusunu bırakıp yabana gelin giden kızlar olduğuııu da öğrendim. Susuz hande alınları parçalanmıj kız Nikeler, İncir handa aslanın sırtına doğan acem güneşini gördüm. Karadenize de çıktım. Paşa hanınd n da geytim. Artova hanını t«peden görüp öyle çıktım. Ibipsa hamnın yerini biie zor gördüm. Hatun hanı, Pazar hanı gördüm. ÇakaUı h^nda da eğlendim. 'Karşımın k^rşısmda diye kendi adresini veren Yazıluaşı bile gördüm. Denize inad kıçın kıçın tepelere çıkan yollard.ı rx»yhude han ^radım. Durağan hanı da gördüm. Osmanoğullarıyla da ilisiği kurdum. HanLarını d«. gördüm. Çakarsazı, Vezirhanı. Ortakoy hanını bir bir güıdüm. Yeîil taşlı ıssız hanı Abolyon: kıyıaında jördüm. En çok Orta AnadoJuda iv.nlar gördüm. Ağzıkarahanı, avlu»undaki icöşk mescidi gördüm. Selçuk deyince yol demek han demek olduğunu Orta Anadoluda öâ : rendim. Sarıhanda gördüğüm ihtiyar Agzık'ranm köşk mescidinde i«tiy»n namaz kılar. istiyen kılmaz dedi. Bak bütün gördüğün hanların ahibi benim. Bunları yapan da rK'ii '^ Mahsus bi'.yle > ptım dedi. önleTine • ' avlu kondurdum, içler'.ni direklerlc böldüm. üçe ayırdım, beçe ayırdım. Duvar kıyılarına peykeler yaptım. Hanlarımm üzerini tonozla »rtUim. kimine kubbe bile koydum. H«r binne mescid de hamam rk yaptım. Kimseyi ne yıkanmaea ne namaz kılmağa zorladım. Geleni gideni bu hanlarda ^gırladım. Tahte imbiklerde keskin arıttiğım üzüm suyunu bile gelene gidene sundıım. Içmeyerıi zor İsmadım. Pekmez de bazlama da sundum. Yemiyeni zorlampdım. Cen neti bu cihanda sayanlara kartşmadım. Ötede sayanlara da k»nşrrwri,m. Hanlanmı fisebilullah kurdıan. lisebüullah konuklanmı ağırladım. DÖRT • » I T r ^ AŞKI » jnrmağanı. YUNUS NADI ROPORTAJ MUSABAKASI YILBAŞININ İLK SÜRPRİZİ Memleketimizin kıymetli San'atkârı MUALL Mukaddcr'in En son okuduğu \X2635 Yaseminler dile geldi Neyleyim Neyleyim SARKILARIN1 SAHIBININ SESİ Plâklarında bulacaksınız. OSMAMLI BANKASI A.Ş. TAKSİM Şııbesinp otomatik telefon santrah tesisatı yapılmış olduğvından % 8 OCAK 1959 ÜSTÜNt/ı. uuyuK ney.ci»,. a ...*r.. „,. JJ... ı*.n,. ....;.ı omuılar, elier üzerinde havaya ktldmldıjp görülmüjtür. Amma, yukandaki resimde olduğu gibi, dişler üz«rind« havsyj kaldınlam azd)r ıan;vonız. Londra t«l«izyonunda »arkı söyl«yen artist Bridie Gallaher güçlü. kurrrtli bir hayranı tarafndan sandalyesi ile birlikte diılar üzeTİrıd* havaya kaldinlmaktadır. 44 t^rihin^pn itihavpn tplpfon 75 75 (2 Hat) Dünyanın en sevilen sarıjını IMABİLYN MONROE olarak arsnması rica olunur. t Rockf ellerinj balosu | I I Dünyanın en şımarık kızları nerede? Bu eenn«t n« yazık ki bumd» <le ' ğü. Uz*kta, çok uzakkrda: «Giiney Airıka Birb£> nle Adı Karika Dit•)«. Bütün »ehirlerden, m««kun y«rlerden 30« kilometr» meafed«. Karika I>m« bir kıı eenn«ti. Çünbâ içınd« 50*0 dclikanlı v « . V* mde«e 20 kıx. £v*t rakanıda yanlıaiık yapmad>k. Top« topu 20 leız Te S bün ıB»'a n iıı Kulübü* nün ama ka|ıtlıııınıi| bekirlaT başkam yirmi Ori jtf '"'"' Luriel Van Straat«n bjhııı Wnun ıçin nasıl derd ycnıyor: «Burada Imlar dünyanın hiç bir y«rinde görüimemiş derecede jımartılır. tfeşia yerlerde bir genc kızjn bötün S«»rünee göremiyeceği kadar fok tr)wk IMVKU bir hnftada bir kı»! isier. Kır iujünmeden r*ddedebil'T. Aıtıasrvanın bard^Si. b*ri marsa biri d«âil yüzü. Biz delîkanlılar n« gtnrHik u o r a , n« zarafet. Tek bir kız bulshm da... Ister MarihTi'e b^rı^esirt. ister»« e*rfıya. Facia rnn^sinde .. GdnHhnürü bu kadr alçak tuttuğumuı haWe Uene 6e yilıirmflze bnkan yok. S W e 0 karşılık hiç de^ilse 1000 kıı ols». Mesııd sayardık kfndimizi, menıd...» Dünyanın en kudretli artisti LAUKEN'CE OLİVİER UYÜYAN PRE^S | Dünyanu» «n me^Kur zenginlerind«n Nelaon Pochf*ll#r yübaşı için rerdigl baloya 2000 kifiyj dâve< «tmij ve davetlilerin» ömürlerlnde görmedikleri kadar ginel bfr gec«yi geçirtnıeyi va»d etmJftir. Filhakika şâhâne New York b«l«ai iia, ork«stra)«ri>«, şarkiffllariie dediğini yapmıştır. Gecenin kaça mal oldajunu soranlara büyük babası gibi: «Hesap kitap yapaeaksan baloyn hiç yapma daha iyi. Tabiî tuzludur» demiştir. (•The Prince and the Shmvglrl» Renkli Vistavision Görmüş oldıığu emsabiz ragbet özerine Şişli Hölâskârgazi caddesi S İ T E Sinemasında İkinci haft« devam ediyor. Telefon: 47 77 62 fördün »ü koRtisftri! New York eyal*tind« Poughkfepoie'ca norl akşsmı için polis hlka şunu radrtmiştir: Bedava takai. Burru dfişönen bir komiserdir. 1958 yılmı kazasız belâsır bitirmenin yoiunu boyle bulmuştvır. Hakikaten, o gece kafayl tüt»üi«yıp evlerine dönemiyenler, arabalannı do^ru dtini»t »ürebi!#cekl«rtnden şüphey» r'üşenler derhal polise telefon etmij. v?adini hatırlatmışlardır. Az sonra olduklar: yerin kapısmda emirierifii bekleyen bir foför bulmuşlar, bu şoför i* oilan arabalaruıa koyuo isrtedikleri yer» »ötürmü«tiir. Npticedcn herkas memnun kalrr.sşt'r. Polis m«mnuTi(hır: Çürkü k za olmamıştır Araba S»hib!eri Amerikada olduğuna S(6re scsyet* demek defil, halkmemnur.ctur: S^ğ salim evleTin* v;»rabi'rri«I«TdİT. ŞoförleT m«mrnınr'u'1: İki kat kazanc yapmışlardir. Fiitün bup' r akıüı bir | 'corr.'SPvlr; bir kar?n ssyesinde. TİCÂRET ve BANKA HUKUKU HÂFTÂSI 1 Enstitümüz tarafmrian 27 Nisan S Mayıs 1939 da Ankarada bir «Tioaret ve Banka Hukuku Haftası» tertib edilmijtir. 2 Bu toplantılarcia Yeni Ticaret ve Bankalar Kanunu ile ortaya cıkan meseleler hakkında tebliğ vermek istiyen savın hukukçu ve bankacılarımızın 15 Ocağa kadar Enstitüye müracaptleri rica olunur. 3 İstck üzerine ilgililere mektub veya telefonla ııahat verilmektedir. Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü Cebeci Ankara Savcı, Sofia Loren hakkında fakîlıata Çoktarnltr Sofia'mn mahkum olacağı •oylenlyordu. Nihayet «aveılık hakında takihata girişmistir. Suçı;nu bfliyorsunuz. Kendisini film dünyasına tanıtan ve dünya SIçüsü bir jöhrete ulaştıran prodüktör Carlo Ponti <?vli bir adamdı. Sophia'run uğruna kansını bıraktı. Ptmti bu harika kızla evlenmenin yolunu buidu. Meksikaya gittiler. Ciudad Guarez'de evlendiler. Fak«t boşanmayı kabul etmeyen İtalyan kanunu tabii bu evliliği de kabul etmiyecekti. O kanuna «öre prodüktör Carlo Ponti hâlâ bir başka kadımn kocasıdır. Ve sue üstü yakalanarak evliüğe hiyanet suçundan mahkum edüebilirier. Fakat sevdalı karı koca Hollvwood'dan İtalyaya döner mi hiç? Gangster ninel ODU gözünde kara gozlüklerile gör Mniz kör zannedersiniı. tçinizden acmıak gelir. Oysa, 57 ya^ındeki bu V«ra W11an. bir kadın f»ngs<»rdir. New York bankalarını kadınoa. orijinal bir u«ull* soyrtv ğa çıkmtj. Veznenin önüne dikiliyor. Kl^idı uzatıyor. Kâjıdda fu sozler yaîiiı: «6000 dolar vermeısen *limd*ki kezzab sişesini yüzüne atarım.» Vevnedar zavallı ne yapabilir? Bir an meselesi bu. 1006 Holan sayıyor tabiî. Fakat ç f k i r * bir »çrar, iki sıçrar... Bu iki bil« sıçrayamamış. İkinci barka veznedan dolarları * y dıktan sonra onu kspıda yakalarmnnın çaresini bulmu?. • Vera simdi Vbiî .eangsterce cezas.nı YE.\İ FRAN'SA GÜZELİ G«çenlerde Rheims'de seçüen ıMiss France» dan sor.ra şimdi yeni bir güzel. bir ikinci Miss France daha seçiîmiştir. Sophie d"E.strade admdaki bu dilberin tıpkı Brigitte Bardot'ya benzedigri söyleniyor. 11= Nİ TİYATKÜ Snat 21 ı)c BİR Ktl.O NAMUI Sah akşaml^rı tpmsıl vnttTuı Drnr ve Kom^'didp pMZaı (^Jnlnrl »MHI M 30 rnalinp relctnn M 04 O H Currmrtesı ve Çarşamba «Unlerl •sait 14 ™ Cncak rivatn.su * * * Sa.*t Î1 rtp İSTANBI'L BÖLÜMÜNnh. Kt*( Ü * H\^(|M1N B4RASI Temsil giir.iırı Cuma cuniHrt»'?l. pazar m;ıt!ne ve Jurarc Tiy»»r"iırrt» r.i?rlpt «aat 12 dp scılı SELÂKİK BANKASI 20.000 Lirahk Keşidesi Şubeler Mersin Ga'.ata Galata İ^anbul İstanhul GalaU Gaiata Galata OsmanNv Osmar.bey GalaU 30 Arabk 1P58 filr.n Bcyo'lu 4 üncü Noterl huzurunda' van:lmıstır Kazarıan ikramiyeleri büdiriyoruz: Çıkan Ikramive Ka?anan Hesap No. Lira 3R3 ıoou . 16933 500 13532 ıooo 13543 .'00 ZTA 10946 1000 13212 250 18751 50ü 30376 250 3<i554 250 16297 Çıkan ' . İl.rumiye Kazanan Şubeler Ijra Hesap Ko. 1000 181 Mersin 250 16P39 Galata 100^0 17060 Galaîa 250 3093 Galata 500 3O820 Osmanbey 250 30924 Osmanbey 250 81 Mersin 500 11231 İstanbul 250 15 Mersin 250 16432 GalaU AMERlKAN İNGİLIZ FRANSIZ • mecmualan için abone kaydına devam ediyoruz. Müsaid fiatlardan istifade etmek için istediğiniz mecmuanın adını lutfen hemen bildiriniz. TARHAN KİTABEAİ KIZILAY ANKARA Kendi evi tarafından Tenn»ısee1i Mr. Spıırden'i kendi rv'ı ciğnemiştir. HikâyMİ (tayet basit: Adam fözellik merr.klındır. Evinden bakinca eüzel bir manzara eörmek l*ter. Vi!]â5=ını tekerleklerin üstüne ywlestirir. (Portatik olacak t?biî) bir t^n«ve tırmanrasq baçHr. Fakat eelik teilerden biri kooun^a bir teı.kerlek er Mhibini çlfner. Bereket ijzavaüı bir kolunu k?ybetmekle i/ I kurhı'.ur. MİSTE5AR BE1 Vazan: Rrf'k Korda* Pazar* estnden maada her grer «nat 2ı de f'um.ııifsı ve Paztr matine 1* Da PcTşemhe îuvare vp CumnrtPTİ ma j tiııe talebe vo halka temilütlırlır | %%•(; Yem Sanayii Yemleri, verimi arttınr, kaliteyi yükseltir, maliyeti düşürür. YEM SANAYİİ TLRK A. Ş. Ankara Fabrika^ı Te!: 19140 Konya Fabrikası Tel: 2133 tsfanbttl Opereti •\N1IKA Ç A N A K I . A F «ip^ref 3 p^rrte r»ı 44 4» »4 Kazanan müşterilerirmzi tebrik eder. kendilerine yeni şansiar dilerlz Hıı ^It^^nı *HH1 21 dt Çars^mh» cumar I ten. c^i;ıt 15 .10 d> I matınp SELÂHİK BANKASI EMEK Sinemalarında Kadıköy SÜREYYA 1 EMEK ve KÜÇÜK Binlerce figüran. pmsalsiz sahnelerle dolu yılların en büvük tarihi RENKLİ SİNEMASKOP SAHESERİ takdim eder. BÜYÜK ÎSKENDER ^The Alexandre Great» RICHARD BL'RTOJV FREDER1C MARCH DA.VIELLE DAR1EVX CLAIRE BLOMM Bugün suareden itibaren İlsve: En son dün>a havaöisleri. Les Actualites Françaises HÂKÂHLÂR CARPIŞIYOR SÜR'AT FİLM 1Sİ AM4LJL 6.ST Açı!ı« ve program 7.00 Gun*y dın 7.30 Hafif melnvlr 7 «s Haberler 8.00 Hafif ınurık 8.30 Çeçiüi Türk müziği 9.00 Program ve kapar.ış. ANKAKA 7.27 Açıiıs ve program 7.30 Karls\'< ?sbah müziği 8 00 HaberSer S.!5 Sarkılar R 30 Mario Canasta Ork^strası 8.45 Saz eser'eri 9.00 Kapanış. 11.57 Açıliş ve proîra.T, '12.00 Sa. ! lon orkestraları çahyor 12 30 Nev.n 12 27 Aeılış ve program 12.3» Hafif Demirdövenci»n şarkı'nr 12.53 Ser ıneloHi'ıcr. dans ve cas jnüztü 12.55 best » a t 13 00 Habcrler İS 15 Jııne Kuçük SHHyodan b»ş dakika 13 00 ChıistVden me!wl:l»r 13 3 \ Telâen Sprkılar: Radif» Erten 15.30 Haber. tele 'Özel ösle yayını) 14.30 Welo ler 13.45 Saz eserleri (PI 1 14 00 fliler 15.00 Çesitü potpuriler 15.15 ÖŞ!e kanseri 14 30 Şsrkılar: Sevim Tıırhan Karabuluttan tiirküfer 15.30 Tartırek 15 00 Kpanış. Şarkı ve dans 16 00 Program ve kapanıj. * 16.57 Açılıj ve progrfm 17tföAk16.57 Açılıs ve program 17 00 İn ! şaır. konseri 17.30 Bırİejmij Mil'.etler cesazdan Şehnaz Fsslı 17 30 Dans mu t saati 17.45 Şarkılar: Şen Değan ziği 17 >. Radyo Ue ingiîizce 18.00 18.80 Dans mü7İği (Necdet Koyutürk *" NerrrLSr Tnfeke:d?n fürkül?r ıs.15 Orkestrasıı 18 20 Tarihten Fıkralar: B.üyük MİHet Mecüsinde <.*ün 1830 Mübeccel Bayramveii 18.3O MemleÇesitîi müıiic 18.45 Verçtn Ket havaları scs ve saz birliği 19.00 Haftası müıasebeti'o kirıı Ksrışık hafif mü7İk 19.30 Haberler ıs. Serbert saat 19.00 Haberler 19.15 19.45 Sarkılar ıPl. 1 20.00 Kıbrıs Tarirrten hir yaprjık 19.21 Serbest Saati 20 15 Radyo Gazetesi 20 30 saat 19 25 Krk'kİpr.Ko''VîuTian tiır Kücuk Stüdyniriı beş dakika 20 35 Kil'r 19 .VI r>ir»iA!ılâkî ıtı>ıv<iahü Verem Sava? Hsf»s<;ı rmınasebetile ko. 20 0" Klbrı* " a t i 20 »5 Rariyn nusma 20.45 Sarkı'.ar: Muzaffer BlrG=?ı»tssi 20 30 S»rhe«t wat 20.35 tan 21 00 Padyo Tlyatrofj 22 00 Sarkılar 22 10 Haf^anın Sanat Pano 2100 Serh»st saat 21.sn Mef'iaret mm^sı: Vedat N'uri Türkkan 22.40 Yıldırvrr.aan «arkıi=»r ?.1tw nnfnrîy. Viyolonist BrigiUe de Baufond 23 Ofl mu7lk 7.1 <s H^bev!»r T! 00 G»e» i Caî mfı'iği 2? 13 Ha»>»rier 13 30 knı»ri ?n rtn r>Tiç müzijp 24.00 j Proeram 23.33 Dans muziji 24.00 Program ve üapanıj. | Kapanif. 1 Sarıhana varmak için Kay»erid«n yota düştüm. Incesuyu, Ürfübft Mcak, tozlu günlerde geçip geldim. Gö remede inlere çekilmiş Isalann üçünü beşini birden gördüm. Çok laalar gördüm, utanmaaam bin diyecefim kadar îsa gördüm. Binlerce de M«r. yeme rastladım. Isaları na?ü kan r»BIK ÇIFT CiL'Z&L. : ı , * . ı . a I •«ocı\.ıfcuUİ ; o... JIÜI..<:• * yayan van Içinde donuk, mora çalmı» förAmerikan Fotograf Ajansı buna «Bir çift jyüzel» başlığını da koy düyıem. Meryemleri de kası kirpiği muş! Resimde. Cortina D'Ampezzo'da eşekle karlar iizerinde gezmeye viran gö.rleri yaş içinde gördüm. Ye. niden Avanosa doğru K'.zıhrmai» *n hazırlanan İtalyan füm artisti Elsa Martineili görülüyor. Acaba artist dim. K'zılırmağı sol yanıma alıp tek bu başlığa kızdı mı dersiniz?:. rar içeri vurdum. Sarıhana geldim. Ihüyarı işte orada gördüm. Gizlanmek i»*sdi yakaladım. 3^rıhan<Un taş çalmaya gelmiç bunu da 8frendim. Evlerin temeîine bunları kc. E L H A M R A D A yarsan sağlam olur dedi. Ama han yıkılır baba dedim, hep yollarda yıkılmaya durmuj haniar gördüm. Ne S O N G ÜN edelim taj yok dedi. İşte gördüğün gibi alabildiğine toprak, ne »delıltı. Yarın akşamdan itibaren Han yıkılırsa ne olacak dedim. Yani den yaparım dedi. Bu kadar kendine güvendiğini görünce sustum. Kiliscler bozdum haniar yaptım dedi, diki ne direkleri boyuna yatırdım, töve. leri saçak boylanna dizdim, bu han ları yaptım dedi. Yıküırsa yeniden yaparım. Öıtiyara seştım kaldım. Ama ihtiyarla daha uzun konuftum. Bana hanları bir bir gez gör dedi, İstanbul Türk İngiliz Kültür Derneğinin ilk tımumi yazık ki hanlara komık olur.acak gün toplantısının 15 Ocak 1P59 tarihine müsadif perşembe seçti. Vaktile hanlara bskıp gidecegünü saat 17.30 da Patk Oteli Paviyonunda yapılacağı ğin yolları bilirdin, ku'Aip yıldızı ilân olunur. gibiydi haniar dedi. GÜNTDEM: İhtiyarla birlik kalkıp gitmeye ka1 Aza kavdı. rar verdik. Ona Akdonizi, Karadeni. 2 Muvakkat idare heyetinı'n çekilmesi üzerine yeni zi anlatt:m. B:r»z d» hçn hilsiç çıidare heyetirıiı intihabı. Fahri Umıım! Kâtib Kadri Cenani mcdığini sandım. Baji önüne eğik *STANBUL OPERETI = ANTİKA ÇANAKLAR Sanayici ve Tüccarlara FASULYE KAZANI TEKNOMAK MASA ve SÜTUNLU MATKAP TEZĞAHLARI GİYOTİN MAKASLAR muhtelif kapasitede EKSANTRİK ve TOPLU "~~~~~ PRESLER. YUVARLAK ve DORT KÖŞE )TOMATİK KUTU KAPAMA makineleri vesair âletler. AVRUPA MALINDAN DAHA ÜSTÜN, UCUZ ve garantilidir İSTANBUL TÜRK İNGİLİZ KÜLTÜR DERNEĞİ Avrupadan get'ırttiğimiz VARGEL PLÂNYA icin uzunluk 3200. fienislik 4250. yükseklik İ250, iş alma kapasitesi dahilindc iş kabul edilir. MERKEZ: Taksim Sarayı kat ? \ o : 12 İstanbul, Tel: 44 81 77 SATIŞ YERİ: İstanbul Tophane İskçle cad. No: 24 Tel: 44 90 73
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog