Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

g Ocak 195» Atinada ne Ortadoğu komünistleri diyorlar? Bağdadda toplandılar teşir .El Sabafa» gazetesinin bildirdi manya Başbakanı Her Grotevohl şim ğine göre. Ortadoğudaki Komür.ist di Sam« hareket etmıçtir KahirePaıtıleri temsılcıleri Bağdad da bir den ayrılmadan once Doğu Alman kongre ydpmaktadlrlar. Basbakanının »oyledığine gore, DoGazetenin ılâve ettığıne gore. ts ğu Almanya . Birleçık Arab Cumrael Komünist Partisi delegelerı dejhur'yeti iki memleket başkentlerm. Irak makamlarının musaadesi ile bu ] de Başkonsolosluklar açmaya karar kongreye katılmışlardır. vermiçlerdir. Herr Grotewohl, bu hu susta Abdülnasır ile mutabakata var Kahıre görüşmeleri Kahıre 7 >THA' îngıltere ile Bır dıklarını ve bu keyfiyeti iki memieşik Aıap Cumhuriyeti arasındaki leket arasındaki dostâne münasebet çalışan lerı kuvvetlendirmek için bir adım mâli ihtılâfları halletmeye Dunya Bankası Mudürü Mı Black, telâkki ettiklerıni sojlemıştir. Ba?. Bırleşık Arap Cumhurıyetı Iktısad bakanın ilâve ettığine grire. kendisi Bakanı Dr. Keysuni ile yapt'ğı mü. ile Ahdulnâsır butün beynelmilel me zakeıelere bugün de devam etımş selerde tsm bir mutabakat halinde tır Mr Black elde edilen terakki dirler. yi Ingiliz hükumetıne bildırmekte olup yarın Kahirede ı^tısarplerine devam edecektir. Ortadoğuyu ziyaret «tmekte olan Bırleşmiş Milletler Genel Sekreteı Mr. Hammarskjoeld, Abdülnasır ile konuşmuş ve Dış Içlerı Bakanı Dr Mahmut Fevzi ile yeniden bulusmuj tur El Ahram Gazetesinin yazdığına gore. müzakerelerde ele ılınan konular funlardırDoğu Almanya Başbakanı Şamdan sonra Irak Başbakanı Tumgeneral Kâsım ile buluşmak üzere Bagdada gidecektır < uKübada yeni Ktbrısta < Şoförgangsteri,, 2cnahkemeler çarptşma başladt yakayı ele verdi Kastamonuda yakalanarak şehrimize getirilen gangster, sevgilisini geçindirmek için «uç işlemiş ıbrıs meselesini müzakere edecek bir kon£eranıın toplaııması ile alâkalı Turk Yunan temasları heııiiz bir netice.ve varmıs. değildır. Bu temaslar devam ederken Turki\ede resmi hiç bir açıklama >apıjnamış \e diplomatik goru:>melerııı bir neticeje bağlanması beklentnışlır. lunanistaııda durum ne nıerkezdedir? Görııjoıuz ki iunan idarecileri de. ga/eteleri de bu mevzu uzerinde, bazı kelinıe o>unlan iie, eski so/.lerinı. iddialarını tekr.ı lamdkudırlar. Evvela \ uııaıı idarecileri jeni J ' nıesajlarında Kıbrıs meselesini kat" i.V»en ihmal etmeınişler. bu mevzu ij.erinde duııııusjiaıdır. Yunan Kralııım mesajı $u >ekilde Kılııisa tenıas etmistir: <. Kahraman Kıbrıs haiUının (!) mücadelesinin nıuzaffer bir şekildr son buiınası için dua edİMiruııı! . Vunan Başbakanı Karaınaıılis ise a> m mescle uzerinde d ıha fa/la duıınıı; ve şojle demiştir: « Taıihine sadık kalan Yunaııistaıı. Kıhrıs halkının (!) hurri>ıle kavu>mnsı için mücadelesine imanla devam etnıektedir. Bu mucadele zordur ve belki uzuıı sure«eMir. Fakat buna rağmeıı soııunda mu\affaki\ctle bitirilecektir.» Bunlaıı Vunan Dıs, İsjeri Bakanı Averof da takip etmiş ve o da Kıbrıs dâvasına jılbaşı mesajında bilhassa temas etmiştir. Vunan Dış Ivleri Bakanınm bu mesajı diğeı leri ııe nazaran çok daha mânidardır. Çunki Kıhrıs adasında Makarios'u tem*il etmekte olan ve Kıbııs Rumlarının halen lideri vaziyetinde görülen Kitiıım başkeşjşi Antimos'a jollanmı^tır. Averof, 1959 yılında Kıbrısın, tbııtün Kıbrıslıların» alıenkli işbirliği ile hurıivete ka\uşmasını temenni ederek söze bas,lıyor ve sonunda da diyor ki : « Enıin olabilirsiniz ki. Yunanistanı suratle kalkındırmağa çalışan Karamanlis hükumeti içinde ben. kalben bize bağlı bulunan adanın hürrijeti için biıtün gayretimle çaUşmağa devam edeceğim.» Üçlü konferansın hazırlanması için Ankara ile Atina arasında temaslar basladıktan vmra Yunan idarecileri tarafından verilen bu demeçler, mevcut kelime oyunlaıına rağmen çok sarih bir surette go>teriyor ki. orada herhangi bir dcğişiklik mevzubahis değildir. Yunan Kralı "kahraman Kıhrıs halkının mtıcadelesi!» derken çok iyi bilivoruz ki adada hergün yeni kan dokuimesine sebeb ola n tedhişçilerden bahsetmektedir. Gene Yunan Krah, bu mücadelenin zaferle sona eımesinin adanın Yunanistanla birleşmesi olacağından şüphe dahl etmemekte ve bu gaye için dua ettiRini belirtmektedir. Yunan Başbakanı ise. «tarihine bağlı yunanistan.ı derken gayesinin kat'iyyen degişmediğini, adavı ilhak pesinde koştuğunu itiraf etmektedir. Averof ise çok daha açık konuşmaktadır. \unanistan ile üçlü müzakereler devam ederken gozönünden kat'iyJen uzak tutmamamız gereken bir nokta mevcuttur. Bu da, «istiklâi plânı» olsun veya başka adla/ taIi.van plânlar olsun Yunanistanın K'brısı ilhaktan kat'iyven vazgeçmediğidir ve halen hu hedefe ulaçmak için de çalısmakta hulunduğudur. Bu vaziyette Kıbrısı, kâğıd üzerine serpiştirilmis bazı «azınhk garantileri» ile sıislcnmiş bir istiklâi p'ânına terketmek, R u m çoğunluk idaresine bırakmak Kıbrıs Türk topluluğunun ve topraklarınln hürri.vete kavuşma"k için besledikleri »on ümidleri de sdndürmekten baska bir şey olmaz. Ömer Sami COŞAR 1 Castro, Batk'sta'mn kurduğu mahkemeleA lâğvetti. dikta Kahirede de seri halinde görüşmeler yapılıyor, rejiml taraftafjannı yargılaDoğu Alman Başbakanı Şamdan Bağdada gelecek niak İçin yenî mahkemeler kuruluyor. Bü^in Vali ve Gene Kahirede bulunan Doğu AJ. Belediye Başkanî^n azledildi Beyrut T (THAı Burada mün. Beşparmak dağlannda tngiliz askerleri ile EOKA çeteleri çarpıştılar Lefkoşe, T < > K:bnsta Rumlar R yeniden tedhıj faaüyetine başlamışlardır. Beşpermak dağlarında genij çapta bir arajnatarama yapan İngi. üz askerleri ile EOKA çetecüeri ara sında çarpışmalar olrr.uştur. Askerler arasında yaralanan olmamı^'tır. Yalnız EOKA'cüardan birkaçı ağır «urette yaralanmiî, bir kısmı tevkü edümiş ve diğerleri de kaçmıçtu. Çfrpışmada ölen çeteci olup olmadu. ğı resmen açıklanmamıştır. Bu çarpışma, geçen Noel yortu«un dan 8nc« EOKA lideri Grivaa tara. fmdan yapılan »ulh teklifinden bu yana ilk çarpışmadır. Dönüyormuş Ru» peyki aya uğramadan doğrnca giineşe gitti. Ruslar: Biı latetı aya göndermedikti. Diyorlar; ama herke* biliyor ki aya gitmesi mukarrer iken ttnuhalefeti hava» dolaytsile uğnyamadı, aldı başını gitti. Güneçin etrafıoda dönmeyt başladı. Bu i; ktiçük ig değil, çok büyük H, ama evvelâ neye yarar? Sonra da kuyuya taş atar gibi bir şey. Geri çeviretnedikten sonra.. hele ?imdi radyo işarel leri de kesildi.. tabiî 800 bin kilometreden teleskopla da görülemez. Sadece «bilbe«Bb» mahrekine girmİ5, dönöyor. Dönsün bakabm. Dığer tarsftan dün Kahıreye ge. len lialyan Başbakanı Sınyor Fanfani dün gece ve bu akşam Başkan Nâsır ile iki görüşme yapmıştır. Bu görüşmeler hakkında yarın Sinyor Fanfanl, bir basın toplantı*ı yaparak ızahat verecektir. 1 Suriye îsrael hududunda v\ıAyrıca iki giinden beri Kahirede kubulan hâdıseler, bulunan Lübnan Ba;bakanı Reçit Ks 2 Filistin multecileri meaelesi, rami de bugün görüşmelerine devara 3 Îsrael Mısır Karma Mütare etmiştir. Reşit Keraml yaptıgı beya ke Komisyonunu yeniden canlandır natta Lübnamn tarafsizlığından bah nuk dâvası. setmiştir. '»mıimı|MM!|l|llllll|||||||nmilllllllnll: '"llllllllMilıır.nm,,,, iki tarafh kredi anlaşmalan Antalyaya 36 yıldır görüUnemîş yağmur yağdı Havana 7, (Radyo) Brezüya a hükumeti son toplantısmV aidığı bir kararla diktatör Batisfa rejimini y:kan yeni Küba idaresini tanıma karan almıştır. Ayrıca yeni Küba hükumeti. Havanadaki İngiliz' BJyiik Elçihğine kuruluşunu bil«.'en bir nota vermiştir. İngiliz resvn! çevrelen yeni Küba idaresini tanvmak için Amerikarun bu husustpkf, C.HP. li getıçJer Kıbns İÇİB ka'arını bekîemektedir I açıklama istiyorlar İhtilâl hükumeti, d&tatör BatisCJI.P. ÜnıversitelileT Devrim Ota'nm maksadb olarak kurmuş ol cd^ı üyeleri dün saat 16 da Süleydujunu açıkladıjh bütün ceza mah rrLavj'y^^ki lokalinde Kıbru konukeme'.erini lâğvetmiştir. Hâlen Do BundV bır toplantl yapmıs ve Hüminik Cumhuriyetine «ığınmı? bu kumeiten izahat istemijlerdir. lunan Batista ve taraftarlannı yarTopla,ntı sonunda, bu konuda şu gılamak üzere ihtilâ! mahkemelerl bildiri ysayınlanmıştu : de kurulmak üzeredir «Dünya sulhü ve güv«oliğl lehlDün gect yayınlanan bir kararne yapabüeceğiıııiz en son fedakârnameye go»e. 1954 ve 1958 yıUann hk olarak. Türk Kıbrısımızın bö'.üdaki seçimlesde adayhğını ko>mus münü bütü» dünyaya gerek Hübütün siyasî »ahsiyetler bundan kumetçe, genek rr.ilietçe bildirdik. böyle siyasî faâdiyet gosteremiye Hâl bu iken. son günlerde K;brısın ceklerdir Batista rejimindt vazlbölümünden Tazgeçildiğine dair çıfe görmüş sıyasl şahsiyetlerin bankan haber ve soyler.tiler. bu konukalardaki bütün hesablan da donda endişe ve teneddütleri dâvet etdurulmuştur mektedir. Bizler, C.H P ÜniversiteResmen Havana'ya doğru gelmek liler Devrim Ocağı olarak, «Ya bote olan ihtilâl lideri Fidel Castro Jüra. va ölüm'> andımızın artık bır yo'larda halkın büyük sevgi gös bayrak olduğunu. bu bayrağı Indirteriierile karşılanıp uğurlanmaVta menin kendini inkâr olacağım açıkve bu yüzden seyahat programı ak lanz. Zihinlerde beliren bu korsamaktadır. Ayrıca dün gece yayın kunc tereddüdün Hükumet taralanan ^eni bir kararname ile bö fından yilinmesini israrla bek'etün Valiler, Belediye Başkanları ımekteviz.» ve Be'.edjye Meclisi üyeleri, ikinci bir karara kadar vazlfelerinden uzaklaştınlmıçlardır. Küçük Dünya Hatrrlardadır, tte erkek. bir kadın İnırilİT. bundsn 20 25 gün evvel «Kiiçiik Diinya» Isimli bir halonla Kanar>'a adalsnndan Atlas Okvanusuna acıldılardı. Balon bildiğimiz. havadan hafif bir gazla şişirilmi; klâ^ik bir balon. Bir iki gün bunlardan haber a'ındıktan sonra tel«ıizleri su«muş. akıbetlerinden endise dııvnlmaya baçianmiîtı. Derken iki giin evvel bnnların Meksika körfezi a&rmdaki Hindi ii« birlikta Emniyat Mudurlüğurjds garbt adalarmdan Babado* adasma v» b u ı •fyalannı alrruftır. gororle vardıklan haberi geldi. Dünya da rm çabuk korkrugunu jörünc» on. endişeden kıırtııldu. ları seçtiğini »öyleyen aanık, olaylar Na«l girmisler?. Bnnlar hareke*dan sonra kendisinin arandıguu duyunca (S> yi alarak A/apazarına git lerinden h\r kaç gtin sonra yollami» orada tabancasım 735 liraya aat ruıı varılamiîlar. Telsizleri bomlmif vt takip «dildiğini öğrenince ka mus diye cıkanlan haber de yanrıauıa parajrı bırakıp 52.5 lira alarak hs Telsizi, bh ara cok alcaian ha» oradan aynlmıstır. Ülk«r askere alın lonu yiik>tertmek icin denlze atmifdıib takdirde takipden vazgeçileeeği lar.. derken halonu hortnma b«nni zannederek Azdavay Aa. §b. ya 7er bir rnzrar ynkan eekmeje h*r ulmıs. fakat oradan Emniyet» teriim lamı?. Bu rüreârlar, 7 Mn metreye •dılmiştir. kadar Tiik«e1irmis. FSer balon b« yiiksekliğe nkar^a havnnrn ke«aMes'ud bir nikâh töreni feri az olduğundan Irerideki frnın Yeni Sabah refikünialn Idar» M O baJonu pBtlataraeını hesahiamısiar. ddrfl Ifurl Türenta kı«ı Semra TO ve denfy* fnmepe kanır y*rmlslw. ren Jle Rad»r Reklam Acantaaı »« hiblerinden Mehmed Cemal Umanın Sevahatlerinin 2000 miHik ktsrm, nik«h merasımleri dOn Beyoglu ev halonun sandal eiM de knlianılan lendirm» daireslnd* her iki tarafuı s*peH ile denizden yaT»ılmt«. Kn»eçkin davetlilert ve dortian huru runda yapılmıstır G«n« ••111er* M dik bir velkenle bn 2000 miliık >o1D altnıslar. Rarbadoo adasma 4 adetler dl]*riz. mfl mesafede hîr baitkçı bnnlan jrb'nnös ve elji tfoiar iicrrt mnkabJHnde adava kadar fekmij.. rimd! GÜUTEN OİRAT pek giİ7eT hlr yer olan bu adada 11. drnleniyorlar. MEHMKT KÖKSAL Denerek ki: 5'1/1959 îstanbul Bn sevahatin ne faydası var?. Delilik değil mi hu? BB »erabstin fennf bir takım neticele'ri var ki biz onlardan hah«etmeğe salâb'vetli deâili?: anoa a«'an a\nnın ne favdası v«r? Hi«na'âva> a çıkmnnın ne favdası var? Mans'ı yöıerek eecmenin ne favrlası, bir elîlt 200 kilo kaldırmanın ne favdan Tar?.. Bnnlar )n<an knvveH, tnsan azmi. invan ce^aretinîn ölriileridlr. Delilik ile re^ar^t arasında da bir akraKalık rardır. r «Giir» denizaltısı yürda dönüyor Washıngton (hususi mahabırunizANNA ÇAVUŞOĞLLTnun den) T (a.a.) Modern vasıtalarla nln gayretlerine devam edeceğini cenazesın. :jtirâk eden, çelenk teçhiz edilmek üzere geçen haziran ve hahhazırda Türkive ile vapılan gbnderen, hayır muessejelertn* Phüadelphie hmanına gelen Gur de eemirilik hakkındaki müzakerelerteberru ederlere. telgraf, telefon nızaltı gemimız, Connectıcut'de altı de bir aelişme olabileceğine inandıv« mektupla tazlyttt* bulunan akhaftahk eğıtımi muteakıb dün New ğıru söylemiştir. raba vt dostlara »yrı ayrı tejekLondon limanından yurda müteveckujt te«MÜrum mini olduğundan cihen hsreket etmiştir. Bu münasebet gazeter.izin deJâletlnl rica tdenm. V EF A T Evlâdı: Kevork Çavusoğlu le Deniz Ataşesi Kurmay Albsy Samsun eşrafından Hacı Osman kıBehzad Çakıcı bir veda partisi ver o Rafız Zehranm eçi. eiki GUmrtik mış. Atlantik denizaltı filo.«u kuman MUdürlertnden Fehmi Tevetoflu. danı Amiral Worder de buna mu Vakıf Memba Şulan Muhasebecısi ( Zcki Tevetoğlu. doktor Fethl Tevetkabcle etmiştir. nğlM. Belediye Fen Işlert yüknek mi Bay v« Bayan Tatyos Papuçcıyuı T« Diğer teraftan, Ajnerikanuı bıze marlanndan Suphi Tevetoğlunun ba Evlâdı. Bay v« Bayan Mardik Zozlkyan vrrdiği ddrt mayın gemisinden ilk baları. Fahire. Fırdevs, GUlcan, Be v« Evlâdları, anneleri ve büvuXannelerİ olarak Seattle limanında 3 ekimde dia Tevetoğullannın kayınped«rteri. o'an Dnl Bayan tcslim alınfin «Samsun» halen San Umıy, Savaş. Fılız. Nur. Ferda. Si ELMON PABUÇÇIYAN'ın dıego limanında eğitim görmektedir. nan. Aliye. Tolunay v# Tomrisin dedeleri müt^kafd hshrıvp «ııhavlann vefatıi: derin teesıürl* blldlrirler. Gemi vakmda yurda hareket edecekCenaae merfcsiml 9/Ocak 1959 yarınlçl tir. Ikinci gemi olan «Sinob* ise deDURSUN ALİ TEVETOĞLU Cuma günü *aat 14.00 d« Beyoğlu Baniz ataşemiz tarafından 30 oc=kta lıkpazar: Üç Horan Ermenl Kilisejinde Hakkın rahmetine kavuşmuçtur Ce >cra olunacaktır. teslim aLnacaktır. nazesı yarınki 911958 cuma gutıu Isbu ilan husust dâvetlye yertn« öğle namazı Şiçll camilnde kılındı*kalmdir. tan sonra Zincirîikuyu Aprt mezarhgındaki ebedt lstirahatgâhına tevdl Cenaze Levaiiinatı ve Servis tjlerl edliPcektır Clenk gonderilmemesi CELtL Tel: 44 27 4« 47 63 58 riea olunur. Antaiya 7 (Telefonla) Ajıtalya Temin edilen son kredilerle alâkalı anlaşmaların başlıca tarihinde 36 yüdır görülmiyen yağmur ve lodo» fırtın. sı şehirde bühükümleri yük tahribat yapmıştır Bir metreAnkara 7 (a.a.) Oec» memlekat kareye düşen yağmurun miktarı lericden lon defa temın olunan kredüerle alâkalı olarak 25 kasunda Ln 234 kilorramdır. Memur evlerini »u giltere. 27 kas;mda Federal Almen basınca halk belediyeden yardım ya, 28 kasımda Fransa v» Belaçika, 23 beklermiî, fakat gelmeyince aralakasımda Ilalye vt Holanda. 17 aralık nnda para toplayıp nılan boşaltata Isveç ve Danımarka, 18 aralıkta rak k?nalı açması için belediyeye Portekiz, 19 aralıkta Norveç v« 22 vermistir. AyTica, Orman İşletmesi »ralıkta da Irviçre hükumeüerı ile binasmda telsiz malrineleri sudan iki taraflı kredi anİRşmalan imza borulmu^ PTT nin otomatik telefon edılmiştır. santrah işlemez hale gebniştir. Bu anlaşmaların başhca hükümleŞimdi de kar;yel fırtması »ehri ri junlerdır: ' dondurmaktadır. 1 Krediler üç kısımda m«mleketimiı» ödeneeektir. Kredinin yüxd« Diğer taraftan Ege denizindeki 50 ai «nlafmaların irr.zası tarihınde, »Iddetli ftrtına *üzv»ıden Tayyar yüzde 25 i «n geç 31 ocak 1959. diğer motörü Aîrvahfın karsısmda kay»viizde 25 i de en geç 30 nisan 1959 ta hkîara oturmuştujr. rihlerind» olmak üter» vt korısey karartarma tevfikan tediy» edilecektir. 2 Krediler herhangi bir Epu Dr. AYSEL AKÇAY1.I memleketlerınden herhangi bir mailt lın mubayaasında kullanılabilecektir. 3 Resülmal tediyesi 1 ocak 1964 Dr. AYDIN Z. BH,L tt, yeni 5 «ene tonra ba;hyacek ve Evlendiler her lenenin 1 ocsk ve 1 temmuz tarihlerinde olmak üzer« altışar aylık 6/1/196» tstenbul vadelerle on bir müsavi takKİtt* icra olunacaktır. 4 Faiı hnddi senevi yüzde 5,3'4 olup, kredinin itfa ıdilmemiş H TEŞEKKÜR ye»i üzerinden her senenin 1 temmuz ve 1 ocak tarıhlerinde altışar ayük Sevgılı torunuıru2. evlftdınıı ve yeğenlmiz. ailemızın giMü vadelerle odenecek ve ılk faız 1 tem muı 1959 da tediy« «d,lecektir. YASEMİN BAŞAR 6 1 1959 Salı gunu îani aunyaya Alman Dıs İşleıi Bakanınm veda ederek aramızdan ayrılmıtTürkiye ile ilgili izahatı tır. Bu munasebet!« derin aeılaBotm. 7 (AP) Heınrich Von rım.u lîtlrâk eden bütun dortBrentano bugün, Batı Almanya hülarımıu «ükranlarımızı a n «der, tAziy«t riy«retl«rlndt buluntnamakumetinin »ımdiye kadar, Türkiye larını ric« edenz. hükumetini, Almanyadan TürkiyeSıtkı. Safly». Müdrık». ye «evkedılecek mallann naklinin Cahld». Hulujl, Neılhl bir kısmınuı Alman gemilerı taraTankurt. Hazım. Hatîc*. fından vapılması hususunda ıknaya Güngor, Engın, Berln. muvaffak olamadığını, söykmiştir. Mübin. Erfün Baıar. Gü'.çln *• Lutfi Yarkm Von Brentano. yazjlı olarak, Hrıs tiyan Demokrat mebusîarırıdan bir arupa cevap vermekte idi. Bu mebuEİar, Alman kredisi ile alınan 380 müyon mark tutarındaki mallann TEŞEKKUR Türkiyeve nıçin valnız Türk gemıölümü Ue blzleri sonsu? acı lerile sevkedildiğmi sormuşlardı. İCİnde bırakan sevgıli anmm DUL BAYAN Von Brentano, Alman hükumetd «Garzan» tankeri karaya oturdo HUSUJS! bir firmava ait bulunan «Garzan» su tsnkeri dün öfle üzeri, Yalova civarında karava oturmuştur. Durum D. B. Gemi Kurtarma Isletmesine bildirilmU ve «Alemdar» tahlisiye gremi«i, hâdise mshalüne gcr.deriimistir. Tankerin kurtanlma«ina çalıjılmaktadır. ' Ismet Inbnü hâtıralarını yayınlıyor Anka», 7 (Telefonla) İsmet Inör.ü, «ivasl ve sava? hâtıralannj neşretmeğe karar vermiştir. Oğrendiğimıze göre Inönü, hâtıralarını anlatacak ve bunlar kızı Ozden Toker tarafından kaleme almarak cAkis» dergısind* yayınlanacaktır. Gangster, soydugu şolorlerden ikiai Şehrimizde ayn gunlerdt i şoıörü aoyarak •Şoför gangsteri» aduıı alan jahıı Kastamonuda yakalanarak seh rimize gönderilmiştir. Necati Kadir Ülker adında 27 yajında bir genç olan gangster, dün saat 15 d« Enınlyet Müdürlüğürkde gazetecilerl» gö. rüşmüştür. Ülker ialediği »uçlan bö yük bir ürüntil içinde anlatırksn wbebini, aevdiği bir kızı geçindirmek olduğunu söylemiştir. Adapazar doğumlu v« ufak tefek yapüı olan Necati Kadir m.Trifetl»rini anlaürken, kendisinin 2.5 gene. den beri îstanbulda olduğunu, Orta okul mezunu olarak Şişli Çocuk v« Heybeliada Sanatoryumunda kAtip olarak çalıştığım. Küçükköylü fS) adlı bir kızı Şışli Hastanesind» tanıyıp âşık olduğ\ınu, imam nikâhila evlendikten »onra kadın* geçindir. mek için hastaneden aidığı 12S lira nın yetismemesi sebebil* Şislide ba* kal Cemalden 580 liraya bir tabenca tatın «ldıgını Te ilk defa olarak 16 arahk 1958 de haatan» yolu ünrinda Emniyetç» ismi tesbit edilen »o«Jr Cahit Akgülü, sonra sıra ile Krdogan özduygu, Abdülkadir Aiçuvar, Be kir Okkalı ve Servet Akm ad)ı toför leri »oydugunu »öylemistir. Ülkerin anlattığma göre, bu soförlerin heptinden 92.5 lira, aynca kol watlerinl 1959 BIÎYUK BŞLEll SEFJSİ YILININ I I II Ne patlamış? Babıâlide. Fbiissuud cadde«i faHMinın sebeblerini ara«tınyoriar. Bn felâket ne patlamasile oldu?. diye herkes merakta.. olmıvacak «eyler «öyliyenler de var. Kalorifer kaaanı patlamıs. Bir kalorifer kazanmm kaç atmo^fer tayvik yapaca&ı m«lnmd«r. Rövle bir ta7\ik.bir taş parçasrnı alıp İstanhııl Tjse<inin bahçe^ine fir'atamaz. ^Fter olmaı» diywlar. Bu kadar büjiik ha««T yapmak için ne kadar eter lânm?. NVrede hiıiunıır bıı kadar eter.. hele eter ol«a knkıiMi dün yan ttıtar.. ben7İn de onun pîbi.. id siilfrik ile RHserin hir!esir«e nitro pliierin. yani Hinamit olurmu». Bunlar kenHi kpnHine na«ıl olur? Ve dinamit açıkta yanarsa pat'amar ki.. E, ne rmiş?.. Maddesini bilmem ama «vüksek patlayıcm bir madde olduğu muhakkak. Onu kimvaferler. roühendi'ler bilirler. Zaten kaza olan yerde ne gibi sevler imâl edildiği ınaIfımdur. İnfilâkın a^ağndan peldiği de söyleniyor.. enkaz kaldınlınca, patlampnın actığı cukur bulunabilir ve buradan infilâk maddesine olaşılabilir. Ama havdi bulundu. Ne olacak?.. Şehir içinde patlsnei ve çabuk ymnıo raadde hulundurmak yasaktır. Bunlardan Mrurî olarak bulunacaklann muhafa7« gekilleri Belediye nigamlannda yanlıdır; faA bu nrramlar ancak herkesin itaI kaydîle favdalı olurlar. 1906 temmuzunda Yıldu Saravı önünde Cuma selâmlığında Sultnn Hamide atılnn saatli boınbjr.tn lalığı dinamit 4 ki'o idi. Bİ7 Yıldızdaki patlamavı t'^kıidarda İhsanive mahalle<!İndeki evimirdpn duy duk. Hsttâ istikamerini dalıi tayin ettik. Sirkeci infilâkı i<e Nişantaşından duyulmadı. Tr.'iribatın büviik olduğu muhakkak: fakat Mkılan binaların da pek sağ'^m se%ler nlmadığı meydanda. B.ık;'m erbahı fen ne neticeve varacak? V EF A T 1 ECZANELER ci ezcar»€ler ak^am saat 20 den eıtesi sabah 8 e kadardır. Pazar ve resmi tâtıl gunleri sabah 8 den er tesi sabah 8 e kadardır."! BEYAZID SIRKECt EMINÖNİİ: Cağaloğlu. Altın, Îstanbul, Ye. mıs. BAK1RKÖY YEŞILKÖY: Baknkoy, Merkez. BEŞÎKTAŞ BEBEK: Ihlamur, Oıtaköy, Bebek, BEY KOZ: Betin. BEYOĞLU: Kinfoli, TAJİSIM, Kutlay. GALATA: Kapı. içi. Akel. KASIMPAŞA HASKÖY: Yeni Turan. M. Sabit. Halk, BEYLER BEYI: Be>lerbeyı. BÜYÜKADA: Mer krz. BURGAZADA: ıDaimiı HEYBELİADA: Halk. KINALIADA: (Daımî) FATIH KARAGÜMRÜK: Atikali, S^fa EYÜB: Sukran, KADIKÖY BOSTANCI: Yeldeğirmeni. Şifa, Göz tepe, Suadiye. ÜSKÜDAR: Merkez, LÂLELI TOPKAPI Büyük. Yıldız. Sehıemini. RAJIİ: Ümit. Merkez. SAMAT\A FENER. Merkez, Ka. radeniz. SARIYER Sarıyer. tstıkaBiet, Boyscıköy SIŞLİ: Marmara Tesvikire, Ferah, ZEYTİNBURNU: ?ağUk. Bay ve Bayan Ell Banıh, Bay Y« Bayan Menahçm Pe«ah, Bay ve Bayan Jak Pessah Bay ve Bayan Sinto Pessah Bay ve Bayan Şialotn P«ssah vc çocuklan, anneleri, büjruk anntleri. kırkardeşlpri, baldızları, teyıeleri. kuzınlerı ve akrabaları olan ÖLÜM Bay Torkom Lokmagozyan. Bay vt Bayan 5*nıer LolcmagoTy&n «çt re yengelerl. Bayan V EF A T Amma da merak! APARTMAN OAİRESİ (2 Milyon değerinde) MİLYON LİRA PARA İKRAMİYESİ CEM'AN 4 MİLYON LİRALIK İKRAMİYE Montecarlo radyosu, birim Sjrkeci faciasım, olduğu eunun aksamı tafsilârile verdi. Ölü \e varah sayısını, yıkılan yerlerin ne is \e ' ri olduklannı, metrekare'erilc hildirdi. Hattâ infilâkın mııhtçmol sebeblerini bile söyledi. Bizim İ.fanbul Radyosu «iindıiz vayınlannda hiç bahsertnemisri. Bu Montecarlo radyosu da ne meraklı şey? İstanbul Hadyosunıın :tuğu haberleri günii giiniıne neşreder. Ama insaflı ohiım. bizim radyn da onun nesrelmeriiklerini yayınlar. Bu radyn, garib hir elet:ir.. bilenin elinde cok i?e varar. lesele, kullanmasını bilmp^te.. meıelâ şu Vatan Cephe^ine ilti'iakîar ok mu? Montecarlo'da, b'ivle yaınlara tesadüf edilme?. O biıim bir keşfimİ7dir. Dedim • a!. RaHvoıı herkes kııllanır: ama bizimki gibi sapını ortaya getiren azdıı. B. FELEK Anber Lokmagözyan'm Dul Bayan PERLA PEİSSAH'ın (Doğuşu ALÇEH) v«lat ettığırı ve cenaze m«ra«lmin:n > yarın Perşembe 8 Ocak 1959 saat 11 de ı Büyük Hendek Neve Şalom Sınagofun | da lcra oiunacağı teessürle blldirillr. Işbu ilân hu^usî dâvetıye yerine kaımdlr. Tâzıyet ziyaretleri yapılmaması • c olunur. •a ' âni vefatını teessurle bildirlrler Cenazc Merajiml 9 Ocsk 1959 ı yarınki Cuma yunü saat 15 00 de Beyoglu Bahkpaıarı OçHoran Ermenı Kllisesmde lcra olunacağı ilân olunur tjbu Uan dâv«tlye >erin« ka mdir. Tâziyet üiyareıuerinden imtina edı'İTnesl rica olunur. Cenaze Işlert Servisi BECIDYAN TPI 44 lî 29 48 0* 98 TüRKiYE B A1İ K ASİ Kandi'li Kız LJsesinin Tanısma Gayı Kandilli Kız Lisesi 10 Ocpk 959 cumsrtesi günü saat 15 ten 19 a ka^lar Takîinı Bel<=iiye Gazinosunda bir çay tertıb etmiştir. Sayın velilerin teşrıflcri rica olunur. parenızın... istikbalinizin emniyeti 31 Mart Çekilişinde: â Apartman Dairesi ve 200.000 lira tutarında para ikramiyeleri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog