Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

ÎKJ DÜNYANIN tLK KORSAN KRUVAZÖRÜ cvummtnst 8 Ocak 1959 f « •• * s~S »* 8 Smfı Macerafan *«• HAMİDIYENI Derleyen: CEMALEDDlN SARAÇüGLU uyandııdı. Esas itibarile şikâyeti haklı bulan okurlarımdan aldığım mektublarda, her lürlii demagojiden uzak ifadelerle, mesele iki ayrı yönden mütGemi bence meçhul ufuklara ' mişti. Geminin bu haii fennin hatalea ediliyor: Göçün son noktası doğru geyrediyordu. Dördüncü to ricinde idi. 1 ve 2 uumaralı kaolan İstanbulun bugiinkü ve yarınpa, mesafeyi sıhhatle vererek iyi raıılaı söndürüldü. Çunkü bolme1958 ydmın son haftası, Batı arası tediye. çok taraflı takas esa ki içtimaî ve iktisadî durumu yonişan alınmasını tenbih »çin gi lerden su sızarak dolmak iizere YAZAN Avrupada malî ve iktisadî alanda «ma göre cereyan eder, Ukas ne nünden; bir de göçün başlangıç , .. « derken süvari beye rast geldim; şu idiler. Filikalara erzak ve cepha.ıe ticesinde. kalan borçların ödenme noktası olan Anadolu yönünden. dağıtıldı, istjmbot da fayrap eHıle 2.343,000 dolara Fiat Fabrika| ehemmiyetli icraata sahne oidu. yolda bir emir verdi: Meselâ, bir okurum, bu «döniişlarında yaptırılan motörler j İngiltere ve hemen onun arkasmsi için tediye birliği. borçlıı mcm« Hesap memuruna git, sabile rek hazır bir hale konuldu. savesinde «Ordu», «Giresun», dan Batı Almanya, Belçika, Holleketlere bir had dahilinde oto süz gelişlere böyle müsaade edil* * * yol versin!... matik surette kredi verirdi. Para meğe devam olunduğu takdirde. bu «Fecir vakti yaklaşıyor. Deniz V« «Trabzon» dan daha fazlajlânda, İtaly. ve Fransa, konverticHesap memuruna süvarinin bu I bilite (paraların dolara ve birbiri lahın, bir bütün teşkil edecek ça midir. Bugün pek çok memleket anlaşması da çok taraflı bir ode müsaadenin yarın için vahim nesâkit, hava sâkit, hiç bir şey kırandıman alınacak emrini tebliğ ederken miyar pusne serbestçe çevrilebilmesi esası)na releri de bundan ötürüdür ki bazı lerde böyle bir serbestlik yoktur. me müessesesidir. Yalnız otomatik ticelere gebe olduğunu söylüyor; lasının yerinden fırlamış olduğunu müdamıyor. Bu derin sükut ve tüYırmıjet yaıını doldurmu» bulunan dogru bir adım attüar. Aynca Fransız gazeteleri, bunlara iktisadî Bu defa ingiltere, Almanya Fran kredi usulü kaldırılmıştır. Fakat tutulan bu yolun. medenî bir şekunet içinde merhaleler çıŞneyen vt onu tamire çalıştığmı gördüm. 8.790 ar gros tonluk (Ordu>, <Gire Fransa. frangın kıyrnetini de dü ve malî inküâp demek derecesine sa ve diğer memleketlerin kabul anlasma gereftince 6^0 milyon do hirde, gayrimedenî ve düşiik ha«İkind defa olarak düşman tor cHamidiyeı nin tahrik çarkından ve (Trabzonl vapurUrınm. eski ı <...H,.. ' V e F r a n g u husule gelen yaJnız hafıf, ihtizazh tek vardıklan gibi, Batı Almanya İk ettiği konvertibüite (tahvil veya lar iptidaf sermayell bir (AvTupa yat şartlan içinde yaşıyan bir sıpitobotlan iskele ve sancak omuzbir ses oluyordu. Birden hep bir a yen, motorlarının deJı|Urilnı ,'rank yerine yüz frank üzerinden tisat Vekili Prof. Erhard, Fransa çevirme kabiilyeti) de tam değil, Fonu) kuruimaktadır. Bu fon, ö nıf yaratmak demek olduğunu ilâlukiardan hücuma başladılar. Torbir yüı mütecaviz bir zamanuan oe ğızdan: sayacak bfr tarzın tedrict tnırett* daki hareketi bir (tarihî dönemeç) mahdut ve aksaktır; ve meraleket deme süçliiğti içinde bulunan mpm ve ediyor. pitonun tahribatı neticesi olarak ri Torino'daki Fiat fabrikalarında dahilinde değil de. yabancı mem leketlere en çok iki sene âde ile Mektubun, en mühim gördüğüm « Projektör! Projektör!... Ses yapürılan yeni njotorlar hazırlannuf kabulüne karar verdi. Avrupa ik diye vasıflandırmıçtır. gemi muvazenesini temin ettiği gişu fıkrasını buraya aynen aktarı Fransız Cumhurbaskanı De Gau leketlerde oturanlara münhasırdır. altm kredisi verecektir. tisadî isbirliği memleketlerinden bi mesafenin süratle değişmesi do leri yükseldi. Acaba bu projek Ur. Mesell İngilterede üç türlü sterlin yorum. Bizi itgilendiren meseleler layısil» endaht sıhhati gayn mu tdrii kim yakıyordu? İmdadımııa 2 mılyon 343 bin dolara yaptırılan Franıaya yapılacak ithallt için lle l k ve Maliye Bakanı M. Pinay b hesabı vardır: 1) Dahilt Istimale Bu son ieraatın bizi 'lgilendiren «Bir yerden bir yere serbestçe ayyen olmıya başladı. Ancak geri kta kosuyordu? Yokaa düşnnnın motorlardan ilki |ehrimize gelmiftir. yüzde doksan nisbetinde »«rbertlik h» ' « \ fedakarlıklara katlanmahsus sterlin hesabı. 2) Dolar kısmı. tahvil kabi'.iveti meselesi ve göç etmek, elbette vatandaşın hakdeki toplar bir is görebiliyorlardt. baki kalan, torpitobotları mı bizi Diğerleri de birer ay arayla memle (liberasyon) esasma gitti. Ve ni mağa mecbur eden bu tedbirleri hesapları sterlini, 3) İngilterede o A\Tuna tediyp birliğinin sona er kıdır. Ama geldiği yerde kendisine «Saat biri 17 dakika geçe de arıyordu? Kiminde bir teilt. ki ketımize gönderilecekdır. Bu iu hayet şirketler vergisi, farap res izah sırasında hakikati tevile vefistan (direklerin, baealann güver miaind» bir tevinç... Beı dakika retle vapurLarın motorları kıu za mi, eklenen kiymet vergisi gibi ya gizlemeğe lüzum görmiyerek turmıyanlara ait olup nakledilebl mesidir. Bir de, bizi vakından ii yer yoksa, oraya zorla sığışmak tonra da projektör görünmez ol manda değiştirilecek ve tâmir derdi açık konusmuçlardır. Hele (Pinay) len İngiliz liraları. Bunlardan ikin eilendiren müsterek piyasa ser ' hakkı değildir. Bir hastahane kapıto yuvalanıu audan muhafaza için du; bu tefer de herkeste bir hayal azalacağından gemilerden daha faz bazı vergi ve resimleri arttırmak ın, yabancı yardımı ile yasamanın cisi dolara çevrilebilir. üçüncüsü best bol?e ihtilâfı var. Bu iş için | sında bile «yer yok» cevabını alınflzeriiM kalın burandadan çevrilen ve bazı mevzular için yapılan dev mahzurlan hakkında söylediği söz çevrilemezdi. Bu defa konvertibikınklığı, bir meyusiyet... Acaba la randıman sağlanabılecektir. de 15 ocakta, ilgili meTilekelter a ca nasıl ters yüzü dönüyorsak, yüblıflarm veya agaçtan yapilmı» let para yardımlanm azaltmak v* ler, basit bir hakikatin ifadesi ol liteye gitme adı altında yapılan şey ra^ında toDİantı yapılacaktır. bu ruh haletine tebep ne Idi? Bun : künü almış bir sehrin kapısını çaç«rçevel«r« verilen iaimdir) üzeları anlamak, herkesin kalbine haöte yandan da işçilerin asgarl üc makla beraber devlet adamlannı de. ikinci ve üçüncü hesapların Konvertibiiite meseie'i karsı lanların da öylece dönmesi ve dönrind» bulunan kömürleri kıç gu kim olmak demekti.> ret haddini bir miktar coğaltmak uyandıncı bir mahiyet ve sarahat mezcedilmesinden ibarettir Fransa sındaki durumumuz âsikârdır. Biz dürülmesi lâzımdır. İstanbulda bur«rtey« istff etmeğe başladık. Faseklinde bir seri malt. iktisad! v* taşımakatdır. da kabul edilen tahvil kabiliyeti tabiî Vonvertibilitevi kabul edecek, gün, her gelen için iş ve tBu projektörü yakanın cBcrki i krt bundan bir fey eld« edilemedl; içtimat tedbirler aldı. Fransıı Maliye Bakanınm dış yar de Fransada oturmıyanlara mün vani Tiirk parasınm. hattâ mah imkânı mevcud olabilir. Fakat bu, Satvet» olduğu aonredan anlaşılçflnkfl baa artık tamamile «uy* Bir taraftan da ' Avruoa müşte dımiarın mahzurlan hakkındaki hasır ve mahduttur. Çünkü genış dut bir ölcüde o!sa bile dolara kâzih ve muvakkattir. N'ormal ve gBmulmöştfl. Şu kadar VKT H, ge mıstı. çe bir tahvil kabiliyetinin kabu veva baska bir mem'eket parası tnüstakar bir iktisad rejimine geçilrek piyasası veya pazarı denilen ve sözleri tArtık heyeean «ükunet buldu. mi murazcneeini bufanuf, yedi mil Pinay diyor ki: «Döviz yoksullu lü, elde ehemmivetli miktarda do na tabvi'ini kabul edecek halde | diği gün, bu şehirde büyük bir işD«niz, hava gene sakin ve bu de | Şehrimiz Ticaret Odası Meclisi altı Batı Avrupa memleketi ara•firatl* »eyrediyottfa. Rota tttanbula ;i rin sükunet içinde topun «iperine dün saat 15,00 de mutad ayhk top sında kurulan gümr k birliği 1 o ğu, ithalâtın durması ve yabancı lar bulunmasma ihtiyaç eöstprir. değilİ7 Cünkü bunun icin ehem sizlik olacak, kolav kazanç kapılatevcih edilmiştl. ;; eirdi. Müd ham madde kullanan fabrikaların İngilizlerin dolar ihtiyatı ise üç mivetli bir dolar mevcuduna ih n kapanacaktır. O laman, buraya cD&fman tekrmr aoVrulmak l«te dayanmış etrafı tarassut ederken: lantısım Emir Sencerin reisüğinde cak 1959 da yür >' deti sona eren f <• •ı tedive bir kapanması, işçilerin işsiz kalması rnilyar dolar raddesindedir. Yalnız rivac vardır Biz i^e bundin rr,>h gclmis ve yerlesmiş olan yüz bin« Allahü ekber, AUahü ekber! yapmıstır. di; endaht sayılan ziyadelesti. O ve bütün FransızJarın yaşama se Batı Almanvanın kabul ettiği tah ı r u m u r lerce insan. geldikleri yere dönmeaklımdan, gayn ihtiyarî. diye akseden hazin bir ses gemının ; Toplantıyı açan Başkan, İdare liğinin yeıir" ceçmek üzere üç yıl içinde çınladı; bütün kalbleri, bü Heyeti âzaîarmdan dördünün bir önce 5 ağustos 1955 de ha viyesinin feci surette düşmesi de vü kabiliyeti daha geniştir. Batı | Avrupa tediye birliğinin kaldı İ* düşünmiyecektir. Bunlar, mafunlar geçtl: Yarabbi! Bu gec» Almanya hükumetinin kararına cö rılması üzerine biz de Avrupa pa ım u r v « b i r kısım halkı müreffeh donanmaraızdan tün gönülleri teshir ederek bir I fikır ihtilâfı dolayısiie istifa ettik zırlanmış olan (Avrupa para an nektir. Gene bu yoksulluk, avnl tHamldiyei) Dek uraklara cöturen v« «enelerce ,,n°ktada bırleştırdı. Ah ne buyük, lerini fakat bilâhare ihtUâf berta lasmasıl da 29 aralık 1958 den İU zamanda milletlerarası dilenci du re Alman markı. yabancılar için ra ar.lasmasına intikal etmis bu olan bu sehrin yanıbaşıpda, kendicöturen v« «enelerce klara rumuna düşerek haysiyet kırıcı bir konvertibiliteyi haizdir. Yani Alh e m n e bü rük h k!İ Allahü raf edildİEfi cihetle bunlann istifa baren işlemefe basladı. İ k l » » ' ! Allahü raf edildi^i cihetle bunlann istifalunuvoruz. BirliŞin kalkması ü?e lerini türlü tâvizlerle buraya hağiftirakın blangıcı h e m n e b ü > r ü k hV başlangıcı güreeek olan i f t i k ekber, Allahü ekber!... Evet «cbah larını geri aldıklarmı Meclisin »1 Bu malt ve iktisadî faaliyetlcr tavırla yabaneı yardımı aramak ve man markı. her nevi yabancı para rine borç ve alacaklar. istenebilir lamı; olanların karşjsına gayriln olan bu gecc acaba naaü geçecek? memleketin hürriyetini satmak de « a çevrilebilir. kışları arasmda bildirmiştir. bir hâle gelmlstir. Fakat banlar memnun bir kütle ve başlıbasına arasında irtibat vardır. KonvertibiYoksa hayatımıza hatfme çekerek ezanı okunuyordu. b AvniDa oara anlaştnasınm tDinledim, dinledim; bütün kalOda Meclisi bilâhare Esnaf Has liteye gidilmesi, Avrupa tediye mektir. Çünkü bir memleket, kentpksitli olarak ödenecek veya tah ' bir içtimaî problem olarak çıkaİ7İ mi mahvedeceksin? di politikasmın masraflarını başyürürlüğe girmesi sit edilecektir. Yabancı eazete'ere caktır.» Hayır, hayır! Tannm sm âdilsin!... bimle, bütün vicdanımla dinledim; tahanesine 300.000 lirahk yardım birliğinin varhğım sona erdirdl. kalanna gördüriir^e oolitikasında Bazı Batı Avrupa memleketleri eöre Tiirkive Avruoa tedive birli ' İstanbul bakımmdan «Yanımda bnlunmmı mutadım Tevfik Fikret Beyin sabah ezanın yapmağı ve Kızılayin Florence Avrupa iktisadî işbirliği teskilâtı hflr olamaz.» nin konvertibüite esasma citme 6ine karsı borçlu dev'etler ara>;ın duğuna hiç şüphe ediletnivecek bu olan kâ&ıdı kalemi çıakrdım, yat da diye yazdığı mısraları hatırla Nightingale Hastahanesinkı kurul na mensup olup da konvertibiliteDtrisadî ieraatın mahiyetleri si üzerine. tahvili kabul eden m*?m dadır. Ve kasım 1958 tarihindeki j görüşe mııkabil, hâdiseyi Anadolu dım: masına 200.000 lira ile iştiriki ka ye gidemiyenlerin ihtiyacını karşımağa, bu «oğuk ve karanlık iftia Konvertibilite memleketler dı t o r ç a r t ,ğ, d a 333 m i ı y o n n e s a p { b^Hnmdgn mütalea eden bir oku«Allahüekber, Allahüekber.» bul tftmiş. Resen Takdir ve Servet lamak için de Avrupa para anlaşrak asatlerini resmetmeğe başlaBilindiği gibi. konvertibilite. bir ye iki cephe meydana eeldi. Bun«Bir samtuulvi, guya tabiat» Takdir Komisyonlarile Odanmmuh ması ve onun kurmakta olduğu ... , ,. . ,. . . .... dolandır. Yeni girdiğimiz Avrupa' rum da sunlan yazıyor: dnn. Tarrakalar ziyadele»ti, dusparayı diğer dan dolayı Avrupa tedive bırhğı p o n u n a i.tirâk navımız da vürd» „ \ ^ «Hamuş, hamuş eyler ibadet» telif Komitelerine vedek âzalar seç (Avrupa Fonu> yürürlüge girdi. kimsenin man kayboldu ve bir sevinç basmemleketlerin paralarile değiştire kaldırıldı Bunun yerine Avrupa 1 ( ^ L P«vımız a» yuzfle .Razandığt parayı nısbeten kon«Allahüekber, Allahüekber,» miştir (Bu hususta bllgl edfnmek için forIu d a h a me eat v e ladı. Çünkü herkesin ağzmdan çı* hareketli bir «Artık sabah olmuştu » «rCumhuriyet»in 7 eylül 1955 ta bilmek hakkını haiz olmasıdır. para anlaşması Reçti Tediye bir i S 'e r b e s t ' Cezalandınlan şoförler kan: Başka bir deyimle konvertibilite,, liği. birliğe dahil memleketler iç:n bolgeye katıjmamız me t şehirde yemek elbet zevklidir. Ama *** rihli nöshasma bakılmasıt. Müss e l e s m e TTafik kontrollarına devam edil« Bir torpitobot yandı. birisi para mübadelesinde serbestlik reji bir takas müessesesi idi Milletler 1 <?elince: Dış Işlen Baka düşünmeli ki. bir insan, doğup bu«Kıç tarafa gittim; geminin perterek piyasanın yiirürlüge girmesl, nımızın, iltihak lehindeki demeçle ] yüdüğii şehirde, bo kazancını. hizharnp oldu. batıyor! sesleri idi. Oh, vaneleri görünüyordu. .Hamidiye> mektetfir. Bugün *?ati kapalı olduihracatını kolaylaştırmak maksağu halde yolcu almıyan 14, fazla rine ve hükumetin bazı ihtirazf m e t ve gayreti ile daha yiikseltirse, çok sükür yarabbi'... dumen dınlemıvor, bir sancaia, • t . . " „ • , , . . . , . .. , / : ı , , "»s">l ucret ıstryen 9, yolcu almak iste dile Fransavı develüasyona götürkayıtlar ileri sürerek katıhna fca oranın seviyesi de tstanbnl seviye*** V EF A T bır ıskeleye (sağa, gi bir iakeleye (saga sola) yılan gidü. Gene Fransanın müsterek pirarında olmasına rağmen. bu ilti s | n e yaklaştınlmış olur, oralan da «Gece yarısmı bir »aat, kırk iki gi kaçıyordu. Baş tarafa gittim: miyen 6, volcuya kötü muamele e yasa serbest bölge münakaşaYanyalı merhum Vassaf ve İrfanın damadı Nezahat den bir. direksiyonu ve frenleri bohak neticesinde ihracat bakımın kalkındırılır. Mahsul yetismiyor dakika geçe bir veri fişegi görüldü. Deniz artık sıkümasa on beşlik dan elde edecejnmiz menfaatle it diye, doğup büyüdüğü yerleri terzuk olduğu halde sefere çıkan bes sında bfri kendine. difteri de baş Bilimer'in eşi, Şıma vp Ömer Bilimer'in babaları, Prof. topa kadar çıkacakmış! Derhal kalanna tatbik edilmek üzere iki Muammer Tolga ve Refii Suvlanın enişteleri, İstanbul halât bakımmdan katlanacagımız keden çiftçilerimizden de İstanbulşoför cezalandırılmıştır. «Sabahleyin saat sekizi on bir , Ateı emri verildi. Toplar tüccarlarından Vehbi ve merhum Zühtü. Dişçi Faik, Dr. ehemmiyetli fedakârlık etraflı bir da yerlesmiş olanlan görüyoruz. Öte yandn Belediye Zabıtası e turlü ölçü kullandıjı yolunda bir gene gürlemeğe, yıldınmlar saç jgeçe «Turgut Reis» e: Abdurrahim ve Selâhaddin Bilimer'in kardeşleri, Atık, hesapla karsılaş{ırılıp tartılmadan Japonyadan ana vatana göç etmiş kipleri, bufün istikamet levhası suçlandırma karsısında kalması, li« Müvazenemi temin edebilmaya başladılar. Sanki toplanmıGeray ve Sıtki Bilimer'in amcaları VP hususile kat'anacağımız güm bazı Türk dostlarımla sohbet edekoymıyan 5 şoföre peşin para ce berasyon (serbestlestirme) nisbetizın tarrakaları tabiate karısmı» in dim. Serian devridaim gönderiniz! rök resmi muaflıftının dtvtmlı btr rim. Orada, diyorlar, dağ tepelerizası vermis, 10 şoför hakkında da nin arttınlmasında amfl oldu. BÂKİ BİLtMER'in liyor, bozulmuş, »evgili gemimizin diye bir telsiz çekildi. fedaV&rlık olacağı dikkate alm ni yontarak tesviye ettikten lonra, ceza zaptı tanzim etmişlerdir. AyGörülüyor ki bu faaliyetler aravefatını büyük teessürle bildiririz. «Saat sekiz buçuk oldu Vazien metin rabıtalarını kırıyor, kemadan bir karara vanlmasını, vadilerden küfelerl* tasıdıklan toprıca Beyoğlu, Beşiktfş v« Fatih aında Fransanın nidıgı tedbirler Cenazesi: Bugün 8 Ocak 1959 {jefşembe giînu" öğle namiriyordu. Tekrar gemiyi dolaştım, yetU bir değişiklik yok. Yalnız mem'eket menfaatine uygun gör^ raklan bnralara döşeyip tarla yasemtlerinde 2 köfteci, 1 ifkerobeci, eesitlidir ve iktisadî ve malt alanmazını müteakıb Üsküdar Yenicamiden kaldırılarak deniz hafif, hafif kabarmıya başiıtopçulara talimat verdim. memekte musır bulunuyoruz. parlarmış. Doğduğum, büyüdüğüm 2 mahallebici, 4 lokanta, 4 kasab, da yapılmak Istenen umumt bir ısebedî istirahatgâhına tevdi olunacaktır. «Saat ikide kıçta UÜı IU aarnıç yor. Gemide mevcut tahtalardan yer kayahktır, mahsul olmuyor, di3 börekçi. 2 kahvehane. 1 m«ytıaNOT: Çelenk göndcilmemesi rica olunur. larma deniz suyu almıya basladık; kıç üstüne sal yaptık. Süvarimiz Dün limammızdan 314,961 ye Tokyo'ya inip yerlesmek kimseneci, 1 mezeci. 1 kebabçı, 2 fınn, ufak bir fark görüldü. Devridaim dahil olmak üzere yapılan sallar liralık ihracat yapıldı nin aklından geçmezmi^.» 3 pastacı ve 4 bakkelı temlzlige ler tamir edilemiyordu. Çamâçar üzerinde resim çıkarttık. SOMER riayetsizlikten dolayı ve Snlükleri Dün limanımızdan muhtelif mem Okurumun Japonyadan verdiği «On biri kırk bir geçe «Turgut gaz kovalarile suyu marmara etkirli işçi çahştrrdıklanndan Stürü leketlere 314.961 lira degerinde mal bu tipik örnek yerindedlr. Japon ile meğe (sintinedeki veya herhangi bir Reis» ufukta göründü; on ikiye on Verem Savaş Sultanahmed Sosyal Yardım Kolunun 19 Ocak cezalandırmış. çok eskimis ve kirihraç edilmiş, Isviçre ve Lübnana toprağı gerçekten de öyle kayahkbölmede birikmis suyu« basıp bo kala da krüvazöre iltihak etti, fiNEJDET AKSAN Pazartesi gecesi Perapalaı Otelinde tertiblediği yıllık yemek, lenmiş 13 deste oyun Kâğıdı lmht tütün, Batı Almanyaya merdmek, tır ki, bazı yerlerde çift oküzii kulşaltmlya marmara etmek denir) lika mayna ederek imdadımıza ilk Sirkeci faciasının doğurduğu üzüntüden dolayı 26 Ocak tarihine oluırmuştur. Avusturyaya iç fmdık, Yunanistana lanmak bile imkansızdır. Ama mevNifanlandıltr başladık. Msatteessüf eelerı gid«ne koşanlar «Turgut» un ikinci tehir edilmiştir. keçi derisi ve taz* balık gftnderil sim boyu, sed sed topraklarla, kamüsavi değildi (yani su yenilemi varisi Osman Bey kaptanla, mü' Şehrımize kasablık hayvan 31/12/1958 miştir. yalıklarla, susuzlukla didişen Japon sevki azaldı yordui. İstimbotun ve filikaların, hendis Ismail Efendi oidu. Osnıan köylüsiinün. pirinç, fasulye ekmekŞehrfmize kasaphk hayvan sevki her ihtimale karşı. hazırlanması kaptan harb iskelesinden çıkarken ten bezip. bunlann ekilip blçilmlazalmış olduîundan. narha gore için emir geldi. Geminin bütün (fivari bey: Dr. Mualli Karamehmet şini. baskendde rahat rahat yehayatî kısımlannı gezerken dikkat « İlk imdada gelen arkadas!... fiatlar yüksek ^örülmektedir. Pive mek Için sehre göç ettiğini gören nazarımı en çok çeken cihet kü diye resmini çektirdi. yasrmızda kuzu satışları baslamış olmamıştır. Dr. Aydın Karamebjnet HABEI cük zabitler mühendisler ol «Osman kaptan, efrat ve zabita olup 280 395 kuruş arasında muaoğulları du. Bu efendiler gerek seyrüsefere nı «Turgut» a, «Hamıdiye» yı de mele sörmektedir. Hayvan borsaHamdi VAROĞLU HÜSEYİN AVNİnin ve gerekse diğer işlerde fevkalâde yedeğe alıp gideceğini söyledi. sında diğer eins canlı hayvanlann doğumunu akraba ve dostlanna rr"7ahim ve mesakkate ahsık ol Buna kimse razı olmadı. Eğer Ha sstiş fiatlsn şöyledir : bildirirler. duklarından, temkin ve ciddiyet midiye» batacak olursa efrat ve Kıvırcık koyun 315385, Karaya4 11959 Cleveland OHİO lerini muhafaza ederek kuvvei mâ zabitan da gemi ile birlikte gideks 375. Beyaz Karaman Koyun ABONE AKTLARI neviyesinl takviye ediyorlardı. Ver j c e ği «Turgut> ikincisine söylen 375 410. Kızıl Karaman 375 410 Nühssaı 25 Kuruştur dikleri kumandalar huşunetli idiy j di (•) ve yalnız kâfi miktarda as ]kıirus arasmda saHmaktad'r. Tukl\e Hi rlıı Her mevzuda yurdun ve dünyanın nabzını yoklamak isterseniz hemen bir KİM se de hakikate irca olundukları za kerle, kova, mastalya (gemi'.erde Konservatııar Türk Musikisi TEŞEKKÜR Lira Kr. Ur» Kr. man mihanikî bir itaat gösteriyor eratın çamaşır yıkadıkları ağaçtan alımz. Kimin duyduğunu KİM duyar, kimin gördügünü KİM görür. t * konseri Sirkecıde vuku bulan feci in150 00 lardı. Çarkçılarımız tebrike şayan yapümış Hğenlere verilen isimdir. Konservatuar Türk musikisi icra 57.00 Senelik filâkta Ünlverstte Kitabevinin 40 00 80 00 6 aylık yıkılmaeı üzerine gerek telefon, İdiler. Etrafı saç çemberle kuşatılmış o heyetinin Münir Nureddin Selçuk 22.00 44.00 3 aylık telgraf, mektub ve gereks» blz«Artık kıçtan düsman kaybol la n bu liğenlerin mangalarda, içe idaresinde bu haft» vereceği pazar zat evime gelerek kederlme ormuştu. Telsiz telgrafla İstanbulla rilerine sigara atmakta kullanılan konserinde. Sabâ makarmnda eserler Basan ve yayan tak olan akrabalarıma, müelllf Cumhuriyet Matbaacılık ve muhabere edildi. İstanbuldan im ve daha eskiden gemilerde kandil' içra edilecektir. arkadaflarıma, dostUnm» ve Gazetecilık Türk Ar.onim Şırkcti müşterilerime en derin te»«l'dada «Berki Satvet» gönderilivor altlarma koymakta kullanılmış oCağalnğlu Halkevi sokak No 39 '41 kürlertmi sunar, kJtabevimde çadu. Artık ateş de kesildi; düşman lan oval şekilleri ve biraz küçük Ocak 8 Cemaziveiâhır 28 Sahibi lışan arkadaçlanm Lutfi Erlşçi. Türkiye nereye gidiyor? (İnönü ile mUlâkat) Küba diktatörü nasıl kaçtı? dan bir iz bile görünmüyor, etraf leri de vardır ki bunlara «kavık> Cemal Erçiklioglu ve özdenin NÂZİME NADİ C.H.P. Kıırultayı D.P. nin İstanbul kampı Fransız ve Türk paraiarı Menmutlak bir sükunet içinde... Bu ı adı \'erilir . Gemici dili: Lutfi bu korkunç facladan «ağ sallm SAT\ işlerini fi'len ldare eden kurtulduklannı sevınçle bildlrlsncat sanaviinin hali Galatasarav kulübünde oianlar. Mes'ul Müdür sükunet arasmda etrafunızı dört Gürçay) gibi şeyler gönderilmesini rlm ÖMER SAMİ gözle tarassut ediyoruz, düşman rica ettik. «Turgut» istediğimiz üniversite Kltabevi »ahlbl Gazetemize gondenlen evrak ve va7.ı7 24 12 20İ14.44I16.57 18 351 5 35 dan bir iz, bir eser arıyoruz Ge şeyleri verdi. İskampavyasmı da v. Teth! Aydın Ulucan ; lar nesredilsin edilmesin iade edilmez. mi de artık suyunu alabıld>ğ ka gönderdı, arkamıza bağlayıp ye7 24, 9 48'12.00 1.38İ12 39 ' llânlaıtian mesuliyet kabul edilmez. (Arkası varı dar almış, muvazeneyi temip et değimize aldık. ıifflinıiflnniM^^ Sen Jan, şövalyelerinden önc« muvafık buluyorlardı. Ağızların pek kayık jehirden görünmesin. Tüccar sun» dedi. Frappa çıktıktan sonra ' pa'ya: aCUMHURİYET» in Tefrikası : 7 Karavellası eski limanın açığında arkasından eninde, sonunda başunı, «Âlâ! Sizin ve yedekte çekece Tampliye tarikatini ve Hospitaliyt tutuluşu dolayısil» de kont, kızın demirli. Liman gemilerle kalabalık bir belâya sokacaktı; iyi oldu ki ba j ğimiz geminizin navlununu son şövalyeleri sefahatleri yüzünden da kendi metresi olarak seyahat etmekte olduğunu hiç düymıyacakekselans Napoli'deki geniş arazisi ğdmışlardı). olduğu için yaptığm işi kurnaz şımdan savdun» dedi. Messer Gatti'nin bu sözleri Frap tı. A'lâydı bu! Frappa yirmi tonluk gemisine sinin kâhvasından almamızı emir lıkla yaparsan neler yapmakta olFrappa, içinden: «Bu güzel kız duğunu çaktırmazsın. Unutma ki artık gemi onun olmuştu. bir buyuruyorlar. Yalnız mektubunun pa'nın bir iç mücadelesine sebeb boğazm bu anda darağacından sark uzun kürek taktı. Ve tekneyi ya altında acele yazılmış bir haşiy* oldu. Eğer Perçimin Aspromonte hep böyle kalacak değil a. Onu makta olan ilmigin içindedir. Onu vaş yavaş San Girolamo karavel var. Bir kadından bahsediyor: o nin bir metresi olduğunu söylerse, yola getirmenin herhalde bir ça kurtarmak sana düşer. Ben bura lasının sancak bordasına getirdi. nun çaresine bakmız, diyor. Pek şu faydaları sağlamış olacaktı: Evve resini bulurum» diye düşüniiyordakilere senin geri dönmediğini söy ; San Cirolamo. yüksek bir gemi ol anlamadım: voksa son ekselans'ın, lâ. kontun metresidir diye kıza kim du. Messer Gatti'ye: «Bu kız, bir liyeceği'm. Bu takdirde hepinizin duğu için Frappa'nın teknesine ka memlekete dönen bir amisi mi?» se sulanmak cesaretinde olmıyacak Türk kızıdır. Fakat Leros adasında Acele gidıp pıştovunu dolaurdu. i Aspromonte kontu gülümsuyor remezsın. Bu işın bir ucu belki ba Türk korsanlarınm ellerine düştü ra tarafından siper oluyordu. Frap Burada Messer Gatti gözünü kırp tı. Saniyen kendisi kontun metre Mariya Lorentina diye vaftiz edil. Piştovun kapkara esneyen namh du: «Eh, kimbilir, neler de neler na da dokunur. Tanrı korusun. İs ğünüzü sanırlar» dedi. Ve söylediği pa, son ekselânsın mektubunu ge tı. «Herhalde onun mevkiine lâyık «inin hizmetkân ve enikonu da hâ di. Bahçede yüksek bir yerden düağzını dik durmakta olan Perçim' getirmişsindir?» dedi. Yüzüne dik panyollar benim de mukaddee Sen mektubu yazmağa koyuldu. Frap mi kaptanı ve sahibi Messer Fede « J W i göstermekte kusur etme misi sıfatını kazanacaktı. Bundan şerek başını yaraladı; ve işte o p d eed d l l dolayı kendisinin gemideki itiban zaman tecennün etti. Kendisi eski 1 d in göğsüne bir karış yanaştırdı. kat edince: «Q yüzünün hâli ne?» Jan tarikatinden tardedilmemr i s pa gıkıntı içinde ellerinde tuttuğu G i rigo Gatü'ye verdi. Messer Gatti, V " bir kat daha artacaktı. Üçüncü o püskü elblseler giyiyor ve hiç kimParmağı tetiğe basmak üzere iken, diye sordu. terler. Söyle bakalım; belki bir ça •apkayı evirip çeviriyordu. Yutku(Sen Jan, şövalyeleri tarikate gi larak da: Bu kadın meselesi gizli senin kendisine ellerile dokunmanuyor ve ehem uhum diyerek dur zarfın üzerinde Asperomonte armagözlerini kadının yüzüne kaldırdı. | frappa: «Sormayın basımıza ge ! resini buluruz.» dedi. sını görünce saygı fazlalığı dolayı min ederlerdi. Fakat hemen hemen tutulacaktı. Herkes şövalyelerin a sma tahammüL ederaiyor. kend:sini rerlerken bekâr kalacaklaruıa yeBunun üzerine Frappa olanı bi mamacasına boğazını temizliyordu. ı s y e a z k a j s l n oturduğu yerden hop Perçün'in gözlerinde yalın bir ke ı en leri. Tam yirmi beş sığır vardı. mileri olduğunu biliyordu. Fakat Son ekselans'ın Napoli'deki ma derin vahşi samimiyeti .vardı. Frap Üç kişi ben ve iki İspanyol teni bir bir anlattı. Ve anlattıkça Dayanamadı: lıyacaktı. Mektubu açtı. homurda hepsinin, çoğu kere birden fazla bu meselede ağızlannı pek tutup likânesine götürmek eı^rini aldan. pa'nm eli titredi. Piştovu tutan ilerledik. Fakat karanlıktan arke' son ekselânsra kaşları çatıhyordu Son, ekselans» dedi; öteki ba narak okurken. arasıra tasdik ma metresleri bulunurdu. Bunlara, (Arkası var) kolu, yorgunlukla imiş gibi, yanı büsler patladı. İspanyolları öldür' Frappa sözlerini bitirince Aspro şını öfkeyle kaldırarak: «Şimdi de kamında başını sallıyordu. Frap dost mânasma, tami» diyorlardı. ağızdan bakla kaçırmamağı daha na düştü. Korkmuştu haydut! Fa düler. Bana bir kız hücum etti. El monte, büyük üzüntüsünü gizliye ne istiyorsun?» diye bağırdı. «Hakat kurttan korkan bir kuzu gibi lerim tamamen boş olarak gelme miyen bir sesle: «Sen buraya gelir ni ya, demincek bahsettiğim kadın PROF NtMBÜS'ün MACE RALARI: değil, lâkin kuzunun masumiye mek için kızı alıp getirdim, efen • ken seni gören oldu mu?» diye yok mu? Onu aizin için getirdim, tinden korkan bir kurt gibi! Per dim.> diye harıl harü anlattı. onu ne yapayım?» diye «ordu. sordu. çim ara sıra: «Karanlık!» diye söy Aspromonte : «Bak, Froppa! «Keratarun yediği halta bak. SaFrappa: «Hayır, efendim. Yerlenerek geminin forslannın üzeri Seni tanırım. Bu masalını külâhı li kalabalık arasından geçtim. On na şimdi bütün izlerinle kaybola ne oturdu. ma anlat! Hem bu martavahna ben lar kimimizin kim olduğunun pek caksın, demedim mi? Bende bir Türk kadmı görürlerse bu kadın Frappa öfkeli öfkeli homurdana inansam bile İstanköy kalesi ku farkında olmazlar» dedi. rak, iki İspanyol'un leşlerini arke mandanı İspanyol Don Guzroan dö Aspromonte: «Hah. iyi!» de gökten zembille mi geldi? diye büsleri ve takım taklavatlarile be Talavera inanmaz. Vâkıa söyledik di: «Şimdi sana bir kâğıd yazaca sormazlar mı? Onu beraberinde gö raber denize dürtüp attı Sonra de 'erin doğru olsa da o inanmaz a. ğım. Limanda bir Napolili tüccar tür; açıluıca denize atarsuı. Bir dnizden su çekerek güvertede hiç Şunun doğrusunu söyle; yoksa harb j gemisi var. Bu akşam rüzgâr ahn nayet işledin ve sanki bu cinayekan izi bırskmadı. Diimene Beçti. divamna gidersin. ^u takdirde ben ca Napoliye şidecek: hemen lima tinin mükâfatı imiş gibi yirmi tonLeros'a varınca. kayık amV'ajmda Hile başını kurtaramam. Diik d'Al [ na î:ider. İşlediğin haltları işle luk bir kayık kazandın. Kadını ne dBİjgın dalgın otıırmakta olan Per van'ın kumandası altında beş on mek için kullanmış olduğun kayık yapacağını ben mi düşüneyim? Or ' çim'in görünmemesi icin. aınban savaş meydanı görmüş iki pişkin yok mu? O kayığı yavaşça çö tadan tamamen kaybol da ne yapar ambar kapağiyle kapadı. Dosdoğru arkebüsçüyü yel üfürdü. su götür züp Napolili eeminin bordasına ram «an yap!» dedi. Acele mektubu bison ekselânsa vardı. j dü kabilinden lâflarla güme g3tü , pa eclersin. Fakat denir tarafına H tirip Frappa'ya verdi: tUğurlar ol 1 DUşman torpitobotıarı Şehir =haberleri Motörleri değişecek vapurlar Batı Avrupadaki son iktisadî hareketler ve Türkiye ESAT TEKELI MALÎ v e İKTİSADİ MESELELER { ı üzerine nadoluda jaşıyan'a'in Istanbula göç etme iptilâsı üzerine yazdığım en son yazı müspct yankılar Ticaret Odası 500,000 liralık bağış yaptı r TE H I R % KIM 33. Sayısını takdim eder. CUMHURIYET En mütehassıs eller En bitaraf tahliller sî 1 YA1AN: HALİHA9NAS ULUCAL1 BALIKClSI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog