Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

H â si v e1i Askeri CSZÛ ve r^h UVü Kanunları Temjız MThkemesı Ikıncı Reıslıgınden emeklı avukat Yusuf Cemalettın Koseoğlu tarafından hazırlanan bu esenn uçuncu t>b ı satışa arzedılmıştır Fıatı 1250 kuruş C u m h u riyet 3 4 İMCIİ 1O 7 7 7 12.377 KURUCUSU: YWWS NADİ Telgrat ve mektub adresi Cumhurtyet îstanbuJ Posta Kutusu tstanbul No 246 Telefonlar l ™i Santral Numarasr 224298 Yaz, ISlerf. 224299 Matbaa 224290 ÇÎN Masalları îsıhal Yalaza Taluv un bujuk bır ustalıkla dılım ze kazandırdıgı bu guzcl kıtab Varlık "iavınları arasında ıkmcı defa basılmıştır Guzel lebimlerle suslu olarak çıkan kıtabın fıatı gene 1 lırachr İNKILÂP KİTABEVİ 8 UCati Ofak O Sirkeci Fâciasına 300 Kilo Dinamitin infilâkı Yol Ac Neyyir handaki bir maden şirketinin bürosunda bulunan bir sandık dinamif în r^^en mfilâk ettiği anlasılamadı Şirketin sahiplerinden Mustafa Atik kayıp! Dün Neyyir hanın enkazı altındaıt çıkarılan bir cesedin kaza sırasında Mustara Atiğitı yazıhanesinde bulunan bir kadına siyasî aid bir ciduğu cephesi söyleniyor, olmadığı hâdisenin anlaşıldı I Dun de\am eden sıkı aramalar «onunda ınhıaKiıı ııedeıı \e neıetle \ uku buldugu te>hıl edılnur ^agda kı re.ımde madeıı ^ırketıne atd di «olda ıse ıljfilıler dınamıt sandığının hemen >anında bulunan be ton bloku tetkık ederlerken Htdten ortaya çıkanlırkeo; Sırkecı laıias nın etıafııula \apılmakta olan tahkıkat dun akşam son safbava gelmış \ e ınfıla* «e bebl 18 saat 7 dakıka sonra anla şılmıştır Bılındıgı uzere Savcıhğın ıdare ettıgı tahkıkat 3 eepheden de\am etmekte\dı ^d!î tahkıkata muvazı olarak, Istanbul sivasî polısı de kendı cephesınden harekete geç mış hâdısede sı\ asrf bır maksad olup olmadıgı hususunu araştırmaya başlamıştı Bunlardnn baska Teknık Unıver«Heden profesor Hıkmet Bınarkm başkaniıgmdakı 3 kısılık bılirkısı hevetı de hâdıse mahalhnden AJ~ rılmamtf \e fasılasız bır şektlde tetkrklenne devam etmıştır Dün sabah saat 10 da hılırkifi J*v«fe V«V> jj»çıoı^ılX, ke^fi yapr> tıği urada hâdısenın mahıvetını avdmlataeak lcuvvetlı d«lıller «le geçırmıjtır Elc geçen 3 parça dınamıt fıtılı, d«rnal muhafaza altına alınmıştır Avrıca Meserret otelınde beton parçalarının açmn oldugu delık ler, ınfılâk ıstıkametını ta\ın bakuntndan dıkkatle gozden geçırılmış Te korkunç ınfüâkın Neyvır hanın 2 ncı katında mevdana geldığı kanaatıne varılmıştır Bılhss.sa Meserret otelıne fırlıvan sıvah beton parçalarının Nevyır h*n enkazındakı parçalara benze mesı de bıı kanaatı ı\ıce ku\\etlendtrmıştır Bundan sonra Ne>Mr •hanın ıkın eı katında çalışan mues«wseler tes Infılak esnasında Maden Şırketıne aıd \a/ılıanede hulundugu s.oyl« nen kadına aıd kot ortava eıkarılıvor T<7 'î ^ıı Fâcia kurbanlarının I sayısı dün 22'ye çıktı i Ordu ve emniyet 1 1 mensublarının | ll l! III '' 'I 1 yaş hadleri I • f f f J I Gureba hastanesine kaldırılan bir gazeteci de dün öîdü, Ekspres gazetesinin foto muhabiri Aydın Ünsalın sağ olduğu anlaşıldı, dün Viyana otelinin enkannda karyolada yatar vaziyette bir kadın cesedine rastlandı Evvelkı gun vuku bulan ve Sırkecide ış havat'nın felce ugramasına sebeb olan ınfılâkla ılgılı facıanın buvuk'ıgu, dun de zaman zaman enkaz a'tından (.ıkaıılan cese3*lerle artmı^ bulunmaktadn Em nıyetçe resıpen venlen malunıata I Kanun teklifi umumi hcI vete sevkedıldi 14 geneI ral ve 60 tan fazla albav 1 1 temnıuzda emeklne i sevkedılecek i Dış Isleri Bakanına Bütçe Komisyonunda yaralı olup oıenlerle enka7 arasından çıkan ccsedlenn sa\ ısı 19 a vukselmıştır Ilgılıler kat'î sonucun ancak cnkazın tamamen kaldırıhp toprak altında kalan Tan matbaasının makıne kısmına inıldıkten sonra belli olacagını sovlemekte ve daha 10 kadar olu çıkacaq;ını tahmın etmektedırler Enkaz kaldırma ısı aralıksız \apılmakta \e olav \erıne ılgılıler dışmda kımse «okulmamaVtad r Ankaıa caddrsı ıle Şahpehlevı caddesınde bııhınan butıın kıtabcılar dun de dukkânlarını açamamışlardır Askerı bırlık ve Emnnet kuv\etlerıle kordon altına alınmış olan fncıa bolgesınde bır ıstıhkâm mufre7 rin . zesı bır ı<;tımlak ekıpı \e jtfaıve Infılak sıra^ında yaralanarak hastahaneyc kaldırılan varalılardan bırı ıle Beledı\e Temi7İık Işlerı persoi«e ağır varalılardan bın nelı, Beledne Zabıta ek pı başların da bulunan Smırlerıle bırhkte canla başla v# aralıksız ekıp degıştırerric çah?maktadırlar Olav \enne saat 9 da Be.ledı\e Baskanı Kemal Arlnti Ça • Sit 4 te > Ankara 7 (Cumhunylt Teleks) Haber aldıgjmıza gore 14 general, aıtmıstan fnzla alW\, 1 temmuzJa \aş haddı doUyısıle emeklıje ayrılacaklardır Ote >andan ordu ve emnnet men sublarının •saş hadlenm degrçtıren bır kanur tek'ıfı, Malıve re Bu<çe KomısNonlarında tâdıl edıldıMen sonıa kabul edılmış umumı he>ets ge\k olunmu'tıu Yenı \aş hpdlen •oNİfrlır Asteem«n, teğîncn vc ıiNtcmcı \f. 41 j JZ başı kıdemh \u7bscilii 46 bıııba u lar 52 \arba^!Hı 5o alîaslar 38 tug ve tum general ve nrpsller 60, kor ve or general VP amıraller 65 Mareşal ve bu\uk amualler 6S altı yedı ve sek 'încı smıf askerı memur larla memur \aidimtiliii ve askeri hasta bakıcı hemşııeler 55 daha \ ukarı sınıfl, rrtakı a^îfu nı m rlar 60, gedıkh stıbavlaı 52 eedllı çavu>=lar 43 gedıkh ustçavusWr 4T g'dıVh başcavıısİRr 49 bpsar Iık1 V 'i I Arlnıı Sa 5 Sn S de 2 muhabırımızle konuşuvor, sağda 74 sual soruldu Faiin Rüşfii Zorlu, bazıları Kıbrısla alâkalı olan süaüeri gizli celsede cevablandırdı Ankara, 7 (Cumhumet Teleks) ran ahnrnış \e Bakan beyanlannı Bugun Dış Işlen Bakan'ıgı But vapmıştır çesınin muzakeresı vapılmıştır ^ Bu arada D P mılletvekıllen KaC H P mılletv ekıllerı tarafından soj Arkası Sa 5, Su 2 de rulan 74 soru\a Dış Işlerı Bakani Fatin Ru=tu Zorlu saat 17 00 de ee j \ap \eımıştır Ancak B kan e\\e| la çızlılık karaıı ahnmasmı ıstemış açık otummda sorulara cevap veremnecegını tasrıh etmı=tır Bunun uzerme ıccrıde valnız Butçe Komıs\onu u\elerı ka'm]« gız ılık ka Staden Şırketının sahıblerınd«n kayıb Mustafa Atik Muktazi tedbirlerin »ecikiyor D P Meclis Gnıpıı hııgnnkıı foplantısmda bıı me«îele\i ele alnmacak Ankara 7 TCumhunvet Te leka) D P Meclıs Grupu varın saat 15 t« toplan* caktır Dolaşan sov'enblere gore muktazi tedbııler vatınkı Grupti goı u«ulecek degıldır Zır a r o por Grupa şetınlmemıştır Gene so\ lenöıpne gore muktazı tedb ılenn muzakeresı muhtemelen bır mud<"et Demokrat Eceli ıtıağlub eden çevrelerden kazazedenin hikâyesi çskan şâyiaiar takas! Cemal Tuzını mal u mulkune borclarını da dahıl etmeğe kalkı<sınra Sadeddın Yahm kabule \anasmadı <e nıuamele \apılamadı I/mıt ı ıHuv ısı* Bu^uıı saa^e Turknede degıl belkı de dumada. kı en aUka çekıcı taka* muamı»l»sıne 2 mıllervekılı aıasında Izmıt Noterlıgınde te=ebbu« edılmıştu Oglu ıle %egenımr> \e 3 taraftaru nın ıhraç edılmesıle D P den ıetıfa eden Kocaelı mılle»\ekılı Sadettın Yalım gene Kocaelı mıllervekıh Ce mal Tuzunun tıcarı dııa>etme daır bazı ıthamlarda bulunmuştu Muteakıben Tuzun de Izmıtte \aptıgı bır basın toplantısında «Ma! ve mul kun^u, Yalımın mal ve mulku ıle takas etmege hazırım» dı\e cevab vermıştı Yahm Istanbulda tertıple. digı basm toplantısında takas teklıfını kabul edmce Tuzun d° lrp>nı Milletvekiilerine dair «is<ifa saviaJarıı nın b'lhassa D P çevrelerınden cıkınası dıkkatı cekti Ankara 7 Cumhuın etTeleks) Son zamanlarda Ankarada D P mılletvekıllennın ıstıfalarına aıd şajı çıkarmak adeta moda halıne 'gelmış îır Bılhassa bu ş<\ıaların Demokıai çevrelerden çıkması calıbı dıkkattır Gun geçmemektedır kı fılan veja falan mılletvekılının ıstıfa haben >J >ılmasm Nıtekım geçen gun Içel mılletvekılı Ibrahım Guıgenın ı«tıf< sı haberı de lxn le olmujtur Bu haber Izm 'de çıkan \p sahıbleu hat tâ Ankaıadakı temsıleiM D P ve men \ıb olan «Yenı \siı» ın paz?r gunku nushgsmda vrr lmış \e Ankarava tzmııden \a\ılmıştı So^ le dı «Ankaıa 3 fHususO Kocaelı mebu«u Sadeddın Yalımın ısıfasından sonra bır Demokrat mebusıın daha ıstıfa nı\etınd>> olduguno daır bu sabah «a\ıa'ar ç karılmi'=tır Bu "îavıalarda Içel mebu^u Ibrahım Gur ArT <7S! Sa 5 Su 3 te Camekândakı gazetevı oku>an Tunca},, sırtına \erılecek yuku beklıjen Ethem, Ankara caddesınden geçmekte olan Ahmed ve yanındakının olduğunu goren Husejın, nasıl kurtulduklarını anlatnorlar Esnaf hastanesine gıdıp Nıgdelı Ama olacak oldu mu ınsan 12 \aHuse>ın Çuak Ethem Be\azıd ve şınd kı Tuncav gıbı >aat 10 da çalışMehmed Bugat ıle kuçuk Tuncav ma jeıınden kalkar Kazlıçebme\e Koncavı goıdukten sonra dun bır |evıne gıtmek ıster Çarşıkapı nedefa daho mandım kı ınsnlaıın bır resı K^zlıçesme neresı** Turca\ın kaderı vardır ve bunu degıştıımek gonlu Sırkecne kadar jurumegı arımkansizdır zular >olun sag tera'ını tutturur kıO>le \a ne Tıtneay ne de ote tabcılaıın Mtrınlerıne baka baka sokıleı olumun eşıgıne bu kadar >ak lunda ılerler Okumaga meraklıdır 'aşına^ı hıç bır z man ıstemedıler Tunca\ T n M?tbaasının onune gereıhalde Ecelle bo\ le ıne kucaklaş bnce trenın kalkmasına daha vakıt ncvı kım aı^zular kı° Çn 5 S « f> da Arkası Sa S Su 3 te araba saStanatı, Rektorlere bırer otomobıl tahsısıne daır kanun tasarısının muzakeresı sırasmtla «E\vela Inıversılejc uımersıte haklarını tanualını» dnen Kamil Bnrarun sozlerını Ba^kan kestı 7 fCumhuıı\et Teleks) BMM nın bugunku muzakerelen cııaslnda Unuersıte RoVtorleıı ı ne bırer otomobıl tahsıs erblmesıne ) daıı k r ı " tas<.'isınn muz^ke'esı bıı h^vlı tiitı«nnlı geçtı Sız alan C H P m Hetvekılleıı r'ktorlere bı j rer otomnbıl tah«ıs edı'me^ıne mu Arkan Sa î Su 6 da Istanbulda dün 29 gazeteci yargılandı AM1ON KALD1 ŞOFOR UÇ1U L veıkı gun Isıanbu' ı ntıt osesı uzerındekı Dıl ıskele'i mevkımde Devlet Su Işlerı IdaıeMne I tanbu da Top u Ba^ın M lıc gazetenm Yazı Isleıı Muduru a>a ıd bır araçla çarplşan 70136 plaka savılı kaın\ on deıe^e \u\?ıl<ınm csindp dun bakı'an 17 dav ıda 2^ j snrl gpzftomızdcn Omcr Safi Conaktan guç kmtulmustuı Kamvon vukaııdskı rc^ımde goru'Hugu Ribı Dıl ıskeîesı koprusunun koı ku'uklaı ını paıta'adıktan sonıa \a idzeten i argılanmf=''r Dâv=laıın'Sör da vardn Avnca Vat^n C37» ıı asıh bır saznette kalmıştır Kopıuden »şagıdakı dcrcje uçan 8 i Ba^m Kınununa Aluhalef"t ÎU ı tesi sah b vç ba. nzan ASmtt Fuın ~" ' ı kaza'M ufak tefek varalarla atlatmıstır ra ıle aeılrri!? olup ja'gılanan 7İ Arkası Sa 5, Su 1 de | 1 7 sı Toplu Basın, bırı de Ağırceza mahkemesınde bakılan dâ\alarda, 2 basın mensubu hapıs \e para ce73İarına nnahkum edıldı O/DFMIR TLNCERI TOPRAĞA V E R D I K Sırkecı facıası kurbanlaruıdan genç \e degerh meslekdaşımi7 O7d»mır Tuncer, dun Kadıkov d = Osmanaga camtınde kıbnan cenaze namazını muteakıb Kaıacaahmed < nıoraılıaına defnedılmıstır Istanbul Ekspıes gazetesınde çalışmakta olan Tuncerm bavıagunıza sarılı tqbutu ?kıaba dost \e meslekdaşlar m omuzları uzeıınde Ha^darpaşa koprusune kadar goz vaşlan araında ta=ınjnı«tıı Kalabalık bır toplulvıaun katıldıgı toıene ıesmı \e hususî muhtelıf teekkullcr \c 33?etelcr taıafından 50 kadar eelenk gonderılmıştı Yukarıdakl resımde, ebedî ıstırahatgâhına taşuımakta olan Tuncerm nâ şı gorulmektedır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog