Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

1 Ocak 1959 CUMHUKn'ET dcposundan çıkfığı tahmin etlilmekte dir Dün labah Babıâlıde hafızaJann tlgililer, «Bır taraftan kazanın vu O tauhte teesiur uytndıran bu facia uzeııne Beleaıye ve Vılâyet ta kubulmamasını isteır,ek, dığer taraf kolay koky bır benzerını haurlayama rafından gerekli tedbirlerın alındığı tan da bu kabil yerlerin eski vazı diğı korkonç bır ınfılâk facıas olhakkında tebhğler yayınlanarak ha yette kölmalarına göz yummak telıf muştur. edılmez bir ij olmuştur» demektedir l fam 10 u 23 geçe rekete geçilmışti. Saat, tam 10 u 23 daküca geç» SirArcdan geçen 10 yıl zarfında *eh ler. Bu münaaebetle facia ile ilgilı ola keci v« cıvaruu buyuk bu korku ve rın kalabalık ve merkezl yerlerinde lstanbul heyecana sevkeden bu infilâk, Ebusahnan tedbirlerin zamanla gevşemesi rak teessürlerini bıldıren üzerine lâboratuar, yanıa ve patlayı Tekstil ve örme Sanayii tfçileri Sen suud caddefinde «Neyyin hanla, cı medde depoları v.ı. gibi müeısese dikaıı İdare heyeti âzalan sunları «Yenı Viyana» ot«iinın bulunduğu sdylemıslerdir: lerın sayısı birdenbire kabarmıştır. yerde raeydana gelmıstır. « Bu infilâk ve kazada gözünü infilâk 0 derece Jiddetlı olmuatur Bilındiği gibi îller Kanunu ile vayumanlar lnsaallah, is emni. ki. bir anda bu ikı büyük bina çoklıhklere verilen salâhiyetler arasınd» teminle görevli olanların ka muş veya havaya uçmuş, kerşısınşu husu?lar da bulunmaktadır: Sehr:n içinde ınfılâk. ypnıcı ve tehlıkeli falarma dank edıci son ihtarı yapmış daki «Meserret» otelı ile Ankara cadmaddeler bulunan depo vesaırenin olurlar. Temenni ederız ki bu acı desınde Halıl Lutfı Dorduncuye aıd boşaltılarak zararsız yerlere naklini olay da mesul meçhul vak'alar me 98 numaralı «Tan» metbaasının buVali tetkik edecek ve neticelendıre yanında tarıhe mal olmasın • lur.duğu 1112 metrekarelık ada otuÖte yandan feci infilâke sebeb ola ruLmaz hale gelmı?, daha çok genış cektır. Bunun haricinde ah?ab depol<=r. sinemalar, tiyatrolar, oteller, rak aeşitli ihtımaller ortaya al W bir sahada ise bınsların camian. dük mektebler gibi daiml surette tehlik* maktadır Bu arada bilhasâa, patla kânların camekânları, parça parça vukuu melhuz yerlerin boşaltılması manın bir kimyevi maddc deposun. veya emniyet altına alınması işt Vi da meydana geld'ği ileri sürülmekteYangm da çıkıyor dir lâyet tarafır.dtn ba;arılacaktır. Infilâkı mutckıb 5 katlı «Meserret» Belirtildiğine göre, laboratuarlarda Aynı kanun hâlen yürürlükte buotelaınin butun cam ve çerçevelerı lunmaktadır. Buna rağmen maalesef bulunması gayet tabil olan asıt ase kırılıp, duverlan çatladığı gibi, oteBabıâli faciasının şehir içinde patla. tik ve gliserin kapları her nasılsa kı lın Ebussüud caddesıne bakan cepyicı madde ile ıstigal eden bir ecza. rılmış olabilir ve bunların bırleşımin hesinın 4 uncü katında yangın da den de nitrogliserın meydana gelir kı bu da dinamit demektir. DinamL çıkmiftır. Aynı anda çoken ve kısti ise ufak bir ııı, b!r kıvılcım veya men havaya uçan birv..lardan bir kıtbir ızmarit infilâk ettirmeğe kâfidir. mının enkazı, Ankara caddesi yoBu konuda bir kimyagerimiz de kusundan inmektc olan 20416 plâkalı Fatıh Beşiktaj otobıisünün ön kumiştir ki: düşmü}tür. • Nitrogliserınin meydana . gelme Baştarafı 1 inci sahifede . .. Enkaz altında kalan otobüs Dığer taraften Gazetecıler Cemi J • ' ? i n ">« " e t l k v e « 1 * ™ * ]»» » Enkaz altında kalan otobilün on yeti ve îstanbul Gazeteciler Sendi m u d d e t t»h»"imür etmesı lazımdır. Buna göre, bu maddeler bulunduk kısmındaki yolculardan 4 ü ağır f«kası dun yayınladıklan tebliğlerde müessıf olay karşısında duyulan de ları kaplardan ıızmış ve yerde bir kilde yaralanmış, diğer yolcular oem rın teessürü belirtmiş ve basın men ırtiddet birlikte kalmıj olabilirler.» ları kırarak ve arka kapıdan çıkmak Öte yar.dan, pek çok kimse de in nıretıle canlarını kurtarmışlardır. subl*rından özdemır Tuncer ile dıçok «Meserret» otelinin karşısında vağer kaza kurbanlarının az^z hitu,. fılâkın nitrogliferin infilâkından ç rmm azız hâtıra ferk1 larını anarak bütün yakınlarına beı ' °Wu|unu İleri sürmektedir. zıfe gore trafik polisi Belediye otobü ler Ikinci Dünya Savaçında Alman. sü sayesinde muhakkak bir ölümden sağlığı dilemişlerdir. bombaların kurtulmuştur. D. P. il idare kurulu da, hâdiseden yada bulunduğunu ve tnfılâk, butün gehırde duyulmuı, duyulan derın te««sürü ifade eden nevılerin! »e*lerinden tanıyabileceği ni iddia eden bir rat. patlamanın bu arada facia mehalline yakın semt bır teblığ yayınl mıjtır. Kızılay temsilcilerı Vali Yetkineri mutlaka bir taatlı bombaya aid ol lerde fazlasıle hıssedılmi^tir Matbaamızda da şıddetle duyulduğu gıbı bi müessif olaydan hemen 3 taat sonra dugu üzerinde israrla durmu^tur. tijıi'mızdekı İstanbul Erkek Lisesizıyaret ederek her türlü yardım için hazır bulunulduğunu bildirmı?lerdı r nin bir kısım ırmları kırılmıstır. InKızllay Çape Kan Merkezi yaralılar fıldktan ikı dakika geçmeden itfaiveiçm ilk yardım hastanelerine 5 kılo ye telefon edilerek >ardım istenmiîkan ile bır kılo kuru kan plâzma tır. D'ğer taraf tan Emniyet müdüryardımmda bulunmuîtur. ölü ve ya lüğunde vazıfe goren bütün sivil ve Baftarafı 1 inci sahifede ralıların yardıma muhtac ailelerine resml âmir ve memurlar alârm zıde Kızılay tarafından çeşftli yardım |ı yaya gelmi} ve tahsılıni Galatasaray Lyle »eferber edilerek vaka mehalve Sen Jozef Liselerınde yapmıştır. line gonderılmıştır. Eminönü Emntyet lara başlanmıştır. , ""'""i" 1 ' 9 " 1 ; ' Mesleğe, İstanbul Ekspreı gazete amirliği pohsi dc tam kadrosile hfir lstanbul I?çi SıgorUlfrı Bırlıji d« ı . , ° , , , ., , , , ,. ..... , sınde atılmıs, daha sonra Akşam dıse yerıne sevkedılmiştır. devlet ve hukumet buyuklerıne duy ı . ., . * Ilalkın yardımı duklan teessünl bıldırmı,. her turlü , R^etesme ıntısab etmışUr. Merhum. ' İstanbul Eks Polis ve itfaıye inMâk nvhalltne yardıma âmade olduklarını ifade et | 4 n oönce yeniden n c e ye ll | ^" veıd l t b l Ek mıştir pres gazetesıne intısab etmek üzere j gelinceye kadar. yoldan geçen halk hazırkhlara baflamıstı. Tuncer, Tan derh^l otobüsteki yolcuların yardılstanbul Baıın Teknisyenleri Sendıkasi ise yayınladığı bir tebliğde, matbaasından çıkarken enkaz altın mına kosmus ve enkazı kaldırarak d.ıydugu sonsuz acıyı belirtmekte, va da kaimıs. kaldırıldığı hastanede ve yaralıları taksilerle hastanelere nakzıfe ba^ınde ölen medekdatlarının ha | fat etmıştir. letmiştir. Bdylece, biri koma h«lintıralarım derin bir faygı ile andığını Diğeri de. henüz gazetecilığin esi d< olmak üzere 4 yaralı tedavi altına belirterek, alle efradı ve arkada» Jinde bulunan ve foto muhabiri o aiınmıçtır. Bınaların enkazı Ankara osddesini V rının acılarını paylaştıgını açıkla1 larak meslege katılan Aydın On maktadır. Ayrıca. yaralanan meslek sundur. tstanbul Ekspres gazetesi kapladığından. Infılâkın tesiri altındnjlarına âcıl |ifalar dılemektedir. | n e 3 ay önce ıntısab eden Otuun, da kalan butun lah. ya giden yollar facia patlak verdığı sırada karanlık poliı tarafından tutularak kordon odada dünkü nüshaya yetiştirmek altına alınmıt, bu yüzden «ehir trafiji üzere film banyo etmekteydi. En de aynı «nda tıkjnmıjtır. İtfaiye gelince «1 bulamadı kaz altından b*li kırılmıs oldugu Saat 10 u 25 dakika geçc^Beyazıd halde çıkarılan Onsun da, kaldırıldığı hastanede hayata gozlerini kulesı ve emniyet kumanda odası tarafından haberd. r edılen itfaiy* bu yummustur. yüzden vaka mahallıne 20 dakikada Dığer taraftan hâdise oldugu jı. , g e l e bılmiş ve 15 dakika * su buUrada Tan matbaasının makine daimamı?tır resinde 4, ve murettibhanesinde de İnfilâk if muhiti olan Sikeci vt 10 kisi bulunmaktaydı. | Eminönü civarında çok şiddetli f«Bun'.ardan ooerator Mazhar, bü ' kllde hi'sedıldiğınden on binlerce tün aramalara rağmen bulunama | meraklı yollara dckülmüştür. Baştarajı 1 tnct sahıjede mıstır Diger ooeratörler Mehmed, Biraz sonra vaziyete hâkım olan Ismail Ergun. Faik Talan, Mehmed Uzun, tsak Renkver. Erdoğan. tsmail ve Çetin ağır ya trefık polisi. Beyazıddan gelen tram Son malumata nazflr< n hastaner»h olarak muhtelıf hastahaneler vayları Sultanahmedden geri çevirtlere yatırılan yaralılarla, ayak tede tedavi altına alınmııtır. P:fer mi», Emınonünden ve Beyazıddan g* d<visı görenler gunlardır: leri ise ka7svı rmf'f vaah veya len dıger vasıtalara tramvay güzerEsnaf hastanesinde yatan ağır gâhını vermistir. s a f a m olarak atlatmışlardır. yarahlar: Bu ar«da. Belediye zabıtan ile BeÖ!en arkadaşlarımıza Tanrıdan Ethem Karaboğan, Mehmed Borahmet ve mağfiret, kederli aileU lediye temizlık isle|i personeli da ğa, Tuncty Aksu ve koma halınj[ rine de sabırlar ve başsağlııeı dıle bütün vasıtalarıle birlikte »eferber de hüvıyeti tesbit edılemıyen bır edilerek vaka yerine »evkedilmış, isrız. Yaralı arkadaşlarımıza da «;eç erkek. timlâk ışlermde çalışan vasıtalar da mı« olsun» derız. Aynı hastanede ayak tedaviı Ankare caddesıne yollanmıştır. «Cumhuriyet» aılesi, refıkleri Ölü ve yaralıların enkaz altından »orenler: «fstanbul Yenı Gazete» \e «jstanVdh'de So^ugeçen. Kâmıl Elıçıkarılması jener. Zeki Saka, Sezaı Kargoç, , bul Ekspres» Sahıblerı Halıl Lutfu ! İtfaıje teşkılâtı ile, dıger vazıfe ' Levı Yakir. Sükrü Güzel. Hayeti I Dörduncü ve Mıthat Perin ile bu lılerm çalışması ancyk yarım saat Bengu, Kemal Gerçek. Mehmed i gazetelerin mensublarına; dığer bü sonra semeresını vermij ve enkaz Süngü. Cemal Topçu, Yaşar De | tün kaz=zçde mües«ese sah b ve altmden olu ve yaralıların çıkarılmır, Yusuf Koca, Şükrü Boztekin. müstahdemlerine başsağhğı diler; masına başlanmışhr. Ertaç Engin, Zıya Uluçoğlu. TevVali ile Belediye Reisi felâket geçmiş olsun der: üzüntulerine büfık Uzeken, Mehmed N'eşeli. Ihsahasında tün samimiveti ile kat'.lır »an Çırak. Kemaleddın Cengir İnfılâkın şıddeti Vılâyette d« hisAhmed Yıldız. Ali SağUm. U. Alı sedılmıştir. Makamında çalısmakta Avlanmaz. Bülend Gençer. Muolan Vali Yetkmer, derhrl hâdise hiddin Yılmaz, Alı Fırat, Tuncay mahallıne gelerek bizzat çnl^Tialara Konca, M Ali Tiryaki. Sukran nezaret eünıştır. Dolaşn, Erdoğan Tuksever, Alı Valıden sonra Belediye Reı&i Kemal Önder Aygun. V>li ve Belediye Reıs moaCerrahpase hastanesinde tedavi vinlerı, Emniyet müdürü, Merkez gorenler' Kurrandanı da ınfılâk mahallıne geŞohır Hatlsrı vapurlannın esa«lı tlyas Korkmaz. Hasan Ara cı. lerek çalışmalara nezaret etmişlerdir surette tamirlerıne başlanılmıstır. Hulusi Turademir. Ahmed Aytlk anda, «Meserret» otelinden 3 Bu cümleden olarak 3 vapur Istındın, Jak S»ı ora, Suleyman Acar kişı olü olar> k çıkarılmıj ve cesedy«, 9 v»pur Hahc, 5 vapur Cami lerı sıhhi imdad arabalarile Esnaf Erol Dmacıoglu. Havati Dengı. Ali Kusdan, Metin ASıroftlu, Kealtı ve 1 vapur da Haskov tersane hastanesıne sevkedılmiştır. mal Erdfm. H?kkı Özbilgi, Mubin lerine alınmıştır Bu arada (guvak) F;Tİn\a kurban oian arkadaşımız Bekan. Kerim Saroz tsmet Güngibi »efere musaıd olmıvan gemileBılâhare Tan matbvsında çalısan fnjdu. Mehmrd Çmar. Sabri Bav rin kadro dısı edllmelerine de ka «lstanbu! Ek«pres» gazete^ınin ?ekKa, Ercümend Dannkcı SevhaP rar verilmi'îtir. reteri Özdemır Tuncer arkadaşımıKsya, Fu d Gü/el. Turan Aydın Di^er taraftan İstiiye tersanesın zın, hüvıjetr tesbit edılemıyen bir MâeHdin Coçkun. Kemiledriirı de msa. edılmekte o'an 2 biner ki kadınm ce=edleri de çıkanlarak eynı Cengız. şihk Ş«hir Hatları gemılerınin en hastaneye gotürulmuşlerdır Gureba hastanesinde tedavi zö Enkaz altından yukselcn imdad dazeierinin çizılmesi ve muv?zene lerlersesleri hesabları tamamlanmıştır. PolonSalâhaddın Dojanoğhı. Zıva İtfaıye ve dığer ekıpler kurtarma vava ısmarlanan sac malzemenin de Cucoğ'ı u. amelıyesme devam ederken, enkaz gelmesi i!e evvelce konulan omurSult?nahmed İsçi Sigort ları h« Bİtınd>=n «imdad, kurtarın'» seslerı galar üzTinde insaata derha! başt^ne^rf 36 yaralı götürüİTiüs yükselmeğe başlamıştır I bunl=rdan 30 u ayak tedavi;i yaMi' canın vonşası pıldıktpn sonra bır kılrmş 6, kı' Dünya yeni bir grip salgını Bu arada Tan ma'baasmın bıtışiv ise ya'ır'lmı«tır Yn»trıl»nlar 3 « 'et Y^llpr Zpk"rıv» K?r»dır. karşısında Karamandakı muhtar Ni'reddın ÇaMr Ahsr Ördoğan Roma 6 fa a ı Dunvanın yeni bır N.1 Akdn. İ m?ıl Yalmaz seçim'.erini D.P. kazandı gnp snlgını arıfe ınde bulunduğu Ukvardım ha^tiine'inı» vatırıUr Roma Tıb fakültesi int..ni hastalıkKonya 6 ıTelefonlal Pazar gunu lsr ı^e" lar fakultesı tarafından bıldinlnv» Karaman llçemızm 33 koyünde yapıKadnve Gök?cr v«hmed (kotır «Avustr»l>a grıpi» adı verilen bu lan muhtar »eç.n^lerırın sonuçlar' hastalık hakkınd. verilen malumata bugün alınmı? ve 32 koyde esçimleı ı ma halinde'». OrrM Ö^en. tsmnl gore. bu grip Avustralyada başgös D.P n>n kazandığı anlasılmıştır. Ya! E »ntepe tcrerek ksdeme kademe iierliyerek nız Ethanıye köyunde seçımi S oy A>ak ted vi°i eörenler: Avnıpaya gelmek üzeredo. Sadan Erçetm M Ali Atakcr. farkla C H P kazanmıştır. K^dri Bı'ımserİPr Mebıır? Peu Ha«n O.mancı Tnran Cüriıkı"»tekın itfaive eri Necdet Ç'lık. Mevlid Erçetin. Alman ha^'ane'ine de 4 yoralı gotürülr^üs, Ali Kapıkava isminDepoda teslim, sinema, mektep ve apartımanlara eleküstü, Fabde bir sahıs vitırlıp. S kifive »v»k rikalara da Tüvenan olarak Bolu ADASAL Linyitlerinin peraK e vatanlar Meh Kcnde satısına başlanmı?tır. D'îpr ha * mcd [Mk. Hikrr»' F"Bt Şükrü Müracaat: Tel: 44 7« 47 44 90 13 Ya^sr, Hü ym Bıılend. Pizopiyanı TaRnro an. ?«mı H17I1. Rasım pr Berkman, Halt^ren Mehmpd Nazl^rdır. d* thsan Aıkerlik vazifesini yapmı; 2530 ya?ları arasında. Türk yatınltabaasi, lise mezunu, bfraı lngilizce, Fransızca lisanlanna Şır?U i«tı'n'1p bir mustu Baştarafı 1 inci sahifede DünkU Büyük infilâk Faciası Sabırlı felâket Yurdda duyulan teessür Basın 2 kurban verdi Ölü ve yaralılar listesi •ayı m •ynklaril* haüf atlstmışlardır. Kurtarma ameliyesi projeler hazırlandı, Kurtarma ve enkaz kaldırma ame Çeşitli liyesi sabaha kadar yağmur ve fır Rus roketi ise arzdan 800 bin tın« altında devam etnaLstır. Bılhassa kilometre uzaklaştı yağmurun fasılasız bır sekılde yağ€ Ölmek kaderımızd» yazılı Washangton 6 (Radyo) Ame j Bizler öleceğimize değil de arkada jnası kurtarma amehyeini giiçle}rikada 1959 yılı zarfında yapılacak tirmiçtir. 7ü 1949, Marttn ikinci gunü. . J kalan analanmızın, babalarunızm roket çalışmalarmda aya ve diğeı Sutlucedekı Nun Pafa fabnkan İlk bilânço uzuleceklerını. ağlıyacpklarını dukorkunç btr ınfılâk nev.cesi harab Gazetemizi makıneye vereceğımiz seyyarelere füze sevkedilmesi için şıindüğümüzden kederliydik » eluyor. Fabrtka mevaddı ınfıîâfctsaetlerdekı bilânçoya göre dünkü yeni gayretler sarfedileceğı, uçak Bu sözleri dunku muessif facia ye fabnkan 34 olu 100 yaraU facia neticesınde 39 kışi ağır yarab endüstrisi ile ilgıli çevreler tarafm sırasında bir masa ile buz dolabı car. olarak tedavi altına ahnmış, 126 kışi dan bildirilmiştir. de eyak tedavısıne tâbı tutulmu?tur. Bu çalışmaların şu projeleri ihtiva arasına sığınıp 10 saat kaldıktan Facia lânm gelen tepkiyı yapıKıt'alararası sonra kurtulan dort kişi Boylü yor, Hukimet teşkılâtı, Belediye Geç vakte kadar aldığımız malu ettiği açıklanmıştırmata nazaran 13 olü tesbit edilmiş menzile sahib yeni roketler, deniz yordu. ılende böyle bır jacianm tekrarTan matbaasının altındaki Bal tir. Bunlardan 6 sının hüviyeti enla altılardan lamaması ıçın icab eden burun fırlatılan çok kuvvetli tedb'rlen aldıklarmt bıldmyorlar. şılnuş, t erkek ve bır kadının hüvi roketler, bir milyon kiloluk ateşle kan koftecîsmin imalâthane kısmınYıl 1959, Oeak ay^n^n altına. gu yeti ise tesbit olunamamıştır. yici kudreti haiz yeni tip bir roket, da çalışan 19 yaşmda Celâl EryaAdlî tahkikat nü Şehrın gobeğınde mevaddı son derece yüksek irtifada uçu? şar ve 18 er yaşmdaki Yusuf Metnfilâkiyt fabrıkası olmtyan ve Hâdisenin tahkıkatmı Savcı baş yapabilecek yeni tip roketuçaklar, tin. Cevdet Üst ve Hacı Ulusan dun vrtunde 1 han, 1 otel, 2 matbaa, 1 yardımcısı Celâl Baykalın idaresinde aesin hızından iki misli fazla Con kazanın vuku bulduğu saat 1017 tcza depom, İ dvkkân, tıeoret4 savcı muavıni idare etmektedir. vair B58 tıpi roket uçaklar, türbin den 20 30 a kadar enkazın altında hane buluruın bir mha infilâk neNöbetçi savcı Mufıt Bırsen, infi pervaneli helikopterlerın imali. ölümle mücadele ettiler. Kazaze lâk ânuıdan gece geç vakte kadar tıceti berhava oluyor Ilk bil&nço deler ufak tefek yaralannı İlkyar Füze, giineş etrafında döniiyor vak'a mahallınden ayrıinvımiîtır. 13 6lü. 166 yarah Sovyetier Birliği tlimler Akade dım hastahanesinde doktorîara sarSavcılığın tahkıkatına muvazî ola masl Başkan yardımcısı Prof. Faciamn dehfttinde* duyduğuA. dırırken, bütün ümidîerini kaybetrak İsatnbul siyasî polisi de tam kad Topçiev'in bugün basına açıkladı tiklerini, bir ânda tekrar hayata muz tetssür kadar meraktan da ronıyla »eferber edılmış ve çalışma ğına göre, kozmik füze arzdan döndukleri için neşeli ve hevecanyantp tutufuyoru.z. 5u lt $ene evlara başlamıştır. vel altndığı bildiriîen tedhirler 800,000 ve aydan 500 000 kilometre h bir tavırla başlarından geçenleri Bilirkişi (aaliyyette ol\nmamış olfaydı acaba nasıl bir yol aldıktan sonra güneş etrafında söyle anlattılar: Teknik Umversıteden celbedılen 3 netiet ile karfilatacakuk"' Buffin ilk snn'f gezeken olarak mahreke « Lokantanın imalâthane kıs kisüık bir bılirkişi heyeti de hâdise |ehfr mi havaya tıçaeafct»? girmiş ve dönmeğe başlamıştır. mında öğle yemeŞi için köfte hayerinde incelemelerde bulunmuştur. l*tHi>e efradı, Meserret oteiinın tşin dofrruru bu felâket fcorProfesör Hikmet Bınarkın başkan Profesör, bunun ilk atılan füze ol zırlıyorduk. Birdenbire muazzam üst katlanndan kurtardıkları \nt kun; olmaktan fazla çok tab\rh .. duğunu ve aya varmak kasdi ile bir gürültü duyduk ve kendimiri Uğındaki bu heyette Doçent Mehmet yaralıyı, otomatik merdivenle 10 «rtıe de beklemiyebilirdi! kaybettık Kısa bir zaman sonra Bozkurt ve yuksek muhendis Ha. atılmadığı bildirilmiştir. indiriyorlar J mit Oztepe bulunmaktadır. kendimize çediğimizde toz, toprak Dîger taraftan. Sovyet âlimlerinve enkazın içirrlevdik. Bu sinada lerce ^naniın ferjadı; facia sahneSebeb henüı malum değil den Kabakof, ayın 1 '1 500 000 mikğindeki yerden göılüklö 50 yajlannTahkıkatı idare edenler, infilâk ın Celâl Eryaşann kardeşi, Ahmp^in, Eİnın dehşeunı bir kat daha arttırıda kedar tahmin edılen bir adam çıyaslı bir haritasrnın hazırlandığısebebmi henüz tesbit edemedıklerıni kartılmıjtır. nı. fakat ay üzerine inme deneme bir ikl defa »İmrlad imdsd'» dive yordu. soylemektedirler. Hâdise hakkında Bu esnada kalabalık ansında bir Yiızü gdzü toz İçinde kalan kaxa birçok rıvayetler dolaşmaktadır. Kat'î sinin yapılabilmesi için daha bü bağıran sesini duyduk. Sonra da birbirimize yardım ederek enkaz zede kurtarıldıktan sonra doğruca neticenin bilirkişi Tan matbaasında raporun<ian ve yük bnr haritaya ihtiyaç oldu§ımu dan sıynldık. Büvük bir masa ile haber yayıldı. Halk Sandıgına gitmi^ ve cebinde bu savcılıkla polis tahkıkatından sonra soylemiştir. bazı kimselerin nvahıur kalanlan buz dolabı üstüne vukarıdan de telefonla yardım totedıklerı «oylunan 7500 hrayı vezneye teslim et almacağı bildirilmektedir. Aya gitmek isteyenler çoğalıyor mirler diismüş ve bir tavan mey lendi. mıştir. Jeofizık vılma katılan Çek prcZarar ve ziyan dana gelmişti Masa ile buz dolabı Bir bardak su istiyen bu kazazede, fesörlerinden Novak, buRÜnkü baDerhal Halk Sandıgina koş«r;k Zarar ve zıyanın 10 mılyon lıra arasmdakl ufak bir oda büyüklüIsminin Lutfi Erişçi oldu|unu, Ünisın toplantısmda, yüz'erce Kişinin versite Kitabevinde çalurtığını »5yle civarında oldugu tahmin edılmekteğündeki boşluğa sığmdık ve avazı telefona sanlan bir muhabırirmz aya yapılacak aeyahate iştirak tadır. Tan matbaasını aradı. Karsıma çıdilrten sonra: mız çıktıgı kadar ırîmdad. İmdad'» Sadece bir müessesede kırılan ca. lebine kar?ı, ava gitme imkânının kan bir erkek sesıydi. Yalvararak cPara yanrmak için Halk Sanve bağırmağa basladık » bugünlerde bulunamıyacağmı haljoyle konuşuyordu: dığıne gıtmeğe hazırlanıyordum. Bir mın birkaç gun evvel 12 bin liraya Dört ka?azede hevecanla hndad malolduğu soylenmektedır. ka anlatmak gerektiğini föy'emijdenbire korkunç bir infilâk duydum. ı Ümidimızi kesmedık tçerıde Isterken ve kurtarılmalannı b»kEbusuut caddesıle, Ankara cadde tır. Aynı »nda koca bina çöktü ve toz lerken, kendılerini lkind bir ta 8 kısi yardım beklıyoruz. Şaved bulutuyla enkaz altında kaldım. Bü »inde Vılâyetın karşısma ısabet eden lihsizlik karsıladı Sabahlevin ısın kurtarılabılecek bir vazıjet varsa >ük bir beton parçasile duvar are «Varlık» yayınevinin bulunduğu mak içn yaktıkları mangaldan dü bildırin; jroksa vatan ve mıllet sağ ve Aşırefendi caddesindekı han ve sında sıkıstım. Aklıma kanm ve çobinalardan blr kısmınm, adlıyenin şen atesler etrafı tutuşturdu ve 4 olsun...» cuklarım geldi. Allahtan ümıdi kesarkadaş diri diri vanmak tehlikeMuhabitrimiz, kendilerine, merak medım Dua etmeğe baîladım. 2 seat lol cephesmin butün pencerelermın camları kırılmıştır. sile karşı karsıya kaldı. etmemelerini ve kurtarma ekiplebu şekılde bekledim. Kazma Infilâktan sonra bu civerdaki iş Hepsinln en büyüğii olan Celâl rmın yardıma koçtuklarını bildırdi. ni duyuyordum. Ö Önce ufak bir de hayatı tamamen felce uğranuş duk. Bu muhavereden yarım saat sonlikten içerı ı«ık huzmesi girdi. Son kan ve magaza sahiplerı kepenklerıEryaşar, bine yakın yumurta ile ara yavas yavaj bulunduğum yer ay ni indirmışlerdir. teşi nasıl söndürüşlerini soyle an ra oradan 8 kişi eanlı, 1 kişi ise ölü oîarak eıkarıldılar. dınlandı. Nıhryet gordüğünüz gibi Rüzgâr ve fırtınanın şıddeUnı art Baftarafı 1 inci sahifedt lartı: Allahın mucizesi beni sizlere kavuş tırmasıle kınlan camUrdan odalarda öte yandan C ü P. il başkanı Şe»n « Etraf tutuşunca söndflrmek Bacbakan Adnan Menderes de öğturdu..» demıştır. oturmak imkânsız hale gelmı^tır. leyi muteakıp infilâk mahallmı gor için ateşin üzenne ceketimi kapa «eddin Gunaltay da üzüntulerıni be Bu kazazededen bırvt aonra aynı tnfilâk sırasında Tan matbaasile dükten »onra Vilâyete gelerek Ba$ dım ama fayda etmedi. Bu sırada lirten bir beyanat vermıştır. Gü yerden ikl erkek cesedi daha çıkarMeserret oteli kısmen hasara uğra bakanlık makamında çalısmıştır. bir köşede duran yumurtalar gözü naltay, ihmal yüzünden doğan bu tılmii ve aynı şekilde hastaneye nakmjş ve telefon hatlanle elektnk İnfılâkten aonra bir emniyet ted me ilişti Arkadaşlarıma hemen yu gibi hâdiselere ıık «ık rastlandığıledılmistır. tesisleri bozulmuştur. birı olarak Vılâyet sahası askerî kor murtalan kınp tutuşan yerlerin m ve bunlardan dera abrunası geYukan k«tlarda aahpiM k«İMilar don altına alımruftır. üzerine yapıstırmalarını söyledim. rektiğtni »öylemiş, kurbanların aıSon durum Dığer taraftan Tan metbaasile İsDıger taraftan dün labah gaat 14.45 Bız, elimizin yanmasına filân bak lelerine başsağlıgı. yaraJılara da âYeni Viyana otell; Üniversite Kltanbul Ekspreı gazetesinde çalısaa uçağıle B.M.'M. B^kanı Befık Koral madan yumurtalan kırıp kınp • «il »Öalar dilemiıtir. gaztecıler binanın üst katında kal tabevi; Doğu ve Öztürk mstbaal^n; tan, İç İşleri Bakanı Namık Gedık tefin üzerine attık ve hattâ yapı» i Rcnkver matbaa levazlmaü mağadıkUrından itfaiye merdivenlerıle ve D.P. Genel ldar« Kurulu uesi Sıt tırdık. Bir büyük tepai ıçine kırdı j zası; D<>mokrat Matbaacılar Deraekurtarılmiflardır. kı Yırcalı da Ankaradan fehrunizc ğımız 300 a yakın yumurtayı da \ ğinin kâğıd deposu: Basın Tercume Gazetenm tatıhbarat |efl Mehmed gelmtslerdir. İç Işleri Bakanı Gle büyük bir alevin üstüne attık. Atef • Ali Atakerle, spor muhabirt Bülend Bürosu; Kaynak Ecza Depoeu ve dık, Koraltan ve Yırcalı ılemfılâk devamlı gayretimizle kısa bir za j 3ençer hafif yaralı olarak aşsğıya bir eok avukat yazıhanelerinin ve mahallıne giderek tetkıklerde bulun man aonra scindKJ.» j ndırilmitlerdir. Gene itfaıye, Tan ij yerlejrinin bulunduğu Neyvu mua ve soruşturmayı takip etaaiştır. matbaannın sol tarafınden bır şahsı han infilâk sırasında havaya uçaArasıra insanlar^U* enkazı kal1 Ayrıca akfamustu Cumhurbaşkaağır yaralı olarak kurtarmağa mu rak veya çökerek bır er.lıaz yığını nı Başbakan, Meclıs Başkanı, İç İş. dırmak ıçın çalışan vasıtalann aes1 vaffr k olmuştur. haüne gelmj;tır. leri Bakanı Yırcalı, V»lı Yetkmer, lerırü duy a rak umıdlendutierıni ı Askeri kuvvetler de geliyor Henüz temizlenenüyen enkaz aJ Belediye Baskanı Aygun ve Poli» soyleyen kazazede gurultuler keail ! Saat 11J0 da Rami istihkâm Ubu tında daha baska cesedlerin de bu Müdüru Oktay bir toplantı yaparak dıkçe, olumu dusundukierinı soyle ; rundan gelen b»r müfreze de bajlamüessıf hâdıseyi, son durumu, alı diler ve toyle devam ettiler: lunduğu tahmin edilroektedir. ' rındakl fubflvlarla kurtrrma faalinan tedbırlerı ıncelemijlerdir. c Halil Lutfi ne <üyor? * Vakit ilerl«dıkçe hayattan i yetine i?tirak etmiştır. Bayar va Menderes Ankaraya Hâdise sırasında matbaasuıda ç«ümidimızi Jtesmo^uk. Hepınuz keo. j Otobüs hakkında gittiler İnfilâk esnasında enkaz altında llşmakta • 'i'ı Halil Lutfı Dörduncü; Cumhurbaşkam Celâl Bayar, dunizı olumc hazıırlıyorduK. Fakat i kalan Beledıye otobsü soförü ömer kendisile / .. .şan bir arkadaşırruza: Bacbakan Adnan Menderes, bera bu ook uzun surmuyordu. A^z da; < Bu bır suikasddır. Matbaama berlennde İç İşleri Bakanı Dr. Na Oısa yasamak unudını aklımızdan | Ozolgun sağ kolundfn hafif yara^ lanmıs, bıletçi Mehmed Narlara ise bomba konulmuştur;» detniştir. mık Gedık, BasmYayın ve Tu çıkarmdk ıstemıyorduk. Çıkmayan j hıç bır ş«y olmamıştır. Kesılen bilet Başbakan Menderes; Halıl Lutfl rizm Bakanı Server Somuncuoğîu cand<ın umıd kesılmez deyıp yenı! adedme nazaran içinde 35 yolcu ol Dörduncuyu Vilâyete çağırarak ve milletvekılleri oldugu halde bu bır hlzla imdad ıstemtğe devam • ı u anlaşılan otobüsten 4 kiji cğır ! kendisile bir müddet görüşTnüş gece saat 20 de ekgpresie An'caraya dıyorduk.» Amerika roket çalışmalarına hız veriyor 4 genç, enkaz altında 10 saat kaldıktan sonra kurtarıldılar Bayar, Menderes, Koraltan vo vektller facia sahasında yar • '• ' "••^•»Vrdır Şehir Hatları vapurlanndan 18 i fantir adiliyor Anmeo; Yuaui, Cevdet v t H a a | saman u m a n bır delık açıp zın aitından kurtuimak Fakat açtık^ar. dei.ğı be« dela grey derlar kapatmıt. Bu oniarıa sınırlerıni busbutun bozmu$ ve umıdsızliğe duşurmuj. Ceıâi bu an ıçın: «AçtığımJz delıkler kapandıkça kalbienmudeiu umıd îfikian da bır kere daha »onuyordu. Eger sığmdığımız masa ve buz dolabının mukavemeü gıeyderlerır. y:ğd;ğı toprağı taşimaya yetmeseydı, bız toprağın altında diri diri gomuiecex ve oiecektik» ciı>or. Daha sor.ra, aort arkadaş enka ' zın aitmdan kurtanlışlarını da şoy ı 1« anlattılar: I < Bırdenbıre çok yakmımlzdan bır greyder sesı duyduıc ve tepeden , açüğı bir deak gorunau. Greyder böyle üç defa uzerımıza geldı ve gıtti. En sonuncusanda çok \akmı, mızda bu dehk açıldı. Hemen yerden bır tahta aldık ve dehkten sallaroaya basladık. Bızı kısa zananda görduler ve ge'ıp ku'taı.iı^. > Egemen BOSTANCI Telefonla muthiş bir mulâkat Dun sabah ınfılâk sahası ve cı , varı bir mahşer yennı anJırıyordu. İtfaiyecıienn merdivenlerle kurtardığı yaralılar; dost ve akrabalarıle kucaklasıp öpusurlerken yakınlarını arayan ve goz yaşı doken yuz I GRiPiN ve NE2LEYE karşı GRıPıN BOL MIKTAEDA ECZA DEPOLAR:NA TEVZİ EDILMıŞTIR. DENIZC1LİK BANKAS! L Şehir Hatları İşistmssi Miidürlü^nJcn: # Teklif İsteme İlânı 1. 2 3 4 Asağıda isimleri, keşıf bedeileri, muvakkat teminat'arı ibale tarıh ve saatleri yazıh iskeleîerde yapılacak ıs'er için teklıf almacaktır. Bu işlere aıd ihale dosyaları her gün iş saatlerınde İş!etmemi« İ.B. Basmühendisliğınd e gorülebilir. Tekliflerin eksiltme şartna melerindeki esas'.ar dahiünde verılmesi sarttır. Postada vâki gecikme'er ksbul olunmaz. İşletme. ihaleyi yapıp ya orranakta veya d Vd'ğıne yapmakta serbesttir Muvakkat teminatı 3.780 T L. Ihale tarihi ve saati ^ 1 19=İ9 perşerrı'ne saat 14 te IYI EVSAFTA LİNYİT #MEMUR ARANIYORH Yapılacak işler Keşif bedeli 1) Kadıkoy iskelesi tevsii işi 75.442 00 TL. 2) İzmıtteki barakanın yeni yerine nakli 9 977.06 TL. mıstır. rm \vrıca 4 k i i lerde ve ec7arelerde av^k tedavî=î eördüŞii ve vaiırıldıjı bıldı açina memur «ranıyor Biraz da Almanea bilenler tercih edilecektir. Referang vermesl şarttır. tsteklilerin (MEMUR) rümuzu ve kendi el yazısı ile vaziyetini bir mektubla (Posta Kutusu 832 Galata) adresine bildirmelidlr. 15 11959 perş?mbe saat 15 te Yeni yılın dost ve muş terilerimıze hayırlı ve nfturhı olma nnı dileriz. 500 T L.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog