Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

T Ocak BIMGÜM 4Ü Genç bir Japon yolcu, bindiği uçağı 'Nesilden değişen moda,, h&vadadinamitîep^rcakm»"* Japon Alfa Asaka uça§ının yolcuları eğer hâlâ sağ iseler bunu mucize nevinden bir tesadüfe borç ludurlar. , Yolcular arasmda biri. hem dt 19 yaşmdaki körpe karısile gezme, akraba görmeye gidecek ka,dar keyfi yerinde 31 yaşında bir genç adam meaer koyu bir ürnitsizlik içinde imiş. Bu dünyadan iinamitler ateş almaz. göçüp gitmek istlyormuş. Uçak İntihar namredi o zaman tuva800 metrede uçarken adam elinde letten çıkar ve hostese emreder: bir paketle tuvalete çider. Pake«Açın kapıyı. hava ılaea&ım.» tin içindeki 23 dinamit çubuğunıı Hostesin kımıldamadığını görünce çıkarır. Ateslemek ister. Maksadı kendi atıhr, kapıyı açar ve karıucağı berhava etmektir Fakat rü sının dehşet dolu grizleri öaünd«. ı tubetten mi voksa bir mucize mi. kendini boşluğa bırakır. Ş&» Hava ve saha müsait oîursa, iddialı bir ntaç Personel Kanunn hakkında Sosyoio?fa*<a B a h a ve televizyon Üç sosyoloö 10 14 ya? arasmda 4500 kız ve oölan üzerinde «televizyon ve çocuk> nrllı büyük bir denerrrevi bitirmişleTdir. Netiçe çok «andır. çoc.ık hunırsiiî ve dertli çocuk kartar lelevizyons düşkiinlük E"stermiyor. Televizyona d««HcCT«ine dtfşkfltı eo euklar biie kativpn rtirçınİBşmıyor veva renbelleşrmvorlar. En sevilen proiramlar heve«»n ve rrmcer» fiimieri. (Hsvvsn hikây#!»rirrf eok kiiçükW «eviyor/1 tam b©hemdi, bufiün ise bir s?norita, bir kibar kadın Fakat şimdi iki Amrrikayı doBuones Aires'de halk eteğinin ucunu (ipmek için birbirile yarış laştıkUn sonra Parise bir Senarita. mıştı. New York'ta locasmdaki çi tam bir hanımefendi gibi dönüyor. çekler ancak bir kamyonta taşına Çiinkii parmağında bir halka var. bilmişH. ÇimHi Pariste. Kocs Pa Adı simdi Senorita Acnesse. Meşhur bir İspanyol hukukçusunun ri<=i büyüliiyor. Me?hıır İspanyol dansözü Lar oğiu onun hem âşıkı, hem kocası, men Amaya'nın hayatı masaldan hem kitaristi. Ona sahnTİF Hns farksı?:. Bir çineene kabiles'nde 'i^vai^rı çalıvor. dojjar. Okula vprirler ama dabs beş yajında cedlerinin bohem ka r < T damaHannda cojar. Ci l2PT'' H rin çektijH çileleH anlatan yam' sma srrroı Ivi bitmnk «nrtlle. De tiirUüipr dilinden rirışrnez. r| t»ktif filmleri bit vnslnrn pek r«riT S"nra r*'5' dp kardeşifri. ann •tmomektprlir Bir HiiyiikleHn rliın baba«ı tvırnpipre çıkar. Hppsi Ü 5 yası çocuklsn jmrrorsk ksdar fl tiine titrer. Yanına yanaşılmaz kı plendirmiyor. Ayni jekiiH* çoeufc nn. Psriste ilk dsnslannı seyreden lan top tiifpktn fa*1* eski. hıçak ler ona «ateç piW raks ediyor.' gibi uf»k silârılar hmrecsnlandır d»rler. Gpnp de ailesinin dizini' makta v k dibinde yaşar, sigara parasını gü: l'ik VıarclıSmi biie empresaryosur dan alır. Baleriu aşkı r Btr Plâstik kaplama çelik, inkılâb yaratacak tn«ilter«d« bir çelik fabrikası 11» bir pll*tık imalitçısı tesüdüfen bir y*m*>kt« bulufur ve kendi mesleklerinden söz açarlar Ortaya yepyeni bir madde çıkar: PlSrtik k plama çelik. Bu çelipin ne boyanmağa, ne de psrlatılmağa ihtiyacı varaır. Mutfakta bir inkılâb yaratsc ktır. Daha şimdiden çamasır makinesi. buz dolabı, sanrlalve masa. dolabdan tutun da saate VJrana kadar türlü eşya ondan yapilm?ktaâır. •lulcnk Doktonı f!e »vlenen îiize! Balerina Vioietta Elvin ünlü san'tkârlann çoğunun tam aksine. sessiz *a dasız nikâhlanmıçtiT. Merasimde iki şahitle nikâh mernurundan başka lcimse burunma mıştır. Vîoietta'nın esmer ve vakışıklı ttalyanma bakışlarmlatı i»ık ve n»îe ^şdı^rı »övleni/OT. S2 yasmrta 'içüncü defa a?^a erişmekte bir bajks heyecan olsa gerek. Aşk ve Yoga Prenses Margaret*in unutıılmaz »evsilisi Townsend, Spenara'da iken bir Hindlinin yapt^âı yoga'ya h?yran kalmış ve ondan yoga öğrenmiştir. Şimdi bürosunda zaman zaman aynı şeyi yapmaktadır. Belki böy!«ee büyük aşkmı unutrtıaz ama. uvurur. Merhaatet... durunuz! FAY TEMİZLEME TOZÜ ALDIĞINIZ ZAMAN VAvınun Kalite bakımmdan rakipsiz bir mükemmeliyöte erişmiş bulunan FAY Temizleme Tozu üstelik ikramiye de dağıtıyor. FAY kutulanna kağıt 50, madeni 1 lirahklarla hoş sürprizler rastgele serpiştirilmiştir. FAY aldığınız zaman kutunun mulıtevapma dikkat ediııiz. FAY Temiıleme Toıo bulaşık kaplarını tertemiz yapar FAY Temiıleme Tozu yaglamp kirlenen elîeri tertemiz yapar FAY Temizleme Toza otomobil lâstikleriai tertemiz yapar Pazar günü yapüacak Gatatasaray Beşiktaş maçı için hazırlanan Beşik» taçlılar dün de Şeref »tadında bir antrenman yapmışlar vt kültür^ir.ik ile ta«layan çalvçma dah» tonra çift kale ile sona ermiştir. Paıar günkü maçta bir müddet önee kadrodan çıkarılan Recebin de oynayacagı kuv Kutlu Payaslıdan «arkılar Î1.Î0 VeHarbokulları spor bayramı vetle muhtemeldir. Bu arada teknik rem '1 nujm»Savas Haftası miin^sebetile ko 2! 30 Gönül Akır.dan sarkılar Ankara 6 Her sene yapılmakta komite Izâsmdan Hakkı Yeten Reolan Harb Oku 1ları spor bayramı bu cebin ancak form tuttujru takdirde 21.55 Senfonik mürik 22.45 Haberler 23 00 Gece konseri 23 30 Güreş lig maçlarının 9. haftası da sene şv:bat haftasında îstanbulda ya kadroya »Un«cağını da ilâve etrni»tir. Dans mü7.i£: ?ı Ol Proeram ve kapa kapanmışur. Son puv?n f durumuna I pılacaktır. SOLDAN SAGA: gö>'e s^rbesUe Sümerspnr 92 puvanla 1 Muhalefet partisinin bir ilçe hiinH. Demirspor 78 puvanla ikinANKAKA konjresi dolayısile hâdiseler çıkan İ T 27 Açılıs ve program 7 30 Kerı ci. Kssıropsşa 55 puvanla üçüncü. vilâyet merkezimiz. 2 «Muayyen sık « b a h rrilziji 8.00 Haber'.er Altınay 4 puvanla dördüncü. Fatih 7 bir esasa göre tanzim et!» mğna 8 15 Şark'.lar 8.S0 Sevilmi» parcaçlar Gürrş 26 puvanla bcsinci, Beşikrss sın» bir emir. 3 Asy:da milyon 8 45 Saz eser'.erl 9 00 Kpnnııs. ve Topkapı 24 er puvanla altıncı ve it larca insanın Tanrı tanıdsğı esrarlı yedinci, Denizgücü 16 puvanla so1Î27 Açılı? ve proeram 12.3© Ka nuncu durumdadır. ; bir mabud, çevrilince ehli hayvanrısık haflf yemek 12.55 Kü. lardsn biıüe karşıkşırız. 4 Kar çük Stüdyodan be» münği 13 00 S»r Greko Jîomende ise Defterdar ve | Vefa profesyonel takımı liglerin so daklka şısındakini elem ve kedere düşü kılar: Rııa Rit 13 30 Haberler Besiktaş 71 er puvanla birinciliği tut nur.da bir Avrupa turnesine çıkacak tır. Yugosîavya. lsviçre ve tlalyadan i rememek. S Teslim olma hali, 13.45 Türküler: Ramazan Seises maktadırlar. Puvan durumunun diâer sıraların. 1 teklifler alan YeşiLbeyazlı idsre he eski devirde sevişenlerin birbirle 14.00 Küçük Konser 14.30 Ş^rkılar : yeti yap'iğı toplantıda bu teklifleri rine gön:'erdik!eri. 6 İstanbulun Nimet Ergüder 14.45 Dı.ıs müziü da şu takımlar. bulunmaktadır: 15.00 Kapanıj. görüşmüş ve müsbet bir karara var 3. Fatih Güreş. 4. Kasımpaşa. k'zaîarırdan birinin yansı. sular 11 ocsk pazar pünü Bü\ükadada . . • mıstır. Vefalılar ilk 8nce Yuposlav Ferjpratrror.un tertip ettiSi kır koşuAltınay, 6. Derrirspor, 7. Topkapı. (eski terim bir keîimenin çoğul 16.57 Açı'.ıj ve prorran: 17.00 Ba Deni'^ücü fl. Anadolu. ysda daha sonra t^vicrerle ve ttalya =u yapılacaktır. Bu müsabskalarria şekli). 7 Çok mükemmel İngiliz I :e sa'nneierinden İS 00 Türkiiler : da karşılssmnlar yaptıktan sonra muh niPRafeler şöyledir: içkisi (iki kelimei. 8 Bir harfin Muzaffer Akgün 17.40 Kayıp mek. temelen Almsnyada da bir maç oy. Büyükler: 7500 metre. pençler: 4000 okunuşu. Hind Avrup? ırkı men rupları 1" 45 Dang ve caz sarkılar: 100.000 lik staddan yeni nayacaklardır. 18 00 Radyo Küme Fssıl Hey»ti metre, yıldızlar: 2500 metre, kızlar: subu. Veflılar da Eyübe giderekler 18.30 Radyo Salon Orkestrası 19.00 înftfl nf>e. bir haber (!) YUKARin.AN AŞAĞIYA: Verem Sava« Haftası münasebetile koProfesy.ınel birinoi lig t"kımları 1 Bir zamanlar Hindistanda nusma 19 10 Şarkılır: İncf Atalay Haberi spor çevrelerinde memnu bilindiği gibi mühim maçlardpn ön Fenerbahçe 1 00 kişilik atlet hüküm sürmüş Türk hükümdarla 1930 Haberîer 19 45 SarkıUr: N'Jr niyetle karşılanan 100.000 lik stad ce Eyüb Sultanı ziyaret Ptmektediv kadrosu kuruyor rmdan (ismi ve lâkabıV 2 Katert Erpek 30.00 Kıhrış Saati 20.15 meselesi hususunda alâkalılar bahsi ler. Bu riirrleden olsrak Vefa futbol Radyo Gaz'tesi 2fi.3O Küçük Koro nıüşterek kanunu çıkmadan bu stad H?b?r aldığımıza göre Fenerbs'iM şıntı illetine uşramış familya (iki cuları da ptzar günü yapüacak Ada21.00 Yeni Bu'.uslar: Rıdvan Teıel kelime). 3 Tersi dönencenin eski 21 10 Küçük Stüdyodan be$ daklka isinin ele alınamıyacağını belirtnıek let maçı için Eyüb Sultana giderek kulübü atletizm şubesinin ele alnrş olduğıj kalkınma programı gerecintedirler. dua edeceklerdir. adl idi. 4 Ekseriys aşk yüzün 21.1.1 Sarkılar: Reeep Blrglt 21.40 tlce. büyükler. gençler, yıldızlar vs den sahnede ve hayatta cereyan ham Gençer ve Arkadaslarl 22.fi kızlar kategorilerinde cem"an 100 ki ] eden. başına bir harf getirilince Viyolonsel Melndileri: Muhittin Sadak şilik bir k?dro teşkili için iki ayrirn 22.30 Edeblyatımi7dan Portreler : simdilik bedava aldığımız bir nda beri yürütülen faaliyetler gelişmek. belirir. 5 Bir sıfat t?kısmın ter Cenap Özkan Î2.40 Sonat 23 00 tedir. Unutulmayan »esler 23 15 Haberler si. «çok fazla Fenerbahçe atletizm şubeîinin muh 23.30 Program 23 3.1 Dsn« mÜ7.iği teüf kürrelerde mevcut a'iet adeHi yaşh» mâna^ma 24.00 Kapanıç. hu artış neticesinde lisanslı olar?k iki kelime. 6 tstanbul Belediyesi 72 dir. Şube mayıs ayaıa kadar at Fas hükÖTn^tiAnkara 6 (Telefonla) Türkiye let kadrosunu asgarî olarak 1000 6 SEHtR TİYATROSU nin başkentinin Eskrim ŞamDiyoTtası 3031 ocak ta iblâğ etmiş olacaktır. S;λ1 21 dc iki başı. çevririhlerinde jehrimizde Orriu*v:nHp DRAM KISM1 lince dünya yü Mevlud Göksan DÖRT ALBAYIN AŞK1 veya Göl çazinosunda üç sil.îh üzünde yayflmış Pazartpsı akçamlan Hataya gidıyor zerinden yapılacaktır. Bu şampiyoesaslı dinlerdenUünkü bulmacanın trmpil yoktur naya fstaibuî, İzmir. Bursa. EskiAr.kara 6 (T<=le:oplaı Güreş TeİPfon 44 51 57 biri ile kars< halledilmis «ekB j Okul spor yurdl"n karşıiaşmalanna şehir ve Ankfra ekipkri iştirak M;rke7. Komitesi Hz^'^i'inclan Mevlasırız. 7 Tersi Div"n edebiyatmbugrün muhteMf »aha ve salonlarda ed^cek'erdir. !ut Göks^n Hatayda 111!? tarihlrri da boy karşıbğı kullanılırdı. 8 YENİ TTYATRO dev?m edilec«k. Bölge şampiyona için hazırlıklara arasmda açılacak kurs icin HatHya Saai 21 rle Çift sayıda ikramcı ve eli açık BİR KtUO NAMUS Kız Lisesi voleybol maçları şimdiden başlamıştır. gidecektir. kimse (iki kelime). Salı akçamlan tpmsil vnktuı Drarr Eminönü ösıenci lokalinde ya.pı ve Komedide pazaı günlerl «aai lacak olan Kız Liseleri voleybol maç 1530 rrüittne Tclefnn 44 04 0 H larme sapt 14 te tstanbul Kız Lise5İCumartesl ve Çarşamba gtSnlen Işık Lisesi karşılaşmaşile başlanacak ' s a s t 14.30 Cncak Tlyatrosu tır. İkinci maç Cajploğlu Enstitüfü ı * * * Altı odah daireler, kaloriSaat 21 <1p ile Kadıköy Ensti'üsü ar«sındadır. ÎSTANBUL BÖLÜMttNDE fer, parke, boş teslim, 110 bin Günün son karşılafmssı ise Çam!ı?a KÜCCK HAMMIV B\K\SI lira. Aynı binada 5400 lira Orta ile Kasımpaşa Orta ar»HSindadır. Tem«il gilnleri Cutna cunıartp»t. iradlı ufak daireler 60 bin. pazar matine ve t u v a r e Eıkek Liseleri rutbol maçlan Tel: 48 59 62 Tiyatroi^rda Giffler «aat 12^<> açılır Dört a\Ti sahada yapılacak oVn KARACA Tel: 44 66 66 futbol maçlarınm programı: Civciv, Piliç, Tavuk yemleSeref: Saint Benua Tophnne, H. MVSTEŞAR BEY rinin kilosu 60. Buzağı yemi Paşa Eyüb Kıırrndı 3 porde H. Paşa: Kuleli Çapa Öğrprmen. 55, Koyun, Keçi, Besi sığırı Yazan: Rrflk K<ırd;iE P=7.artesinden maad^ı Avusturya Lisesi Deniz Lisesi ve süt ineği yemlerimiz 50 hpr gecp saat 21 cic Vefa: Atatürk Lisesi Yeni Kolej. kuruştur. Cumarietı ve PaTar matine 1* da YEM SANAYİİ TVRK A. Ş. Pcrşembe Suvare ve Cumartesi ma Yapı Enftitüü K' bata? A. S. V.: tftanbul B. Tıcaret, İstine talohe ve halka tenzilâtlıdır Ankara Fabrikası Tel: 19140 tiklâl D. Şakafa Konva Fabrikası Tel: 2133 b( r r Senelerdir Personel kanununu bek iiyerek teselli oluyorduk. Ümid v«r j Fransada, Nis'de t nesilden nesle lıktan iyidir felsefesi bile artık biz ı moda» admda bir moda gösterisi ! ] e ri teselli edemez oldu. tertiplenrmştir. Nisin meşhur cadU5S9 mali jnhnde memur m*aş ve desi Promenade des Anglais'de muh ücrettatrıc yapılacak rammın vey» ikrajniyelerin m«hiyeti ıtelif devirlerin kıyafetlenne bürün verilecek müş giizel k«dml«r £İ>renleri hay ! meçhulümüzdür, gerçek olan, 1939 mali yılında memur maaş ve ucret. an etmiştir. ' Bizde rle burte benzer bir fcas lerine bir mikt^r zam yapılacağıdır. Nlemur ve hizmetliler diye iki gru teri yapılsa hayli enteresan olurdu diyeceğiz ama akiımıza İstanbul pa •ayrılan ve maaş ve ücretleri 400 liranın dununda bulunan bizlerin caddeıeri geiiyor. Şaîvardsn çarşaaeıklı durumları hakkında gazetelerfa ve son Paris modasına kadar de yazılan yazılar bir hayli kaba. biz kaç devri zaten sokaklanmızda rıktır. Bunlara ilâve ediîecek bir yaşıyoruz. çok husular bulunmasına rağmen bendeniz yalnız bir iki noktaya temas edeceğim: 1 Bir çok resmî teşekkül ve mü çsseselerde (Belediyeler dahil) barem dahili «slî maaşlı kadroların kifayetsizliği dolayısile, 3636 sayılı kanunun haricinde olarak müteferrik müstahdem sıfatı ile personel çalısAmPrikn'Jfl okul kuçaklan sayısı tınlmaktadır. Bunl< r doğum ikramipı kesi düsündüreoek bir şekilcle yesinden. çocuk zammından ve ölüm . aTtmnktadır «Bu islr ilgiü klinikier tazminatından istifade etıirilmemek\"e çocuklann bir revi | ( e < j i r l e r J s i va tandaşlaı dahi bu h' k tutuu'dukları k;in lardan istifade ettiıilirkeıı müteferrik orıdan katt'klan. bu korkunuun b* bizmetlilerin bahsi geçen yardımzwı bir panik halini alrtıgını «öyle lardan fayıi landıııbnamalaıı mağmckt^dirler. Mütchassıs'ara eö^e duriyet'.erine ;ebfb olmaktadır. Mebunun scbebi okuldan nefret leğil mur ve isçi çocukları ile bi?im ço j çok daha başksdır. Çoğıır.un annesi <ukların arasında herhalde bir f?rk , j cooıığun* fszla diişkünrliir. Çocuk olma*> gerek. için bu yiizden aynİTisk guc eel î Urun seneler müteferrik müstahdem olarak istihdam edılen bu MlLLİ ,TiekN> ve bu isteksirük aitçide bir (İEÇEN SENEKI TIR.MVAYA İŞTİKAK KDKN jribi kimspler, barem dahili kadroya TAKrMTAlIZ BITRSAPA KAMPTA korVu holini »Imaktadır Bunun için geçmtk istediklerınde. kendilprine okul k«<"»klanrı drivmek d Şil, »n rrüktpseb hak tanınnı'maistadır. Bun larrava ca!ı«Ti3k ve lar hastalaııdıkları takdirde ilâc r*bnvlaz rlpms'sını vıırmamak Iâ7im ralarını kendileri oderlrr. istir hatlerlır ri 61 günü tecavüz edince de işlerine iıihaypt verilir. Ac^ba. bıınİHrırı durumlarımn ağl»m bir c^asa b»sl nm^ı icin. muay ypn bir müddet müteferrik müstahdnn olarak hizmet ettikten sonra barcm dsbili kadıoya nakillerinı isDomifinalleı1, «A» ve oC> ile Sofya 6 (Hususi) tpriiklrrinde müktccb h klannın 1 3 Jüniorlar şani'piyonası için burada «B» ve <D« zruplan galip'eri aranır.ması h\ısıı=ıında bir kar.un yapıl*maı mı. ve böyle olması doğru degi' haz:r!ıklar şimdiden baçlamıştır. Fut sında oynaaacsktır. bol Fedeıasjonu gclecek ekiplerin Genç takınıın hazırlıklan midir''. Kalifovniyadnki kurak topmektubla kafileleıini bildirmelerini 28 Mart 8 Nisan tarihl«ri ara ; istemiştir. Ekıpler ve kalacakları otel rakaları Artsrktik'in huzları svıler, antrennıan günleri tesbit edilme sında Sofyada vapılacak olan Genç 1 yacak. Oeeanosraphioue F.nsMillî Takımlar Şampiyonası için ye başlanmıştır. titüsünden Profesor Isaar'in ; 40 bölge taklmı 9 grupda şubat Turnuvada gruplar proi??i budur. Böylece RittikP=rU G Bulgaristanda Bey ayı içinde Anksrada o>"nıyscsk taçç yayıla:ı kurakbk önlcncccknplmilel Futbol Jünyoıian Tur kım Mart ayı baçında tespit edil«tir. Kaliforniya ile Antarktik ar e k k a m 6.57 Ac.l.s ve protr.m 7.00 Gun mıvasınıa teşki;ine dair 21 aralıkte P a almacaktır. rssında 16.000 kilomctre gibi avdın 715 HaTİ' melndiler 7.45 yapr.ış oîduğu toplantıda. Avrupa bir mesaf^ vardır Ve bir aysH.ibevier R "0 ss^af.5'lardıın birer B r u p a bcıg'i maksada râm etmck koc"!»Ll v , r t ı s.M Karısık hsfif mti7.ı): Futbol Birliği Komisyonu 4 ay is deği'dir. Fpkat bıı drv 9 00 Prr>gT»m ve kapanı». ayıılan 18 mem'eket takımları ara Sllâhll K u v v e t l e r basketbol buz k'itlelerinrlen valr.17 bir ta1200 Ho sında yapıhcak kars'laşmalarin ta11.57 Açıli! ve program şampiyonası nesi bile tekmil Güney Kaliforvard Barlow ve mıızlti 1230 Zek' rihSii tcspit etmiştir. Ankara S Mart /<ının ortala. niya'y^ bir yıl yetrbilecek içm» Mıirenrien sarkılar 1255 Serbe't saat o A» Grupu : Polonya, Bpiçika, 1 3 00 Haber'er 13.15 İUIyin yıl. rında Brüksel'de oynanacak ordular !U».T.I spğhyacaktır. Aysberg proFransa, Doçu Almanya. di7jarı löylüyor 1 3 30 TeMeıv tel* arası basVctbol çampiyonasına hazır jesi ^afbinst^n'Hjı incelenmekj fÖMİ oâl* yayınıt H30 Cesit'i ha«B> Grupu : Türkiye. Romanya. lanmak üzere, silâhlı kuvvetler 19."9 te''ir fif mü7İk 1500 Musette Orke'traları İngiltere. İtalya, Yunanistan. şampiyonasınm şubat içinde Istan 15.15 Mus'afa Seyrandan sarkılar «G» Gı;upu : Yugoslavya. Batı bulda yapılması düşünüimektedir. 1S.30 F.ddi* Wa;T,»r vr OrkestTS'i Almanya. rMland», Bulgaristan. İS 00 Propim ve kapanış. Garnizon Vefa maçı «Dn Gruou : Macaristan, Lük18.57 Açılıs ve profîram 17.00 Bıll tehir edildi Hsley v» Cimetlerind«n Rockn Roller seTburc. İspanya. Avusturya. 17.S0 İnces«dan Ferahnak F»sh : 4 grupun maçları, dömifinal, Dün yapılması icabeden Garnizon Fahri Kopuı idare»lnd« 18 00 Dans klâsman ve fina' mac'an tarihleri Vefa maçı havanm muhalefetinden mü7İ*l l»30 Soor haberlen: Kemal ötürü tebir edilmiştir. bi'îhsre tespit pdilec*ktir. : p e n l î İR 40 Mü'ıkiye Ecevitten sarTıımuv; nizamnamesinp erire. ! kılar 18 55 Serbest saat 19 00 HaMillî atletler toplamyor , l,, 19 15 Tarihten b!r yaprak her Erunun hirincisi dömifinallere Millî atletizm takımınk çağrılmıl 19.20 Serb**t saat 19 25 Yurttan s f kstılacaklardır. olan atletler önürrüzdeki pazartesi ı 19.50 Z'raat konusması 2000 günü Federasyon bürosunda Federas Kıbri! S'ati 20 15 Hadyn Ga»t*5İ i yon reisinin başkanhğında toplana50 3" Serb«st wat 20 35 Piy»ro ve Klavio'irıle haflf melodller 2100 i cpklardır. İSTÂNBULSPOR BEYKOZ BUGÜN KARŞILAŞACAK Bugün Dch.ı»bahçe stadında saha ve hava müsait olursa profesyor.el iigin dördüncü haftası için lstanbuL sporla Beykoz saat 14 de kar;ılaşacaklardır. Liğin ilk devresinde 22 berabera ka'an iki rakibin bu gün yapacakla. rı maçt3 da aynı npticeyi tekıarlama ları çok mümkündür. Gerek İstanbulsporun ve geıek Bey kıffiun lon haftaiarda çıkard.Harı oyunlar ve elde ettikieri neticeler bize bu tahmiri yaptırmakta'iır. Beykozluların Karapümrüğü 50 yendikten sonra Galatasaraya 60, Fenerbahçeye 3.0 mağlup olmaları, takımlarındaki ahenksizliği göstermektedir. İstartbulsporlular ise, lişin ikinci devresinde hatları arasında irtibat bulunmaması dolayısile henüz galibivet temin edememis'ipHir. Profesyonel İigin kurulduğu gündenberi iki rakib 15 defa karş;la^mışlardır. Bu 15 maçtan B tanesini (10. 10, 21, 21, 21, 32) İstanbulsporlular, 1 tanesini de 311 Beykozlular k^zanmışlar, 8 taneT de (11, 11. 11. 00 00. 00, 00, 22» beraberlik'.e sona ermiştir. kaçakiarı G. Saray bugün kampa giriyor Paıar pünü vapılacak B G=>lats=aray maçı için bazırlanan Sa rıkımi7.ılılar dün de bir aptrcnr^an yapm.slardır. GalatpsraylılaT yarın Ali Sami Yen stsd'nda bir anrrpnman dah» yaotıktan üonra aks=ıma Yerilköyde Çınar ot«li~1e kampa eirecek lerdir. Kaüforniya aysberg'lerlc sulanacak Gcnder sampiyonssmın hazarlikiarı ilerliyor ?C Marl 8 Nisap tariMerinde yas'!a«ak Bu haftaki maçları Hollandalı bir hakem ıdare edecek Haher aldıâımıza B"re Merkez Hakem komitesib u haftaki maçlar için Holandadan bir hakem istemiştir. Ha kem Fenerbahçe ve Beşilrtaş maçlan nı idare edecektir. RADYO a Enver Kaya İdare Heyetine raporunu verdi Beşiktaş dün de antrenıntn yaptı Recebin oynaması ihtimali kuvvetli eski başkanlarından Enver Kaya şim diki idare heyetinin kendisi hakkm da vermiş olduğu karara itirsı et mek maksadile dün akşam idar» h» yetine bir rapor vermU •e kendisl hakkında yapılan ithamlsrı cevaplan dırmıştır. B U LMA C A 1 1 •I • ! 1 1 • • • CT îstanl»t!İ giîres B • Liginde 9. Hafta Vefa futbol takımı mayıs ayında Âvrupaya gidecek Fsderasyon Kır Kesusa pazar günü Tiirkiye eskrîm şampiyonası 3031 ocakta humk olacak Bugünkü okul maçları DİKKAT tstanbul Opereti *ELhamraf1a» *T aksam suat 21 dı Çarşamba. cumartp«i, oajar 15.30 d; HERŞEYÎ daha iyi TEMtZLER Brikel Makinesi aramyor Telefon: 44 06 12 ANTtKA CANAKLAt» Up*»ret 3 p*rde lel: 44 43 44 Fıkek Lise»eri basketbol ve voleybol karşıla$maları Kadıköy hşlk eşitim lokalinde GaFAUL't'N BABASI Injilteredt ikinci küme lie n>açlaıı bizde oîau. latasray Lisesi BafketVol ve VoleyE'bi sert geçmektedir. Yukarıdaki resim hafta içinde oyn^nan vt bol takımlan Geuonagan Lıscsile knr s»sr.sBam 21 galibiyetile bi'.en Swansea . Fulham mpçınds çekilşılaşacaklar. n^i l:ı\ Fıılham'ın saksliı ssğici Jimmv Svanscanin solhafırtR topu ş. ö. kaptırınca hırsmdan yukai'idaki enteresan C) hareketi yapmıstır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog