Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

1 Ocak 1959 Rus Irak ticarî temasları Çok kalabalık bır ıktısad ve ticaret hevetının Moskovadan Raedada geldıgı ve dcrhal muzakeıelere baslandığı hıldırilıvor Bevrut 6 ( R ) irakın Demırperde eensı ıle munascbetlerı gıttıkçe gehsmektedır Dogu Alm=nva Kızıl Çın, Balkanlı pevk^er ıle yapılan tıcari anlaşmaları muteakıp Rusva ıle de ıktisadi muzake ıe'eıe başlanmıştır Buşun Moskova raayoaU tarafından açıklandıgına gore çok kaIab^hk bır Sovvet ıktısadî \e tıca ret heyetı vanlannda teknısveııler de bulundugu halde Bagaada gelmış ve metasımle karşılanmışt.r Bu hevet Ir.k hukumetımn davetı uzeune Bagdada eelmıştır Rus hevetı Başbakanı Irak Malıve Bak^nıMuhammed Habıb ıle muzakerelere derhrl başlamışt'r Dığer taıaftan Nasırın kızıl'ara kaışı açtıgı mucadele uzerıne Suııveıl kızılıann başı Halıd Bekta Bagd da ıjelrrış ve Bs^bakan Ge neral Kasım IIP eoıuşmuşur Kahııcdeki tcmaslar Kahıre 6 (R ) Dogu Almanya Ba^bakanı Grotevvoh! bugun Başk n Nâsır tarsfmdan kabul edılmıştır Nâ«ır bılâhare bugun Mısır ba^kentıne vasıl olan Italvan Başbakanı Fanfanı'yı kabul etmış ve V,rnr!ı<i! ıle hır mu^det goıuçmuştur Her ıkı goıu^me rnkkında d r açıklama vapuıamıstır Fanfanı Or't'doğu 'evahatının sonund a Atma>3 d uğiıvacsktır Dıper taısftan Dunva Bankası Genel Muduru Black Ingıltere ıle Mı<=ııın arasını bulmak ıcın gav ıetlerıne 'fev sm etmektedır Black bueun Mı«ır M lıve Bakanı Keysunî ıle "oruşmuştur «ba isyanuıa iki artist de katılmıs Errol Flynn ddvüşürken iki defa yaralanmış, George Raft'a da Fıdel Castro, fahrî alba>lık pâyesi tevcıh etti Kuba Baskanı basşetıre jreldı Holhwood 6 (a a ) Eırol Flynn I m ıkı hsftadan berı Kuba âsılermın I Havana 6 (a a ) Geçıcı Başkan lıOu Fıdel Castro ıle bııılkte bu . Manuel Uırutıa dun gece Cumhıu . monucı unuLid uuıı jtcuc *u»ımuıHınduğunu ^v.ov.u .... ...... ğ artıMın sekreterı bıldn başkanhğı saravına g gehr gelmez ılk T"stır „ olarak oıfı ıdaıenm k l d l kaldırılmasıl k f Unutıanın saıava gı d Bırçok fılmlermdekı kılıç doguşle „, emretrm=tır rı ıle tanınm ş olan aktor Fıdel Cast j r ^ , s ı r a s ı n r f a h e l n a n g l bır kanşık. ronun vanmda bul mduğu sırada ko lt ğ, Onlemek maksadıle âsı lıder Fı. lundan ve bacağmdan ıkı kere vara de\ Castro taıafmdar ılân edılen or Artıstın do'tu ve sekrete. f5 ıdare bu suretle yururluğe gırme Sheloo nun bıldırdığıne go re te'efonda ancak bırkaç dakıka ko Demokratık ve durust bır ıdare nuşabılen Eırol Flvnn kendısı telefonda ıken etrafmda Castro nun sakalh adamlaıının uvud'iğunu ve an Urrutıa derhal kabmeyı teşkıle baş lata^al hattâ resımleıle suslenecek lamış ve Jose Mıro Cardona yı Basbakan tâjın etmıştır Parlâmentonun p»k çok şevı olduğunu soylemıştır dağıtılmasma karar verılmış ve yenı Ajrıcd gene smema artıtflerınden seçım hazırlığına başlanmıltır George Raft ta Havana dadır Başkan Urrutıa'nm Havanaya gırı George Raft'ın »ekreterı de kendı s ıle Caprı Otehrden telefonla ko. şı hâdıseh olmuş muhtehf sıyası par ruşmava muvaffak olmustur Artıstın tı mensupları hukumet programı ılân sekreterı demıştır kı «George Raftf edılmeden, Urrutıa nın saraya gırme bana ıhtılalcılerın kendısme fahri Al sıne musaade etmıyeceklermı soyle. bav rutbesı verdıklerını kendısının mışlerdır Fakat bılâhare partı temde Castro bırhklermın laşesme yar sılcılerınm sarajın tahlıye edılmesı dım ettıîS ı =ovledı » ve Urrutıa nın garava gırrnesı husuGeorge Rsft Cspn otehnın ortakla sunda anlaşma\a vardıkları bıldırıl. nndan bırıdır mıştır ' ıllımilHIIHIIIIİIIIIIIIllllUMIIIIIIIIIIIIIII""' ' »»••""•• Kış diin kendisini gösterdi Sıcakhk 3 dereceye kadar dustü. Fırtına vapur ve uçak seferierini aksattı. Pendik onierinde bir kum motoru battı. Bir Alman şilepi invdad istedi Muhalefet Millî Savunma bütcesini tenkid etti Ankara 6 (CumhurıvetTeleks> BMM «ı Butçe komısjomında Mıl. li Savunma Bakanhgı butçesının mu zakeresıne devam edılmıştır Bugunku muzakerelerde C H P mıUetvekıl lennden Bulent Ecevıt, Celâl Dora, ıennaen uuienı rjCcvıı, ^eıaı uora, ' ^ M e l c I l ı N e c a t l n t e r > S e U m Sol«j Ferhan Arkan, Ferda G l Guley, d Dr'Vıırsun Akçaoğlu bırer konuşma yapmı^lardır Ankara mılletv ekih Bulenf .Ecevıt bugunku konuşmasın. da ordu .mensuplarının ımar ışlennde kullanrVnasmı tenkıd etmış v« ımar ışlerır»d° ıstıhdam edılen subay ve erlere ne iruktar ucret odendıgını ve bunlarm butçenm hangı fas hndsn odendıgır*, sormuştur Bulent Ecevıt daha sonra, 12 eylul ge cesı îstanbulda bır bınanın çokmesi E*tıcesmde vefat edVn iki sufcay hakkmdakı tahkıkatın netıeesını sor ve şoyle demıştır «Ordu men. suplarının ve araçlarının yıkım ve tmar ışlerınde kullanılması usulune son verılme^ı gerekır kenaatmaevım • Polıtika Turk ordueunun polıtika ıle meşgul olmaması meselesıne temas eıien Elâzığ mıllervekıh Celâl Dora fk. tıdar rıcahnın bazı ordu mensublaaj nın polıtık mulâhazalarla kumandar mevkılermde yer değıştırdıklerını bu halın ıstemıverek ordu mensupla nnı pohtıkaya soktugunu, ve vazı felerındekı cesaretlerını zedeledığını ve bu halın ordu bunvesınde derın rahneler açtığmı, bu gıbı vazı\etler den tevakkı edılmeçını talep etmıştır Celâl Dora, daha sonra, ordu mensuplarının geçım sıkıntısı ıçınde bulunduğunu, bılhassa Kore>e gonderılen subav ve erlere verılen tah sısatin dığer Bırleşmış Mılletleı men sublarma verılenden çok duşuk olduğunu, bu durumun Koredekı askerlenmızın morallerı uzerınde kotu tesırler yaptığını bevan eylemış ve bir Amerıkah ere 90 dolar verılırken bır Turk subav ma 20 dolar verılme smm mıll! havsjyetımızı rencıde et tığını bıldırmıştır Elâzığ mılletvekı. li daha sonra, uçak kazaları hakkındaki sorusunun cevablandırılması ve NATO emrıne verılem turaenlerın du rumunun gızlı toplaratıda açıklanması nı istemıştır Çankırı mılletvekili Fer han Arkan ıse Savunma Bakanlığına avrılan tahsısatm butçede tam olarak gösterılmemesımn ve ordu per sonel ve malzemesmın ıstımlâk isle. rmde kullanümasını tenkıd etmıştir Ordu mılletvekıh Ferda Guley de ordu mensuplarmtn mesfcen sıkıntı sı çektığıni bevanla şunlsn söylemiı br Subay ve Assubayların I k ıhtıyacı tâyın edıldığı garnızona vardığı za man çoluk çocuğu ıle kı; kıyamette beçıncı sınıf otel koşelerinde »u. runmeden orta konforlu bırkaç oda bk bır devlet lojmaüını hazır bulnıakiır Subav ıçme e«yasmı we mütevazı bırkaç parça moblesmi dahl sokamıvacak kadar dar ve kıfayetsiz bır muhadr »vını ne yap«n' Btıgun her hangı bır umıt ve düşunee ll« olsa bıle yarm o umıt ve duşuneesi tahakkuk etmevınce ve bır yere tâ vın edılmce o evı va satar veya b«n kaya verdığınden daha aşağı bır fi. atla kuaya verır Subay nakledıldiğı venı garnızona gıttığı geee, bıı vazıfeh mıhmandarm kendısme anah tarını teshm edeceğı mutevazı bır loj man ıstıyor Ve bu temın edılınceye kadar da her garnızonda Vekaletm aç Oikkat lâzınt! Hatibler, imar islerinde drdu mensublarının kallanılması, subayjarın mesken dâvası ve istifalar meseleleri üıerinde durdular Güney Kore yeni seçime gidiyor , . , , , . » , D o r d u n r u defa a d a > l ı g ı n ı ko>an B a ş k a n Rhee, m u h a l e f e t i n t o p l a r ^ ' l a r i n i d a ğ l t m a k İCİn polise «hazırol» e m r i v e r d i « •» • SeuJ S hukume Seul 6 (AP) Bır hukumet sozcusu salı gunu 83 yaşında bulunan Cumhurbaşkanı Syngıman Rheenm onumuzdekı baharda yapılacak olan seçunler sırasında 4 uncu devre ıçın adavlığını kovacağını sovlemıştır Rhee Kore Cumhurıyetının 1948 de kuruluşuiKİan berı Cumhurbaşka nı olarak vazıfe gormektedır Rhee nın mensup olduğu Lıberal Partının ıkmcı Başkanı ve Guney Ko re Parlâmentosu Reıs vekıllerınden Rı Ça Hak Cu ı ıurbaşkanınm bu ka rarından memnun olduğunu fakat partı mechsıııe resmen bır muraca. atın vapılmadığını sovlemıştır Muhalefettekı Demokrat Partı lıderlerı Cumhurbaskanının kararınm beklenılmekte olduğunu ve bır surpı ız teşkıl etmedıaını ıfade etmışler dır Oteyandan Guney Kore pohs kuv vetlerıne çarşamba gunu son Guven lık Kanununu pıotesto maksadıle teıtıp edılecegı bıldıulen buvuk so kak numajışıne karşı tedbııh olma sı ıçın «hazuol» emrı tfeıılmıştır Bu numavış vesılesı ıle bır takım kanlı olaylara manı olmak ıçın pohs, çar«arrba gunu her turlu toplantı »e grupla«manın va'ak edıldığını bıldırmıstıı çıkan bır demecımle 26 Aralık 195S | dan, bır hal seklı asla bahıs mevgunu Bo'uda C H P ıl kongresm zuu olmamalıdır» dedım 26 Aradekı konuşmsmın ve 1 Ocak 19591 lık 1958 gunu Boludakı konuşmam aa îstanbulda yaptığım basm top ' da bu konuya da temas ettıkten j ' lantısındakı sozlerımm Atına bası I «onra, taksım uzerınde rsrar ettım D P İstanbul teşkılâtınin c u n nı ve radyosıında }'anhş tefsırlere I ı Ocak 1959 gunu IstanSeul pohsı bu maksadla 200 kadaı saat 17 30 da Spor ve Sergı Sarayında ath pohs ve motorıze kuvvetlerle tak yoî açtığını oğrendım Yunan bs , bulda >aptıgım basm toplantısında tertıbledıgı «aıle toplantısı» , mu vıye edılmış ve her turlu toplantı. sin ve radvosunun demeçlerımı, l s e .bu hukum mevcud olmadık essıf Babıâli facıası dolav 'sıle tehır ı ları dağıtma emrı veıılmi'tır trhrıf ederek bana hucum etmele ç a Kıbrıs ıçın konuşmaya dahı gıre edilmıştır Başbakan Adnan Men | Bu gorusme Mıkovan'ın ısteğı Londıa 6 ( T H A ) Deruzcılık Caışanıha surku numavış muhaermedım Bu Bu sozlerden Kıbrım eyız» dedım deres dun facıadan sonra H B»şlefet tarafından tertıp edılmış. . olup meselelennde muhtehf memleket u^erıne vuku bulmuştur . ,. kanj ServTet Surenkosu ParkoteTde bııkaç gunden berı propagsndası ya lenn harekâtlaıını ınsıcama sokdemeçlerımm bul ettığımın netıcesı hıç bır suret kabul ederek ızahat almış ve D P pılmaktadıı Bırleşmış Mıllet h'c bınnden Kıbri'a bağımsızhk ve le çıkartılamaz Behrtmış olduğum m a k l ç l n şş ç toplantısm n tehırmı emretmış v e Bu muhil fleıın ıddıasına gore p o . lerın \enı bır teşekkulu bugun Lon tek nokta, şajet Kıbrısa bağımsızdurum Istanbul Radyosunca ılân lısın açık h k hava topUntılarını men drada çahşmaga başlamıstır lık venlmesı yolunda bır teklıf oretmesı tamamen ga>ri kanuni bır ha edilmıştır Bovlece Başbakan D P ' Turkne ıle beraber 28 memıeh a ı e f e t l n d e taya atılırsa bunun konuşma ko l k t l d a n n d a u z e . reketür M«ehs Grupu ıdare hejetı ve Istan j ketın dahıl oldugu bu jenı t»çeknusu olabılmesı ıçın dahı, onceden o l m a d a n Ankara 6 (a a ) Harıcıye Vebul teşkılâtına mensub 6000 D P lı b s g ] , bulundukları esas, 16 "hazırân kule hukumet arasında «Denıicı kâletınden bılolrılmıştır. Avusturya devlet andlaşmasındaki nı n katılacağı toplantı bıhnmıyen Gordıom'da kazılara devam ' * ıstı^arî teşkıiâtı» ısmı gunıi B M Mecıl'îince ıttıhar ılhak \e ıltıhak yasagımn kabul «6 Ocak tarıhlı bazı Ist=nbul bır gune bırakılmıştır hr edılrnış olan k rardır ' edılmesı gerektığıdır Bu, ancak mu Başbakan de edılecck Bu munasebetle D P II Idare Kuv ı ^^ demzlerJe C H P de bu karara musbet oy . zakerelerın başlamasmın ılk şar h g l n l n s o n m a l i b u l t e n ı n Cıncınattı 6 (Usısi B vn Kolejı zedereVın'kurtaTüm^r ve ^b "nefd e verılen ' Gaulle'un butçesını tenkıd eden rulu dun s ^g,dakı teblıgı yavinla vermıştır Bu karar, r.ıhaî hal ça I tıdır Meselenın esası bakımından, m t11 ve Phıladephıa Umveısıtesı Muze«ı mılel deni7cılık ışaretlerının ıdaresı h a n «kamldra ıstınaden, Turkıye I Devlet Bakanı Guy Mollet ıle P T * resının taksım olma s mı gerektırır 'he«hangı bır ha} şekhnın T B M n m b u T ak AıkeologUjınd*n Dr Machteld J nbı meselelerle u&raşacak o'an bu teşekkule 476 mılyon dolar B a n ı ıstıfa etmışlerdır Her ıkı «Teskılâtımızm ıc burrvesıne aıd B u ıtıbarla taksım prensıpı ıle b ğ Mechsı kararı geregınce taksım B a k a n d a Melhnk burada vapılan bır Aıkeo tcşkılât ılerıde sahasmı daha da borçlu olduğu yolunda bır hcber Sosvahst partısme men mevzulan goruşmek uzere bugun daşm&ğa herhangı bır hal çare<=ı T prensıpı ıle bagdaştırılması tabıî subdurlar Kabinede bulunan uçun saat 17 30 da vapılması mukdrrer B M Meclısı baska bır karar allojı toplanti'inda gecen jaz avla senışletecektır , çıkmıştır bır zarurettır » C u ıında Turkıjede Gordıum kazılarınEPU'ya karsı halen tedıyesı .cab S o . y » ^ » « » ed.p etmed.g, topîantımız Babıâhde vuku bulan m âıkca ne ıktıdar ve ne muhaled? çahsdn \menkan Arkeolojı gruenuz bılmmemektedır I muessıf facıa dolayısıle tehıı edıl fet tarafmian kabul edılebılır Yu eiıp de odenmemış her hangı bır Mılletvekılı Alı Şahınin punun e=kı FriKva Kralı Mıdas ın sa Başbakan de Gaulle 8 ocakta Cum tııstır > nnıstan'a Kıbrıs konusunda, borcurnuz yoktur EPU bultenlerınravı tahmın ettıklerı bır \eıe ra^tlaurbaşkanlıgı v«,zıfesıne başlayacabavuluna 80 kol saatı Toplantının tehır edıldığınden ha konferans masasma oturmayı ksde kullanılan tibırlenn lâyıküe bı ı ıçın Hukumet Başkanlığından dısmj ve bu saıavı mevdana çıkarbordar olmıvan bir cok D P h dun bul edebılmemız ıçın dahı Yunsn m k gaveMİe Erl^cek ajlarda da bu unememesınm evvelce de bır ıkı .ekılecek ve yerme venı bır Başkoyan Kasım Çelığin Spor ve Sereı Saravına gelnış ve hi Vumetının asearî bır ıvı nıvet habolged^kı çah'malaıa dev^m ededefa şah.t olunduğu uzere bu defa b a J c a n t a y ı n ^^kUr Bu ven, Hukapıların kar>=lı olduğunu gorunce reke+ıide hulunma'i zaruretı varaçıklaması cegını =o\ lomı tıı da bazı gazetelerımızı bovle bır 1 Eskısehır t (Telefonla) Aydın dır Bu ıvı nı>et hareketı d«, YunsGa/ıantep 6 <Telefonla' Bır rrud h ta\a duşurduğu tahmın e<3ıbnek kumete Sosvahst Partısı katılma gen donmuştur Valılıgıne tâyın edılen Eskişehir Va masj beklenmektechr det once Gazıantep mılletvekıh Ah hsı Arif Ozgen jarm (bugun» şehSahının bavulunda çıkan 80 adet kol Fılhakıka b^hia mei'zuu meblâc rımızden saat 10 da kaıa jolu ıle Is«îatı ıle bır mıktar eşja hakkında Şıddeth bır zelzele tanbula hareket edecektır \ alının şazetelerde çıkan haber uzerme açık TurKnenın EPU'va borcu olmavıp kuruluşundan ıtıbarpn bu teşekkueş>alarmı sağlam ve surath olan Ba brrada buhunan Ah Şahm bu eşva kaydedıldı yuıdırlık vasıtalarmın taşıjacagı soy ların Kasım Çelık ısmınde bırme le dolar veva altın olarak ıfa etmış Teknık Uruversıte Sısmolojı Enslenmektedır Dığer taraftan \alı ıle \ekununu tes'ftoP"! ı t u ı ı. e dx s oiı >adl 20 aıd olduguru »ojlemıştı Kasım Çe. oldueu tedıve'erın bırhkte Emniyet Mudurunun de Es. tıtusunden bıldınlrruştır d<=n ert» ı »?bah 8 e ksdardır Pazar hk bugun şehrımızdekı gazetelerden kıl etmektedır kışehırden gıtmesını ısteyen D P II ve r e a ı ı tatıl gunlerı 'abah g den er I bırıne vormış olduğu açıklama ıle 80 Bınaenrleyh Turkıvemn me\zuBugun ı.dun) Turkne saatıle 16 \ı Başkanı ıle arkadaşlaıı, Emniyet Mu tesı «£bah 8 e kadaı dır » adet kol vatı ve dıger eşvayı Alı ubhi1! haberleıde bılciınldıgı şekıl 30 dakıka 56 sanı\e geçe sısmogdurunun tâyınınden ses sedâ çıkma BAYAZID StRKECI EMIN. Sahının bavuluna kendısının kovdu de EPU'va bır borcu bhıs konusu raflarımız merkez ussunun laboraması uzenne Ankaraya gıtmışlerdır OMJ B^bıah Kunikapı Emınonu ğjnu so\lemıştır değıldır hıvarımızdan uzakhğı 520 kılometre C Frsun BAKIRKOY YESILKOY DP lıleım Ankaraya gıdışlerını olarak .ijesablanan şıddeth br zelA^cıın Yenı BFSIKTAŞ BEBEK muteakıp, Emnıvet Muduru Sevket 1 zele kaydetmiştır Merkez ussunun \ ır n O takot Merkez Gıvasettın Azbuzoğlu da Başkente çagrılmış Yunanstan cıvarında olması muh BEYKOZ Halk BEYOĞLü Y Kal ACI BİR KAYIB bulunmaktadır Emnıyet Mudurunun temeldır dırım TAKSIM Rehul Sahm \l. Ankara donuşu tâyın emlecegı veya Nadıre Gonk ve Suphıye Tuzemen m ağabeylerı \ c vamk G M A T A Saglık KASIMPAıstıfa edeceğı kuvvetle tahmın edılHalim Alyot ıyıleşti Vahabet Ozkınalı Oğuz Tuzemen ve Nevın Borlukurt un S^ HASKOY Mekez Ha^koy, mektedır dayıları Fanır Ozkınalı ve Muammer Borlukurt'un enışBFYLERBEYI Kuzguncuk BUYUK Çanakkale mebusu Doktor Halım telerı, Betın Toven'm sevgılı babası ve Nımet Toven'ın ADA Hdlk BU^GAZ'iDA 'Daımı) D.P., Konyada parasız çay Alvotun tedavı ıçm gıttığı AlmanvaHEYBEII^DA H Ada KINALI. kıvmetlı eşı eskı gazetecılerden omrunun uzun yıllarını da bır bejın kanaması geçudıgıne ve kahve dağıtıyor AD^ (Daımu FATI1Î KARAGLM lugat ve gramer gıbı eseıler mevdana getırerek mAnledaır olarek Istanbul gazetelermden RUK Guven EYUB Ejubsultan, ket ırfanınrn vukselmesıne hasretmış savısız talebe \ o Konya 6 (Telefonla) Gerekh ol bırinde bır haber ıntışar etmıştı AlKAHIKOY BOSTANCI Merkez, tıştırmış Robert College profpsorluğunden mutekaıt duğu gunlerde D P gençlık ocagı dı manTadakı husu'l muhabırımızden Ssg]ık Guneş Cafer Capptav ÜSger gunleıde kahvehane olarak kulla aldığımız son bır habere gore Dok. Prof. BAHA TOVEN K'UDAR Uskudaı LALEU TOPnılan D P lokalleıınden ıkısı daha tor Halım Aljot hafıf bır mıde kaKAP1 Yenı Lâlelı Akgun RAMI 6 1 /959 salı eunu Hakkın rahmetıne kavuşmuştur Cen^ açılmıstır Dun ve bugun halka ben< ması geçırmıştır Halen bır klmıkCuma günü erkenden alınız Doırjol SAMATY\ FFNFP 7esı 7 1 959 çarşamba guntf oğle namazını muteakıb An dava çav ve kahve veıen lok^lleıe te istırahat etmekte olup be* n Ha'k Balat Halk SAPIYER S deç kalırsanız mecmuanızı buyuk bır ılgı gosterılmış zamar za karada Hacı Bayram Camıı Senfınden kaldırılacaktır gun sonra tamamen ı\ıleşmıs ol veı Sever Yenıko\ SIŞL1 Hs' man bedava çay ve sun ı kahve ıç. m"mlekete avdet pdreektır Can>kEşı Nımet Toven bulamamanız ıhtımali vardır. Dılmen Feukov (Meıkez) ZEYTIN. mek î'teyen vatandaşlar lokahn okale mphusıunuza acıl ııfakı Kızı Betın Toven BURNU Yenıdoğan nünde kuyruk yapmıslardır •ı edem. Dun sabah saat 10 dan ıtıba«*n ı j , , 'başlajan a mkuvvetlı bır sulu kar şek zaman Yıimz nr v e z a n » » v e z a m a n z a nşehrımızde " \ ~ ? n S U ' U kara kış ilk olarak kendı «mı hıssettırrmştır Fırtına saat 14 de şıddetını arttır rmî ve ruzgârın turatı saatte 78 kılometreve çıkmıştır Bu arada suhunet 3 dereceve kadar dusmustur Yarın da jehrımızde hava kar gene çok bulutlu ve arahkh ge ç yağışh geçecektir Suhunetm de 0 de rece\e kadar duşeceğı tahmm edılmektedıı Fırtına Marmaıa Batı Karadenız, Ege ve Akdenızde de sıddetoru arttır mıştır Bu yuzden seyır halmde olan ırıb ufakh tekneler yollarına devam dan vazgeçerek koylara ıığınmıalardjr Ksradenıze çıkmak ısteyen 2 ge mı ve 20 kadar motor Buyukderede I bpklemektedırler Fırtına şehır hatları seferlerının de aksamasına sebeb olmuştur Saat 14 den ıtıbaren Yalova KarUl araba vjpuıu seferlerı ve 16 dan ıtıbaıen de Havdarpaşa »eferlerı iptâl edılmışlerdır Yalovaya gıtmek uzere sa at 12 de Kopruden hareket eden (Va nıkov) vapuru Yalovaya kadar gıdememış Hejbelıadada kalrroştır 13 20 vapuru da Kadıkoyden hareket edememıştır Üskudar Kabataş araba vapuıu sefeılerı ıse saat 1315 den tıbaren ancak Kabataş Kadikoy araSında \ apüabılmıştır Bunlar dan başka Harem Salacak ve Be. şıktas Uskudar seferlerı de zaman, zaman ıptâl edılmışleı dıger sefer. Rus Başbakaıı \ardımcısı ıle lerde de sık sık rotarlar olmuştur Dulles'ın >aptığı toplantı hakBır motor battı Dtin Ankara gazeteciler lokında \"\TO ııvelerıne bılgi Bu aiada Halıçte demırh bulunan \crıldı kalınde konferans veren (Cerıahzâdei ve ıKarşı\aka> şılepAmerikalı profesor bu len demır taramış ve tehlıkeh duVaihıngton 6 (R ) Ru» Başba. suali ce\ablandırmaktan ruma duşmuşleıdıt Lıman dahıhn, kan Yardımcısı Mıkovan yann dekı şamandıralarda baglı bulunan istinkâf etti Amerıka ıçınoekı sevdhatıne çıka(Egeı vapuru da kuvvetlı ruzgârg Ankara 6 ıCumhurı>etTeleks> caktır Mıkoy^n Cleveland a gıde dayanamıvarak kalamarlarını kopaŞehrımızde mısafır bulunan Calıfor| cektır Orada kendısme Amerıkan rarak, sadece demır ustunde kalmy nıa & zetecıhk Enstıtusu Muduru sanau merkezlerı gezdırılecektr ve guçlukle kendını toparlıyabılmıs Prof Robert Harrıs bugun saat 14 30 Dığer taraftan geçenlerde Mos tir Bu arada Pendık onlerınde bır da Ankara Gazetecıler Cemıvetı lo kovayı zıvaret etmış olan Ameıkan kum motoru da batmıştır Ajrıca Ka kovayı zıvaret etmış olan Amerıkan . . ,... , kahnde «Amer kan basınının rolu. D e m o k r , t Partısı ılerı şelenlerın I radenızde sevıetı\kte bulunan bır konulu b.r konf M M s d e n S e n a t o r Humphrev Mıkovat» Alman şılebının ımdat ıstedığı teskonferans vermış'ıı \] ka ıle dınlenen konfer«nsında Mr ıle goruşmuştur Mıkojan, Berlm bıt edılmış fakat sılebm yerım ve Harrıs Amer.kada gazetecılere ıspat ıhtı'âfını h^l'etmek ıcın Rusvanın durumunu bıldıren ıkıncı bır telsız bulunduğunu ov h a k k m u ı U m n m ı ş Batıh lıderler ıle karsıhklı muza» alınamamıştır lemış ve habennı ıspat edermven ga kerelere jırısn p'iırn mumkun ola Içak s«ferleri Dıger taraftan fırtına uçak seferle zetecmın tazmınat odempğe mrh bıeceğını behrtmştr rının de aksamasına sebeb olmuştur ' c ^ r n edıldığını bıldırmıştır Bu gıbı Dulles Mıkov an goruşmesı hakMEA BOAC ve KLM uçakları Yeşıl hallerde hem gazetenın hem de ga kma a Amenka NATO'lu mutte koye gelemıjerek Atına hava alanı. u m zetecmın muhım mıktarda tazmınat odedığını kavdeden Profe«or Ame I fıklerıne mdumat vermıştır Bu na mmışlerdır Dahılı seferlerde ıse ıle rıkada gazetecıde fchsıl şartı aran arada behrtıldığıne gore Batılıların Izmır gıdıs ve gelış seferlerı madığını ıfade etmış ve basın hurrı Berlne serbestçe gırıp çıkmalanna Bahkesır, Bandırma Çanakkale se>etının anayasa ıle tem nat altında musaade edı'eceğı hususunda Mı | ferlerı ıptâl edılmışlerdır Bursaya bulunduğunu bıldırmıştır Burae ra2 koyan gar ntı vermıştır Dulles ıse, da saat 14 ıle 15 arasında sefer yapı men basın huırıvetının Amerıkan Batıhlann Berlını terketmıyecekle lamamıştır Ankara hattmda ıse Istanbuldan sadece 16 16 sefeu vapılagazetelerı tarafından haa" rını tekrarlamıştır dafaa edıldığını muhabırın haber Mfkovan Amerıkan SınemacıL?r Toros dağlarııa kar yagıjor ktvnağını ^cıklamak ıçın zorlanma Bırhğınm vemeğınde de hazır buAdana 6 (a a) Bır muddetten dığmı da söSleven Mr Rnbert Harııs îurmu=tur Bu zıvafetm verıldığı berı devam eden ve çıftçılerı hayh Amerıkada avrıca bır basın kanuhur Manu bulunmadığmı =okakta bağıran Mıkoyan» berekımse ıle evnı şevı gsr^tede vazan dıve bağırm:şlardır |ketlı >agmurlar, Toro» dağlarma kar gazetecı*e verılen cezanın avnı ol1 Daha sonra bır Amerikalı kadın yagmaya başlamıstır Toros sıra dağ duğunu belırtmış ve «i"=n^* >i»V" o mıjan basın neve benzer1*» suahi'e ressamın sergısmı gezen Mıkoyan larının her ıkı kanadına pek fazla tnodern bır tablo onunde durmuş yağmış olan kar orta Toroslara hıç şu cevabı vermıştır dusmemış ve bu bolgele de oturan «Musaade edersenız Hu «M ıle kucuk torunalnm bıle vaDar» de vatandaşlarımız arasında bu hal olcevab vermıvevım Ybancı bır dukça alaka ujandıı mıştır Hububat memleke f te\ ım cevab verır^em baş mıştır Ressam da »Mıkovan sıyatarlaları ıçm kuraklık tehhkesı hâ. ka b r memlekptın ıç ıslerıne karış set aoamıdr sanattan anLmaz» delen tamamen zaıl olmuş bulunmakmıştır mak gıbı olur » tadır Dığer tardftan Berlın meselesı Kon>a\a kar jagıvor ıle ılgıh olarak 62 sahıfelık bır broKonya 6 (Telefonlaj Bugun ka. şur Moskovada y^yınlanmıştır Bro rakıs buden bıre bastırmış ve 2 gun şurde Ru=vanın dortlü statuvu dur devam eden vagmurlar kara don feshetme »etkısme sahıp olduğu müstur Isı da hızla duşmuş ve budereceyı bulmuştur Yagış bılhassa ıddıa edılrrektedır Kulu, Cıhanbejh arasında fazla olSON DAKİKA: mu», karın kalmhğı on santımı bulMıkovan \ıxon ile goruştu muştur Sılle, Hadım Bozkır, Ilgın Washıngton 6 (a a ) Mıkov an ve Kadınhan da fazla kar yağışı olan bolgeler arasındadır Yellı Beldekı Milletlerarası bu teşekkule bugun Amenka Cumhurbaşkanı tıpı juzunden Konja Ermanak yolu vardımcısı Rıchard Nıxon ıle Bevaz Turkne de dahıl bulunuyor Saravda poruşmustur kapanmıştır. «İspat hakkı olmıvan basm nevfi benzer?» Mîkoyan Amerikayı dolaşacak Spor teşkilâtında degişiklik yaoıldı B T. Umum Müdürluğüne M. Ankan, Futbol Federasjonu Başkanhğına Yalcukun getirildığı bildirilivor Kabinede degişiklik şayialan gene çıktı Butce müzakereleri Meclis umıımi heyetine gelmeden kabinede bazı değişikliklerin yapılacağı soyleniyor afsılatını haberler kısmında okudugunuz fecı kaıa dun umumi efkarı eleme bogdu. Bu çuk maum vatandaş bu kazada ha>atUrını kajbetüleı. Bu gıbı kazalar her jerde teessuru ınutıb olut. Hatta bejnclmılel tazıjeleıe mevtığı sıcak, mazbut bır mısafırhane ıs zu olur. Insaıılar degıl a>nı mıiıete, tı> or » hatta hududiarı dışuıoakı memleÇankurı mılletvekılı Duısun Akça ketleıın halkına vuran boyle Jelaoglu, ordunun sıhhl durumu etrafın ketlerden acı dujarlaı Bu msanlıda bu konuşma japmış ve ordu men gm hala haındolsun korleşmemış, supları arasındaki sâıi hastalıkların asıl hıslerınden bırıdır. onlenmesı ıçın ne gıbı tedbırler Gerçı dunku kaza genışbgı ıObaalındığuıı ve bılhassa verem hastarile kuçurasenmıjecek bır felaket hğjnın geçen yıllara nazaran çok olmasına ragroen îstanbulda her fazlalastığını behrtmıştır gun bu kazada olenlerın sa\lsmdan Bılhassa subayların morallen me daha çok kımserun ecelıle olmekte selesını konu olarak ele alan Sıvas oldugu duşunulurse bu gıbı acılaıa mılletvekıh Necatı Dter, «ubayla rın ordudan ıstıfa ettıklerını, başka karşı gosterılen hassası>etuı afetın devlet daırelerıne geçtığım, hatalı jeklıne ve kaza olumune kaı^ı olmail ve ıktısadî pohtıka yuzurden dugu derhal kabul edıhr. ordu mensublarının ıstıfaya mecHer yerde oldugu gıbı bızde de bur kaldıklarını, zecri tedbırler al bojle umumıleşen acılaıa karşı hur mak suretıl« ordu mensublarının met go6terılmesı adeta bır mılli anıktısadt guçluklerırun onlenmesıni anedır. Ve bovle olması da ınsan taleb etmıştır Subayların ev sahıbı oğlunun bırbırının azası oldugu olmaları meselesıne temas eden Ne hakkmdakı felsefeje karşı bır ınacatı Ilter şunlan soylemıştır: nıçın belırtisıdır. « Subayları ev sahıbı yapmak Bura>a kadar geldıkten sonra teşebbusu alay konusu gıbı bır sey bızun radjo ıle bııaz meşgul olmak dır Hangı subay 6000 lıra peşın veıstıjoıum. Kaza ogleden evvel ve ya ayda 500 lıra taksıt verebılır? şehnn çok kalabalık bır yeruıde Modern garruzon ınşası hıç ılerlevukua geldıgı ıçın az zaman da her memış, halbukı ıkı garnızonun t t tarafta belkı de mubalagalı şekılde mellerı 1957 seçım kampanyası sı şajı oldu. Herkes hadısenın mahırasında tantanalı bır torenle atıl >etını anlamak ıçın telefonlara Mmış ve ük harcı sayın Cumhurbaşrıldı Sonradan anlı\oruz kı (Cumkanı koymustu > hun>et) m telefonları büe bu kaAnkara mılletvekılı Selım Soley, zanuı sebekeye verdıgı zarar yuNATO devletlen arasında Yunanıslunden işlemıyordu Oııun ıçın metandan sonra en az bıze malzeme rak içınde olanlar ne beklerlerdi? verıldığım, dutun devletlenn orduRadjoyu değıl mı? lannda ıkı yıl evvel F 100 tapı jet Evet, Istanbul radvoso saat bir ueaklarmın hızmete gırmesıne rağmen bızde hâlen eskı tıp uçakla buçuktaki Jıaber ya> ınlannda ba rın faal olduğunu, uçus parası yu işe daır tek bır hab«r vermedî. Halunden pılotlann ıstıfa ettıklerını yır, ondan bahsetti. Haberlerin »obehrtmıştır Mıllî Savunma Bakan nunda «Tan matbaasındaki feci kalığı butçesınm muzakeresıne yann za sebebıl« Başvekil Adnan Me». deresın yapacagı toplantırun gtti devam edılecektır bırakıldığını» haber verdi. Na oldu? Kazajı oğrenmi» olanlar malumat alamadılar. Öğrenmeınis olanlar da Başvekıhn, topIanUsıru geri bırakacak kadar muhım bir facianın vuko bulduğunu tafsilâtsız olarak oğrendiler. Bitti mi? T Hajır bıtnvedı. haber bulteninden sonra Istanbul Rad\osu Ferahfeza makamından »az faslı yajınına başladı. Biraz dikkat lâzım değil mi?. Evvelâ Başvekılin toplantısınl gen bıraktıracak derecede muhım ve elemli bır kazanm tafsilâtı nasıl sukutla geçiştirilir ve neden verilmez? Bunun ızahı yoktur. Bır hafta konuşulsa izah edilemez. Kazanın tafsilâtı henuz anla^ıbmaba bıle bugun falan saatte Istanbuldaki BabıâH yokuşunun surasında bır ınfilâk olmuştur Olu ve jarah adedinın fazla olmasından korkuluyor. Tarsilâtını gelecek bultende bildireceğız; diye bir iki kelıme sovlenemez mı? Bu sovlenmedi. Hadi diyelım ki haber bulteninın tertibi bir takım fonnabtelere tâbidir. Ondan kimse Tazgeçeme«.. falan hlân., Peknı! Sayın Başbakanın muhim toplantısmı geri bırakmasırun bu kazada olenlere ve halkın elemıne karşı bir hunnet. bır sajgı eseri olduğuna şuphe var mıdır"* O halde hiç değılse bundan ışaret alarak bari şu Ferahfeza fashndan ve murık >a>mlarından bır muddet ırın ferağat edılseıdi Bu da yapümadı. Oradaki arkadaşlarunızın bovle elemlere karşı pek dmgulu olduklarmdan şuphemız yoktur Onların kendi başlarına bo^Ie bır mesulı\eti ııyerlenne alıp neşrivata kanşmak veva muzik yayuılannı durdurmak gibi bir hareketi de yapma>a saiâhîvetlı olmadıklannı kuvvetle tahmin ederi7: ama ınvın hic değils* •ialâhıvethlerin dıkkatlerini çeker değil mı? B. FELEK Ankara t (CumhurıjetTeleks) Kabmede onumuzdekı gunlerde bazı değışıkhkler olacağı soylentılerı kuv Ankara 6 < Cumhurı»et.Teleks> vetlenmıştır Ancak bu desjısıkhğın Ogrendıgımıze gore, Beden Terbıje kabınenın tamamına şamıl olmıyacesı Genel Muduru Şınası Atamanın ğı bıldırıhnekte ve 1959 butçe muzaM Egıtım Bakanhgı Talım Terbıje Azahğına ta>ınıne Beden Terbıvesı kerelerının umumf hevete ıntıkahnve îzcılık muduru Mehmet Arıkanın Beden Terbıvesı Genel Mudurlnğunu tedvır etmesuıe, Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apakın uhdesınden bu gorevının alınmasına, Devlet Demır Yollar ıGen«l Mudu. ru Safa Yalçuk'un Futbol Federasvonu Başkanhğına tâyınme M Eğıtım Bakanlıâınca karar verılmıştır den evvel, bu tebeddulâün açıklanacagı tahmın olunmektadır Bu arada boş Bakanlıkların doldurulacağı ve D P Mechs Grupu Başkanlık Dıvanında da kuçuk çapte bır değışıklık olacağı gene soylentıler arasındadır Kasım Gülek Ktbrıs görüşünü ixah etti C H P. Genel Sekreteri, sözlerini istısmar eden Atına radyosuna «hayret etmedım, bu onların eski âdetidir» dıyor Ankara 6 (Cumhurıvet Teleks) C H P Genel Sekreterı Kasım Gmek Kıbnsla ılgüı olarak verdıgı son demeçlerın Yunrn radyosu ıle baçını tarafından tahrıf edılerek yayınlanması uzerıne dun şu demecı vermıştır « Kıbriî mevzuunda 25 Arahk nıstanın ENOSIS'den, yanı Kıbriâin i Yunamstona katılması fıkrınaen kayıtsız şartsız vazgeçmesıaır 25 Arahk 1958 tarıhınde Humyet gazetesmde çık»n demecımde, «Meselâi Avusturya devlet andlaşmasında olduğu gıbı, Kıbrısm başka bır memlekete ıltıhakını unkânsız kı Yeni Desıiz Teşkilâtı kuruldu D.P. nin aile toplantısı tehir edildi Emri, Babıâli faciasını öğrendikten sonra tl Baskanı Servet Surenkoku kabul eden Ba«bakan Adnan Menderes verdi I Hariciyenin bir açıklaması Fransada iki bakan istifa etti Dıs İşleri Bakanhgı Plânlama Dairesi» kuraluyor Ankara 6 (CumhurıvetTeleksı Dış İşleri Bakanhgı «Plânlama Da. ıresı. adı altında jenı ve onemb bır daırenm kurulması hazırhklaı ına ba'lamıştır Dunya meseleleımın gelı^tıgı bır devırde bıreok memleketlerde benzerı olan bovle bır te*kıl?ta gprçek ıhtıjaç duvulmuş ve kurulması jolunda çahşmalar gehşmıştır Plânlama Da'resmm esas fcnk^ı. yonu Tu kısenm harıcı snasetı ıçm luzumlu elemanları temın ve bazı e"!aslaıı tâ\m ve teshıt Ptmektır Plânlama Daııe^mın Ba kıuhgına hâlen Parıs Buvuk Elcılıe d = nuıs< te"=ar olaıak vazıfe go en ^amık Yol Ea tâ\ın eHılcf tır Ddiıemn dıa e r elemanları haııcı\pnm en kuvvetlıle ınden seçılccektır Eskişehir D.P. lileri ve Emniyet Müdiirü 1ECZANELER •Nbbetçi 1959 Yıhmıt En Zeıtgin Koleksiyonu Gazianfebds bir bsr ariisti evi«e öldürüldu Oa?ıanteb 6 (Tele'onla) un ılk cınavetı bugun saat 18 30 sulaımda ışlenmıstıı Şehrımızde uzun zaniandan''ıeıı sarlarda okuMicu ve t>ar\(?tccj olarak çalışmakta bulunan Halıse Emıroglu ısmındekı 25 va^'aımda e\h ıkı çocuk sahıbı artıs bugun 'aat 18 30 sulannda evıne gıreıken meç hul bıı sahsın afmıs oklvcru vedı kur'şu^'dan dordunun ısab le le derhal olmuştur Olduıulen kadın kocas>ı esıar kd çakçıhgmdan harj'ste ıken sahne havatına atılmıstı Bır kaç tun onCP venı jıçılan pavvon'aırlan bır p^e kon'imatrıs oıarak çaiışnıaga başlamıstl. MECMUASI Koleksiyonudur (959 yılının 2. sayısını
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog