Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

IKÎ GUMHVKtTR İLK KÜRSAN 7 Ocak 1959 DÜNYANIN 1 HAMİDİYE NİN 7 Derleyen: CÜMALEDDİN SAHAÇoGLU aftanın başlaması münasebetile yapüan basın toplantısına dair bir yazı .aznııştım. Tıpkı ilk sun'i peyk Sputnik 1 yetlerin yakıt konusunda, Amerikabir uğultu içindeydi. ilk rastladı«Hamidiye» tekrar Karadcnizde YAZAN Yazımda. dernek başkanmın. vegünlerinde olduğu gibi Sovyetlerin lılarm ise kontrol mekanizması koremle mücadele için derpiş edilen 7 teşrinisani 328, çarşamba Sa ğını arkadaş nöbetçi mühendis Nuay etrafma bir peyk yerleştirme i nusunda daha ileri göründüklerini aJtı türlü tedbir saydığını söyledenemeleri de bütün dünyada bü baha karşı saat 3.27 de Çekmeceye ri Efendi oldu. Hâdiseyi bana şu işaret etmekte idik ki, «koznıik ,. yük bir heyecan yarattı: Aynen demirledik. Süvari bey köprü üs şekilde anlattı: Gece yarısını beş i peykc le Sovyetlerin bu problemi miş: bu tedbirlerin kifayetsizliğine Sputzıik 1 günlerinde olduğu gibi bulunmuş; bir yedinci tünde mağafonla kumandanla gö on dakika geçmişti ki. uzaktan bir B u m ü d d e t zarfında Beledıye, j iyice halledememiş oldukları bir telmihte bahk satışlarından 232.485 aşırı bir heyecan. kere daha meydana çıkmış oldu. tedbiri. bu altınm arkasmdan boşu rüştü. Varna sahilinde «Mecidiye» karaltı görür gibi oldum, nöbetçi Aslında, Sovyetler hem büyük bir lira gelir sağladı boşuna arayıp. bulamadığımı ilâve Bakınız neden: krüvazörünün kömüri.i bittiğinden kaptan yüzbaşı Hasan Efendiye habasarı kazanmışlar, hem de aynı deber verdim ve projektörleri yalca; Yukarıda sıraladığımız vakıâlara etmiştim. O yedinci tedbir bence onu değiştrimek için emir aldı. Araük ayı içinde Balıkhaneye 1.344 recede büyük bir basarısızlığa uği dönersek Sovyetlerin fezaya gönder. «yoksul ailelere gıda yardımı: halım mı? diye sorduğum zaman yüz ton çeşitli, 496.2 ton 1381.670 çift» pa ramışlardır. «Saat dördü çeyrek geçe vjra başı cevap olarak: Garibi şudur ki, bu. dikleri cismin ayı aştığmı, bu cis vasız izhelerde yaşıyanlara temiz lamut, 7 ton (746 çift> torik olmak gün dünya basmında öğülen Sovdemir edip hareket ettik, Ayastamin güneşe peyk olmasının beklen. hava temini: hastalnra ilâç daçıtı« Zannedersem bizim torpito üzere cem'an 1.847.2 ton balık getiril. yetlerin başarısı değil, başarısızlıfanos önünde demirledik. Vediyi diğini görüyoruz. Aslında, muazzam 011. sıhhî ekiplerle seferberlik filân botlar!... Bize parola verecekler!... miştir. Bahklatr 4.732.223 lıraya satıl ğıdır. Bu tezadı izaha çalışalım. B u . birer başarı gibi görülen bu olaylar on üç geçe hareket ettik ve sekizi gibi şeyler» di. dedi. Torpidobotlar süratle yakla mış ve İstanbul Belediyesi 232,485.85 nun için de vakıâları parçalarına üzerinde Sovyetlerin en ufak bir yirmi yedi geçe. İstanbul limamnda şıyorlar, biz de onların üzerlerine lira gelir sağlaraıştır. Bu vazım. Veremle Mücadele bölelim: rolü yoktur. Doğrudan doğruya Ü. bulunan ecnebi harb gemilerinin a gidivorduk. Bu sırada torpitobotArahk ayına mahsus ortalama 1.300 1 Sovyetler aya bir sun'î peyk niversel çekim kanununun pek ta Derneği ilgililerini ÜTTJIÜŞ. Zahmet ralarından bu küçük Osmanh krü lardan birinde kırmızımtrak bir zi gram olan bir çift palamut 170, orta sevk etmeği dertemişlerdir; bii bir neticesi bu. ettiler, ziyaretime geldiler. t'zünvazörü, Osmanh celâdet ve recaa ya göründü. Biz de: «Acaba bu lama 9.500 gram olan toriğin çifti 2 Fezaya gönderdikleri cisim Söyle ki: Saniyede 11.2 kilometre tülerinin sebebini anlattılar. O yatile geçerek (1) sarayı hümayun veri işareti mı% diye tereddiitten 1.917 ve çeşitli balıkların kilosu da ayı da aşmıştır; süratle arz sathmdan ayrılan her zımdan. derneğin müspet iş görmepişgâhına gelip üç defa «PnHisahım sonra karar mucibince cevab işa 300 kuruş olarak tesbit edilmiştir. 3 Bundan sonra «kozmik> peyk hangi bir cisim agırbğı, çapı ne diği mânâsını cıkarmıslar. adı ile anılan bu cisim artık güneş çok yaşa!» duası yad ve tizkâr e reti olarak veriyi attık. olursa olsun artık fezanm rnaİL. Bana, derneğin faaliyeri hakkınetrafmda bir peyk olacaktır. dilerek Karadenize yol verildi. dir. Bu cisim evvelâ, arz cazibesi Bu esnada gemi birdenbire sarsıldl, da etraflı maliimat verdiler: beni ! Aya bir sun'i peyk sevk etmenin eteğine yapışmış gibi mütemadiyen «Bugün kurban bayramımn bi I bir gürültü oldu, krüvazörün baş ^' | birbirinden tamamile ayrı iki probsürat kaybedecektir. Bir başka ya dispanserlerini ziyarete dâvet etrinci günü idi. Büyükderede «Yar , tarafı alev ve su içinde kaldı. Eşlemi vardır: ! zımızda da belirttiğimiz gibi, arz tiler. Hisar» ve «Berk Efşan» torpidobot j ref Efendi (ikinci bölük mühena Arzın cazibesinden kurtulmak, Dernek idarecilerinin iizülmeleri, sathmdan saniyede 11,2 kilometre larını refakatimize aldık; sabahle | disi) kıç taraftaki süvari beyin kab Ay etrafmda sun'i peyk olsüratle ayrılan cismin 50 bin kilo beni belki onlardan (azla üzdü. Birkaç günden beri piyasada Tica mağı mümkün kılacak mahreke gir. yin onu on yedi geçe Karadeniz j marasma koştu. Tam bu esnada da metre irtifada sürati saniyede 4 KenriUerine sî'ahen de anlarmaea boğazından çıkarak Karaburuna { sancak birinci 4,7 lik top ateş açtı, ret. Odası idare heyeti üyeleri ara mek. kilometreye, 150 bin kilometre ir çalıştığım gibi yazımdan yanlış sında ihtilâf çıkmış olduğu yolun. Bu sütunlarda defaatle tekrarladıdoğnı rota çizildi. Karaburunda ! diğer toplar da bunu takip etti. tifada saniyede 2. 28 küometreye, | mânâ çıkanlmış. da dolaşan haberler üzerine dün ma «Turgut Reis« in süvarisi İsmail j «Süvari bey gelmeden yüzbaşı lur .alına müracaat edilen Oda Mec ğımız gibi, arzın cazibesinden kur250 bin kilometre irtifada saniyede Ama kabahat de bende oldu, tulmak için bir cismin arr sathm. beyle süvari bey konuştular. Bade ] Hasan Efendi alabanda sancak em lisi Reisi ve Merkez Bankası Müdü1,77 kilometreye, 350 bin ki doğrıısıı. Verem ribi memleketşüdan fırlatıldığı anda, aaniyede 11,2 lometre irtifada saniyede 156 mul bir dâvanın ıığradığı ihmalhu Varnaya yol verildi. Öğleden rini verdi. Düşman torpitobotu rü Emin Sencer, gazetecilere şu açık kilometrelik bir ilk hıza «ahip ol kilometreye ilh. düeşcekür. Fakat den bahseden yazı. üç beş satırın sonra dördü elli bir geçe Süze dört tane idi. Yanımıza çok yakın lamayı yapmıştır: maj! gerekmektedir. ıBu, saatta bu cismin «eteklerine» arz ne kadar icine sığdırılamazdı. O kısa yazıbolu. açıklarında istaper edilerek sokuldular. Âdeta hepsini fark eMuayyen bir fikir ihtilâfından 950 kilometre eder) Buna cazibeyapışırsa yapışsın cisim bir daha nın içinde, maksadımı iyice arıfilika mayna edilip «Berk Efşan»m diyorduk. Arhk hepsi geminin et dolayı idare heyetinden istifa eden deniliyor ve arza dönmiyecektir. 4 arkadaşm btifaları kabul edilme. erişikrıesi jart olan lürat «üvarisi bulunan Şükrü Beyi ge rafını dolaşıyorlar! ..» latamamış olduğumu gördüm. cismin j Ruslann »kouniK pt.... .eri, bu ndan sonra çarpıjma ve ueaıeri Peki ne olacak? Bu cismin aya miş ve bunların geri alınması için büyüklüğü, küçüklüğü ile de alâ tirmege gitti. «Yar Hisar> muhArkadaşım bunları söyledikten herfamngi bir beklenmedik hâdi se olmadıkça göklere, (r.ünes sisBenim demek istediğim şi' Hi: düşmesi muhtemel. Zira ay cazibeOda Meclismj temsilen Başkanlık di kalı olmuyor. Bir toz zerresinin de, ribi dahi yaklasarak onun süvarisi sonra benden ayrıldı. teminin onuncu seyyaresi olarak yerleşecektir. Vukarıda mahreki sinden kurtulus sürati «sy sathmda» «Dernek, daracık imkânlariie »n. vanın. 1 tavassutu rica edilmiştir. Ameıikalıların en son attıkları hedahi bizim gemiye geldi. Hep birve diğer yakın seyyarelere, güne şe, dünyaya olan münasebeti saniyede 2.4 kilometre. Halbuki bu cak propaganda se\iyesinde I ılEtrafıma bakındığım zaman haBu tavassut neticesinde ihtilâf ta likte bu akşamki proğram müza kikat düşman torpitobotlan etrafı rafları tatmin edecek şekilde halle men dört tonluk peykin de arz cacisim arzdan 350 bin kilometrede mafa mahkum işler yapabiliyor, lösterilen (mesafeler miiyon kilometre dnsindendir) onuncu ıcycizesınden kurtulabilmesi aynı sar. kere olundu. Badehu «Berk Ef mızda dolaşıyorlardı. Baş tarafa dilmiş ve istifa eden üyelerin Odanın ta tabi: Her ikisine de, arzdan ay yare senesini (yani giines etrafmda devrini) 15 ayda tamamlıyacaktır ancak saniyede 1,56 kilometre süra m a d d i ve müsp«t icıaata »tılavak jan» la «Yar Hisar» m süvarileri koştum, geminin başa batmış. ala mutad çalışmalarına iştirakleri sağ rdırken saniyede 11.2 kilometrelik te sahiptir. Yalnız bu cismin aya dü | |t u dreti yok.» Nitekim. yoksııl amana kadar Sovyetlerin erisebildiği bir başarı ifadesiydi. Cisim ne kagittiler. «Berk Efşan» m süvarisi bildiğine seyir etmekte olduğunu şebilmesi için ayın çekim sahası da i il 1ere gıda yardımı, havasız izbebir ilk hız sağlamak lizım. dar ağır olursa, ona bir sun'i peyk fizamî sürat ise saniyede 9,2 9,8 hilinde olması lâzım. İlk bakışta, e Diğer taraftan Meclisin yaruıki ni alıp getiren filika, bizim gemi | gördüm. Dönüp köprü üstüne çıkKırlatılan cismin büyüklüğünun, olması için gerekli sürati verebil kilorretre arasında idi. Yani Ame. arz ile ay arasında 384 bin kilomet lerde yaşıyanlara temiz hava tezabitanı için «Berk Efşan» ın ge I tığım vakit süvari beyi ceketsiz topl^ntısı fevkalâde olmayıp aylık ya da küçüklügünün gene de, pek mek de o nisbette müşkil olmakta, rikalıların hedeften topu topu aanimini: hastalara ilac dağıtımı; sıhda tabü olarak ehemmiyeli hayli büre mesafe olduguna göre sözünü et. tirdiği iki yüz okka ekmeği de a gördüm. Dikkat nazarımı süvarinin toplantılarından biri olduğunu o nisbette verimli bir enerij kayna. yede 250 metre uzakta olmalarına tigimir cisim aydan ancak 34 bin ht ekiplerle seferberlik derken, tavzihan bildiririm.» lıp .Hamidiye» ye nakletmişti. yük: Fırlatılan cisme bu ilk hızı fi bulmak gerekmekte idi. harekâtma bir dakika kadar haskarşıhk Sovyetier aaniyede (1,4) kilometre mesafede ve ayın çekim dikkat edilirse. büyük, çok büyük sağlamak için sarf edilmesi gere. «Üç gemi süvarisi arasında ya rettim. Süvarimiz bu anda gerek Bu >wrısta Sovyetlerle Amerika ila 2 kilometre geride idiler. İtfaiye teşkilâtının sahası içinde gibi görünüyorsa da ölçüde işlerdcn bahsetmek isüken enerji bir toz zerresile dört pılan müzakerelerin bağlandığı ne geminin ve gerekse efrad ve zabiAmerikalılann sonraki denemele hakikatte. cismin bu sahaya düşrre yordum. kontrolları tona yaklasan bir sunt peyk için lılar epey çekistiler. Baslangıçta, tice şu imis: «Yar Hisar» muhribi tanın nâzım ve hâkimi bulunuyoragır Sputnik'lerile Sovyetler enerji rinde bu pek cüz't farkı kapatama. si pek müşkil bir sevk ve idare Yoksu! ailelere Rida yardımı, geIstenbul Itfaiye tefkilâtı, resmi vt aynı olamaz. Yenişehir nehri ağzını, «Berk Ef du. O zaman artık sevindim: Sü özel müesseselerde yangına karsı aŞimdiye kadar göklere atılan sunt yani roket yakıtı konusunda malarına karsılık, bu hafta Sovyet meselesidir. Cisim, bu saha içine { liri az. imkanları mahdud, monşan» da Çingenekaya döküntüleri varimiz nefsine ve gemisine tama lınan tedbırleri sık sık gözden geçir peyklerin ağıriıgı da bu bakımdan ileri görülmekte idiler. Ekim ayın lerin kendi muazzam farklarını ka düşmedikçe, daha hakım kuvvet o snplarının büyük ekseriyeti. hu da aya ilk sunt peyk gönderme de. pattıklarını ve dünya tarihinde ilk lan günesin çekimlne tâbi olacak ve felir azlığmdan dolayı fahriyen ni tarassuda memur edilmişler. Bu mile hâkim bulunuyordu. mekte ve tesbit ettigi noksanlıkları nemesinde Amerikalılar bu zahirl defa olarak göklera arz cazibesin. diger seyyareler gibi. güne» etra. çalısan miitevazi bir dernegin i^i iki gemi akşamm sekizinde bizden Köprü üstünde artık işim kalma alâkalılara bildirmektedir. üstünlügü astılar. Her ne kadar «yol den kurtulan bir cisim fırlattıkla fınrla dönmeğe başlıyacaktır. ıGümufarakat ederek tarassutlarma mıstı. Bataryaya koştum: deeildir. Memleket çapında, hiç İtfaiye ve polis ekipi, dün gece açıcı» iarı ay ile dünya arasındaki rına şahit olduk ki bu gerçekten neşe düşmek ihtimali de mevcutdevam edecekler. Parola ise evvelâ dciilse şehir çapında bir büyük V EF A T Vilâvet, Defterdarhk, Belediye Mer Mesafe 2000 ateş! mesafenin yarısından daha azını büyük bir basarıdır. tur>. kim kimi görürse bir beyaz veri mııes^esenin basara^ilereği bö>le kez ve Fen İşleri Müdürlüğü binaMerhum YQıb»şı tsmall Selı katetmis ise de, aya ulaşmak için «İskele bataryasma (sol tarafınm Ay peyki olmak ise daha da müş. Fakat .. Sonradan «kozmik peyk> ml B«yle Melih» öıgören'in oendaht edecek ve bunun aksini de larını, Eminönü. Fatih ve Şisli mıngerekli ilk süratin yüzde 97,8 suıı adile anılmaga ba|lar.en cisim gök kil bir sevkü idare meselesi. Bunun bir h>zmeti, Verem Savas Dernejibordasındaki toplar) giderken diktullan. B»y»n Aysel Tunalının diğer gemi icra edip bir kırmızı takalarında 22 iş yerini kontrol etsağlamak gibi pek mühlm bir bs lere fırlatıldıgı zaman Sovyetler için cismin evvelâ ayın çekim sa nin sırtına yüklemek, fülünç bir e*L GOlcan. Ercan ve Sevinc kat nazanma filikaların alabora miştir. veri atmak suretile mukabelede bu sanya ulastılar: Arzdan 500 kilomet bunu aya peyk gondermek niyetin. hasına düşmesi, ondan sonra da, bu ' W H İ a o I u r Tunalının babalan edilmeleri çarptı. Şuna memnun lunacak. Eğer torpido muhripleriY»pı vr Kr«J1 Bankarı re rükseklikte ateılenen >yol açıcı• de olduklarını ileri sürdüler ki bu çekim sahasıntn muayyen bir yeHavasıı izbeierde yaşıyanlara teidim ki, topçularımız topUrı baFransaya ihrac edilen eefierinden miz düşman torpidobotlarile harbe nin aon kademesi aaniyede 10,485 hevesleri başarısızlıkla neticelendi. rinde, ay peyki olabilmek için o miz hava temini, farla düsiinmeğe sında vazifelerile meşgul idiler ve fındıkların bedelleri kilomatrelik bir sürate ulaşmıstı ki, Boylelikle. sun'i peyk konusunu bu noktanın aydan uzakhğının ge hâret kalmadan. milyonluk bina tutuşacak olurlarsa iki kırmızı veTURAN TUNALI katiyen bir yere ayrılmıyorlardı. o irtifada arz cazibesinden kurtula sütunlarda tetkike başladıgımızdan rektirdiji mahrek süratine, seyiı ismOptelA oldutu hastallktan ri atacaklar... Fransada Fransız frankı üzerine işi olduğu hemen görüliiverecek j Fiükalan albora edenler ikinci kap vukubulan devalüasyondan evvel ih kurtulamıyarak 6 1 1959 g~unfl bilmek için gerekli sürat saniyede berl iddia ettigimiz bir husus bir tikametine sahip olması sarttır. «Akşam divan taburunda süvari tan ve daha bir takım kimseler raç edilmiş bulunan fındık bedelleri bir kocaman teşebböstür. Oernekvefat etmlstlr. Cenazeti bufün 10,743 kilometre, aradaki fark ise kere daha teeyyüd etmis oldu. GerŞu hale göre hül&sa eders^c: (7.1.1959) Gurabı hasUnesinden bey bir takım nesayihi lâzimeden di. Terkar bataryaya geldim. Ar nin şimdi Merkez Bankasınca jreni ten höyle bir himnıet beklemek saniyede 250 metreden (10 kilomet. çekten, SovyeUerle Amerikalılar ın Sovyetler arr cazibesinden kurtu»Iınarak Şlsli Camlinde ö£1e nasonra düşmanın bu akşam yaka tık topUnrrtız iH,' üç dâkika içfi' tediye edildigi ve bu rede 250 metreden^ ibaretti. O » başarılarını mukayeı ederken Sov. lan ilk cismi göklere atmakla bü. de ffüHinç olur. mau kılındıktan tonrı Zinclrlanacağını ve onlarla harb edeceği sustular; çünkü düşman görünmez yüzden ihracatçıLarın vagon başına Hastalara ilâç dağıtımı, »ıVıhî eyük bir başarı kazanmışlar, roket llkuyuda Asrl meıarlıklaki ebemizi söyledi. 6.7 bin lira zarar ettikleri bildirildl istirahatgahina tcvdi edllecekyakıtı konusunda, roket motörleri kiplerle seferberlik ginj. işlere geolmustu. Bir tppa dayandıtn. ufka tir. nin işlemesi konusunda ileri du lince. bunlar da ancak geniş ölçü«Sekrzden on ikiye (gece yarısı baktım: Nâmütenahî bir ufuk, ma tnektedir. Ailcsi rumda olduklarını ispat etmişlerdir. de bir iş birlitn ile gerçeklestirileAlâkalılar ihracatın para operasyovi ve berrak bir sema. deniz sâkit, na) kadar nöbetçi idim. Sekizi yeBundan sonra bu cismi aya peyk büecek teşebbüslerdir. di geçe «Yar Hisar» la «Berk Ef kamer olanca ziyasi'e etrsfa nur nundan evvel vukubulduğuna işaret yapabilmek şöyle dursun. pek genis le, satış bedelinin eski kur üzerinVeremin memleketimizde. ranneşan» mevkilerini almak üzere ha lar saçıoyrdu. O anda bir emir: olan ayın tesir sahası dahiline dahi den ödenmesini isteyerek Merkez reket edip uzaklaşhlar. Etraf şidolduguna TEŞEKKÜR düşürememişlerdir ki bu da sevkü dildiğinden daha vaytjın Bankasuım görüşüne itiraz etmekte « Müsademe paleti atılsın!... detle tarassut ediliyor, düşmandan idare ve kontrol zaaflarını göster. şüphe yok. Bu korkunç âfeti öndirler. İki Tlvrusunu fiksUz birokn«Müsademe paleti atıldı. fakat 33 iincü sayısını bir haber bekleniyordu. İskança rak blılerl sonsuz «cı ve eleme mektedir. Kozmik peyk. in ayı aşıp letnek için sarfı icabeden g»yreti, garkedlp genç yasında ebedida güneşe peyk olması Sovyelterin onun geniş sirayet çevresi ölçülevardiya edildi (nöbet değiştirildi bir netice elde edilemedi; çünkü Almanyadan alacaklı bulunan iftiharla takdim cdcr yete intikal. eden Büyükdere degil. tabiatın zaferidir. demekrir). Hiç bir şeye tesadüf o su hücumda devam ediyordu. Bu ilhalâtçıların yüzde 15 leri rile mütenasip olarak diizonlemeBahçeköv Devlet Orman îşletlunmamıştı. Rota miyar pusla ile sırada düşman torpitobotlan tekdirimit. teşkilâtlandırmadılımız mesi eski muhasebecisi ve SOİkinci Dünya Harbi sonralarında rar hüctıma başladılar. Artık topyıldız 29 gündoğusu. adedi devir merbank AlımSatım Muhasemüddetio de. verem, hızia yayılaAlmanyadan alacaklı durumda kalan Trafik kursları 1 Türkiye nereye gidijor? (İnönü tfe mülâkat) besi memurl»nnd»n, ideal ln95 (yani üskurlar dakikada 95 de lar, zabitler, efrad zatülhareke ithalârçıUr Merkez Bankasmdaki Trafik eğitimi esasları. Milli Eği caktır. Bu yayılmayı durdurma san ornejl çr>k »evıtili eşlm, vir yapıyorlardı demektir), prakete birer makine gibi işlemeğe başla avans bedellerinden yalnız yüzde tim Müdürlükierine teblij edibnis Işini, kendi ysfı ile ?üç belS karoğlum 2 Küba diktatörürün kacıs sebebleri ve işan 73 (yani İstanbuldan o nok dılar. Su, devridaim tulumbakrile seksen beşini geri alabilmişîerdi. Ge ve der^leri verecek öğretmenleri ye rulan mü(ev«Ti hir hayır müessekesilmiyen sakal FEHMİ SÖNMEZ'in taya gelinceye kadar .Hamidiye» alınmaya başlandığı gibi düşman ri kalan yüzde 15 ler her ihtimale tislirmek üzere. İstanbulda kurslar se^i hasarnmaz. çok vakttsiz kaybı münanebetorpitobotlan da artık sokulamı karşı bloke edilmişti. 73 mil çiğnemişti demektir). meveçılmıştır. 3 D.P. İstanbulda kampa girdi. tl!e yakın alSkalarını e«irgemltik yazımda. bütün Su dedikleriTrv f ık kurslarında öğretmenlik ya kii sefine Varnadan 15, Kelağrı yorlardı. (Sarol doktrini mi?) İthalâtçılar komitesinin bu parala yen Sümerbank müessesesi rni. küçük bir ciimlenin içine. öı (Arkası varı pacack kimseler. Karayolları Umum müdiran ve memurlanna. cenaburmmdan 14 mil açıkta bulunun gçri alma^ için yaptığı teşebbüshalinde sığdırmak Utemistim. Fikregine gelen, çelenk (tönderon 4 C.H.P. Kurultayını vatan sathında bekliyen Müdürlüğünce tesbit edilmiştir. ler netice vermediğinden komite yor. teşekküllpr. dostlar ve müesrimi etraflıca izah ermerliijim için, devlet şurasına müracaate karar vervazifeler srsolere. telgraf. telefon ve mek(1) Bilâhare Osmanh donanma miş ve işi hukuk müşavirliğine tev cHamidiye . nin torpitolanması doğrusu. kabahatlî benim. İstemetupla. bizzat gelerek acımırı 5 Galatasaray Kulübünde olup bitenler verek, üzülmelerine sebep oldu8 teşrinisani 328, persembe sına «Yavuz Sultan Selim» adı al d; etmiştir. paylaşan akraba ve do^tlanmıza ayn ayrı teşekküre bü>'tlk Vakit nısfulleyli geçmişti ve he tmda katılacak olan Alman muhafıım, ivi niyetli. iyi yüreklî, fera6 Fransız para ayarlamasından sonra Türk parası ABONE ARTLARİ acımız mâni oîduğundan muhtenüz dalmıştım ki, dehşetli bir sar rebe krüvazörü (iGöbenn ilk defa İşçilerin röntgen muayeneleri gat sahibi insaniardan özür dilerim. rem gaz^tenizin tava??utunu Nühssaı 25 Kuruştur sıntı ile uyandığrm zaman e'.ektrik olmak üzere işte bu sırada İstan7 Mensucat sanayiinin başma gelenler. Verem haftası münasebetile moHamdi VAROĞLU rica ederiz. bul sularına gelmişti. İngiliz, Fran töılü dokumacılar yardımlaşma ceI u kiyr Harfci lâmbalannın sönmüş olduklarını Efi: OSrptmen Kâmran Sonmez Llra !<r. Lira Kr ve tekrar yandıklarını gördüm. sız, İtalyan, Rus, Avusturya Ma miyeti mensublarile 4 bine yakın ;şKayiüpederi: Tahsin Cuvanken 57 00 150 00 S.n"'ik Toplar etrafa ve'vele saçıyordu. Bu car, hattâ bir Hollânda ve İspan çinin Verem Svaş Derneği tarafın40 00 6 aylık 80 00 velvele bir iki dakika kadar sür yol harb gemileri Tophane açıkla dan röntgen muayenekrine dünden V EF \T 3 avlık 4400 müştü. Hâdisevi herkes muhtelif rmdan Beşiktaş önüne kadar sıra itibare beslanmıştır. Muayeneler sey Trabzonun tariht ve asil aileŞerit Testereler ve Frelerinden. Bodia Kâhyao|tlunun şeki! ve surette tefsir ediyordu. Bu lanmışlar, demirlemişlerdi. Bunlar yar ekipler tarafından yapılmaktaBfsan ve yayan İstanbul sularına, Bulgarlar şehire dır. eşl. Dilek ve Orhan Kahysoglusırada süvari bey yukandan: Cum.'ıuHyt't Matbaacılık ve ze Testereleri, en mügirdikleri takdırde, İstanbulda yanun babalan. Samnun Tekel GazHtpcillk Türk An^nim Şirketı BasnıünUrlü^undpn emekM Saat kaç? diye seslendi. Ben şıyan yabancılan korumak nıaksaCa^ilnglu Hnlkevi sokak No 39 41 sait fiatlarla satışa Ocak 7 Cemazivelâhn 27 Sahibt de aşağıdan: dile gelmis'.erdi ama Osmanh orduSAFFET KÂHYAOĞLU K t M 'in her yerde, gözü, her yerde kulağı var arzedilmiştir. 6.1.1959 günü Hakkın rahmetir.e NÂZİME NADİ E On ikiyi yirmi beş Reçiyor! su. donanmamn yardımile Bulka\u$muştur. Cenazesi bueün Hemen bir KİM alınız. c e • Yazı işlerîni fi'len idnre eden diye bağırarak cevap verdim. Bu garları Çatalca önünde müthiş bir a 2 eg ı! Teşviklye Camiinden. ikindi Müracaat: Rulmak Ticaret O Mee'ul Müdiir :3 hezimete uğratmış. düşmanm ileri ** müddet esnasında ben de alelâcele narmnnı müteakıp kaldırılnMüessesesi Gralata, Fermeneai. hareketini durdurmıya muvaffak ol NUYAN VİĞİT ciıktır. giyinmiş. yukarı fırlamıştım. V. 7.24'12.20il 4 . 4 3 ! 6.56 18.34 5.35 : ler No: S Telefon: 44 30 52 5 Gazetemize ıfbndfrilen evrak \t yazı muştu. Ne kara fftinlerdi o günler Ailesi Ben yukarı çıktığım vakit gemiE 2.29. 7.25 9.43 2.001 1.38 12.40 lar npşredilsin edilmesin iade edilmeı Yarabbü... C. S. nin içi a n kovar.ına tlanlaıdan mesuliyet kabul edilmeı. ^I^J^^*^^^^"^^';^!^^^^!,^^ Uinili[lttniinHI»ll!milllUaU]tumuiUUIHniimiltiUn«l<ftllli!»iaUEU!UIUtllUlllHIHimi1!imilItHMttUfliniU gibi bir Türk kızı istediğini söy | lerile cıvıldadı. Haydutlarm kayı ; yol: «Ben başlıyorum!» diye bir ağzını ikinci ispanyol'un sırtına da memesini kavradığırıı duyunca göz• CUMHURİYET» in Tefrikası : 6 lüyordun. İşte fıstık gibi kız! A ' ğı, kendisile Anadolu arasında se j nârâ atarak oturdugu yerden. baş yıyarak ateş etmişti. İkinci İspan leri söze gelme* bir dehşet'.e yuma bu, daha ziyade bizim ağzırru | lâmetli bir uzaklık peyda etmişti.! altında uzanan Perçim'in üıerine yol'un gögsünde barut tüten koca valarından uğradı. Bağrından. ınİ bir delik peyda olmustu. İki sîlâ sandan ziyade yırtıcı bir hayn't.na za lâyık. Bonfile ile şarap son ek İçindeki haydutlarm bütün dikkat çullanmak üzere fırladı. Ayni Perçim yattığı yakışır bir haykınş ydkse'.di. Şuselansın olsun; bu kâfir kızın ır leri çekilmiş dal kılıçları andıran manda bir müthiş tarrakayla bir hm infilâklarile zına geçmek de bana ait olacak.» i dağlarile tehlikeli Anadolu kıyı arkebüs paüadı. Üeri atılan tspan yerde sarsılmış, gözleri fal taşları uru ile değil, fakat alelâde bedeni dedi. Frappa'nın gözleri vahşi bir uçurumları üzerinde değil. fakat yol'un kafa tasmm yarısı uçtu. gibi açık olarak dimdik ayağa kalk bir aksülâmelle kendisme ecavüuskançlıkla yandı. İspanyoi'a ya artık birbirinin üzerinde toplanı Herifin yarı gövdesi küpeşte üıe mış ve «karanlık!» diye acı acı ze teşebbüs edilmekte o'duğunu bağırmıştı. Fakat bakışı, bağırı anladı. Çelik gücüyle karşibındakivaşça: «Sus!» dedi. Böylece bir yordu. Hiç birisi öteki iki kisinin rinden denize sarkakaldı. Ona | nin gırtlağını sıktı ve tırnaklanle, müddet beklediler. Hiç bir hayvan en ufak hareketini gözünden ka teş etmiş olan öteki İspanyol'un şmdan da acıydı. sürüsü gelmiyordu. Frappa kaygu çırmıyordu. Perçim. tamamen ken gözleri sanki kızgın iki kor. baPerçim'in nabzı başına bir var dişlerile kendisini müdafaa eiti. basını kaldırıp kaldırıp , dine gelmiş değildi. Yarı kapalı rut Sumanları arasmdan çift yaru yoı gibi vuruyordu. Gözlerini açı Artık tecavüz etmek için değil. kusu geldi: kendinden geçerek dalLero& da söyiedikierine göıe bu makta ustalığını vardır.s diye anıyor, siyah kirpikleri arasından yordu. Hâsıl olan sükutta dişleri yor, fakat yalnız bir karanlık gö fakat kendisini bu yedi belânm ralara sığır sıpalarüe Türklerin sıldadır. Bir kaç saat beklediler. j dı. göke bakıyordu. Bir aralık: «SaFakat rüyordu. Kız, artık şuurdan yırtı elinden kurtarmak için cabaîay;p Yörük dediklen göçebeler gelirOnlar böyle gizlenmiş gözetlerç a h n l n ardmdaki üç gözcü duy bah yıldızi doğdu. Artık safak ge yalnız gözlerinin akları gözükü nin gıcırtısı duyuluyordu lermiş. Onların mazgalh ku ; ken nihayet koya sığır değil. bir , m u ş oidukİBrı hayretten kolayca cikmez, galiba ellerimiz boş döne ; yordu. Hep türkü söylemeğe alış sükut az sürdü. Bu sefer Dir piş larak ayrılmış. insan şuuninun ö çırpman Frappa'dan ale"der, nüîkadm geldi. Ay ışığmda gümüş \ k u r t u l a madılar ve kendilerine çar ceğiz.» dedi. Yanındaki İspanyol: mış olan dudaklan morarmıştı. a tov şakladı. Ve hemen onun ardı tesindeki o bombos ve kapkara kürülen kıvılcımlar gibi kan damleleri yok. çadırları var. lalan savruiuyordu. Nihayet Frapuçunıma devrilmişti. mi olur? Nah, Deniz kenaıında. denizin serinliği tozu gibi rıhlar üzerinde yürüdü. ç a b u k gelemediler. Güzelliğin ap «Hiç'öyle şey mi olur? N a . bu ra sıra titriyorlardı. Ara sıra isiti sıra: «Karanlık!» diyen kamçı giDenz enaıında, s e ğ Frappa, güvertede kanayıp duran pa kendini kurtarabüdi: kan revan K a d m harîamasınm verdiği hay piliç var a!» diye fısıldadı. Daha \ Ur işitilmez kırık bir sesle «karan bi bir çığlık! dolayısile otlar daha iyi yetiştiği 1 soyundu. Çıplak gövdesini a^sızın İspanyol: ^Ey. ama çabuk ol i ^*!> diye söyleniyordu. Frappa bir İspanyol'un öteki Is iki tspanyol'un leşlerine bakmadan içindeydi; hızlı hızlı soluyordu; ay ışığına ve rüzgâra verdi. Be ranlık, seksapeileri, sulanmalan öteki İ için hayvanlarını başları boş olayaz bir ateşti o! Ne var ki güzel j kabahk ,ve hoyratlıkları yasak e mahyız: birdenbire uyanıverir; o! Biran geldi. Kızın ırzına geç panyolu öldüıdüğünü görünce da Perçim'in üzerine saldırdı, Perçim, gö>leri kan çanaklarına dönmüştü. rak buralara ~sürüp bırakırlarmış. m e k (Arkası var) isteğini ilk açıklıyan Ispan i yanamamg v« pistovunun namlı kızgın bir avucun bir kolu ve bir Ben iki sene önce buranm otuz liği masumiyetile müsellahtı. Par d e r Güzelliğin şimşeğile gözleri zaman üstüne davramrsak çığlıklaı kırk mil güneyinde bir yere çık lıyan çıplakhğı ay ışığında sanki ; kamaşan üç hırsız, biran için ken salar.» dedi. Üç haydudun gözleri PROF NtMBÜS'Un MACERALAR1: mıştım. Tam on dört baş sığıra bir hâle yaratıyor ve sanki havaya | di devirlerinin vahşet ve gaddarlı istek ve kıskançlıkla kızıl kızıl rastlamıştık. Hepsini on bir yaş büe bir temizlik veriyordu Onu ' ğ ı n ] n dışına fırlatılmış bulundular. yanıyordu. Kısa bir müddet sonlarında bir Türk kızı güdüyordu. calı ardından gören üç insan. sert j Fakat Perçim'in giyinerek, elbise ra. kızın ırzma geçmek istediğini Hiç ses çıkarmadan arkasından bir şamar yemiş gibi sarsıldılar. O > lerihin içinde gövdesini söndürmüş söyliyen İspanyol yerinde duravarıp bir kemend attım ve fîik çıplak insanm karşısında gönüPe , olmasından mı, ne? Üç haydudun madı. İleri fırhyarak uyuyan Perdedirtmeden güzelce boğdum: sı rincle habis ve karanlık ne varsa içinde yaşamakta bulunduklan dev çim'in başına arkebüstinün kundağırları de alıp götürdük.» diye an P a n i k na'inde kaçıyordu. Kız de rin bütün o katmer katmer ruzu ğını çarptı. Kız titredi. gerildi: ge ' nize girdi. çırpmdı,. oynadı. Sonra ; m e rreliği bir nuru her taraftan ne titredi, sonra bayıldı. Ötekiler latıvordu. gelince bir , Kövdesinden gümüşler akıtarak su | s a n p üzerine abanan kat kat ka de hemen ileri atıldılar. Kızı kalGeniş bir kumsala çalının ardına çöküp gizlendiler. dan çıktı; giyindi ve kumlar üze ranlıkların o ışığı söndürmesi gi dırıp kayığa taşıdılar. Palamar çöFranpa otekilere: «Iveros'da bana rine uzandı. Artık Perçim o gece bi yavaş yavaş bütün bayran züp kıyıdan ayrıldılar. Tanyeri tarif edilen yer tam hurası İ İşte i nin kraliçesiydi. Her yaprak onun hklarını boğdu. İspanyol'un biri Beşparmak dağlannın üzerinden a I harabe, ardında da otlak diye kul için hir işaret, her yıldız bir söz, Frappa'nın kulağma eğilip: «Son ğarıvordu. Gün, sanki yeryüzünde hiç bir ı landıkları ova. Ay ışığı bir vön ay ışıgı ve esen rüzgâr bir musiki ekselans d'AsDiomonte kontunun d«"n fena; çünkü Rörünürüz; ama idi. Anasının koynuna sığman bir masasına bonfile, bardağına kırmı felâket yokmuş gibi, masum bir \ bir yönden de iyi: çünkü hayvan yavru gibi yaratıhşının hür çocu zı Malvaziya şarabı, yatağına da gülümseyişle uyandı. Bütün Ana j ları eörünir. Bpnim kemend at ğu yaıatılı^ıtun bağruıdaydı. Uy on altı on yedi yaşlartnda iıstık dolu kıyüan kalabalık k u | ötüş Hamidiye torpitolanıyor =haberleri Bir ayda 1.847 ton bahk tutuldu "Kozmik,, peyk Tevfik Sadutlah 1GÜ 1 t N M E V Z u c L A R I f Verent Kaftası münasebetils Ticaret Odasındaki ihtilâf halledildi 4 2 d e n a KİM CITMHÜÜİYET Düşününüz, Politikada KIM var? Adalette KİM var? Ekonomide KIM var? 1 ] VA1AS: HAL'.HAKNAS ULUCAL1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog