Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Halide Edıb Adıvar ÂKİLE HAMIM SOKAĞI Değeriı romancımızm bu en son saheserı 500 kuruştur Ahraet Halit Yasarojlu Kıtapçılık Şırketı Istanbul u mh u r i * U R U C U S U : Y T J * " ' S NADt MEMLEKETIN SAHİPLERİ Mahmut Makalın çok begenüerek ılk ba&kısı tukenmış olan bu guzel eseri \arhk Yavınları arasında ıkıncı defa basıiarak \a\ınlanmıştır Memlekete ınsarHr kadar saglam \erle«mış cınlenn perılerın ko\ lerımızde oMiadıkları rolu butun cıeh^etıle sozler onune sercn bu kıt ıcı se\cıek okmacakbimz 3 4 «nCU yil Sayi 1 2 . Telgıaı ve mektub adresi Cumhunyet îst^nbul Posta Kutusu tstanbuJ No 246 l umî Santral Numaran 224298 Yazı Iglerı 224299 MatbM 224290 TeJe1Onlar 7 Ocak 1 9 5 9 m# Ankara caddesinde Tan nıatbaasmm buluncîuğu ada, dün sabah sebebi henüz biîinmiyen korkunç bir infilâk neticesinde kısmen cöktü, kısrnen berhava oldu, zayîat büyük Dttne Değil Yarına Özeıt utçe homıs> onunda soz alan Iç Işlen Bakanı sajın Namık Gedık, hukumetçe besına karşı fudulen baskı polıtıkasını savunurken. Ismet Paşanın 1931 de go}ledıği bır nııtuktan parçalar okumuş ve o nutukta ılerı surulen iddıalarla hemfıkır oldugunu belırtmış. Ismet Inonunun bundan jırmı sekız yıl once, tek partı devnade, ortada demokrasının henuz D'sı bulunmadifp bır «ırada basın hakkuıda sojledığı so7İen eıe alarak, bugun, çok partılı ha>ata geçıfimızın dokti7uncu jılında, jururlukteki kısıntı rejımını haklı gostermek içın bır gerekçe dı>e nasıl kullanabılınz? Hele sajın Gedığın agzıle tekrarlandıgı zaman o gerekçe \atandaşı acı acı duşund,urmesın, mumkıın mudur? D. P. »ajm Iç Işlerı Bakanı, Ismet Paşanın \nrmı sekıı vıl once savıındufru fıkırlerı hala pa\laşıjorsa, 194(> ıle 1150 hatta 1954 jılları arasındakı dn\ranışını nasıl lıah edcbilecektır" Bılındığı pbı bu sure içınde, başta Ismet Paşa olınak U7ere. sı\ın Demokrat Partı burucuları da tek partı detnne artık bir son >erme zamanının ge\dıcıne ınanroıslar, yurdumuzda vatandaş o>u ıle ınsan haklarını ;unıterek hur bır ıdare sistemınin kurulması jerekriğını sovlemeğe başlamışlardı Eger o sıralarda *ajın Namık Gedık. Ismet Paşanın 1931 dekı pohtıkası ıle hemfıKır ıdı ise D. P >e yazılacak \erde eskı otorıter duzrni sa\unması, o zamanki iktıdan hırpahvan tarafsız gazetelere karşı cephe alması, basın hurrh etınin ale\ hınde hulunması, hattâ 1931 dekı tutumundan aynldığı içın Ismet Inonu> D kınamalı deeıl mı\dı"' Yoksa, Ismet Inonude 1931 den e kadar gorulen zıhnıjet deği1954 ten sonra Namık Gedıkte ajkui yonde mı basRoslerdı'' Yani demokrarik humjetler D. P >e yaradığt surece bu hurmetleri tamamıle benımshen Iç Işleri Bakanımız. hurn\etler iktıdara zarar verrneğe bajlavınea onlara duşnıan mı kesıldı'' Bovlesine subjektif bır nızam anlayişını bız değerli arkadaşımıza hıçbır zaman vakıştırmak istemeviz D P nin muhalefet yıllarında bol bol kullanılan hurrı> etler o zamankı ıktıdarı zedelerken de\let otorıtesı sarsılnfıvor ıdi ise «a>ın Gedik emin olsun. buffun kullanaeağunız hurrıvetler de devleti sarsmaz Devlet. hukumet ve iktıdar başka başka kavramlaHır. Serbest seçımlerle iş başına gelen iktıdarlar. devletın sadece bir orgam olan hukumeti kendı partıleri ile kanştırmama\ a dikkat ederler, \atandaslara eşıt muamela yaparlar, însan haklanna ^avgi uosterır ler. temel hurrıvetlerı incıtmezlerse de\letin otontesı dımdık ayakta durur. Bir partının seçimleri kavbedıp urme hır başka parti gelmesı ıle de\let otoritesı yıkılır sanlnak, ancak hurrıvet nızamını kavrıvamnanlara o?ee bır zıhnıvettır. Fger bo\Ie olmasa'vdı 1950 ye kadar C H P jı devınnek ıcın calısan butun vatandaslan C H P vı tenkıd eden butun gazetelen suclu sa>mak gerekırdı 1950 de CHP. jenıldıjp zaman nıcın kımse de\letımızın ıtıharı kırıldığını ıddıa etmedı'' Çunku gercekten hiçbır şev kırılmamış tersıne devletımız bur mıl'etler arasında daha bu>ıık bir itıbar ka7anmıştı Bu basanda gaLb Demokrat Partı kadar, belkl ondan fazla raaelub CHP. nin de hi7metı gecmıştı Ne \azık kı I<t=i4 denberi tutulan janlış \nl o kazançları buvuk olçude ka\betmemı/e sebeb oldu Alınan \e alınması tasarlanan tedbirlerle Mirdu hu7ura kivusturmaja ımkân \oktur D P, kendıni ikfidara gehren hurrnetlerı tekrar jururlujîe koımadıkca cektiğimız sıkmtılar azalmnacak artacakttr. EBU5SUUO CADDE5I MESERRET ÖTELf Facıa sahnesının Ankara caddesm* bakan cephe^i ınfılaktan evvel Aynca 4 mürettib ağır yarah, 1 tanesı de kayıb Dunku fec infilâk, 2 genc gazetecı arkadaşımızı aıamız dan a>ırmış \e bızı derın teessure garketmıştıı Avrıca 4 gazete muret tıbı ^gır şekılde yaralanmıs, bır tanesı oe kaybolmuştur Gazetecılerden bır taneeı, Istanbul Ekspres sekreterlertn Hen 1937 doKa>bettıgımız kıy« gumlu OzdemK meth gazeteri Tuncerdır Tjm Omdıır Ttuıcer, c«c, Urfanm Brrecık kazasmda dun İnfilâk tan sonra enkı» vıgını halıne gelmiş olan f»ci« sahnesı ve on kısmı paıçalanan otobu 13 ölü, 165 ağır ve hafif yarah var, zarar 10 milyon lira! Enkaz altmdan cesedler çıkarılmasına devam ediliyor; yekunun daha fazla kabarması bekleniyor Olü ve yarahlar listesi Gzetenıı?ı makıne\e veıeıecgım z saate ksdar facıa sahneaınde enkaz altından 13 cesed çıkarılmıştır Bunların jalnız 6 tcnesı teşhıs edılebılmıştır Isımlerı şovledır Ozdemır Tunrer Ahmed Turan Aıka*t S a 5 S ul d e Arkaaı S« 5, Sü 2 de Vurtlfla duyulaıı Amerıkanjn Sesı, Londra Parıs V Moskova padvoları dunku turkçe vn ymlarında Sırkecıdekı ınfılâke da>r haberler veraıkten sonra ol°nlerın yakınlarına baş«agliRi dılemışler ve teessurlerını bılnırmıslerdır Arkası Sa 5, S u l d e Krokıde taranmış olarak gosterıler kısmen berhava olmus kısmen çok. muş adanın on cephesmdekı ış verlerı numara sıralarına goıe şunlardır 1 Saatçı dukkânı, 2 Fırın Bır muddettır şehrımızde bulunan | 3 Fıhbe koftec sı 4 Tan maU Cumhurbaşkanı Celal Ba^ar dan sa baası 5 Lnıversıte Kıtabevı 6 at 14 35 de Sırkecıdekı ınfılak mahal Tutuncu 7 Berber 8 Kavnak kne gelerek japılan çalısmaları gor ecza laboratuarı 9 Nevvır ış hanı muj ve daha sonra Vıla\ete gıdıp 10 Yenı Vnana otelı 11 Renkılgılılerdf» muessıf hâdıse hakkın. ver matDaa levazırratı tıcarethanp«ı 12 Dogu matbaa'i 13 Ozturk da ırahat almıştır Arkası Sa 5, Su 6 da mathaası a Bayar, Menderes, Koraltan ve vekiller facia sahasında ^^K"^^^ Facianın dığer resımlen son sahifede Facia sahasını gösterir kroki 4 genç, enkaz altmda 10 saat kaldıktân sonra NADİR NADI Sebeb ne olabilir, mesulkim? Facianın dinamit veya saatli bomba infilâkı yüzünden olduğu söyleniyor 1 Günün diğer habcrleri Bunlaıı ııçuncu \e he^ıncı «ahıfede bulatak^ınız Fecı ınfılaktan sonra enkaz temuleııirken brllorıne kadar ta^ kurtarılmasına çali5ilı> top raga gormılu kaUn 4 kazazedenın (Yazm i mcı #oh»/«dt> Istanbulun gpçııriıg infilâk facıisanajı fabnkasında vukıii gçlrnıştı «larınuın en bu^ uklmınden b,ı ı 3 i PatlaMcı madHelenj ınfılâl ılp olu c mart 1^49 da »anı burden 10 sene, a»M S4 varalı sayısı ıt 100 u bul•vvel Sullucede Nurı Faş*ja aıd bır, Arkası Sa. 5, Su 1 de tıcnçler, kurtanldıktan sonra hastahanede (Yazm 5 mei tafufe<im)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog