Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

ALfl % Ocak 193* Yelken ajanı diin basın Ajanın konuşması faydah • oldu Yalnız Federasyon Başkamnın niçin sustuğunu ı herkes merak etti Çamuriu sokaklardan stadyom pistlerine koşan atlet: Gül Çiray Röportajı yapan : Yılın en iyi sporcusu iîe bir röportaj Dün saat 15 te Yelken Federasyonu ALİ ABALI Başkamnın bulunduğu tst?nbul bölgesinde İstanbul Yelken Aianı Orhan Ankara Arabamız Çınçın bağAkra bir basın topl?ıı!ıs; yaptı. Orhan ı larına doğru sarsıla sarsıla ilerlerAkranın basın toplantısı yepacağım BtŞIKTAŞ Buyük. bir krızı atlatan sıyah beyazülar pazar ken geride bırîktığımız 1958 öğrenen gazeteciler ajanın trtanbulda günü Dolmabahç^de ligin formda takımı Galatasarayla oynayacak i 3^5 gününü iftiharla kapatan sporin yelken faaliyetleri hakkında konu lardır. Netice hem onlar, hem Ga latasaray ve hern de profesyonel cularımızı gözumün önume getirişacağını tahmin ederek toplantıya lig için mühim olacak. yorum. Atletizmde bunlardan bir gitmislerdi, Fakat ajan kulüblerle atsnesi koşuyor.. ve koşuyor. daima rasının düzeldiğini, yelken faalivet! koşuyor. Madalyflar, kupalar kazalerinin isVnbulda gün geçtikçe ilerı nıvor, şeref direklerinde al bayraledieini sövliyeceŞi vcrd». üzerine gayet mühim bir vazife alarak fbuna İşte bunları t ğımız dalaalanıyordu. fpderasyon reiMiği de çk daha doeıu j yaptıran Gül Çırayın evıne gidiyoniacak^ bevnclırnlp] varış bi^liei^d0 ruz. deği.=en ysrıs kMdelerinden bahsetti, I Evinin numar.smı dahi bilnıekabul edilen tek yarış nizamnamesidiğimiz halde küçük bir çocuk ŞAMPIVüN DÜZCESPO K KLTBOL 1AK1M1 nin kulüblere bildirileceğini. • kursbize Gül öğretmeninın evini göslar tertib edikeeğini söylrdi Akra terdi. Meğer Gülde da,ha ne maribundan sonra Avrupa şampiyonalarıfetler varmış da birmiyormuşuz. nın 1975 yılın<a kadar dolu olmasma Yann on üçüncü haftanın ilk karşılaşmasım Semtlerindeki ilk okulda bu yıl raemen dış temaslarda yelkencileriIstanbulspor ile Beykoz yapacaklar öğretmen vekilHşi yapıyormuş. mize karşı beslenen sotnpati üzerine Bizi kabul ettikleri zevkle dö19*51 şampivonasımn TürkiyeH» yaşenmiş misafir odasmın bir köşesi pılmasına karar verilmiş olduğunu. Dün toplanan profesyonel lig tertıp Çarşamba 14.00 de: t. Spor Bey. Gül'ün kaz?ndıgı kupa ve hediyebu jrmpiyona için 35 teknenin yap komitesi bu hafta yapılacak olan maç GÜL AİLESİ Gül Çirayın karde şlerinin adları hep Günüdür. Sonkoz. tırılmasınm ve 40 sporcunun Istan ları tesbit etmiştir. lere tahsis edilmiş. Neler... Neler gül. Şengül, Gülden gibi yukarıda Çiray ailesi birlikte görülüyor. Cumartesi 12.00 de: Karagümrük . Düzce (Husua) Çehrimizde bun hayet bu yıl Bolunun kuvvetli takl bulda bir hafta kalmasının paraya Beyoğluspor, U.Ü0 de: F. Bahçe . Ka yok ki, saymakla bitmez. d»n bir kaç yıl evvel genclerin çalış mı Bolu genclıei net şekilde. 31 ye ihtiyae gö.tereceğini beyan etti. AGül hayatını kısaca bize şöyle bunu antrenörüm B«sim Aybarsa madalyaları dağitıyomTUş. Kazansımpaja. masile bir kulüb kurulmuştu. Bu ku nerek şampiyon oldu. Bu Ukım Düz j jan her sene 810 teknenin yçptırılborçluyum. Atletizme onunla baş dığı lcupalan ise Anksragücüne Pazar 12.00 de: Vefa Adalet, 14.00 anlatb: lüb bir ikı sene içinde gelişti ve ni ce Spor kulübüdür. İd«recilerinden dığıru, bu çampiyonaya kadar isteniİ • ladun, kısmetse onunla bitirmek hediye ediyor.» de Galatasaray Beşiktaş. « 1939 yıhnda Vidinde dogoyuncularına kadar hepsi; bu küçü* len teknelerin yaptırılacağmı, bu Gitmek içdn mösaad« istiyoruz. muşum ve ben altı aylıkken Tür ! istiyonım.» Geııç takım maçlan ve şirin şehrin adıru yüceltmek; ona şampiyona için b?zı eazetelerde çıCumartesi: Ali Sami Yen Stadmda kiyeye gelmişiz. Altı kardeften ben j Aüedc Güi'den başka sporla ilgi Biraz daha kalın diye Övle ısrar muvaffakıyetler kazandırmak için ken tenkidleri okuduğunu. bu sebeb12.30 da: Galatasaray . Kasımpaşa üçüncüsüyüm. En büyüğümiu olan lenen yok. Lâkin e\'de Gül ismin ediyorlar ki sankl kırk jnluk ahBir müddetten beri muhtelif ta. çalışırlar. Nih^yet bolge şampivon le basın mensublarının bu mevzuda kımlarla hazırlık maçları yapmakta Fenerbahçe stadında: 12.00 de Ada evlendi ve şimdi burada değil. Atden âdeta seçilmiyor. Kardeşlerinin bablf.n gibiyiz. fikirlerini almak istedicini de sözIsluğu için final maçı geçen ayın içinolan İstanbul Garnizon taV.ımı b u . let Beykoz, 13.30 da Beşiktaş . İ letizme 1955 yıhnda başladım ve ismi Songül, Şengül, Gülden ve Ayrıhrken düşünmekien kendimi lerine ilâve etti. Bu toplantıyı terasabeyieri Coşkunun adıalamıyorum. Bir atlet bu çamurde oynandı. Tskımlar Boluda ve Düz keden basın mensublarının anlıyama gün saat 14.00 . de DolrA'abahçe sta tanbulspor. ilk koşumda okullar arası müs^ba hattâ Pazar: Fenerbahçe stadında: 10.00 kada birinci oldum ve arkasından d c ha önce Coşgül imiş de değiştir lara bata çıka stadyoma her gün Geçtiğimb hafta Teknik Üniveri cede 11 berabere kaldılar. P'zar dıkları bir şey vardı. TopVntı yapı dında Vefa ile kaışılaşscaktır. da Fenerbahçe Karagümrük tede Galatasaray Bakırköy voley günü büyük bir taraftar grupu üçüngelecek, antrenman yapacak ve iştirak ettiüm Türkiye birincilikle mişler. Ali Sami Yen stadında: 10.00 da bol lıg müsabakesı yapılırken baş cü maçın oynanacağı Adap^zarma lan binada yelken federasyonu reisi! K. S p o r u n A v r u p a S e y a h a t İ rinde 800 metrede rekor kırdım. Ankarsgiicu kulübüne kayıtlı gene aynı şekilde dönecek. Bizlere S. Salâhaddin Cihanoelu da buluKadıküyspor basketbol takımı 6 Vefa . Beyoğluspor. hakemin takımlarını bağırarak ve gitti. Düzcenin gencleri elleri boç Her sün antrenman y;parım. Pek ol..n Gül'den »oruyoruz: «İstanbul yeni yeni rekorlar birincilikler henuyordu. Bu toplantıvı zaman 2. Profesyonel lig maçlan ağustosta Bulgaristan, Avusflurya ve alkışlaysrak teşyi eden Bakırköylü dönmediler, şampiyonluk kupaa ile man makamım terkeden Cihanoğlu, Polonya'ya giderek muhtelif basket. Cumartesi: 12.00 de Yeşildirek muhterem bocam Besim Aybars'ın ! kulüplerine gitmek ister misinir?» diye edeoek. İşte iftihar ettiğimiz leri susturm^k için her çareye baş Gül bu şekilde çalışıyor... geldiler. tertib edebilirdi. Eyüb, 14.00 de Feıiköy Beylerbeyi. tavsiyesile bu antrenmanlarımın bir diye. bol maçlan yapacaktır. vurması hiç de ivi ksıvıİpnmaH, Mü .. 1 • 1 • . ıPazar: 10.00 da Taksim . Davutpa. günü a§ır bir eünü ise hsfif geçer. j « Ko\u Fenerb=>hçell olmama o ssbakamn sessizlik içinde yapılmasıEğer ben birşeyler yapabiliyorsam rağmen İstanbul kulüplerine gitSpıkerlerı kım tayın edıyor^? ş a > 12.oo de Hasköy Emniyet. nı arjulayan baş hkemin zamaıı zaMadrid maçı dolayısile hakkınmeyi hiç düşünmedim ve düşünman oyunu durdurarak idarecilerle KADIRGA bu mevzuda sförüşmesi ve hattâ tada Milli Eğitim Bakanlığı ve Fedemek de istemem. Ankarada gerekrsftar]' rın sıısmaları için aralarına rasyonca tahkikat açılan Sulhi Gatiği şekilde ?lâka eörüyorum. FeŞEYTANLARININ polis sokması çok acayib bir hareranın tekrar maçı anlatmas! dediderasyon reisi Jerfi bey de alâkaBİZE HEDİYESÎ ketti. Her taraftar takımlarının galikodulara sebeb olmuştur. Dolaşan lanıyor ve zaten antrenörüm burabiyehni görmek için eiinden gelcn söylentüere aöre Sulhı Garanm mada» diyor. Bunun kâfi bir »ebeb rCadırgada küçüklerin kurduğu gayreti e.irgemez. Diğer sporkr gibi çı anlatmasına Futbol Federasyonu olmadığını söylüyoruz. Am« gene Türkiye gruplar arası gpn^ tekım maz, Tamer, Çetin. Selim, Tayyar. muvaffakiyetli maçlar çıkaran voleybolumu7un da ilerl«:n«"=i pnr=k va Ankara. 5 (Telefonla) Futbol müşavir. 3 Doktor, 4 Mütehas o daha fazla konuşmak istemiyor. Kadırga müsabakalarına hazırlanmakta olan tlk devrede Ayhan. Erkan ve gene âzası bulunan BasınYayında Şeytenları tafltırru teşvik ile olur. Biz seyircüerin 'aİstanhul genç karması namzetleri dün Ayhanın golleri ile 3,0 galip gelen k'mlarınj slkıslsmasını i.stemezsek iki takım halinde bir karşılaşma yap kırmızı takım ikinci devrede Nâzı zifeli Adnan Akm sebeb olmuş: Fe : Federasvonu Başkanı bugün Milli sıs âza, 5 Müsavere heyeti. 6 Omuî silki\or. Anlaşılıyor ki An gazetemİ7.in küçük takımlara göf MİTflarda brlki de 12 m un.u bilc mıçlardır. Bu idman müsabakasını mm attıgı gole karşılık Çetin. Srlim derasyonun tahkikatı devam ?der Kğitim BâVanı Celâ! Yardımcı ile Oraanizasyon heyeti, 7 Teknik karadan ayrılm^masınm başlıca se terdıgı alâkaya karjılık bir sevken bunda israr etmiştir. bebi ai'esi. Onlfrdan aynlmak is gi nişsnesi olarak dün bir kupagörüşmüş. Federasyonda değişikük mii=a\ir. bulam«yız Bir spor nc kadar seyirci 43 Kırmızı takım kazanrmştır. ve gene Çetinin ayaeından üç gol yı Spor servisimize hediye etmi? Bundan başka M. Ceza Heyetin temiyor. vapacağını bildirmiştir. Yardımcı topl?rss o kadar sevilir ve ilerler. Şinasi Ataman rahatsız Kırmızı takım: Sabri . Ercan, Çe^ yiyerek maçı 4.3 kazanmıştır. lerdir. Mânevî kıymeti bizim için ; Ilerlemesini iî.teriiğim'7: bu spovu bu hu^usta rapor istemiçtir. Ha cien ayrı bir ı. Futbol C^za KomiAnnesi ilâve ediyor. tOyle çok B. Terbivei Umum Müdürü b r Genç karma namzetleri cuma en büyük olan bu hediyeye teşekküı böyte yapmacık hareketlerle baltala tin Bilgin, Semıh. Erdoğfın . Ayhan, müddetten beri rahatsız olarak yat hx>r aldıcımıza göre Fçderasyon teş tesi o teskil clilmesi ve M. Hakem madalya setiriyor ki koyacak yer Erol, Özeenç. Nâzım, Erkan. nü henüz belli olmayan bir takımla ederiz. mıyalım... kilâtmda sıınlar ihdas edilebektir : Komitesinin İcra ve Teknik olarak bulamıyoruz. Şimdi okulda yarısj I Beyaz takım: Sünıer . Ibrahim, Er. hazırbk maçı yaptıktan sonra 16 kimaktadır. Umum müdüre geçmiş ollar yapıp kazan?nlara kendi aldığı' 1 sun der, âcil şifalar dileriz. i 1 Hukuk müşaviri, 2 Malî ikiye ayrılması istenmektedir. T. B. kan Önder, Fabrettin, Necdet . Yıl şiye inecektir. Galatasaray Besiktas pazar günü oynıyacak Haftanın en mülr'm ma.cını Bolü bölgesi figi S O M erdi Düzcespor böige şampiyonu oldu Voleybolda yeni bir icad (!) Garnizon, Yefa ile bugün oynuyor Istanbuî genç takımı yaBtı Futhol Federasyonunda yapılacak deii^iklikler diin belli oldu Askevlik Bairesi Başkanheından: 1 İstanbul Askerlik Dairesine bağlı ve İstanbul Belediyesi hududlan dahilinde bulunan tekmil Askerlik Şubelerinde, Askerlik Kanununun 14 ür>rü maddesi gereğince 1940 doğumluların ilk yoklamalarına 1 Ocak 95f> tarihinden 30 Haziran 959 j tarihine kadar ve 1331 dogumdan 1936 dnğuma kadar ruhsatlı ve ihtiyat eratın yıllık yoklamaları da 1 Ocak 959 tarihinden 31 Ekim 959 tarihine kadar olan süre içinde yapılacaktır. 2 Her Askerlik Suhesine bağh köy ve mahallelerde ilk yoklama ile ruhsatlı ve ihtiyai erat yoklamalannın hangi tarihlerde baçlıyacağını gösterir ilân çizeleoleri köy ve mahallelerde herkesin görebileceği yere asılmak üzere Askerlik Şubelerince bağlı bulundukları kaza kaynıakamlıklarına yollanmışt.T. 3 Her Askerlik Şubesint bağlı köy ve mahallelerde ikâmct eden yabancı erat >^ukarıda 1 inci ve 2 nci maddelerde açıklandığı şeküde yerli erat gibi ikâmet ettikleri yerin bağlı bulunduğu Askerlik Şubesindr ilk yoklamaları ile ruhsatlı ve ihtiyat yoklamalarını yaptıracfıklrdır. 4 1 Ocak 959 tarihinden 30 Haziran 959 tarihine kadar ilk yoklamalarını yaptırmıyanlar Askerlik Kanununun 83 üncü nıaddesine göre (50) lira para cezasına ve ruhsatlı. ihtiyat yoklamalarını yapt'.rmıyanlar da aynı kanunun 94 üncü nıaddesine göre (15) iira para cozasına tâbi tutulacaklardır. 5 Vatandaşlann cezai nuıameleye düşmemeleri için şubelerin köy ve mahalltlerde asılmak üzere gönderdikleri ilân cetvellerinde gösterilen tarihlerde ilgili şubelere müracaatleri ile yoklamalarını yaptırmaları lüzumu ilân olunur. 3102 73685 TURK ELEKTPIK MÜHENDİSLERİ ODASINDAN: Odamız beşinci umurai heyet toplantısi 1011/1/1959 günleri Ankarada E.İ.E. İdaresi Genel Müdürlük binası konferans salonuntla yapılacaktır. Toplantıya sayın üyelerimizin iştirakleri rica olunur. İDARE HEYETİ İYİ EVSAFTA LİNYİT KOMÜRU Depoda teslim. sinema, mektep ve apartımanlara eleküstü, Fabnkalara da Tüvenan olarak Bolu ADASAL Linyitlerinin peraı%.(.nde satışına başlanmıştır. Müracaat: Tel: 44 76 41 44 90 13 Başka takvim •j almakta acele etmeyiniz!.. Halkımızın itimat ve toveccUhünU kazanmakta rekor kırmış olan, Devlet Su İşleri 7. Bölge hududlan dahilinde bulunan Tokad Vilâyetinin Almus kazasının 3 km. batısında yaptırılacak olan Almus Barajı inşaatı. elinde bu işe henıen tahsis edüebilecek kifayette inşaat makine ve teçhizatlı bulunan. bu işleri yapmaya muktedir ve tecrübeli müteahhidler arasında fıat ve teklif isteme usulü ile yeniden ihaleye çıkarılacaktır. Bu inşaat ic'n idare tarafından döviz temini hususıında hiçbir taahhütte veya tavassutta bvılunulmıyacaktır. Baraj toprak dolgu tipinde olup inşaat esas itibarile takriben 2.300,000 m3 toprak 1.100,000 m3 küskü, 570.000 ın3 kaya hafri, 63.000 m3 filitre malzeme ile cem'an 3.525.000 m3 dolgudan ve 5.80 m iç çapında 700 m tul uzunlukta tünel ve 35 000 m3 betonu ihtiva etmektedir. Bu işe aid gerekli kat'î projeler idare tarafından verilecektir. İhaleye istirak etmek istiyenlerin yeterlik belgesi al1 Şimdiye kadar yaptıkları işlerin miktannı, vüs'atini bir defada yaptıkları en büyük iş hacmini ve bunların ikmâl zamanlarını, 2 Halen elinde bulunan islerin miktarını, vüs'atini ve ikmal tarihlerini, 3 İşe derhal tahsis edebilecekleri makinelerin halen çalıştı£ı ycıler. kapasite ve miktarlarını göstsrir bir liste (tahsis edileceği büdirilon makineler müteahhidliğin kendi malı olacaktır. Bir ikinci sahsm bu işe mPkine tahsis edeceğine dair eklenecek mektııb veya taahhüd senetleri ile satın alın^cağı veya aetirtileceği bildirilen makineler nazarı itibare alınmıyacaktır.) YukarHn yazılı hususları havi bir dilekçeyle 27/1/959 günü saat 17.00 ye kadar Devlet Su İşleri Umum Müdürlüeü Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Dairesi Reisliğine (Meşrutiyet caddesi Adakale sokak No: 50) müracaatleri lâzımdır. Hususi ortaklıkların müracaatleri nazarı itibare alınmıyacaktır. • • • Umum Müdürlük. taliblerin durumlarmı inceliyerek ehil gördüklerine teklif dosyalarım gönderecek ve diğer hususlar hakkında mı.f?.ssal malümat verecektir. DSI UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN fiinamikl formundal ...çünku biliyor ki enerjisini muhafa* za edebilmek için, sabahtan itibaren ona vitamin ve kalori veren, besleyici kıymeti yüksek bir gıdaya ihtiyacı vardır. Biliyor ki, her sabah, bol SANA surülmüş ekmekle iştah açıcı bir kahvaliı eders a dinamizmini muhofara edeceklir Zira lOOgr. SANA'da insanı bılhosıa sıhhatlı ve mukavim yapan 2000 Enlernasyonal Birim A vitaminl ve sağlom dışler ve kuvvetli uzuvlor temin eden 100 Enternasvonal Bi/im D vitamini daıma vardır Yemeklerde de SANA kolay hazmedilir. nsfistlr va D, SAATLİ MAARİF DUVAR TAKVİMLERİ Bayilere Tevzi Edîliyor > s j i • $İ. • Kadıköy SÜREYYA SİNEMASI Binlerce figüran. emsalsiz sahneleıle dolu yılların en büvük tarihi RENKLİ SİNEMASKOP ŞAHESERİ takdim eder. BÜYÜK İSKENDER I .The Alexandre GrcaU RICHAtiD BURTON FREDER1C MARCH DANIELLE DARIEUX CLA1RE BLOMM PERŞEMBE günü suareden itibaren İlâve: En son dün\a havadisleri. Les Actualites Françaises Başka takvim almakta acele etmeyiniz ve taklitlerinden w ^ sakımnız!.. A S1ZCE r N GUZELI HANGISI ? €N GÜZEL 5 N0. 5 Şimdiye kariar neşrettiğimiz beş karikatürden hangisini en fazla beğenirseniz lutfen onu kesıp IP.K. 636İZMİR) adresine 31 OCAK 1959 tarihine kadar gbnderiniz. Umumi tasnifte en tazla rey kazanan karikatüre rey vermiş olaniar arasmda çeküecek kur'ada kazanacak 3 kişiye 250. şer lira verilecektir. Piyale adı... ağız tadt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog