Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

6 Ocak 1959 rUMHURİYET « „• . .• Baştarafı 1 ind sahifede melidir. 2 Drrl«tin temeli olan bağunaız bir bünye değişikliğini »ağlamak ve D.P. nin geçirdiğl buhranlardan ders mahkeme ve her türlü tesirden iza alıp, »imdlden bunlan önlemek için d» temirvath hâkim konusu gecikme Baştarafı 1 inci sahifede alan Kars milletvekili Sırtt Atalay, yapılan telkinler ise, genel m«rkeıin den halledilmelidir. I Bızim Basın Yayın Bakanlığı jim buhranına sürüklendiğini. ba kâtiplerine ödenek verilmesıne dair aktanlması istenen paranm nerelerS Söz ve basın hürriyeti, toplan nâfiz yetkilileri tarafmdan muhlmsen tedbrleriı yeni yıl tebrik kartlan bastırıp bur s'n hakkında alınan kanun teklifi ile ilgili bir önergeyi de kul'anılücaŞınm Baksn tarafm» ma hürriyeti, grfjV hakkı, sendika ve memektedir. demokrasi esaslarını zedelediğın ıdrı dünyanın her m > teşekküller kurma hürriyeokudu. Hatav milletvekili önerge da n açıklanmasını. Ferit Melen ve olanların Bu arada partiyi, teşkilâtı büyük, meslekî medenî dünyaca kabul edil. acı bir üslubla ifade ediyordu. Belİ Hariçte hısımları I jellibaşlı gazetelere gön^ermh. B' genel merkezi küçük halden çıkar ti gibi sinde bir buçuk yıl evvel ilgili ko Mehmet Hazer. bu insaatın seçen SEATO Genel Sekreteri, hediye olarak otonıobil getir mak için nedense fazla istekli görün miş insan hakları Türk vatandaşma . tebrik kartını alan bir Şikago ga !i bajlı vazifelerir.den birisi yabaıımısyonlara havale edilen teküfinin yıl 1958 vih içinde bitirileceği bildi«îki parkt arasında bağ , zetesinin mukph^1"^1 âür.kü gszc cı basının Türkiye hakkındaki neştebileceklerine dair çıkan müyorlar. sağlanmalıdır. Bu insan hakları Ana 1 hâlâ kanunLaşmamasını ileri sür rildiği halde, neden bitirilmemiş olriyatını aksettirmek olan Basınj kararname, serbest doların elerde çıktı. meydana gelecek midir? Bırakınız garptekileri. bu kadar ge yasada daha açık târifelere ve temi 11 mekte ve teklifitîin bir karma ko duffunun açıklanmasını talep ettif Hâdiseyi iki bakımdan üzüler,:k Ataşeliklerimiz Türkiye aleyhinde . : nata bağlanarak diğer hiç bir kasorusuna «Meseleler ni? teşkilâta rağmen. bu kadar ufak yükselmesine yol açtı mısyona havalesini talep etmekte ler. okuduk. Evvelâ kenni B .':nYayıı ki bu kampanyavı aylık raporianunla iptâl edilmiyecek hâle getirü bir genel merkezli parti. şark memçesitli. mesuliyetler Elâzığ milletvekili ise, yaptığı koidi. Yapılan müzakereler sonunda, 3akanlığımızın bu spr""''k hare rında belirtiyorlardı. Bir eün BaHaricde üçüncü dereceye kadar leketlerinde dahi yoktur. Merkez kü melidir. ayrıdır» dedi teklifin karma komisyona havale nuşmada kendisinden evvel konuşan ketten bizi mahrum bırakmasi. sın Yayının pek ileri gelen bir 4 Amme hizmeti gören her şahhısımı olankrın hediye olarak otomo çük kaldıkça bittabi. büyük lâflar bir D.P. Antalya milletvekilinin söz ikincisi de Türk basınının muhatab mensubuyla Avrupanın bir başken1 bil getirtebileceklerine dair çıkan sadece nutukları süsleyen cümleler sın vazifesile ilgili bütün hareket. Ankara 5 (Cumhuriyet.Teleks» sine lüzum olmadığı belirtüdi ve lerine temasla. yeni Mecüs binasmm olduğu mııamp'"' ' '• rris tinde karşılaştık «Ataseliklerin raJ kararnamenin. serbest piyasada do olarak, zabıtlara geçiyor, ve bittabi lerinin denetlenmesi için ispat hak Seato Genel Sekreteri Mr. Pote Sa önerge reddedildi. 194650 arasında bir israf unsuru ola ne kötü tesirler Vv •l'x'nın su porlarmı tetkik edivor musunuz" lar fiatının yükselmeine yol açtığ! programmın ilerdeki tatbikatı için kının ve mal beyanının kabulü za rasm bugün Ankara Palasta bir baBirkaç oturumdanberi görüşül rak gösterildiğini, bugün ise, her vakayla bir kerc daha orfcya çık dedim. Omuz silkti. «Ötedenberi görülmektedir. * müspet çalışma yoluna girilemiyor. ruridir. Her türlü vazife ve nüfuz sm toplantısı yapmıştır. Bu arada ga mekte olan Tebliğat Kanununun gün artan inşaat masraflarını karşı on!ar gelir ve arsive konur» dedi ( ması. Filhakik<= haricde akrabasr olan Kısacası D.P. muhalefette ne yaptıy. suiistimallerine karşı müessir bir mü zetecilerin sorularını da cevaplandı. geçen oturumda komisyona giden lamak için muttasıl aktarma yapmsk Kadro<TJ bir havli şenişleyen ye1 künselerin daha ziyade ekalliyetlere sa. C.H.P. de aynı yolun içindedir. cadele ancak bu suretle sağlanabilir. Bu vesileyle bir hstıram canlanran Sarasın, önce kısa bir beyanat 5 Seçimlerin mevzuat ve tatbikat vererek, Türkiyeye ilk defa geldiği maddelerinin hâlâ komisyondan gel mecburiyetinde kalındığım belirttik Jı. Almanyada bulunduğum sıra ni Bakanlık bu arsivlerden fayda \ mensub kimseler olduğuna göre. ka Onlar. «hele bir iktidara gelelim her gündemin ten sonra D.P. milletvekilinin sözle. larda. 67 Evlul hâdiseİTİ olmuş, lanmak yolıına girerse. herhalde'l •rar ancak bunların işine yaray«cak şey kendiliğir.den hallolur.» derler olarak eşit ve dürüst şartlar altında ni, geliş sebebinin Bağdad Paktı ile mediği anlaşıldığmdan ri icrası sağlam müeyyidelere bağlan. Seato arasmda temaslar sağlamak ol diğer maddelerine geçildi. Bu su üzerinde durarak, Antalyada bir onu ba«ın kanununu aeırlaştırıcı tebrik kartlarının tevziinde çok i tır Araba bedelleri de bur '•<••• ı di. malıdır. Millî bünyemize uygun bir duğunu, bu konuda her iki pakt ta retle gundemde yer alan ve İstik Kaş ilçesine gitmek için lüzumlu yo naddeler ve toplantı imkânlarını hem de pek çok hasis davrprmaV raborsa vtsıtasile temin edileceği B«zı yetkili C.H.P. liler ise: «Başı lun olmadığını söyledi /"laraUan kanunlar takib ptmişti durumunda V=İ!>f»V*ır gözönünde tutulursa, serbest döviz mızda Inönü gibi büyük devlet ada nisbî temsil usulü kabul edilmelidir. rafmdan kararlar ahnmı? bulunduğu lâl Harbi mâlullerinden sekiz kişiD.P. milletvekili Süleyman Kuran6 Yukarıda belirtilen müşte nu söylemiştir 1 \vrııpa basım hSdiseleri dikkatle ye verilecek olan para mükâfatı ile elin konuşmasından sonra, kifayet tak fiatlarının yükse!me5İ tabii addedil mı var: Nasıl oisa her şeyi halleder. rek teme! fikirlerin ışığı altında akib edîvor VP TürVMprîr hir rcmektedir. FEYYAZ diyorlar. Kısacası D.P. h'ler işleri te Seatonun, Bağdad Paktı gibi teda. ilgili madde eörüşülerek kabul olun rirleri verildi. D.P. Antalya milletAlâkahlar bu gibi bedeHz ithalâta sadüfe bıraktılardı.. C.H.P. liler de Anayasamızın değiştirilmesi esaslı füi bir andlaşma olduğunu söyleyen du. Kabul olunan teklife göre. İs vekili kendisine sataşıldığını iddia ve Scil bir ihtiyacdır. başka bir formül bulunmşsı lüzu Inönüye.. Sarasın, gayenin Pakta bağlı ülkele tiklâl Mücadelesi sırasında yarar ederek kifayetin aleyhinde konuş. Yeni Anayasada. kanunlann A rin bağımsızlıklarının sağlanması, ge lıkları görülen sekiz mâlul ere yü mak istedi. Başkan, sataşılma olmadı Hatta şimdiden mesuliyetten kaçan munda mütt|fiktirler. bu zevat: Parti içinde çıkan anlaş. nayasaya aykırılığını önleyecek bir lecek tecavüzlere karşı konması, ko zer lira mükâfat verilecektir ğını ileri sürdü. Oya koyacağını bil mazhkları bile genel başkana hallet Anayasa Mahkemesi. adalet istiklâ münist sızmalarının önlenmesi nokBundan sorıra. İnhisarlar Genel dirdi. Yapılan oylamada D.P. millettirmek şeklini tercih etmektedirler: linin korunması için bir Yüksek talarmda toplandığını, 1954 de GüMüdürlüğü ile Vakıflar Genel Mü vekilinin konuşması için C.H.P. liler Meselâ Ankara il kongresi arifesin Hâkimlik Şurasınm ihdası ve iki ney Doğu Asyada mevcut istikrarsız den de bazıları oy kullandılar. Bideki ihtilâfın hallinin Inönüye bı Meclis usulünün kabulü lâzımdır. lığm, paktı, yarattığını ve sekiz mem dürlüğü 1958 Bütce Kanununa bağ lâhare, Mehmet Hazer D.P. milletve lı A/l ve A/2 sayılı cetvellerde de kilmin kendisine sataşıldığını rakıldığı hayretle görülmüştür. ileri ^ Demokratik inkişafımızı dur leketi bir araya topladığmı söylemiş ğişikük yapılmasma dair kanun sürerek söz istedi. Yapılan oylama Bu misâlleri çoğaltabiliriz •• ço. duran ve gerileten bütün antide ve «Pakt dört senesini tamamlamış tasarılan kabu! edildi sonunda Hazerin konuşma talebl red Çemberlitaş camiinin imamı Fehri ğalttığımız takdirde o neticey» varı mokratik kanunlar, usuller. zihni tır. Pakt olmasaydı, bir tecavüz kar rız ki, bir takım zevat, hususiyle ik. Güriiltüler dedildi. şısında ne yapılabilirdi? Sorusu önem Kığıhzade hutbe sırasında lâikliğe tidar yakmlaştı diye heyecanlı hiz. yet ve tatbikat kaldırılmahdır. lidir. Dört sene zarfında harici teca Gürültülere sebep olan ve bir AnBundan sonra, kanunun maddeleri aykırı konuşmak suçu ile Ağır Ceza Inönünün umumî efkâra ilân ettiği vüzden mâsun olarak barış ve hürri met arzma koşan bir takım zevat, Akdenizde siHdetJi bir fırtınn mahkemesine verilmiştir. talya milletvekili ile Elâzığ millet ne geçildi ve yeni Meclis binasının ITrflk Adanada, Çukurovanın ya tutulan si'**"'n eiivertesinumumî efkârca Inönüye gösterilen bu raaddeler herhalde Kurulteyın yet içindeyiz. Komünizm sızmaları her vekili Fahri Karakava. Kars millet birkısım inşaatmın tamamlanmagı Dâvaya sebeb olan konuşma 28 Kurtuluş Bayramı tarihini de bulunan Etibanka aid 44 mart 1958 tarihinde cuma namazından sevginin sadece parti içi alkışlayıcı da tasvibinden geçirilecek ve böy tarafta vârittir. Bu sebeble bir arada vekili Mehmet Hazer arasında mü için taleb edilen üç milyon liralık lece dönülemiyecek taahhüdler ha çalışmahyız. Teşkilâtımız çeşitli hiz değiştirmcğe tesebbiis eden parca i»de köorii mal/emesi sonra yapılmıştır. İddiaya göre: Kı larıdırlar ve genel merkezi metodlu line getirilecektir. Yalnız, yedi mad nakaşaya sebebiyet veren ve yeni tahsisatın aktanlması kabul edildi. çalışır. ilmin bulgularından faydalamet maksadları olan bürolara ayrıL Gündemin beşinci maddesinde Içel Sinan Tekelioğluna takıldı ğılızade bu hutbe sırasında, cemiyet nır, organlarını tüzüğe göre işletir denin tahakkuk ettiriîeîtği müddet mıstır.» demiştir. Meclis binasınm tamamlanması için sıılara yuvarlandı milletvekili Yakup Karabuluhın E lere verilen paralann hyra geçmi bir müessese haline getirmekte ar meselesi bu toplantıda ele ahnacak Bundan sonra sorulara sıra gelmiş Opera ve Ankara Üniversitesi Tıp mekli Sandığı Kanununun 105 inci Adana 5 (Telefonla) Aaanaıun Avrupa ümanlan arasında seferler yeceğini anlattıktan sonra. kadınların zulu dcğillerdir. Fakültesi inşaatlanna tahsis edilen maddesine bir fıkra eklenmesine damıdır? O belli değil. Temas ettiği tir: Kurtuluş bayramı töreni bugün yapmaktaolan D. B. Deniz Nakliya. saçlarını kısa kestirmesi ve erkekleGüçbirliği meselesi miz yetkiülerden edindiğimiz\ intıSoru: Bağdad Paktı ile Seato ara ödeneklerden aktarma vapılması ile ir kanun teklifi' bulunuyordu. Tekyağraur altında kutlandı. Resmi ge tı Ortakhğına aid 3902 tonluk (Amas re göstermesinin suç olduğunu söy2 C.H.P. nin 14 üncü kurultayı, ilgili kanun tasansınm müzakeresi lif sahibinin konuşmasından »onra, çitte millî kıyafetlerile geçen mı ya> ^ilebi. dün sabah Sioilya adası lemiş ve buna müc*maha eden erkek parti en yüksek organının yıllık top ba, böyle bir meselenin bahis mev sında bir bağ meydana gelecek mizuu olmıyacağı merkezindedir. başladı. Tasannın tümü üzerinde başkan, salonda ekseriyet kalmadığı dir? Nasıl gelecektir? lislerin önünde bir at üzerinde bu önlerinde seyrederken kuvvetli bir lere küfür eder şekilde konuşmuş lantısı olmak yanında, bu defa hiç Cevap: Bu mânâda bir bağ meyda yapılan müzakereler sırasmda söz için oturumu tâtil etti. Bilindiği gibi, C.H.P. 1957 seçimlunan Sinan Tekelioğluna halkUn fırtınaya yakalanarak büyük bir tur. Iman daha sonra çarşafın kadın şüphesiz. güç birliğinin en yüksek na gelemez. Meseleler çeşitli, mesubazıları «Hani Kurtuluş Bayrammı tehlike atlatmıştır. Fırtına esnasında lar için lâzım olduğunu, karısma organının toplaritısı mahiyetinde ve lerinde de aşağı yukarı bu taahhüddalgalar gemiyi hayli hırpalamış ve çarşaf giydirmiyen erkeklerin kâfir mânâsındadır. leri ilân etmiş, fakat ondan evvel, liyetler ayrıdır. başka güne aldırıyordun? Ne diye Soru: Bağdad Paktı ile Seato arabugün at üstünde geçiyorsun ya?» bu arada güvertede bulunan Eti ol caklarını söylemiş ve «Sizin içinizGüçbirliği esasları C.H.P. Meclisi «ana haklan ve hürriyetleri tahbanka aid 4 parçadan müteşekkil den bazı münafıklar. gidip beni böyle nin kasım ayı toplantısmda görüşül didlerden kurtarıp, en geç beş, alti sında işbirliği yapılmakta mıdır? 4 ciye tskılmışlardır. Cevap: Yapılabilir. Bunu görüşeiade köprü malzemesini denize süay içinde nisbî temsil esasına göre, Kurtuluş Bayramı Maraş, Gazian rüklemiştir 1955 yılmda Japonyada konuştudiye şikâyet edebilir. Onlar, müş ve daha sonra 19 kasımda lnönü yenileyeceğini» söyle ceğiz. Ancak bu husus ilgili mem Allahın kanununa inanmayıp, şeyta bunlan 7 madde halinde umumî ef seçimleri tep ve Hataydan da gelen milis inşa edilmiş olan (Amasya) şiddetli leketlerin siyasetlerine bağlıdır. mişti. leıin iştirakile parlak bir şekil fırtınayı güçlükle atlatabilmiştir. Şi nın kanununa inan»n insanlardır» de kâra açıklamıştı. Bu maddeler şöySoru: Seatonun temsilcisi veya mü le sıralanıyordu: miştir. Altı ayın pek kısa bir müddet de kutl< nmıştır. C. H. P. Genel leb I.ondraya gitmekteydi. Tsrsus 5 (Telefonla) Dün akşam Havana 5 (Radyo) Küba'da X Devlet Reisliğinin ve Büyük olduğu ve geniş bir programın bu şahidi, yakında toplanacak olan Ka Bu konuşma üzcrine tutulan zaraşideki Bağdad Paktı toplantısına zaieTe ulaşan ihtilâkilerin lideri saat 21 sıralarında nişan merasiminSekreteri Gülek de törene katllDiğer taraftan ilgililer dalgaların bıtla ilgili olarak savcılık harekete Millet Meclisi ri^aset divar.mın taral kadar zamanda tatbik edilemiyece katılacak mıdır? mıştır. Ancak havanın yağısh denize sürüklediği Etibanka aid mal Fidel Castro dün gece yaymladığı j den dönmekte olan 2 erkek, 4 kadm geçmiş ve imamın; lâikliğe aykırı 0 sızlığmı millî tesanüdün bir icabı ği açıktır. Cevap: Zannetmiyorum, müşahit bir günlük emirle evvelce ilân et ve içerisinde Isparta milletvekili oluşu. geee fener alayları tertibine zemenin ilgili sigorta şirketi tarafın l«rak şahsi nüfuz tesis etmek mak saymaktayız. Ancak bu demek değildir ki, ta olarak da dâvet almadık. dan ödenmesi icap ettiğini söylemiş mâni olmuştur. tirmiş olduğu umumî greve son Hamdi Ongunun da bulunduğu M«h Tarafsız, kanuna bağh vatandaşlar sadile. dini. hissiyata âlet ederek telahhüdler bir müddetle hududlanSoru: Nato, Seato ve Bağdad Paklerdir. Mersinin Kurtuluş Bayramı verilmesini istemiştir. İhtilâl lide mud Simşek admda bir şoförün idaKİtıde bulunduğu. vatandaşların dinî arasında, siyasî kanaatlere göre hiç dınlmasm... tı arasında bir kader birliği, mesuli bir ayırma yapmıyan ve bütün fa Mersin 5 (Telefonla)' Şehririnin emrile beş gündenberi Kübâ i resinde clçel 10094» hususî plâkalı bir hislerini rencide edip, kendi vicdanî otomobil, NATO yolundan Mersine Herhalde Kurultay, bu eksikliği yet birliği yok mudur? aliyetlerinde kazai murakabeye tâbi mizin kurtu'uşunun 37 nci yılcfökanaatlerine göre ibadet yapm«ları.ıa Cevap: Mesuliyetler ayrıdır. îngil da bütün mağaz?lar ve iş yerleri gitmekte iken çehrimiz Yesil njahalgösterenümü, bu;ün yağmur altında kapalı bulunmaktaydı. mâni olduğu: vicdanî olan dinin. me bir idare kurulmalıdır. Büyük Mil tamamlamak için gajret tere her pakta dahil olmakla bera. lesine geldiği bir sırada aynı istikebinlerce Mersinlinin içten gelen denl kıyafetleri şümulüne alamıvaca let Meclisinin icra üzerindeki raura cektir. Kübs'da durumun bu birkaç gün mete bisikletle giden Turan Sezer ber, ayn ayrı vecibeleri vardır. kabesi fiili va müessir hale getiriU • ' Ecved GÜRESİN ccşkun sevgi ter hürlerile kutlanğını. halbuki im^mın kendi düşünceSoru: Komünizm sızmalarma kar içerisinde yavaş yavaş normale adında bir vatandaşa çarparak ölülerine aykırı gelen cemiyetimizin bumıstır. şı, Bağdad Paktı ile müşterek tedbir avdet etmesi beklenmektedir. İhti müne sebeb olmuştur. gün kabul ettiâi medenî kıyafeti din ler düşünülmekte midir? Ku\rvayi Milliye Mücahid ve Galâlin lideri bundan böyle ihtilâlciHâdiseyi müteakıb Hamdi Ongun Cevap: Sızmalara karşı Bağdad Pak lere yavaş yavaş silâhlannı bırak ölü vatandaşı arabaya aldırtarak Tar ziler Cemiyetmin dâvetlisi olarak Baştarafı 1 inci sahifede evinde kötüleyip vatanda; vicdanında korku yarattığı hususlan ileri sürüb Genel Sekreterine malumat vere mEİarıru ds tavsiye etmiştir. şehrimize gelen mehter takımı ile madığı soıulmaktadır. sus Devlet hastanesine getirmis ve lerek Ağır Ceza m«hkemesinde cezaceğiz: Her halde bu malumat ook Ankara 28 nci tümen bandosu. şehCastro'nun karsılaştığı son büyük hâdiseden ilgilileri heberdar etmişSivas milletvekili Necati tlter, su landırılması i"tenmiştir. faydah olacaktır. rimiz Çi nkaya İlkokulu mehter ta , baylarrn geçim durumlarım, moral tehMke şimdi komünistler olmuş tir. Yakında Agır Cezada başlıyacak kımı, Üçüncü Assubay Ortaokulu ı e r " i n i | s u baylara verilmek istenen tur. Aralannda komünistlerin de olan bu dâva. son zam^nlarda lâikve diğer okulların izcileri de törene e v ı e r i ç i n 6 ' D m p e şin, ayda 500 libulunduğu müfrit sclcu unsurlar, Evvelki gece Bebekte son derece İstanbul Teknik Üniversitesi Sisliğe aykırı hareket suçundan açılmış sendikaları ve sosyal teşkilâtlan katılmışlardır. ;r a talcsit verebilen subay miktarıni tek dâva olacaktır. garip bir hırsızlık hâdisesi olmuştur. mcloji Enstitüsü dün saat 6 yı 56 Sabahleyin saat 7 den itibaren: SO rmakUdır. Bebek caddesindeki Birkan apartı dakika 42 saniye gece şiddetli bir kontrol altıns almak için harekete manınm beşinci katında oturan bir zelzele vatandaşlfr Cumhuriyet alarunı ve; B u n c j a n b a şk a O rdu bareminin geçmişlerdir. Fidel Castro 18 ay kaydetmistir. Enstitüden Amerikalı ailenin dairesine ev\elki verilen bilgiye mücahitlerin geçeceği Bozkurt cad1 jeğişip değişmıyeceği Genel Kurzarfında Kübad a umumî seçimlere göre. 'İstanbuldan gece yarısı meçhul bir hırsız girmiş, 315 kilometre uzakta olduğu tesbit Baştarafı 1 inci sahifede desini doldurmağa ve tarihî meh ^ y B r ş k a n , m n , Kuvvetler Kugidileceğini bildirmiştir. Başkan 2 altm saat ve 5 bin lira kıymetinde ter takımının rnreketlerini içten | m a n d a n ı a r m ı n N A T 0 KumandanManuel Urriata da bir Sosval Yar kiraları takdir işi tecviz edilmemekedilen zelzelenin Ege bölgesinde eşya çalarak kaçmıştır. slkışlamağa başlamıştır. Stat 9 da lığı muvacehesinde de durum ve Baştarafı 1 inci sahifede dım Bakanhğj kurulduğunu ve top te, tarafsız mütalea edilmesi doğru Cüretkâr hırsız, Amerikalı karıko meydana geldiği anlaşılmıştır. görülmemektedir. Bu suretle kira Osmaniye mahallesi istiksmetinden Türkiyede deprem yok yetkilerinin ne olduğu. askerlik bazı milletvekilleri olduğu hâlde raksız köylüye toprak dağıtılacağıru canm yattığı odaya da girerek uyu. takdiri. sulh mahkemesinin görevşehre gelen mücahitler Kuvvayı İzmir 5 (Telefonla) Kandilli Ceyhana giderek temaslarda bulun açıklamıştır. müddetinin 6 ay tenzil ediüp edil Baştarafı 1 inci sahifede makta oldukları karyolanm altına lerine dahil edilmektedir. Milliye ilkokulu önünde başta Vali Sdeddin Yalım ve arkadaşlarının gizlenip şilteyi kesmiş ve içinde mü Rasadhanesinden verilen blr hamiyeceği. subaylara hizmet eri yemuştur. D. P. ye artık ahnmalarımn bahis cevherat aramıştır. Hırsızın. bu işiberde bıı<mn Merkez üssü Egeye Teklifin esasları şunlardır: Belediye Başk nı, Garnizon Komurine tahsisbt verilmesı düşünülüp mevzuu olamıyacağını, Yalım ve arGülekin akşam Adanaya dönerek 1 Evvelce kiraya verilmiş oltanı ve kalabalık halk kütlesi taraşiddetli bir zelzele uçakla derhal düşünülmediği. erlere verilen aylı kadaşlarının k'rjıd hanelerinin ka yaparken Amerikalı karıkocayı me? j i s ? bet eden Ankaraya hareket sun olmasm. yahud da esaslı bir fmdan karşılanarak ktırb nlar ke ^ l b l ğ h i hul bir maddeyle bayılttığı tahmin j 'kaydecttldiği bikririlmişse de gece ğırı bugünkü şartlara uygun olup patılmış olduğunu söyliyerek. «Yalıetmesi, pek normal sayılmamıştır. tâdil veya tevsi yapılmış bulunsun, silmiş, daha sonra toplu bir halde . . geç vakte kadar civ;r vilâvetlerle ya Gülekin jstanbutda 3 gun önce Kıbolmadığı, h»rb halinde büyük şe mın istifası esasen bir şantaj eseri edilmektedir. Taıpei, 5 (AP) Milliyetçi Çin bulunmasm, inşaatı 27'5'1955 tarihükumet konağına gelen mücahitHırsız. bütün bunlardan sonra evin , . . . . . . , ." , , hirlerde ne gibi tedbirler alındığı, dır. D. P. ye tekrar ahnması bahis rıs konusunda yaptığı beyanatın Haberler Ajansı tarafından pazarte hine kadar nihayet bulan gayrimenler bavrak töreninden sonr CumGösteri Yürüyüş Kanununun tatbi mevzuu ol maz. Hangi parti isterse 17 yaşındaki hizmetkârile karşılasm.ş. jdP ' l » temaslardn rhoyle b.r zelzeleye acele dönüşle ilgili olduğu söylen si günü bildirildiğine göre Çmli bir kullerin kiraları 12 5'953 tarihina I r b l bll huriyet alanına harekef etmislerfakat onu da uvutmav. fırsat bulama ı ***** § ' tesbit edılekatmda ordu birliklerinin kullanıl Allah mubarek etsin.» demişlerdir. m m W l r doktor, domuz kanını insanlar için deki serbest kira miktarıni geçemicir. S at 10 da Ankara 28 nci Denrem.n Yunan ada mektedir. Yalımın D. P. ye 948 yılında gir d.ğından. kızın feryadı üzerine kaç. î masmdaki kıstasın ne olduğu. BaDiyarbakırda Güçbirliği kullanılabilecek plâzmaiar haline yecektir. Serbest kira 12.'5 '1953 tatümen bandosunun çaldığı İstiklâî ' larında \oikua şelmiş olması muhdiğini, o günden bugüne kadar parti j^jctjj. Ankara, 5 (Cumhuriyet Teleks) getirmeyi mümkün kılan bir metod rihindeki mukaveleye veya civarınMarşı ile törene başlanmış sonra kanlığin bundan daha evvel haberi içinde ihtilâf çıkarmayı itiyat haline Polis, ilk defa karsılaştığı bu tipik temel görülmektedir. daki mümasil kiralara istinad ede C.H.P. Genel Sekreterliğinden keşfetmiştir. da sağanak halinde yağan. yağ bulunup bulunmadığı. GazUtıtepte getirdiğini. resmi daire ve müesse hırsızlık vak'asmın fâilini aramaya ' ~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~ mur iltında tahminen 20 bin M»r İsmct İnönüye karşı alınan askerî ;eleri tehdid ettiğini. Kocaeliye ge başlamıştır. yayınlanan bültende bildirildiğine Doktorun bulduğu metod saye cektir. Yakalanan hırsız sir.li günün önemini belirten hatip tedbirlerdr' kimin emir verdiği gibi len bütün Velilerle uğraştığını söy2 27/5/1955 tarihinden itibaren göre, Diyarbakır Hür. P. Teşkilâu sinde domuz kanl 5 dakika içmde Diğer taraftan. Taksimde Sıraselvi leri şevk ile dinlemiştir. En son hususlar soru konusu yapılmıştır. liyerek demişlerdir ki: Güçbir'ağini tahakkuk ettirmek plâzma haline getirilmekte ve kan yeniden inşa olunan veya eski hali ler caddesinde Fatma Zafiyeye aid Milli Savunma Bakanı yarın soolarak aene yağmur altmda geçit maksadile ocak, bucak, ilçe, il ka gruplan r.azarı itibare alınmadan gayrimenkulün bünyesinde esaslı «cKoeeeli Valisinin parti işlerine 94 numaralı apartman dairesinin katöreni yapılmıştır. Mehter takımı nıları cevaplandıracaktır. müdahalesini yalnız Yalım iddia edi pı kilidini kırarak 5 bin lira ve al Baştarafı 1 inci sahifede demeleri ve bütün üyeleri ile bir herkes için kullanılması mümkün şekilde tâdil ve tevsi edilerek yeni ile 28 nci tümen bandosunun harebir hüviyet kazanmış olan gayriyor. Biz dört mebus bu iddiada de tın bilezik çaldığı iddia edilen Ümit bir ambar, içerisindeki 600 ton pa likte C.H.P. ne iltihak etmiştir. Es olmaktadır. ketleri takdir top'.ıyarak halk t?ramenkullerin kiraları 12/5/1958 kira ğiliz.» Turan isminde bir hırsız da yakalan mukla birlikte tamamen kül olmuş ki milletvekili Dr. Yusuf Azizoğlu, E.T.T. Sanayi Bakanlığının emsallerine yü^de 25 ilâve yapılaToplantıda hazır bulun n ve Yalım fından sık sık alkışlanmıştır. Gece mış tahkikata başlanmıştır. i tur. Saat 11.30 sularında başlıyan münfesih Hür. P. teşkilâtı merkeztarafından. Kocaeli Valisince baskıya Halkevi sinema salonunda mehteı rak taavvün edecek miktarı geçeLutfullah Yıldırım isminde bir ı yangın, Toprak MaJısulleri Ofisine lerinde yaptiğı geziyi böylece ta murakabesıne tâbi olacak maruz kaldığı söylenen Derbend takımı ile bando müşterek bir mümiyecektir. mamhyarak vilâyete dönmüştür. hırsız da Galatada Sokullu Mehmed | ait bulunan ve içi buğdayla dolu oAnkara. 5 (Cumhuriyet.Teleks' samere vermiş'rldir. 3 Gayrimenkullerin kira muka Baştaraft 1 inci sahifede Bucak bşkanı Şevket Dizdaroel'J. Paşa camiinin kubbesinden kurşun j l ; ki ambarı da ciddî bir tehlike Bunun yanı sıra onuncu devre İstanbulda E.T.T., Ankarada E.G.O., nü Vilâyette. Başbakan ile uzun bir Vaünin kendisine baskı yapmadığını, çalarken suçijstü yakalanarak adale i a n fcarsıkarşiya bırakmıştır. İtfai Elâzığ milletvekili Suphi Ergene de Izmirde ESHOT işletmelerinin Sa veleleri yoksa kira bedellerinin taTarsustaki tören i l e ye ekipleri ve halkın da yardımile CH.P. ne kaydmı yaptırmıştır. Tarsus, 5 (Telefonla) Adana görüşme yapmıştı. İstanbul teşkilâtı. baskınm bizzat Yalım tarafmdan ya te verilmiştir. nayi Bakanlığı murakabesine tâbi ol yin ve takdiri sulh markemelerinnı gayet iyi tanımakta olan Sarola. pıldığını iddia etmiş ve «Yçlım D. P. ve Mersinde olduğu gibi bugün şehmaları hakkmda hazırlanan bir ka ce yapıiacaktır. Yenişehirde Büyük Duvarcı Adem ambar boşaltılmıştır. Konyada C.H.P. nde kayıtlı den istifa et diye beni tazvik edivor» 4 Ev sahiblerinin üçer ayhktan rimizde de Çukurovanın kurtuluşu Menderet tarafından sondajlar yap nun tasarısı B.M.M. ne verilmiştir. Yangın ilk önce Toprak MahsulSokağında Salâhaddin Maraşlıgilin üye kalmamış! ması ve hizipleri uzlaştırması için demiştir. Evvelce bu işletmeler Baymdırlık fazla kira bedelini peşin olarak al41 numaralı bir hırsız. 2 bin lira kıy i l e r i B ö l ? e Müdürlüğünden görülnun 37 nci yıldönümü kutlanmıştır. muhtelif vazifeler verilmişti. Ancak. ren meçhul çorap imalâthanesine giKonya, 5 (Telefonla) ŞehriGene bugünkü toplantıya elinde müş. bir taraftan alarm isareti ve mizdeki D.P. taraftan bir gazete Bakanlığının murakabesine tâbi idi. ması ve mukaveleye buna aykın Kurtulus günü münasebetile dâ D.P. İstanbul teşkilâtının bazı men bulunan vesikalarla gelen ve ihtilâ metinde çorap çalmıştır. şart koşması memnu kıhnmaktadır. Polis, hırsızı aramaya başlamıştır. rilmiş, bir taraftan da Antakya, İs D.P. Genel Kurul üyesi Remzi Bi ler. vetü olarak Mersine gelen mehter suplan. Sarolun aleyhindedirler. On fın çıkmasına baçlıca emil olan 3 Aksi takdirde. 16 ay hapis ve üç kenderun ve Adana itfaiyeleri im rantın bir acıklamasına dayanarak Atı ile bara girmek istedi takımı sabah Mersinde mçrasime lara eöre. Sarol şiddet tedbirlerinin numaralı bucak başkanı Mehnıed aylık kira bedeli ksdar para cezası dada çağırılmıştır. İskenderun itfai 1957 seçimlerinden bu yana Konyaiştirâk etmis ve haika gösteriler lehindedir ve şiddet tedbirlerinin bir Horoz da Sadeddin Yalım tarefınGazienteb 5 (Telefonla) Dün geyesinin hâdise mahalline gelmesin da 20 bin aileniîi D.P. ye geçtiğini ce saat bir sıralsrında atla bir bartn ile teczive edilecektir. yapmıştır. Öğleden sonra da Tar an önce çıkmssı 'cin aay^et göster dan ortaya atılan 10.000 istifanm 5 Mahkeme kararile bir sebeden az sonra şiddetîi bir rüzgâr çık bildirmektedir. 7780 inin kendi bucağına aid oldusus Stadında halka gösteri yapma mektediı önünden geçen İsmail isminde bir be müstenid olarak tahliye edilen mıştır. Bunun üzerine demir ve Şiddet tcdbirleri ğunu. bu istiMarın Sofuoğlu Matsı mukarren mehter takımı. havaBu rakamın ifade ettiği seçmen şahıs atı ile birlikte bare girmek isBazı D.P. çevreleri ise. aile top. baasmda Yalımcılar tarafmdan imal nın vağışlı olmasmdan dolayı Tar2 inci aahifede ağır bakım fabrikaları itfaiye teşki sayısı 17 ilçesile beraber Konyada temiştir. Buna mâni olmak istiyen bina. üç aydan fazla bos kalamıyasusa eelememistir. Kurtuluş günü lantısı.nı muhtemel şiddet tedbirle edildiğini söylemiş. 'Böyle bir istifa Vekâieti Bütçesi müzakere edilir lâtile askerî birlikler de yardima C.H.P. ye kayıtlı üyenin üç misli bekçiye tabanca çekmişse de atik caktır 6 Hava parpsı alanlar. kira bedavranan bekçi tab<=ncayı İsmailin miH.s°b»tile Adana. Merf'rı ve Tar ri ile bağlamaktadırlar. İstanbul teş yoktur» demiştir. ken: Anarşiyı destekiemekie itham çağırılmışlardır. ve C.H.P. nin 1957 de aldığı oy sakilâtmın •Yaylacı.ları olarak < tanıKocaeli milletvekilleri son olarak edilmiş. Çah /.e Vekili de bu gösusa geleceği söylenen Başbakan Yangın ancak saat 15 den sonra yısının dörtte üçüdür. Haber ciddî elinden almıştır. Bunu müteakıb ka delinden fazla para aîpnlar ve bunnan bu grupa göre. Menderes. D.P. çan İsmail bu sabah yakaknmıştır. l.ara tavassut edenler hakk'nda altr A4r.an Menderes ve beraberindeki Meclis Grupu İdare Heyet/ni İstan. şöyle demişlerdir: rüşü destekleı mahiyette konuşma kontrol altına alınabilmiştir. Zarar ye ahndığj takdirde ilimizr1! C.H.P «Geçen cumfirtesi günü İzmit yapmıştır. Hükumet adına aydan bir sençye kadar hanis ve 6n kisiük kafile eelmemistir.. ve ziyanın 2 milyon lira civarında Kadıköy S'rkeci araba Türk bula dâvet etmiş ve imar sahalarını de kayıtlı üye kalmadığı gibi tarafüç yıllık kira bedeli tutarmca ağır vapuru seferleri tekrar gezdirmiştir; Şimdi de. Spor ve Ser liler «iyasî mevta haline gelen Ya basm ve mensuplarının anarşist o olduğu bildirilmektedir. ssz vatandaşlardan da büyük bir para cezası verüecektir. Mükerrerj gi Sarayındaki toplantıda, önceden lımm cenaze merasimini seyretmiş lup olmadığı ve a'r.arşiyi destekle75 Iik bir ihtiyar başladı kısmı D.P. ye geçmiş demektir! tesbit edilen hatipler şiddet tedbir lerdir Bundar, sonra D. P. Kocaelide yıp deöteklemediği hususundaki gödiri diri yandı Belediye otobüsünün Bir müddet evvei vapur kifayet Ver hakkında ceza'.ar bir misli artj leri ve bas'n aleyhinde konuşacaklar huzur ve sükuna kavuşacakt.r.» îstanbul Dizdariye mahallesinde sizliği yüzü'nden tati! edilmiş bulu •tırılacaktır rüşünüzü açık'.amanızı rica edeve D.P. nin en büyük İl Teşkilâtının önüne yattı 7 Ksmm tpVlif'nin Vira mikdün ahşap bir evin dördüncü katı nan Kadıköv Sirkeci araba vapuMenderesin icraatını tamamen des. 7 tarına mii+edair h'jtvm'erinin 1 ; S' Eskişehir. 5 (Telefonla) İbra teklediği havası Meclis Grupu îdare Neşiı yolile veya Radyo ile â yaşında hastalıklı bir ihtiyarla ru seferlerine dün sabahtan itiba1959 tar'hinden ''•ibaren yürürlüğe h'm admda bir demirci bugün be Heyetine verilmek istenecektiı. Böy işlenecck bazı cürümler hakkındaki j birlikte tamamen yanmıştlr. ren tekrar baslamlmışur girmesi istenmektedir. lediye otobüsünün önüne yatarak lece. •İcraatjmm ilhamını teşkilâtkanuna dair tefsir ; Kâtip C«!ebi Sinan sokakda Hamanılardan şikâyet şoförün kendisim ciğnernesini iste tan alıyorum» sloganı yayılacak ve Ankara. 5 (CumhuriyetTeleks) ' numaralı evde kiracı olarak buluİstanbul hamamlarmdan gün geçBir manda Kırsehir hükumetçe arzulanan şiddet tedbirmiştir. Sakarya Milletvekili Nusret Ki : ".an Neriman Ürkün dayısı İbrahim tikçe şikâyetler çoğalmaktadır. Haİstanbul Üniversitesi önümüzdeki kolayca Ürk, her zaman olduğu gibi saat Geçim sıkmtısmdan muztarip ol lerinin Meclis Grupundan mamcılara bir müddet evvel zamlı çarşısın! birbirine kattı günlerde şubat imtihan hakkı ile rişçıoğlu, neşir yolile veya Radyo 17 de çocukların işten dönüş saati Roma, 5 (a a.) Roma'da huku târife kabul edildiği halde halen duğunu ifade eden İbrahim. bilet gecmesi sağlanacaktır. yabancı dil konularında mühim ka ile işlvT.ecek bazı cürümler hakkın Kırsehir, 5 (Telefonla i Ali İlhan Bazıları da, Aile toplantısı.nı Va. kalkmışür. kî çevrelerin kanaatine göre, İs birçok hamamlarda gerekli malzeçi ve şoföre de kafa tutmuş. yolcudaki 6334 sayıl; Kanunu tâdil eden diye sobayı yakmağa rarlar alacaktır. adında bir köylünün satmaya getirlar tarafmdan otobüsün altından tan Cephesi ile ilgili görmektediıler. 6732 sdyılı Kanunun 7 nci maddesi ; Ancak odunları tutuşturmak için veçli film yıldızı bıgrid Bergman. menin yokluğu,. soyunma yerleri. dıği bir manda ciıınet getirmis . gibi Yabancı dil öğretiminin daha fay Bunlara göre. Vatan Cephesinin des ;\T sobaya döktüğü gaz fazla gelmiş ve muhtemelen taaddüdü zevcad su havlu ve peştemallarm pisliği halzorla kaldırılmıştlr. hükmünün tefsiri hakkında elinden kaçmış, y?kalanmcaya k?dar teklenmesi meselesi görüşülecek ve dalı hale getirilmesi konusundaki j birden tutuşarak etrafı sarmıştır. çu ile takibata uğrayacaktır. İngrid kımızı bizar etmektedir. Belediye | onbeş yirmi kisiyi vurup çamurlara çalışamaz halde bulunan İstanbul teş müracaatları dikkate alan Senato, M. ne bir takrir vermiştir. Bsrgman'm durumu İtalyan hukuk Talimatnamesine eöre, havlu ve | yatırmıştır. itfaiye yangm yerine gelmiş, ve Adenauer 83 yaşında kilâtma yeni bir hız verilecektir. konu etrafında çahşmak üzere bir Haler. Geçici Komisyona havale çevrelerinin nazarında, Sofia Loren Manda sahihinin e'inden kaçmca, Toplantının çok heyecanlı geçmesi komisyon teşkil etmiştir. Komisyon, edilen ve kisa zamanda görüşülüp ateş üçüncü katı sardığı sırada di ve Carlo Pcmti'ninki kadar nazik peştemallarm, müşteri tarafından Borm, 5 (a.a.) Batı Almanya kuHanıldıktsr sonra vık?nması icap kalabalık ol?n çarşıda panik başlave Menderesin tstanbul teşkilâtına çalışmalarmın neticesinde hazırla karara bağlanacak olan bu takrir ğer binalara geçmeden söndürmüşBaşbakanı Konrad Adenauer bubir mes'eledir. tür. etmektedir. Bir cok hamamlarda mış, bazı esnafiar düksânlarının ke gün 83 üncü doğum yılını kutla hitaben uzun bir konuşma yapması yacağı raporu Senatoya verecektir. de adı geçen madde «Muayyen mak Brigitte Bardot evleniyor Yangın söndükten sonra komşubuna riavet edilmediŞi. aynı havlu penklerini kapamak suretile iş yer. beklenmektedir. Toplantının sonunsatlarla açık veya kapalı yerlerde mıştır. Öte yandan. İktisad Fakültesi Yöda. D.P. Istanbul ll Merkezince bir netim Kurulu da. şubat imtihan yapılan toplantılarda bu kanun hü larır. ihban üzerine eve girilmiş ve Paris, 5 (AP) Artist Brigitte nun bir eünde 1015 müsterive ve lerini emniyVe almıslardır Binlerce Adenauer dünyanın en yaşlı hükişiye heyecanlı dpkikalar yasatsri. tebliğ yaymlanacaktır. kumet başkanıdır. hakkı neticesini halletmek üzere kümlerjne muhalefet hallerinde de vİbrahim Ürkün cesedi kömürleşmiş Bardot ile caz gitaristi nişanlısı rüdiği görülmektedir. İiailileri^. bu ! manda, DOÜS ve sivil halkın yardımiMenders, Budakoğlu ve Erozan Sacha Diste! evlenme tarihleri ola konuda harekete gcçmeleri bcklenfail bu kanunda yazılı şartlar daire [ aziyette çıkr.rılmiştır çalışmalarma devam etmektedir. I le ynkalanmış ve biraz sorra hemen görüştu rak bu ayın 29 unu tespit etmisler mektedir. «Batman» 19.936 ton akarya Şehrimizde bulunan Başbakan Men Ayrıca, Hukuk Fakültesinde şu sinde aynı cezalarla cezalandırılır.» I . I™irde şiddetli yağmurlar I olduğu yerde bağlamp kesilmiştir. ' ; İzmir. 5 (Telefonla) Şehrimizde dir. bat imtihan hakkı konusundaki ça şeklindedir. kıt getirdi deres, dün sabah otomobille şehrin günlerden beri devam eden yağmur. Tanınmıs bir artist i Nusı"et Kirişçioğlunun bu madde h aBatman> tankeri Bahreynden î i m a r sahalarını dolasarak çalışma lışmalar da tamamlanmak üzeredir. bugün şiddetini arttırmış ve akşam İLÂN intihar etti sebebi sağr.ak halini almıştır. Korkunç gök ten sunu Bu hususta her iki Fakiiltede teş için tefsir kararı istemcsi yüklediği 19,936 ton akaryakıtı bu i ? P ° «özden geçirmiştir. NewYork, 5 (AP) Tanınmış Kâğıdhanedeki (abrikamız ih'iyacı için 1000 Kg. gayet ince kil edilen komisyonlar hazırladık bilir.memekle beraber, tahmin edil gürültiisü ile fâsılnsız devam eden gün Deıinceye getirecektir Tanker' .°f l e d e n ^ " J 3 Parkoteldeki daireİsveçli sinema yıldızı İnger Stevens öğütülmüş Kemik Tozu Satın rilınacaktır. Te'difîerin en ceç ları raporları Yönetim Kurullarma yağmur kenar mahalleleri bir kısım hamulesini buraya boşatt g ^ f J ^ S S u T e ' d a h ^ Î n vereccklerdir. Öğretim üyeleri. bü mektedir ki, aslında parti toplantı tında bırakmış ve itfaiye susular al dün burada apartımanmda intihar bir hafta içinde 44 81 13 telefm numarasma \'eya. Galata. Pıhbaskmıiarında konuşanlar için vaz'edilmiş tıktan sonra, limar.ımıza gelecek v e ı P a ' d . B . M . MecHsi° Başkan * VckTi tün öğrencilere şubat imtihan haktım caddcsi. Anadolu Sigorta Hap.ı bestnci kattaki Şirket Merkeolan ve fakat. yine tefsir sebebile na uğrayan evlerin yardımına koş etmiştir. Artistkı yatağmm baş uıkıncı bir parti getirmek üzere tek Agâh Erozanla iki uzun görüşme kınm tanmmasm» taraftar oldukla^^,'RARAK» Elektrolitik Bakır ve işlemiyen bu maddenin tatbikinin muştur. Bazı evlerin çökmesinden cunda bos bir amonyak şişesi ele rar Bahreyne dönecektir. yapmıştır. , tendise edilmektedir. "îeçiıilmiştir. nnı sövlernekted'irler. ^^* Mamulleri Anonim ŞirW ; sağ!=nması düşünülmektedir. Ş SELAM VE BORÇ! Bedelsîz ithalâtın i Ankara Nodarı SEATO ile Rağdad Paktı M e c 1 i s? y 11 b a ş ı tatîlini bitirdi irasinda temâ? Çukurovanın kurhılusuıııııı yı!ı!öniimii ((Amasya)) tehlike Çemberlitaş camii imamı ağırcezada Kübada Gastro'nun Milletvekilinin otomokarşısına şimdi de bili bir adam çiğnedi komünistler çıkıyo r M. Savunma Bakanına 54 sual tevcih Emniystin ilk defa karsılaştığı tipik hırsızlık Teknik Universite çok şiddetli bir denrem kaydetti Ya! ma cevab verildi G. Halk Partisi büyük bir imtihan arifesinde Kiralara dair yeni teklif Domuz kanı insanlarda kullanılabilecek! Antalyada 1,000 ev sular altında kaldı D.P., İstanbulda gizli bb to»>lantı yaoıvor Gazetecilerle ifgili bir suai Universite öğrensilerine ssbat hakkı Ingrid Bergman taaddüdü zevcat suçundan sanık
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog