Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

6 Ocak 1959 J I N C E L E M E L E R I Erkelcler neden aldatırlar? Meşhur hir Fransız hadtn yazara geten tnehtublatın acıhladıgı Hakihatler Yeni İngiliz îeadı: "Aşk Asağı yukarı herkeste icad kabiliyeti var «Bir âlete kızar da tekmeliyecek, koyu küfürler »avuracak hale gfelirseniz, bır şey icad etmerııze raıfıak kalmıâ demektir» Emekliler hakkında 194S sencsinde yapilıp 1950 yılm [ da devede kulak kabüinden bile olda yürüriüğe. giren T. C. Emekli ' mayan küçük riııkodan kaçınmak Sandığı Ka*nınunun 3 üncü madde . için yüzbınlerce zavalhyı her üç Bir aşk mektubu, alhnda Itızı] ııııııııımi'itım'iııııı sinde (Sandık Ybnetim Kurulu ü ] ayda bir kefil aramak dşrdi ve kuibir çıft dudak. Bu mod*, bir gün yeîerinden ikjsinın. varsa sıvil ve fetile karşı karşıya bıraklr da Iş bize de gtlebilir. > Kanmm hiç yüzü eüLmez. Hiç bir I hyız. Gene de şakası bile bir askeri genel emekli demeklerinın Bankalan bnna neden lüzum gprAsk mektublarında cdpücüfeler», şeyclen memnun olraaz. Durmad n | SebeHini bıliyorum Hayatjn. telıhın Bkrfün, çoğurrruz, icatlarm ancak tinin icad ettiğı âlet, elinin altın genel kurullarınca vapacakları tek mez? ikâ\et eder. Yağmurdan. guneşren. | acılsmm bend«<n çıksııyor. Ner«<*? /'bınlerce öpücük» ün bayatladıYönetım Kutan. ypzdan. eşin do"tmı ssadetın ı neşeli bir kadır. görsem içim borku ğını gören İngilizler onlara. seVsfl çok makemmel şekilde cıhazlandı ı da bulunsaydı. yüzbaşı, muhakkak Hf üzerine Bakanlar Kurulunca tâ ! Eğer Emekli Sandığı ii\ı hc\ecandan ürpertecek. bir tad ı ıİTrıış tâborStuvarlardan. beyaz ki bu bâttıreden kurtulurdu. Bu yin ediieceği) yazılıdu. Kanumı ya Kuru'.unda iki tane emekli temsılricr: . Düşünün geçen gün bir arka luyor . riısıma «çok s,ukür, k'iımın neşesi «Ah bövle bi kadınla evlensey katmayı düşünmüşler. Ve bir usul j gömlefcli bır teknısyenler ve dok âlet, keşşatlat için düşünülmüş bir pantsr bu demoluratık şartı beyhu cisi bulun=a idi bu sakım usulü ıcap utünde > dıyormusum da sonra far dim , dîyorum. > bulmuşlar. Kadınlar dudakjarımn | torlsr ehnden çıktığına inanmış ı işdret arynasıdır. Şimdiye kadar, de yere koyınsııuşlardur. Binlerce edenlerde n soracak ve keyfi olarak Öyle nadir şey ki neşei. Ojrs>ar Karımı aldatniadrm Çunku «evi ^alıbını doktürüyor. mektubun alt insanlarrrdrr. Bunu bir gerçek di ı bir çok kazazedenin hayatını kur emekü dul ve yetimin hukuk ve hareket eden Ziraat Ba^.kasinı pekâAlm=uılar, kalabahk arasında sıkışrp kaian kısa boylulann ımda sevışıp evlcndık Ben hâlâ sevivo yorum. Atr ı bir gün ycbancı bir t'arafma" kırmızı damga gibi bası ve akülannS koyan nice icat fikri , târmıştır. Aynsr. kitoriietrelerce' u~ istihkaklarını kendı seçtiklen ıkj. lâ vola getirebılecekti Bvına benzer sahıpierı. fıkırlerini tatbike teşeb zakta bulunan bir noktaya", mese> mtime99»lleri vasıtasile kootrol ede daha pek cok derdi olan Emekliler dına yetiştiler. Yeni bir porfatif a rum onıı M<>î>ud olsun diye parala nc^ede avunmpk itersem...» için şimdilık bukadarını soylemekEğılip öpmek serhest... büs bîle etmeden, işden vazgeçi t lâ bir uçak pilolunun, yahud/vaT bilmelerini temin içindır. yakkabı ıcact ettiler. iCalabalıkta, nıvorum. AmEr >tir türiü varan mıyorıım. Bütün cesaretim kırıldı. Gür le iktıfa edivorum Şekva bizden, «Kaımı güzcl, zcki. Sevişıyoruz yorlsT. Gerçi, tahsilin ve bilginin ı diya beidiyen bir gfetnicinin go«heîe bir seyırd*»' isçniz, çamtanızda Demokrat idare prensiplenle ıkniın bırinde. benimle yaşama\ı cerolnnıi azımsamak doğıu değildir; lerine bir ışık huzmesi gondere tidara gele Demokrat Parti idare hırnmet sızden. katlı duram avakkaHılîtrı cıkarıp a hennem sajmıvan bir ka1'nrlp tescll' Ama beni avcumın içinC almak istin jor. bana nefes aldirmıyor. Bnine (İmza mahfuz) lâkın. icad kabiliyeti dediğimiz cek şeicilde yapılmıştır. Btl ayna cit«ri her nedense enaeklılere bahçıvörsun'uz. Avakkahılanmzın ııs buhırsam kalvhat benim mi?» telefon etsem, işten bıraz geç d o n ^ şcv öna bağlı değildir. Meselâ Tho nın mucidi. orta okulda oğretilen şedilen bu haktan, istifade edebiltünden ayaklarınıza geçıriveriyorbir sorgudur baslıyor. Otıu simrtî\e Bir iddia mas Edison. orta mektebe ancak basit fizik kaidelefinden biri esasuriüz. Ve' birden 20 Sdntim uzu m«lerini muvattk gormemis ve ye«Ne zenBİnim, ne de nıeşhur adam k'dar hiç aldatmadırrf Evlılik baiına iıç ay devam etmişti. Bir şey icad sına dayanmış, âdeta çocukça bir yorsunur. Sevir bitti. bo.vınuzdan nıder. çıkardığı bır kanunla eaıekInıa haskaianndsn ksrlır yerim de saygırn var. Ama itiraf edevirn bu Her gun yjizlerce vatdndaşın 30etmek için, büyük sermayelere de , buluşla çok mühim bir 'htira vuşikaye+iniz kalmadı mı portatif a ' lilerden bu hikkı nezzetmıştır. \nk Karımın yanında b na bir ap bnğlar yavaş yavaş zincirc dönmejfe for ve kâhyalarla yaptîğı münakaihtyiaç yoktur. Bundan bir kaç se cude jfetirmiştir. j afckafcıları çıkarıvoı, katlıyor, çan Italyamn Bolonı. şehrınde Boğa ne evvel. Annapolis Denizcilik O Bir şey icad etmek ıçın fen adalallık. bir «ünepelik geliyor. Her bftslıyof Bır sün . » Emekii Sandığı ıktısedî bir dev»aardan birisı de 30 11 1958 tarihlı tan'ızâ' koyııyorsıımız Bu üç mektub bir FranMz kadın zına Duşkünlrr Akademısi tarafmfırsatta bana «sende bu karakter ! kukında genç bir öğretmen olan m , oim^ğa hiç hâcet voktur. Sine let teşekkülü olmakla b«»aber yıl Pazar guTm saat 22 de Tarabyada T«Taxi!î knşık zaafı varken hiç bir şey ol mazsin • v z a r ı n s okurldiından gflmistır. O dan bir makarna yarışı tertıblen » i Albert ttichelson, ışığın süratini, m a yjidızı He<*y Lamarr güdümlü l:k bütün masrafları kese.ıek topia G?raj Lokantası onunde biz iki SapifrfHa mınicîk bir saat var Ka cieme'îi vok mu" Milvarder df'silivn kendilerine hak vcrivor «Biz kadınyarışçılar iki kısma ayrılmış ya n kurumlarin bütçesmden tefnk ailenin başından geçti. sı^sr kaç şfram un koyduğunuzu Jıian desilım ama evlenııken lar bazan kocalmımızı zoıla tw;ka kıfdır. Zayıflar ve şışmaniar. Za hankulâde bir katiyetle ölçmeğe , D İ r t o n 5 l | IC,çj e tmıstır. Kemancı Hâdise şoyle : hal size haber veriyor. Ne f a z K ' b i l i y o r d u . Benden nefret mi edıyor'' bir kadının kucaema iter de f. rket yıflar 75 kilonun alhnda, şişman muvsffsfk oidn. Kullandığı cihaz ' Leopold Godowski, Kodakrom mu edilen paralar ile kapatılır. Sandığm mevcutlan ise Maliye Vekâlekendı icadı idi. on dolara mal oîcidlermden bırıdir. ne eksik, hamurunuza tam isted" c>k b a a Evınuze. doamek uzere Garaj lo7« diyoı ne d»r<;irnz? I'ar 100 kilonun üstünde. 19 , tinin tekUfüe tâyin oiunarı Sandık kantası onune geldıX, orda hususi rrruştu. ğiniz kadar un katabıleceksinız.j Etrafımızda ve bütün düı.vada 7 şişmandarı. yarışı bir şışman kaidar» axabalaxı beküy^c kendısınin soyİkinci Dünva Harbinde. Ameri mevcud o kadar çok şey vsrdır ki, Yönetım ICurulu tarafından k a r a n . vanılmak fî'în vok. zanmıştır. 102 kiloluk bu muza~ffer ka hültumeti, âlimlerin. yakın he ı ledığıne gore 156 sicil sayıh ustaca kombinezonlar sayesinde edilir. Şu hale gore şurıu oburun 2 saatte 3 kilo 250 gram ma def için yeni tip bir füze icad et.faydah icadlar sağhyabıhrler. Ge riz: Evveice Maliye Vekâlftine bağ olan, kjsa boylu şişman bixısıtuien, karna yedigi bildiriliyor. melerini sağlamak üzere milyof(çenlerde. Massachusetts • Tekaoloji lı bir Emekli Dairesi mevcut iken bize bir araba. buiması için ncada larla dolar harcamıştı. Bu füze ya» bulunduk, o da. bu saatte taksı buEnsütüsiinün genç bir öğretmeni neden ıküsadi bır devlet pıldıktan sonra, askerî sır oterak ajıciik o cıvjrda 011 bir halkayaeğu bir bıçak gtçu: si kurulmasına lüzum görülmü^tu, saklandı. Neden sonra, on* sekiz mek saretıle, paı>mağ» taküıp kul kezalık (batün me&raiları kuruA^ taksi şoloru oturiiugunu, ıstersek ysrşında genç bır ta1eb< lanılabileeek' bir nestor '.c«J et larca oden«T»> b« muesMsmm ku Tarabyadan Mecidıyeltoyune 25 UBiri Higerinın hav.tını kurtaT So''«" hâkimınin sovledisine göre def için hir füie icad raya gıdebileceğımiii soylettı. Bu raouları ve kontrolorleri kımlerden m, ea çalışan. biri 9 Hieeri 7 yaşın «Coouklnr ne yantıklarının, yapbu iki füze kSrşılaştır'ılınca. birde ona c^vabeıı bajıs*tuğı şoforu «Aden» de, İneiliz idaresindeki tl df r in kalb anıeHyatJannda, müteşekkıl olmslıdır? Mademki her &a iki küçük çocuk bu arada bir ' ' ' '« vahametinin farkında? birinHçn tamaıfıen f^rksız oldtıkları çağırmama&U'U, yoldan geç«rs« ben Muslüman sııltan ve fiiozof Salih çok işine yaramaktaAfr. Ha)ii şey Maliye Vekâîetinin emir ve dide tren kazasına sehe^ivet verifse ^«•âiller .. Demin'olu sirk*tinin BÖrülHü. bin Hüseyin. daha 36 yaşınds». yaHef şeydc olduğu gAi icadd» rektifile olacaktı o hâld« bu mues bır taksı ç«vırra»sım rıca ettık, ve Asası vııkarı hprkc=tf bir ıcad r.e vapm lı. Öİrle'şik Ameriksnın mümessili i = zarar zivan taiebinrt?' kışıklı . Muhteşem sarsrsının ha>p beklemeğe başladık, kı 5 dakıka gizlidir. Araştırma'arı dakurnazlık lâzımdır. General E seseve Iktisadî Devlet Teşekkülü sonra cıvardakı ara sok^ktan 503ÖS İndiana evaletinin çocuk mahkö bülunmıyacağinı im= ederok: «Ne re^ııiMi? dil^diöS kadm1 ka^ftn ıAfi kabriiy^ri lectric araştırma lâboratu\rarı ku j denilmenîeü idi. hsn^ istiksmrte* yrtneitpppgthi biime<!ini düşündüren büvük mt'sele' dlyoyim: çocuk Vnınlnr. Sizin benin ! bilır. plajcah taksi çıktı ve onumuzde dur sliniiiveTii İRt*e^d1ği gün rucusu doktor Willis Whiteny'e bir Bu sakat meka&ızmantn d«ğurdu du. Biz d» boşsa biz» Mecıdıy«kobu çonıklaTımdftTî fark*!ii! majuıHİar'n ' b^şıvabıHr. n"ak!rt . Onun ysdn« rrtfV S»Yrîlfe bu ks^ilivpttefl favd%güm bir eenç adaaı şoyle demıştı: lmımatt dhims' mümkK'mdür. Eu ve btnlerc* emeklı dwl ve yetj yume gdtürmesını soyledık. Şoior, KâH'i'îp 28 Aralık BÜnü iki küçük dpmiş. bir tek km<ısı var. E"^kı gazetelerin müıekkebiÛzttrT, sıkıeı yo!nıluk!arda iki mi çok nrvuskül bw durur»» seka» yarı istekli yan isteksız bır tavırla Bundan yüf sewe ev^'«4. WBİtet k?rne'=ın i'ksbahat vaotık.» dıv; Gprcpktfnrtv!e<;in(>rna^um ktlçük msdî bh ni. kâğıttan geri emmenin bana bir d<Srt' vairdır: Kitab ve uyku. Kitaköçuk brr misâK joylece izah ede bızi karftUdı. O anda arabaya arolan *u1Wn, *>«f irfmli biri. btr *«*&* y w v o | u m l pabuclprını büe EİyTneğe vakit bu Jpr kî j«#cp>n ciımarte«i skşarHı E o s t e r e b i l i r s e n l 2 . b ü y u k bıtfızi feeiki raHstçn okuvabiHrsinir lırrr: Etnekh maa$.ıskon.teian , «iniHçMmif: rfınf bir te«, K j r s e r v H k a M n m ı ş o l u t u n L ^ oturmuşlardı. Bu de amadfm terlikl? («vleıind^n kaç konisıılardîrti hirinin camınj kamen bu mevzu iieetindf ama. uykunıtzla rahatça başbaşa ka aiıp bülonüş, illc çiphBetli at ve U BAnkalarmca yapılmaktn gırıp otur»cağımıx ı ı n d a k«ndisi, söyle malarile başhyor. . kırrîıktnn «*ıra <*•*# d# Hir' »bırdıki rrtürekekpleri errtecek ri kirtıse garanti ede Kundiıklar. onun swe« hetıiiz bulunamadı. bu iskoctolardan doğabıleeek orada bekiey»n kâhy» Umhnclsn korfmlnra çok m hoV Evnçn kaçmalarına spbeb olan jurla. camdan kahve^aniıjjı dpvit*MeHpnî dıınva bunu dıişiıruip verilir. B5«dmd tahsii aranmaz Ka s i n { I e W r isk*1"** &<*\ olmaktart Whitney hemen şu cevabı verdi: rizikola»T.C. Ekttekli Sandlğm» ait ve Garaj lokantasında oturan bır bir çare Vıuldu. Bir uvku kabahallf'ri tıe oitırsa ohun, mu misler I># bu kad&r ziVankârlıktan dın. erkeklerinn işine karışamaz. fiktırtüldu. hakkak ki evi terkettikle'riride'n do s»r»ra e^dp durulur mu? Mtirekkebı değiştinn. Bir bulunuvorcto. Sandık kendısını bi ailt için çağırıldjğını »oyliyerek bibariftı yaptı. Gdzl^rıııirin iıstıine bu Garnegie Hall'ün eski 'baş maki problem ";ıze. halli imkânsız gıbi ra» vorau bu ışlen surtındaE atıp zi ar»bad*n dıjarı çıkarttı. Kih; a vinde kapah yaşar. İngiliz leydılekâSıda kaleme bandı kovup yolculuk uyku>îuna Knz «aat sonra. kendileririnkinden rihden hicbirile evlenmek istemez nisti Arthur Maroth'un karısı, eBankalar» vültl«yınce Ziraat Ban da şaforiin taraiuu tutank hatti «So^^ili annpciâim v? babacı&im. dim d^S'usu. Zaten bir tek kadın lihdeki boya kutusumı devirmiş, göründüğu . zaman, done'yi değiştiöyl* dalaraksınız. H«r sev evvpldpn 67 kilomtere ötedeki bir Va^abanın kalan bu i=konto muameleleri için daha d* ileri giderek rir^'niz. mose'e ka'maz! düşünülmüş. Uyuya kalıp inecrei istasvorıunda vantıkları ile kıvas Phiiip'le ben kaçıyoruz çünki ka bana yetiyor da artıyor bile.» dösenfe tant<»sını kirlelmisti. MaOkul proğram'arı. icad fikrine emtkuıerden bir avol istemeğr b*t işte lokantad»» diyer«k lokantaya nir veri gpcmemeniz için bandın kabul etrhiyecek deYecede basit ve D a n a t 5?lec|ik. Skin afkan Polsief' Yakışıkh sultan. gerçekten Inşp kinist. bunun üe^rine'. bütün boya ye«eri kadar yer vermiyor Dirrfo lamn. U Baakaları is« buna lüzum yuriidü. ben de arkasırtden yüruüshinde l'ıtfen «filânca verde uvan hafif kalır. sizin basınız dahar| \\T kadınlarına isteksiz ve pek üst | kutularının a^na taVılabilir cins malı möh*ndi^ter btV? kendiVrin görmiyerek massları yaİTiız sahibı dum. d'rınız» divf vazıh. «Filânea» nın Karde«!erden biivügünüıî atflai büvük dre J e girer. Sevgiler.» , f e n bakıyormus. Bunun adına vefa ] ten bir aMtıcı icad eltı. den. harc)âl«rn H\er dvsmcia mesa) nın imzası ile iskontova devam etyerine istediğm'z adı yazacaksınız. tığma göre Daylirht istasvonur.a Zaten joförön de, kâhyaıun da Bulaşık makinesi. otomatik e4 istenıWîği zatnan şa#ırıvorlar. G*1Diye yazdıktan sonra evden sı mı. yoksa bir kadın tokluğu. kadın rniştır Biletci kontrol icin uvandırmasm hâlinden anladığımız gibi tabiî lobise' kurutma makinesi. elektrikli nerat Electrıc'de. genç muhendts* ri vakit küçük Philiö ?:'* ( v:şıverfnişler. . bıkkınlıgı ıtıı demeli" diye büetinizi bandın vanındaki ye Şu kadar kı. Ankara, İstanbul ve kantada böyle bir müşteri çıkmadı. hatnur vapma makinesi gibi birçok leri. i w HnKİafVıHart ilk seoec w 5>m makasf. kıstırmıs orada kaisa MllllllimmilllllllllllülimillllllllMIIMIIIItlllllllllllllllllll re' sokacaksınız. icatlar. eV kadmlann'ın sikâ>e<le saSre' »lntlrrnaMÇ» m*mur Daxnd i tzTıirdeki emeklilerin kâîfesi maaş Kâhyaya Belediye nizamını temin lıat üstünde gelmeHp oldueu BörüSohra Gün ışıîında hir aecd ka len kat>rr cocuğu çiânevİD eeçecek. iskontolprırı İj Bankasın*. yaptır etnıesi için kendisinin orada vaziferinden ve gundeük havatın ufak P'jrdv'nin bir sorâ \*&r: rnrilığlncîa bulaoaksinız kendihizî. makta dığer bütün sehirlerdeki ma lendirildiğini, halbuki biz2at kenditefek hâdise'erinden doğmuştur. itardesihj kuptarmak telâsesi içinde Bu mühendisler icad kabili ag iskortoiarı ise Zira»t Bankasın »inin belediye niıamını bozduğunu M'ışıl mışıl uvuvr.n aıtık. Hâlen. mucidin biri. otomatik cöp hat yan'ndaki vardımcı maezme makinesîne yanlışhkla> atıİMi vetlerinp hitab eden bir mesele ile da yapılnıaktatlır. Bovlec* uc bu aovüverek hareketinin doğnı olmakas koîun» asılan sğabey, kolu çekarşılpstıkları zaman şaışırıp kalısofra takımlarını bulup çıkarrrofs» dığını. alâkalı makama kendLsıni kip rraka1»! r'eğisti'TTiese muvaffak yorlar. Alışık oldukları sahada bir yük şehird«ki emekliler hiç bir f«mahsııs bir cihaz yapmakla^ m « * şıkâyet edeceğimi söyledimse de olrmış (Cocuklar bakımmdan ivi şey sorun. dal;îtada hallederler. dnkârhk v« külf«e katlanmadan guldür. Bu fikir kendisine. karta karş:mszda kshkaha ile gülerek isbir talih espri makas kilitli defilOMJHT»' öğrcti'en h\ıdur Ama, genç i«konto i^lerini vaotırabilntrkt*. dibir gün. bir terevağı bıcağm» çö» tediğımiz vere başımızı vurabilecebir mühondise. bir huz dolabı için ger vüzlerce ş^hirlerd^ki yüıbkıpe attığı zaman ge'.mişti. de s\ıvtın donmesini sağlıvacak' lerce emçkii dul ve vc*'m!er ise k^ âimizi söyliyerek bizimle üîteük de Ru^Vadsr. Karakiotanda bır ma öteki hatta nsVledilen ^3 Bir gün Maroth, maiyptindrici bir sistem bu'masmı sdvlerscniz. fil bulmak için çe^ıtli fedakârhk alatv etti. ransrtzun uç hııcuk yasmdaki oğlu vagonlu köthür katarı B Vilomet5 makinist'erin birine şöyle dpmisti: er'eai 3İın«hpn teri vok. CP^İD size: ve utrndıncı nusküilorle karşıîaşYalnıı bizim o gece böyle bir tam 50 kilo selivormus. Annesin r e s ü,atle. manevra yapmakta olan Bir â'ete kızar da tekmeleve» «S'rtpmd«ı k«NJiniz n*? ı dive so maktadırlar. muameleye maruz kalmamız değil, d#n bir bucuk kilo f«7.!a ve çok dîr hir Hİ7<"1 İAkotnptifi'e buna b=.ğlı üc r cek. kovu koyu küfür'er s^ ura racsfctın V^ntilMiir mü? H»lbnkH hf us*tn bi ojlancık On b^ç vasın vaeora carorhak duıumunda kalBiitün bankalar. 150 hrahk mev yüzlcrce vatandaş h«rgün aynı mucak hâle geUrseniz. bir sey İ€^at d* rtssı! bir ''ev olacağmı insan ! ., r . A ı , c.:ı,.:. ki bu carpısmpvı bunu biz de bi'mevız. Onu mü duat toplavairtmefc ıcın radvolarda ameleye maruı kalıyor, bunlar lâetmenize ramak kalmıs detne^tir. bile. aV i«e a'mamız. zaten reklâmlar v?nt'rm?kta ve milyon yık olduğu cezayı gormeise daha |onceden makinistle ate c ci Onun" bu sozü söylemesinricn a . w bu n»*il bir «*>y olacsğtm larca lira ikrFimye vadctmektt iken da k?lacaktır. Saygılanmla, nlmuslar ve atlaınpJn rrnıvsffak bir zaman sonra. bir elektrik s'ir Kemal Mert Mecidıyeköy 2 csbi^e <=ÂvV»no^i icindir Emekîi Send'ğınm milyonlar v» cü ükler!e havatlarını kcsik'pr. pürgesi simsarı, ayni makinirtin taşocağı, Milo Sok. No 4 istiYukandan beri okuduğıımız. sey yüzmüvon'arca tevditlndan evinde bir süpürge tpcrubesi vaMedenî dünvada eünliik hayatı Telefon: 47 40 & ler. i'eri sot'hülmüş bir tphsil'n. fade eden Zira»t Bankagj nasıl olur pıyordu Sı'ioürge. bir hahnın ucuÇarpü»ttıa neticesinde altı va«cn!a kolaylaitırmsk üzere her gün pratik 51 nu kantı. Ne vaptılarsa halıvı sü icnd'ar snhnsinda fto'dasız old" '! bîr v»ni $ey ic d edîlivor. Bunların üc dİ7el teTtibi hattan ckarak httfh nânâsını tas:r"=ız Yaratıcı hir ı DÜrçeden kurtarp.rmdılar. Simsar. en kücüsü. en desersizi hile yerinde ve hat vanmJan gecmekte olan kahalının ııcunu süp'ircrenin »tpan havye'ev'e snh'n olmak icin v ı < ve' zamanında in?am büyük sıkıntı ra vohınıı saatlerce tıkamış M*cdan sökiip cıVTacağım derken ter <;ek tahril vanniıs olmak sart de* lardin kurtarmağa kâfi. Meselâ rtıu zarar'ırl ne tutacağı daha heTıüz leforru oVvirmış. yakası açılmadık ği'dir ama. nük)ear fizikte ihtisas mandallı eozlükler İlk bakışta Şişli umumi ardiyes:nı» musaid şeraıtle mal kabulune 1 kıif'irler sa^'iırmağa başlamıstı. \Ta sahibi olmadıkca. atom zerreier' * raman sendes. diveceğiniz geliyor başlanmıstır. Tamamen b^tondan olan kapah ardiyemizden İlk sörsulamadan sonra üeride k'nisrt Maro'h'un. icat'ar doreııran oynamaea imlnıı Vı\ılunmıyaeB«l arfıa onıı Bîr de ^uıada burada göz muhakeme edilmek üzere pbeveyinba?ka etrafı murıaiazlı, ürtiı acık 2000 m2 lik arsamıza daöfke hakkmdaki sözlerini hatır'adı hı mal kabul edilmekterfır. Emnıyet mvhafaza ve gıri? çılük unutup ddvimen dalgınlara so ierme teslim edilen çociiklarm bir ertesi sabah uykudan uyandısji 1910 seneMnde. Pransiz kimvakış kolavlıklan tçmin eVılmiştır run. cezaya çarptırılacağı sanılmıyor. 1 ""nai aklına narlak bir fıkir 8ei geri Eriovı>rd BenedictUR bdr gün. Adrcs Si^li S.racevizler 57 Telefon: 48 16 29 di. Süpürgenin sap kısmına. itici lâborat'ivannda 'ısıHfn. elmdıe bir tertibat yanmak. bu tertjhatı tutttıŞu bir si<*evi vere dü^örraö? I bir emnivet sünabına hafilamak. tü. Şisenin icinde kovu bir nitrohalı ucu kanma nevinden ânzaları >elüloz mahlu'ü vardi. Şise \ere önlemeğe kâfi idi. İcatlarm eoğu. diisünce cat'ak pstlak oJrous. f»Bu Akşamdan itibaren işte bu kadsr basit sevlerdir fer, parke. IOŞ teslim. 110 bin lcat nar^a'anmamıç. içindeki kovu Çok büyük rağbet gören !=.]=> 3 u \ u k Mıllet M"rlısmde dıın Yüzbaşı Fddie Rickerbaker. bir mad^evc vanısıp kaimıstt Catl^f 1 ' I lira. Aynı hinnHa 5400 lira İSTANBUL gün bir uçak ka^ası gecirmis. Pa âı ha'dp daeı'mıvan tırolex adh I 7 27 Açılıg v« program IZtı Raı ı Fettıi Kîrc'eş 18 :".O F\krft ' K o ı m iradlı ufak rlaire'cr fiO bin. oelud«n şarkılar 18.55 Serbest sant sifik denizinin ortasnda tek ba otomohil camı. bu sureile icad e Te : « 59 62 1"PO Haberlpr 19 15 T a n h t e n ^ r % 15 Şarkılar 8 S0 Fr*ncısco Canar" şına kalmıştı. Bu'unduğu noktava di'di. O tarihe kadar. lcimbiHr kac yaprnk 19 20 Serte^t saat 10 ""ı Orkestrası 8 4S Tıır'c\ ler ve oyun j to,„ vakın verlere kadar gelip araştır kianin elinden. kimhilir kac tsne ı havaları ** 00 Kapanış r f a n D o ğ r u < i h z d e n 8ar.<l]ar KoM^df°iı<1n rie\am etmekte olduğu mııhtercm h.Hkw ar/ nluıltlt. ^ n j n n . A h , â k i nusa!T»bp 2" ™ > ma vanan bir uçağın mürattebatı nitsrose'üJoz s»s«si 6SİEBIÜ5. parcaTel: J4 66 66 I Kıbrif sasti 20 10 Ak?am sohb<"tı FEVKALÂDE ARSA nın dikkatini cekmfŞe uğuaBtı ise lanmamış. dai=3İmnmıştx. Aîna bu 122T Açılıj ve Ku. M t r n 1 . ı Z j a l k Fonık 20.ÎO B»cH o m de muvaffak olamadı. O sıralants. , sisslerin hiç b'nsi. hiç* bir mucide çuk Orlws»r» ız.55 Kuçuk ^tPFİ 2" ?0 S«rhe«t =aat 20 "5 Şenlikköy. Florya çıftligi. dan )Mf dakılı* 13 00 Sapkılar. Ah. Klp'ik Türk müzıgı 51.85 Terr'i! Kaliforniyada bir garaj makinUr i ilham m*t Ç»*»B 13 30 Haberler 13.15 21 45 Vrrem Savaş Hiftası miıi'iLondra asfaltına çok yakın Saı •»•rlert: Enıse Can . Fulya Akay RPbetıle konutma ?2 no SPrrfenık manzarah arsa satüıktır. ResP i s t o h dın H 0 0 Karsık Orke^tra nnıziti rrfizık 22 45 Hibrrler V m GeSOT.Ö'AV SAĞA: ' Segman, Gomle.. mî İlânlarda Cavit Büyük 14 30 Şarkılar: Nigâr Uluerer 14 5» ce k'>n«çri 23 30 Dn? müzısu 1 S o v >et Bubyanın son bir Tarhatıa. Drnn» mÜ7İ2i 15 no Kapanı; ,24 00 Porgram ve kapanı* TÜCCAR ve İŞ SAHİPLXRtNE h44e ile eie geçirmek istedi*i AvnıBalatalan *" r * n v e pa şehri. 2 Büyük ve değerii 1#3T Açılıj ve profrarn 17 0» H(t. tstanbııl Betediyesi zevç veva zevce (iki kelime). bau m n sevilen plâk ar ı Hafif meiodner. «FTTTR TİYATKOSD M ö t ö r 4an* v* caaı ıtıüıtSn 1T3O !la<Jyo SATILIK railarda biriktiulen. 3 Her kap•" Yurttam Se««r Ekii»i 1? 90 Yujyıllar tan k°ndıtininkini kurtarmakls bile Istanbultm en canlı i$ yeri ÜRAM KISMI Motör Boy\w»ea Mıirak 1* T0 Rsdyo Kunı* Lavarya Alman rnalı az kulbüvük bir ustalık göstermis olur, I1ÖRT \LBWIV AŞKI Tasıl Heyett 1S.5S Trafık sa»f. lamlmış santrafujlu çamaşır bazı hammların düşkün oldukları. Pazartesi akşamları l » 0 « Sarkılar: Salih DIZOT 19 20 VeI makinesi ve Kelvinator marİkmcı kota için sipariş kabul edilir. temsıl yoktur. 4 Bir türküye göre meshur f«m Sava5 Haftası münaseb^Ti'e konuş | Telefon: *4 21 57 ka kullanılmış 12 ayak buz » a 19 30 Haberler 19 45 Mc Gııire ' Dlrtıreli Hasana d&r olduğu içîn MODERN ŞEKİLDE İNŞA EDİLEN Kprdeslerde" hafif îarkılar 20 10 f dolabı. Resmî İiânlarda Cavit TÜRKİYE MÜMESSİLİ: gecrriemeSi tavsiye olunan köprüAksam k«)nu9ma» Manıtaz fmX Fenık YENİ TİYAf RO Büyük Taı'hana. nün bultmdufu ksssba, bir ioru 20 31 HJİVJ Gaıetesı 20 30 Kın.ü'< ?sat 21 ck edatı. 5 Türk İmpsıatoru. fi gtudyodan b«s dakıka 20 35 A: God. BİR KİLO NAMUS man Orkestrssından film melod lerı Sah dkçajr'lan tpmsıl vnktur Dnox3 «Vürudiiniı orts J an kaldır!>> mânave Komedıde pazai çtınipn saat sıns rhürekkep bir emir. 7 «ÛoJ0 50 Ordu santi 21 00 S=>rkılar MuBir kilo yemle, 3 kilo süt. 15 30 matıne Telefon 44 04 09 »11» Sftık»<ld*r 11 3« 3iır Dunyamın• Posta Kutusu 34« GALATA yunılma#q muhtac kims* bnkhafe yafun kilo et. 6 yumurta an«ai Cumartesi ve Çsrşamha gunlerl Behçet Kemal Çajlar 21 A» Sarlcılaı c3İıs!n mâra«ma rtiŞpr mürekkep Rıhtım caddesi Tahir Han 4 iincu k«t yemleriınizle almabilir. 5a?t 14 30Çocjk Tivatrosu Sam: Goju» 12»9 Haftanır mıi7ik bir erhir. S CahUle'*in araSms *** TEtEFON: 44 îN 21 sohbeti 22 45 Piy»ni^t Selcuk Ur**7 Saai 21 ÖF düşunce hiç bi> rieŞeri kalmıyan YEM SANATtİ TÜRK A. f. 23 00 Sevılmtç opera melodıleri tSTANBUL BÖLUMtİNDE ki*«e vüz Sr mı J'*"> kurusa satılAnkara Fahrikwn Tel: 1914* 23.15 Hab*ıl«r 23 30 Pr»gT*m 23 33 KÜÇÜK BANIMIN BABAS1 Karışık hafif m u ' V 2< 00 Kananıs Kony» Fshrikası Tel: 2133 l'emsil şrünlpri' Curra cumartesi, ADRES: Mahmutpa«a. Bezciler sokak So. 5356 ANKARA pazar matınc ve suvar** Müraeaat: Pasaj içinde 1 Baslıca gıdpl=rımızripn biri. 6S7 Açılıe ve pro?ram 7 00 Gun JTİvatroi,rria Gı«eler saat 1? d HCilır. 2 A Y t Telçirdağ 1814 sicll. Çorln «ydm 7.39 Hafif melodiler 7 iî 2 fKslburdan aecirim mânasma fi6 dan tebdil edUen Traf:k ehlıyetimi Raberler 8 00 Şarkılar 8 no O bir fiii. bir renk 3 Çevrilince tstanbul Op«reti k»yb«ttim. Hiilrtifii!ii7dür. titli hafîf mıtelk 9 0» Program \ ••dsh*!! kısmı pişmemis» mân stna M. Z1y« AR9LA!» kapanif. " i *tksam ?'a^t 21 âfi iki k^H'np. i «Alçsk tıynetli '• Jarşamha cuanar11 57 Açılıs vt program 12 00 H ı 15 30 da fif Viyana müîifı 12:î<) Necdn Tokatlıojludan j»rkılar 12 55 SçıM ' l K A CA N A K L A F 5 Bır bapkabest »aat 13 00 Hab*rl*r 13.1" Yeni Viıonet Manto Oppret 3 Derde mızın sdı. ir>e Billy Eckstein'dan melodılcr 13 30 T«l' M 43 94 (Ramüske) getiren bina " TfMcn «rle fözc! ögte vayını) H "C Tei: 47 71 29 Taksım Merkezinin Hafif Fransı» şarkılan 15 «0 Ha Hed"f hıîıılALTIN FİATLAR1 muş nokfa "p e Ege bölgesindeki bir insaatta şantiye şefi olarak çalıştılıç^an ffirtrOÎPr H 30 C ''"i mu 5 1 10=;" idesl 7 Turılmak üzere tecrübeli bir Y Mühendis veya mühendis aran zık lfiOO Program ve kapanı«. ı • 0U8j8 Cumhuriye* SATILIK OTO "(i>015700 na n^hrimn *f ITfinkıı butfhacanın maktadır, • Resat ""POfltVtOP 1»57 Açıh? v+ profrsm 17 00 ••'amıt radpYıize rcılan hMÜpdilmiş şetsli Hususide 1952 mod«l mcpo10700 Cevri>e Ceyhundan «arkılar 17 15 <~rulrl"n Mtıracaat: Beyoglu, İstıklâl caddesi, Demirhan 344/12 •üc p.ğzmrUn biri. 8 Âşıâırı <=pvBüyuk DESOTO acc!r Dftrt hat 14*" 001 4200 Bağtlama takımından oyun havaları Insıüz gilic'en almağa çalıstığı, ucmsğa satıhktır. Tel: 27 17 99 Olduğunu 'ayın muşterilerimıze •bildirırız. 17 30 Pıyann ile caz 17 45 Rad1"M117S5 Yrrü iyo ıl« ıngıiizce 18 00 Ca« muzıgı Mucidleriıt buldsıklatı yemfifcfer Makarna yarışı Evlerinden kacan iki köçük çocofc bir tren tozasma sebsb oldular oyoyamryacağfm rftye korkmayın! İthalâtçı ve Sanayicilere: BULMACA 1 ı i m ; . ı i Sf i KARACA DİKKAT MYOBU6UNKUPR0GRAM ; 'm \ mı L • LL i • 1i 1 • 1 ! ı MÜSTESAR BEY K ! LJ REPOLİTE Ö ME K K 0 T R AN Ç 0 0 D G E Ü J D MAHMUTPAŞA'da KOVAP T.A.Ş. Kiralık Yazıhane ve Dükkânlar Ekrem Ayanoglu OZTAŞPASAJ'ında KOUANDA KRAÜYET HAVA YOLLARI KL Satılık Kttrk İMŞAAT MÜHENDİSİ ARANIYOR 44 46 8 fx
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog