Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

fi Ocak 1939 .CUMtV'KJVET <Dış Endjse havası! vrupa raemleketleıindc ğr bugün ehemmiyetle üzeIL..,. ıinde duıulan iki mesc^ / "~ le mevcud. Esaseıı, biıbirile sıkı sıkıya hağlı bulunan lııı iki mcsele şuıılar a Fezaya fırlatılan Sovyet roketi. b Mikoyan'ın Birlesik Ameri ka seyahati. İngiliz gazeleleri bir taraftan So\ yelleri lebrik cdcrken diğer taıaftan da endişelerini gizlememektedirler. Me\cud yeni şartlar altında fezanın knntrolu mümkün nlacak mı sualini snrmaktadırlat". Şurası muhakkak ki Sovyetler tarafından t'risilmis nlan son tecrübe «stratejik netireler» de doğıırabilecektir Fezaya fırlatılan sıın'i peyklerin yalnız ilmi araşdrmalarla alâkalı bıılunmadığı ve kıt'alararası güd'im'ü mermilerin scvki meselesi He de sıkı sıkıya bağlı hulunduğu aşikârdır. Balı ile Doğu atom • lıidrojen fecrühclerinin durdıırulması hususıında 117un zamandanl'eri CenevrrHe Hpvam ptroekte olan ve diin mii/akerel»ıine kısa bir aradan sonra lckrar ha^layan konferansta nıüshet hiç bir netieeve varamamışlardır. Rıınlar dcğril böyle hir sahada fakat kinsiU sil.ihların ve ordulaıın labdidi mpv7imnda da anlaşamamaktadırlar. Bugiine kadar. Sovyefler Birliği hıırlııdları içinde heynelmilel knntıola razı olmaraası dnlayısile bu gibi temasları cıkmazda bırakan Moskovanın. yeni kesifleri karşısında daha da uzlaşma? bir tavır fakınmaM ihfimalleri belirivor. ahirede ıt'ühim siyası görüsmeler yapıhyor D. Alman ve Lülnan 8aşbaka.nları ile Dünya Bankası G. Müdüründen sonra .Hammarskjöld, İtalyan ve Gana Başbakanları Nâsır ile görüşmeğe geliyorlar Kahlre 5 (Rdyo! Baü veDo;.ı memleketlcrine mensub bazı mütsrn şahsiyetlerin Başkan Nâsır ile cmaslarda bulunmak üzere Kahire>e gelmeleri Birleşik Arab Cumhunyeti başşehrlni siyasî f<aliyet merkezi haline getirmiştir. Komünist Doğu ALmanya Başbakanı Grothewohl dün buraya gelmiş ve Birleşik Arab Cumhuriyeti Ba5lcanı Nâ?ır ile Kubbc S: rayında iki •saat süren bir görüsme var>m'«tır '' konuşmadan sonra refffit tebliğ v^yınlsnmamıştır. Çarşamba günü Şam şthrini ziysret edecek olan Doğu Almanya Başba» kanı. daha sonre Irak ve Hindistana da gidecektir. Başbakan Grotewohl Doğu Almanya hükumetini resmen "anımaları için Birleşik Arab Cumhuriyetinin, IP: k ve Hindistan hükumetleri nezdinde teşebbüslerde bulunmasmı istemiştir. Son haftalarda Mısırda komüniFtlere karşı şiddetü tedbiıler alan Nâsırın bu talebi kabııle yanaşmıycağı belirtilmektedir. Dün gece Kahireye gelen Lübnan Başbakanı Raşid Keramî de kısa bir Utirahatten sonre Kubbe Sarayında Nâsır tarafından kabul edilmiştir. Görüşme hakkında tebliğ yayınlanmamıştır. îngiltere ile Mısır arasında 1956 Sü veyş buhranı esnasında çıkan malî anlaşmazlığa bir hal çaresi bulmk üzere Dünya Bankası Genel Müdürü Eugene Btck halen Kahirede çalışnv larına devam etmektedir. Diğer taraftan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Dag Hammarskt Rus roketi £eza yoluna devam ediyor jRoketin yarın Güneş etrafınjdaki mahrekine girnıesi bekİleııiyor; roket halen dünya1dan 650 bin kilometre uzakta İyi hislerin kötü isiismarı endisine «eski bir muallinı i diyen bir okuyucumdan aidığım mektubu buraya aynen geçiremedim. Çiinki mektubun baş tarafı Cumhuriyeti övnıekte iken ikinci fıkıası • haklı ve esaslı olarak tenkid ediyor. Bunu da dercedebilirdiın ama meseleyi daha uınumi istediğim için şahsi ve mev[zii tesiri olabilecek bir paragıafi sükut altında bırakmayı teıcih e(tim. Mektubun son kısmı ise şöyle bitiyor: cBendeniz Türk ve Müslüman bir vatandaşım. Fsk;t Türk milliyetçiliğinin bir cinayet vesilesile böylece istijmar edilmesinden ancak hicab auyarım. Gazetenize bu mealde başka mektub gelmese dahi pek çok okuyucunuzun brivle düeündücünden emin olabiürsiniz. Herhangi bir cinayeti milliyetçilik maskesi altında meşru ve mazur göstermenin bazı feıd ve toplu'.ukları nelere tahrik ve teşA'ik edeceğini herkesterr" ziyade gzeteci müdrik olmabdır, zannederim. Cumhuriyet'in kuvvetli bir muharriri olarak bu hususta mütaleanızı . » Mektub sahibi endSysinde ve bizi tenkidde haklıdır. Snze bu itirafla başlamak mecbuıiyetindeyim. Bunun pesinden hemen söylemeliyim ki: muayyen hir suç rümresi zaman zaman sııçlunun lehine bir talkrm hafifletici sartlarla örtiilmek, bir kısmımız için artık âdet hiikmiine girmiştir. Şurayı da unutmamak lâzımdır ki; cinayet ve ağir suçların failleri ne kadar ıtıerhamete lâyık olurlarsa olsunlar cenıiyetin nizamını kendi lehlerine bozan. ferd hak ve hürriyetİTie tecaviir eden kimselerrfir. Bunları himaye ancak mahkumiyetten »onra diisüniilecek bir meseledir. Daha e\velinden adaleti rahnedar edebilecek her hanşri bir isaanm dahi âmme yicdanı iizprin» de tesiri oluyor. Bir cinayet oltrr: katilin ifadesi o <tekilde nesredilir ki adsm sanki bir pıridir. Bir digerinde maktul o kadar yerilir ki. öldiireni mahkum değil taltif etmek gerekir.. . • Böylece maktîîliin veya ciintiiin çehresi kâh hıyanet. kâh knmiinistlik. kâh sapıklık, kâh rasuştuk. k^h Tiirkliiğe hakaret eihi iddialarla boyanır.. Tabiî katilin rte UTrmmî efkâr önünde ve ada'ot huzurunrla ırumrç baska türlü olur. Bu sözlerime daha fazla viizııh verebilecek misaller gösterebilirim; »ma lüzum görmüyorum. Bu hareket) yani cinayetlerin mesuliyet şartlannı hafifletmek için millî hislere başvurma gayretlerini yapnnların hundan kasıdlan şiiphesiz »adece «o» suçluyu kurtarmaktır: »ma jritgide bıı cereyRn öyle bir kuvret alır ki bir ceıniyette nHiayyen sahıslara ve riimrelere karsı suç islemek âdpta makbul hir hareket M>nlm?ğ!i baslar. Böyle bir <lnnım. hir remiyet çin büyük felâkettir. Bu felâket, b»na mektub yazan muallim okuyucnmnn isarrt ettiği cibi ağır neticeler verir, cemiyetin cinayetlere. »nçlara karşj olan h'ssasiverinl araltır, hükümlerini değiştirir. İnsanlar Allah, kanun ve cemiyet huırurunda müsavidir. Esaret U'lkmış, mnsnvat hâkim olmustur. Bir sdamın şu veya bu millete veya dine mensub reya kanaate s'hib oiusu hu haktan hiç birsey eksiltme*.. Hattâ Fransada vatanperverlrk pamma irtikâb edilmis olan tneshur reraletini tarihlerden anrak Zola eibi (razetecilerin remiyerten ve hükftmetten gelen her ürlii tehlîkert göre alarsk y?ptıkan parlak miieadele biraz silebilmi^rir. Cemiyetfn ve halkm BSÜ mterin! yanlı? istflsamerte girıklamssra caısmsmn tehrikeM ve z*r*rh hir »yun olduğnnu bir kere daba h»tirlanukta Hirutn vnrtfir. Piitün kalem ve söı «»hiblerine bumj anMunl'im okııvnrnmııı. mc ile bİ7e hv eriri7ç»hi verdif kendisine tesekkirr ederir. İ.ÜT. Birliği İktisad Fakültesi Talebe Cemiyetinin yıllık kongresi bugün Marmara lokalinde yapılaMahrukat tanzim satışı İşte bu gelişmelerdir ki şu sualin caktır. sorulm.ısına yol açıyor: başladı Seçim mücadelesl uzun zaman« Bir feza harhine doğru mu Belediye dün sabahtan itibaren danberi devam eden kongre için gidiyoruz?) Yenikapıda mahrukat tanzim satı beş grup meydana gelmiş bulunİngiliz haMiıı. Sovyet roketinin şına başlamıştır. Odunun bir çeki maktadır. yarattığı bu yeni durumla ilgilenirsi, 7,5 kilometre dahilinde eve tesken Fransız basını ayni meseleyi, lim 28 liradır. Mangal kömürü de Yağmurlar Konya çiftçisini Mikoyan'ın M'.ıshington ziyareti ile aynı şartlarla kilosu 37,5 kuruştan sevindirdi bağlavarak tefsir ediyor ve o da şu satılmaktadır. endişeyi belirtiyor: Konya, 5 (Telefonlal Dünd«n Gelen ithal malları « Yeni bir Yalta olabilir mi?» Limanımıza 3 Türk ve 1 ecnebî beri bütün ovada baslayan yagmur çiftçinin endişesini tamamen izale et Bu sualin de ortaya alılmasına AUANAN1N VENİ İLKOKL'UL* Adananın tanınmış zenginlerin bandırah gemi ile 596 ton kâğıt, miştir. sebeb. Sovyet Başbakan yardımcısı : Tahran basınının bildirdiğine den Nuri Has ile eşi bu yıl şehirierine yeni bir ilkokul kazandırmış 343 ton plâstik madde. 215 ton lâs Nitekim bir ay evvel düşen yaj. Mikoyan'ın, son roketin de desteği göre, 35(1 tiiccar 100 ınilyon j lardır. 500 bin lira sarfı ile yaptwıian ilkokuJ Adananın kurtuluşu tik, 193 ton k?b!o. 30 ton yün, 20 murlar ve havaların sisli gitmesi çift ile Ameıika idarecilerile yapacağı Toplaııtıda Berlin, Almanya, dolar kaçırnıış, bu işe bazı • münasebeSile dün tedrisata açılmışjtır. Has ailesı Antakyada da bir ton alüminyum. 2889 ton saç, 141 çiyi ümitlendirmişti. Hâlen toprağın miİ7akereİprde ileri süreceği tek silâhsızlanma ve ticarî münamilletvekilleri de dahil! j ovtaokul inşa ettireceklerdir. Yuklarıdaki resimde, yeni ilkokul ve ton şasi, 34 ton kakao yağı gelmiş müsait durumu bu arada bahar eki. liflpr teşkil ediyor. Hatırlarda ol sebetler nıeseleleri ele alındı üs\te de Nuri Has görü'mektfdir. tir. i mi hazırhğını da hızlandırmıştır. : duğu üzere Stalin hasta Roose j Tahran 5 ia.a.> Tahranda çıkvclfe Yalta tâvizlcrini kabul ettirWashington 5 fRt Rus Başbakan makta olan «Keyhen» adlı gazetenin miş ve bunun mııhim bir neticesi Yardımcısı Ançstas Mikoyan bugün verdiği bir haberde, 350 Tahranlı tücolarak biitün Doğu A vrupa komü Amerika Dış İşleri Bakanı Dulles ile , car hakkında döviz kaçakçılığından nist idaresi altına terkedilmişti. Washington'da ilk görüşmelerini yap takibdta girişilmiş olduğu ve bunFransız gazetelerinden l'Aurore «Mi mışlardır. Mülâkatı müteakıb. Ber i ların yabancı memleketlere kaçırmış koyan, Beyaz Saraya yeni bir lin, Almanyanm birleştirilmesi, si ; oldukları paranın 100 milyon dolar: dünya paylaşması teklif edebilir» lâhrızlanme ve ticarî münasebet me dan yukarı bulunduğu bildirilmek19 5 9 Y IfL I N I N diyor fakat hemen peşi sıra da, selelerinin Mikojan ye Dulles tara \ tedir... fından ele alındığı basına açılctn ! Gazelenin ilâve ettiğine göre. bu böyle bir iimide Rusların kapılmalarının imkânsız olduğuna işaret mıştır. Rus Başbakan Yardımcısı, ' döviz kaçfekçılığı işinde bazı parlaBaşkan Eisenhower Urafınd^n ka ; mento üyeleri de methaldardır. ediyor. bul edileceic Ve Arnerika îçtnde bir ' trahaa kızamlktan 21W0 çocuk öldti Moskovanın ve aynı propaganda seyahat yapacaktır. Bu seyahati müTahran 5 (a.a.1 Tahranda çıkyı Asyada daha geniş ölçüde yü teakıb Mikoyan Dulles ile tekrar • makta olan «Keyhan» adlı gazete, * rütmeye koyulmuş olan Pekin'in. Törüşecektir. I doğu İranda Deyerman eyaleti dason Sovyet roketindcn ve bunun • Diğer taraftan Kanadaya resmi bir • hilftide Bam ve Narmaşir bölgelerinBatıda husule getirdiği. lüzumun ) ziyaret vapacak ol"n Amerika Dış ' de çıkan kızamık selgını sırasında dan fazla genisletilmiş endişe ha Isleri Bakanı Dulles. bu seyahatini iki bin çocuğun ölmüş olduğunu bildirnıektedir. vasından azami surette istifadeye bir müddet için tehir ermistir. ralıştıklarını da görüyoruz. Bilhassa Asyanın. Afrikanın. Ortadoğunun geri kalmış kiitleleri yanında. «bıı roket. Marksizm. Leninizmin Batı üzerindeki faikiyetine delildir» propagandasının da tesirli olması ihMmalIeri mevcuddur. Samsun 5. ıTelefonla» Şehrimiz Halen YVashingtonda bulunan genelevlerinde Gönül Uğur adındaki ı Korrra. 5 (Telefonla) SarayöSovyet Başbakan yardımcısı Miko bir patron son günlerde gazetelerde [ nü bucf^ında eşine az rastlanan bir yan'ın. Sovyet Rusya lehinde beli ılkokul çağındaki çocuklarm gıdasız bshse ttiltusma olmuştur. Bahsin koren bu hava. aynı şekildc hamleler lık yüzünden kansız olduğu hakkın. nusu İ. ve H. adında iki kişinin bir yapmakta olduğundan Moskovanın daki okuduğu haberler üzerine Sam arabaya lcosulup 8 kilomîtrelik yodahi şüphesi bulunmadığı Birleşik mnda bir ilkokulun 70 fakir öğren lu gidip pelmeleridir. Gidip gelme Amerikanın yeni keşifleri ile gölge cisinin okul kapanmcaya kadar yiye sırasında yolda hic durmamak ve lenraeden hir «Biiyiikler Konferan ceklerini üzerine almıştır. AyrıCa ha bahse tuh»ştuklan Hakkı Alakay sı» na gidilmesini temine ç.ahşması vırsever genelev patronu, 70 fakir öğ ve Fevzi Demirpolatı da arabada rok daha muhtemeldir. Ruslar. A rencinin 23 nisan bayramında e\>ise götürüp gertirmek bahsin şartlannmerikaya karsı elde ettikleri avansı ve ayakkabılarmı da almayı taahhüt dandır. etmiştir. muhafazâ etmek ve hattâ daha da Sonuçta t. ve H. 16 kilometreyı arttırmak emelindedirler. Bunun gidip gelmişfer ve ortaya konan 200 iıin de /ahiri bir durgunluk devreîiravı almışlerdır. Yalnız bahisder. sine ihtiyaçları vardır. Mikoyan busonra rahatsfzUnan İ. ve H. 60 Hnu temine çalışaraktır. raya bir taküi tutup şehrimize tedavive gelmi çlerdir. Ömer Sami COŞAR Londra, 5 (R.) Rus âümleri fezada seyahat etmekte olan roket jceldin Kahireye gelmesi beklen ile irtibatı bugün kaybetmişlerdir. '. n»,ktedir. Başkan Nâiir ayrıcB yarın • Kozmik roket, halen Düny?>v.zdan KüKu~eye veracak olan Italya Başba } 550 bin kilometre uzaklaşmış bukan.' Fanfani, bir kaç gün sonra da lunmaktadır. İlim adamlarmin beGana J3aşbakanı Nkrumah ile göıülirttiklerine göre, roket Güneş etşecektir"» rafındaki mahrekine Çarşamba veBugün tçritlandığına gore Iskenderiyede inşi* edilen deniz tezgâhları ya Perşembe günü gireeektir. KozmiUetlerarası /nünakasa neticesinde mik roket Güneş etrafında 447 günSovyet Rusya* üzerinde kalmıştır. de devrini tamamlıyan bir mahreke Tezgâhlarda en Çüyüğü 160 metre sahip olacaktır ki bu. Arz ile Meboyunda olmak ü?*' r e yılde çeşidlı rih arasında ilk sun'î seyyarenin tipte 500.000 tonluk gk'm> i r ! 5 a edile mahrekidir. Tahmin edildiğine göre, 5 yil sonra bu roket dünyaya biîecektir. biraz yaklaşacaktır. Irak ve Soriye^e B»ğdad 5 tRadyo» l * a k i l e K o j, Diğer taraftan İngiliz Başbakanı münist bloku memleketief .arasında •MacMilIsn bugün Rus ilim adamki temaslar gittikçe lların: tebrik eden bir mesaj yollab i r Irak ile Kızıl Çin «rasında ITnştır. ticaret anlaşması imzalanmışıV Eğitim Bakanlığına mensub 5 Tokat Okııtma ve Yardım memur da dün üç haftrlık bir totn, î: Derneğinin kongrçsi için Çekoslovakyaya gitmişlerdir. Tokad Okutma ve Yardım DerneDün Şamda halk Nâsır lehinde ve ^ 'nin yıllık kongresi 11 ocak pazar komünistler aleyhinde nümayiş yapmıştır. Birleşik Arab Cumhuriyeti j ^ i ü saat 14 te Tokat Talebe Yurnin. Suriye eyaleti dohilinde tetkik duA+K;taphğında yapılacaktır. lerde bulunmak üzere Başkan Nâsır tarafından Sama eönderilen üç Bakan çalışmatera başlamışlardır. Bu komite Suriyede komünist aleyhtarı • ! bir millî birlik partisi kurm^ğa çalı : şacaklardır. Irak askeri mahkenıe reisi konıünizzmc çat<» Bağdad 5 (THA) Eskı Irak sivil i polis teskilâtı şefi Behçet El Atiyenin bugün yüksek askerî mahkemede yapılan yargılanm<?sında, mahkeme reisi Albay Mehdavî, yeni Irak • rejiminin komünizmle hiç bir ilgisı bulunmadığını söylemiştir. YAZIS1Z Ankarada bir iş hanı inşaatında toprak kayması oldu Ankara 5 (CumhuriyetTeieks) Bugün öğleden sonra, şehrin en işMilletlerarası Hilton Otelcilik Ulek caddelerinden biri olan Posta caddesindeki bir iş henı inşaatında lebnesi Türk personelini de yabancı büyük bir toprak kayması olnnışrur. memleketlerdeki otellerinde çalıstırInsanca zayiat yoktur. Bu yü'.den mak üzere yeni bir karar almıştır. yolun büyük bir kısmı trafiğe kapa j Bu kararda İrtanbul Hiltonun mutılmıştır. Kayma sebebile, yolun kar hasebe müdürü İhsan Muşkara yeni şı tarafında bulunan binalarda oto i açılan Berlin Hilton otelinde bir ranlar bir hayli korku geçirmişlerdir. müddet eksper olarak vazife gördükten sonra Kanadadaki 1250 odalı Queen Elizabeth Oteli muhasebe mü dürlüğüne tayin edilecekrtir. I Diper taraftan İstanbul Hiltonun yıllık ananevl personel balosu dün gece yapılmıştır. Baloya, müdürden i ahçı yamağına kadar 500 den fazla j personel iştirak etmiştir. Büfede j müdürier ve muavinleri eşlerile biri likte diğer personele servis yapmış} lardır. Hilton otfellerinde Türk peırsoneli de isfîhdam edilecek Hayatın en fazla pahalandığı ülke: Türkiye 19S0 vihndan sonra muhtelif m r a leketlerde görülen fiat artışlar» bir istatistik halinde neşredilmiştir. Son olarak 1958 yılının temmuz ayında alınan bu istatistiklerde 1950 endeks .sayısı 100 olarak kabul edil. mekte ve buna göre muhtelif memle ketlerdeki fiat artışları şöyle sıralan maktadır: Portekiz 105, îsviçre 115. Belçika 119, Batı Almanya 120. Holanda 135, İtalya 140. Îngiltere 146. îsveç 150. Is panya, 157, Fransa 158. Yunanisrtan 163. Türkiye 180. tktisad Fakültesi Talebe Birliği kongresi Mikoyan Dulles'ta goruştu îranda döviz kaçakçılığı patronu Bahsi kazanmak için , arabaya koşuiup 16 Km. yol katettiler Tekzib edilen bir hâdise tahkik ediliyor! Konya 5 (Telefonla) Şehrimîz Hâkimiyeti Milliye İlkokulu Okul . Aiie Birliği toplantısında geçen üzü cü olayı ve kadın velilerin toplantıya ahnmadığını evvelce bildirmiştik. Şehrimizdeki gazetelerae Ali Özkar deş, Cumhuriyette Kemal Şenalp im Londra, 3 'R* "Küçük Dünya> zalariie çıkan tekziblerder böyle bir adlı halon ile Atlas Okyanusunu ge hâdisenin cereyan etmediğini ve tah çen dört tngiliz bugün Barbados ada : kikat konusu da olmadığının bildiril sına vâsıl olmuşlardu. Aralık ayının mesi burada hayretle kaışılanmıştır. ilk haftasının sonunda Kanarya Ada Halbuki Valilik gizli bir yazı ile hâ larından hareket edcn balon yolcula. j dise hakkında tahkikatm açılmasmı rı. bir ksyık ilc Ada açıklannda ba emretmiş ve Millî Eğitim Müdürlüğü lıkçılar tarafından bulunmuşlardır. de bunun için merkez müfettişlerinBalonun ne olduğu daha açıklanma den Emin Yeğineri görevlendirmiştir. mıstır. Maarrafih bu maccraperest. Tahkikat sonucunun kısa zamanda lerin Atlas Okyanusunu ecçtikleri slınacaçı umulmaktadır. bir hakikat ollhustur. T Küçiik Dünya» yolcuları Okvanusu geçli F>r. KE!VÜ\L ARAL ile SF.MtA ARAL Bir erkek çocukları dünyaya geldiğini do:îtlarma müjdeler. 27/12 958 Ankara B. FELEK Gazetecilik En^tîtüsünün tertiblediğri konferanslar Cnstitüsü tarafından tertıb edilen konierarslar^ dev?m eHi'rnektç'^ir. Ru cümlpden olmak üzere, B^hcet Kemal Çag'lar yarın saat 17 o> Fn«. tîrii arfisinde "S'irim'T nçre^pn neliyor, nereve eiclivnr?n konıılu bir bonferans verecpktir. T E Ş E K K Ü R Mlemizin ve annemiz. m^rha m Nizamettin Beyin kerimesi T« merhunı Hüse Antalya 5 «Telefonlat Senenin turfanda bakla ve domatesi bugün sa tışa çıkmış ve perakende olarak bak (Eczanelcıin nöbeti saat 20 den er lanm kilosu 840. domatesin de 400 ku tesi sabah 8 e, pazar ve resmi tatil ruştan satılmıştır. günleri sabah 8 den ertesi sabah 8 r kadardır.ı BEYAZ1D SİRKECİ . EMÎNÖNU: İstikamet. Y. Kumkapı. Hak, H. Bayer. BAK1RKÖY . YEŞİLKÖY: Yeni. Eminönü Vergi Dairesi Müdürü Yesilyurt. BESIKTAŞ • BEBEK: N. Hali» Tipi. Yeni. Arnavutköy. BEYKOZ: Yer.i. BEYOĞLU: Tokgöz. TAK STM: Cıhaıı. Vatan. GALATA: Ziya Kanunun şerh ve izahı. teblif, tamim, mukteza y ve Boy»r. KASIMPASA . HASKÖY: Pi1450 ye yakın en yeni emsal içtihat kararları. yale. Yeni. BEYLEIÎBEYİ: Merkez. fstanbul, Ankara İzmir. Adana. Erzurum kitabçılarınBÜYÜKADA: B. Ada. BURGAZADA: da satılmaktadır 944 sahife. fiatı 50, cildlisi 60 lira. • Daimi'. H E Y B E U A D A : Halk. KINA Taşra siparişlerinin Yıldız. rhlamur Nardenk Sok. LIADA: ıDaimi' FATİH . KARA58 adresine yapılması. GÜMRÜK: Ediınckapı. Canbakan EYÜB Be?er. KADIKÖY . BOSTAN CI' Altıyol. Emniyet. Koşuyolu. Feneryolu. Âfiyrt, ÜSKİİDAR Tunusbağ.. LÂI.ELİ . TOPKAP1: Feray. Yeni Gıncba. Aksnray. RAMİ: Yeni. SAMATYA FENER: Güneş. Çakmak. SAR1YER: B. dere. İzzet. R. hisarı. SÎŞLİ: Sark Merkez. Güzel. bahçe, Yeni, ZEYJİNB.URNi; Sifa.. LKZANELER rNbbetçi wrfanda bakla: 840 kurusa han,nTefendinjn 2S Aralık 1958 Pazar günü âni, vckitsiz ve t*!âfi»i imkânsız kayhının derln acısını teleraf. mçktup ve bizzat gçler^k psylaşmsk lutfunda bulunan akraba. do?t ve arkad^slara derin şükranlarımraı sunarız. Dis Tabibi Necip BABAN OJlu: Ssdettin GEHEDEL K m : Güler BABAN EMtNE SENİYE BABAN SENSES 4 devirli 10 plâk oalan OTOMATlK CEM AN 4 MİLYON LİRALIK İKRAMİYE P'İKAP APARTMAN DAİRESİ (2 Milyon değerinde) MİLYON LİRA PARA İKRAMİYESİ sahşlarına vetıi adreste devam etmekredir. Sirkeci, Hamidive Cad. Osmaniye Han Xo. 5 Receb Turgay VERGİ ÜSÜL KANUNU ve TATBİKATI TüMKiYE paranızm... istikbalinizin B A N K A SI emniyeti ikramiyeleri Almıyanlara müjde, Altı motosikletli motosıklet yaıışmın, üçüncü partisi oyuncakçılsra daşıtılmıttır. Yavrunuzun Süt Annesi BABY FOOD 31 Mart Çekilişinde: 5 Apartman Dairesi ve 200.000 lira tutanııda para E R S A N Oyuncak F'abrikası Lâ'rli İstânİMil
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog