Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYKT DÜNYAN1N tLK KORSAN KRUVAZÖRÜ 6 Ocak 1959 MAMİDİYENf 6 Derleyen: CEMALEDDÎN SARAÇUGLU Sahil halkı ile miicadele Sehir =haberleri yiyecek ntaddeleri [ 1 1 c WASHİNGTON MEKTUBLARI | f fSABAHj ve aşiık ünkii Cumhuriyet'te, Av naya kızılmaz köşesinde, Cevat Fehmi «Su ile oynamayın» başlıklı bir yazı yazdı. Ezelî ve ebedi su derdimUi bir kere Haha deştiği bu vazıda. arkadaşTmız djizce su ekmekten de evvel gelir» divordu. Docrudur. tki su bir ekmek yrrini (utar. Sinıa. hepimizin ıraîumudur, insan ekmeUsiz de ya^ar ama "susıız yasıyamaz. Bu. isin mide taıafı. Bir if. «uvun, temi'Iik yönünden büyük eheramiyeti var ki, onu da. Ce\at Fehmi şöyle belirtmiş: «Bu toprakların sâlvinleri arasında hâ!â, pislikten olmektense açlıktan ölterrih edecekler vardır. meği Amerikadaki Türkler Yazan: Amerika Husüsî Muhabirimiz Fred J. Zusy 24 teşrinievvel 328 çarşambaÖğ ti fakat şirindi. Öğleden sonra ddrt leden evvel saat 6.47 de Tekirda te donanma kumandanının errıri ğma tahriki çark edildi. Saat 10.55 üzerine Silivriye kadar olan sahili Washington, Ocak Yaz aylann I müddet için büyük fizik âlimıle ' kesilecekleri muhakkaktır. Üçüncü da söyüyecek söz bulamıyan Mr de Silivriye demirledık. «Barbaıos» tarassut etmek üzere hareket etorada yatfyordu. Süvari bey ku tik. Bir şeye tesadüf cdilmedi. Avda, İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliği yapacaktır. kâtibin konuşması Rusyadaki a Morozov kekeliyerek: mandanla görüştü. (Barbaros Hay det ederek eski mevkiim.ze ae «(Kimbilir? Belki KAÇAN bir Daha evvel de bildirdiğim üzere. zınlıklar gruplarmın ne dereceye mezunlarından Dr. Yuksek Mühenrettin zırhhsı donanma kumr.ndan rairledik. Süvari bey «Mendtys» dis Hüseyin Yılmazın Einstein"in Dr. Yılmaz 32 yıl önce Denizüde ] hürriyet sahibi oldukları konusu kaç kışi vardır?» demek zoruncia gayrısıhhî izafihk nazariyesreıde büyük deği doğmuş küçük yaşta anasını ve ile ilgiliydi. Genç diplomat tam kaldı vekili Albay Tahir Beyin sanoak krüvazörile İstanbuldan a^det etti. Belediye zabıtası, gemisi olduğu için Hamidiye sü31 teşrinievvel 328, çarşamba şartlar altında satılan gıda şıkiik'.er yaratmgsı beklenen çalış | babasım kaybetmiştir. Istanbulda bir saat boyunca memleketmi fıkır Teknik Üniversitede yüksek tahsi hürriyetine sahip demokrasilerin maddelerini inıha ettiriyor varisi Rauf Bey donanma kumsn Oğleden evvel saat 10,35 de K*.'ikmalarmdan b?.hsetmiştim. Baltimore'da o kadar çok Tı.tk danı vekili ile görüşüp müzakere ratya sırtlarında düşman ileri kaDr. Yılmaz'ın çalışmalarının ge lini tamamladıktan sonra doktora ideal nümunesi olarak göstermeğe pek çoğu değişik sürelerle TürBeledıye Zabıtası merkez ekıpleri niş bir özeti Birleşik Amerika fi j sını yapmak üzere Birlesik Ameri , çalışmıştı. Konuşma bitip de sıra etmiş olacak). Sonra «Barbaros» \ rakollan göriildü. Üzerlerine tueş kiyede yasamış o kadar çok cumartesi ve pazar günleri yaldmvn bizi terk ederek vira demir etti ve açtık. On biri on zikçilerinin en önemli meslek der | kaya gelmiş olan Dr. Yılmaz hâ dinleyicilerle hatıb arasındaki sual Türk dostu Amerikalı var ki bunvirn demir gitti. Silivride idnrei örfiye ilân e* edilerek Silivriye kadar olan sa kontrollarına devam etmışlerdır. gisi .Physical Review» nin son sa I len Türkiyenin Canada Büyük El cevab kısmma çelince, genç bir lar birbirlerıle daımî teması muBu kontrollarda sınema ve vapur tik ve karaya on kişilik oir müf hili tarassut etmek üzere hareket sıgara içılmesi yasak salonlav yısında yayınlandı. Tabıi, ne olup ] Çisı ve Ottawa dıplomatlarımn «do ogrencı: hafaza etmek maksadile bir .havaBu da doğrudur. Ben öyle kimreze çıkardık. Müfrezeye bır zabit olundu. Tarassut ederken KartaJ da sigara içen 14 vatanüaşa peşin !! ne bittiğinı anlamadığunı itiraf e yen» i (en eskisi) Cevad Ustün'ün j bittiği l d ğ i t i f e yen» i (en eskisi) Cevad Ustün'ün ı ar.lattıklarınıza rağmen dis mcktubu vaymlamağa başlarefakat edivordu. Ordudan firar e tepe sırtlarında, gayet muntazam kızile evlidir dersem, okuyuculanm beni mâzur neden bu kadar çok insan Rusyavı dılai bazan aç gözlü!erin münasebetsizden askerler Silivride hanelere ta bir halde düşmanın bır tabur as para cezası kesıtmıştir. Muhtelif semt görürler. Yalnız, sezer gibi oldu*** j terk edip de meselâ hududu aşarak lerde isükamet Mimeografla teksir edilmiş üç liği vÜ7İinden. fırınların önünü dol aruz ediyorlardı; bunu da menet keri göruldü. Ateş açtık; uzerle ; müşteri almak levhası takmıy n ve i ğum bir şey varsa o da Dr YılBır kaç gün evvel Washington Türkiyeye sığınıyorlar?» d>\e soristemı.ven 10 şoföre yapraktan ibaret olan en son ha dııran kuyruklara ekmek yctiştiritik. rine dehşetli kumbaraiar yağdır ihtar, 7 şoföre de peşin para cezası ' mazın Einstein'in varmış olduğu Daily New gazetesi. haftahk dedi du. vadis mektubunda Kıbrıs Türkleri j Iemediği için evine ekmek alama25 teşrinievvel 328, perşembe dık. Hepsinin canı cehenneme gıt tatbık edılmiştır. j bazı netıceleri reddettiği ve naza kodu sütununda, ismini vermediMr. Morozov derhal: lideri Dr. Fazıl Küçük'ün r.ralık dığı 7aman. beş gün evvelden kalDün akşamki silâh endazlar teb ti. Yavaş yavaş tarassuda de\ am Bu arado sejyar saücıları takıb j riyeyi tamamlamağa çalıştığıdır. ği bir Türk öğrencisinin bir Sov «Böyle şey olamaz. Aslâ vaki başlarında Baltimore'u ziyaret et ma kuru ekmeği cayma batırıp dil edildi. Akşam üzeri saat 7.35 olundu. Başka düşman arkerleri eden zabıta ekipleri gayrisıhhi şaıt| D r . Yılmaz tezini Birleşik Ame yet diplomafını nasıl zaptettiâ'ini tiği ve burpfl? vaşamakta olan K'b mide e7çinlünni dindirir, dünva ude alınan emir üzerine Tekirdağı üzerine de 5000 metreden 8600 met lar alunda satılan 460 pide, 10 kilo rikanın en şöhretli ilim ve fen mü anlattı. GazetoHe a\nen şunlar ya değil bu!» cevabını yapıştırdı. rıslı Hasan Erman'ın evinde misa mıırnnda olmaz da. terkos musluGenç öğrenci ise ısrar etti: 100 esseselerinden Massachussetts Tek zıh: na hareket edilerek demirledık. re mesafeye kadar ateş ettik. Ce ^ galeu, 307ü sımıı. 20 kılo turşu, fir kaldığı, hâlen Baltimore'da Kıb ğundan şırıltı verine gıcırtı du26 teşrinievvel 328. cuma A nabı Hakkın iznile hemen hepsini > *ilo leblebi. 5 kilo kestane, 3 kilo noloji Enstitüsü (MIT) ile Har«Gecenlerde Pennsylvania Eya oBen Türkiyeden geliyorum rısiı beş Turk ailesinin mevcut ol yulduâu vakit. başını elleri arasma lessabah ikinci kaptanın refakatin geberttik ve defettik ve Silivriye fıstık. 50 aded kurabiye, 200 lahma vard Üniversitesinde verdiği seri let Üniversitesinde bir konusma ve söylediğimin vaki olduğunu, duğu bıldiriimekte. alır, ıi7iın U7un dertlenir. de bir müfreze askerle sahile çık kadar gittik. Silivri ualesınden ü cun, 100 açma, 200 boğaça, ve 100 bö konferanslarla izah ve münakaşa yapmış olan Sovyet Büyük EMli hem de her gün tekerrür ettiğini Ayrıca Cumhurbaşkanı Celâl reği doktor raporu ile ımha etmişler etmiştir. Bundan da pekâlâ anla ği ücüncü kâtiVıi Vladimir F. Mo gözlerimle görmüş olarak bıliyotım. Orada bulunan eşyayı askeri zerimize ateş yağdırdılar. Oraya da Sayısız eiizel gelenekleri arasınBayar': n hastabaklcısı Bavan Meyeyi yerli ahali gemilere sevk et ateş yağdırdık. Badehu Çekmece dir. da temİ7İiğini de, hütiin diinyaya şılacağı üzere pek mühim ve cid rozov'un gafını duvunca Rus dip rum.» Diğer teraftan bir şekerci, bir ke dî bir nazariye bahis konusudur.! lomatlarınm utançtan kıpkırmızı medikleri için bunları sevk ve da ye demirlendi. Bugünkü sarfiyat Genç öğrencinin ıddiası karşısın diha Sencan'ın Baltimore'daki Bir «Türk hamamı» adı altında yaybabcı, iki otel. 10 lokanta, bir saz leşik Amerika bahriye silâhendazhilî inzibatı temin etmek vazife 113 mermi idi. Nitekim Dr. Yılmaz, çalışmalannı salonu temızliğe riayet etmedıği için ları hastahanesindeki üç aylık ihmiz iktizasındandı. Oğleden sonra içinde kıvranma^ı sahiden ie pek ve ulaştığı netıceleri «Physical Re1 teşrinisani 328, nerşembe tisas stajını tamamlamış olduğu, acı şev! bizi tebdil ettiler. Gece devriypleri İstanbuldan bir vapur yükü ekme cezalandınlmış. 4 dılenci kampa sev view» de yaymlanandan daha tekediimiştir. Manisa şilebinin Baltimore'a gelPlâstik lmalâtçılannın Nazan Dikkatine: icin bilmüzakere karakol mevkile ği orduya tevzi etmek üzere saCevat Fehmi. yazısmda. bizim Belediye Iktisadi Murakobe Mü errüatlı bir şekilde, bir kitap hadiği ve aralık ayı ortasında sosyal ri tayin ettik. Alınan hafi emir ü hile gönderildim. Zaoitan ve asinde hazırlamış ve eserini Birledürlüğü tarafından da aralık ayı bir toplantı tertiplendıği. bu top an'anevî (emizliğimizle. garbın neFabrikamızm :Iâç inıalâtı için lüzumlu muhtelif pıâsük malzerine süratle Tekirdağmdan ha kerle görüştüm, kuvvei maneviye içinde 4556 müeîsese kontrola tâbi şik Amerikanın en büyük ilmî ve lantıda Doktor Yusuf Yaycıoğlu den sonraki temizIijHnden ev\el zeme imal ettirilecektir. Alâkadar firmalar plâstik mamulâtınm reket ettik. Nöbetçi iken «ebebini nin pek kınk olduğunu gördüm. tutulmuştur. Bunlardan 159 u Bele fennî eserler* nâşirlerinden Mc nun konuşacağı Türklere ve Türk geçirdiği devrevi mukayese ediyor. nümunelerile birlikte aşağıdaki adrese müracaatleri. süvari beye sordum. beni nzarladı. 2 teşrinisani 328, cuma Bah diye cezasile teczıye edilmiş, 16 bak rrawHill müessesesine tevdi etBizim. gümiiş tasından sedefli nadostlarına duyurulmaktadır. 27 tesrinievvel 328. cumartesi riye Nazırı Salih Paşa gemiye gel kal, 22 kasab, 12 lokanta, 10 manav, miştir. Böylelikle nazariye, bütün Gene «Havadis mektubu» nun lınına. lifinden kesesine, kurnasıGece yansmdan sonra saat biri di. Tekirdağına kadar olan sahili 6 şekerci ve pastscı. 3 mezeci, 4 top dünyanın tetkik nazarına pek yabildirdığine göre Baltimore'un en na. külhanına kadar koskoca hir yirmi yedi dakika geçe «Silivri» tarassut ederken tesadüf oiunan tancı odun ve kömürcü ile 13 muh kında arz edilmiş olacaktır. büyük hastahanelerinde çalışan 29 hamam tarihi yarattığımız çagda, ye demirledık. projektörlerle şehi düşman askerine ateş ettik. Yaloz telif esnaf hakkındi MilU Korunma Daha evvel de bildirdiğim üzere, Muallünnaci caddesi Bostan çıkmazı 3, ORTAKÖY Türk doktoru vardır, bunların uçü meselâ Fransa'da. Versailles sarari tenvire ba=!adık. Çünkü buraya köyünde görülen bir süvari düş zaptı tanzim olunmuştur. büyük elektronik firmalarından yının kokusunHan gecilmczmiş. Sakadındır. düşman gelmis rleniliyordu. Gece man kıtasım da topa tuttuk. ESylvania'nın araştırma lâboraturav adamları. hir kapıdan çıkıp projektörün zivası arasmdan bir reğli önünden geçerken bir bavarlarında çalışan Dr. Yılmaz için öbür kapıdan girmek için iç aviuadamm firar ettiği pörüldü. Sü tarya ile düşman üzerimize birbu müessese New York'un meşhur dan geçerken. ellerine bir oturak vari beye sövledim: hemen bir fi denbire şarapnel yağdumağa başWaldorfAstoria'sında bir toplantı şemsiyesi ahrlarmış. Bu oturak lika gönderi'erek adamı yakaladık, ladı. Bu nâgihânî ateş yağmurutertip etmek, kendisini bütün Birşemsiyesi mejinden mamiılmüş. leşik Amerika basınına tanıtmak, gemive almr»! İ>i mühendis ve fcir nun altından biraz geriye döneGayet geniş bir şeymiş. Tek, peneseri hakkında geniş malumat veryüzbaşı maivetinde sahile yirmi rek bataryanın mevkiini keşfettik cerelerin birinden başlanna, u;umek niyetinde idi. Fakat, ileri gekadar asker sevk edildi. Buaların ve biz de zehirnak ateş yağmurulen. bir lâzımhk dıikülecek olıırsa, Vilâyet Umumî Meclisi dün s«at len fen adamları böyle bir hâdivazifesi hem kasaba içinde asavişi muzu onlara tevcih ettik, Silivriyi muhlevivatı üstlerini başlannı kiımuhafaza etmek. hem de yerli as yaktık. Tekirdağına da giderek kör 15 de Reis Vekillerinden Gevdet Pe senin reklâm mahivetinde olacağıletmesin diye. varalı ve hasta o bir yüzbaşımn meşhudatını naza rinin riyasetinde toplanarak 45 da nı ve büyük bir fen adamına yakışmıyacağım, eserini küçülteceğiÇok eskiden kalma resimler varlan^irı irkâb ve hastalıktan vefat rı dikkate alarak oraya da beda kikalık bir çalışma yapmıştır. dır. Bir dhanlıane. İçinde dalga Ruznamede bulunan 12 madde, ait ni haklı olarak ileri sürerek SyleHenleıin cenazelerini ka'dırıp def va olarak mermi yağdırdık. Hakidalga buharlar uçuşuyor. Dizi dizi nevlemek ve avni zamanda mîrl katte orada kimse yoktu. .Süvari oldukları homısyonlara havale edil vania'vı bu şatafath toplant'dan fıçılar. Çırılçıplak erkekler, kadınâzaların verdikleri vazgeçirmiştir. e<:i3vı muVıafaza idi. Süvari bey bey bu husus hakkında iyi yap dikten sonra lar. Kimi sağlam kimi sakat. Arade saMe çıktı. madı. Şehir dahilindeki çadırlara takrirler okunmuştur. Bir takrirde Diğer taraftan, haber aldığıma lannda çoluk çocuk da var. Herkes saat yediyi 48 ge ateş açtık. Akşamleyin saat altıyı Samatya nahiyesuıin kaza hâline göre Physical Review'nin müteabir fıçının icine ırirmiş. Sözüm or.a re süvari beyden gelen emir uze on geçe Büyükçekmeceye demir getirilmesi ve isminin de Kocanrus kıp savısında Einstein'le 15 sene banyo yapıyorlar. î'ne vanımda askerle ben de sahi ledik. Bu sırada Selâniğin sukutu tafapaşa konması istenmiştir. Ay müddetle mesaî birliği yapmış o | '° cıktım. Süvari beyle beraber da haberi meşumu geldi. Bu müessif rıca, Vilâyet emrinde bulunan köy lan Prof. Hoffman bir makale ya i Bütün cirkinlijine. hfıtiin müna?'n<k. payn muntazam ve harbe, haber hepimizi dilhun etti. Bugün lere yardım faslından 400,000 lira ymhyacak ve Dr. Yılmaz'ın Einssebetsİ7İiğine rağmen, ne de olsa cUrba alısık olmıvan nizamive as kü sarfiyat 56 mermi idi. Fakat naî, Çatalca kazasının halen muat tein nazariyesi üzerinde yapmış gene banyo. Gelgelelim. bunıı da her gün yapmıyorlar. Bakınız, o kerini tanzim ederek ordularına hepsi sıfır. tal olan elektrik şebekesi onarırrü olduğu tadillerin neden makul ve, tarihten kalma bir âdâhı muaşerct sevk irin pek cok uğraştık. Bu va3 teşrinisani 328, cumartesi na sarfedilmesi ve Avrup» devlet makbul olduğunu izah edecektir. | kitahında müellif ne diyor: 7:fpvi ifa ederken dikkat nazarımı Sabahleyin saat sekizi otuz yedi leri Şehir Meclisi üyelerile İstanbul Dr. Yılmaz'a gelince, dünyanın 1 «Banyo yapın. Şayet doktor ta%ceken ahvali, Türk olmaklığım r,a geçe kömürün ikmali için Küçük Şehir Üeclisi üyelerj arasında te fn föhretli atom fizikçilerinden a ' siye ettivse. Ama gene de. tedhirli s»Wle. yazmıvacağım. Süvari bev çekmeceye hareket edildi. Geceli, mas temini dileği makama havale tom bombası çahşmalanm idare et | olun. Hiç bir zaman ayda bir defamiş olan Dr. Oppenheimer'den alden iT.in a'arak şehirin civarmdaki gündüzlü kömür aldık. Sınıf arka edilmiştir. dan fazla banyo >apmayın. Banyodığı dâvet üzerine, Sylvania Lâbomeiruk eslehayı askerlerimle top daşım Hüseyin Hakkı Efendiye bir Bütçe Encümeni çalışmalarının da fazla kalmayın. Yüksek sosyemüsaadesile bir ladım. Top cephanesile mavzer şey var mı? diye soruyorum. Ken henüz bitirilemediği ifade edilerek ratuvarlarınm teye mensup genç kfrlara bu yafiseğini pek çok buldum. «Barba disi süvarinin emir zabiti idi. Bir ilk toplantınm 12 Pazartesi ve butkısmaz.» ms» İstanHı'dan iki torpitobotla şey söylemiyor. çe müzakerelerinin de 15 Perşembe beraber eeldi. Süvarimiz de baş Dikkat buyurulursa, müellif genç 4 teşrinisani 328, pazar Demir günün* bırakılması kararlaştırılResimli Haritalı, mufassal kumandan vekili Nâzım Paşayı alarak Ayastafanosa demirledik. kızlara hitap ediyor. Kimbilir, orta mıştır pörmek üzere bir torpidobotla Ça Buradan bir miktar 'ephaue aldık. ve aşağı sınıf insanlara beJki de OSMANLI TARÎHİ Mumlar neden bozuk? ta'caya gitti. Gene bir şeyler dönü Oğleden sonra saat üçü fcırk yedi kırk yılda bir yıkanın demiştir. Son zamanlarda piyasada parafin yor.. bakahm neler çıkacak? Ne geçe vira demir adilerek BüyükO tarihte, garp memleketlerl, ve stearin bulunmaması yüzünden giHi maeeralar olacak? j çekmeceye geldik. sakaların evlere küçürük fıçılar güç duruma düşen mum imalatçıla. 28 teşrinievvel 328. pazar Düş. 5 teşrinisani 328. pazartesi Sa rı, imalâtlarında balmumu ve donya içinde taşıdıklart sularla kedi mamn on kişiden mürekkep bir hile gayet yakın olarak demirletuvaleti yaparken. bizim memleğı kullanmak zorunda kalmışlardır. süvari müfrezesi şehirin haricinde dik. Barbaros düşman üzerine ateş Bu sebeble satılan mumlar hem paha kette «hamamın kapıiı vuruldu; pörü'erek en evvelâ bizim gemi açtı. içeriye (mencilis) kuruldu» diye lı hem son derece bozuktur. dpn üzerlerine ateş açıldı ve sahilşarkılar düzerlermiş. 6 teşrinisani 328, salı Süvari .Bu durumu dikkate alan alâkahrfp bulunan askerlerimiz de üzerle beyin almış olduğu emir üzerine lar parafm ithali için teşebbüse geç Kim derdi ki. İstanbul halkı, terHtLTON OTEL1 ANTtKACl mağazasında rine doğru hücum ettiler. Düşman «Asarı Tevfik» zırhlısı ile oıriıkte mişlerdır. kus suyunu günün birinde giil sunsVer'erinden birisi geberdi, diğer hareket ettik. Bigados sırtlanndaki Türk Tıcaret Bankasmın Tasarruf Çeklerı yu gibi, zemzem suyu gibi, yahut Jandarmadan kaçan mahkum l"ri firar ettiler. Süvari bey Ça düşman askerlerini tarümar edecemukattar su gibi ateş pahasına üe alış veriş katil Istanbulda ele geçti ta'"adan avdet etti ve gemiyi do ğiz. Ne mutlu! «Asarı Tevfik» i o da bulabildiği zamanlar ar Adam oidürmek suçundan Merla *'ktan sonra kamarasına çekildi. takib ederek Geliboluya kadar giti lacak da, acaba namaz abdesti mi 29 tesrinievvel 328, pazartesi tik. Tekirdağına da uğradık. Dc sin Ağır Ceıa Mahkemesi tarafınalayım. yoksa gusül abdesti mi diYanmızda para taşıyıp kayOece varısmdan sonra saat biri yir nanma ikinci kumandanı oluo A dan 12 yıl hapse mahkum edilmişye diişünecek? betmek tehlikesini neden göze mi geçe alınan emir üzerine ha sarı Tevfik» de bulunan Mıralay ke n 1955 yılmda Elâzığ Akıl HasHamdi VAROGLU reket ettik.' Nereye bilmem' Ev Ramiz Beye söylendi. evvelâ kabul tahanesinden Mersin Cezaevine sevalasmız ? Bankamızın garanİkinci Cildi Çıktı ve'â Ereğliye uğradiK. Burada ma etmediyse de bilâhare muvafakat kedilirken jandarmanm bir anlık tili Tasarruf Çekleri her zohMlî ahali isyan ederek «Nevşe etti: Projektörlerle nümayiş yapıl dalgmlığından istifade ederek kaAltı yüz sahife, orijinal üç Basan ve yayan man, her yerde para gibi geçatı Orhan Cemal Türkeköle, dün hrr» ganbotu üzerine ateş edıyrr dı. Geceleyin görülen lüzum üzeyüz resim ve harita, on Cumhuriyet Matbaacılık ve çer Günlük alış verişlerinizde lardı. Bizim üzenmıze de at*<ş et rine telsiz telgrafla Çekmeceye ça îstanbul polisi tarafından yakalaGazetecihk Türk Annnım Şirketi renkli tablo. Cağaloğiu Halkevi sokak No 39 41 narak Savcılığa teslim edilmiştir. ti'er. Biz de bilmukabple bir tane ğınldık. bu çekleri kullanmakla hem Sahibi Mükemmel cildli o'arak otuz ateş ettik. Sabahlevin fi.35 de Te(Arkası var) kolaylık ve emniyet, hem de Ocak 6 •Cemaziyelâhıı 26 beş, birinci cildli otuz liraıNÂZİME NADÎ kirdağma demirledik; üç saat kaDİKKAT : Bütün çekler Bankafaiz ve ikramiyelerder» istifadır. Bayilerden ırayınız. Yazı içlerini fi'len idare edcn ' d>.r kaldık. Fakat auıada ıla dure Mes'ul Müdür mızca tasdiklidir. Kaybolursa de sağlamış olursungz. Ödemeli yollanır c mıyarak saat 9.35 de Büviikçek3i es SATILIK YENt •s | r^eceye h?reket!e oraya rurda deC derhal yenileri verilir. ÖMER SAIVIİ Kısa adres: İstanbul Posta mir ettik. Süvari bey Ut^nbula git Gazetcmize Ko^dtî'iltn evr^k ve yazı^ Kutusu 18 .İskit Yaymivi» 2 7 2i 1 19 14 42 16.S5 18.33 1 S.35 V lar nDşredilsin edilmesin iade edilmez. ti. İnşallah iyi ha?>er!erle döner llânlardan mesuüyet kabul edılmez. Telefon: 27 4124 7 25 9 48112.00J 1.38 12 41 E. J.30, 30 tesrinievvel 323 salı K E likratya'ya gittim. Kasaba pek pisrnırmı d'Aspromonte Sen Jan haçlı tari son ekselansa, Harzeti îsâ'ya ve o ı gemiye bindikten sonra Frappa üe çocuğunu gösterdi, bir şeyler söy nürsek halimiz yaman olur. Denizkatine girdiği zaman Frappa'ya u nu doğuran Meryem Anaya basar İspanyollar arasında sinsi bir duş ledı. İtalj anlar ateş etmekte de de silâhsız ve çıplak adamları ge«CUMHURİYET™ in Tefrikası^ ı manlık havasıdır esmeğe başladı. vam ettiler. Adam, sözlerine aldı miden avlamağa benzemez bu iş.» şakİLk teklif etmişti. Frappa bu tek dı küfürü. Bir gün kont, Frappa'ya yirmi' Mandalyat körfezinin karşıaındaki rış edilmediğini görünce yüzü ie dedi. lifi hemen kabul etmiş ve kont Hırsızlar Eşe,k adasında ortalıAspromonte Anadolu kıyıları kar tonluk yürük bir kayık, yanına da insansız Eşekadasma gıderlerken na halde bozuldu. Telâşlı telâşlı şısında Leros adası kale kuman iki arkebüscü Ispanyol verdi. Kont Ispanyol arkebüscüsünün biri. Frap karaya doğru yüzmeğe koyuldu. ğın kararmasını beklediler. Karandanlığına tayin edilince Frappa bir kaç koyun ve bir kaç da inek pa'ya karşı gösteriş olsun diye ni Yüz metreden öteye kaçmıştı. İşte lık basmca yelken kürek Anadolu İspanyollar Frappa'ya şancılığı ile caka satmağa koyuldu: o zaman ben nişan aldım, ateş et k ı y ı s l n l g d eta sıyırarak ve kıyı kont ile beraber adaya gitmişti. istiyordu. Kont balık istediği zaman Frappa yüksekten bakıyorlardı. Buna iki | «Geçen sene idi; bir ben, üç de tim, bır kurşunda adamı da, oğ g ö " l g e s i üzerinde belli belirsiz bir yı balığa gcnderiyor: canı pirzola sebep vardı. Birincisi: Frappa İtal İtalyan arkebüscüsü ıssız sandığı lunu da delip öldürdüm. Denizde golge gibi kayarak Yassos harabeyanaijmıştık. bir kanlı kaynaşma oldu. Çocuk sine yakın bir noktada karaya çıkveya ciğer kebabını özleyince, onu yan idi. İspanyollar, İtalyanları is mız Türk kıyılanna korfezler! senelik harabenin beyaz sutunları teşboceğı gibi parlıyordu. reıçim Anadolu kıyılanna hırsızlığa yol tihfafen. ara sıra: «Che sia Fran , Bir burnu dolaşmca bir de ne gö bağıra bağıra kurbağa gibi debe tılar. İspanyollar arkebüslerini. Dem kumlardan ve menekşe ren şiltesine uzandı; fakat gene de sı luyordu. Frappa'nın yanına birk.aç cia O Spenia basta che si mangia»: reiim? Elli altmış metre i'.e'imizde lendi; sonra ikisi de çöktü. İtalyan Frappa'da piştovlarını ve hayvankesilip den çıkarken yollaıının den çıkarken bir caktan uyuyamadı. «Koyuma gide yardımcı verildiği zaman hırsız (elverir ki yçtecek ekmek olsun, j bir Türk, denizde arkası 'istüne lara: «Nişancılığın nasıl olduğunu lara kemend atmak için on beş yakalanmaları tehlikesine b i n a e n ginde bir denizden bemberrak gölçe yükselirdi. Şuraya ve buraya yim de denize gireyim, serir.leıım.» balıkçı yalnız bir kaç koyun ku isterşe Fransa. isterse İspanya bize | yatmış yüzüyor ve bağrına basmış gördünüz mü? dedim.» diye «en kulaç uzunluğunda bir ip parçay pek ender sokuluriardı. Işte bun gölçe yükselirdi Şuraya ve b • diye düşündü ve kalkıp yürüdü. zuyle değıl. fakat beş on da sığır hâkim olsun) yollu İtalyan ata sö j olduğu dört beş yaşındaki çocuğa lattı. Frappa: .Bu gece yapacağıdan dolayı körfez içi halkı nis serpili yüzlerce hurma ağacı, hasını aldı. İspanyollara: «Burası Deniz ve kıyı bir nur örgüsü, getiriyordu. Konte d'Aspromonte zünü söylüyorlar ve gülüşüyor'.ar ; da yüzmesini öğretiyordu. Italyan mız işde nişancıhk sökmez; çünkü fısıltılarile sarıyorlardı. beten masun ve korkusuz bir ha rabeyi körfez dibi olduğu için. Türkler Koy'un billur sathı altmda balık bir ışık dokumasıydı. Ay ışığında arkadaşlarına nİşin kolaymı bul dı. İkincisi: Ispanyol askerleri. dt j lar beş altı kere ateş ettiler; kur görünmeden yanaşmak. görünmejat yasam=ea muvaffak olurdu. Perçim'in beyazlığı gibi bir be/az dum. şu eküyyem (uşağım) yok ğil yalnız yabancı denızcileri. fa şunlar yüzen adamm yedi sekiz den çalmak, görünmeden koyun burada emniyet tertibatı almak lüBu, böyle olduğu için Perçim'in ların gelip geçüği, temiz bir camu? Ağırhğmca altın değerinde kat kendi denizcilerini bile hor ı metre sağmda, solunda mce su sü ları, sığırları kayığa bindirip gö zumunu pek hissetmez'er. mensup olduğu aşiret her yazın mın ardmda yüzüyorlarmış gibi lık vardı. Ay ışığının saldığı gö!(Arkası var) ge ise Perçim'in saçları, gözieri bir adam. Yemek hususunda dile görürlerdi Bınaenaleyh üç yolcu,! tunları kaldırıyordu. Adam durdu. rünmeden sıvışmak lâzım. CörüMandalyat körfezinin. dantele gibi bütün bir vuzuhla görünürdü Adiğini, hemen masanın üzerinde girintili kıyılarının en içerlek bir sırların yaralannı taşıyan harabe ve kuytu yerleri gibi karan'.ıktl. hazır bulursun; balık eti mi, kuzu noktasında Ören denilen eski Yas ye zaman, ıssız bir heybet ve insan Perçim soyunup denize fırladı. DePROF NİMBÜS'ün MACERALARI: sos harabelerinin bulunduğu yere gönlüne yakışır bir munislik ver niz çınladı ve ışıldadı. Kız saııki eti mi, ne istersen hazırdır. Bir de...» kont burada bir gözünü göç ederdi. Perçim, çocukluğunun mişti. Perçim, çoğu kerre orada gümüşlere dalmıştı. arkadaşlarına çapkm çapkm kır*** en erken çağında kumlar üzerinde denize girerdi. parak: .Yatak eti tedarik etmeRikardo Frappa. İtalyanın Kasavsala/an küçücük ayak izleri O sene hava pek sıcaktı. Kıyıya bıraka'ı ve parlak sedefli şeytan göç edeli üç gün olmuştu. Gece j labriya kıyılannda Kolon burnu sini bilse. meselâ on altı, on yedi minareleri toplayalıberi her kış leyin Perçim çadırda kan ter için civarında Likastro denilen balıkçı yaşında bir piliç! Eh. o zaman onu hovunca vazı ozlerdi. Çünkü göz , de kaldı. Şiltesini sırtlayınca dı köyünden otuz beş yaşlarında bir eküyyelerin şahı sayardım.> derdi. lerinde her> deniz ve deniz kıvı şarıya çıktı. Ay ışığında her şey balıkçı idi. Üç dört senedenberi Vİ arkasında el pençe divan durlan tüterdi. O sene de yani I esrarengiz bir surette vazıhtı. Perdenizlerde balıkların köküne makta olan Frappa'ya mânâh mânâlı bakardı. Frappa: «O da bir Perçim'in on yedi yaşma bastığı i çim, dışarıda böyle ay ışığı varken j kibrit suyu mu dökülmüştü ne? gün olur son ekse!ans.» der, sırıyıl aşiret, yazlamak üzere gene l çadırm içinde yatmanın bir cina [ bir balık olsun tutamıyordu Sanki balık kıtlığı vetmiyormuş gibi tırdı Fakat içinden: «Yahu. alelâyet olacağını düşundü. Milyonlaror?va konaklamıstı. de kuzuyu çalmak için kelleyi kolO kıvının yüzlerce girintisi ara ca gece böcekleri ötüyordu Tâ aıada sırada Türk kor^anları getuk altına ahp gidıyoruz, gel de uzakta yatmakta olan kovun l |u. lip bütün kıyıyı. kendi babalarınm sında Perçim'in asıl gözdesi bir ; malı imiş gibi. talan ediyorlardı Tılrklerden kız kaçır bakahm. kakoy vardı ki orası hakikaten dur ve sığır sıpa başlannı döndi rdükgun bir <?iimüs "vnaydı. Üc bin çe gözieri ay ışığında bir îizi a Napoli şehrinden kont Amedo | çırabilirsen!» der ve gene içinden PFİZER İLÂÇLARI A. Ş. Samatyanın kaza ölması taleb edildi TURK TICARET BANKASI PROVİZYONLU TASARRUF ÇEKLERİ ASTRAGAN ULU Iktndi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog