Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

C 3 L *s MB A Büyük Fransız yar*". ? r Merimee nın en guzeı ı u oırı olan ve Korsıka adasında geçen bır kan gtitme vak'asını unutulmıyacak bır ustahkla anlatan bu roman, Tahsin Yueel tarafmdan jenıden dılımıze çevtılerek Varlık Yayınlan arasında 2 lıra fıatla çıkmıştır u m h u r i yet 34 OllCll n l Sarj j* j Faydalı Regeteler HULÛSt ÖZTALÇIV Bllumum maddeler için ayn ayn boyalar, vemıkler eilâlar h«?r türlu ve her renlct» mürekkepler kundura bova v« cilalan lekcleri çıkartmak \* madenlert parlatmak, faydalı foto£raf bılgıleri alçı ve kalıp alma lalerı, vapıçtıneı çeşıtll maddeler maeunlar, elektrfkle maden kaplams işlerl «sans, kolonTa pomat, dîş macunları ve pudralar, kokulu nabunlar, mavtap ve hava fısekleri vapıhjı hakkında *1aö M« ClldlUi «M knniftur HADI *• mektub adresi 1 2 ^ 7 5 T*1*™* *• mektub adresi Cumhunyet tstan bulbul Posta Kutusu Istanbui NO: z«e Cumhunyet Istan Posta Kutusu İstanbul No: 246 M.,^,,*, Teleforilar l uml Santraj Numarası 224298 Yazı Igleri 224299 Matbaa 224290 Sah 6 Ocak 1 9 5 9 , İNKILAP KİTABEVt D. P. İsianbulda gizli bir toplaniı yapıyor DazF cevrelere göre Basbakan. Demokrat Parti teskilâtının, şiddet tedbirleri mevzuunda kendisini desteklediginı göstermeğe çalışacak DP Kt nbul teskılatının ıkıncı \e dahrf geıu« çaptakı <aıle toplartısı» buguıı saat 17 de Spor ve Sergı Sa. id\ınrh vapılaıaktır Geçenlerde D dm Tıjcftıo^unda Ilçe Idaıe Kurullaıı uveleıı ıle Bucak ve Ocak Bt«kdnl ıı ın n ı^tırakıle vapılan topBıntı sırasında D P Istanbul mufet. tı«ı Dı Nafi7 Korezın vaad ettJgı gı bı bugunku ıçtımaa Ba^bakan Adnan Meıdeıes de katılacakt r Toplantıda ^ehıımızde bıılunan DP Meclıs Gıu pu Idare Hevetı de hazır bulunacak tn I^tanbul teşMİatına mensup 6 000 kışının katılacaeı tahmın edılen top lsntı gıTİı ol^cak ve ancak hazırlaririn ve Ilçe Idare Kurullarınca dagı tılan davetıve hâmıllerı Spor ve Ser. gı Saravma gırebıleceklerdır Toplantı ıle ılgılı olarak D P çev. relermde çeşıtU \orumlar vapılmaktadır Bunlara gore hızıpçılıklen bır turlu yakasını kurtaramıyan tstan. bul D P teşkılâtının dertlerının doğ nıdan dogıuva Genel Ba^kana akset tırılmesı ımkânı varatılmıs olacak. tır Haztr bulunacaklar Dram Tıvat rosunda da belırtıldıgı gıbı 3 seneden berı yapılamıvan II Kongresının derhal toplanmasını fdnan Alen deresten ıstıj ecekleı dır Bazı D P lıler «Muhalefete kızarim kendı par hne mensup olanlara kongreler vapıp kortusm» ımkânı vermeısm nerede kaldı mur»kabe'> demektedırler D P çevrelerınden n » n haberle. re gore D P Istanbul teşkılâtının »s lâhı vc Istanbuldan «Vatan Cephe*ı> ne vukuu muhternel ırfrhaklarT hızlandırmak gorevı Genel Merkezec Edırne mıtletvekılı Dr Mukerrem Sarola venlmıstır Sarol pazar gu. Kiralara il i dair yeni s 1 1 teklif I • 1 Bugün Sergi Sarayında 6.000 D. P. linin iştiraki ile Biitçe Komisyonunda ntuhalefetin sorduğu | Kanun teklifi Yozgad D | | nıillet\ekili Mahmut § yapılacak toplantıda Menderesin konuşması bekleniyor 1P Ataman tarafmdan = sualleri Bakan bugün cevablandıracak H >apıldı = Ankara 5 (CumhurıvetTeleks) Mıllî Korunma Kanununu ılga •den hazırhklar Tıcaret Bakanhgında de\am ederken bu kanundan avrılan ve 6570 sa\ıh kanunla duzenlenen ga>rımenkul kıralarının yenı bir duzene sokulması ıçın Meclise bır kanun teklıfı \ erılmıştır Tekhf D P mılletv ekıllerınden M«ihmud Atamanındır Yenı teklif Gavrımenkul kıralarına esas teşkıl eden 1939 vılı fıatlarını ortadan kaldırmavı hedef ıttıhaz etmektedır Ancak kıralar bu tekhfle gene ıkı\ e bokınmekte \e 27 5 1955 tarıhı kıstas olarak ele alınmaktadır Bunun v anı sıra hem sı\asî hem ıdan telâkkı edılen beledı\elerın Arkası Sa 5 Su, 8 de • i | Meclise verilen j ( teklif. 1939 yılı ( I fiatlarsnı kaldırıyorj M.Savunma Bakanına 54 sııal tevcih edildi Askerlik müddetinin 6 ay fenzil edilip edifmiyeceğî, ordu baremiftin değişip değişmiyeeeği, Gösteri Yürüyüş Kanununun iatbikatınıfa biriiklerin kultanılmasındaki kısfasm ne olduğu sorııluyor \nkra 5 CCumhunvet Telcks) Butçe Komısvonu bugun Mıllî Savunma Butç^sının mu7akeres te başlamıstır Komışvon sakın bıı gun geçırmış* r 12 C H P milletvekili aoz alaıak ılsılılere 54 «oru tevcih etmışler dır }ç Merı Bakanı b?7i soıula r q ^h nc e c<*\ q ] nH nı^t r Soıular srasında ılkokul mezunu( eılenn nıspetı subay ıstıfalarınm azalıp azalmadıgı maden hurda cJıeı şuketıne malzeme satılm satılmadıgı eıbı hususlar ver albazı kumandanların v en kov okulları ve çesme'erm açılış' torenlenne bando eetınri'esının \e nutuk veımp'sının doğ'u olup ol İ Arl nv Sa 5 Su 2 de Zorlu, dün Rus elçisi ile görüştü Bîr «atten fazla «uren srörii me hakkında auklama yapılmadı Ankara 5 (CumhurıyetTeleks* Rus sefırı Nıkıta Semonovıç Rıjov bugırn oğleden sonra saet 16 da Dıs tslen Bakanı Tatm Rusru Zorluvu zıvaret ederek k^ndısıle bır aatten farla gorusmu'tur llgıh çevreler bu jrortısme »trjıfınHa h»>rhangı bır pçıklama^s bulunmamı«lar»a da ıkı memlekpt arRsın'iaki muna«ebeîler n goTİ^n gPCirıîHıeı '17an haberlerden anlri1: lmakt dır r GUÇBİRLIĞINE ILTIHAK C K M P den ıstıfa «dıp C H P ye giren Suphı Batur taraftan 20 C K M P lı, dun Guçbırlığı safına katümışhr C K M P teşkılatında muhtehf kademelerde vajıfe alan 20 kışı Barur ıle bırlıkte Sultanahmcddekı \enı C H P II Merkezıne gelmışler \e kavıd be\annamelerı ll Başkanı Şemseddın Gunaltav tarafmdan ımzalanmifttr Yukarıdakı resımde Gunaltay, Barur ve 20 e«kı C K M P ve venı C H P lı gorulmektedır Antalyada 1.000 ev suîar aîttnda Ualdı " • • •• • • n Sel, 3 dukkân ıle 18 evin yıkılmasına ve mahsulun tahrıbıne sebeb oldu; Iskenderunda 2 mılyonluk zarar veren buyuk bır yangında, bır depo, ıçındekı altı yuz ton pamukla kul oldu Arkast Sa S, Sü 2 de C. Halk Partisi büyük C. H. P, Medisi cuma günü topianarak 12 ocak Kurultayına sunulacak rapor üzerinde çalışacak verildi YSiıma^llbir imtihan arifesinde cevab Ankaıa 5 (Cumhurıvet Teleks) C H P Meclısı 9 Ocakta toplanacaktır Meclısin bu toplantısı 12 Ocak Kurultayına sunulacak raporun hazırlanması ve tuzuk değı=ıkhğı 'çın vapılan çahşmaların gorujulmesıle alakahdır Bıhndıpı gıbı Meclıs tuzuk değı şıklı&ını daha ev\e! kabul etmış ve bunları t^spıt ışım bır koms'vona bırakmıstı Tuzukte vşpılmas' ı«te nilen d€gı«ıklık'er ara^iTda Gene1 S«kreter ve vardımcılan secımlerı yetkiMhın Partı Meclısıne bırakıl ması Partı Mec!ı»ı uve savısmm arttırılması kongre delegelennın tespıtı mes elelen vardır Avrıca Haysıvet Dıvanlarının daha ıvı ısIzmjt S (Telefonla) Kocaelı mıllevebılmesı ıçın bu organa aıt mad letvekıllermden Cemal Tuzun, Omer delerde de degısıklık ıstenmekteCebecı Dursun Erol Nuzhet Unat dır \« D P II Başkanı Faruk Tanaydın (Ec\ed Guresin jazıjor) Gulek Ankarava dondu bugun muşterek olaj^k bır basın Ankara 5 ıCumhuıı\etTeleks> Adama 5 (Telefonla) C H P toplantısı yapmıslar ve Sadeddın YaGen«l Sekraten Kasım Gulek og CHP bu hafta sonunda bu^uk bır lımın dunku ıddıalarına cevab vermışlerdır eden sonra \aninda partı'ıler ve , ımtıhan geçııecek Iktıdar ıçın hazırlanan buv uk muhalefet partısı Arkası Sa 5 Su S da ' nın seçımleıden sonıakı ılk kuruL Yalım tarafınden gaztecjlere gosteıılen 10 502 kışının ıstıfa vesıkala] tavı toplarmaktadıı Bu kurulta\ın r nın tamamıle sahte ve Yalımeılar hem partılıler hem de paıtısız vatarafınden tanzım edılmış bır şantaj tandoslar tarafmdan dıkkatle tal ıp oldugunu soyhyen Kocaelı mılletedılecegı ve pa tının ılerdekı dav Sıddetlı bir soguk dalgası vekıllerı orta>a vesıkalar koymuşmemleketı kapladı ısı ba7i ranışları hakkında vatandaslara fi lar ve D P den ıstıfa degıl bılâkıs kır verecegı şupheşırdır e\aletlerde sıfırın altında Yalimın ajrılmasmdan sonra sadece 1 14 uncu Kurulta\ ın uzerınde duraca 22 \e kadar mdı Izmıt merkezuıde 500 kışının Partıje j ğı meseleler şmıdılık sovle bılmmek gırdıgını, ısım huvnet ve adres verYork 5 (Rı Bırle=;ık \meI tedır mek suretıle basın mensublarına gost 1 Tuzuk degışıklıgı 2 Guçbır rıkavı şıddeth bır soguk dalgası k?ptermışlerdır Kocaelı mılletvekıllerı lamıştır Bazı evaletlerı ıwoe banıı üğı me"ielesı bu arada Yelımın ı^tıfasından mem[ 1 Tuzuk degışıklıgı ıçın bu ko ran bu «oguk dalg««ı ıkı gundenbeıı Bır buçuk saatlık dunkü toplantıda, 4 kanun nun olan 5000 kışının Başbakana çek! mısvon uzun zamandan berı çalışı. hukum suımektedır 48 ^aat zarfınaa tıklerı teşekkur telgraflannm maktasarısının muzakeresı tamamlandı Gundemın ) yor ve bıı şe\ leı ha7irlı\ or Ancak s<3gukt<.n olenlerın «ajısı 74 e \ukbuz ve ucretlerını de gene basm bu çalışmaların daha zıvade partı selmıştır Soguk dalgasının hakun mensublaıme go "terraıslerdır Kocabesıncı maddesıne geçıldığınde salonda ekserıyet kadenMerınden Ankarava akseden olduğu e\aletlerde ısı sıfırın altıneb mılleUekıüerı Iç Işlerj Bakanının şıkâvetlerle mahdut oldueu mesela dn Î2 \e k«dar ınmıştır Sadeddm Yalımı Ankarada ıkamele kalmadığı goruldu fklımı nısbeten sıcak olarak bılı| delege seçımı esasmın mılletvekıllımecbur ettıgı hakkındakı ıddıalare gı seçımmde alınan revlere baglana nen Teksas e\aletınde ısı «ıfırın *lda cevab vermışler *o halde okuldan Arkara, 5 (Cumhumet Teleks) loglunun başkanlıgmda toplaran cagı kongrelerle ılgılı baz venılıV. tında 10 a kadar ınmıştır Sımdne kdçar gıbı her hafta Meclısten ka^ıp 11 gunluk yı'bası tatıhnden son B M M bır buçuk saatlık bır çalış ler getırecegı du%xılmaltadır Partıde kadar Tek*>s ılk defa bu kadar şıdIznııte gelıvordu» demıslerdır Arkası Sa 5 Su 4 te de'l bjr «oguk gormektedır ra bugun "<at 15 00 te Mahmut Go ma sonunda gundemınde bulunsn \rkaiı Sa 5 Su ? te dort k n nun tasarısınin muzakeıesı nı tamam adı Bu arada venı Mec ııs bınası ınşa^tının tamamlanma* ıçın Istanbul Opera bınası ıle Ankara Unıversıtesı Tıp Fakultesı mşaat'arına avrılıp senesı ıçmde kulianılma\an odeneklerden aktarma opılnası uzun munakaşalara s«Tophntı saat 15 00 te açıldıgı za >wn Baskam Hatav mılleHek h hsen Aralm m=hke'ne haskstı D v e 4 Kocaelı milletvekili, değıl 10.502 ıstifa. Yahmm çefcılmesinden sonra 500 kısinin D. P. y e kavdolduğunu ileri surduler Ankara Notları Antdlya, 5 (Telefonla) Şıddetlı vagışlar »ebebıl« şehrımızde bugu ne kadar gorulmedık s el felaketı vukua gelmış ve Memur E\leııle Gocmen Evîen Mahallesınde bulu nan 1000 den fazla ev sular tarafınaan ıstjiâ edılmtst r Ba7l mahallerde 7 metre^e kadar vukselen sular 3 duskân ve 18 evın yıkılmabina bınden fazla kumes hayvanının da olamun« sebcp olmuştur Seller lkı ath arabaM denıze suruklemı? ve kordon bovunda topUnan bdzı kav alar trafıgı aksatnuştır llgılılere Rpre turfanda camekân ları \ e narencı^ e mahsulunde ge rek »eller v« gerekse yarım saat devam eden dolunun mevdana ge ürdıg! zarar 1 mıK on lıranın uzermdedır I<kend>runda 600 ton paınuk. \andı Antakva 5 (Telefonla) Bu sabah Iskenderunda bııv uk bır \anIslanbul \ahhgi \e Beledıve Reısgın olmus Toprak Mahsullen Ofısı lıgının bırleştııılerek gorevın KeBolee Mudurlugu cıvarında bulumal Avgun taıafından deruhde edılecegı hakkında e\\elkı gunku Jîan ve Fabrıkator Bekır Bf>«ele iıt Arkası Sa 5 Su S te gazeteleıde çıkan haber uzerıne Beledıve Reısı Şunları sovlemıştır « Bovle bır şev olamaz Vılâvetle Beledıvenın ayrı ayrı ıkı muessese olarak çalışmasından dolavı ışler'n uzaması mevzuu bahıs degıldır Bız Beledıve olarak muhterem Valımızden daıma en yakın muzaharetı gormektev ız » Vah Ethem Yetkıner de bu Konuda herhangı bır şev den haberı olmadışını ıfade etmıştır Yukaııd^kı resımde \ alı Vılâvet Meclısının dunku toplantısında goruluvor İngiliz Harb Bakanı dün Kıbrısa gitti Bakanm Turk \e Rum lerıle gorıışeceği \ * adarinki askerî usieri tetkık edeceği bıldinli>or Londra 5 (T H A ) Ingılu BİRLEŞMİYOR Meclis y ı l b a ş ı tatilini bitirdi Amerikada soğuktan 74 kişi Öldü Cemberlitaş camii imamı Ağır Cezada Bir Imamın, hutbe sırasında lâıkhge a>kırı konuştuğu, karıs'na çarşaf gıydırmıyen erkeklerın kâfır olacağını kadınların saçlarını kısa kestırmelerının suç oldugunu soyledığı ıddıa edılı\or (Yazın S tnct mhıfede) Harb Bdkanı, Kıbma muteveccıhen bugun Londradan a> rılmıştır. Hareketınden onoe verdıgı demeçte Bakan Adada eoıevlı bulunan her sınıftan şa^l'!larla gorıışmek nıvetınde oldugunu sovhverek, bu zıvaretın Ingılız a^kçrlerırın ı s kan ışlen \e dıger şıkâvtlerı ıle ılgılı olmadıgını ılave etmıştır Ingıhz Harb Bakanm tı Kıbrıstdkı temaslan ıkı hafta surecekhr Harb Bakanı bu muddet zarfınaa muhtemelen Adadakı her ıkı cem«»at lıderlen ıle goıuşecektır Bılıruhgı gıbı Kıbııstakı Ingıbl askerlennın vazıfelen şımdı'ık M rt 1959 a kadar uzatılmJştır Bu muddetın h lamında a«kerlerden buvux bır rtiîmın n gen çekılmesı beklenm^ktedır Yıne ılave edıldıgı^e goıe Turkıve ıle Yunanıstan ara^mda jhazır an« n plan geregnce K'br'sta Ingıltereve verılecek askerî u<=ler mevzuu d? Harb Bakamnın bu «e \ahatı esna<iinda te'kık pd'lerektır istifa haberi dün fekzib edildi ia a ^nk^ra v» Ist^nbulda munteşır bazı gszetelpr 5 ocak tarıhlı ru'hal rmda Içrl rrılt»»vekılı Ibrah m Gurgenın Demokrat Partıden ıstıfa ettıg nı bıldırmı«leraır Bu habeılerın h?kika»V hıç bır alâkası olmacıgı Fn'aşılmışnr i Tekstil iş kollarında kriz devam ediyor Arkası Sa 5 Su 7 de Dün de Zeytinburnunda bir fabrika kırk yedi işçisine ihbar yaptı Gazetecilerle ilgili bir sual AnKara 5 (CumhurnetTeleks) Mardın C H P Mıllehekıh Dı Vahap Dızdaroglu B M M BaşkanJ gına bugun verdıgı bır onerge ı e Başbakana »u soruyu tevcih etmek I tedir Kocaelı mılletvekıiı Sadeddm Ya I «Son derece guç sartlar altında 1 mın D P den ıstıfasını muteakıb lazıfe goren ve kendılerıne hapı« ııınHan bu cogunun da pırtıden avrıldıklaı ını bıldırmıstıl1" •^za^ı reva goıulen Tmk basın Bıze \ oüarıan tekzıbcle ıse ıstıfaUr olmadıgmddn bahsedılmi'tı nentopları hu cezalar vetmıvormuş Rcsımdc Koraehde D P den toptan ıstıfa eden Sevındıklı ocag , 'ıbı Butce Enru"nenmd" Dahıhve '' i V d Arkası Sa S, Su 4 te ' TEKZIBI TEKZİB Tekstıl ı s kollarında ışsızbk knzı j ler Işçı Sendıkaları Federasyonu halen sona ermemıştır Yenıden Zey (TOLEYIS) Başkanı Ahmet Ara* tmburnunda bır fabruca 47 ışçısıne bugun > Federasyon merkennde bır basın toplantısı lhbar yapmıştar Avrıca Evupte ve grevle ılgılı Topkapıda kurulu ıkı tekstıl fab yapmiş ve ezeumle şun'arı soyleukası da 150 ve vakm ışçısmı ya mıştır <t Demokrasılerde grev şarttır nm yevmıve ıle çahjtırmaga baj amışlardır Topkapıda dığer bır ış Işçının halı ve ıstıkbalınden emın ven ıse ışçı ucretlerının %75 ınıbır şekılde çahşması ıçın gre\jîı taodevıp ust tarafmı 1lerde tedıye et nırıması gerekır > Bılâhare, Zonguldakta yapılan D mek uzere borçlanmağı kabul etmek suretıle faalıvetıne d«vam et P Kongr»iınde grev ısteven ışçılerı komunıstlıkle »uçlandıran bır' mektedır hahbe ecvap veren Aras, t Grev, < DemokrasıIerHe grev şarthr> komunızmın dusmânı butun hur Eskışehır 5 (Telefonls) Tur rru'ietlenn hıırmet ettıgı bır ısçı kıve Otel, Lokanta ve Eglence Yer dâvajıdır v dcmıştır Ankarada Mulkıvee Harbıje basketbol macında Sıva^al Bılgıleı >e Harbokulu oğrencılen arasında buvuk bır kavganın çık ıgını bıld'rm ştık Dun de ılgıbler tahkıkatlarına deev am etmi'lerdır Hâdıseve sebeb olanlar tesbıt edtlmoktcd'r. Stva«al Bılgıler Fakultesı Talebe Cemıvetı hâdı«e dola\ ısıle bır bıldııı vavınlamış \p prote*toda b'i'unmuştur Yukarıdakı resımde, camlan kırılan Sıyasal Bılgıler Fakultesınm spor salonunun cephesı v»•ulmektedır. *" Ankaradaki kavga
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog