Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

NOTRE Y a z a n : VİCTOR H U G O ŞAHESER ROMANLAR SERİSİNİN D ü n y a ç a p ı n d a y e n i b i r şaheseri d a h a Çeviren: SAMİH TİRYAKİOĞLU L'iks Ciltli 10 lira. ,,<?Şk vA ı Cağaloğlu Yokuşu N a r lıbahçe s o k a ğ ı N o : 11 Üeretsiz u m u m i katav i loğumuzu isteyiniz. u m h u r i yet K U R U C U S U : T U N U S NADİ YABANCILAR Kemal Bekirin bu yeni romanında bir Anadolu kasabasmdaki mütevazı bir mernur ailesinin acıklı hikâyesini okuyacsksınız. Kızmı haris ve kindar bir ağanm elinden kuıtarmak için bir babanın sonuna kadar direndikten sonra işini bırakarak kaçmaktan başka çare bulamsyışı realist bir anlatımla canlar.dırılmıştır: Varlık Yayınları, 2 lira: Y N E 3 4 itnrii n l Sflvı 1 9 felgrat v« melctu» adresi: Cumhuriyet îstanbul Posta Kutusu Istanbul No: 246 Telefonlar: l ami Santral Numaran: 224298. Yazı İfleri. 224299. Matbaa: 224290 Sl D UC8K CH.P. mİlletvekİllerİleBaşbakan Yunan Sefiri arasında tartışmalar ile Vilâyette görüştü Bütçe Komisycmmdal^lşleri Bakanı dün bir C.H.P. liye hS saat süren ve Zorlunun da hazıı «Otur yerine» diye bağırdı ve «Ben burada âsayişi temine bulundllğll ItlÜlâkat, PesmazOglunuit memurum» dedi. Toolantıda şiddet tedbirleri de eörüsüîdii! talebi tizerine yapildl Bakan bir buçuk saat konustu. fakat bazı CH.P. li milletvekillerine onar dakika söz verildi. . P. u Necffleddın Onder de memlekettekı anarsı hareketlennden basını mesul tuttu D ı şİ sonra gazetecüere, «lyi ?leri B a k a n ı b netice almak için çalışıyoruz» dedi Başbakan Adnan Mcnderes dü* Vilâyette Dış İşleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Yunan Büyük Elçisi George Pesmazoğlu ile Kıbns mevzuund« bir görüşme yapmıştır. Sabah saat 9.30 da Vilâyete gelen Menderes, Zorluyu Vilâyette kendisini beklerken bulmuştur. Bılâhare Ankaradan uçakla şehıimize muvasalet eden Pesmazoğlu da Yeşilköyden doğrudan doğruya sa<=t 9.40 ds Vilâyete gelmiştir. Bundan sonra Başbakan, Zorlu ve Pesmazoğlu ile asat 12,15 e kadar Kıbrıs mevzuu ile ilgili olarak bir görö^me yapmıştır. Saat 12.20 da Arkası Sa. 5. Sü, 8 de Içel mebusu İbrahim Gürgen D.P. den ayrıldı Gürgen, Ozçobanın teklifini imzalıyanlardandı. 4 < Telefonla l İçel milletvekili Ibrshim Gürgenin bir müddet önce D. P. den istifa ettiği öğıenilmiştir. ibrahim Gürgenin yakınları istifa sebebi olarak Gürgen ile İçel milletvekili ve D. P. Genel îdare kurulu üyesi Hüseyin Fırat arasmde çıkan bir ihtilâfı gostermektedirler ve bu ihtilâfın D. P. İçel teşkilâtında ki hiziplesmelerden doğduğu da ifade edilmekredir. İbrahim Gürgen D. P. Afyon milletvekili Kemal Ozçobanın basın sııçlarının affı h/>kkındaki kanun tfklifine imza koyan 24 kişiden birisidir. • Ankara. 4 (CumhuriyetTeleksı Bütçe Komisyonupun bugünkü nıüzakereleri sırasında gene D.P. li milletvekilleri ve İç İşleri Bakanı ile CH.P. milletvekilleri araSında şiddetli noinakaşalar olmuştur. Komisionda ilk olarak bir kısını D.P. milletvekilleri ile İr İşleri Bakant konıışmuş ve C.K.P. milletvekillerinin yaptığı tenkidleri cevablandıırnışlardır. Bu sırada ilk sözü alan D.P. milletvekillerinden Nec mettin üııder basına (;atmış ve mennleketteki anî'.rsi hareketlerinden basını mes"ul tutmuştur. Necmettin Önderin basına müteveccih bu sözleri C.K:F. mületvekiUerinin şiddetli itrazları ile karşılanmıştır. Daha sonra. s< /. alan bir D.P. milletvekilinin bir gün evveJki münakaşalara temas etmesi üzerine C.K F milletvekilleri dünkü hâdiseye, i'İn Jnü hiyanet içindedir» diyen Kastamonu a Arkası Sa 5. Sii. 4 te Seato Genel Sekreteri Ankarada Mr. P. Serasin. Bağdad Paktı ile SEATO arasında irtibat kurulması için tenıaslar yapacak i Ankara i ıCumhuriyetTeleks) Güney Doğu Asya andlaşması tef kilâtı Genel Sekreteri Mr. Pote Sarasin bu sabah saat 19. da uçakla Ankaraya gelmiştir. Ve Esenboğa hava alanında Dış İşleri Bakanlıgı İkinci Daire Genel Müdürü taraıır dan karşılanmıştır. İki gün kadar Ankarada kalaıak Bağciad Paktının merkezini ziyaret edip resmî şahsiyet lerile görüşecek olan Mr. Pote Saıasin'e Seato Kültürel Mi;nasebetler Dairesi Direktörü Mr. L. J . Rollet r e . fakat etmektedir. Seato Genel Sekre. terinin yapacağı temaslara büyük önem verilmektedir. Mr. Pote Sarasin hava alarında aşağtdaki beyanatta bulunmuştur : <sAnkara,va ve Bağdat Paktı merkezine yaptigım bu z : ^ e t , teşkilât!arımız arasında irtiV.at temih etmek yolunda aldığım'z mü«t?rek Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Gülek'in sözlerini Atina radyosu istismar ediyor Akdenizde şiddetli fırtına var Antalyada da se! mahalleleri bastı Yunan basını da "Türk Ana Muhalefet Partisi (ENOSİS) ten vazgeçilmesi şartı ile (istiklal) fikrini reddetmiyor» diyor Ankarg 4 (Cumhuriyet Teleks'ı Atina Radyosu ile Atina gazetsleri dündenbcri, C. H. P. Gtftii Sekreteri K?.«ım Güleğin bu yılın ilk basın toplantısında, Kıbrıs konusur.da verdiği beyanatı istısmara başlamışlardır. Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Yunan Büyük Elçisi Pesmazo ğr|u. 4ün VilayeUen gazetecilerle görüşüyor çıkarkcn BAYRAK Aksarayda bir sebzeci, tezgâhının cephesini sanatk ârane suıette kırmızı ve beyaz, turplarla hazırladığı Türk bayrağı ile süslemiştir. Resimde. bayrak* görülmcktedir. Atttalya. 4 (Telefonla) Saalte 62 kilometre hızla esen rüzgâr hasebile Akdenizde şiddetli bir fırtına hüküm sürmektedir. Bu cümleden olarak limanda bulunan bütün gemiler Adrasan tabiî limanına sığınnuşlardır. Şiddetli yağmur sebebi ile de memur evleri mahallesindeki evler sular altında kalmıştır. Egede şiddetli yağmurlar İzmir, 4 (Telefonla) Ege bölgesinde bereketli yağmurlar yağmaktadır. Bu sün de sabahtan <ık. şama kadar yağmur yağmıştır. Yağ mur zaman pman saeanak hâlini Arkan Sa. 5 Sü, 8 de Radyo ve A. Ajansı iktisadî Devlet Kongresi iptal edildi Teşekkü ü haiine getiriliyor | Ankaradaki gtllllllllCllılltllHllüllllllllllHiilllllllilllillllüü'ilHIMI S. B. F. Talebe Cemiyeti İki öğrncinin devrimler ve Atatürk bakkındaki sözlerini il temsilcisi siyasi şördü; durdurulan toplantıya bilâhare izin alınarak yeniden devam edildi Yalımın basın topîantısı Kocaeli milletvekili, 10,522 kişinin D. P. den istifa ettiğıne dair vesikalar gösterdi Basın Yayıtı ve Turizm Bakan!ı«ı TeskUât Kamın pasket Tasarısı incelenmek üzere Bakattlıklara sevkedildi ( edilmiştir. BasınYaym ve Turizm Bakanlığma bae'ı diğer dairelerin de teşküât t?.?arıları kül hâ'inde tetkike arzedilmiştir. Bunlar meyanında Radvo ve Televizvon İşletme si. An?dolu Aiansı A^^ni n Ortak Arka.n Sa. 5. Sü, 5 te Âsi lider Castro matbuata mutlak hürriyet bağışladı Hayatın normale avdet ettiği Kübada geçici Cumhurbaşkanı Urrita'nııı kabinesi resmen faaliyete geçti New York 4 < Radyo > Âsi lider fidel Castro, bugün yaptığı bir rad yo konuşmasında, bütün gazetelerrien neşriyata devam etmelerini iste mış ve Kübada bundan böyle tam bir basın hürriyetinin hüküm süreceğini ilân etmiştir. Castro ayrıca. Genel Kurmay Başkanlığından başka Savunma B:ıkanlığını da uhdesine aldıeını açıklamış ve âsilerden silâhlaıını nizami kuvv?*lere terketmelerini talep etmiştir.Simdi âsiler silâh larını tevkediyorlar. Arkası Sa 5 Sn, 5 te Ankara. 4 (CumhuriyetTeleks) 14 ay kadar önce fiilen kurulmuş olan BasinYavm ve Turizm Bakanhğ:na ait teşkilât kanun tasarısı, hükumet tarafınd^n hazııianmış buîvjrmaktadır Yeni tasarı incelen mek üzere djğer Bakanhklara sevk Dulles Mikoyan ile bugün görüşecek Hususî mahiyetteki Amerikan Sovyet müzakerelerinin, soğuk harbin azalmasına yol açabileceği ıhtımali üzerinde duruluyor R«ım Patriği Türkbasınına mesaj yolladı! Yeni yıl münasebetile Rum Ortodoks Patriği. Athenagoras Türk Ha [ berler Ajansı vasıtfsile Türk Basmı . na aşrğıdaki mesajı göndermiştir: I «Yeni yılın eşiğinde temennimiz, bu senenin hür dünya için hayirlı bir sulb senesi olmssıdır. Atom devrine airen Dünyamızda. büyük, j küçük bütün memleketl^rin aralarındaki ihtilâfları birs<n evvel ha!ledİD bu müthis enerjiyi insanl'ğın refsh'na Vıjl''nrpk için ifbirlisi etmp'"rj lâzımdır. Hür Dünyayı tehclit eden rtüyük tehükp h'ran fırsat bolcİPmektedir. Arkası Sa. 5, S ü . lde Ankara, 4 (CumhuriyetTeleks) de muteber addedilmiş ve kongTeye Uzu>.n müddettenberi yapılamı devam olunmuştur. yan Siyasal Bilgiler Fakültesi Ta700 üyesi bulunan cemiyetin konlebe Cemiyeti Genel Kurul toplan gresi. muhalefetin, kanunî formalitısı bugün yapılmış, fakat iki öğ telerin natamam olması gerekçesile rencini|j devrimler ve Atatürk hak a'.dığı boykot kararı üzerine, 85 ü; ğ Miilkiyenin galib geldiği = kında konuşmaları siyasî mahiyette ye ile yapılmıştır. Muhalefetin gayVilâyet temsilcisi retile tatil edile'n bir evvelki konW maçta Harb Okulu ve 1 görüldüğünden. grede, mürtecilikle itham edilen iki tarafınden iptal olunmuştur. § Siyasal BÜgiler talebeleri İ Ancak iptal kararını müteakıb oğıenci kendilerini savunmak üz«re 1 birbirlerine girdiler. 6 § dağılan kongre. biraz scmra idari konuşmuşlardır. 1 ağır yaralı var g Arkan Sa. 5, Sti. 2 de makamlarla yapılan temas neticesinAnkara. 4 (Telefonla) Bu gece Siyasal Bilgi'er Fakültesi spor salonunda yapılan Harbiye MülSon giinlerde tencere devirip kiye basketbol maçının neticesinde haşlanan çocıık sayısı artıyor; kavga çıkmıştır. Harbiyeliler spor dün de 3 çocıık bıı yiizden salonunun camlarım tahrib etmişler, bu arada bazı Siyasal Bilgiler Fahastaneye kaldırıldı Arkası Sa. 5. Sü. 1 de Şehrimizde son günlerde çocuklar ve gencler arasında hırsızlık vakalarına sık sık rastlandığı gibi. mevKayseri 4 (TelefonUl Vilâyeti ı taş ile Yusuf Altmtaşı öldürmüşler. sim doL yısile ev içinde 5 yaşından mizde yeni yılın ilk cinayeti Oyma dır. küçük çocukların muhtelif şekillerde ağaç köyünde işlenmiştir. | Bu arada taraflardan 2 kişi de ağır hastalandıkları görülmektedir. ÇoOlayda biri kadın olmak üzere 5 surette yaralanmıştır. Sanıkların hep cukların ;osyal gelişmeleri konusunkişi tabanca ile öldürülmüş. üç kisi si yakalanmış, yalnız Hüseyin Altın da çalışmakta olan cemiyetlerin bu de gene tabanca ile ağır şekilde yataş fivar etmiştir. durumları mzan itibara alarak anralanmıştır. neleri ikaz yolunda bazı toplantılar Olay. eskiden beri aile arasında ypacaklaıı söylenmektedir. süıe gelen husumetten çıkmıştır. Bu Dün de şehrin muhtelif semtlerinde gün saat 14 de taraflar arasında. bir 1.5 ilâ 3 yaşlarında 3 çocuk aynı tehtoprak dâvası münakaşası sonunda Aükara 4, lCumhuriyet Te! likeye m. ruz kalmışlardır. Bunlardan İbrahim Ören tabancasını çekerek eksı Yılbsşı münasebetile Galata Serdar sokak 821 de oturan Rifat Vursuz. Hasan Kahraman ve or.bir günden beri tâtilde bulu Hüseyin kızı 1.5 yaşındaki Kıymet nan B.M.M. yarın saat 15. de Şükriye Kahramanı öldürmüştür. Karataş evde oynarken, büyüklerin çalışmalarma başlıyacaktır. Kavgacılardan Ahmet Kahraman dikkatsizliği yüzünden. çydanhktaki ve Errir Kahraman da Hüseyin Altın B.M.M. nin yarınki günde kaynar suyu ayağına dökerek yanninde bazı kanun tasarı ve tek dığından Şişli Çocuk hastanesine kal lifİPri yer aJnıaktadır. Arkası Sa. 5. Sü 1 de Q|j({| Aııııeîer ikaz Kayseride horhunç foit* cinayet: 5 öfü, 3 ağır yaralı var Meclis bugün topianıyor Yalım, gazetecilerle görüşiirkcn 5 inci salufede) I G Saray basketbol teşvik iurnuvasını kazandı Ankara ıCumhuriyet.Teleks^ 4 Zonguldakta yapılan bir D.P. kongre sinde Türk Sendikacılarının ve işçi sinin itham edilmesi üzerine bugün, Ankara ıC.H.P. rrilletvekillerinden (Hususî muhabirimiz Fred J. Zusy bildiriyor) j ismail İnan basına bir beyanat verWashington. Ocak «Dünyanın ! «Türk hükumeti, Basın Bakanlı miştir. İsmsil İnan beyanatında şöyle deen büyük gazetesi» olduğunu her ğı bizlere birkaç gün evvel .Tür ' gün isminin altında ilân eden Chi ki> eden selâmlar» ibaresini taşı mektedir: tiınıHr.n r.;ıkaç gün evvel Zor.gul cago Daily Tribune Kazetesinin 27 i >aıı zarif bir kart gönclerdi. Kartta aralık cıımartesi Rünü rtıaVıaîe sü ıyi .a Kur'andan su cünıîe yazı dsk>a yapıı.ır, bir D.P. kongresinde. Türk yendik'ıCilarını, yâni Türk ifçi tununda intişar eden: «Ti'iki; yye: h;.:iı: nŞark da, Garb rta Allahındır, sinı konıüı isıl'klt itham eden baz> Nevv York ha\a alanından polis muhafazaM altmHa ayrılırkcn | Nice Eeneleıe.. başhkh yazıjı ay ne Ur^fa dön^rscn Hön. k«ı=mrla ken'lini l)ilın7<cıiıı çıktıjını hsyret (Yansı i ıncı »ahi/ede; i nen göndeıij orum; i Arkusı Sa. S, Sü. 1 de Arkası Sa. 5, Sü. 3 tt Bir Amerikan gazetesinin Basın • Yaym ve Turizm Bakanımıza mukabelesi "Türk işçisi vatanseverdir,, Ankara milletvekili İsmail İnan işçilerin komünistlikle ithamını reddetti Dün gece Fenerhahçe Galatasaray maçında oynanan 7139 GSaray lehine biten maçta Galatasarayli Tuğrul, Fenerbahçeli Gündvr. ve Tunçerin arasından top çıkarmağa çalışıyor. (Tafdlâtı ve diğer faaberleri spor sahüemizde bulacaksınız)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog