Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

Deyimlerimiz ve Kaynaklan (Altından Çapanoğlu çıkar, Buyurun cenaze namazına, Çizmeden yukan çıkma, Denize düşen yılana sanlır. Kuyruk acısı, Sarı çizmeli Mehmet Ağa, v.s..) Halk tâbirlerinin bir çoğunun ilk defa hangi vesile ile söylendiğini hikâye ve soylentüerile bir araya getiren bu eser ikincl defa basılmış. Maarif Vekâletince dc okullara tavsiye edilmiştir Fiatı: 150 Kuru^ Siparis adresi: Yusuf Ziya Bahadınlı Posta kutusu: 94, İstanbul Kadıkoy u m h ur i yet ; rumıs NAP1 5** DnCO «j>| . . . . Tersine Dönen SEMSİYE Sabahaddin Kudret Aksalın, İstanbul Oda Tiyatrosunda başarı ile oynanmakta devam eden üç perdelik komedisi Varlık Yayınevi tarafından 2 lira fiatla yayınlanmıştır. 10 0*77 v* mektub tdresi: Cumhuriyet tstanbul fosta Kutusu Istanbb) No. 246 Telefonlar: V umi SafltraJ Numarası: 2 24298. Yazı Uleri. 224299 Matbaa. 224290 Pazar 4 Ocak 1 9 5 9 Kocaelinde Demokrai PajÇ İŞİÇŞrİ Bakafillfll ğı gibi Sadettin Yalımın istifasından kitle halinde iltihaklar mıştır. Cumhuriyet Gazetesi Yazı Işleri Mudurlüğüne: istifa eden oimadı görüsülürken kavgalar oldu sonra İstanbul „ p nriUetVekffillİII "İnÖIIÜ hiyanet d e m e s i flrtmayl İç Işleri Bakanı 6/7 Eylul hâdiselerine dair soruyıı «Suçlu aramaktan vazgeçelim» şeklinde cevablandırdı, istimlâk mevzuunda muhalefetin sorduğu suallere karşı da «Vatandaştan şikâyet alınmamıştır» dedi Ankara. 3 (CumhunyetTeleks) İç İşleri Bakanlığı Butçesi bugün sert tsrtışmalara sebep olmuş, Bakanla. CH P. milletvekıllerinİB konuşmaları kırıcı geçmistir. Bu arada bir Kastamonu D P. milletvekilinin C H.P. Genel B^şkam için «Inönü hiyanet icindedir,> demesi, Komisyonda fırtma koparmıştır Arkast Sa. S, Sü. l d e Demokrat Partiden istifa eden Sadeddin Yalımı (okla gristerilen) dün İznıitte kalabalık bir taraftar grupu karşılarken Güdümlü Haber Olur mu? Muhterem gazeteni7in 2 1 959 tarihli nüshasınd« Koceeli D. P. teşkilâtında istifalar başhğı ile intişar eden yazıda: Sadeddin Yalımın istıfasile parti teşkılâtındnn 10357 kişinin ayrıldığı mealindeki havadısin tamamen asılsız olduğunu bılâkis hizıpçılığı kendi 1 sıne şıar edinen Sadeddin Yalım ile ( genel kurulca partıden ihrac olunan j (oğlu ve yeğeni d hılı beş kişinin partıden ayrılmasile D. P. ye kütleler hahnde iltihaklar başlamıştır. Bir zamanlar. partiden istifa eden bir mebusun mebu^lukt» n da istıf» etme*ı icab ettiğini ıleri suren Sa1 deddin Yalımın Demokrat Paıtiden| \nlması vilâyet dahilinde hakikaten eniş bir tesir hu=ule getirmiştır. An eak bu tesir. son dereee sevinç ifade eden bir tesir hahndedir. Bunun neticesi olar»k da yukarıda da zikredildiei gibi en kısa bir zampnda isimleri açıklanaeak olan yüzicrce vatanda? p rtiroize iltihak etmi«lerdir. Kevfıyetin basın kanunu eeregince ?azetenizın ılk çıkacak nüshasında bu suretle ta\"zıhini rica ederim. 3 1 'OT9 Saygılarımla D. P. Kocaeli il bcskanı Sadık Tanaydm r iç ve dış plitika meseleleri dün gece vHâyette görüşUIdU r 5 saat siiren toplantıda Cumhurbaşkanı, Başbakan, Adalet Bakanı ve Ankarada Yunan B. Elçisi ile görüşüp derhal şehrimize gelen Zorlu bulundular; Dış İşleri Bakam Kıbrii mevzuunda herhangi bir açıklama yapmayı reddetti Dün akşam istanbul Vılâyetındeki Başbakanhk salonunda Cumhurbaşkanı Bayor. Başbakan Menderes. Adalet Bakanı Budakoğlu, Dış Işleri Bakanı ve D. P. Meclıs'grupu Başk»nı Atıf Benderlioğlunun i«tnakıle iç ve dış polıtıka meseleleri üzerinde beş sa<t devam eden goruşmeler yapılmıştır. Anlaşıldığına gore bu gorüşmelerde ıç politıka mevzuunu. Tedbırler Komısyonunun çalışmaları ve dış polıtıka mevzuunu da Kıbrıs meseles Cumhurbaşkanı, Başhakan ve Dış İşleri Bakanı diin gece Vilâyetten ayrılırlarken Maaşlara yapılacak zamlar Kanun tasarısı tamamlanarak dün Basbakanlığa sevkedildi Ankara, 3 (CumhuriyetTeleks) Memur, ücretli ve emeklilenn malî yu başındaı» itıbaren maaşlarma yapılacak zamlara ait kanun tasansı tamamlanmış ve bugün B«şbakanlığa sevkedılmiştir. Bunlar; zam keyfiyeti, memur ve ucretlilerin aldıklan maaşlar üzerınden değıl, müktesep hakları üzerindendir. Memur maaşlarınln yeni baremi aslî maaşlara göre ?öyledir : 15300. 20350, 25.400, 30450, ?5500. 40600, 50700, 60800, 70950, 801100, 901250. 100 1500, 1251750, 1502000. Ucretlilerin ve emeklılerin maaşlarına yapilan zam yukardaki cetvele kıyasendir. Bu suretle bunlar da brüt olarak yuzde 100 zamlı maaş alacaklardır. i nsan hakları dediğimiz siyasal riüzeni meydana getiren prensıplerin en onemlilerinden biri. şuphe yok ki, haber alma hürrijetidir. Vatandaş oyu ile iş başına gelen idareler, bu hürriyetin zedelenmemesine çok dikkat ederler. Çüukü halkın iradesine dayandığıaı goğsünü gere gere iddia edebilnıık için, bir iktidar, o irade>i ya"atan o\ larm karanlıkta değil. ay•Jınlıkla belirdiğini savunabilmeli. tatandaştan hic bir şevin gizlenmeJiğini soyleyebilmelidir. takdirde konuşulanlan dışarıya sızdımıamflk, ancak toplantıya katllan uyelerden beklenebilir. Şir kaç >üz kişilik bir gmp içinde ağzını tutamıyanlar var diye basına haber verme yasağı koymak hak, adalet ve mantık ölçülerine sığar mı? Memleket ve dünya olaylarile ilgili konularda haber almak vatandaşın tenıel haklarından biridir. Basının gorevi de vatandaşa haber yetiştırmektir. Kendi bunyesi içinde basit bir disiplin meselesile başa çıkamıvan bir iktidar. kanun yolu ile demokratik prensipleri nasıl hırAnayasamız, tikir, vicdan ve ba palayabilir? ıın hüiTİyetleri yolu ile bu konuda Gercek hürriyet iilkeleriııde milli «tık konuşmnştur. Altında devleiimizin inızası buiunan Milletler savunmaya dokunan en nazik konularda bile herlıangi bir devlet jıası Insan Hakîan Bcyannamesi sırn açıklandığı zaman hasın hakde haberalma hurriyetine oııem kında değil. o sırn basına veren vermiştir. Gene devletimiz tarafınhakkında kovuşturma yapılır. ian imzalanan (Avrupa İnsan HakÇesidli kanallardan kısıla kısıla lan Andlaşması) ile bu haberalma ne hale geldiğini görduğümiız şu hurrijcti, uytnaya zorunlu olduğuhaberalma hiirriyeri yurdumuzda muz bir bdev haline gelmiştir. buyiık üzüntü konusudur. N'e tuOysa, son dort yıldanberi bu haftır ki. bu dunım iktidann umhurrijetin Turkiyede biiyük kıdıığu sonucu verroekten çok uzakşıntılara ıığradığını inkâr edemeyiz. tır. Vatandaj, duygtı ve duşunceBasın Kanununda arka arkaya lerinin zorla bir yana doğnı çepılan değişiklikler, haberlerin vakilmek istendiğini âdeta ırozleri ile tandaşa ulaşmasım mden ijiye ([örii.vor. Bu yüzden de resmî ağızgıiçleştirmiştir. Yolsuzlukların orta\a çıkmasına yarayabilecek. kötü lara gittikce daha az inanır oluyor. niyetli kimselerin cür'etini kırabi İş basındakilerin bu gerceği hilâ lecek ispat hakkı yürürlukten kal farkedememeleıi" no der>='n'7? dırılniıştır. Yalanlama müessesesi ve bu müessesenin bugiinkü uygulanışı gazetelere köstek vurmuştur. Devlet adam'annı kiirük düşurebilecek yayınlardan otürii verilen cezalar oylesine ağırdır ki, >azarlanmız hukumet sorutnlularından soz ederken. bunların soyadlarını bir yana bırakıp daha ri>ade «umumiyat» üzerinde durmayı yeğ bulmaktadırlar. Radyonun tek taraflı kullamlışı da haheralma hurriyetini şiddetle baltalamaktadır. Devletin malı oİRn. istisnasız biitiin vatandaşlann ödediği paralarla işleyen Badyo İdsresinin bir parti muessesesi gibi çalıştırılması hakkında jimdive kadar çok şikâyet dinledik. Bilmem hançi köydeki C.H.P. li bir ocak baskanımn karısı. çocukları, baldizı ve kavnatası ile iktidar partH"p eectispni sibah akşam ilân eden bu idarr. kırk bin vatandaşı temsil cdon bir millrlvekili D.P. den istifa ettiği zaman susmakta. bri> îece kamu oyunu hi'kumetoe u\ suıı eörülen bir yöne çevirmeğe g=>yret etmcktedir. Bunların dışmda. kanun yolu ile uiculanan bir t'kım yasaklar da h^berslma hurriyeline. dolayısile insan h?k!arına ve Anavasaya aykıri'îır. Bunlardan baslıcası parti mrclis gnıplarının toplantılarına dair haber verme yasağıdır. Parti j meclis gruplannda. yurdumu7Un siyasal kaderi üzerine önemli tarh^malar vapılır. ciddî kararlar alınır. Vatand'sın grııp toplantılarına karşj ilçi dııvma<iinı olağan karşılam»>ıdır. Gun geldiği zaman oyunu kııllanıp hir partive milletin kaHprini te«'im edecek olan « ( •• menler ffruplarda na«d çalısıldığını elbett<" bilmek isterler. Grup coğunlıısu luzum gorıırsc. top'antılan gizli japma kararı alabilir. Bu S Yalımı Izmitte karşıladı S bin kisi Bağdad B. Elçimiz Ankarada Behçet Türkmen, Iraktaki Türkler ve Türk Irak miinasebetleri hakkında bilgi verecek I NADtR NADt Arutara 3 ıCumhurıyetTeleksi Bağdad Büyük Elçisi Behçet Türk. men. Ankaaya gelmiştir. Turkmen bir kaç gun Ankarada kalacak, bu arada ılgililere, Iıak olayları. Irak. takı Turklerin durumu ve Turk İzmit. 3 (Arkadaşımız Kâzım Kip Irak munasebetlerı hakkında bjlgı yazıyor) D.P. den istifa eden verecektıı. Kocaeh Mılletvekili Sadettin YaB. Tıırkmenın Bağdad elçiliğinden lım, dün saat 16'da motorlu trenle ahnacağı hakkında Beyrııt mahrech Ankaradan İzmite geldi. Sadettin haberler Dış Işleri Bakanlığıfidan Yahmı karşılamak üzere istasyon [ yetkih bir zat tarafından tekzıb ve cıvarında tahminen 8 bin kişilik edilnuştir. Iraktaki huzursusluk bir kalabalık toplanmıştı. tstasyon dinmiyor ve civarında resmî ve sivil bir miktar polıs mevcuttu. Tren gara girKahiw. 3 (AP) «Ahbar Eldiğrnde Sadettin Yalım penceıe 'yevm* gazetesi bugun Irakta koden seçmetılerıne ve İzmitlılere e!i munıstler ve Arap rrulliyetçılen ale muhabbet isaretleri yaomakta ' rasında cerevan eden son çarpışidi."*Trenin İzmite muvasalâtından ! mslarda, en az 168 kişınrn yarayarım saat kadar evvel Yalım. İs 'landığnnı ve 1 kişinin öldüğunü yaz tanbulda Park Otelden aranmıştı. mıştır. Arkası Sa. 5. Sü, 5 te Sadettin Yalım trenden indikten! hemen sonra, etrafı kalabalık bit halk kitlesi ile eevri''li ve Yalım ' D. F. den istifa eden Kocaeli ınebıısu İzmite vardıktan snnra İstanhuldan bir davet aldı ve şehrimize gelerek Himmet Ölçmen ile Parkotelde görüştii Dış İşleri Bakaılığının Yarın Bütce Komisyonımda başhyacak olan müzakerelerin, Kıbrısla ilsili sorular dolayısile gizli cerevan edeceği söyleniyor Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Arkası Sa. 5, Sii. 7 de ; | Cumhuriyet Gaıe Hukukcular, basın sucları I |esi Yazı ı?ien Smme suçlarını affeden bir Mecl's, şahsî bir suçu da affedebilir» Yaztsı 3 iincü aHedilebjli^ diyorlar || j t , Ankara 3 (Cumhuriyet.Teleksl Dış Işleri Bakanlığı butçesmin müAnkara 3 (CumhuriyetTeleks> ithalât yapılmıştır. Buna karşı yazakerelerıne pazartesi gunü başlana Son yayınlanan Dış Ticaret rakam pilan ihracat 640 milyon 80 bin liracaktır. Müzakerelerin hararetlı ge. larıne göre, 1958 yılı dış ticaretımiz dır. Bu zam<~n içinde dış ticaret açığı çeceğı anlaşılmaktadır. Zııa. Kıbrıs bakımından son yılların kı\met ve 172 milyon 673 bm lira ohnuştur. Dış meselesının son gunlerde geçırdığı miktar bakımından en düşük senesi ticaretimızde ortaya çıkan bu gerıistıhaleler dolayısile. milletvekilleri olrrtuştur. leme, geçen yıllara nazaran hayli çeşıdli sorular hazırlamışlardır. An1958 yılı ocak ayı başından kasım \uksek bir rak^m ifade etmektedir. cak, Kıbrısla ilgıli sorularm Bakan tarafından verılecek cevablarmm »yı sonune kadar geçen 11 aylık za | aleni olmıyacağı tahmm olunmakta ' man ıçmde 816 milyon 753 bin liralık j j s l Aşağıdaki anklamamı | j dır. Komisyonun bu hususta gizli. = zın jjazetenizin ilk çıkacak s lık kararı alacağı soylenmektedır. Dış İşleri Bakanlıgımn tekzibi § nıishasının aynı sütununda ğ Ankara 3 < CumhunyetTeleks > = neşnnı saygılarımla .eca ede % Her akşam saat 20 de yayınlanan = nm. ğ Kıbrıs saatınin radyo programlarınğ 2 Başlık şöyle olacaktır ğ dan kaldırılacağı hakkında çıkan ha g stop. Üc ay önce temel; atılan | | berler. bugun Dış İşleri Bakanlığın , 1 Arkası Sa. 5 Sü, 3 te 1 dan yetkılı bir şahıs tarafından ya ı ğ Denizli Vâlisi ~M lanlanmıştır. ] Bu akşam «Kıbrıs saati» nde d s . j Bu sattrlan karalarken onumuzl Vefki Ertur % ha fazla muzik çalmmıştır. de a'uc tçi kadar bir Anadolu gıızetetı duruyor. Bakın, munderıcurtnı tanutmı tamamına sırnlayahm: 1 Orta okulu kalkindırrna Derveğinın nizamnamesi, 2 Hnkuk hâkimliğının ilâm, 3 Avcıhk Kuhîbu nizamnGmesi, 4 Biskıti, rapur, banka, ynatbaa ılnn ları ve gazetenın abone bedellerı. Dış ticaret bakımından Sovyet roketi en diişiik yıl 1958 oldu ayın mahrekine Geçen yılın 11 ayı içinde dış giremiyecek ticaret açığı 172.673.000 lira Roketin, ayın mahrekine girnıesi icin gerekli olandan fazla sürate sahip olduğu ve fezada yoluna devamla günc.şin sun'î peyki haline geleceği bildiriliyor YaztM 3 üneü mhifemizde Yazısız gazete Ankarada fakültelerarası dünkü münazara Batı medeniyeti çökme yolundadır» tezini Fakültesi mağlub oldu savunan Tıb Ankara 3 <CumhuriyetTeleks) , Bugun şehrimizde yapilan Fakulteler • erası münazara yarışmasında «Batı I medeniyeti çokme yolundadır» tezmi , savunan Tıb Fakültesi ekipi, aksi tel zi savunan Hukuk Fakültesi ekipir.e I 36 puan farkla mağlub olmuştur. 2500 den fazk Ünıveısıte öğrenci| âinın doldurduğu Dıl Tarih ve CoğI rafya fakülte=ı salonunda yapilan ITALYADAKI TREN KAZASINDA 2 KIŞI OLDU Durmakta olan , m ü n a z a r a , z a m t n ı a m a n çek.şmrlı bir vagon. bir ekspres katarı ile bir marşandiz arasında sıkışmca, y u ! ^«çmiş^ taraftarkr koro halinde ekıpkarıdaki resimde görülen vaziyeti a lmıştır. Açıklandığına gore, kuzev ı \erm^ t»zahürat yapmıslardır. İtal\anm Turin şehıine yakın kücu k San Guihano Piemonte şehrınde Profesor Bahri Sacı. Ha«an Resiri vukua gelen kazada 2 kıçi ölmviş. 30 kişı de yaralanmıstır Hâdise Tankut. Cev?d Dur c unoelu. Ha»n don hemcn once. ekspres katarının 70. marşandızin İse 50 kilonıetre ı A!ı Yucel v» Turan Günesten mütesiuratle yol almakU olduğu bildiril mektedır. ' sekkil jürı önünde ekiplej tartısmi| Gazete kehmesi dıınyada asach yukart 2.5 asıv^onberı kuUanılmak tadır ve ilk vaziiesi hober nesretmektir. Binaenaleyh haber neşretmıyen maîb>ıaya gnzete denemiyeeeği riya:> bir katiyetle ajilardır. En fazla alkışlanan Tıb Fe Icârriır. Şu kalde hnber netreden kültesi ekip başkanı Çağlar Kıpçak gazetelerin kâöıdları kısılarak bu olmuştur. neri matbtıilara kâmd tahsis oluIlk konuşmavı Tıb fakültesi ekinıımaz. kanun. usııl. mantık re pinden Uğur Yener yepmış ve Batl rrtithakerııe bunu icab ettirir, di~ âlemınde irsanların huzur içinde yayeceksiniz, değil mi? namadığını soylemış, «Gökyuzunde HayiT. yanıbyorsunuz, sayın oüç peyk, yeryüzunde ise milyonlarca kuyucuiar, ettnmez! Çünkü söype\k dolasıyor» demistir. lemeyi unvttuk. bu gazetenin adıHukuk FFakültesınden ilk konuşntn başında (Demokrat) kelimeti mavı yapan Bülend Benlilerin Ataoor.' •urkün ş hsıyet ve fıkirleri ile ilgili Nemlekette bıitim gazeteleri b'i konuşması yuhalanmıştır. hale petirmek istiyenler mercııd Tezahüratla ka^sılanan bir komısıken lıayriı gchn de w* bu şıkâ~ ına yapan Çfğl r Kıpçak, «Yam\arayet njzt dmlettn bakahm' ların, inankrı pişiımeîeıine vh,et Arkası Sa. S. Sü. 2 de l Rusların teOıir maksadile hazırladıkları a>a Miu'i l'<n k tasv jcak roket, hâien açık bulunan Pra?daKİ So\^e« Vezâ Yolcuiugu Sergisinde gorulmektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog