Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

Memduh Şevket ESENDA'/m beklenen kitabları OTLAKÇI ve MENDÎL ALTINDA Kitabları ciltli olarak çıktt. Fiatı: 6 sar liradır. DOST YAYINEVt P. K. 133 ANKARA Hikâyeler I, n umhuriyet KLIRUCU5U î T U m i S NADİ 3 4 nilCU 1 * 400 ? li.'iUU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet lstanbul Posta Kutusu tstanbui No 248 Telefonlar: Umuml SantraJ Numarası: 224298. Yazı İşleri 224299 Matbaa: 224290 TaFarrufiarmızın hır kısınını da DOĞUBANK'a vatırmayı lutfen ihmal etmcvinız Talıhinizın daha açık, ısabet ıhtımalinin daha faz'a oHuğunu görmekte ep i ^ 1 Orak Dünya kişilik 6 Heyet, muhtelif projeleri tetkik edecek, uygun prördüğü takdirde banka yeni yatırımlar yapacak Bir Çağrı irkaç gün once îtomada SaintPaul kilisesinde bir torene başkanlık eden Fapa XXIII. Johannes, torenden sonra soylediği bir nutukta, bu yıl içinde biitün Hıristiyanlık temsilcilerini bir toplantıya çağınnağa karar verdiğini açıkladığı zaman, haber dünya basınmda geniş bir iljfi uyandırdı. Bu ilginin genişliği haberin »iy«sal öneminden ileri geliyor. (Evrensel Konsil) diye anılan kiliselerarası toplantılar, belli meseleleri gorüşüp karara bağlamak iızere yapılır. Hıristiyanlık yeryüınmde kurulduğundan bugune değin ancak yinni evrenscl konsil toplandığuıa göre, Papa XXIII. Johannes'in pek olağanustü bir teşebbuse giriştiğini kabul etmek gerekiyor. Hıristiyanlıjnn ilk yüzyıllarında birkaç kere İstanbulda da çalışan bu konsillere büyük kiiçiik her rütbeden binlerce «apazın katıldıği gorülmüştü. Onaltıncı yüzyıla kadar son derece demokratik usullerle çalışan konsiller, dinsel konularda Papanın yanılmazhğı prensip'i yayfnr bir hal akaağa başladıktan sonra zamanla önemUrini yitirmişlerdi. Gerçi, Roma otoritesine boyun eğmek istemiyen bağımsız ve yarı bağumız kiliseler arasında evrensel bir birlik yürıirlükte ise de, bunlan katoliklere > aklaştıracak bir uyuşma düzeyi şimdiyedek kurulamamıştı. XXIII. Yohannes, acaba böyle bir anlaşma uğruna mı harekete pcçmiştir? Batı gazeteleri içinde bu hususu ön plâna alanlar vardır. Daha ileri gidenlere ve Romanın tesebbüsü ile Tannsulara karşı Katolik. Protestan, Ortodok». Müslüman, Yahudi, hangi din ve mezhebden olursa olsun, bütün tanncılar arasında bir yakınlık kurulmasuıa eahşıldığmı soyliyenlere de rastlanmaktadır. Şu halde Tanruu. yani dinsiı diye anılanlann komünistler olduğu anlaşılıyor. Bu takdirde Ortaeağda görülen inane çatiştnalannm bir benzerini şimdi tekrar yafiyaeagu demekrir. Burada yaşıyaeaği* aözfl belki yanlış.hr. Bir zananlar Müshimanlarla Hıristiyanlarv, daha sonra da Katoliklerle Protestanlan birbirine yediren taassub fırhnası bttgün dünyayı zaten ikiye bölmtiş değil midir? infilâk ) 7 bin öğretmen Bankasından üç hakkında terfi bekliyor bir heyet geldi ranor Miîlî Eğitim Bakanı, yeni kadroların Bilirkisi raporu dün Savcılığa teslim edildi l l l daktiio sahifesi tııtan ğ I raporda kasıddan ziyade | I kaza ihtimali üzerinde | p duruluyor = tevsii için bir kanun tasarısının hazırlandıgını söyledi Dün Necliste sözlü sorular görüşülürken muhaleffet, öğretmenlerin 4 yıl bekietilmiş olmalarını tenkid etti hafta kalacah olan heyet âzaları dün Maliye Bahanı iîe görüşerek temastarma başladtlcv Ankara, 30 (Cumhuriyet Teleks) Beynelmılel İmar ve Kalkmma Bankasından 3 kişilik bir heyet dü>n Ankaraya gelmiş ve alâkahlarla temaslara başlamıştır. Memleketimizde 6 hafta kalacak olan heyet İktisadi Devîet Teşekkülleri ve bunlara bağh müesse«elerin iş pro?ramlarını ve finansmanla alâkah muhtelif projeleri tetkik edecektır, Dünya Bankası şimdıye kadar memleketimize 5060 milyon dolarhk bir vatırım yapmıs bulunmaktadır Projeler üzerındeki tetkıkler sonunda uveun gordüğü takdirde Banka yeni yatırımlar vapacaktır. Hevet âza'an bu sahah Maliye Bakanı ile eörüsmüşlerdir H"yet Mr. John Adler riyasotinde tjtcowntz. D. Croenweld ve V Yurt dışındaki kaçak dovizler Maliye Bakanı, Kasttn sözlerine dün cevab Ankara, 30 (aa.) Maliye Vekili Hasan Polatkan, Kasım Güleğin hariçte bulunan kaçak dovizler hak kmdaki jözleri miinasebetHe ~bir muhabirimize a(»ğıd«ki beyanatta bulunmuştur : Son Avıupa seyahatmden birkaç gün evvel avdet etmiş olan C.H P. Genel Sekreteri Kasım Gülek, İstanbulda yaptığl bir basm toplantısmda. son günlerde meydana çıkardığımiz döviz kaçakçılığına da temas ederek bu hâdisenin, evvele« söylemij olduklarını teyid ettiğini ve bu defa Avrupada vapmış oldugu temaslarm verdiği intıba ile Amerikada da yüz milyonun da çok üstünde kaçak para olduğunu Ankara 30 (Cumhuriyet Teleks) 6 Ocak sabahı Sırkecıde vuku B. M. M. nin bugünkü toplanübulan ve 38 kişinin ölümü ile sosında, sözlü soruların goruşülmesi nuçlanan infilâk olayına aid bihrdolayısile kadrosuzluk yüzünden kişmın hazırladığı kesın rapor, dün terfı edenrıemiş öğretmenler meseSavcılığa teslim edılmıştir. Muhtelesi ve Elâzığda AUtürk Üniverlif bdlumlere ayrümış 11 daktilo sitesinin kurulması için istımlâk sahifesi tutan raporda: Olayın yeeailen a raziler meseleleri tfrtışıldı. ri, neden olduğu geniş şekilde izah Mahmut Goloğlunun başkanığınedılmiş, kasıd ıhtimallerinden ziyada açılan oturumda, gündem dış] de kaza ihtimali üzerinde durulmus soz alan Malatya milletvekili Nüve mevcud delillerle kat'î bir sonu5 buçıık ay zarfında tedavül ca varılamadığı belırtılmişür. Ra vit Yetkin, gündemin tanziminds deki banknot nıikları 3 milyar poıun en kesin tarafı, infilâkın diiçtüzük hükümlerine rjayet edil353.466.737 liraya diişürüldü namitin patlamasmdan meydana gel mediğini ve ikinci defe mÜTakereye tâbi tutulan maddelerin sözlü A n k a ı a 30 ı C u m h u ı ı y e t T e l e k s i dığidir. Bılirkişi. dinamitin bir şasorulardan önceye alındığmı, buMerkez Bankası tedavuldekı bank hıs tarafından ateşlenip patlatılmantın tashih edihnesini taleb etti. notları tktısadî istıkrar kararının tat | sı halinde o şahsın kurtulmasına bıkatından olarak muntazaman ç e k I imkân olmadığını da ileri sürmekt» Başkan Goloğlu, gündemin içtürük m e ğ e d e v a m etmektedır. hitkümlerine riayet edilerefc ha| dir. Kovuşturmaya İstanbul Savcı B u g u n n e ş ı e d ı l e n 24 ocak vaziyetı i muavini Müfid Bırsen tarafından nrlandığını ve önceye alınan madne göre, tedavuldekı banknot m ı k . devam edilmektedir. Dosya kısa zadelerin müzakere değil, oyl=maya tarı 3 3S3.466.737 lııadır 4 ağustos ta manda tamamlanarak mesuller haktâbi olan maddeler olduğunu soyrılıını takıp eden hafta içinde <9 ledi. kında dâva açılması isteği ile sorgu ağustos vazıyetî» tedavuldekı bankhâkıml:$me verılecektir. Gecen oturumda müzakere vs notların mıktarı 3.925.659 272 50 lıra kabul edüen, fakat çoğunluk olmaTeknik Üniversite Mr.kine Fakülıdi B ö y l e c e 5.5 ay içinde pıyasadan dığmdan kanunlaşamıj'an Danış+ay 57^ 192.53S lira çekılmiş olmaktadır. tesı profesorü Hikmet B'nark, yan mensup'.anna verilen öden*klerin A y d a çekılen mıktar y ü z küsur m ı l gm ve patlama mütehassısı doçent yon liradır. Mehmed Bozkurt, yüksek mühen BAŞBAKAN ANKARADA Bağ dad Paktının Karaçi'deki Bakanlar arttınlmasını derpiş eöen kanun Bir m u k a y e s e ımkânını vermek dis Hamid Öztepe ve yüksek kim Konseyi çahşmalarına katılan Men deresin evvelki gece Ankaraya ta««nsının oylamasına ve Sayıştayiçin tedavüldeki banknot miktarları ya mühendisi Nevzad Önoldan mü döndüğünü bildirmiştik. Yukarıdak i resimde Menderes, Bayar ve Koda münhal bulunan bir daire reısnın muhtelif yıllardakı durumunu liginin seçİTnlerine geçildi. Danış Arkası Sa 5, Sü 2 de raltan tarafından kaışılanırken görülüyor. bıldirıyoruz: tay mensuplanna verilen SdenekYıllar Banknot lerin arttırılması kabul edilerek 1938 1S8.683.OOO kfnunlaştı. Sayıştayda açık buluifade etmiş ve bu söylentıleri Türk 1946 927.406.000 nan başknhk için verilen oylar, efkârına bıldırmeyi vazife sayarım, 1950 1 138.132.000 Arkası Sa. S, Sü. l d e demiştir. 1954 2 008.372.000 Bu söylentHer nakıli tarafından "" 1957 3 199 309.00Ö •kseriya Avrupa dö»üşu yapılmak1958 'Ağustos> 3 925.659 000 ta olan basın toplantılannı takip 19.19 '24 ocak> 3.353.466.737 eden vatandaşlarımızın hatırhvaçaG o r ü l d ü ğ ü gıbi tedavüldeki b a n k . ğı veçhile bu zat. 9 mavıs 1958 ta notlar 1938 e nıspetle 1946 da y ü z d e rihinde yapmış olduğu bır basın 390 nispetinde artmış, v e bu nıspet toplantısında da yine Avrupa mali 1950 d e 590 a yükselmiştır. 1946 y ı l ı . mehafilinin sözlerini kaydederek, na nıspetle 1950 deki artış ise yu?de kambıyo kaçskçilığı üzerinde dur 22 kadardır. 1954 dekı banknot artışı 1950 y e muş ve bu yoldan dışanya yüz nıspetle 4 yılda y ü z d e 77 yi b u l m u ş milyonun üstünde para k?çırılmış Tedavülden 572,192,535 lira çekildi Gülek'in verdi Elâziffda dört bin krom işçisine dün yol verildi Elazığ 30 (Telefonla^ Krom ihracının durması bolgemizde büjük tesır icra etmiş ve Sark Kromları lşletmesi birçok ocaklarını kapatmış tır. 4500 işçi ile çalışan bu muessese derhal 4 bin işçisine yol vermek zo. runda kalmıştır. Kış günü açıkta kalan işçıler ilgili makamlara durumlarmı bıldırmişlerse de henüz müsbet bir cevap alamamışlardır. Demirj'olu isçileri c?c 75 zam istiyor Sivas 30 (Telefonlai Sivas D D.Y. Sanayi tşçileri Sendikası idare heyetı son yaptığı toplantıda 5200 De. miryolu işçisi adına grev hakkı verilmesi ve asgarî işçi ücretlerine % 75 zam yapılması hakkında ilgili makamlar nezdınde teşebbüslere geç meyi karar altma almıştır Sivas, Erzincan, Erzurum, Horasan, Sarıkamış, Aşkale, Hasankale. Kars, Kızılçakçak. Zi'.e, Turhal ve Amasya Demiryolları işçileri adına harekete geçen Sendika, Cupıhurbaj kanlığı, Başbakanlık ve ilgili Bakan. lıklar ile B.M.M. üyelerine D.D.Y. Genel Müdürlüğü, Türk tş ve Demiryol Federasyonuna birer mektub göndermiştir. Bilindiğı gibi şehrimiz asgari ijçi üct^tleirLni tesbit komisyonunun 7 ekim 1958 tafihinde asgari işçi üc retlerini 552 kuruştan 12 liraya çıkaran kararı, Çalışma Bakanlığı Yük sek hakem hevetince fazla bulunarak Arkası Sa 5. Sü, 5 te y ü z d e ve 1958 ağustosunda i s e bu nispet 345 e j u k s e l m i ş t i r . Krom ihracının durması üzerine ^5C€ isci çalışfıran Şark Krom lan İşletmesinin birçok ocakları kapatıldı İşleri bittiği halde yurda dönmediler Gazete kâğıdı tekelinin | kaldırılması ( | isteniyor ( 1 Sanayi Bakanlığımn 1 650 ılâ 730 kuruşa kadar duşünülmüş. Gazetesinin 30/Oeak/1959 tatu. Sendika idare heyetı bu ücretle ribli nüshasının birinci sahife ınevcut hayat pahalılığı karşısında ge münteşir çınmeğe imkân olmadığını behrterek 8 inci sütununda verılmckte olan ıkramıyeierin dışmİtalyadaki Denizcilik Bankası Konda ücretlerine yuzde 75 zam yapılma trol Hev'eti hakkındaki haber hilâfl sını istemektedirler. Dığer taıaftan belirtildiğine göre hakikattır : yüksek hakem hevetince tesbit edı 1. İtalya'da FLAT Müessesesi ü« len 630 kuruşluk yeni asgari ücret. yapılan anlaşmaya tevfikan sipanş Tersanelerde »=n 5200 kişilik Demiryol camiası edilen makinelerden içinde sadece 90 işçi istifade etmış inşa edıleck gemılere ait olanlann 1ır. Geri kalan 5 bin kusur işçının buvük Sir kısmı Belmiîtir Ancak almakta olduğu ücret esasen bu üc halen beheri «7» bin beygir kuweretin üstünde bulunduğundan kendi tınde üc adet mskine Ordu. Giresun lerıne bir faydası dokunmarntştır. ve Trabzor. gemilenne montajı yaBu gün bu konu etrafında bir ba. pılmak üzere hali inşada olduğu 2İsın toplantısı yapan sen<iika başkanı bi ayrıca ahiren sağlanan 700 bin bu isteklerinin Türkiyedeki bütün sendıka ve işçi muhitlerine duyurul dolarlık yeni kredive müsteniden duğunu. onlarm da bu harekete iş yapılmış olan siparislere ait unalâtirake dâvet olunduğunu bildirmiştir haberi asılsızdır Cumburîyei Komünizmi dinsizlik saymak bir ş bütçesi konuşulurken C. 1 göriiş, ya da. yorum aldanışıdır. p H. P. liler basının güç 1 Sosvolojik açıdan bakildığı zaman | durumda olduğtma 1 Komünizm de bir dindir. İnananlar İ işaret ettiler 1 ca üzerine toz kondurulmıyan bir peygamberi vardır; bir satınndan Ankarm 30 (Cumhuriy»tTelek») şüphe ermenin suç sayıldığı kutsal Bütçe komisyonund» bugün Sanayi kitabı vardır; o kitabı tefsir oden, Eakanlığı bütfesinin müzakeresi y a . yayan papazlan. piskoposlan var pılrruş ve söz »lan 11 C.HJ». millet dır; tbrenleri, sölenleri, edebiyatı, •ekili Bakandan muhtelif sualler sor şiiri. musikisi vardır. Her yeni din muglardır. Bu arada söz alan Ordu gibi Komünizm de dünya eğemen milletvekili Ferda Güley Türk paraa liğine susamıştır. Büyük bir dina üzerinde yapüan son operasyondan mizm, büyük bir hırsla yayıhnağa, sonra hükumetçe kâğıd fiatlarına yapı genişlemeğe, milletlere Vendini lan % 115 miktarında zammı tenkit zorla kabul ertirmeğe çalışnnktadır. etmiş. bu suretle gazete ve mecmuaların tahdide tâbi tutulduğunu, hal KızıJ' Cinle beraber bugün en az buki bunların bir ticaret vasıtası olbir milyar insan bu dinin fiilî maktan çıkıp içtimaî •mânâda btr hükümranlıjn altında yaşıyor. Hür Arkasi Sa. 5 Sü. 7 de diinva saflarmda da gizli, açık milvonlarca komiinist tayabiliriz. Bıına kar^ılık tek tanrıya bağlı klâsik dinlerin yeryüzünde bir milyar inanlı buiabileceği şüphelidir. Aralarmda heliren rürlü a>Timlardan öttirii bunlar irili ufaklı frruplara böliinmiislerdir. Arhk eskisi eihi ran dıismanı dejilseler de birbirlprini se\me7İer. Ü=telik bunların ürte bir kadarı demirperde perisinde komünist eğemenliği altındadır. Biraz rtnce dediğim eibi nıilvonlarcası da dışarıdan komün'«« dinine cönül vermiştir. Arkası Sa 5. Sü. 1 de ZAMDAıN SONRA Otobüs, tramvay vt Tünele yapılan zam, dün sabahtan itibaren yürürlüğe girmiştir. Ancak zamlı tarifenin yürürlüğe girmesile bilhassa otobüse rağbet azalmış ve bu yüzden bazı otobüsler seferlerini boş olarak yapmışlardır. Fotoğrafta, tenha bir otobüs görülmektedir. Karabühten gelen xam haberteri! D.D.T. 70 den 280 e; naftalin 80 den 210 a; sun'î gübre olarak kullâpılan sulfat d'Ammonium da 35 kuruştan 86 lnıruşa çıkarıldı. Haber aldığımıza göre Karabük • Demır ve Çelık Fabrıkaları mamulâtmdan D.D.T. nın fiatında bir ayarlama yapılarak 70 kuruştan 280 kuruşa çıkarılmıştır. Aynı fabrika ve Çatalağzı kok tesislerinde imal edilen naftalının fiatı da 90 kuruştan 210 a çıkarılmıştır. Gene Karabük fabrikası, ziraatte »un'î gübre olarak kullanılan kımyevi mamullerinden sulfat d'ammonium'un fiatmı 86 kuruş tesbit etmiştir. Bu ayarlamadan evvel sulfat d'ammonium'un fiatı 35 kuruş idi.. Karsılıksız çek hâdisesi meraklı safhaya girdi Nihat Bozkurt, 75 liralık çek imzaladığını bilcfirfK, H. Erimin de dün ifadesi alındı Üsküdarda Vatan Cephesi Adnan dürlüğünde devam edilmiştir. Menderes Ocağmın açılışı mün^ıseÇek sahibi Nihat Bozkurt tarafın betile meydana çıkan 75 bin liralık dan Üsküdar Savcılığma verilen dikaışıhksız çek hâdisesinin tahki lekçe Emnivet 2 nci Şuhe Mu^î'rlu Arkast Sa 5 Sv. S tp kat'na dün Emnıvet 2. Şube Müi Bir gazeteci 1 yıl hapse mahkuıtı oldu Dün Ankarada Ulus aleyhine açılan 5 dâvaya bakıldı AıiKara, 30 (Cumhuriyet Teleks' Şehrimiz Toplu Basm Mahkeme srnde bugun Ulus gazetesi mes ullerı aleyhine açüan beş ayrı dâvaya bakıldı. Bunlardan dordü bazı hususlarin tetkik ve tespitı için başka güne bıraklldı Bırı karara bağlandı. Dâvalardan ıkısı Ulus Yazı İşleri Mudürlerinden Ülkü Arman aleyhine dığer uçü de Beyhan Cenkçi alevhrne açllmış bulunuyordu. Halen mevkuf bulunan Ülkü Annan kelepçesiz olarak Adlıyeye getınldi ve vargılamada hazır bulundu. Beyha n Cenkçi aleyhınde dâvalardan bin bir müddet evvel Server Somuncuoğluhun . muvafakatı ile açılmış ve yargılama sonunda Cenk çınin bir vı! hapsıne. gazclenın de bir ay kapatılrrnsına karar VP»Î1nış, fak^t bu karar Yargıtavca bozulmustu B'içiin dfv=i> cHl»n var Arkası Sa. 5 Sü, S de Parti cipi ile İrana afyon kaçırırken yakalanan D.P. liler! Karaköse. 30 (Hususi) Vilâyetimiz D.P teşkilâtı ikmci başkanı ve bir üyesi partiye ait 2001 plâkalı jeep ile 44 kilo afyonu İrana kaçırmak üzere Van'a götürürken Canik nahiyesinde müsademe neticesinde yakalanarak tevkif edilmislerdir. Şehrimizde birkaç aydanberi Demokrat Partive ait jeen'lerle afvon kaçakcılığı yap'ldığı hakkında sövlentıler ağızda n ağıza dolaş"n?ktavdı. Tevkif edilen A&rı D P İkinci Ba=kaıı Zeki To kar DP Aön Miüeivekıl' Kasım Kufrevinin de veğenidir Bu şartlar altında bir evrensel konsilin komiinizme karsı müsDet bir savas rephesi kuraHi'eresini ssnmalc biraz siictiir. Herhalde XXIII. Johannes'in de böyle bir amac «':'''nüş nlmadığım düşünmek akla daha yakındır. Son derece açık fikirli, realist ve avdm bir kilise baskanı olan yeni Papa. manevî alanda da kalsa. haclı seferleriie kar^ı tarafı alt otmenin miimkiin olamıvacağırıı pekâlâ bilir.Gecenlerdp *o\!ertiğ:i \ o c | mpsaiında dpmir • I U K IKAN ANLAŞMASI T ahranda Türkiye ile İran hukumetperde idarecileıine Vi"cıım pfmr len arasında bir kultur anlaşmn'i aktedıldıçıni yazmıstık. Yukarıdakı NAOİR \AOİ resımde. ıkı memleketın Dıj İşleri Bakaniaıı anla^mayı imza ederken Arkası Sa. 3, Sü. 5 te < gorüluyorlar. 93 yaşında bir kadın doğürdu Gazianteb 30 (Telefonlal Ikı gun önce, şehrimızde enteresan bir doğum olmuştur Koz^nlı mahallefinde 63 yaşında gelin olup 13 sene önce kocasınm ölümü üzerınp 83 \aşınci.ı tckrar evlenen Ayse İFmmcl=k! bir kadın 93 ya).ın» basınra bir doo<"""n yapırtîşiır. Yoni doĞan lcız co^'icu doğumdnn «onra ^'tıüşıür. K..dınır kocası 60 yajındadır. i Dun ifadesi alınan Hasaa Erim, Emniyet Müdürlüğü binaaı bnünda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog