Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

Me\cuda kalma ,p JLII Jcn basılan dort kıtab Yüksek Ö'çeler Bomba Dalga Asılzadeler 200 200 200 200 Kr. » » » İİI./.H AHMET HALIT KITABEVİ Istanbul u mh u ri yet Oncn KLIRUCUSU: YUNUS NADt Telgrai ve mektub adresı Cumhuriyet îstanbul Posta Kutusu tıtânbul No: 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 224298. Yazı İsleri, 224299. Matbaa: 224290 (İkinci baskı) Maarif Vekâletince yayımlanmakta olan dünya edebıyatmdan tercumeler eerırinden ve Lâtın klâsıklerinden Plautus'un «Amphıtryon» tercumesının ikmcı baskısı çıkmıştır. Merhum Nurullah Ataç tarafından dılimıze çevrılmı<: olan Amphıtrjon, 80 kuruş fiatla butun kıtabçılarda satılmaktadır. AMPH1TRY0N AiMrika ile Rısya arasında rekabet buyuyor Bütçe Komisyonunda grev hızlandı hakk ı uzerın Yardim yarışı Derookrat P^*^îHler, ^rev hakkmıo, ((însan Haklari)) na dahil olmadığmı tleri sürüyorlar Çalışma Bakan vekiii Baluk Saman, Sendikalar Kanununun tâdil ediieceginı, gıevin zararlı neticelerini bertaraE edici tedbirleri tesbit etmenin güç olduğuuu, Bakanhğın bıuıunla meşgul bulıınduğunu söyledi Ankara, 29 fCumhurı>et.Teleks) Çalışma Bakanhğı Bu»çe muzakerel» rıne bugun devam olunmuştur. Muzakerelerın ağırlık nokta^ı gre» muessesesmde toplanmıştır Bu konuda D P mılletvekıllerıhın tezm» karşı C H P lıler aksı tezı savunmuj i lardır D P hlere gore grev» ınsan haklarıevrensel demecının kapsadığı haklar manzumesıne dahıl değıldır. Bu sebebler de bu demece daj anılarak savunulacak bir hak olarak ortava atılmamalıdır. Bunun yanı sıra D P . den Sudı Mıhçıoğlu grevm Almanyada i sanayıleşTne hareketınden ancak 80 \ sene sonra iççıye hak olarak tanm ,' dığını, Turkiyede henuz bu haklarj I ısteme zamanmın gelmedıSıni esa« sen Turk ışçısının grev istemedığml bellrtmiîtir. CHP. den SupM Bayksm «îktida« ra gelmcıve kadar bayrak edındıli nız grev hakkmı bugun ıstemıvebılır ıınız Fakat mıllet onunde ovalama polıtıkasmm daha fazla dpvam ede mıyeceğını bılmelıvız • $eklmde konuşmuş, ışçınm grev ıçtedıeını. bu ısteğe hurmet edılmesı ve Turk ışçi sıne ıftıra edılmemesı geroktığmi söylemıştır Bavkam grev hakkmm, Washington 1 senede 64 memlekete 3.3 milyar, Sovyet bloku ise I 7 memlekete 850 milyon dolar yardım yaptılar Su baskmı Mersinde 20 milyonluk hasar yaptı Mecburî iniş hakkında rapor Ucağın haritalarından biri uzerinde, Yesilkoj den Bulşarist&n hudtıduna kadar, kırmızı b>r çizgi çizildiği gorüldü Targusta sular altında katan bir arazi Washington 29 (Radyol Cumhur başkanı Eısenhower, dun Âvan Mec ! lısıne gondermış oldufu raporda, son zamanlarda Sov>et pol'tıkdsınm ıktı ' saden gelısmemış bolgelere hulul hedefını guttuğunu belırtmektedır Raporda «Komunıstjerın son nıanev. raları ıle mucaHele ıçın en mue^sır ça re bızim karsılıklı \aıdım programı , ıri7dır» denılmektedır Cumhurbaşkanına goıe Amerıkan Arkan Sa 5, S^ 7 de Menderes dün gece Tahranian döndü Yalmz iki köyde 70 bin kadar por f akal aracı sulars 29 'Telefonla > > Basbskan Adnan Menderes b=rabeıındekı heka^ılıp denize sürüklendi, Tarsusta âa büyiık kasar var jetle bırlıkte bu gece >=aat 24 45 te juıda avdet etmışn Havanın tıpılı I Mersın 29 (Telefonla ı Bolgem z tur Mer=ın çayı ıle Mezıtlı deresının olmasına rasmen Tahrandan saat ' de yagmurlar hala devam etmck e tahno etti'ı bahçp ve taıİJİar çok 20 28 de hareket eden uçak normal dır B t ş gundenberı \ag n şıddeılı tur Zaraıın 15 ılâ 20 mıhon lııa ard bıı sevır sonunda Ankarava gelmışyagmıuiar şehrımızde bu\uk zarar tındn oklugu tahrmn edılmekted ı tır lara sebebıvet vermıştu En çok za Ası) zarar vağmur dındıkten ve «el Başbakan ve beraberındekılerı Erar goren Kojl»r Çavak Bozan Me sulaıı keMİdıkten sonra tesbıt edıle senboğa hava ahnında başta Cum ' zıtlıdır Bılha sa Çavaklı ve Bozan cektır hurbaikanı Celâl Ba\ar olmak uzere kojlerındekı portak«ıl bahçelerınden T B M M Baskanı Koraltan, Ba | Tarsusta geçen sel sulan tahmınen ellı ı!e jet Tarsus 29 (TeMonlai Bir hafta kanlar, Bağdad Paktı Devletlermın j mış bın ağacı kokunden sokup denı danberı «aşanak halınde devam e Ankara Klçılerı sıvıl ve askeri er [ Bır sene zarfında Istanbul nufusunda 500 bıne jaklaşan bir artış ze suruklemıştır Avrıca Mezıtlı ko den ypğmurlar bu sabah bıraz dın kân. mıllptvekıllerı Kuvvetler Kui • " olduğu tesbit edılmıştır Bu rakamın 300 bınını goçmenler teşkıl yu sular altında kalmış «el burada mışse de oğleje yakın tekrar başla mandanları. Dıni k^vejle Dıvanet etmektedır Bu durum karşısınd» da artan ıhtıjaçlaıın gıderılmesı ıçın bazı tedbırlerın alınması duşunulkı portakal ve lımon tezgâhları ıle mıştır. lşleri Reısı ve gazetecıler karşılamektedır Bu cumleden olarak, al&kahÇjrın ılk aklına gelen, taşradan Istanbula kpsılen bıletler uzerınden bmlerce nareneıjejı denıze dokmj? mı?tır. Arkan Sa 5, Su i te bır «avak bastı parası> usulunun ıhdafeıdır Bu joHa toplanacak para ıle Be'edı>e sehrın bazı ıhtıyaçlarını giderecektır Oğrendığ'mıı* ger^alınacak tedbirleri hazırlamak uzere Beledıvede kurulacak bır ko**\T vtiİTMtflff1*' resuiMİe.dun Anadoludan Istanbula goç eden bır kafı'e gorulmektedır 1 P'R" * "* "*^* GELIYOR Arkası Sa 5 Su 3 te Şarkoy 29 (Işın Koseoğlu bıldırıyor) Dun oğleden sonra Gemlık vapu rıle Şarkoye gelen Ulaştırma Bakanlığı tahkık heyetı bugun hava muha lefetmdan oturu Gemlık vapurunun buraya uğramadan doğruca Istanbula geçmesı uzerıne Şarkoyde kalmış lardır Vapurun buraya yanaşmama sı ıhtımalı goz onunde turulduğun. dan sabah Gehbolu kavmakamına telefon edılmış ve Gemlık vapuru suvarısmden bılhassa Sarkoye yanaş maja çalışması ıstenmıstır Gemlık Ankara, 29 (CumhurıyetTeleks) Arkası Sa. 5, Su 6 da Ikıncı tertıp ıthal kotaları uzenndekı çahşmalar sona ermış ve lıste muht°\ası tespıt edılmıs'ır 150 mıhon dolar tutannda olan kotalar yıne sanavı maddelen ve diğer ıthal maddelerıne tahsıs olunmuştur Sanavı kotasının 40 kusur mılvon dolar civarmda olduğu Ikinci ithâl kofâTari listesi tesbit edildi ithal malları içinde 1000 kadar bile de yer verildiği söyleniyor bıldırılmektedır Kotalarm onumuzdekı hafta ıçın de ve mııhtemelen Pazartesı gurra ılânı beklenmektedır Bu sefer, ıthal malları ıçınde 1000 kadar otomobıle de ver verıld'ğı soylenmektedır Ancak bu husus. alâkadarlarca ne tevsık ne de tekzıp edilmektedır K^akçıları müdafaa Bu defa otomo Bir lise talebesi 2 kadın öğretmeni dövdn Amerihada serveti olanlarl Avrupadan donen Kasun Gülek, bir kısım Turk vatan daşlarının Amerikada paraları bulunduüuna daıf so\lentıle r j • "r (\i\ "r ' 1 Samsun 29 (Telefonla) Samsun 19 Mayıs Lısesı Edebıyat Kolu beşıncı sınıf talebesınden Mehmed ısmınde bir oğrencı bıyolojı dersınde ogretmen Ferıhan Akıncı ıle not meselesı yuzunden munakaşaya tutuşmus. ve ıddıaya gore oğretmen talebeye ağır hakarette bulunmuştur Bunu hazmedemıyen Mehmed de dersten çıktıktan sonra muavın odası onunde Fenhan Akmcıyı do^erek ba\ ıltmıştır. Vak'ayı goren kımva oğretmenı Ulket Atlı kavgaya raânı olmak ıstemışse de Mehmed ona da bir kaç tokat atarak meektebden kacmıştır Hastaneje kaldırdan oğretmene doktor rapor vermemıştır Nese sineması sahibitıin g^yHmenkulüne ihtiysttî haciz tedbiri koıtnidu Hakkı Gündüzün altı yüz metrekarelik arsasını satmak için bir arkadaşma vekâletname vermesi iızerine Savcılık faaliyete geçti «Kuçukvalı» facıası etraiındakı hazırlık tahkıkatına, Kartal Savcıhğı tarafından devam edılmıştır Savcı ılk tahkıkatı açabılmek ıçın, bıhrkışı raporuna ıntızar etmektedır Dığer taraftan hâlen Cezae\ınde tutuklu bulunan «Neşe» sineması sahıbı Hakkı Gundıız kendısıne aıd Denızcıhk Bankası tersanelerinde ınşa edılen gemılerın makıne ınşaatı kontrollermde bulunmak uzere Ital\a\a gonderılen ve kendılenne ayda 330 bın lıret odenen Suavı İyıce Tramvay, Otobus ve Tünelın zamlı tarıfesı de ve Gafurı Ertasm kontrolu ıle alâbugun tatbık edılıyor, dun İ E.T.T memurları kadar olduk'arı ınşaat \e mukavele sona ermesme rağmen hâlâ geri çabirıncı mevkılerdekı bütün mmderleri topladılar Tahkikat son derece £İ7İi gırılmamıslardır ve aralıksız bir sekiîde Inşa edılen makınelerın teslımi içi Sümerbank p«muk ıphgı fıallarma lıradpr 4C 50 lıraja Izmırın 30 nolu > ürütülüyor tamamlanmış ve Salıpazarı Gumru>enıden zam \apmıştıı ıplığı 11 hradan 12 bıaya çıkarılmış ğune gelmıştır Bu me\anda Bakıı\oy fabrıkası tır Buyuk dovız kaçakçıhğı ıle ügılı Kontrol ıle gorevlı kımselenn hempmullerınden 20 no'u dokuma pa Bugun zamlı târife yururluğe ginyor tahkikat, kambıvo rruduru Se'cuk Egemen tarafmdan son derece gızlı ketının fıatı 45 lnadan 47 59 lıra 30 Tramvaj. otobus ve tunelde >enı nuz vurda donmemış olmalan hayve pralık=i7 bır sekılde \ur\ıtulmek nolu bobm ıplı't 12 Iıadanjl3 1 r?\a ucret târıf"lermın tatbıkme bu sa retle karşı'anmıştır Eretlı mamulu 24 nolu ıphk 47 50 lı bahtan ıtıbaren başlanacaktır tedn M~latya BıUndıeı gıbı \enı târıfe\e sore Tahkıkatı \apanlar netıce\e bır radan 49 50 1 ra\ a Adana Eızıncan rramulu 20 nolu ıplıkler 44 Arkası Sa 5 Su 6 da Pamuk ipliği fiatlarına zam lşleri bittiği halde yurda dönmediler Denircil'k Bankasmın ttaivada bulunan ve her av 330 bin liret alan 2 kontrolörü, geri cağırılmadılar k a n e v v e l ll!asrna \u calismaktadırlar Kacakç 1 rın, cut dehllerle ve hazırHnan kararna. melerle adalete verılmelerı muhtemeldır Tahkikat sırasmda, h^chses'e bazı kım«elerın adları karı«tıemdan Arkası Sa 5 Su 7 de k , n n geceh 600 metre karelık yerı satmak ıçin akrabalarmdan birıne vekâletname vermıştır Bunu haber alan kazazedejerden bazıları, dun sabah Kartal Savcılığına başvurarak, devır mua| melesının durdurulmasını ıstemış i lerdır Savcılık, ılerıde maddî tazmmat karşılığı olarak ve \ânslerın haklarının zaıl olmaması endışesıle durumu tereke hâkımıne bıldırmış hâkım de ga\ rımenkule ıhtıvati hacız tedbırı ko\muştur Kasun Gulek Yıkılmasına karar verılen facianın me\dana geldığı smemanın buC H P Genel Sekreten Kasım Gu lunduğu hlok dun akşam tamamen lek dun saat 11 30 da C H P ıl mer yıkılmıs ve enkazm hasına bir no kezmde bir basın toplantısı yaparak betci ]andarma dıkılmıstır Avrupa Konseyı çalısmalar» hakkında ızahat vermıs ve umumi mesele. lere temas etmıştır Gulek gecen yaz Avrupa Konseyı toplantılaı ından donuşte bir kısım Arkaiı Sa 5 Su, 8 de | Sahte vâız, imam1 | lık görevine | | devam ediyor! ( Ş = ğ ğ ş ğ i â i 3 s ş sj ğ H ş Konva 29 (Telefonla) §j Şehrımız Muftulüğunun mu J hur ve ımzasmı taklıd ve tah = nfle kendı adına sahte vâız g lık dıploması tanzım ederek §} vâızlık yaparken yakalandığı s nı \ e adalete verıldığını bıl = dırdışımız Beîedıve gasılha s nesı ımamı Rıza Korkrmz nak | kında âmme dâvası acümıştır g C Savcılığı, bugun Rıza g Korkmaz ıcın Emnıyet raponın ğ dakı «vakalanarak» tâbırınin s tevkıf demek olmadığmı ve | suç'unun tevkıf edılmedığını ş bıldırmıstır s nekf konuşuldu? Turgudlu D. P. ocak kongresinde bir kadınlar için yeni bir sokak açılmasını Diğer bir delege de tzmırden «130 kilo tındeki» D P. lılerle birlıkte geldığini delege istedi. sıklesöyledi D P ocağı namına ahnan Sebılurreşat Dergısı ıçm verılen 750 kuruşa ıtıraz etınış, dergmın kıme aanışarak alırdığım ve ocağa aıd rsd Arkası S a 5, S u . l d e Cumhuriyet Gaxetesi Y axi lşleri M İzm'f füciası ile üîüi 4 m<lv>n!nk Turgudlu 29 (Telefonla) Buaun yapıkn Albavrak semtı D P ocak kongre=ı hararetlı olmuş ve 280 de! eee toplantıya ıştırak etmıştır Kongrede voklama yapıldıktan sonra bır hâdıse olmuş, Ahmet Erkan adındakı bır dele=e ve arkad şlan ocak başkanı ıle/ araları açık bulunauğunu ılerı sürerek ısımlerınin okunmamasma ıtıraz etmısler ve bağırmağa baslamışlardır Bu aıada Beledne Reısı aray* eırmı^ delegelerı sukunete davet etmıştır Konu=masın<» de\am eden = = = = Rıza Korkmaz hâlen gasıl ^ Ahme* ıse 1957 secımlermde ocak s h3ne ımamlığı gorevme devam ş başkam Cafer Alpın Hur P ye M etmektedır = yardırr ett °ını ıddıa etmı^tır Deıeaelercen Sev ket Y'maz dio udurluğune Istonbul 21 ocak 1959 tarıh ve 12390 sayılı gazetenızm 1 ıncı sahıfe>:ının 8 mcı sutununda «Oğretmen beklnen okullar» baslığı altındskı vazınızın hakıkate avkırı olduğu gorulmuştur 1 Turgutlunun Ahmetlı rı^hiyesındekı okul 5 ogretmenle zamanında açılmış olup tedrısata devam etmekte olduğu, 2 A\şar koyü oğretmenmm istifa dılekçen muameledp^ır Avnldığında verıne tayın vapılecaktır. Basın kanunu gereğınce ılk çıkacak nushada a>nı sutunda tekzıbırl rıca ederım. Mani'»' Valısi Enver Saatçıgıl tazminat dâvası Hayıriioglunun gazeteler w Şııbat sonuna kadar 5 milyonluk ikinci birdâ\amn acıiacağı söylenivor aleyhine açtıgı dâva D.P. Genel Idare Kurulu 6 saa! toplaıHı Ankara 29 (Cumhurıyet Teleks) D P Genel Idare Kurulu bugun sabahleyın saat 11 den 13 e, oğleden sonra 17 den 21 e kadar Basbakanhkta 2 toplantı vapmıştır. Altı saat suıen bu toplantıda partı ıçı meseleler goruşulmuş kararlar ahnmi'tır ÇEK MESELESI Vatan Cephesı Adnan Menderes ocağınm kuruluşu ıle ılgüı çek meselesı gunün konusu olmakta devam etmektedır Bu hâdısede rol oynajan Hasan Erım, Kemal Avçunun dunku gazetelerde çıkan beyanatını kabul etmemış ve kendısıne 75 bın lırahk çek \erıldığı hususunda ısrarla durmuştur Re=ımde Hasan Erıra (solda) arkadasımızla konuşurken gorulmektedır. (Yazısı 5. sahüemudedu). İzmıt Ağırceza Mahkemesi de yazılarda suç Geçen sene Izmıt korfezmde fırtınava kapılarak batan ve vıızlerce unsuru bulunmadığına karar verdi ve dosyayı kışının olumune sebeb ol n «UsIstanbula ıade etti 9J5 LIKA\1 GOTtFRURKEN Mehmet Re<=ıt Avşar ve G.lıp kurlar» vapuru fâcıası ıle ı'ajlı o'aadlarında ıkı vankesıcı, dun Çsrşıkaoıdar Emınonu ıstıka rak felâketzec'elerden 100 kısı nametme gıtmekte olan btledıve oto bu>=u volcularınrl n bir kadının, mına a' ukat Dr Suat Tahain l u r k Izmıt 29 (TeefonlO Kuı an: { I4 erı Reı,ı E\ ub S brı Havırlıoğu ıçınde 935 lıra buıunan cantasinı çal p kacpılarken 2 ncı SUHP 3 un dun Deni7cı/'k B nknsı \e Lımdn Kprımın Tuitsce h^rfleı'e vaz'tem | gdzetemız ve dıger Istanbul gazeteca Kısım memurlar' taıafından =uç ustu yakalanmıslardır Yukarıdakı ıdaresı erkânı tle\bıne İstanbu! \arssi h k'^ınr'akı be\aratı u z e ı n e l ' e ı ı ale^hıne dâ\a açmı^tı Ist nbu! ıkı yaîikesıcı goruluyor. Arkası Sa. 5, Su. 2 de hakkında nejııjât japılan Dıyanet [ Arkası Sa. 5, Su 2 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog