Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Y 1 Nf ŞİIRLEE 1959 131 şpirin hiçbir yerde çıkmamış yüz elüye yakın şiirini bir araya getiren bu kitabta günümüz tanınmış ve sevilmiş sairiprinin son eserlerini bulacaksınız. Vaıhk Yayınları, fiatı 2 lira CumhurİYet KURUCUSU: T U N U S NADİ Rüzğârlı Bayır (İkinci baskı) 34oncü jrıl Sayı 12.372 felgrai ve raektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu İstanbul No: 246 Telefonlar: l u m î SantraJ Numarası: 2 24298. Yazı İşleri. 224299. Matbaa: 224290 Cumartesi 3 Ocak 1 9 5 9 Err.ily Bronte'nin, israrla aranmakta )lan bu güzel eserinin. Naciye Öncül tarafırdan yapılan tercümesinin ikinci baskısı çıkmıştır. İstanbul Devlet Kitablan Müdürlüğü ile bütün kitabçılarda 450 kuruş fiatla satılmaktadır. Kocaeli Demokrat Kıbrıs için yeni bir Parti teşkilâtında plân hazırlanıyor ihtilâf genişliyor taraf t a r l a r i İse ÖHllemeğe çallŞiyorlar Sehrimize dönen Yunan B. EIçisi "Ynaanis tan Enosis'ten vazgeçti miî« r'Z Bugün , ^sualine cevab vermijerek dedi ki: «Hiye beni yalan söyleaeğe mecbnr ediyorsunnz?» Ankara 2 'CumhuriyetTeleks> İzmite gelecök olan Sadeddin Yalımı, parlak bir şekilde karşılamak için hazırlıklar yapıldı, Tüzün taraftarlan, Yalımcılarm karşısında mahkemeye başvurdular. İzmit 2 (Hususu D.P. içinde patlak veren ihtilâftan sonra, Kocaelililer bir genel seçim arifesi heyecanı yaşamaktadırlar. Sadeddin Y«:lımın taraftarlan daha fazla D.P. linin istifasını temine çahşırlarken, Ceraal Tüzünün taraft«rları ise, istifalan durdurmaya ve Sadeddin Yalımın İEtifasındSn dolayı Genel Başksn Adnan Menderese memnuniyet telgraflan çektirmeye gayret etmektedirler. Nitekim bugün. ayrı gnyelerle İz A r k a s ı Sa. 5, S ü . l d e Yahmcılar istifalan arttırmağa. Tiizün ithamları Ankara siyasî çevrelerinde dolaşan söylentilere göre, Türk Yunan görüşmeleri, Kıbrısın «Müstakil bir Cumhuriyet» olması ile alâkalı Y e m taluMatIa A t I n a d a n Hizipçiliği önlemek için tedbirler D. P. Mcciis Grupu Yönetim Kurıthi. bu maksatla teşkilâtla temaslarda hıılunmak üzere bir geziye çıkıyor Ankara 2, (CumhuriyetTelekst D.P. Meclis grupu yönetim kurulu 4 ocak 1959 tarihinden itibaren heyet halinde parti teşkilâtile temaslarda bulunmak üzere bir gezi programın» başlıyacaktır. Yönetim kurulu başkanı Atif Bender derlioğlu riyasetindeki heyetin, ayın dördünde ilk uğrak yeri Bursa olacak, müteakıben Batı Anadolu baş Üstteki resimde D.P. bayrağını teslim eimek üzere İzmite gelen bir heyet Yalımcıların karargâhı önünde. alttakinde ise Süreyya tan başa katedilecektir. Bu arada Sofuoğlunu karşılıyan Akmeşeliler gorülüyor Kocaeli D.P. teşkilâtı ile yapılacak temaslar önemli bir özellik taşımak tadır. Heyet, tahmin olunduğuna göre, teşkilâtta parti aleyhine işliyen hizipleşmeleri önleyecek, hizipleri uz laştıracak ve bunun yanında parti teşkilâtının dileklerini tespit edecek ür. Kıbrıs meselesi üzerinde on gündür devam eden ve Yılbaşı dolajiJpite ke silen TürkYunan ihzarî görüşmeleri, Yunanistanın Ankara Büyük EIçisi Pesmezoğlur.un dönüşüyle tek rar başlayacaktır. Hükumetinden direktif alan Pesmezoğlu» muhtemelen yarırı Ankaraya riönecektir. Dış İşleri Bakanlışı çevreleri. he. nüz hiç bir açiktamarîa bulunmamak la beraber. siya.u çevrelerde Kıbrıs meselesinrieki son inkişaflar hakkın. da bazı söylentiler vardır. Buna göre. Türk.Yıınan görüşmeleıi Kıbrıs için yeni bir plân tesbiti meselesi üzerinde cereyan etrrektedir ve bu plân Kıbrısın müstakil bir cumhuri yet olmasıdır. Ancak bu müstakil cumhuriyette Kıbrıs Türklerinin hak larmın nasıl korunacağı, Atinadan gelen haberlerde bildirildiği gibi Türklerle, Rumlar aynı belediyelere sahip mi olacağı. yahut Cumhui'baş kanının Rumlardan. Başbakanın Türk lerden seçilip seeilmiyeceğine dair henüz kesin bir bilgi yoktuı. Diğer taraftan gene siyasi çevrelerde dolaşan söylentiler şövledir ki, TürkYunan görüşmeleri nıüsbet ne tice yerdiği yHni iki hükumet prensiplerde anlsçtıkları takdirde Türki. ye İngiltere ve Yunanistan aıasında bir üçlü konferansa gidilecek ve bu konferansia Kıbrısa verilecpk ye nl ststüko ve ondan evvel kabul edi f leeek intikal devresine aid Ingiliz plânı görüsülecektir. Yunan B. Elcisi dönriü , OTIIIIHIÜIIUililiı | Meclisin tatili sona eriyor i Pazartesi sriinkü toplait ğ | tınm gündeminde 21 ka I g noıı tasansı ve teklifi var m Ankara 2, (CumhuriyetTeleks) . B.M.M. nin Yılbaçı tâtıli pazar ak.. şamı bitecek ve Mecliı pazartesi gü nü toplanacakhr. Toplantı ftundemind« 21 kanun tasarı ve teklifi yer alnuştır. Bunlar arasında, müzakereleri bir kaç oturunıdur devam eden adlî teb ligat kanun tasansı. bazı hususi aî teklifleri, ölüm oezalarına aid komis yon mazbataları, üniversite rektörle. rine hususî makam arabası alınması hakkında tasarı, emniyet personelinin terfileri ile ilgili teklifler bulun maktadır. Ankara 2 (CumhuriyetTeleks) B.M.M. nin ambarlarını soymaya te. şebbüs eden 4 kisilik bir hırsz çetesi yakalanarak tevkif edilmiştir. Yılm birinci gününün resml tâtil olmasmdan istifadeye çalışan Mujta fe, Mehmet. Râsim ve Orhan isımlerinde 4 kafaHar, saat 18 de B.M.M. nin arkasınrla bulunan malzeme ambarlarına girerek bir takım eşyayı ^almaya teşebbiis etmişlerdir. D Brâda ambgıların yakınından |eçenler durumu polise bilHirmişltr ve hırsızlar i< üstünde. yakalsnmışlar dır. 4 kafadar adalete teslim edilmif tir. Dış İşleri Bakanı Fatin Riiş tii Zorlu, Ankarada yılbaşı gecesi eğlenenleri seyrederken n birkaç gün ieerisinde ikinci Atina'yı ziyaret eden Yunanistanın Ankara Büyük EÎçisi Pesmazdün gece uçakla İstanbula dönmüştür. HükÛTietinden aldığı yeni talimatla a vdet eden Büyük Elçi Pesmazoğlu'yu Yeşilköyde Dış İşleri Bakanı ?dına Süreyva En?in karşı Fisenhovver Basın suclarının affı Rhee€»!iyor isteyenlfifİtt gayretleri Başkan. Güney Kore Cıınıhurbaşkamna gönderdiği bir mektupta, son kanıııııın insan lıakları ve basın Iıürriyotini telıdifl ettiğini bildirmis Wa.hington 2 (a.a.) Başkan Eİsenhower'in geçen h'fta, Güney Kore Cumhurbaşkanı Syngman Rheeye şahsî bir mektub gönderdiği bugün açıklanmıştır.. Resmi şahsiyctler mektubun muhteviyatını açıklamaktan kdçınm' ktadular. Seul'deki >iyasî çahsiyetleri kaynak ol?ıak gcsteren bir habere göre. Eisenhowe;' bu mektubunda, polise ve savcıla'a yıkıcı f.aliyetleri ve fikirleri bastırmak için geniş yeîkiler veren Korenin yeni güvenlik kanunu mevzuunda endişelerini ifade etmiştir. Bu kanunu tenkid edenler, bunun Korede insan haklarım ve basın hürriyetini tehdid ettiğini ileri sürmekte. Koıeli resm; şahsiyetler i.e b'J iddiaları yalnlampktacîırîar. Be>H: Sarayın basın sözeüsü Hagerty, bu mektubun ypyınl?nm?k üzere ba^ım verilmiyeceğini söylemiştir. Hariciye Vekâleti memurl rı ise. mek'nb hakkında tam bir sükut muhafaza etmektedirler. Ankara 2 (T.RA.ı Güney Koıe Hariciye Vekili Kim Çsnyun bu ay içinde dört günlük bir ziyarette oıılunmak üzere Türkiyeye gelecektir. Diğer taraft n. gene Güney Kore Cumhurbaşkanı Syngman Rhee de yakın bir tarihte Ankarayı ziyaret edecek tir. Parti yüksek kademelerinin de destekledikleri bir gerekçenın mün?kaşa mîpvzuu olacağı anlaşıhyor Ankara. 2 (CumhuriyetTeleks> Mahkuın gazetcciîerin affı teklifi bir saıaftan D.P. milletvekilleri aıasın. da taraflar kazanırken. aleyhinde olanlar bu cereyanı önlerrek için gayret sarfetmekte ve gayıetlerini hukukî olduğunu idciia ettil:leri blr r ikre istinad ettirmeğe çalışmaktadn lar. Parti yüksek kademelerir.rle de h." kim olduğu söylenen bu fiUre göre. • basın surlârınm sahsı dâva yoluy' îakip edilmesi do'ayısile, çıkarılacak âf çahsi hakları zedeleyici bir karar olacaktır. zira bas'n dâvgsı ncşren hakarete uğrayanm şahsî muvafakatile açılır. denilmektedir ki: • Eğpr maşdur, hakaıet edcni affet miş ols^ydı mııvafakat vermez. yahut muvsfakat'nı geri alırdı, geri a '•nmadıpına göe i«e çıkacpk kanun msğrlurur. hakkına rrüdahale olacak tır.> Af alcyhtpr'arı tarsf'ndan hukukî ve kuvv"tli kcbul edilen böyle bir aerckçenin sadece D.P. çevrelerinde d?Jil. hvıkukçular arasında da mün=< kaşa mevzuu olacağı tahmin edilme'< tedir. Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Gaziantebde bir öpücük 10.855 lira! Gaziantep, 2 (Telefonla) Şehrimiz pavyonlarından Zümriit'de yılbaşı gecesi çok enteresan bir arttırma olmuştur. Paviyonun en güzel kızlarmdan T. ismindeki bir artistin öpücüğü arttırmağa çıkarılmış., yarım saat kadar devam eden arttırmada 10855 lira gibi bir meblâğa yükselmiştir. Netieede 5 lira daha artt'ran Mehdi isrrindeki bir Gaziantepli utanarak artistin yanaklanndan öpmüştür. Arttırma neticesinde elde edilen 10 835 liraüan ancak pavyon sahibine 2000 küsur lira kalmıştır. Yılbaşı gecesi olan bu hâdise şehrimizde veni yılda günün mevzuu olmuştur. Bütçe Komisyo mnda İç işleri Bakanına sorulan sualler C.H.P. milletvekillerinin, 6 7 Eylul, Ankarada patlıyan bomba, Zile hâdiseleri, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun tatbiki ile alâkalı suallerını Namık Gedık bugün cevablan dıracak. Dengin, Muammer Akpınar, Rifat Bakanı Dr. Namık Gedikten muhGürsoy. Rıza Tekeli, Said Erdinç. telif sorular sormuşlardır. Sivas milletvekili Turhan FeyziSırrı Atalay, İlyas Seçkin, Mehmed Ali Arıkan. Vahab Dizdaroğlu. Se oğlu, Anayasanın 24 üncü maddelim Soley, Raui Baymdır, İç İşleri i Arkanı Sa 5 Sü, 3 te Ankara, 2 (Telefonla) Bu sabah toplanan B. M. Meclisi Bütçe Komisyonunda İç İşleri Bakanhğı bütçesinin müzakeresine başlanmış ve C.H.P. milletvekilleri evvelâ ilgili Bakandan sual sorulmasını, Ba kanın bu sualleri cevablandırma sından sonra umumi müzakerelere geçilmesini taleb etmişleıdir. Bu ta leb kabul edilmiş ve C.H.P. milletvekillerinden Turhan Feyzioğlu, Halim Ateşalp, Emin Soysal, Receb Üni?ersite üyelermin Poîatkan Banka Umum öğretim Müdürlerile görüştü ödenekleri Asistanların, Doçentlcrin, Profesör ve Ord. Profesörlerin ödeneklerinin arttırılması için hazıriık yapılıyor Kıışehir 2 ıTelefonla» Fırıncı. lar yeni yıla rekabetle başlamışlardır. İlk satıçı.'sekiş ekmek alana bir ekrrek de cabadan veren fabrika fl rınına karsı. diğer fırıncılsr 40 kuruş hık ekmeği 35 kurusa satacağını opar lörle ilân etmişl^rHir. Hoparlörlerin bütün şehre ucuz ek rn"k hpbeıini yayması, halkm fırınlara hücumuna sebebiyet veriş, bu sefer halk ihtiyacmdan faz ısmı alarak.hiç bir fırında ekmek j.rakmamıştır. K;rşeMrde fırıneılar arasında rekabet Şehrimizde dün yapılan toplantıda, bazı malî müesseseler hakkındaki şikâyetler de ele alındı isnadını reddediyorlar Zonguldakta bazı D. P. lilerin sözlerini protesto için miting yapılması istendi; bir sendika lideri «Bu gibi sesler bizi susturamıyacak ve her zaman grevi istiyeceğiz» diyor Evvelki gün Zonguldakta bir D P. kongresinde partililerin. «Sendi kiKCilar D. P. yi kösteklemek istemektedirler, onların bu hareketi ise komünistlikten başka bir şey değildir» dtmeleri ve bu sözlerin milletvekillerinden biri tarafından tasvig edilmsei işçiler ve sendikacıî.ır arasında derin bir teessür ha VESI yaratmıştır. guldakta siyauî bir parti toplfntısınöa, demokrat idarelerde normal haklardan sayılan, grev hürriyetini taleb edenlere komünist damgasının vnırulduğunu büyük bir tees sürle öğrenmiş bulunyorz. Memleketimizde mevcut sivasî partilerin programlannda grev hakkınm tanmmasına dtir ssrahat vsrdır. Türk Arkası Sa 5. Sü. 4 te Ankara 2 (Telefonlai Üniversite öğretim üyelerine verilmekte olan ödeneklerin arttırılması ile ilgili çalışmalarda buunulduğu öğrenilmiştir. Bildirildiğine göre, üniversitede gö revli asistanlar 300, doktor asistanlar 400. doçentler 600. profesörler 800 ve ordinaryüs profesörler de 1000 lira aylck ödenek alacaklardır. Çalışmalar sonunda hazırlanacak kanun tasarısımn B.M.M. sine sevk Londra 2 (R.) Moskova rad edilmesi beklenmektedir. yosunun bu gece iç haberler servisinde bildirdiğine göre Rus ilim adamları bugün Ay'a bir roket fırlatmışlardır. Radyonun belirttiğine nazaran bu roketin pazar akşamma doğru Ay'a varması beklenmektedir. Rusiar Ay'a bir rokot yolladılar Maliye Bakanı Hasan Polatkanın daveti üzerine dün kırk kadar Banka Umum Müdürü ve mesulü, Merkoz Bank^sının İstanbul Subesinde toplanmıştır. Toplantıda dış ticaret rejimile ilgili meseleler. kota durumları, sanayicilerin kredi vaziyeti gözden geçirilmiş. ihracatın inkişafı imkânkrı îetkik edilmiştir. Öğrendiğimize şöre Polatkanın ban ka umum müdürlerini toplantıya ç?2irmasının asıl ?ebebi. bazı m. li wü»s=esel»r hakkında vuku bulduğu Pylenen sikâye'lerdir. Habçr verildiğine göre bazı nıali müesseseler ithalat için açılan akreditifleri iki kıqmdi ve ayrı ayrı mütalea edcrek. finanse ettikleri kısımdpn kanuni faiz ve komisyonu alm'aktadırlar. Fakat müşterinin "atırdığı peşin kısım h=kkında alınacak faiz ve komisyon bahsinde kanunda hiç bir tehdid konmamış olmasmdan faydalanar*k kendilerine yük5ek denecek nisbetlerde kâr âyırmaktadırlar. Polatkan dıuumun önüne gc«;ilm=sini istemiş ve bank"ların buııd^n böyle yeknsyak harckct rinı'"'''~:n. daha münasib olaca|ım belirtnıiştir İstanbuldaki sendikalar yüz binlerce Türk işcisi ve sendikacısını ilgilendiren bu ihtimaller karşısında harekete gecmiş bulunmaktf dırlar. Türkiye Petrol İşçileri sendikası idare heyeti Türkiş'e dün aşa ğıdaki telşrafı çekmiştir: « Zon Sis yüzünden vapur ve uçak seferleri aksadı Dün ofleye kad?r İstanbşıî ile Ankara arasında 6 uçak seferi yapıîamadı nca İstanbuldan bu şehre de uçak seferi yapılamamıştır. Ote yandan dün sabah limanı kanlıya'n* kesif sis yüzünden, KöpriiHsn 7.20 ve 8.50 dc Harnm S?la*', 7.40 da dp Halice yapılması T'edcn seferler yapılsmamiîtır. ra Hopa sür'at postasım yapaL^k olan «Tr?bzon> vapum 2 Soat ^eç haıeket etmiştir. fından Vatan caddesinde inşa ettirilecek olan 10 bin kişilik öğrenci <:jtesinin niivesini teşkil eden 50C yataklı öğrenci yurdunun temeli. d . n s a a t n de törenle atılmıştır Ilk lıarcı. Cumburbaşkanı Cdâl Bavar ile Pı^bakfn Adnan Mon deresvn koyduklan yurdun temel a t n ı a törrninrlc İmar Pakanı millH vek.lleri. Vali. Belcrîive Reisi, B i r i n c i Ordu müfettişi ve kalabalık bir vatandaş topluluCu hazır bulunmustur Resimde, Basbakan, temele h a r ç koyarken görülmektedir. Temel Atma Töreni Türkiye Kızılay Cemiyeti tara Sivns 2 (Telefonla) Şehrimizdeki i kasaplar üç günden beri grev halindedir. Hiç bir kasap et satmamakta, Memleketin çeşitli bölgelerini j boş vitrinlid^ikkânlar kapalı durmak kaplayan sis sebebüe dün bazt iç j tadır. Aralarında söz birliği eden î kasaplar fiatlarm yükseltilmesini ta uçak seferleri yapılamamıştır. Arkarayı k?phyan sis sebebile I lep etmektedirler. ' Hâlen 5 lira olan koyun etinin fi Hün öeleye kadar İstanbu! ile An lira. 4 lira olan sıâır etinin de 5 ;<ara arasında 6 uçak seferi yapılalira olmasını ist?m.ektçdirler. Bu 1 j istekleri ycrine srtirilnıpdiâi tskrlir. namıstır. Sis hşfiflediğind* !! cğleyajBlırııştır. d€ kafiaphıı' et ^atmam^ga kaıax ver ^erı sonrpkj seferlpr mislerdir. Balıkesirdekf sis yüzünden dtin ay Sivasfa kasablar grev yapıyorlar 13S3| YENİ YIL,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog