Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

YERYÜZÜNDEKİ ÜZÜ DİNLERİN TARİHÎ Ömer Rıza Doğrul İptıdaî dmlerden başhyarak Islamıvete kadar dunyamn her tarafında be lıren dmlerle, bu dınlerı büdıren Pevganberlen tamtan tam bır dmler tanhıdif Fıatı 600 Kuruştur INKILÂP KITABEVI u m hur i yet Bl»Gü JV NAO! Telgraf ve mektııb adresı Cumhuriyet tstanbul Posta Kutustı Istanbtü No 248 Telrfonlar Umunü Santra] Numaran 224298, Yazı Işlerı 224299 Matbaa 224290 Kpı\Pn l,p VQ Of'flk Basşoz B a ^ ı a n Att'lâ IIhdn Sttkı Yırcdh M S ^ııso^ Ka'ıs Aca ı Fpthı Nici Acfncn Ufu'< Cela> VarcUj I C Ege Prof G Redîoıd Tarık Dınsun K ] P Sar tre E&ıet Urem Ozdemıı Nutku Sa^ıh Şendıl Ozdetn ı Ince Pamıı Celal Çumrah Hj!'tTan\e f ı barru Akalın, gıbı daİM bırçok ıni7,'t?t \ er a'mijiıı dost d°ıg>«ının ıijvmiitır Şui>at Bu savıs» I savısında hfi «avfa 1 î Lıra 1959 P.K. 133ANKARA Tramvaya, otobüse ve tiinele yapılan zamlar yarın tatbik ediliyor Tramvaylarda 30, tünelde 25 kuruş ödenecek. Otobüslerde ise birinci, ikincî ntmtaka 50, dokuzuncu, onuncu mıntaka da 120 kuruşa yükseltildi Grevle ilgili teklif Müşterek bir D.P. CHP komisyonMnun karalması isttndi | Bir D P. mehusu Butte | IKomisvonunda bu leklifi i İ ilerı surdu: muhalefe) § ğişsizliğın yurd olçusunde § 1 yavıldığını soyluyor 1 Ajıkaıa, 28 (CumhunvetTeleks) Bugun BuU,e Komısyonunda, j j Ulaştırma Bakanlıgı butçesının tnu zakeıesınin tamamlanmasından son ra. Ça.ışma Bakanhgı butçesıtıın muzakeresıne geçılınıştır Bu butçe ıızennde soz alan Adana Mılleıvekılı ( C H P ı Suphı Bavkam goruşulen butç«ım rrulyonlarca vatan | da^m ha\atını yakından ılgılendırJ dığını ışçı saglıgının ıhmal edıldıg *ıı ha«tahane verıne ışhanı apar t rncrı v=ptırildıgını verem romatızma ve bronşıt hastalıkîarının meslek hastalıklarmdan sayılmasını ' taleb etmıs \e bu arada ıssızlıgını Arkat% Sa 5 Su 5 te Sular altında hulıuıan l'arsus Mersın ŞOBCSMMİC nakbvat artıyor mu? Vrtışın Mizde 50 100 arasinda olacağına dair Ankarada sovlentiler dolaşıyor Ankara 28 »CumhurryetTeleks) Memur v« emekh maeşlarına bır marttan ıtıbaren yapılacak yuzde 100 larnma paralel olarak mılletvekılleu mflaş veya yolluklarma da ram va pılacagı hakkındakı sovlentıler artmıştır Arttırmanın yuzde 50100 arasında olacağı sovlenmektedar Ancsk yapugımız soruşturmeda henuz bovle bır teşebbusun cıddî olarak ele «lınmadıgı da anlaşılnu$tır Bugun C H P de yapılan basın toplantısınde bu konuyla ılgrlı olardk bır gazetecının sorduğu «Boyıe bır zammı C H P nasıl karşılayacaktır'» soıusu C H P Meclıs grupu başken vekıh Nuvid Yetkın tarafandan cevablaadrrrimıştıı Yetkın C H P evveJcce bu: prenaıp k m m ahnı$tır Milletvekıllerı maa$iarının bırıncı derecede devlet merouru msaşını geçmemesı gerekmektedır» demışttr «Mıtletvekıllerı «kıntıda degll mıdır'v şekhnde sorulen *uale Kemal Satır, «Bız «kıntıyı muştere . k*>n çekmek kararın«Jayız • şeklınde } revah vermıştrr Nebus maaşlan IE T T Idaresının v enı tarılesı tasdık edılmıstır varmdan ıtıbaren " • 25 zamlı o< Tr«un\ a\ ve Tunelde mevkı faı larak hazırlanan tarıfeleı Nafıa kı tamamen katdırıtmıştır Buna Bakanlıgı taıafından % 80 nıs gore tramvavlarda ucret 30 Tııbetıne ındırılmek suıetıle tasdık nelde 2." kuruştur Tramva\ laı olunmuş durum dun Istanbul da erleı ve talebeleı İS tunelde Beledıye Reıslıgıne teblıg edıl 10 kutuşluk bıletle seyahst edemıştıı ceklerdır Cum» sabahından ıt'baıen oto Otobusleıde \enı 7amlı taııfe bus Tunel ve traımajlarda tat şovledır Bunncı ıkıncı mıntaka bıka başlanacak olan venı taııfe 50 uçun<"u dorduncıı mıntaka 70 Nafıa Bakanhğı tarafmdan şo>ie Fırtına ve su baskınlan yurdda hasar yaptı Tarsus ve Mersinde birçok mahalleler sular altında kakk. 2 fabrika hâle geldi, 27 evi sular götürdü, Çukurova fabrikasında fi milvonluk zarar var, 3 bin işçi açıkta kaldı Marmarada dün meçhul bir gemi battı Tarsus, 28 (Telefoıla1 Bırkaş I frundur saganak h?lmde vagan vağj murlar ıkı gundcnben daha da şıdI detienrnış. Tarsusda Dorten nehri ' \ e Kanai sutfrı Mersırid» Möftu ! çavı Sıhfkede Goksu. yatagtndan taşarak bol»emızde buvuk ha«a»lar yapmıştır Bır çok lımon portakal ve s"b7* b?hçel^rı harab oliîuştur. 50 bınden fazla portakal »gac! zarara ugramış «bze bahcelennde domates fıdelerı mahvolmuştur Tarsu^ta Çukurova Fabrtkası sel ıstıtâsından 56 mı'von hrs 7»rara u?ramı« ve fabrık» "î4 *v çalışamaı hâle aelmıstır Rovlel'kle 3 bıne vakin ı=çı acıkta k?'nvştir Dıgeı tdrartan R?»ITI Dokıır Fs'orıkasl Ha sulsr altmda kalmls v« f? = hvetını tatıl ejmıstır Şehnmız Incehert mana"«^!r<de ^ ev Çukurl=rda 151) fvı su aL'£> tasarruf tamimleri gönderildi Nevcud seryisler için 195^ yıiında yeni kadro ihdas edilmiyecek, atiinhallere de tayin yapünıyacak Ankara 28 (Cutnhurıvet Teleks) iktısadi ıstıkrar zi olarak hukumeî " ^ l»r« v* tktuadî Devlet Teşekkullerıaın b glı bulundtritları Bakanık lar da emırıerındekı mues^eselere ve şırketelere bıreı tasarruf tamımı gondermışlerdır Bılhassa memur ve ucretlı kadroları ıle ılgıh olan bu taumjmde lktısadî Devlet Teşekltııîlen ıle btmlara baglı olan şırketeraı npvet edeceklen hususlar ş«nardır" 1 1958 kadrosunda barem ıçı alar Aemurıvetlerm 1959 yılı kadrosu ıle baıem dışına çı4çaniması kabul edılmı>ecektır 2 Mevcud servısler ıçaı 1969 yılında vem kadra ıhdes edilmt l yeeektır I Arkası Sa 3 Su 3 te C.H.P. 11 komisyon kurdu 4 gıindur Inonn Bask«wttğtnda >apılan toplantılar sona «rdı T arsusun sularla ortııln bır mahallc sı illıllltlHIDI'MttlllHtH "H, Ankare 28 >Cumhurıy«tTeleks) C H P Partı Mecha ıle Meclıs Grupu temsılcılerı b» akşam C H. P merkezınde bır basın tplantısı yap mışlardır Kemal Satu Nuvıd Yetkjn Turan Guneş Orhen Ostrak ve Emın Paksutun katıldıği toplantıda evvela gazetecılere verılen bır deMıllî servetımızı yurd dışına kaçıranlardan evvelkı mecı muteakıb sorulan sualler cevablandırilmiftır C H P temsılcılerı gun yakalanan 9 kısınin bankalardakı nakdî Mecbs Grupunun teşrı! fealıyetm' Hava alanından haberservetlerı 10 milvon cıvannda hıziandıracak hazırhklar uzerınde Ciddî nıunakasalann cesizce kalkan ve Şarkove S°\ ın Ea^eıenız'n 22 ocak 19^9 = konuşmuşkr, «Teklıflerımızı ıktıdara te 'h vf l?"*"} ssvılı nushas' = reyan ettıgi ikifi askerî inen Hurkus ucağının kabul ettırırsek 7aman kazanılacakor koçtuunı l Avgun, dunku toplaatıda $ n n S '•utunıırdt* 'K Mıllî scıvetımızı muhtehf yollar çilarm bankalaıdakı kasalanle healt tarafından jırtık olanlasmalar mevzuıında Ettıremezsek ıktıdaar gebndığı ZBfosterirken doktor v « vete merın He>s > la vurt dışına kaçıra n 9 kışılık bu saplarma el konulmuş gavnmen1 ması suphe uvandırdı. Bir man bunlarm tahakkuku yoluna gıAmerika ile Turkiye, Panıkları P ulı bas'ifi <ie ^ yuk bır dovız kacakçı şebeKesırnn kultennı başka şahıslara devretmedılecektır Bu namus boıcumuzdur» t mahallinde kistan ve İran mtıtabakata habe>d= b''dı ılen doktorun g ele geçırılerek nezaret altına abn melen ıçin Tapu Sıcıl daırelerıne demışlerdır tetkıkler vapıvor fızık rarkfe orrptmenm n frar ğ varamadı, Menderes dıklarını bıldırrruştık talımat venlmıştır «Gerek eseruı kıymetı geıek s*ıesi7fa okutuçu v e okulda çıf. * Tahrana gıtti hn taksımı bakımından Meclıs GruŞarkov 2h (Jşın Ko^eogiu blldı^ , 5 ^ Kaçakçılaruı şenrımızdekı banka te "^ıetım ^ apıldıgı havad's M pu ıle Partının dıger organları eşıt Karaşı 28 (AP> B gdad Paku nvor) Ev\ elkı gun Sarkov cıval 3 ssa baz. oankeı, larda 10 mılvon lıraya vakjn nakdî h?kık?ta a^kır!d)r Cıhanbeylı S durumdadu» dıven temsılcıler «Bır Bakanlar konsevı bugujı halen Bag rına mecburı ınıs yooan Hurkus u y a n d l r m l ş b l h < , . servetlerı oldugu anlaşılmıştlr OrtaokuljnHa Fi>ık dersı asıl Ş dadda bulunan Nuklear Egıtım Mer Havc vollarma aıd «Per» ucağı ha s a r r a f y e a c e n t e e r l ş l e n n e g l t m e anaysa tadılı uçte ıkı ek=erıvet ıso^ıetmen taıCTfmdaT* v*»r]ld'gı s Tahkıkatı ıdare edenle» kaçakçıkezmı Tahrans nakletmegı kararlaş dısesı hâla e^rarını muhafaza et m ı ş l e r d ı r ter Bugun kabul edıbnıvebıbr Fagıbı fr9nsi7ca dersı de kendısı p tırmıştır Dovız kdçakcılıgı efainda yapıl I lara aıt butun yesaıkı dun ıncelemış I g kat yarın C H P ıktıdara eksenmektfdü CıSanbevlı Ortaokul Mu = vetle geldıgı takdırde bu tadıh muKonsej ın 3 gunluk toplantısı ^o \ Bİİmdıgı gıbı ucağı kullanan Faık, m a k t a o l a n t a h k l k a t > Kambıyo Mu ler ve çok muhım ıpuclar, ele ge| dur ve Fransızca ogret % = J d u r u S e l ç u k E p m e n halefetın de kendı havatıvetı bakımın nunda vaymlanan bır teblıgde 500 000 " " " ' Bu arada kaçakçıliK ' = arkadası Mahmud Karca " "' ' " g Malne raufet* çırmışlerdır menı Cela! Ozdı! ş dan destekhvecegı şuphesızdır » şekdolarlık yenı tesıse derhal başlanıla Ş rkov Emımet nezarethanesınde h ? l e n v e Emnıvet 2 nc, Sube rne hâdı«esınde ıştırâklerı oldugu tah Arkası Sa 5 Su 2 de = Imde sozlerne devam etmıslerdır Bacagı eçıklanmıştır E^kısı 19W de Bağ •nurlarıle bırlıkte vuıutmektedır mın edılen bazı kımseler vakalanab'ilunmaktadıı lar daoda açılmıştı sın konusunda ıse anavasa tadıl Arkası Sa 5 Su 1 de Dun de bıldırdıgımız gıbı kaçak Ulaştırma Bakanlısınm 3 kısıden edıimedıkçe bıı basın k^nununa olan Bakanlar konsev 1 bıthassa Irakın rrıHeşekkıl tetkık he\etı bug\ın vaU«kudaı da «Adnan Menderes oca , myet Muduı lugu tsrafundan tahkı ıttıfak tes^tılâtuıdan uzak duniMııhtı\ac belırtılmış belkı anavasa degışse de hak ve ımtıyazların Temmatı gı» nın açılmasrna mukabıl verüdıgı kat açılmıştır Emnıvet Mudurlugu nın te«ır ve netıcelennı gozden geçır pu"la Şarko\e gelmıştır Ogrendıvalnız tek.nık ıçuı bır basın kanununa ıhn\=c ha ıddıa eaılen ve karşılıgı olmıvan 75000 evvelkı gun bır basın îoplantıı ter mıştır Bakanlar konsevı Iıakı res gıniıze go^p hevet Arkası Sa 5, Sv 2 de bralık çek olavı üe jlg'lı ol,rak Em tıblı\erek ba?ı ıddıalarde bulunan men çıkarmak yolunda heıhangı OT me\ zularda tetkıklerde bulunacakHasan Erım ve çekın altında ımzası tesebbu^te bulunmamaj 1 tır Yanı uccgın nasıl mış vaptığı, gorunen Nıhad Boşkurtu Emnrvete t tl rmıştır Bakanlar konsev, aynı za uzıın mesateler ıcın deposunda akar eelbederek ıfadelerını almıştır | m a n d a Bagdad Paktının şımdıkı adı yakıt bulunup buhınmadısı tesbrt Dığer taıaften gazetelerde bu ha nı d3 Oegıştırmemek volunu turmuş edılecektır berın yayınlanması uzerıne D P II tur Dığer hsıslar haKkınâak, tahkıMerkezı U'kudar D P ılçe ıdare he Arfcosi Sa 5 Su 7 de Arkax\ Sa 5 Sv S de >etını merkeze çagırmış ve olay hak kmda bılgı ıstemıştır D P II Teşkılânnın olaj etrafındakı tahkıkatı aaat 19 45 e kadar surmuştur D P II merkezınde hâdıs* ıle ılgıh toplantıUr bıttıkten «onra Kemal Kv Bağdad Paktı tebliği Mceburî iniş yafMH uçağın iurunu esrarlı 6 kaçakçı daha dün I Cumhuriyct Gazef nezaret altına ahndı (esi Yazı Uisri M İstanb Arkam Sa 5 Sn 4 te D.P. teşkilâtı sahte çeki reddediyor! din H a b e r d u n ş e h l r d e g e n l ş İl Başkanı Kemal ft»gii« bı mnti* bir basın toplanlm yaptı Arkan Sa 5 Su \ te Vanın bir kazasındaj kızamık salgını Gazetecilere artık kelepçe takılmıyacak Adalet Bakanı, bu hususu ılgılılere kat'î »urette teblığ ettığını Gazetecıler Cemıyetıne bıldırdı SAN bRANSISKO BALESI ANKARADA Dunvaca tanınmış Amt rıkan «San Fransısko Balesı» Ankara ve Istanbulda temsıller veı mek uzeıe memleketımıze gelmıstıı Baleve mensub sanatçılar Anka rada vereceklerı tepnsıllerden once pıova vapaıken goruluyorlar Klazıp 28 'TelefonU \ anın I Gazetecıler Cemıvetı Adalet Ba1 Gazetecıler Cemıvetı Reısı Çatak ka7asında kızamık salgını i kon'na muracaat'e bazı mahkum ı ej MahKum \ e sanık gazetecılerden başgostermıştır Sıhhıve Mudur. luğu ılaç ve ekıpler gondermışse J sanık gazetecılere mahkemelere gı ^ bozıların^ mdhkemeleıe gıdış ve de olum nısbetının fazlalıgı alı | dış \e 2elı=!evınde kelepc takıldıgı ge'ışlerınde malumatımız dısında nan tedbırlerm kıf^et etmedıgıj nj bıld'rmıs bu esef verıcı oavranı tetbık olundugu son defa muşaheie nı ortava koymuştuı Saglık Ba. şın onlenme»ını ıstemıştı | edılen usulun bıından bovle terkekanlıgınm acele tedbırler alması i Yapılan mur o caate Adlne V ekı 11 dılmesı husu»u aıâk lılara kat'î subeklen mektedır Esad B\ıcakoglu şu telgraflo muka rette tebıg edılmıstır Bılaınızı rıca ' 'b KKaı vYy «dr ıtuela bele etmı^tır edeıım «S'vtn Ce\ ad Fehmı Bakut, Adlıje Vekıh Esad B'J^akoglu^' Kuçukyalıda çoken sınema facıa»ı rkk tahkıkatma dun de devam edılmıstır Facıanın vuku buldugu b O metrekarelık saha uzerindekı butun dukkanların yıkılmsına karaı verıbnış ve buradakı fırın ve duk" O kânların bosaltılmasın? haşlanmıştlr Re^ım yıkılacak olan fırını gostermektedır Facıanın aıd tafsı'ât 5 ıncı sahıfemızdedır Kücükyalı Faciası Tahkıkatı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog