Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

OKAT YAYINEVİ takdim eder • l Bugür.ün dılüe Meviânâ (Şıırlen) A. Kadir 500 Kr. 3 Dogmayan Hürriyet Hasan \mc* 500 Kr. 3 Muhalefettc Umet tnonü (Konuşmalan. Demeçleri. meeajlan v s ) 1000 Kr t Hürriyet mücadele'erı Şemseddtn GünaitaT 500 Kr. 5 Hababam sınıfı II Rıfat Ilgaı 300 Kr. 6 Grammar *nd Constnıctıcn book I Viiksel Gökrt"f 250 Kr. T Aynlmıyan kalb'pr t. Hakkı Grnan 3no Kr. OKAT TATIVKVt Caçalnjlu Tokusıl 40/11 P. K. ll>17 Istanhu! u m h u r i yet LA H..M l C . . . 5 4 flneil yil Sajl 1O 707 12.39/ PCURUCUSU r NADf Telgraf ve mektub adresi Cumhuriytt tstanbul Postı Kutusu tstanbuJ No: 246 Telefonlar: Umuml Santral Numank: 224298, Yazı içierl. 224299. Matbaa: 224290 farcarrha z R flfak W a i T . b a ^ ö UCEK Halide EtfiK ÂtEvar ÂKİLE HANIN SOKAĞI Değerii romancımızın bu en son gaheseri 500 kuruştur. Ahmet Halit Yaşaroğlu Kitapçıhk Şirketi Istanbul teklifi kuvvetleniyor kaçakçılık hâdisesi Birçok milletvekilinin, Özçoban ile arkadaşHer sene 250 350 tnilyon liralık döviz kaçıran ve 5 i milyoner olan 9 larının teklifine katıldıkları bildiriliyor Mil yonıarca l ıra hk 2 Basın suçlarının affı 1 Basına baZI kişilik bir şebeke yakalandı, bunlann 6 sı Nusevî, 2 si Run biri de Ermeni r Bir Amerikalınm hazırladığı ve tütün satışı ile yapılan 5 buçuk milyonluk ikinci bir döviz kaçakçıhğı hâdisesi de dün ortaya çıkarıldı; yüzbinlerce lira menfaat sağlayan Sedad Abut ile ithalâtçı Ekrem Teksin tevkif edildiler; hâdise ile alâkalı olarak îş Bankasının Izmir Subesi Müdürüne de işten el çektirildi karşı aiınacak tedbirler de LcIH oluyor; Demokrat Partilikr Bakantenn ispat hakkıtun dışında bırakılmasinı istiyorlar Ankara 27 (CumhurıyetTeleks)' Muktazi tedbirlerin daha ziyad» basın üzerinde toplandığını bir kag gün evvel bildirmiştik. Bu husns. taki fikir son günlerde fazlasile te» bellür ettiği için meseleve aid görüşleri toplamak mümkün olmujhır. Evrelâ alınmak Jstenen tedbirlerin ba«lıcaat y a l a n haberi önlemek, va haberin y a l a n olduğu isbat edildisi t»kdirde me»ul olan gazete sahıbioi börük para cerasile cezalandırmaktır. AjTica yalan haberi veren mohbtr y« bu haberi koyan mesul ınftdttı için hapia eezalan gene ba> Iddir. Ancak yalao haberin,. yalan olmadığmı isbat hakkı da gaz»teciy« tarunacak ve isbat hakkı âmroa hiııııılıi gören en küçük memurdan an bttyfik m«mura ve Bakanlara W«dar te»mil edilecektir Arkan Sa. 3, Sü. 7 de « Büyiik bir kaçakcılıgın ıçyuzu • •• •• Şebeke •fradının, MnelardaB b«ri Maliye müfettişleri, devamlı tayurtdifina döviz kaçırdıklarını, altnı kıbleri netıcesinde dün çok mühim pirasannı idare ettıkleri ve ekallıre b'r kaçakçılık hâdisesini meydana te aid serveti ıstedıkleri anda dısan çıksrıp memleket iktisadiyatn 117e. çıkarmışlar ve bunu yapanlardan rmde muhim rol o»nadıklannı tesbır kısmını ele geçirmişlerdir. bit eden ılgılıler, derhal işbirliği y a . Bu hâdise 602 bin dolarlık tütüparak harekete geçmişlerdir. nün ihracile alâkahdır. Döviz karKaç»kçıl»rın, muhtelif yol v« u»ul şılığı memlekete getirilmiyen bu terU Amerika, Ingıltere, Almanya, kaçakçılık şu şekilde cereyan e t Müyonluk du\iz kacakvıltğı saıııkları: 1 Aıra Ventura, 2 David Safra, 2 lzak Kofcea, 4 Yat*va tsviçre ve diğer Avrupa memleket. miştir: Seviırftrea, I Bere Seariao&la, « İsak B M J H M I , T Hrfct* Diaaunıtti, S Yorgi Urindekı büyük bankalarda dövt* Memleketimizden, btı miktar tfiblrikrirdikleri, »onra bu dövizleri şif ElefteriyadM, I Yose* V*at«ra tun satın ahnmıştır. reli mekrublarla havnlecilik «ureHle Fakat mal Beyruta sevkedilece**«»•. yüksek fiata sattıkları anlasılmıpır. Yunanistan Dış tsleri ğı \erde Yunanistana gönderilmi| Arkan Sa. S, Sü. 7 â* Huçükyalı faciastnda yara lanun Mr Çocak haataoe4« Bakanı. "4 ilâ 6 hafta arave bedd} oiım dolarlar memlekete petirrbrMmişttr. Buna rağmAı tB sinda bir hal çaresi bıılutünlerin buradaki tahiblerine nrilnamaesa. anlaşma imkânyonlar tutan tütün karsılığı TÛrk sız olaraktir» şeklinde lırası olarak ödenmiştir. konustu: Kıbnsta TürkAncak, yapılan herhangi bir Ihler matem tutuyorlar raeatın vesaikinl on gün zarfmda kambiyo mercilerine vermek mee Atına, 27 (Radyo) Yunanistan buriyeti vardır. Kaçakçılığı terribliD15 Işlen Bakanı Averof, bugün yenler işin bu kısmını temine muverdığı ozel bır beyanatta, Kıbrıs vaffak olamadıklanndan yakayı ele meseîesınde Turkıye ile memleketi vermişlerdir. Ulaştırma Bakanlığı biitarasmda bazı muhim noktalar uzeHaber verildiSine göre, tertibi çesi göriişülürken bu serınde hâlâ yaklaştırılmalarına im Konya Belediye gasilhanesi imamı ve tanınmış D. • hazırhyan Geri Tobako'nun TürHyahatler tenkid edildi kân olmıyan goruş avrüıkları bu ye eskl umum müdürlerinden TalSavcı, Kartal «Neş'e sıneması faciası» ile ilgili kovuşturmayı yapan P. hatibi Rıza Korkmazın, Müftülük mühür ve lunduğıınu açıklamiftır. Averof, Ankara 2Î (CumhunjetTeleks) ton'dur. Bu i?in Türkiye dahillndeTürkiye Dış İş'eri Bakanı Zorlu ile Belediyesı ile kaymakamlığı ve Küçükyah köy ıhtiyar heyeti ile Bütçe komisjonunda bugun » at 10 tahrif ve taklidle sahte vâız dıploması, ki cephesini organize ermek, Tal ımzasını Pariste yapmış olduğu goruşmelerdnn ıtıbhien Ulaşüım^ BaKajıhğı ton'un yakın dostu ve bir ay evmuhtarın mes'uliyet derecelerini araştırıyor düzdüğü tesbit edildi de husnuruyet havasının ıdame etbütçe muzakerelerıne devam olunveline kadar S o u i b b ilâç fabrika tirildığıni. bazı noktalar üzerinds muştuı. «ının umumî kâtibi Sedad Abuda vanldığını söylemiş, Tenkıdler dahd zı>«*(ie, Avrupaya Kuvukvdlı «Neşe sıneması faciası» Belediye^i Kaymakamlığı. Kuçukye anlaşmaya Konya 27 (Telefonlai Bugün P. run lehrimizde en ön safta gelen düşmüştür. Sedad Abudun bu guile ılgılı kovuşturmaya, dun de de. h Köy lhti\ar He>etı ve Muhtarın «Zannedersem elımızden geleoi yaşehrimizde önemli bır »btekârUk htıbı olan Rıza Korkmaz, Müftü gönderilen hnyetler ve P. T. T hızretle yüz binlerce lira menfaat sağ vam edümıştır. Olay dolayısıle <Kar mesuh\et derecelerınin tesbiti ıçin pıyoruz» demiştir. olayı açıkUnmış ve sanık olan Be !ük mühür ve imzasını taldid ve metleri uzermde toplarjnıştır. Teleladığı anlasılmaktadır. fon ınuhaverolerı bellihaşlı şıkâyet talm uykusuz adamı» ismini alan evrakları ircelenmiştir. Arkast Sa. 5, Sü. 2 At lediye gasiihanesi imamı Rıza Kork tahrif e'erek kendi adına vâızlık Tevkif edilenler konusu olmuştur. Savcı ayrıca Haydarpaşe Nümun» Savcı Necdet Gonenç ve ılgılıler, kodıploması dcldurduğu ve b\ı sahte maı adalete verilmi?tir. Hâdisede paravan olarak Ekrem Uiastıınid Bakanhğı Vekılı Muz^fvuşturmamn pğırhk meıkezmi mes hastanesi ve Süreyyapaşa sanaloryovaptığı tesbit Bundan bir müddet evvel şehri dıplom» ile vâızlık Teksin isminde bir ihraeatçı kullafer Kurbanoğlu, tenkıdler ve soruiar ullerin, duıumu hakkındaki irtceleme munda tedavı gormekte olan 11 kazamisde Vakıflar ve Müftülük tk edildiğinder» tevkif olunup adalete uzermde genış ızahat vermıştır. nılmıs ve tütünler lzmirden «er lere h srefTnislerdır. Bu alanda ol zedenin ifadelerini alm'stır. Kazayesevke<3İlmi?tir. kedilmiştir. Ayrıca. malm ihracma edilerek * hte belgeler tanzim edilC. H. P. dpn Ordu niilletvek.li Auf mak Ü7ere Hakkı Gündüze aid =ine delerin ifadelerinin tesbitine devam Hemen her D. P. kongre ve top Topaloğlu, Hava Yolları içın mubatavajşurta bulunan Türkiye İş Ban diğini ve buna bazı D. P. lilerin de ma olarak kullan:l?n bına ruhsatının edılecektir. kası İzmir şubesl müdürüne işten i adının karıştığmı bildirmiştik. Gizli lantısınd B konuşan, dınî konulan yaa edılmesı yolund gnhlen 5 uçak Dığer taraftan bir gün önce bilirelde edıliçi. han°i makamlar t r a ı yürütülen tahkikat sonuçlanmış ve ei« akrak C H. P. yi 1946 sahte sebebıle Hava Yolları Genel müdüel çektirilmişrir. fmdan muamele gorduğü hususu a kışi heyetinin gosterdiğı lüzum ve 1 Sa 5. Su. S te gasilhane imamı, aynı zamanda D. kârlıgı ile itham eden, »azete ve runün ıstıfa ettıci sojlentılerınm sı ! Arkast Sa. S, S ü . 6 da raştırılmıştır. Bu isle ilgili Kartal Belediye varidatını gazetecilere çatan Rıza Korkmaz hatini ;ormuş ve \abancı memleket Aysün son konuşmasmı geçen pazar günü lere mubayaaya giden heyetler me arttırmak icin bir nıiktar zam açıUn yedınci D. P. gençlik lokali selesine lem^sla demış'ır ki: yapılacağını arıkladı toplantısmda yfpmış. C. H. P. ye «Vapur. tayyare ve buna müBağdad Paktı Bakaniar KonIstanbu! Beledıje Peisi ve D P. hücum ederek, C. H. P. nin cami masıl vası'Mar daima aiınacak'ır. Av seyinde. tran Başbakam İkbal, rupaya gjımeden evvel tetkik eiil ll İlare Kurulu Baskni Kemal lerimizi ahır yaptığından bahsedeDulles ile Lloyd'un toplantıya r«>k eazete ve gazeteci'ere. bilhas mesi ıcab eder. Miıhım noktalar var. Aygün dün Belediye ile ilgili korevabgelmemelerini tenkid etti sa Cumhuriyete çatarak büyük bir Vapur mubayaa edılnıeıien evvel nu'ar h'kHndaki .iııallerı ilgi ve alkış toplamıştı Emniyetin ilânten yapılır. lıpleri tesbit edılir, landırm'ctır. yabancı memleketlerdeki fınndlardan " Karaçı 27 (Radyo) Bağdad Pak Rı»= Korkmazın suçu ve adalete Üsküdardaki «Adnan Menderes Vatan Cephesi Aygün 1359 senesi Belediye butbu esasUr daıresinde mevcud raportı Bakanlar Konseyinin dünkü açlverilisi hakkmda raporu a>Tien ların plânları. psojeleri, insa tarzlan çesi iie ilgüi olar?k şunları soylelış celsesinde konuşan Iran BaşOcağı» nı kuran Hasan Erim, kendisıne vadedılen mıstir: istenır. Bir çok tekhflerle mukayefe y bakanı İkbal, teşkilâta âzâ Muslü60 bin lirayı alamadığını ve elinde karşılıksiz bir «Kadınhan nüfusuna kayıtlı Iz edilir. en iyisi ve en yara\ışlısı tesbit « 1959 vılı bütçemiz, encümenin man memleketlenn sozculuğunü edildikten sonıa mutehas ıs he>et tetkik ve tasvibrrden geçtikten son zet oğlu Rasitten dosrma Belediye yaparak Amenkaya bazı tenkidler Bir idare âmiri, yeni inşa edilmiş olan 41 metre çekin bulunduğunu söylüyor. gasilhanesl imamı Rıza Korkmaz geminin son mua>enesini yapar, ge ra 2 şuHatta Beledive Meclısine takyöneltmiştir. İkbal, Dulles ile rekirse mubayaa edılir Bızde ö;.le yükseklıkteki ve 2 şerefeli minarenin <rüzgârdan> Konya Mtiftülütünün mühür v« dım olunacaktır Bu oturumda butLloyd un Bakanlar Konseyi toplanolmuyor. Bahsettığım heyet kımın Bundan bir müddet Snee Üsküd»r « Nihat Bozkurt ve arkadaşları imzfjını tahrif ve taklidie vâızlık çenın vasıf'.=n hakkmda izahat vetısma bizzat gebnemış olmalanna yıkıldığmı söyledi, can kaybı yok. tarafından seçılıyorsa Avrupada, Athsaniyede C.H.P. Kasım Gülek Ocı bena C.HP. Kasım Gülek ocağm. temas etmiş, «onlann ileri sürecekdan •yrılmamı ve Adnan Menderes dıploması r<oldurdu&u ve hv merikada gerai arama^a gıdiyorlar receğ'm. ğına mukabil olarak açılan D.P. nin Butee bılindıği gıbi 490 milyon leri fikirlerin ve yspacaktan tavAdnan Menderes Vatan Cephesi oca ocağını kurmamı teklif ettıler. Bu ma ile vâızlık yaptığı vaki ihb^r ve hsttâ geçen sene b:r h°vet «ıl Hra olarak tanz'm edilmiştir. HizKırşehir 27 (Telefonla) Dün, siddetle esen rügârın hâdisede her siyelenn bizlere büyük f=.ydası doNıhat dan Rnlaşılmış ve suçlu vakalanarak pı Başkanı Hasan Erim. dün başkajı ocağın kurulmasına mukabil sür metlerimiz yalnız bu rakamlar icin son günlerin çökme ve yıkılma hâ hangi bir d hlini gdrmemektedırmış seyahatlerı o kadar uzun verilmistir.» lıktan ve D.P. den istifa etmıştir: Bozkurtla yaptığımız pazarlığa gokunurdu» demiş ve eelme'nelerim Daha evvel aiievî durunıu vüzün i muş ki vekâletle umum müdürlük bu ka'.mlvscaktır. Eğer bu varidatı diseieri zincınne, Kırşehirde bir >er. Bır basın toplantısı tertipleyen r» ben ve arkadaşlarım 60 (100 lıra tenkid etmiştir H;bal, Bağdad Pakmubavaa heyetının izıni kaybetmışelinden lm mlık 2 şerefeli minare yıkıldıktan az tı memleketlerinin ne belJ£İı bir Erim, ocağın kuruluşunun kendileri »lacakük. Bu fiat üzerınde mutabık den Müftülükçe ramanmda tahakkuJc ettirir, hiz! ha ika daha ilâve edilmiştir Kaman kaldık. Kısa bır müddet g^nra Nıhat ruhsatı ^« alınmış olan Rıza Kork Vekâlet he> eti. hej et vekâletj arar geçmekte 5RVTinma sistemi kuraDildiklerini, ne teklif edilen 60 bin liranm hatırı •netlere sarf imkânım bulursak ye kazasında yeni inşa edilen 41 met zaman sonra civardan için olduğunu «oylemiş ve demiftir ile birlikte o zamanki D P. îl Baska mazın mahkeme saıahatının gavet | dururmuş » Baymdırhk Bakanı Tevfik ne de belirli bir iktisadi gelişTie ni varıdat sağlamak üzere Beledive re yukseklikteki 2 şerefeli minare. olan Demiryollan Arkajr Sa 3 Sü f> Jn enteresan olacaSı ankşılmaktadır. ki: Meclisinden ödenekler isteyebih yere yığılıvermiştir C^n kayıbı ol İleri, hâdise ile ilgileneceğini açık elde ettiklerini sb'vlemiş ve şöyle D. P. den Nevs?hir milletvekili lamıştır. mamıştır. Zıhni Üner ise daha rivade Demir . riz.» Arkası Sa 3. 5" 1 ts Arkası Sa. 5. Sü. T de i Arkası Sa. 5 Sü. 3 te KenMsi ile görüştüğüm bir idare âmiri. «2 şerefeli minare çok şidİki gün evvel Üniversıte Tıb Fadetle esen rüzaârdan yıkıldı» dekültesi kitabliğı önünde, 25 Arab miştir. Fakat mütehassıslar. 2 şereuyruklu oârencınin bir Israellı öğfeli minare devrilmeyip yere yığırenciyi dovmesi olayı, dün Üniverlarık paramparça olduğu için, çok «ite çevrelerinde günün dedikodu konusu olmuştur. Bir yandan siyasi poiis, olay hakkndaki loruşturmava devam ederken bte vandan Tıb Fakültesı Dekanlığı da bu konuda soruşturma açmıştır. ,r motörle çarpışan benzin Bu hususta kendisile göruştüğiimüz Tıb Fakültesi Sekreteri «olay yüklü bir motör battı, hakkmda tahkikat açmiş bulunu1 yolcu boğuldu Adana, Mersin ve Tarsusu «ular bastı; Orta Anayoruz Tahkikat sonunda suçluya Dun akşam Halicde meydana gelen mutlaka disiplin cezası verilecektir > doluda kar yağıyor; Sıirdde ise 60 yıldır görülmebır denız kazasında bır motör batÖğrend'Jimize göre, Tıb Fakültemış. bır yolcu da boğulmuştur. dik sıcaklar hüküm sürüyor sinde 34 İsrsel, 50 den fazla da Sa t 15.30 sularında Balat açıklaAreb ııvruklu öğrenci bulunmakrında seyretmekte olan kaptan SaiıH fcıd'r. Ote vandan. Emnivet MıHurü Mevsın, 27 (Telefonla) Üç ! düşen jağmıır suları, Mersin ça Sa\as idaresındekı «Büyük Yuksel< Faruk Oktav bu konuda « Hâdi gundenbeıj bolgemıze fasılasız o (yının taşmasına sebebnet vermış motorü ile kaptan Mehmed Meşe ida çede sıyasi bır taraf olun olm^cıfeı larak saeanak hahnde ypğan \ ağ ve çdvın ken^ıında bulunan por tesındeki 160 kılo benzin yüklü ve siva^î polis tarafından taJıkik edil mur yuzunden sehirde havat fel takal bahçp'.crıle turfanda scbzeleı ıçınde 6 jolcu bulunan «B«lat» moMenderes, Karaçideki Bağdad Paktı Bakanlar Konseyinin açüij Arkast Sa. 5, Sü. 4 tt mektedir» dcmiştir. Arkast Sa. 5, Su. i te ı F<int. diinkü basnı toplantuında ce uğramıstır. Bilhassa Toroslara celsesindeki konaşmasmı japiyor Türkiyede 602 bin dolarlık bir kaçakçılık işini idare eden Amerikalı ile yardımcısı İngiliz kayboldıılar Senelerden beri yurtdıgına mfl yonlarea liralık döviz kaçıran Türk teba»h, ( Musevi, 2 Rum v« 1 Eroieniden müteşekkil S kişilik büyük bir kaçskçı şebekesi meydana çıkırılmif, sebeke efradı yakalanarak kül liyetll miktarda döviı ele geçirilmi| tir. lstanbul emniyet te?kilStil« kam. biyo mudürlügünün, Maliye müfettiı l«rl ve hazinc kontrolörlerile birlikW aylardan beri devam eden çalış. maları coounda meydaruı çıkarılan, mernleketimizin, bu en büyük döviı kaçakçi ;ebekesi efradmdan, dördü banker, ikisi serraf, biri borsa acen taa, biri ihraeatçı, biri de bankcr kstibidir. Averof, <Sürat dedi İbvette okuyun D.P. kongrelerinde muhalefeti ve basını sahtekârlıkla suçlandıran vâız sahtek?rlıktan tevkif edildi Avrupaya yollanan heyetler Kiiçükyalıda çöken snsmanın ruhsatı nereden veriidi? Belediye hardarı afftınîıyor Bir ((Vatan Cephesi)) Ocağı nasıl kuruldu? Kırşehirde bir minare çöktü Amerika tenkid edildi Üniversiîede tahkikat Yurdda fırtına ve tahribat yapıyor y a ğ m u r l a r büyük Haiicte dün
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog