Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

ATA Son KARATAY Şiırlerini GÖZ DÂĞI ısunlı, uçuncü kıtabı ıle yayınladı. Butun kıtapçılardan ve Sırkecı Merkez Han 28 numaradan (150 kuruş karşılıgı odemelı olarakj ıstıj ebılırsımz DH OA UBCU jril . . . i u m h u ri yet KLIRUCUSlJrTUNUS NADt Tslgraf ve mektub adresı Cumhuriyet Irtanbul Posta Kutusu Istanbul No 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 224298, Yazı İşlerı 224299. Matbaa 224290 EDEBİYAT VE TENKİD SÖZLÜGÜ Mustafa Nihat Özön Talebe ve edebiyat külturü almış bır kımsenin uğraj abıleceğı zorluklan çöüeb'lmesme yardımcı bır sozluk olarak hazırlanmıştır Fiatı 750 Kuruş INKILÂP KITABEVI CAU 9 7 Opak 1 9 S 9 Faciasının Nihat Bilânçosu: 35 Ülü Ve 40 Yaralı Enkaz kdldırılarak cesed arama işine son verildi kalf a Ağabeyisi v« k n k ardaşi Uc birlıkle bır betun blok un altında can \eren 19 ya}indakı Uulgunun tabutu {oz yaşlan arasında ciçeklerle sııslenirken ina sahibi. mühendis ve e dildil er Bilirkişi diin verdiği ilk raporda b u üç kişiyi mes'ul tuttu. sanıklar kabahati bir bir ler ine atıyorlar; Savcı, bunların dört ilâ on sene arasında ağır hapse mahkum edilmelerini istedi 35 olu, 40 yaralı ıle sonuçlanması bıle şukurle jâdedılen Kuçukyalı facıasına aıt adli kovuşturma devam etmektedır Bıhrkışı kazanıo sebebı ve mes'ullerı hakkında kanaat getırılebılecek raporunu dun saat 15'te vaptığı enkaz tetkıkmden sonra vermıştır Evvelâ Kucı.kvahia daha sonra ılışıHerınin tespıtı 'ÇIP Kartal Emnıvft ÂmırliBinde 48 saat nezarette tutul'n «Ne« e Sır>e ı ması sahıbı, bına ınşaatı ıçın proje vtman mımar mulvndıs ve ınşaat kalfası saat 18 30 da Kartal Sulh Ceza Hâkım'i'îince sorguları yapıla rak tevkıf edılmışlerdır Sanıklardan herbın sucu kabul etme\ıp, j Sırbr'ennı mes'ul çostermektedır!er Savcıbk kjza ıle ıleılı tanık 4nt)»n>»«e devam eîmektadır Bıhrkısı, e«b?rı mu"ibelı raporunu 20 <*tin ujuîofe'fi'ldireceif 'oîup"ianTltlar "| bu rapor ve tai'kların ıfadelennrlen wnr 3 Sonnı HSkım'ıgmm Kararnames'i 1< A S " Ceza Mahkeme«mt ! Sebch İsUnbul Yıldız Teknık Okul Mü. dunı Atıf TansuŞ Ord Prof YukSa S Su 3 tf l'<; yetıjkin evtadını kav b^den All>a> Mehmed Ocal oğlun taı tahııtu ba^ında ajjlıror 4 milyon hibe edilmis! Bıitçe Komisyonunda D. P. li bir milletvekili Tarım R«1*»R»O' 8İdd«4l«. fenkid etti ve 4 milyon Iiranın israf edildiğini söyledi Ankara 26 (CumhurıyetTeleks) Butçe Komısyonunun bugunku top. lantısında Tarım Bakanhğı butçesının muzakeresıne devam edılmış ve B^kanlığa bağlı Genel Mudurlukle. rın ırutedavıl sermayesı uzerınde bıl hassa D,P. lı mılletvekıUerıle Tarım Bakanı arasında tartışmalar olmujtur Bu mevzuda soz alan DJ> ımlletvekıllerınden Ömer Ozen, Bakanlı. ğın Orman Genel Mudurluğune aid doner sermayeden i milyon 500 bm ürayı, donatım kurumuna aıd bır Arkast Şg 5 , Su l d e Bağdat Paktı Ronseyi çalışmalarma başladı Türkiye ve İran Orfâ«oğndâ Mr~"*aTiıa»a~ •Mftenıı karnlmasını istediler; Irakııt Pakttan resmen ayrılmasına sebebiyet verecek bir hareketten kaçınılıyor Ebkı ParlâKaraçı 26 (Radvo) Dort ya nuçmasıle açılmıstır şında buunan Bağdad Paktının al mento bına^ındH yaplan top'antıvı tıncı Bakanlar Konseyı toplantısı u>e memlel'ftlpre mensup 200 den ı bugun sabahtan ıtıb ren burada fazla del°şe takıb etmıştır Pakıstan Cumhurbaşkamndan sonra sıra toplanmış bulunmaktadır Uyelercen Irakın ıştırak etme ıle Iran ve Turk Başbakanlan, In<Kgı bu seferkı toplantıda Pakısta gıhz S vunma Bakanı ve Amenka | ıu Cumhurbaşkanı Evup Han, IraDış işlerı Bakan Yardımcısı koıruşnı B şbakan Ikbal Turkıjevı Baç muşlar ve bu arada Cumhurbaşkanı »on"ierılen bakan Mendpres İngılterevı Sa Eısenhower tarafından Krom ocaklarından \arıvttnma Bakanı Sandys ve Bağdad bır mesaj okunmustur sının faalijetîerini tatil Paktına resmen ıltıhak etmemekle Pakıstan Cumhurbaşk nı ettikieri bildiriliyor beraber komıtlerınde uve bulunan konuşma=;ında Irakın yokluğuna' Amenkavı d o Dı? İşlerı Bakan rağmen Bssdad Paktının kuvvetını y Son karaıla la krom ıhraeına veYardmncısı Hendierson temsıl et ıdame ettıreceğınden emın bulun rılen 210 kuruşluk prıme ragmen roektedırler duğunu, haLhazır uve memleket bu maddenın harıce sevkı durmuş Bakanlar Konsevı çalışmalan Pa lenn Turkıveden Pakıstana kadar gıbıdır Cumhurbaşkanmm btr ko Arkast Sa 5, Su 2 de 1956 da 41 milyon hrahk dovız temin eden bu mal geçen *>ene 28 mılyon zor sagiamıştır Bu yıl ıse bu rakamm çok daha duşuk ol=)cagı anlaşılmdl'vıdır Tıcaret Bakanınin Budçe Komisyonunda kroma fazla pnm verılmıyeceğım bıldıımesı de bu nadır cevhenn ıhracma tesır etmıştır Şımdıkı hâlde krom ocaklanncmn yarısı faalıvetlennı tatıl etmı$ durumdadır Bunların sayısı 250 yı bulmaktadır Krom Ihraa durdu Üniversitede Arabların bir tecaviizii •Birleşik Arab Cumhuriyeti» tebaah talebeler İsraelli bir talebevi hastaneük ettiler, Türklere de tecavüze kalkıstılar Du n saat 14 00 de İstanbul Üniversıtesd Tıp Fakultesı kdtüphanesi önunde muessıf bır hâdıse olmuş, FızıkKımyaBıyolojı şubesınde okuvan Isak adındakı u r Israelü ogrencı «Bırle<= k Arab Cumhuriyeü» tebaah 25 kadar ogrencı taTdfından dovulmuştur Israellı oğrencı ağır şekılde yaralanmıştır Halen istanbul Unıversıtesmde Arkası Sa 5, Sti. 7 de Izmirde 2 bina yıkıldı Tehlıkeli gorıilerek yıkılmasına baslanmıs olan bir ev âni olarak bitisiğindeki bina üzerine coktu, 2 kisi yaralandı Izmır 26 (Telefonla) Ikıçeşmelıkte beledıye tarafından teh'ıkeh gorulerek vıkılması ıçın sah'bıne teblığat vapılan ve kı»men yıkılmasına başlanmış olan bır ev bu sabaha karşı ânî bır şekılde bıtışığındekı bına uzerıne çokmuştur Ikı evın bırlıkte bu>uk bır gurultu ıle vıkılması mahallede korku varatmışsa da can kavbı olmadıgı sadece ıkıncı evde uyumakta olan Cahıd Okrav ıle karısı Nermının \ aralandıkları anlaşılmıştır Yaralılar tedavı altındadır Tahkıkat yapılmaktadır Facia kurbanlarından 15 kisinin eenazelerı dün törenle kaldınldı Bır Albayın uç yetışkın eviâdının bsyrak ve çıçeklerle süslıi tabutları goz yaşları arasında Sahrayıcedıd mezarlığina gotüruldu; bir Denız Koleji talebesının cenaze torcnıne de bütün okul arkadaşları ve bancio iştırak etti Kuç\ıkvah facıasında olenlerdon 15 uıın eenazelerı dun Kadıkoj, Maltepe, Kartal v« Kuçuk\alıda vapılan hfczın torenlerle kaldırılmıştır Yapılan torenlerın en hazını Kadıkojde olmuştur Osmanaga camıınden kaldırılan uç kardeşın Turk bay rağıne sarılı ve uzerlerı menekşe, sumbul, fulya çıçeklerı ıle suslu tabutları, gozjaşları arasında Sahrayi Cedıd mezarlığma defneddmıştır Mehmed Oosl admda bır AlbaMn uç yetışkın çocuğunun bu cenaz* merasımınde muhtelıf teşekkül ve şahısler tarafından gonderılmıç 25 kadar çelenk, Unıversıte oğrencılerı, subajlar, talebe teşekkullerı, olulenn «ıle doHları ve oğretmenlerıle büyuk bır halk topluluğu hazır bulunmuftur Cenaze alayı ılerledıkç* bır çığ | gıbı buyumuş ve aglayanların hıçkırıklan bır anda butun K«dıko\un havasını huzne buıumu 5 tur , l Gene facıada olen Denız Kolejı 1. A ogrencılerınden Muvaffak Ertanın rcna7"'i l e M Ueppde KiH'nl Fırtma yurdda ha«ar yaptı An'sha p'ektrik«;İ7 kaldı, halk fırın'ara kos^u: Burdurda e^ler ; n bacaları uctT; KrM?«eli ile Eskiseh'rr!o \ " ' ' T kardan kapandı. f"nit korfpzinde "Cen^e"o>» vapnnı tehl'Vs atlattı Dün bir gazeteci daha hapse girdi Fethi Giray, bir tekzibi neşretmediğinden 17 gün yatacak t Sukarno geliyor Cakarta, 26 (AP) EndonezVa Devlet Reısı Sukamo'nun nısandan ıtıbaren uzun bır sevahate çıkacağı ve Turkıyeyı de zıyaret edecegı bugun resmen bıldırılmıştır Ankara, 26 (CumhunyetTeleks) j tevklf edılerek cezaevıne gondenl Ankara Telgraf gazetesı »alubı mıştır v« Yazı Işleri Muduru Fethı Gırav «Ankara Hılton> dakı 6 yerı bu bugun 17 gunluk cezasıru çekmek akaşmdan ıtıbaren 17 gun ışgal eI üzere oğleden sonra saat 15 10 da decek olan Fethı Gıray, bır tekzıbı neşretmemekten mahkum edılmış bulunuyordu Fethı Gırav dataa önee de aynı suçtan ıkı defa daha cezaevine gırmıştı Kelepçe takılan gazeteciler Gazeteciler Cemiyeti, diin bu mevzu etrafında Adalet Bakanına bir telgraf çekti Basın suçlarından sanık ve mahkum olan bır kısım gazetecılerın mahkemelere gıdış gelışlerınde ellerıne ke lepçe takıldığının oğrenılmesı uzerıne Gazeteciler Cemiyeti Idare heyetı dunku toplantısında Adlıje Vekılı Esad Budakoğluna bır telgrafla mu. racaate karar vermıştır. Telgrafm metnı aşağıdadır «Sayın Esat Budakoğlu Adlıye Vekıh Ankar» Mahkum ve «anık garetecılerden ba7iiarınp mahkcmeİPre gıdış, gelıç'eı ınde kelepçe takıldıgı ogiTnılmek tedır Bu pek e«ef verıcı h?lın si7i mıjur Cenaze torenıne hemen h<»men butun Denız Kolejı ogrencıleıı ve bandosu iştırak etmıstır MaltepeAntdba 26 <T'l 'oılaı Antal' a lıîer de komsularma son vazıfelen »ehrı busun me\smın ıkırcı kornı vapmışlardır kunç ve vı^rat;cı fı *ı>ma m ruz isKadıko^ Kız Enstıtusu oerencılerın lar?k ou.uk mık\asta kajba ugraden Zehre Samır ıle anne"=ının cena mıştır lelerı de Kuçukvahda kaldırılmıştır Sab?h ;»at 10'5 te ç'k r. v» elân Ikı gundenberı facıanın tp">ırınien de' a n etm k e olan ka='rga ebebıle 1 kurtulamnan Kuçukyalıhlar da ka şphırde ha\?t f"lc» u"ramış'ır S^a**e kan een^zelere dun son vazıfelerım 78 ktlom»tre 'u~ tle esen ruzgâr ayaomıslardır *TCİarı dr\ırm' 'r Na enT 1 e mahsulu aokulmu'. v *a''c!^ ssbz» bhDıger taraftan dun ak^am u?en eenazelerı kalkan aılelerın evlerme çelerıro'» bu u\ z?>lr hu«u'« BlV«h muavını, Saglık Muduru Kar mıştır Bu a'p'a şehre cere^ n veren tal Hukumet Tabıbı ve Kuçuk\ah elek'rık ssntralının 5 bm \o'tluk ıki muhtarı zıvaret ederek tazıyelerını \uksek volt?ı dııegı \ıküHıai'"dan ?ehır el"ktrık \ı \ lr* =" • P"'"dı e " bıldırmışlerdır Kırksekızoğlu aılesınm ıkı ferdı bunun uzerıne tellal çıkar'a^ak eerenın de cenaze mera"nmlerı Kuçukva lanların 72 i a t ver.l'm •1 ecesını \e T bda yapılmıştır Merssımde genc kı halkm teHb'lı buİMrım»' "! b oırmi'=*ır El=k'j 1" çalı^an fi'rl r n zın kuçuk okul arkadaşlan devamlı olaraV hıçkırıklarla ağlaycrak tabıVn hnlk fırınl?r^ı butları takıb etmışlerdır Bugu*ı de buvuk facıada ha> a'l kap ^mıs ve bu ?r da +*~rını ka\beden 20 kısınm cenazeleıı Arkan Sa 5 S'< 7 rîp nv s^ rrle k^ldırılac?ktır Mumtaz Tarhanın Valıbğı zamanmda mşasma başlanan Cıncımes danındak; çocuklar ıçın k^pah spo r salonu mha>et dun sade bır merasımle açılmıtır Merasımdc <^bık Valı Tarhan da hazıı bulunarak kısa bır konu«ma \apmıştır. Resım de Mumtaz Taıhan çocuklar arasında gror ı1!^^1 A^1 Goenk Spor Salonu Arkası Sa. 5. Su,t5 te Dun Izmırde çoken bınaların enk azı arasında araştırma japılırken Kuçukjah farı»M ıle ılgıli olarak te\kıl edılenler (soldan sa ğa dogru) ınşaat kalfası \ usııf Gungor, m uhendis Bedri Çevık v« mal sahibi' Hakkı Gtindnr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog