Bugünden 1930'a 5,431,491 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

26 Ocak 1959 Vv«MâlVWM J D,P. konçrelerinde basma ve T Inönüne hücum edildi Baştarafı 1 fnci »ahifed't Baştarafı 1 ineı taMfedt ı dımcı olarak Hâdise gecesi, Kanat ailesi d« söyledikten Baftarafı 1 inci tahiiede direklerde bazı tadilât yaptığı da tur. „ halk, Vslinin ijtetesbit edilmiştir. taclrler ithal ettikleri iiaında işlememesi, fadanın deh «Neş'e» sinemasma gitmişti. Faeia Bolu, 25 (Telefonla) Dün Bolu det Güvence iltihak etmisl?rdir. sırasmda karıkoca hayata gözleKongr» Ba<kanl.ğına Atıf Bendir mij ise de Vali konuşmamıştır. Mil nin % 70 ini çekmediler, müh şetini bir kat daha arttırıyor. Sabah saat 9 da., bilirkişi heyeti, 51 bin lira ecza ile Gerede arasmda bir kişinin ölüEvet, Küçükyahya dün uğrıyan rini kapamış, Filiz ise koma halinlioğtu ittıfakla seçılmiştir. Kotıgre Jetvekillerinden ömer Cebeci, öîtt Küçükyah D. P. teşkilâtı il«ri gemü ile netieelenen bir trafik kaza ordu istihkâm generali ile birliktı let dün sona erdi olarak sunlan söylemijtif: lar, yürekler acısı sahnelerin için de hastaneye yatırılmıştı. iki karİtfaiye müdür vekili Tevfik Özavc len lerinden olduğu söylenen sinemamüzakereye beşiadıgı aırada itiraz sı olmuştur. «C. H. P. liler hevesle konUfİMlir 2i (Telefonla) 26 ağustos dc, saatlerce gözyaşı dökerek, on deş kurtulmuşlardı. da yarrlermda olduğu halde hâdise cı Hakkıya, bundan bir ay evvel Mauzrıne bütün delegeler Mİondın Ankaradan İstanbula gelmekte o mahalline gelmişler ve incelemelen liyeden tuğle kaçakçılığı yaptığı Onlar, Fatihten Küçükyahya açıkarıimıı ve deleg* kartlan kon mamı tekıib için bçna 15 gün müd j İBJ tarihlne kadar İzmir gümrüğüne ların ızfırabmı paylaşmağa çalı? lan 10410 plâka numarah Cadillae başlamışlardır. için de ayrıca 51 bin lira ceza gelcaba ecellerine mi çelrrnşlerdi?.. trol edilerek taiona alınmıştır. det verdiler. Ben o konufmamı tek gelffllf olan malların çekilmefi bu tılar. marka araba Gcredeye gelirken zib dcğil. tekrar ediyorum. İnönü bu gün tona ermlştlr. miştir. Hakkı Gündüz, henüz bu ceduvarlar yıktınlıyor İ|te, Küçükyah köyünün en çok * * * Muzakere s:raıında milletvekili Osmemlekett* sağ kaldıkça bu millet fazla sür'at yüzünden 30 metrelik Verilen müddet içinde ithalâtçı tüc : «evilen insanlarmdan biri benzinci Heyet, enkazı temizlemenin mah zayı ödiyememiştir. İşte bir aile faciası dahn.. İ şte tnan Kavuncudan partiden istifa huzura kavufamıyacaktır Huzursutbir uçuruma yuvarlanmıştır. cardan çok «z bir kısmınm gümrük Eni'er Sarı da, bu müessif feazada sönen bir yuva.. Bilirkişi heyeti. bütün bunlan teszurlu olduğunu görerek, evvelâ tehedip etmiyeceği husu*u delegeler luğun çıban başı İsmet İnönüdür.» ten malını çektiği anlaşılmıştır. Ha en büyük darbeyi yiyenlerdendi. Arabayı kullanan sahibi Eytip like arzeden duvarların çelik halet bit edip. bazı şahidleri de dinledikTopçu alay kumandanîığı vazifetarafından israrla soruimuftur. Bilâh.,re Mill! Eğifim Bakanı uzun len İımir gümrüğünde 4550 milyon Aklan kan çanağma dönen goz sini ifa eden albay Mehmed Öoal Ağaoğlu kendisini dışarı atmışsa da larla iki yana devrilmesine, sonra ten sonra, hazırlayacekları rapora Kürsüye gelen Kavuncu. kaça b|^ konuşma yipmış v* basina mu lira degerinde mal bulunmaktadır. yuvalarını bazan bir vasıtaya d'ki da o gece 3 çocuğımu sinemaya parçalanarak ölmekten kurtulama da enkaz kaldırmasnn* karar vermiş mesned olmak üzere saat 15 te hâdise mak bir ifade ile «b«n partisme hâlefete şiddetli bir ]i=anla . O ıarok Tüccar malların yüzde 6070 şini mahalline giderek son keşfi de yaptir. mıştır. yor, ümid panltıları içinde kîybet 3'ol!amıştı. ve tüzüğüne bağlı bir kimseyim. ezcümle şunları soylemiştir: gümrükten çekmemiştir. İlk keşfi yapan bilirkişi heyeti, bu mıştır. Inşaatta, lüzumlu melzemetiklerini arıyordu. Teknik Üniversite Elektrik Fa îspat hakkı istemem partiden isti «Kandırakl' r reylerlhlz altın aarada enkaz mahallinden bazı inşya nin kullanılmadığı söylenmektedir. Enver Sarının ocağı tamamen kültesi 3 üncü smıfında okuyan 23 fa demek olmasa gerek» demekie nahtardır. Kihad Erim bu reylerinipsrçalan ve demir çubuklar alarek Bilirkişi raporunun. bir kaç gün. sönmüş, hayatfe tutunacak bir tek yaşındaki Taygun Öcal, 19 yaşınzin kiymetini takdir edemedi. Üzeriiklifa etmiştir. tetkik edilmek üzere jandarma ka içinde Kartal savcılığına verilmesi v dalı. oğlum. kızım. karım Hiyecek daki kızkardeşi Gülgünle, 12 yaşınfıt bir *al örttü» dedikten rakoluna göndermiştir. muhtemeldir. Vapılan yeni İdar» Heyeti »eçlhiç bir şeyi kalmamıştı. daki kardeşi Nilgünü yanına alarak «muhalefet üniversite muhtariyeti I İışaat sahibinin beyanatı BilirkişinİD verdiği bu karerdan mini Osman Kavuncu târ»ftarl*rl teranesi tutturmuş. bundan gizler ne «Neş'en sinemasmın enkazı ah sinemanm yolunu rutmuştu. İnşaat sçhibi Hakkı Gündüz şu şesonra derhal faaliyete başlanmış ve gene kâmiltn kaybttmişlerdir. Dianlıyörsunuz? (Bir tey enlamıyoruz, tında onun da çocukları ve karısı Korkunç çö'kme hâdisesi meydana tehlike arzeden duvarların b'r kı?m kilde ifade vermiştir: lekler tashnda konusulurken. kon sesleri)). Bizler Üniverrite mensubvardı. Son bir ümidle onlardan ha gelince. Taygun bir koluna Nilgti Baftarafı 1 inci sahijede çelik halatkrla indirilmiştir. Bu «Ben, bu inşaata 956 yılında başgreye Vali Ahmet Kjnık da katıl ları ilt ittifsk halindeyiz. ÜniversiMalatya 25 (Telefonlal Şehri. ber bekliyor, sonra kendi kendine rıü. ötekine Gülgünü sanp kendiai bir zamanda giderilmesi bildiril ameliye biraz uzun sürdüğünden. ladım. Proieyi de Bedri Çeliğe vermıştır. Delegelerin aikış ve tezshü telerimizin muhtariyeti tamdır. Ba j mizde garib bir olay cereyarl etmekni dışarı atmak isterken büvük bir miştir. şam saat 16 ya kaHar enkaz keldırma dim. Bedri Çelik ikinci katı çıkınoe ratsnı toplamıştır. Dilekler bahsitı sın hürrijetine fellnce. C. H. P. dev tedir. inşaatı bıpktı. E kişçhire gitti. Ben « 6 kişiden 5 i gitti, geriye beton parçasının altında kalarak Vukuu muhtemel kazalann ön işine başlanamamıştır. de söz alan delegeler ıliç darhğın rinde bir gazett kulak re«ni yaptı ardîye olan ve kaldı sıfır!. Eğer onlardan bir t e ezilmlşlerdi. 1934 yılında bir lerunesi için yapılan bu tamime Öğle üzeri tekrar hâdise mahalline de inşaatı kalfaya devrettim. İnşaata cian, pahahhktan ve hergün vapılan diye kapatıldı. Halbuki şirtdi böyle bilâhare lstasyon caddesin* katılan kinin kurtulmıyacağını bilsem, şu Baba, saatlerce metanetıni mu uymıyan sinema ve eğlence yerleri, gelen Vali Ethem Yetkiner, çalışma böylece devam ertflcM. B?n iyi malze 20 rrtetre karelik arsa bugün dâvs zarmardan acı acı şikâyttlerde bu bir şey yok. Bin«enaleyh basının anda intihar ederim. Ya kurtıılur hafaza ederek son dakikaya kadar fen heyetinin raporu gereğince ka lan yakından takib etmiş ve ilgililere me kulllandım. Sinema olarak tadil lunmuşlaıdır. Son söfcü Tevflk İleri hürriyeti tamdır ve yerindedir. konuiu olmu?, ar«a »ahibleri Malat. edişim, fazla kazanç sağkmak içinVali Dilâver Argun, bazı direktifler vermiştir. sa... tşte, onu öksüz bırakmamsk ümidle bir haber beklerken, zaval paülacaktır. alrmj ve muhalefetle basına hücum Muhterem Kandıralilar sizlere müj ya Asliye Birinci Hukuk mahkeme. Yarım saat sonre da 1 inci Ordu dir.» için bu acıyı tahammül ediyorum. lı ana da şuurunu yaıı yarıya kay bu mesele üzerinde bizzat titizlikle larda bulunmuştur. İleri, konutmMi de vereyim ki Kandirada ve Ta?köp sinde açtıkları dâvayı Proje soJılbinin södeH Kumandanı Korgeneral Fahri özdldurduğunu soylemiştir. Her şeyim bittl. Sevgili biricik betmişti... na şöyle batlamıştır: « Aziz Kay»e rüd« olm«k üzere iki yatılı okul «1 dır. Mahkemenin K/9/1957 tarih ve Yüksek Mühendis Bedri Çelik ise:Basm toplantısından sonra, gaze lek Küçükyahya gelerek, istihkâm 633 867 SEyıh ilâmına istinaden İcra | karım Ferhan gitti. l t ysşmdaki * * * rıliier sizkr zeki insanlarsınız. Ma çecağız. Ben Amerikad^n eği'im içm birliklerinîn çalıçmalannı gözden «Projeyi hazırladım ve tatbik Memurlugu arsayı msl sshlblerine 0§lum Münir, 8 yaşınriaki küçük Sinemada bulunanlar arasmda tecilerle birlikte yeni satın alınan çirmiştir. arif Bak»nlığ:m zamanında Kflyat 30 milyon rfblar ile iki bin aded ÖJedilmesi için sahibine bıraktım. İntestim etmek için teşebbüse geçmi* pğ'.um Ömer, 13 ya^ındaki kjzım bir Bussing otobüsüne binen Vali, profesör Zeki Tozania eşi ve 5 y»riye 2 defa geidim. Açlk açık ko rakayı maarif Ulerine s«£ladım.» şeata benim devam «ttiirim müddet fijleden sonrak! faallyet tir. Arsa sahibleıi ,en işlek cadde Kazlı, hensi gittiler. Bunlar yetış Baksn konuşrtv sınds tekrar basını şındaki kızı ile komsularının 17 ya şehirdeki imar faaliyetini yerinde nuşacağım, burada bu'unan gazeteÖğleden sonra h«vanın değişip yağ zarfında inşaat, projeye uygun olaclan lntafyon c»dde?indeki arsaları. miyormuş gibi, dün î'kenderuri göstermiş ve trafik meselesinin şındaki oğ!u Haluk Dinçer ve «brak yapılmıştır. Başka bir sinema ciler de konustugum gibi yapsınlar ele alarak hücumla dedi ki: «Yannki ha ıspantk v« soğan ekeceklerini halli için yapılan çahsmalar arasın murun yağmanna rağmen, çalışmadan gelen yeğenim iîaı lası Nursel de vardı. DP. li olmıyanlann Türkiyede isi gaıetelerde bütün basın yekvücud bildirmektedirler. Biıylelikle ana cad lar aralıksız olarak devam etmiçtir. için Eskişehire gittim. Gitmeden evda vFtandaştan da trafik cezası alınlarla beraber gitti. Tavan, büyük bir gürültü île yoktur demedim. Onlar Öyle yaıdı olarak oklnrını bize nasıl çevireeek de trafige kapaıvacaktjr. Bu ereda, Kızıl?ydan Dr. Bülend vel. projeyi aynen tatbik etmelerlni Gelmiyecekler artık. Onları, bu çöktükten ve bir *aş, toprak yığı masının düsünüldügünü bildtrmiş Sevginin başkanlığmda 3 klşilik bir •öyledhn. Ben ba veri s*n«m« oierak lerdir. göreceksinlz. Bizim tuttUİUlar. Öyle bir baslnimız var ki. BorBu hususta Beiediye Başkan yartir. Bele^îyenin bu projesi tahakmuz yol A V h yoludur. Hak yoludıır. riımcısı Şahin Karacabey, gazeteci fânî yolculuğa ben yolladım. Yefe nı haline peldikten >onra. murize 1 heyet gelerek. Vali Ethem Yetkinere, arctİT* olarak ln*a etmlşthn.» lu kovünde yapıhn barajı yazTiazD. P. 111er hem dünvamızı ve hem lere şu izahatı vermiştir: nim için sinemaya gidin dedim. Ha kabilinden beşi de hayatlarını kur ku* ettiği takdirde kaidelere riayet her tlirlü yardıma hazır bulundukla demittir. lar. Boı;iu köyünün sular altında etmiyen vatandaşlardan bir lira rını bildirmiîtir. de âhiret'mizl vapıyoruz. C. H. P. liKatfanın *8elerl « Mâlen yol olarak kullanılan zırlandılar. Biletlerir.i elimle abp tarmışlardı. kaiacağını vazarlar. Adanaya yapıceza alınack ve tatbikata ?öre. bu lerin r.amamnda keseleri dellktl. biiceriye koydum. Hayır, mezarlarıKalfa Yusuf Güngör d«: Hâdîse mahallindeki bu çahşnialaŞimdi bu müthiş sahneyi. Hay ceza daha da arttınlacaktır. lan barajı vazmazlar da Barai yı zim kese!?rimlz dellk delil hesaMı dâvall arsa 1934 te Leblebicioglu ai. na yerlestirdim onları ben... «î sencdenberi bu insaatt» ealıre muvazi olarak. Küçükyalı jandardarpaşa Lisesinin 4 üncü sınıfına klldlğı zaman Adsnamn sular al kitablı olduŞumıiz Içln v# All»h» Ha İMİııe aid bir depo Idi. Bilâhare yola katılaı. arsayı arkadaşlar ihmal Saat 22 olmuştu. Sinemadan çıl ış t'evam eden Halük'un ağzmdan din Diğer taraftan »ehrin otobüs sı ma karskolunun küçüeük bir oda sıyorum. İvl malzeme kurianıyordıık. tında kalacağını koca koca m»notüril ederek Beiediye adına tescil ettirme saatleri yaklaşmıştı. Portakal hszırkıntısınm halli için bu yıl içinde sında karargâh kuran bilirkisl he Mühendis isinln bfsına gebniyord». liyelim şetlerle vazarlar. Koskoca bir D«Konıtre bu konu«m' lnrdan «onra mışler, Bunu fırsat bilcn dâvalılar, ladım. Elma soydum. Gelince yeyeti derhal faalivpte jreçmlş ve dos Ben de. elbnde meveud bütun fmkân ; ' Büyük bir çatırtı eluydum. lli otobüs ve otuz tane de troleyhü* ya üzerinde incelemelere başV>mış lan kullanar»ık inseatı yapıyordum.» mirköprü Baraiı vaptık, onu yaz nihayete ermi!. Milll ES tim B»kanı. Belediyeyi haksız çıkarmışlırdır. H«l sinler diye. gerirtilecektir. Otobüslerin ilk altısı Zelzele oluyor zann»ttim. Birdenmazlar. A... eazeteci, «... gaıete Vali v* Knfaell nılll»tvrkilleri tzmitp buki dâvalılardan Tahsin LeblebicL feklinde ifade •armistir. Elma eümde kaldı. Bekçinin (si rire elektrikler söndü v fjlm riur •elmiı ve bu^ün hizmete girmiştir. j tır. murnrriri niçin yaznazsm bunla Keltrtk. Kâ*rt r»brika'inın sosyal oğluna 1937 yılında arsa bedeli olae Bu Ifadeler flzerin*, sineıtı» İfadeter almıyor . nema yıkı'dı.'.l diye aeı 'jcı bağırGazeleHtere kokteyl rak 120 biıı lira öderxiiŞine dair elidıı. Havaya baktım. ayı gördüm. binamna gitmiülerdir. Sabaha karşı jandarma taraftndan teciri Orh»n Termlyeci llrameteâha dıS'nı duvunca kainat başıma yı Ankara Vilisi İrtanbul ve Ankara mb.de vesika mevcuddur. Tehirl icra Derhai ablama sarıldım. Öniimüze Keıtıal Ayeün dün bir D.P. nezaret altma abnan r«pten serbest bırakıhnif. dijerlerikı'dı sanki. Derhal evden çıktım. gazetelerinin muhabirlerine bu ak yakelarup Tevfik İleri bundan sonra dilekkarannı bu maksadla aldırdık.» pe!en Ur tanta. bayatımızı kurtaroc»ğı açtı sineması ve sinemanın bulun nin nezaret hallnm devanuna karar Caddeye peüntfe çığhk ve feryad şam saat 20 de bir kokteyl vermiştir. ler bahnnde konuean hatiplere c#Ayrıca lcr» Memurü Salâhaddin msŞa kâfi Kelmişti. tvvelki gün D.P. İl Ba}k»nlı|ına Geç vakte kadar devam eden kok dugu 600 metrekarelik insaatın sahibi verilmistir. vap vererek, «ilâç vok diyorsunuz. geUrilen Belediye B«»knrı K m i l Sndioğlu da Maiaty» mııhkemesinin sesleri heni serseme çevirdi. ÇoBir möddet sonra. açılan oyukK<mtrol mfiheitdMnhı duramn Hakkı Gündüzle, insaat mühendisi Var ilâç, hem de çok var. Ama siz Aygün ilk siya»i konui(m8»mı dün, ilâmını tatbik eylediğini ifade et. cuklar^mı kurtarmak için sineına tan saoasşe'.am çıktık. Arkamızda teylde muhtelif talebler Veli taraDiler taraftan ba h»dl«» bir haklYüksek Mühendiı Bedri Çelik. inmektedir Halk hâdist«yl ilgl ile ta nın kanısına kadar pe'dim. Sonra kl sıralarda ohıranlar tamamen en fından cevablandınlmiftır. Avrupaslnı ararsıniz, başınız ağrı Atmürk Bulvarındaki Vatan Cepşaat kalfcsı Yusui Güngör Te «in« kati daha meydan» çıkartmı»ttr. Ya«ını hBtflamıyorum. çocuk kaz aîtmda ka'mıştı. dıjı zaman aspirin almazsınız, gri h«*i> ocağınm «çılış «jreninde yap kib etmcktedir. manın müsteciri Orhan Termiyeci pılan tahkikatta, Maltepe Belerliye 'anırıın ve karımın sesinı rluyuyorpin yutm?Minw. |!1» Avrupa ilâcı mı|tır. Ocağın »çılışı münasebetil* nin, savcı yardımcısı Ali Yazıcıoğlu mflhendlsi Z«M Ersuna, Yazlfesine rium. ("BsbBcığım kurtsr bizi! • d') e u hujust» bir hâtıram Bulvarsaray düğün salonunda yapıHâdise mahalli ve civarında astarafından ifadeleri alınmıs v« in ek olarrak. flcret mukabilmde Kücükve bag'rıyor'ardı...» var. Bir miMetveklli »rkadaşjm* lan kapalı »slon toplantısır.da. yeni ker{ birlfkler. itfaiye, polis ve ga*«ata aid bütün evrak ele gcçirllerdc yehdakl rnsaatlan kontrol vazlfe*!Benzinci Enver, bunları anlat zeteciierle Sdeta karargâh kurmuşnln veriMijH »nl»ş»lm>etır. bir doktorun veHifi reçetede 14 D.P. tl tdare Kurulu. tstanbul mlU Baştarnjt 1 inci sahijede hazırlık tahkikatına başlanmıştır. letvekillerı, D.P. latanbul Müfettişi tıktan sonra. «altı ki^iden riri ?itZeki Ersunım da, hadlsedek! mesSavcı Ali Yazıcıoğlu. tahkikatın bu s«ne evvelki ilâç vazılniş. Sorduk Hepsi de nöbetle çahşıyorlardı. Nafiz Körez ve kalabalık bir partili ti, geriye kaldı sıfır » divc aynı 48 saat uyumıyanlar vardı vazife şmda) Deniz Astubayı. cephcile ilgilenirken, diğer savct uliyet dereresl arastırılmaktadtr. soruşturduk ki, r»ç«teye yazllatı topluluğu hazır bulunmuştur. 2 Safiye Şölen (14 yaşında) Bina nWn HBcrfl söî'eri tekrar edio r'unıyordu. Necdet Güvenc de. beraberinde Hüliler arasında. Vilâyet jandarma iJ»"'n fabrikas, coktsn kaDpnmı?. Toplantıda İlk konuşmayı EminöBinanın çSkmesinde 4 hu<rusun CNot: Ferhan. Münir. Ömer ve kumandanı, Kartal kaymakamı. hü yeğeni. kume* Doktoru Yavuı Akdogu olduKarjınırda konuntuğum bu kelime nu İlçe Baıkanı Pıof. Aii Esad Birol 3 Sevgi Sağdıçer (17 yaşında) I ino! nahiiede Nazlı San'nın cesedleri dün gece(hı h«ld« Süreyyapaşa, Haydarpata ftmil olduju ileri sürülmektedir. Ipr yarın muhalif baundn nasıl inti yapmıştır. Müteakıben söı alan E. na yapılan yard:mları kumet doktoru ve ilk yardım mer öğrenci. rskamlarfe 1 SCtunlann s6külm<"i. Nümune ve askert hastanelerin* gi*ar eder bilmem v Uahi.» iDelegel«r mlnönü İlç« İkinci Bafkanı Orhan ifad* etmiş ve yekunun iki milyon varısı hulunmustur). kezinde çalışan bazı hastabakıcı 4 İlknur KırksekU oğlu (18 yai K5tfl maizpme Vııll=n'Tması. *** derek yaralıların ifadeierini ahnıs, bu sırada kahrol?un muhalif hasıh F«rsoy •in almn vt D.P., hukuk Hrayı geçtiği görülmüştür. Ökmen larla gazetecilerd: bunlar. şında) Terzinin kızı. hüviyetlerini tesbit etmiş ve bezıla BiTheasa çlmentonun yflzde 40 ni*dive bagırmışlardır.) Kaza kurbanlan arasmda Kanat devleti ' jnusunda hiç bir şey yap bu husustaki siyasi mesuliyetini müd Hâdiseden sonra Küçükyalınin Nümune ve H;ydarpaşa hastane rının da raporlannı tenzim etmiştir. betl yerine vüzde 15 nisbetlnde ve Tevfik fleri. şeker sanayii. tvrajlar, mamış oisa bile, dünün diktatörünü rik bulundugunu ve yardmv» devam ailesi de vardı. S kişi'ik bir aüey küçüeük pastanesfndekl 2 telefon <iki olusu. Defin nıhıratı veriliyor yol davası. maarif davası üminrf* bugun hürriyet iıtiyen birl halın» edeceğini ke«in olarak bildirdikten di bunlar. BaHa, Mehmed Emin durmadan işledi. Telgraflar çeküdi. sinde yatan yarablar ise 31 kişidir. 1 Nurhan Uyar (25 yaşında). 3 Hâdise (rOnfl akşamı. be»onun Aynca, höviyetleri tesbit edilen konuştukUn »nra muh*Uf«t parti» getırdijlni belirtmiş vt bunun bir sonra, Rize D. P. milletvekili tzzet Kanat. TOprak Mahsulleri Ofisinde Pastanenin kadrosu sadece 2 kişi2 Nebahat Büyükakbaş (30 oesedler için de defin ruhsatiyesi ve enl dBkülmüs olmasuu rağmen silerine söyle hücumda bulunmuştur: başarı sayıldığını soylemiştir. Daha Akçal söz almıs. Orman Umum müçahşıyordu. Karısı Zehra Kanat 35, den ibaretti. yaşında). rilmiş ve ailelerine teslim edilmiş nemanm oynatılması. «Ben onlara (Allah kahr*tsiıı) «onra hatlb C.H.P. nin ileleebed ik dürlüğü gibi idııri v« teltnik bir va kıiı Filiz 18, oJS'.u Latif 15, Fldan * * * 4 tnsaatm nizama eykın yapıl3 Hilmi Sfner (45 yaşında). <tir. deırtiyeceiim. Onlara (Allah akıi f|. tidara gelemiyeueğini soylemiştir. zifenin. vekilin »ahsında toplanamı da» 10 yaşlâ'rınciaydılar. Müessif hâdise dolayısile Küçük4 Yüksel Yolcıır (13 yaşında). Bilirkişi heyeti ise, inşaat mesulle mıs oiması. kir versin) dlyec«itnı. B raj yapiyaSon olarak Kenial Aygün uzun bir f yacagını. bunun ksnunen de imkan j Bu duruma g5re. hâdlse^e ihm?'l" 5 Görgün Çetin (18^yaşında). rinin ifadeierini okumak ve inşaata ruz. niçin yaptımz? Oku] yapıvoruı. kunuşma yapmıştır. Aygün sözleıin» sız olduğunu belirtmiştir. Akçal ya | Fatihte oturuyorlardı. 3ir ban yalının ekmek tahsisl 2 mlsline çıniçin yaptımz' Yol yapıyorut niçin başlamadan önce. evvelki gece vuku pılan ysrdımların d? kanunt olamıyâ kânın ev ikramiyesini kazanarak kardmuştı. 6 Hatice Seîer (3!$ yaşında). cîd ruhsatiye. plân ve projeleri tet rl RBrülenlerin. T. C. Kinıntmnn Gönüllü hemşireler, ilgililere baş 4S5/2 nfi maddesine uygun oternV »eyaptınız? diyorlar. Bir fün d« d« bulan feci kazada ölonler için din cagını ifade ederek. «Rayın Vekü Küçükyahya taşınmışlar ve ilsra7 Famk Öztcen (30 yaşında). kikle başlamıştır. ıal«n<Jırılmalan !s*enece8i söyl^nmivorlsr ki niçin şunlan yapmıyor leyicileıi ihtiram duruşuna davet et B<v geçen yıl olduSu gibi bu yıl da miye evlerine yerleşmişlerdi. Çok vurarak çalışmak istediklerinl bilMuhtar ruhstt vennJyor 8 Muammer Sürer (40 yaşında) dirdiler. Muzaffer C E L A S U N sunuz? Adsnaya boraj yapanı. k ftıiştir. Müteakıben Aygün sözlerıne bize efpri yçpıyorlnr. inşaallah bu me«'uddular. öğrendiğimize göre, inşaat sahiM m«Vt«d!r ki. bu halde 2 *1«iden f?''a 9 Filiz Kanat (konuda) (35 danah reyinl C. H. P. ye verlr A b«.. |öyle devam etrriştlr: ruhsatiyeyi almak için önce Küçük k'msenin ölümflne pehrb olnplsr özlerini kendileri ciddiye almnzlar. yaşında). Adsnah seni artık »el basnvı korku« Fiili parti hayatına yeni inti Sayın Vekil Beyi calışk<<nlıgı. bilgisi yah muhtarlığma bnsvurmuştur. K0 rDikkatsizlik ve îrımal TÜ7iînHpnl 4 10 Rıza Ünal. sundan kurtardık Sf\ Maketinl en»r Scb etmiş bir arkadaşınızım, acemi« ve idaresi ile takdir ederim. Sözlcçükyah sekinlerinin, aylardanberi seneden »z olmsmak fırere hap^e 11 Ahmet Sakar. ü yptık. ııık tuttuk, bahçenl. ba liğimi maıur |drm«niıi rica ederim. rim çahşma şekllne aiddir.» demiştir. gözleri önünde yapılan ve «Bu blna nvhkAm edflirler. 12 Serdar Sezgin. B h m a,1*üA i ™ suladık. Sana ı«ık tutmayanı. Siyasi partiler, demokıatik hayatırl bir gün yıkılacak!> diye feryad etMaraş C.H.P. milletvekili Emin 13 Faize Sürer (9 yaşında). Demokratik hayat, olsn «d barajını yapm«ran« r«y|nl v*rlyor. Ubiî icabıdır. tikleri inşaata, ilâve inşaat ruhsatlSnysal da »ynı konulara temas ede14 Sadık Yiğitbaş (38 yaşmdf). partileıle yürüı, onlarla inkişaf esun da nlçln blzt »«nniyorsun?» yest muhter tarafından verilmetnJtrek sert tenkidlerde bulunmuı ve 15 Safiye Tekes (38 yaşında). tir. şılmıshr. Bîna «rh'hi. n ısman K'iTevfik tlerl t»m bir Mat konusmut der. Parti, bir program «trai.nda. o «biz Başvckilin tshsisatı mestureti 16 Zeki Tolon. tur Konuşmasının »iddet mcrk'rinl programa inannıış ve o programın için burada saatlerce tartıtıyoruz. Maltepe Belediyesi ruhsat veriyor cükrali muhtjtnndîin 3 Vatın in«qsi Konya 25 (Telefonla^ Akçehirin Baştarafı 1 inci tahifedt yol. bar*}. k6prü v> imamhıtib o tatbik mesuliyetini idrak etmiş, ida. Bu meseleyi tabil münakajs edece. davet etmiştir. Castro, Venezüellalı il olmasının düsünüldüğü (u gün 17 Salih Büyükakbaş (38 ya« Muhtarı 3 ay sıkıştınp tazyik eden cln ruhfat almış *e 1 inci V=*' arrecilerine guvenmiş, bu programın şında). kulları teskll etmiştir. Hakkı Gündüz, nihayet türlü yollarâiz.» HenMştir. diktatör Perez Jimenez'in devrilme. lerde bundan 6 ay evvel Başbakara tatbikında vatsnııi tealisi. vatanın karnr v»riTir» 18 Nursel Özdemir (16 yaşında) dan yürüyerek Maltepe BelediyesinBakanl'k tarsfından traktörlerin sinin birinci yıldönümü münasebe karşılamak için kurulan taklar ilçe saadeti, vatandaşlaıın rofahı için en İzmit 25 fTstefonUi Bufün 8 | gazetelerinde tenkid konuıu olmak 19 Hayrlar Demir (24 yfşmda). den ruh«^tiye almaga muvaffok ol mO» ve iyi çalışacaklarma inanmışların top 28 bin liradan 32 bin liraya Mttı til» burada tertih edilep şenliklerde leden sonra Kantiıra D. P. merkez luluğudur. Biz de D.P. nin progra. rılması hususu da tenkid edilmdş, hazır bulunuyordu .Konuşmasmı, tadır. Nitekim bir çoğu rüıgâr ve 20 Rültü Karaman (18 yasmda) muş ve ilâve katı çıkmağa başlamifilçe konereM Kızıl^y bin««mda biııi mına inanmış ve hele şimdi bu prog çıplak köylerin ağaçlandırılması iı yeni Venezüella Kongresind» yap yagmur tarafından tamamen harab ma Isletme 21 Sabahaddin Tolun (18 ya tır. olan taklardan yalnız bir tanesi »eh mütecaviz bir hl> tonluhı»u ile ramm tatbikındaki da fnsHvete Kaçak Insaât muvaffakıyeti tenmiştir. mıştır. Castro şöyle devam etmiştir: # rin giriş yerirtde durmaktadır. Ga 22 Ayşe Deniz (20 yaşında). KucüTrvBİınm Milll Eğitim B«k»nı. Vnli. Kocaeli görmüş, idaıecilerin iyi niyetin* Saat 19 da oturuma son verilmistir. Fakat, ele geçen plân ve proj«lerd« Bu genc Mecliste eski sürgün^ zete, üzerinde «ilimize h o | geldiniz» milletvekilleri harır bulundu&u halıî» inanraış insanlanz. D.P. iktidara Müzakerelere yarm devam oluna. 23 Bekir Atak;n (43 yaşında). ilâve İnşaata aid bir vesika bulunalerin yer almış bulundugunu mem. Ibaresi bulunan bu takm kaldırılolrtuSımu sSvVverek, yaoılmıftir. geldikten sonra. bu program ve faa caktır. 24 Zühtüye Atakan (44 yaşında) mamış, böylece inşaatın kaçak olanuniyetle müşahede etmekteyim. Bu masını bir an evvel istemektedir. rı câri bulundugunu MilletsekillerinIen Cemnl Tüzün liyetini geniş valandaş kütlesinin 25 Türkan Gönç (17 yaşında). rak yapıldığı anlaşılmıştır. Gene, in: sebebden. Güney Amerikadaki deM llt F*I'im Bpk. Ccl*l Y.rHmcı tatvibinden geçiımiştir. D P . vatan» şaat sehibinin, sinema salonundaki »lirtmektedirler. 26 Tank Yasınknt (28 yaşında). mokrasi ihtilâli yolunda bizim önden nin Kandın ya, KsndıralıLra yar daşın kat'l itimadma maıhar olduğu 27 Halfik Dinçer. gitmemiz ve arkamızdan gelecekler müddttç* de iktidaıda kalacaktır.» 28 Abdullah Avcı. için şeref, adalet ve ideal yolunu çizmemiz lüzumunu hatırlatacağım.» 29 Nureddin Demir. Aygün daha sonra parti çahşmalarınm gizli olmaması gerektiğini ve 30 Neriman Ç?kan. Castro. Amerikaya bir daha hücum çaliim«ların tarafsız ve hattâ rnuha. etmi?, Merkezî Amerikada ortaya 31 Serkls Moskonyon. lefet pfiitilerine mensub vatandpşladiktatörleri sayarak, 17 yarâlıya ayak tedavisi yapılaAnkara 25 'Cumhuriyet.Teleks) çıkmış olan rın bile tskib etmesi gerektiğir.i be. Şantiyelerimiı ve Maltepe atelyesinde çalıştırılmak üzere bibunların daima Washington tarafm. rak taburcu edilmişlerdir. 20X30 10Î veya 100 übre kok telirtmiş ve böylece D.P. de gizli ku C.K.M.P. umumî idare heyetinin ver dan desteklendiğini söylemiştir. Da Baştarafı I inci sahifede rinci sınıf ehliyetli ustalar alınacaktır. İstekülerin bonservisîeBu duruma göre. satılan 197 bilet diği karara paralel olarak, Genel ya bir hâdise düsmektedir, Hâdiseleneke aranmaktadır. Müracaat: lis ve hizip faaliyetinl tasvib etmerile birlikte her gün GJleden evvel Bahçekapı, Garanti han, kat Başkan vekili Prof. Ethem Mene. ha sonra. bir diktatörü devirmenin rin mühim bir kısmı yaralama, ha göz önüne alm?cak olursa, kurbarr Tel: 4410 84 diğini ihtss etmiştir. 3, No. 309 a sahsan müracaatleri. mencioğlu tarafından bir anayas» ne kadar zor olduğunu anlatmijtır. knret, hırsızlık ve trafflt kazalandır. •dedinin her an artması beklenKemal Aygün, şahsi hayatımızın projesi hazırlenmıı ve umumi idar* Castro müteakıben şu teklifi yap Bu arada, Fenerde bir şahıs karısı m«ktedir. bile hesabını her an vermeğe hazu üyelerir.e dağıtılmıştır. Üyelerln ln mıştır: nı bıçakla delik de?ik etmiş. kadm olmalıyız demiş ve sö?\^ıine şöyle celemesi bittikt#n »onra anayasa ta. « Bir çok memleketlerde halkı kom* halinde hastaneye kaldınl Konyada bir tamirci, yerli devam etmiştir: Yem Sanayii Yemîeri, vesarısı ilim otoritelerine eönderilerek eten hükumetlere karşı, Güney A mıstır. Şişe Kapsülü ihtiyaç sahiplerinin nazarı dikkatine • Bu besabı vermekte bir an için mütalealan alınec»kt!r Bu suretle m«rika hükumetleri birle^erek bir rimi arttırır. ka'iteyi vükselsu motörü yaptı Kadifekalede 14 yeşında ömer adm bile tereddüdü olanların D.P. için nihaî şeklini alacak olan tasarı, çı blok teşkil etmelidirler. Bu yolda tir. maliyeti düşürür. Konya, 25 (Telefonla) ŞehriMüessesemiz sayın müşterilerinin senelik gazoz, maden ve memde yeri yoktur. Allah milleti aldat kar yol beyannamesindeki görü^e bir kampanya açarsak, hükumetle. da bir ıçahıs intihara teşebbüs etmişba luyu, kapsül ihtiyaçlarını, gıda maddeleri nizamnamesine uyYEM SANAYİİ TLRK'AŞ. mıyan insanların iktidarda kalma uygun olarak seçimlerden önce C.K. rimizin teşkil edeceği grupun. efkârı tir. ömer de koma halinde hastane mizde Alâeddin Bayır admda bir ye kaldırılmış bulunmaktadır. oto tamircisi bilya ve enjektörü hagun olarak karşılamaktadır. Siparişlerinizi bekleriz. »ını nasib etsin . Ankara fabrikası Tel: 19140 M.P. nin taahhüdü halinde ilân olu umumiyenin de desteği ile son dikriç bütün malzemesi yerli olan bir Mustafa Başarır Rızapaşa yokuşu No. 33 35 Tel: 22 39 59 D.P. İl Başkanı. D.P. teşkilâtını nacaktır. Konva fabrikası Tel: 2133 tatörleri kovmağa muvaffak olacağısu motörü yapmıştır. Motör dül akılh ve samiml bir çalışmaya da. na inanmaktayım. Böyle bir Güney vet ettikten sonra sözlerini şöyle bi Diinya uykusuzluk rekoru yatık silindirli olup. 2000 devirde Amerika Demokrasi Bloku kurma, t'rnlns llr * tirmiştir7.5 beygir gücü ile çalışmakta ve nm şerefinin de Venezüellada halk kınldı Muhalefet partileri bir milleoyu ile başa gelmiş olan Romulo 10 santimlik bir santrifüjle 6 metre N'ev, York 24 (a.a.ı 32 yaşında Betancourt hükumetine aid olma*ını tin bünyesinde bulunması zaruri derinlikteki syvu 20 metre yükseğe Bu hafta yayınlanan sayıda .Atatürk'ün hic bir yerde olan teşekküllerdir. Muhalefet eL Disc Jockey adîndaki bir Amerlkalı areu ederim. Diktatörler arasında Baştarafı 1 inci iahiftdt çekebilmektedir. vıkmıyan kadınlığa ve devrime aid hâtıralannı bulacakIDRAR Y()IXARI VE bctte bizi tenkid edecek. Bu tenkid burada dünya uykusuzluk rekorunu bir birlik varsa ve bu ittihad bizim resmen bildirilmektedir. Bu mü Patent için resmî müracaatmı ya.ınız. En güzel hikaye ve romanlar, fıkralar, röportajlar. IKNASÜI. IIASTM.IKl.ARı ler ölçüiü olursa onlar, Slçüsüz olur kırnnıştır. 98 saatlik eski rekoru aşan aleyhimizdeyse. biz de onlarm aley nasebetle yayınlanan tebiigde =adeckev 200 îoda. Spor, Sanat, Sinema köşeleri KADIN GAZETE?İ'nde Vütphassısı sa D.P. kazanır. Vatanda» hangisinin ' J ° ' saat uyumadan durmak hinde birleşmeüyiz. İlgili milletler ce denizaltıların limana vardıkları pan Alâeddin Bayır yaklnda motörson darbeyi nası ve! ne zaman indi, belirtilmekte,, gemiler hakkında iza leri seri halinde imâl ederek piyaBayilerden arayınız. îstanbul. P.K. 791 Tel: 27 44 ;?ılatas8ray Sutera/ı So No doğru olduğunu takdir edecektir. Bu n i . v e ; İ n d olduğunu soylemiştir. l'îuı Apt T*< «4 14 3fi rec«klerini bilmelidirler.» itiberla bırakın yalan söylemeğe hat verilmemektedir. Bununla be saya ç'karacaktır. Üzerinde 10 kilo afyon devam etsinler. Bu bizi takviye eder. Castro son olarak, Güney Ameri raber denizaltıları Rusyadan MısıTıpkı bizim aşırı davranışlarımızuı bulundu ksdaki diktatorya rejimlerinden ka ra Arab mürettebatın getirdiği bilonları takviye ettiği gibi. Bu itibarMalatya. 25 (Telefonla) Sivas çarak Kübaya sığınacaklara kucak dirilmekte, ayrıca gemi fle, Birlela sözlerimizi dikkatli sarfedelim. iline bağh Kangal kazası halkm taırır.ın açık olduğunu belivtmiîtir $ik Arab Cumhuriyeti denizaltı fiSöz poliçe gibidir. Vâdesi gelince N'albur ve İn*aatç>!ara Tophesabmı vermek lâzımdır. Vâdettiği. dan Omer Lutfi Uzunpınarın üze • Böylelerine .Kübada mesken, yiye. losunun dokuz gemiye çıktığı da tan ve Perakende yerine miz şeyleri yapahm. Yapamıyacak nnde, 10 kilo afyon ele geçirilmiş j cek, kısacası her türlü konforun belirtilmektedir. ür. Şehrimiz istasyonunda yakala : sağlanacağını vadetmiştir. larımızı vâdetmiyelim.» tcslim. Süveyş harekâtı ve Pineau Castro'nun sözleri, Venezüella par. Kemal Aygünün konuşmasını mü nan sanık. adalete leslim olunmuşSuaselviler 98. Telf: 44 32 31 Kudüs 25, (A.P.) Süveyş hatur lamentosu mensubları tarafından sa rekâtı sırasmda Fransamn Dış Işteakıb. Emlik ve Kredi Bankasma T A K S İ M aid blok apartımanların arka taraMcGhee Türkiyeye geliyor mimiyetle ve hararetle alkışlanmıg. leri Bakanlığını yapmış olan Ohrisfmda bulunan «Vatan cephesi» ocaAmerLkEnm iki yıl müddetle Tür Ur. tian Pineau, pazar güırfl bu konu ile fı açılmıs ve hep birllkte b o u içil. Öte yandan, Küba başkentd Hava. ilgili olarak «Zaferden iki gün evkiye Büyük Elçiliğini yapnus bulumi?tir. nan George McGhee Snümüzdek' nadan gelen haberlere göre, Castro vel Birleşmiş Milletler ve Bırleşik Eskljehlr D.P. lilertıi blrleçtirme hafta içinde Ankara ve îstanbulu memleketteki komünistler aleyhinde Amerikamn bize mâni olarak haregayrcti geniş ölçüde bir temizlik hareketine ziyaret etmek üzere memlekeümize girişmiştir. Castro en başta, Milll lf kâtı durdurmuş olmalan bliyük bir Hasekide. 576 m2 arsa üzerinEskişehir 25 (Tele(onla) E»kişe de iki kaüı lahane maniaralı hir D.P. teskilfttında yıUardır de" gelecektir. Tanmmif Türk doatla çi Cephesi ve Çalışma Konfederas. kayıbdır» demiştir. vam eden .Aşagı mahalle», «Yukan rından ojan George McGhee, mem yonuna dahil knılların içbaşından Pineau, sözlerine devpmla «Bu, istimlâkle alikası olmıyan «v leketimizde Amerikan yardımınm UMklastınlmalannı lstemiîtir. Şim Ortadoğu barışının istikbali bakımahalU. hiziplerin» con vermek ü acele satıhktır. *er. D.P. Gen.l îdar* Kurulu üye islevişi mevzuunda tetkik v» temas diye kadaj 5 komünistin tasfiye edil mmdan büjoik bir darbe olmuştur. Müracaat: 22 07 26 l«rinden M l urt.f a Zeren ve ^ larda bulunacaktır. digi bildirllmektedir. MUALL KAYNAK MÜNİR ÖZKUL FERİDUN KARAKAYA Bundan sonra kurulacak o!an yeni Salım Burçak lehrimiz, gelmisler ve bir Nasır kabinçsi, Süveyş ihti'âfını KENAN PARS MELÂHAT İÇLİ DP. n Merkezinde ocsk ve bucak | bir hal tarzına bağhyacak ve İsrael idare heyetlerinin de iştirakile Bu akşam Çarşamba akşamı Perşembe matinrlerde ile barış yapacaktı> demiştir. çaTÜRKÇE KİTAPLAR SERVİSİ iı»rrt3İara baîlamıjlardır D P Israeli ziyaret etmekte olan esMüsabakanın neticelerini yaLfihTürkiyenin her tarafına en sori teşkil«tlsnndaki humrsuzluğun gi. ki Fransız Dış İşîeri Bakammn bu rınki salı günü gazttemlıde derllmert için bugün îl İdare Kuru [||;; cıkan eserleri göndermektedır Not: Bugünden itibaren İzmlr YILDIZ 2 Şubat Ankara BÜYÜK ve NUR: 9 Şubat sözleri, bugun burada ingfllzce olaokuyunuz. tsj: • K n t o l o g isteyiriiz* Adana ASRÎ ÜNAL KARŞIYAKA V« Balıkeülr tPEK, 12 Şubat Erzurum DOĞU rak neşredilmekte olan «Kudüs IKIZILAY, MÜDAFAA CAO 4 . ANKARAI Postâsı» gazetesinde çıkmiftır. ve KEMAL FİLM'le çalışan 300 slnemada gö sterilecektir. 50 milyon liralık mal gümrükte kaldı Küçükyah faciasında sönen aile ocakları Boluda bir Cadillae oiomobil uçuruma yovarlandı, I ölii var Enkaz altındaki cesedler çıkarıhyor Malalvanm en islek caddesine soğan ekiÜyor Ankara Belediyesinin aza!ara karsı tedbirleri 3 muavinle idare edilen gensl müdürlik Faciada oien ve varalananlar Güney Âmarikadaki üç diktatöre cephe alınıyor Akşehirde Başbakan işin kurulan iakların kaldırılması istendi LFVHA TENEKE G.K.M.P. Başkan VeklElnîn hazırladığı anavasa projesi İzmirda her 70 dakikada bir hâdise oluyor Motor, Oto ve Kompresör Tamîrcı Ustaîarı Almacaktıf CAĞLAR Nâsır, denizaltı filosiınu küvveliendiriyor I KADIN GAZETESI K i REM t T KEMAL F 1L M Fevkaiâdc Fırsat ZEKİ 6 SARAY •j FILMÎNDE TAKDtM EDER. LA VELETA İNCİ LÂLE Sİnemaîarında
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog