Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

CRONIN'in Son Saheseri BİR AŞK UĞRÜNA (.cvıren GÜLTEKIN tmjn okuma* tfejpitenn d l m a e n r w e n n " ™™W' bekled* len bujuk romancı rROMN bu eserıyle Ouiel tı T umhuriyet KURUCUSU: TUNUS NADf Talgraf ve mektub adresı Cumhuriyet tatanbul Posta Kutusu Istanbul No 246 Telefcnlar ümuml Santral NumaraM 824298, Yazılşlen 224^99 Matbaa 224290 Her Tuccar, Esnaf ve Memuru alâkalandıran 1957 jılında mer ıvete gırecek FIHRISTLI YENı Türk Ticaret Kanunu ıle mer ıj et \ e tatbık şeklı nakkında kanun 468 buyuk sahıfe cıldlı Temız bır baskı Butun Turkne kıtabçılarında bulunur i 9fi Fıatı 10 Lıra INKILAP KITABEVI II • • er Çıkarıhyo I Küçükyalıda dün geceyarısına kadar çıka|l rılan cesedlerin sayısı 34 ü buldu Bina sahibi, mühendis ve kalfa nezaret altına afmdıiar Bilirkîşi heyeti facia hakktndaki raporunu hazırhyor. Enkazı temizleme ameliyesine bugün de devant edilecek. Proje mühendisi: u Binayı sinenta olarak değil, ardiye olarak inşa ettim,, dedi Kuçukjelı facıası şehırde oldugu kadar, memlekette de buyuk bır Wessur uyandırrhıştır Askeri kordon altında bulundurulan facıa mahaîlı bır mahjer jerı halmı almıştır Kflvıblarım arayan anaların, babalarui ve evlâdların feryadı saatlerce devam etmış bınlerce KuçukWılı ve cnar semt sakınlerı, en ufak bır haber alabılmek ıçın hadı=e >erıle hastaneler araeında çırpmıp durmuşlardır Bu manzara dun gece geç vekıtlere kadar devam etmıştır Bır harabe verını andıran sınemanın \uk<tek duvarları çatlavıp mesne'sız kaldıgından kurtarma emelıje^ınde vazıfe gorenler venı bır çokuntu\e me\dan vermemek ıçın her hangı bır mudahalede bulunamamışlardır Bu >uzden dun sab°h saat 5 ten 9 a kadar, enkaz kaldırma faalıyetı durdurulmuş bılırkışı hevetıle ilgılılerın kararına ıntızr olunmujtıır Tahkıkatı ıdare eden Kartal =avcısı Noedet Guvençle Kadıkovden tam s?Iâhnetle eonderılen savcı vordımcıi Aiı Yağooglu, ordu ıstıhkftm rak enkaz kaldırma amelıyesını muV kkaten tattıl etmışlerdır j BİHrkişi he>eti Sabaha karşı bılırkışı he\etını tesbıt eden Necdet Guvenç, erken saat | lerde telefonla hevet uyelerını evlerınde aramıs ve kendılerını vazıfe\e davet etmıştır I Once saat 7,30 d« Teknık Ünıverslte betonarme burosundan Ord Profesor Feridun Arısan bır saat sonıa da Teknık Ümver=ite Rektoru Akıf Taosu ıle Ord Profe or Faııs Koprulu Kuçuk\alı\a gelerek « vcı Necr nka7 sltında kalanları kontrol eden bır ıstıhkam erı ve cesedlerin cankurtaran arabasına nakledilişi Küçükyalı faciasında soıteii ailc ocaklara 3 ınuâvînle idare edilen ıtıücliirlük Tarım Bakanı, Butce Konıis\onunda tenkid'ere ce\ab verırken «Ormaıı Mudıırluçunç veni l'mıım Mııdıır tâ\inini fa\dalı s;ormıivorum» dedi Ankam 2D <Cumhuıı>etTeleks) Tarım BdkdPİıgı bulçesı muzaketel > rıne bugun «aat 15 ten ıtıbaren butçe komı \onunda oevam edılmı=.ti'Tarım Bdkanı Nea m Okmenın dunku soıul ra ce\ab te^kıl eden ıVı saatlık konu^rnd^i esna ında serdettıgı fıkırler bâii D P ve C H P mıUetvekıllerının tenkıdıne ugramış bu yuzden komısvonun havası eîektrıklenmı^tır Orman Genel Muduılugune bır buçuk > ıldır umum mudur ta\ ın olunmaması ve oım n ı^letmesı doner serma\esırden \ardım tesekkull»! me yapılan vardımlar meselesı tsr+ısmaların şıddetlenme^me sebeb olmuştur Nedım Okmenın «Oıman Umum Mudurlusunde uç muavm verdır Yenıden bır umum mudur ta\mını favdalı goımuvorum Nıvetım de \oktur dedıkten sonıa Ormâ'n ışletme«ı rloner serma\esmın 'os\<ıl yardım fs«lmdan ımamha'ıb okul>rına ılk ve orta okullar ve lıse japtırma dernekleııne Veıemle Mu cadele Kızıla\ \e \ok'nıl çoruklan Arkaft Sa 5 Sn 3 te Faciada olen albay Mehmed Ocalın uç evladı, soldan saga Taygun, Nügun ve Gııleıın Oral Kuçukyalılılaı gıdenlerın arka»ından saatlerdenberı gozj a^ı dokuvorlar Yalnız analar, babalar, esleı aglamı\ or Butun bır kov, facıava şahıd olan herkes onların arkasmdan ferjad edıyor Fakat bu çııpıni'lar bu fervad'ar kaden bıı tuılu degıstuemuor Hele ınsan kudıetmın bo\le elırn bır fdcıa karşısmda hareketsız kalması makınenın tabıat kuv%etı kar Naılı Saıı Omer Sarı Arkast Sa 5. Su 4 te Faciada ölen ve yaralananlar adedı 34 e jukselmıştır Bunlardan hu\ı\etlerı tepıt edılen 16 kısının ısımlerı asagıdadır1 Meral Yışıtbaş (10 y > nd') a= 2 Nı\azı Kırksekızoğlu (48 \aşmda) terzı S Muvaffak Erkan Tansan (18 yaşmda) 4 Zchra Ksnat (35 v şındai $ Beyhan Gurgun (23 yaşında). « Mnfit Gü?gıîn (S5 yaşıtıfo') T Anf Sezer (Alhntepe eczanesi sahibi) 8 Nılgun Öcal (12 yaşında) 9 Gulffun Öcal (19 yasırH ). 10 Tavgun Ocal (23 vaşında) 11 Salıha Ersoy (Ticaret Odasında memure) 12 Avşe Muren (11 vaşmda1) 13 Mehmet Emın Kan t (Toprak Mah=ullen Ofısın.e memur) U Alı Yıldız 15 Fprhon Sarı C38 \a«ında). 16 Nüzh S rı (13 vaşmda) 17 Onıer Sarı (İS vaşında) 18 Munır S rı C16 \aşmda) 19 Adnan Çevık (38 vaşında) nalbur ügı'ılerce şımdıük te^bıt edilen ka\ıplar ıse 4 kısıdır Bunalr 1 Bahaedflm Gn^tan (10 va Dun gece vaıısına Bir albayın 3 yetişkin evlâd ı enkaz altında can verdi; rılan yenı ee=etlerle doğru çıkaSurevjapa^a »anator\'omunda 23 Numune h stanesınde Havaarpa^a Askeri bir banzincinin de 5 kişilik ailesi kazada öldü hastanede 8, olmak uzere kurban 3 Arkan Sa 5 Su 7 de Ucuz atlatılan bir kaza rrenleri patlıyan bir kamjon Beledı>e otobusune, bir taksije ve bır kaptıkaçtıya carptı, 5 kişi hafif yaralandı Kuçukyalı facıasına sahna olan Neşe sıneuasuıın kazadan soııral^ halı Dun Beşıktaşta fecî bır trahk kazası olmuş, fakat mucıze kabıluıden sadece 5 kışı hafıf jaralarla kazadan kurtulmuşlardır Yıldırdan Beşıktaşa gelmekte o lan şofor Haydar Turan ıdaresınde ve ıçı su dolu 82143 plâka numarah kam\onun jokuştan ınerken ânıden frenlen patlamıs kamvon ılk once Barbaros duragında Beledıye otobusune bındırdıkte n sonra bır ; taksı ıle bır kaptıkaçtıyı hasara uğqtarak Barbaros hevkehnın onur Kayseri kongresmde O. Kavuncu taraftarlan kaybettı Kandırada Omer dekı ajjaçlardan bıçne çarparak Cebecı gene «înonu sağ kaldıkça mıllet huzura kav\ışamıyacaktır» dedi hurdahaş olnvuştur Şofor mucıze kabıhnden bır sıyYardımcı da basını tenkıd ettı Şehrimizde Kemal Aygun, kulıs rık dahı almadan kazadan kurtulfaahyetını tasvıb etmedığıni açıkladı muş yoldan geçmekte olar Sabahat Gedık Se%de Selcuk Abaullsh Oztekm Hasan Yıldırim ve Kav=erı 25 (Telefcnla) D P kanı Te\fık Ilerı Yozgat MıPerve HuseMn Gumuş adınd=,kı sahıslar II Korgre^ı buşun 290 delegenm kılı Atıf Benderhoğlu ıle Kayerı da hafıf olarak %aralanmışlardır ıştırâkıle şehrımız Ta n Sınemasm , mıUetvekıllerının tamamı bulupmuş Şofor yakalanarak tehkıkata bas da ^ap'lmKtı^ Kongrede Nafıa BaI Arkası Sa 5 Su 1 de lanmi'tır I Ankara Beledivesinin kazalara karsı tedbirleri Kucukvalı facıasına teınat eden Dıla\er Argun, 20 gım e\\el, Ankarada smenia \e ti\atro binalarının kontrol edildığını sojledı Ankara 25 (Cumhurıvet Teleks) Bu.un bır ba=>ın toolantısı \apan Ankara Valı ve Beledıje Reısı Dıia\eı Argun geçen vıl 80 mılvon lıra olan Ankara Beledıve butçesının bu '•ene 167 mılvon lırdja ula=tıgını bıldırmıştır Nufusu varım mılvonu ajan oasşehrın çe^ıth ıhtı\açlarının gıderılrresı ıçın, Beledı\enın vaptıgı çahşmaıarı ızah eden Argun, Istan i Arka'n Sa 5 Su 6 da r D.P. kongrelerinde basma ve Inönüye hücum edildi İzmirde her 70 dakikada bir hadise oluyor Ankaradaki kerestecüerde yangın 4 mağaza tamamen yandı, ' Yangının sebebı bellı değıl Ank=ra 25 (Telefonıa) Bu gete geç vakıt Akkoprude kerestecılenn bulundugu maha'de bır sangın çıkmış 4 magaza t mamen yanrruştır Yangın gece 21 37 cc çıkmış \ e derhal ıtfaı\ e\ e haber v erılmıştır Yanan kerestecı mobıK acı ve cıIâcı magaz larının kımlere ait oldugu ve vangmın neden çıktıgı \e zarann mıktarı henuz tesbıt edılemerruştır Yangm halen de%am etmektedır bulaa Kuçukyalı smemasımn çokmesı ı'e \UKU bulan f^cıava temas Rus'vadan jeniden satın alıetmıs \e bundan >ırmı gun kadar nan 3 tane ıle birhkte. Bırlee\\el Ankarada da halkın topıu şık Arab Cumhun>etinın halae bulundugu sınema, tıyatro, denizaltı filosu 9 a cıktı kulup \e eglence >erlermın sıkı bır kontrola tabı tutuldugunu açıklaKahıre 25 (a a ) Sovyet terrruştır Kontroldan sonra bu jerle sanelerınde Bırleşık Arab Cumhu rın sahıp'erıne bırer tamım yapj nyetı hesabına ınşa edılrruş uç delarak goı ulen »ksaklıkların en kısa ruzaltının dun Iskenderıyeye geldıgı Arkası Sa 5, Su 6 da Arkası Sa 5 Su, 5 te Nâsır, denizaltı filosunu kuvvetlendiriyor Izmır 25 'Telefonle) Izmırie son 48 saat zarfında 43 hadı*e olmuştur Bu duruma gore her ^ etmıs dakıka Arkası Sa 5 Su, 5 te Güney Amerikadaki üç diktatöre cephe almıyor se\ı çahşmalarma başlayacaktır Askeri Ekonomık \e Yıkıcı Faalıvetie Muc ıdele Komıtelerı Baka 'al KonseMne sunulmak uzere raporlarım harırlamış bulunmaktadırlar Korsey top'antılarında Turkne ^ » Iranı Başbakanlar Pakı«tanı Cjmhurbaskanı Evub Han IngıHerevı Savunma Bakanı \e Amerık \ı da C m c ı ; 25 'Rddvni Kuhanın ıh .rıietı N katagtıa ve P«"idgua>dakı Dış Işlerı Bakan Yardınıc «ı temsı! edeceklerdır tılalcı lıc'erı Fıdfl C^^tro bugun bu halıha7ir dıktatoıluk lejımlerını deraHa L^tm \mcukaHakj butun tit* , Viııjıek ıcm mıı Tprek bır gp\ıete Yukaııdakı ı<srade F\ up Han Turkne Başbakam Menderes ıle Iran Basbakanı Ikbalı, ıkametmokrat mılletlerı, Domınüc Cumhu. J Arkust Sa 5, Su i te | lerme tahsij. edılen Cumhurbaşkanlığı Sarayınin kapısuıda karşüarken gorulmektedır •ı 4 Kuba'nın âsi lideri Castro. Günev Amertkadaki butun demokratik milletieri. Dominik. Nikaragua ve Paraguay'daki diktatorleri de\irmek içın nıusterek bir gajrete davet etti BAGDAD PAKTI BAKANLAR vasıtayı hasara ugrattıktajı sonra ağaca çarparak parçalaııan kamjonun balı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog