Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

Tpyarruflarmızın r>ir kısmmı d» DOĞUBANK'a yatırmayı lutfen ıhmal etmevuıız. Talihinizin daha açık, isabej ihtimalinin daha fazla olduğunu görmoktp eecikmivecek'!inİ7 DOGUBANK u m h u r i yet KURUCUSU: Y U H U S HADf Telgnf ve mektub adresi: Cumhuriyct îttaabtd Petta Knttuu İftenbul Ne: 246 Telefoolar: Umuml Santral Numarası: 2 24298, Y m İşleri, 224299. Matbaa: 224290 Yenl Çıktı« • PRATİK FRAHSIZCA KONUSMA KLAVÜZU İzzet Hamit Un Ist. T. Üniversitesi Rektörü ve İst. Eğitim Enstitüsü Fransızca Oğretmenl İSTANBUL KİTABEVİ Beyazıd İstanbul Tel: 22 81 44 Not: İstiyenlere posta ile ödemeli gönderilir. S5 Ocak 1959 Gece Bir Sinema Çöktü 250 kişilik «Neşe» sinemasının tavanı ve balkonu, bu ay girişilmiş bulunan ilâve bir inşaat yüzün, den çöktü, seyirciler enkaz altında kaldı Yılın üçüncü faciasında 50 ölü, 50 ye yakın yaralı var Oynantakta ofan "Çayhane,, filminîıt bitmesîne on dakika kafa cökü ntü vukua geldi; kurtarma ekfnleri sabaha kadar hastanelere yaralı taşıdılar; Belediye zabıta sınîn, binamn sinema oîarak kullanılmaya elverişli olmadığmı tespit ettiği, buna rağmen binada füm ovnatıldığı anlaşfuyor Kuçukyalı Neş'e sinema.Mndaki çöküntünün uraumî göriinüşü i' n > ! ; : r : •M.üi Gel Sen de Kurtul aşında kavak j e ü ken insan objektif tenktd \azılanna nasıl heveslenebilir? Bu snziin anlatistedigi gerçek rejimle ilgili temel dâvalar karşısında frazetecilerimizin oteki sosjal problemler iızerine yetcr derecede eğilemedikleridir. Yoksa, rejim dâvalarında paıtisiı. Kasının taraf ruttuğu elberte soj lenenıez. Dar gorüşlü paıtizan kendi çevresmi hiç bir zaman a$atnadtgı irin çıkanna ııymtyi»n yaxıları hpp orel hir maksadla yaz.ıhnı* far/eder. Beçenmediği yazarlarııı fkastı mahsus) la davrandıklarına inanır. Partizan dcdiğimİ7 adam. kafa5.1 nı memleket dâvaları uçruna yormanın ne olduğunu biimediğtnDerhal celbedilen askert istihkâra den yer vifründe böyle msanbr da bulunabileceğiııi havsalasına sığdı ve itfaiye birlikleri kurtarma ame liyesine başlamıslardır. Kurtarma ramaz. birlikleri facia mahalline aelincev» Ovsa, eercek durum hiç dc öyle kadar çöken sinemanm etrafını bin de&ildir. yurdumıi7da yayınianan lerce Küçükyalıh »armşı ve hâdise bağımvz ea7e(elerin ezici çoğunln bütün semtte biij'ük bir h«vecan fru. rejim dâvasınm ivi bir sonuca uyandırmıştır. haMannıaM ıısrrıına ntedenberi eavKurtarma ekipleri çalışıvor ret efmektedirler. Demokrat PartiFacia vukua gelir gelmez; Kartal nin nıııhalpfct yıilarında o partivi, Emniyet âmirlıği. Anadolu yakasm $imdi de C. H. P. vi tutmaları bir daki bütün itfaiye birliklerini du eöriiniMen ibarettir. Biz bugiin rtımdan haberdar etmiş ve ekıpler banji fikirleri savıınııvorsak. 1945 kurtarma amelivesınde çalışmak üiflSO yıiian arasmda da kelimesi zere vak'a mahalline gelmişlerdır. kplimMİne a^nı fikirleri savumı Bunlardan başka. Devlet Demiryol\orduk. Feer ÖT rıkarımi7dan bas lan daîmî işçi takımı da facia maka birsey dii>:iinmivon, kotii nivetlî halline gelerek çalışmaya başlamışVîınsp'pr ol^a i***k. o 7flnun da. sim tır. Bunlara ilâve olarak bir istih (1T Hr <eın'i( tvU'vı ?ibi avnı f'Hrleri kâm bolüğü enkazın kaldınlmasına ppvp"vprpV verdp iktidann hosu çalışmaktadır. na ffiHpopk bir vnl aramaira bakarYaralılar naklediliyor <Jı' dp^il mi ya? Kurtarma ekipleri ilk ağızda yaraPovle yaparak yerde durmadan lıları kurtarmak için fsaliyete geçrıııki'k «*iimi. ins"n h^k'arı. temel mislerdir Enkaz arasından kurtarılan hMrrivptlpr dive nminır1pn HP yaralılar Kadıköy ve Istsnbuldan eelyrnp pIimÎ7dpti eeldisiıirp oh'pktif bedılen cankurtaran arabalan ıle civar hastanelere nakledilmeğe baslan önpm vprHî^miy mıstır. Bu arada civarda bulunan bütün *' sart ı taksıler ile hususî otofnobiller d« vani'' Fpn K'r b"'ıık vaka mahalline koşarak yaralı naklanttın viirdiın>ıi7''q letme faaliyetine iştirak etmişlerdir. İniltiler ve feryadlar f»r»î<: çtr»çınH^> d : ; ntü vp bıiKurtarma amelivesi devam etmekmııb^lofpf nsrtîlpri de avnı te iken, çöken balkon ile parterin "*l;>r«;î» h e n tipdpn arka kısmı arssında mahsur kalanların inılti ve fpryadları işitilmekte idi. Ancak onlann kurtarılması ilk Bn<riinkii ilttiHar 19"0 deti önreki I ağızda mümkün olamamıştır. v»swHerini ypTİnp eetîrse idi. baIstihkâm bölüğu. itfaiye grupu ve kalıtn biitiin baeımsı? garptelp»' ee Demiryolları kurtarma ekipinin fanr ırrahalpfetl mi rıitaraklardı? 14 aliyeti devam ederken istanbul Va Arkası Sa 5, Sü. 4 te M»vn Mferinln n7prinden bîr rnk vrliar Kefrmpsme. rmfcnV reümi «artIsn eerc*W*stHlmedisi irin arada bir c«k hatslar i«lenmp*ine ra^mpn. o şartiar bnefin yerine ?etiriUin, ı. HaihıtniT ba^ının manım«il dee^e'ek. asık ^uratiar brrdetı ırfirimsenreğe baslıya Snkeeı ve Ifkenderundakı ınfılâk facıalanndan sonra yenı yılın uçüııcü faciası dün gece saat 22.20 de Kuçukyalıdaki bir sjnemada cereyan etmış tir. Tavan ve sinema balkonunun çökmesi neticesi meydana gelen faciada 50 kişi ölmüştür. Bu elım kaza neticesi yaralananların sayısı da 50 kadardır. Facia mahalline gönderdığımiz «Cum hurıyet» ekıpının gazelemızin baskıy« venldığı âna kadar topladığı malumatı veriyoruz: Yılın 24 günündekı üçüncü facia dun gece saat tam 22 20 de Küçükyalıdaki Neşe sinemasında meydana gel miştir. Bu sinemada oynamakta olan «Çayhane» fihminin bıtmesıne on dakika kala önce >inem« binsn tasonr'a da balkon kısmı çökmü*tür. Karanlıkta vukua gelen bu feci hâdise sinema »alonunda büyük bir panik yaratmıştır. Tavanın balkon üzarin* yıkılın«w neticesi balkon da ön kısmından koparak aşiğıya çökmüştür. Balkonun öne dojru yıkıhp çökmeti n«tıcesi parterin en arka kısmmda oturan seyirciler, duvar ilt çökeo enkazm arasında mahsur kalmı; ardır. Yeni sinema filmi ithal Eskiden 30 bin liraya selen hir filmin şimdi 1201M0 bin üraya nıal olduğn belirtilivor Tıcaret Oda«ı Meclisi ü>elrrinden tstanbul sinema ve film prodüktörleri cemıveiı r şkanı Kârım Yurda> kuldan aldieımi7 malumata grire. dovız fiatlanna ilâve edilen primler dolayısile mpmleke*er bir müd<Hettpnben yeni filmiönrfr iınkâıun i»rtwtt»lmıştır. Kâzım Yuıdktîl bu hususta demiştfr kı: «Eskiden M bin liraya gelen bir film şimdi 129130 b»n liraya mal olmaktadır. Ha^ılat hiç bir 7aman ortal ma 6070 bin liravı geçmediğinden. film. ithaline imkân kalmamıştır. G«çenlerde Sofia Loren'ın bir filmine 10 bin dolar istendıği içın geri çevrilmistir. Bu iste ziyanda olanlar sinemacılar dpeıl. fılmcilerdır. Antreler 3 lim olursa belki idare edebılır, fakat öte yandan «"eyirci nisbeti şimdiden yürde yirmi duşmustıir. Fiatlar pahalılanırsa ne oltır. bılinmez.» r Menderes Bağdad Paktı toplantısına gitti "\ Teşkilâtın Bakan'ar Konseyi çalışmaları yarın Karaşi'de başhyor; Iran Başbakanı, İngiliz Savunma İNkanı ve Amerıka Dış İşleri Bakan yardımcısı Henderson c'a toplantıiara iştır?k edecekler; Bağdad Paktı, teknik sahada işbirliği için 150,(K)0 dolarhk bir fon tesis etti. lar Konseyi toplantısında Amerikaii temsıl e.'ecek Dış İşleri Bak=ın Y.Jitîımcısı Henderson. bu;ün d^ha önce Karaçi'ye gelmiş bulunuvoıdu. İngiltereyı • temsıl edeeek olan Savunma Bakanı Sandys ise, Londra an uçakla yola cıkmıştır. Öte yand n, Bağdad Paktına metı siip memleket'er, bugün teknik sahada işbirliği yapmak için bir fon tesis etmişlerdir. Kevfiyet bugün Kaıaci 24 (Ra yo) Türkiye Bisb ksnı Menderes ile Dış Işieri Bakanı Zoriu, bugün uç?Kİa K,raçı ye gplmiselrdir. Menderes ve Zof+tıy» 'bârml bulunafl « K r 9 « f f r voJcu uçağı, Ankarad'sn havalandıktan sonr Tahrna uei'anıış. oıadan gene Bağdad Paktı Bakanlsr Korıseyi çahşmalarına katıalcak Ba«b kan İVbal riyasetindekı İıan neyetini de almıştır. Pazartesi günu açılacak Bakan Arkası Sa 5 Siı, 3 te Memurlara yapılan zammın safi nispeti nedir? Neş'e siru>masının tek kap Bir gazeteci daha yular cekiltnesiv istendi cezaevine girdi Hava Alanında Akis dergisi sahib ve Mes'ül Müdürlsrinien Kurtul Aitüğ bir fekzibî aynı suiunda neşretmediğinden !5 gün haşis yatacak Ankara 24 (CumhuriyetTeleks) tinde c«»zae\ ine «evkedılmiştir. Akis dergisi sahip ve Mesul Akis Mesul Müdürü cezaevine Müdürlerinden Kurtul Altuğ bugün girerken aılesi efradı ile gazeteci öğleden sonra sa?t 15.30 da 15 eün arkadaşhrı tarsfından uğurlanmışlük hapis cezasını çekmek üzere tır. t«vkif edilerek cezaevine gönderilKurtuı Altrçğ'un cezaevine girmiştir. • mesi ile oradaki gazetecilerin saKurtul Altuğ, avukat Muammer yısı beşe yükselmiştir. Hapiste buAksoyun gönderdiği bir tekzibi ay lunan diğer gazetecileı şunlardır: Metin Toker. Fatin Fuad, Ülkü nı sütunda neşretmemiş olmaktan dolayı savcı tarafından resen açılan Arman, Sinaşi N.hit. Sivasta bir mahkumi\ef bir dâva sonunda 15 aun hapse Sıvas, 24 CTelefonla) 1957 semahkum edilmiş ve bu mahkumiyeti Yargıtayca da tasdik olunmuş çim propagandaları sırasında D P. tu. Bugün Savcılığa müracaat eden milletvekili adavı Rıfat Öktene bir Kurtul, hakkmda tanzim edilen ev mevdfen konuşmasında hakaret etraklarla birlikte bir polis nezare tiği iddiasile Toplu Basın Mahkemesinde yargılanmakta olan C.H.P. II îdare Kurulu üvesi Mehmet Ertugav 1 vıl hapis ve 3000 lira da para eezasına mahkum edılmiştir HaIe n sehrimizde durusmaları devam frten dört avrı basın dâvası daha "ard'r. içi kürk dolu bir bavul buiundu İçinde 19 parça astragan ve \izon kurk i!e 178 paket Uâc bulunan bavıılun sahihi yok! Evvelki gün saat 22,30 da Yeşilköy Hava Alanına gelen «Olimpic» Yunan Hava Yollarma ait yolcu uçEgmdan indııilen bagajlar aıasmda bulunan bir bnvulun «ahıbi çıkmaiııştır. BuTîun üzerine Gutnruk Muhafaza Teskilâtı bavulu bir gün saklamıstır Dune kadar vine sahibi ortaya çıkmayınca, memurlar bavulu açmıslar ve içinde 19 parça astragan ve vizon kürk ile 178 paket ilâç olduğunu eörmüşlerdir, Kacak olarak vurda sokulmak istenen fakat her ne sebeptense terkfdılmek mecburiyetinde kahnmıs bulunan bavu'un jcnıdeki esyatar müsadere edilerek, eşyaları getiren yolcunun aranmasma başlanılmıstır Dunkü nushamızda memur ve hizmetlilere yapılması hukumetçe ka» rarlaştınlan ve Meclisçe kabulundan sonra katıle^ecek olan \uzde yuz nis betındeki z. mmın gayrısafi olmadığına ve bugün memuılara yılda be| a>lık kaıiar ıkramıye verılmekte olmasına gore bu defa yapılac^k ram nısbetmin ona gore hes?hldnması gtrekeceğme ısaret etmiştık. Aynca a>lıklar'3 zam yapılınca, bunlardan keilecek gelır vergısi miktarı artacağı gıbi, emekli keseneğı de hazır Kayseri Merkez İlçe kongresinde d'iğer bir hatib lanan bir tasarıya gore 1959 da >uzde beşten yüzde tltıya ve gittıkçe ise ispat hakkını müdafaa etti ve «Bu ne kadar arttırılarak 1964 te >uzde ona çıkacağı içın bunu da hesabiamak ı^^b gazeteci hapsediliyor» diye tenkidlerde buiundu. ettiğini kaydevlemıstık. Bu soylediğırrız noktal'r dikkate almmak «uKayseri. 24 (Telefonla' D P. cu taraftarları kahir bir çoğunluk retıle 1 msrt 1959 dan itıbaren yeni Merkez İlçe Kongresi bugun yapıl la kavbettiler. Ka\oıncu gazetecile zam yürürlüğe girdiei tskdırde her dı. Kongreyi Yaylacı O^man Ka rm bütün suallerini cevapsız bı deıecedeki mprmırlann elıne g"Ccek VTineudan maada bütün Kayseri raktı. safi ve fi'lî avlık mıktarlpnnı gostemilletvekilleri takip etti Eski İdare Dılek ve temennılerde bir delege ı ren bir cetvelı de dercetmisiik. ifadeier'ne gora Hevetinin faalivet raporunda malî «muhaliflerin ağzına va kılit vurul ' MütfhassısİPrm Arkası S a 5, S ü . lde bakımdan geür ve aider gösterilme Arlcası Sa. 3, Su. 5 te i Eir DJP kongresinde diği için ceniş çapta tenkidler vapıldı Kongreyi Devlet Hastahanesi Baş tabibi. Emniyet Müdürü samiin olarak. Beledive Otobüs İsletmesi Müdürü. Beledive Hukuk U\er\ Mü dürü. Beledive Elektrik İsletmesi Müdürü. Elektrik İsletmesi Muhasibi dclege olarak takip etti'.pr YaD'lan ıdpre heveti seçimini Ka^un Kemal Aygün dün DP, II Ba^kanlıprma getirildi ülvi Yenal da geçici kurulun ikinci başkanhğına getirildi 5 nırı t,ı Gediğe bir sual Celikbaş, «Türkiyede bugün iktidarda bulunan parti D.P. dir. Bunıın aksini iddia ettiğiniz takdirde bu son derecede vahim ohır» diyen İc İşleri Bakanınrlan. bu tehdidi Ue t*e yannıak istediğini acıklanıasını taleb edivor ! Ankara 2İ (Cumhuriyet Teleks) ' Burdur C. H. P. milletvekili ! Fethı Çehkbaş bujün B. M. M. Baş ! kanl'ğına bir sdzlu soru onergesi ! vermıştır. •j | Çelikbaş önergesinde, İç İşleri Bakanı Dr. Gediğin Mecliste yap. 1 tığı konuşmada bazı hususların • I açıkalnmasmı istemektedır. Çelık[ basın onercesi joyleair: «Bujuk Mıllet Meclısıııin M Ocak 1959 tarıhli oturumunda Bakanlı »Jrtır. Ama ne ymftarmmr, H, D. P. nrn kanadr wınf ve cMaretsiz. v» dar kafah parrİ7anlann aHmda btmiar kımıHavip fecemîvor. dornı b'W?kleri flWr!ertnî açıkea »avtınamıyorlar. Sh«<tivecek aralarmda bir ffup knraımklilar. Lid«rleri yok. Ne yapaeaklannı bl!«mtyor ve sadere firöliiyorhn. Ne yank ki bu 19S« denberi h«j» bJSyle gidiyor. Hem D. P. ye, hem d« memlekete yazık olnvor. l> P. ye Bcınırken icdenlisîme btanılmasmı isterim. Bir zamanlar bn parHye gerçekten umut bağlamı«. « M yardumuzda yepyeni bir rihnivettn temellerini ataca?ını gannımdm. Demokıtıt Partinin baEanlarfle ııeden Bocirn hn psrtinin icine haHn manramva hakarken sanki sevincimden göhtk mi ativortım? Yanhş aksettirilen bir habe? daha Yem Sanayii Umum Müdürü, tarım müesseselerinin ayrı ayrı çalıştığını ifade ve bundan şikâyet etmış değildir 10 ocak cumartesi giınü dovetli buhmduğum Ziraat Muhendisleri Birliğınin Konyada tertiblemış oldugu toplantıja katıldım. Meslekdaşlprım tarafınd' n konuşmam arzu edıldi. Yaptığım konuşmada: Ziraî gelırimızin milli gelirde c, 46 pajı olduğunu. 1956 yılında hub'ibatgelirimızın 1.2000 000.000 liıa ol( tan CAZ Emınimı Ognncı Lokalındc cum bu caz kouuıı H'IÜ'HI^M masına r gmon hayvan m 'h^nllrr >nKonseri büyük bir kalabalık takib etmiştır. Resımde, konieıde hazır | den 4 800.00(1000 lira g=!ır «»âlafiıcıbulunanlardan bir gTup gorüimekte dir. I mızı belirterek hajvancılığı ilerı oİJn memlekelterde bir sığırdan ortalama 250 kgr. et, bızde ise 87 kgr , bir kuzudan 1926 kgr. et bızde ise 7 kgr , b şka memleketlerde ineklerden 2I3OO4000 kgr. =;ut alınmaMna mukabil yurdumuzda 530 kgr. süt alındığını; gprek artan ihtiyaclanmi7i k?rsılam^k. gerpkse m\ıs> id ıhrac pazgrlarına malık olan mçml«k"»fnTiJzin Arkaat Sn 5 S" 5 te YEM SANAY1T UMUM MUDURU Burhaneddın Doruk NADİR NADİ Arkan Sa. 3, Sü. 5 te i Arkası Sa. 5, Su 2 de Kcmal Ajguıı, U.P. II Mcrkeziııın kapısı oııuııde \e L h i makamında (koşede) Yenal
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog