Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

u m hur i yet 12.393 KLfRUCUSU: Y U N U S NADİ Telgraf ve mektub adresi Cumhurlyet tstanbul Posta Kutusu Istanbul No 246 Telefr.rlar Umumi Santral Numarası 2 24298. Yazı Işlerı 224299 Matbaa 224290 HtLMt YÜCEBAŞ'ın iki yeni eseri: Değerll edıp ve şammızı (bütun cephelerile) mceleiven bu kıtapta. Üstadın hayatıru, e«erlerımn tdhlılım, Malta hitıralannı, millâkatlannı şhrlenm mızaht yazılannı nesırlerıni \e romanlanndan parçalan alSVa ıle okuracaksmıı (3) Lıradır AKA GÜNDÜZ i 1 4 Ocak Hu kitHpta Mliuk çaınn (htıtu" rephelerılp) tuhlılını hMıralanm şıırlerını Ü«tada \azılan nazırelerı tahm'«l<>rı mersnrlprı alâka Ile okuvp<vk,<Mnız <*i Lıradır YAHYA KEMAL AHMET HALIT KITABEVl I B ırıer r\omısyonu Dasın Devlet teşekkülleri ve bankalar personelinin için ispat ısııyor Yalan haber için para cezalarının 50 ile 450 bin lira arasında olacağı söyleniyor Esasları terfii için çalışmalar Sağdııyu Açısından ız gerı kalmış bir milletız. Servetunız kıt, bilgımız kıt, ımkânlarımıı kıt. Btnıık guçlukleri yenmek, kısa zamanda ılerlemek, biran once medenî dunyaya ayak uydurmak zorundajız Zaten bunun aksini sejliven içımizde jok gibi. Akıl için yol birdır. dememişler mi? Mmafıkı ile, muhalıfi ile butun mıllet. kajbedilen yuzyıllan vakıt geçirmeden geri almak. onden koşanlara jetişmek gerektiğini oy bırlijri ile ona>lıyor. Fakat, bır jandan 8>nı gerçejji \urekten alkışlarUen, öte >andan hirbirimize girnor. karjılıklı cepheler kurup milleti ikije bolııjor, bojlece kajbettiğımız yıllar» kendi ga^reriniİ7İe \enilerini eklemekten çekinnmoruz. Bu mantıkMzIığa nasıl olurda şa(ilmaz? Gerçi fakiriz. az bilgiliviz amma sağduvumu7a da diyecek yoktur. Bu millet gerçeği jalandan avırd etmesini çok iji bilir. Blr yolun d«ğru oldıığuna bir defa inandı mı, (i ujhırda btiyıik fedakârlıklara kntlamtfeitir, *ğıc. jokıntllaLD coxe aiabılir. Sıvasal havatınmda eoıdıığıiiniiı tııantıksızlıjnn sebebini millette defcıl milleti idare cden mdınlar takımında aramak (erekir \ormal bir demnkraside muhalefet elbette yıkıcı olmaz, \apıcı olur. Muhalefetin normal fonksivonu sadece yıkıcılık olsaydı. demokrasi reiimini benimsiven milletl<*r şimdUedek va ortarlan kalkır. ya da yerlerinde savarlar. bır adım ilerIi\eme7İerdi. Fakat muhalefetin yapıcı olması, vani kendi normal gorevinl haşarabılnıesi uin dtnıokratik sartların hic dejjiUe tenvl çizgilerile vururluğe konması beklennıez mi? İste bİ7de aşın partizanların bir tiırlü anlamava vannşmadıkları nokta. Ne yank kl devlet sorumlulan da bu konuda onlann tesir •lanından kendilerini sıvıramıvor, gerçekleri ters gormekten kurtula•m orlar. Partİ7an ne divor? Muhalefet sefimiere kadar beklemeksmn iktidsra gecmek hırsı i^inde jam\ormuş. Bağımsi7 eazeteler objektif ve yapıcı tenkidlerde hulunacak yerde muhalefeti destekliyormuj, bu yüzden iktidar rahat calnamıyortnus. Bir keı, muhalefetin seçimlere değin »abredemevip hemen iktidara konmak istediği iddiası jferceje u j nnıvor. Bo\le bir iddiava hak \erecek ortada ne bir vazı, ne bir jn7, ne de bir hareket grirülmedi. Mııhalefetin bütun çırpını^i yurdumuzda. temel hurri\ "tleri baltalı^an eidisati durdurmak Aatandaşlara esit haklar saB:l]^acak bir topIum du7enl kıırmak amacına davant\or. Ytirurhikteki bir fnkrm kanunlarm rnhn, va da uvffulanışı bn amaca nd oiduğn icin de muhalefet çalısmalan partizanlara vıkıcı gorunu>or. Bacım«;i7. ea7etelerin durumuna gplince. za\allılar ne yapsınlar'' Bir înetnlpkette Tanrının jrumı «a\cıhk kanalile ^erli versiz sahifeler Holusu \alanlama \a7ilan Ya7i İsleri MııHıırluklertne akm eder her vaştan her boydan gazeteciler t?kım taUım ce7aevlerine vollanırken peride sıra beklivenlerde oblektif yazı \ amıaŞa he\es mi kalır' P»>moVrr«*ik hürrivetler bir ke7 yıırrrluSe konsun. ispat hakkı tanıırjın rp^alar meHenî memlekptlerdeki olculere inHirilsin, hiikumet her \a*andaşa esit işlem vapsm, »ncak o 7»mnn baSım5i7 basmdan da. muhRİefetten de vapıcı. uvaneı tpn'M bpklemek iktidann hakkı f^tidann rahat calısamaması, rnııhalefetin \c hasmın kotü nivetlerinden değil. aşın partizanlann dar foriıslulueıındendir. Bo gerçe?i 1946 Demokratlarına (eğer kaldı ise) na«il anlatmali bilmem tcinde «ava^tieımır şartlar eercekten ü&irdır IMemlekete ya7ik oluvor. LÜ7um<:u7 vere cok zaman kavbedivor hem millerl zarara sokuvor, hem de ^arınUi kusaklnnn hakkını Tİ\orıi7 P Mta hukıık reiimi demey ler. bindıği dalı keitnek rejıml hazırlanan Muktazf Tedbirler Komisyonunun raüoru, Menderesin Pakistan Memurlar, I marttan itibaren, geçeıt yıl ellerine geçen miktarı dönüşünde Demokrat Parti Meclis Grupuna getirilecek yüzde 2 9 3 6 nisbetinde bir fazlalıkla alacaklar Ankara 23 (CumhurıjetTeleksl Almacağından ısrarla bahsedılen muktazı tedbırlerın gaze»elerın ver. dıklerı haberler uzerınde toplandığı ısrarla soj lenmektedır Aldığımıl malumata gore, yalan ha ber ıçın gazete ve\a dergı sahıblerı nın mah mesdlı\etlerı asgarı 50 bın lıradan basla^acak ve suçun mahıyc ı tıne gore 8 rmshne kadar çıkabıle t cektır AnCc'k haberm «yalan» oldugu lddıasma kaışı gazetecıye ispat hakkı tanınması \e kanuna bu hakkı te mın edetek bır hukmun konulması ıstenmektedır Bılındığı gıbı hâlen de Ceza Kanunu amme menafıım alâkadar eden mevzularda muddeıve ıs pat ınTkanını vermekte ancak C H P devrınde çıkan bır ıçtıhat kararıle, Bakanlar ve devlet memurları ıçın bu hak kullanılmaz hâle gelmış bu. lunrraktadır Yenı getırıleceğı bıldırılen, va'an haberı onleme muessesesmln bu bakımdan ispat hakkı ıle ışle\ebılece» D P mılletvekıllerı aıa sında umumi fıkır halmdedır Esas. larının hrzırlandıgı so\ IPI ı»ı bu mult ta?ı todbırler raporunun muhtemelen BaçbakTnm Pakistan donuşunde D P Meclis Grupuna getırıleceğı anlaşılmaktadır Zamlarla alâkalı olarak, memur baremine muvazi bir cedvel hazırlamyor Ankara 23 (Cumhurıjet.Teleks) Memur maaşlarıle dul emeklı ve yetımlerın a>lıklarına vapılacak zam lara muvazi olarak bankalar ve îktısadi Devlet Teşekkülleri personeh. nın de terfi maksadıle Malı>e Bakanlığında çalışmalar yapılmaktadır Verılen malumata nazaran Bankalar ve tktısadî Devlet Teşekkülleri personelıne japılacak zamlar ıçın, memur baremme muvazi bır cedvel hazulanmaktadır. Bılındığı gıbı mgmurlarla, dul e . meklı ve jetımlere japılacak zamla n karjılamak uzere butçeje 670 mıl yon hralık bır tahsısat ılâve edıl. mış fakat bankalafla, Iktısadi Devlet Teşekkullermın butçelerı 1959 a gır meden tasdık edıldığınden personele yapılacak zamların karşılığı bu btit çelerde yer almamıştır Alâkalılar, Maljve Bakanı Hasan Polatkanın dun verdığı bejanatta bu 1935 yılında D. P den ıstıfa eden ve o tarıhtenberı mustakıl olarak Vılâyet Meclısınde vazıfe g o len I^met Yasıner C H P >e ftirmıştır Bu suretle Vılâ\et Meclısıı.de bır aded tnuhalıf u v hu'unpıak a ' r Yukarıdâkı resımde Isnıet y^şıner, C H P II Ba;kanı Şemsedd'n Gunaltay ıle bır arada goıulmektedır G.H.P, ye Giren İl Meelisi Üyesi Arkası Sa. 5, Su. 3 te •Vatan Partisı» adı altında bır komunıst cemıyet kurmak ve nıemleketın gerek sosyaf gerekse ıktısadî duzenını sarsma\a çalışmak suçu ile Ağır Cezaja verılen 48 kısırun ıstıcvabına dun başlanmıştır Mahkeme kalemıne ıkışer ıkışer kelep>çelı olarak alınan sanıklara ıddıana <ne okunmu'tur Duruşmalara >akında başlanacaktır Yukarıdâkı 2 resımde Vatan Partisı kui ucuları mahkemeye getırılırken fiorulıııektedır. Xuracu üyelen hakictnda 515 ytl arasıncia hapıs cezası istempfştir; . ? *•>^, * Bîr D.P, kongresındi basına hücum edildi Turgudluda konusan hatib, Hayırlıoğlunıı tenkid edenleri dinsizlıkle ithama kalkıştı ve bunların susturulması için Menderese telgraf çekilmesıni istedı; bir Manısa mebusu da Demokrat Partinın 2,000 yıl ıktidarda kalacağından bahsettı Turgudlu 23 (Telefonla^ Şehumızde dun gece C H P ıle D P kongrelerı vapılmıştır Halk, bırbırlerıne ağır ıthamlarda bulunan hatıblerl dmlemek üzere caddelerde toplcnmıştır C H P ılçe merkeyırde vapılan Yıl mazlar mahaüe'îi ocak feongresınde, Istanbuldakı 130 mıHon ıstımlâk bedelmın hâlen odenmedıeını so\ le^ en Dr Hu«€\ın Oıhon, Vat«n Cephesmm bu juzden %9 da D P ıle bırlıkte batacağını so\lemıştn A\ nı gece Samanpazarı kahvesınde yapılan Mta> m hallesı D P ocak kongrpsınde guçbırlığmm bır belâ bırlığı olduğunu so\ le\ en «Huse\ ın Baştek adında eskı bır Mıllet Partılı sozlerıne devamla 27 "sene karaborsadan mılletın k«nını suluk ?:bı eraen Halk Partısınm camıl°re r t 37 eksik lise! Diyarbakırın Zi\a Gokalp Lisesinde ilkokul oğretmenleri ders okutuyor DıvaıbaKiı 23 (Telefnnl ) Iiımız Zıja Go\alp Lıse=ı 37 oğretmenı eksık bır \azı\ette faal \ e tme de\ am etmektec'ır Bu eVsıklısı dol uımak maksdüe lı^eie halen 13 ilkokul ogretmenı muhtehf derslere gırmekte olup d ser mes'ek'erc'en de 23 kısı hsede osrtmerhk yapmsktadır Derse çirn'nen ojrrenciler Adan 23 (Telefonla) Lıse Edebıyat ITI un Hers jılı basındanben munhal bulunan Fızık oğret menlıeıne ılk defa dun pelen oğretmen oğrenrılenn protestolarile kar laşmıştır Bun ogretn'enın de^hal yazılı yoklama \ap rak not verme Arkaiı Sa 5 Su, 8 de ' i'Hıiı. i'iııııı ı'!" aristen dönen Zorlunun Kıbrıs hakkındakî şözleri r " % Dış lşleri Bakanı, Türk menfaatleri bakımından endişe edılecek bir durum olmadığını söyledı ve Averof'la görüsmeleri içm «Herhangi bir şekilde ıyimserliğimi ifade etmedim» dedi. Parı«te Yunan Dış Işlen Bakanı I «Kıbusta ıstıvor musunuz'» ve ş ş \\erol ıle Kıbııs anla«mEzlıgını twl ' «Tak^ım tezınde ı rar edıvor musu>olund« ıkılı goıu«meleıde bulunin nuz°» soruları uzermde durmusl«rDış Işlen Bakanı Fatın Rustu Zorlu dır Ij ımserlik ve Dış Işlerı Dorriuncu Daıre Genel gabaha karşı Yeşılko\de kendısını Muduru Zı\a Tepdelen dun sabaiıa karsı 3 30 da uçakla Istanbul ?ei ars.ı^an basın men^ublarına Zorıı, m.çlerdır Parı^te Yunan Dış Işl»n Parıs goruşmelerı mevzuunda genel &?kciıı ıle her bııı ıkışer saatten 1 oV rak sunları sovlemıstır goruşme >^>pan Dış Islerı B kanı Is< Paıı^te Yunan Dış Işlerı Bak}tanbulda bır kaç «aat kaldıktan son nıle bulu'mamız daha zı\ade KIDTI» ra doğruca uçakla Ank ra\a gıtm ş me=elesmde kar^ılıklı vazıvetlerın tır gozden geçır'lmesı şeklmde Zorlu Istenbula geluken ucagı gccc ! etmıştır Ikı tarafın uzerınde mutebv | e t m l 5 t ı r I l te . Tekel İdaresine hücumlar Bütçe KomisyoDiında muhalefet son zamları tenkid etti, bir mebus da: «Tekelin elinde viski yoktur. Fakat bol bol icilivor. Bu nasıl şey?« dedi Ankara 23 (CumhurıyetTeleks) Bütçe Komısyenu bugun Gumruk vm Tekel butçe«ının göruçulmesıng ba}lamıştır Soz alan muhalefet mılletvekıllerınden Fend Melen Tekel zamları uzennde durmuş Tekel Ida« reeının resyonel usullerle çalışmadığını sovlemış pıvasava çıkanlacak ucuz sıgarajı ıse Nasreddın Hocarua ( ka\bettırrp bulması hıkâyesıne) benzetmıştır Atıf Topaloğlu, bu Brkanlıeın lüzumsuz olduguna ısaretle bılhassa Tekel Idaresını tenkid etrnış. çaylann ıçılmez hale geldıgını gıgaralann çok kotu olduğunu Tekel mamullennm wıman zaman karaborsa%a düştüfunü ıleri »urmuş ve reTnî zıv»fetlerde ve her ^erde ıcılen vıskılere bıı^ün gidiyor Basbakan, Bağd^d Paktının Karaci'deki calısınalarına katılacak Ankcra 23 (Telefonlai Başbakan Adnan Men eres beraberınde Dış Islen Bakanı Fatın Ru«tu Zorlu ve Turk he\etmn ciığer uvel»rı olc'uBU halde Karacı de toplanacak olan Bsğ'ad Pktı B kanlar Konseyınde hazır bulunmak uzere vann saat 10 45 te THY aıt bır uçakla Pakıstana muteveccıhen Ankar=dan hare'<et eiecektır Baedad Paktı Bakanlar Konsevi pazartesi gunu ça'ısmakrma başhyacaktır Kotnitelerin kararlan Arkası Sa 5 Su 3 te îzmitteki «infiaî)) m gerisinde ne var? Istanbul lline bağlanacak 3 köy içm yaratılan «Sinirli hava» nın yardımı ile bölünmüş olan Demokrat Parti teşkilâtı üzerindeki dikkatin dağıtılmak istendieı kanaati mevcud. 197 lira ile 13 niifuslu bir aile nasıl yaşar? Atma>a da uğramış ve kendısını ora j k a l a b l f e c e B 1 esa^larm hazırlanm. da have mevdanında Yunan Dış Is ( A r k ( ] S t Sa 5 Su 1 de lerı Bakanı adına Ozel Kalem Mu j l Bk d O l Kl M duru karşıla^aıak ı\ı se>ahatler dıleğınde bulunmustur Zorhrvu e^rıca Atma hava me\danmda Yunanıstanın Ankara Buvuk Elçısı Pesmazoglu ve Yunan basın men ubları d« karşılflmıslardır Zorlu ıle PesmazoSlu 4ava mevdanında Kıbrıs meselesı m" ızuunda uzunca suren bır goruşme japmıçl«rdır 20.1.1959 tarihli ve 12389 sajrrlı: Yunan basın mensubiarı Zorlıı\» şir ya7ilara sebebiyet veren ve çeşıdlı sualler sormuşlar v« bılhassa. i Arkan Sa 5, Su 2 de Cumhuriyet Gazetesi Y azı İsleri Nfodürlüğüne Gazetenizde münteyakında kim oldukları tahkikat neticesi anlasdacak olan sahıslann İmam Hatip Okulu ve şahsım aieyhine gazetelere aksettir Yazıst 3 uncu tahıfermzde 1 Antaha, 23 (Telefonlai Sehrı % Karacı 23 (R ) Bağdad Paktışmızde bugunku ba\ at şartlarına ı n ş n m İtıbak edebılmesı ha^retlf karsılaI l askerf ve ekonomık komıteleri gnan bır aıle %aşamaktadır g | b u r a d kı *op'antılarma devam et= Antaha çıkış gumrueunde mul , mektedır Bu komıteler hazırladıkğhafaza memuru olarak 2T lira asliş I ları raporları Bakanlar Konsevme pmaaşla çalışan ve çocuk zammı h â ş ' tei'dl edecektır bu?un bolgenrn nıî bır >azı gelmedığınden bugun j ' i ç elme a%da 197 hra geçen Emrull ' Askeıî Komıte Izmıt 23 (Arkadaşıraız Kâzım Kıp teşkilâtı uzerınde ozel yazıyor) Kocaelı vılâyetmın Kan toplanan Kocaelı Ü Genel Meclısı glah Akbulutun hepsı avnı anadanğ j a V m m a r e b a l a ı ş ü r Bu top dıra ilçesme bağlı Bucaklı, Kadıkoy bu meselejı muzakere etmemıştır gdoğma 11 çocugu bulunmaktadır g | m u z a k e r e leee e baslamışür Bu topsonunda ^ i ve Geredelı kojlerı halkının arzula Evvelce verılen havadıslerın aksme ^ e r g u n e v d e s ı o e k m e k v ^ e n l 3(i ! a n t ] v a II rr kk kk ?? tt ll ]] m ,, m aa kk tt aa dd l l rr TT uu rr kk Hafif atlatılan m m , . , ,, 58 numarah Şehir Hattı n uzerıne Istanbulun Agvd bucaği olarak Kocaelı ll Genel Meclısı rı>a Skışılık aılede çocuklarm 5 1 okula= , şgıtmektedıı Emrullah Akbulut ^ ,,.u...... Oreeneral Komıte muzana bağlartması keyfıvetının Izmıtte set makamına meselenm mustaeelı |=\„.!„,..j.. t..,,.u bır mud = ,hevet'ne etrrektedır Bu«tu Erdelhun vapurunun burnu ezildi | a r a ı m japılması ıçın = nyaset vetle goruşulmesı hususunda hıç bn yarattığı «mfıalın. D P II teşkilâtı =det once Cunıhurî>aşkanı \e B<^s= kereierı ?,zlı vapılmaktadır Bu koDun sabah lımanı kaplayan sıs do: verılmemıstı Genel Meclis ş b s k o i ı a dılekçe gundeımıstır ıçındekı çekı^meleıle ılgılı oldugu takrır ^ mıtenın r=t>oî"U Dazartesı ş u n u Balayısıle Bogazda ıkı şehır hattı gedunku noımal oturumundd sade\.e anlaşılmaktadır. H!lllll!HII!I! !!!,' l.ll! VMV ı'< V kanîar K o n s e v m d e ılk olarak mümısı çarpısmış ogrencı ve ışçılerle Istanbul vılâyetınden bu >olda ıes ı Arkası Sa 5 Su 7 <\e ıltere edı'ecektır dolu bulunan vapurlar kazavı mucı Paktm Iktısad Komıtesınde bu î* kabıhrden ucuz atlatmışlardır gun tnaıltere y e m bır teklıf \ a p Saat 6 50 de Kandıllıden, Kopruv» mıçtır Ineıltere Pakt u^esı mem kalkan (Yaloval vapuru ıle Vanı. leketlere her vıl 850 bm sterhn ru koyden Be\koz ıstıkametme gıden Arkart Sa 5 Su 'i te • Arkası Sa 5 Su 2 de Dün limanda sis yüzünden 2 vapur çarpıştı ŞEHİRDE YENİ BİR CANGSTERLİK VAK'ASI 5 kişilik bir şebeke; 2 şoförü soydu; gangsterlerden üçü yakalandı Evvelkı gece sabaha karşı, 5 kışılık bır şebeke efradı 2 saat zarfında 2 şofoıu soyarak şehııdekı gangs terlık vakalarına bır ven'sını daha eklem slerdır Gangster taslaklan, gece %arı=ından sonra saat 1 de Carşıkapıdan 5164S p'akah tpksne lnnmısler \e şofor Hasan Şabın«> Kı çukcekmece >e cekmesını sn İPrr'sleıdıı Tak«î, Kuçukçekmecej e jaklaştığı sırada, derler. Istanbu] lline bağlaııması istenen kojlerden Bucaklı nın umumi man^aras NIZAMEDDIN ÂLI SAV, 1OPRAGA VErtlLDI hv\eıkı gun \efat eden Istanbul mılletvekılı Nızameddın Âlı Sa\ ın cenazesı dun buvuk meçhul sahıslardan bırı, bahane ıle bır torenle kaldırılmıştır Ikındı namazını muteakıb Teş%ıkı\e carr.nntaksıyı duıdurmuştur. Taksı yolun '• den kaldırılan Nızameddın Âlı Sa v'ın cenaze torenıne Cumhur jaıkenaı ında durur durmaz 4 kafadar \ kanı adına Valı aılesı efıadı rrulle t\ekılleıı, Be'edne Ba^kanı şehıışoforun uzerıne çullanmış cerıınde mızın tanınmış şahsıjetlerı katılmışlaıdır Saat 15 30 da camıden alıbulunan 90 lira ıle kol saatmı alnan cenaze bandonun çaldığı ma tem marşı refakatınde Osman' p e d ktan sonra kollannı bağlamıslar kadar eller uzerınde getırılmıstır Cenaze toıenme Bı \ uk Mıl'et T'ecdır Daha sonra, şofoıun agzını tı . lısı Başkanı, Valı, Beledıye Başka nı ve muhtelıf kurumldi ıle şa''i 5 knan ganaster ta^Iakları, Hasan , Iar tarafından 50 yı aşkın çelenk gondenlmıştır Tabut Oananbe\de Şarını bagaja atmıslardır otomobde konmuş ve buyuk bır kafıle halınde Zmcırlıkuju Asıi Gan?«ter taslak'armdan bırı di Mezarhğma gıdılrruştır. Merhum, buradan ebedî ıstırahatgâhına teı.di Arkası Sa 5, Su 4 te edılnuftır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog