Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

(ROKİN'in Son Saheseri BİRAŞK UĞRUNA Ç«vıren Guzel bn romtn »kumak ısteyenl«rm daıma ytnı bır «sermı meratd» beU«dık* | < n b u v u k romanc, CRONIN bu esen>l« sanaumn urvesıne varmijtır YENt ÇIKTİ Luks dltll, 10 te» Ocranlt k»ulo*vn tiMylfttt. OUVEN V A ¥ I N l Vİ Ogıoflu. NvlıUKt 5 II ISTANBU1. u m h u r i yet Telgrmf ve mektub adresi: Cumhuriyet Turmjs Posta Kutusu tstanbul No: 248 KiiRUCiısu: tstanbul NADI Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 2 24298. Yazı İşlerı 224299 Matbaa 224290 ÇÖMLEK (İkinci Baskı) Maanf Vekâletince yayımlanmakta olan dünya edebiyatmdan tercümeler sensinden ve Lâtın klâsıklerinden Plautus'un. merhum Nurullah Ataç tarafından dilimize çevrilen «Çömlek» tercumesinin ikinci baskısı çıkmıştı*. 70 kurus fiatla bütün kıtabçılarda satılmaktadır. fnma 2 3 Ocak 1959 dün akşam verdiği izahat Ankara. 22 (a.a.) Devlet memnrları ve hizmetlUeri ile bankalar ve İktisadi Devlet Teşekkıilleri mensııblarının emekli. dul ve yetimlerin maaş ucret ve avlıklarınq vanOacak 7Ptnlar hakkında Maliye Vekilı Hasan Polatkan a=ağırlaki be>anatı vermiştir: «Çeşidli âmme hizmetlerir.de fedakârane »ayretlor zo**e ş rerçk çalısan subay, nâkim ve diğer devlet memurları i'<~ hizn'.etlilerinin. Belediye, hususî idare. bankalar ve İkt;sadî Devlet Teşekkülleri mensublarının, emekli. dul ve yetimlerin map* ve Ocret tutarları ile aylıklanna, malî imkânlanmızın âzfmî müsaadesi nisbetınde bır muli zam yapımlası Hıikumetçe kararlastırılmıs bulunmaktadır. Bu su.etle memurlarımızm. emekli dul ve yetimlerin bir S'kmtıva maruz kalmadan gecim şartlarının konjonktüre intibak ettirilmesi suretile daha mureffeh bir hayat seviyesine kâvuçturulması imkânı sağlanmı? olacaktır. Devlet memurlarile. emekli. dul ve yetimlerin maas ve ücrel tutarlarının "r 100 arttırılmasının devlet bütresino tahn;il edecegi malî külfetin 1959 malî yılı bütcesinin ihzarı sırasnda brüt olarak hesablanan yekunu 670 milvon liradır Belediycler ve hususî idarelerin kendi mensublarına yapacakları zammın yekunu. bu mikfara dahil bulunmamaktadır. İl an Edildi Maaşlara Yapılacak Zamla r Izmirde de dün üç gazeteci mahkum oldu Maliye Bakanı Polatkanın Devlet memurları ve hizmetlilerinin, bankalar ve Iktisadî Devlet Teşekkülleri mensublarınin, emekli, dul ve yetimlerin maaş ve ücretleri yüzde 100 arttmlacak muıtHmtmmnı D. İzmir gazetesinden Adnan Düvenci, Ş. Bakşık ve Özdemir Hazar «Muhteşem Siinnet Diiğünü» yazısından dolayı birer yıl hapis cezası yediler Taym bedelleri de yüzde elli arttırılıyor; Meclise sunulmak üzere olan lâyihaların kanunlaşması halinde 1 marttan itibaren maaşlar zamlr verilecek, barem cedvellerinde en alt kademe rn^as tutan 150 lira iken şimdi 300 lira oluyor Yeni Earent cetveli Dereceler Eski Aslî maas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 150 125 100 90 80 70 60 50 40 35 30 25 20 15 tutarı Ucret Yeni tutarı 2000 1750 1500 1250 1100 950 800 700 600 ""500 450 400 350 300 '1l«!'l!i:"!IWII.. I martfan ifHftren maaslar zamlı Maaş, ücret ve avlıklara yapılacak zamlarla ileılı olarak hazırlanmış bulunan kanun lâyihaları Büyük Mıllet MeclUine sunulmak üzeredir. Bu lâyihalar Yüksek Mecüs tarafmdan tasvib olunarak kanunlaştığı takdirde, 1 Mart 1959 tarihinden itibaren zamlı maa$, ücret ve. aylıkların ödenmesine başlanacaktır. Hâlen tatbik edilmekte bulunan barem cedvellerinde en alt kademe maaşı tutarı 150 lira iken yeni lâvihada bu miktar 300 liraya. en yüksek maas tutarı olan 1 000 lira' da 2 000 liraya eıkarılmıştır. En alt kademe maası ile en yüksek kademe maası arasındaki kademelere aid maaş tutarları da venı barem derecelerine aid olarak hazırlanmış bulunan eedvelde görülmektedir. Jandarma temdidli eratı ile uzman çavuslarının. husust kanunlarında tesbit edilmiş olan aylıkları da bu meyanda bir mısli arttırılmış oulunmaktadır Bankalar ve İktisadi Devlet Teşkkülleri baremi ile devlet bareminin birinci derecelerinde mevcud olan fark da bu ves'le ile ortadan kaldırılmış. her iki barem derecesinin en yüksek haddi de 2.000 lira olarak tesbit olunmustur. Û 12 13 14 1000 875 750 625 550 475 400 350 300 250 225 200 175 150 Memurların D.P. ye âza kaydedilmeferî meselesS C. H. P. Meciis Grupu Meciis tahkikatı arılmasına ittifakla karar verdi Ankara 22 (CumhurıyetTeleks) C. H. P. Meclis Grupu bugun öğelden sonra toplanmış ve bir teblığ yayınlamıjtır. Teblığ şoyle^ir: »C. H. B. Mech^ Grupu B;şkan VekllTiğinden teb*ğ edilmiştır. C. H. P. Meclis Gıupu, Başkan Cekillerinden Malatya mılletvekili Nüvıt Yetkınin riyasetinde toplanarak eündemdeki konulafı görü}muştur. Bu arada devlet, belediye ve özel idarelerle bunlara b? ğlt iktisadt teşekkuller memur hizmetli ve ış;ı!erının Dcmokrat Partiye girmeieri ıçın yapılan tehdit ve tazyikler sebebile Buyük Mıllet Meclısmden Meclis tahkikatı taleb edilmesıne itufakla karar verılmiştir.» İzmir 22 (Telefonlal Şehrimiz Toplu Basın Mahkemesi bueun sekiz dâvaya baktı. Burlardan altısı Demokrat İzmir gazetesi aleyhınde açılmıstı (Muh'e^em Sünnet Düğunü» başhklı \a7ida İzmir mılletvekili Rauf Onursala neşren hakaret edildiği iddıasile açılan dâva soııa erdı ve mahkeme suçu sabit görerek gazete sahıbi Adnan Duvenci ile Mes'ul Müdur Şeref Baks'kı ve yazı muharriri Özdemir Hazarı 1 er sene hapis. 3 er bin lira oara cezasına mahkum ettı. Temyiz yolu acık olmRk üzere verilen bu kararda ayrıca Demokral İzmir gazetesinin de 1 ay kapatılacağı b'ldirılnordıı Savcılık tarafından gönderilen bir tekzibin usulfiız neşri iddiasile gene bu gazete aleyhıne acılan dâva da sona erdi ve gazete Mes ul Muciürü Seref Bakşıkın 15 gün hapis ve 2 bin lira para cezasına mahkum edilmesıne karar verildi. Bu ceza tecil olundu. Demckrat İzmir gazetesi aleyhindeki dört dâva da muhtelif hususların tesbiti için başka günlere bırakıldı. Yeni Asır gazetesi aleyhine Nazülıden gönderilen bir tekzibin usulsüz neşredildığı iddibsile açılan dâvaya da bugun bakıldı ve Savcı esas hakkındaki iddiasını serderek gazete Mes'ul Müdürü Haluk Cansının ce7olandırılmasını taleb etti. Nizameddin Âli Sav dün vefat etti Tamnmış fikir adamunızın ccnazesi bugün ikindi naınacını miiteakıp Teşvikiye Camiinden kaldırılıyor îlfemleketimizin tanınmıç fikir adamtanndan Yüksek Muhendis v» tktisat Doktoru İstanbul Mılî«tv*kıH Nîzamettin Âll Sav'ln Anltarada bir kalb krizı neticesinde vefat ett i ^ teessürle öğreııılmiştır. Tsksim Kumandanı merhum Hüs*yın Hüsnü Paşanm oğlu olan NiEamettin Âli Sav, 1895 yllında İstanbulda dünyava gelmiştir. Kadlköv Sen Jozef Kolejinden ve Hendesei Mulkiveden mezun o'duktan Arkası Sa. 5. Sü, 8 de Boğaz köprüsü için tahsisat yok Muhammen kıymeli 928 buçuk milyon lira olan köprünün yapılmıyaeağı anlaşılıyor M. T. T. B. İkinci Başkan ntunreillerinden biri kongre kapısında arkada$larına derd yanıyor Divsrbakırda M.T.T.B. genel kongresi doktorlar zam gürültü içinde dağıldı yaptılar Genel Başkanın D.P. den 30 bin lira aldığı ve üyelere kendisine oy vermeleri W\n para dağıfttığı söyleniyor 2 maaş tuiarında ikramiye veya prim Bankalar ve tktisad! Devlet Teşekkülleri mensublarının çalışma hususiyetleri gözönüne alınarak bu teşekküllerde çalısan memur ve müstahderrlere, maaşlarından ayrı olarak, senede en çok iki maaş tutarında ikramiye veya prim ödenmesi esası da lâyıhada yer almış bulunmaktadır. Diğer taraftan gerek devlet ve gerek bankalarla İktisadi Devlet Teşekküllerinin barem dışı kadroları ve bu kadrolarda çalışan hizmetlilerin ücretleri mezkur kanun lâyihasile bir Fifteme raptedilmiş ve hâlen bu hizmetlilere verilen ücretlerin bir misli kadar arttırılması hususunda kurumlarına salâhiyet verılmiştir. Bilındiği üzere hâlen gerek. devlet, gerek Belediye ve özel idarelerle bankalar ve İktısadî Devlet Teşekküllerinde çalışan memur ve hizmetlilere maaş veya ücretlerine ilâveten verilen tahsısat, emekli maaş ve ıkramiyelerine muessır değildir. Hazırlanan kanun lâyihası ile bu tahsisatlar, maaş veya ücret bunyesine alınmık suretile tutarları % 100 nisbetinde arttınlmış olduğundan ileride bağlanacak olan emekli maaşlarında bu nisbette bır artış olacaktır Adapazarında da 1950 de damacaııası 75 kuruşa satılan Ankara, 22 (CumhuriyetTeleks) ve hikâve cephe«ı avnen nakledilı İzmitin Çene suyu 650 Karayollan Genel Müdürluğu miştır. 1 kuruşa çıktı nün bu vılkı butçesinde, çeçen büt Asyayı Avrup^va bpşzlıyan köprü, çede olduğu gibi. Boğazici asma kop verilen rakamlara gore 57.5 milyon Diyarbakır 22 (Telefonla) Bu M. T T Birhğnnin yıllık geneî' KongTedeki havanın elektriklenriisu için herhangı bir tshsisatkon dolara cıkmaktedjr Ancak dolarm 'gün Diyarbakır. Mardın ve feıııd mamı=tır. Bununla beraber. gecen yeni kur uzennden he=abı, bu ma illerının müşterek Tabıb Oda;ı at kongresı. bes günluk calısmadan mesıne, dılekler faslında söz alan Arkası Sa 5 Su. 3 te dığı bir kararla bu uc ılde doktor sonra dün de netıceve varamadan Yaşar Ozdemırın konuşması sebeb yıl butç^sinde görülen malî portre larin vızite ücretlerıne yuzde 100 cağılmıstır. Konere bır gün evvel olmuşrur. Yaşar Ozdemırın Kıbrıs zam yapmışhr. Bu veni tarıfeye tamaml'ndısmdan, düne yalnız Bir j ve Millî dâv;lar hakkında kongre gör» doktoılar hastalarına mua üğin ikinei başkanhk seçımi kalmış tarafından büyük tezahüratla karşı Arkası Sa 5, Su 2 de venehanelerınde 20. evlerinde ıse 40 bulunuyordu Ancak. adaylardan Muzaffer Yüeenin, Turgut Dağcıliraya bakacaklardır. Bu yeni zam her üç ilin fakir dan fazla oy alrnfsı, salondaki gühalkı arasında bujuk üzüntü j a rültuleri büsbütün arttırmıştır. ratmıstır Adapa/armda icnıe suyu derdi Adapazarı 22 (Telefonla) şehrimızin icme suvu dâvası bir türlü Kayığına aldığı bir kachn ile 3 çocuğu cinsî Arkası Sa 5 Sü, 5 te Salacak cinayntiniıt durusıtıası basîadı arzularının hırsına kapılarak öldüren sandalcı Kandemir hakkındaki iddiayı tamamen inkâr etti Merhum Nizameddin Âli SBT Emekli, dul ve yetim aylıklanna zam Kayığına aldığı 35 yaşlarmda bir polısı kendıni dövmekle itham ede Memur ve hızmetlıler için derpiş olunan zamlara mütedair kadın ile 3 çocuğu, cirrsi arzusunu rek, reddeden sanık. Nıyazi Çamur hrizırlanan kanun lâyihasınp mütenazır olarak hâlen emekli. tatmın hırsı ile öldiiren ve bu yuz adh oır balıkçıyı suçla ıtham etmişDün sabah Beyoğlunda yılın ilk sokağında Beyoğlu Emmyet ârrulığıdul ve yetim aylıkları ile vj>tanî hizmet tertıbınden ödenen den «Salacak Canavarı» adını alan tir Duruşmaya/ öldürülen 12 yaşın cınayetı, bır gaısonla iki komi ara[ nın 25 metre karşısında bulunan Ankira 2? ^Cumhuri\etTeleks> ajlıkların % 100 nisbetinde ve bir kısım aylıkların da bu ms Kandemir Sıpahipala, idam isteğile dakı Bırsen Kar.demirin annesi ve sında ış yüzunden çıkan kavgada' «Paydos» ıçkılı lokanta«ıdır. Hâdie, betm fevkınde yukseltılmesı ıçın ayrı bir kanun lâyihası ha veıildiği 3. Ağır Ceza Mahkemesın olayda 2 çocuğu ile karısırn kaybe Kars C. H P. mılletvekili Sırn Ata«Paydos» da çalışan Elbıstanh 12 tekme ile ışlenmıştir. zırlanmıştır. d«, dün yargılanmaya başlanmıştır. den Mrhmet Gulcanın avukatlan lay bugün B. M M. Başkanlığına bir Arkası Sa 5 Sü 7 de Cın'yet yeri, Beyoğlunda Bursa müdahil olarak iştirak etmişlerdir. Snerge vererek devlet müesseselerin Arkası Sa 5, Sü. 4 t« Ikrara dayanan bütün ıfadelerini 12 ! d« kullanılan nakil vasıtalarının bir ««hifelik yazısında ve konuşrru*" sı Olayla ilgılı rapor ve labıtlara aid bütün teferruatın tamamlanmı» ol yıllık masreflaruıın açıklanma^ını dugu görüldüğünden, duruşma, ölen istemiftir Kars milletvekili bu sorunun Ba^lerın nufus kayıdlannın sorulması ve 11 tamğm ıhzaıen çağrılması için baj bakan tarafından sözlü olarak eevabka güne bırakılmıştır. landırılmasını ttleb etmektedır. 18 ağustos, yâni bundan 158 gün önce işlenen cinayetın katihni pek çok merakh üzımtü ve heyecanla gü nun erken saatlerinden Itibaren bek lemı$tır. Sanık «aat 14 de Reiı Selman Yörük. uye, Nedime Nışova, üy« Nejat Yavuz, Savcı Azmi Çakardan tejekkul eden mahkeme heyetı kar. »ısma 4 jandarma, 2 astsubay ve i adlıye polis memuru nezaretinde çilzmit basını, İstanbul Valisinin Kocaelinde karılmıştır. Bejaz çızgıli sıyah elbıse giyen ve mavı gömlek, kravat taşıvazifeli iken Sakaryanm ayrılması üzerine, «Bu yan Sıpahı'nin iyı taranmış saçları vilâyet en son ve en büyük fedakârlığı yaptı* ve her hali mahkeme içm hazırlanmiî olduğunu gosterıyordu. Evvelâ dediğini hatırlatıyor; Kocaeli milletvekilleri şaşkın gıbi içeri giren sanık derhal kendısinı toplamış ve suçsuz insan. acele olarak Izmite davet edildiler larm ifadesini takmmak isteyen bır yüzle soıaılara cevap vermeye başlamıst'r. Sıpahıpala mudafaasını ya İzmıt 22. ıTel°forıla! Kanduanın j letvekılleri acele olarak İzmıte çağzıh olarak vprecpeını vnl^vıp elındp Bucaklı. Gerdelı VP Kadıkdy kovle rılmışlardır. sıkı sıkı rıı*tıiBu bpAa? kâz d torıa. lirnn Jstanbula bağlanma^ı hakkında İ'rtartbııl Va1i«:i Ethem Yetkıneı ın ı rını he>etp vpMitmutıı Ay>ıra. ko kı îsfartbııl II GPPPI Mecli'mm kaTa. > bugunku Cumhunyet. te çıkan bp. Ylluı ilk cinavetinin iki samsı Zeynel (s«Ma) ile Halü Sandalcı katıl Kandemir hâkime >azıh ifadesini \erirken ve 12 yajuadaki maktule rı he\rran \ı\ ardırmpkta ricvam «}ı , yenatı. Kncaelmrle tpii ıler > aıafcve oldurulen garton Yılmaz (ortada) Birsenin annesi AdJiye koridorunda ağlarkeB I Arkası Sa. S, Su, 4 t ı yor, Ankuatia bulunan Kocaeli nul1 Arkası Sa. 5, Su. 6 de DevleJe aid nakil vasıtalarının masrafı? G.K.M.P.. Vatan Cephesi» ne mi katılıyor? Yıhn ilk cinayeti dün sabah islendi Bir garson tekmelenerek öldürüldü. Yozgad ile Antalyada da dört kişi katledildi Ankara 22 (Telefonla) C. K M P. nin Vatan Cephesine iltihakı mevzuunda bazı teşebbüslerde bulunduğu, bu temas ve teşebbüslerin devam etmekte olduğu hakkındaki söylentiler son günlerde artmıştır Genel Merkezde ilgililer, şifahen bunların aslı olmadığını belirtmekte iseler de Ankara siyasî çevrelennde soy lentilerin kuvvetlendlği bir hakıkattir. Kocaeli halkı Yetkineri şiddetle. protesto etti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog