Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

ANNErSÜTİİNEFNYSKlNMAMA LS1TG0Z u m h u r iyet KURUCUSU: T U N U S NADt YERYÜZÜNDEKÎ DİNLERİN TARİHİ İptidal dinlerden başlıyarak İslâmiyete kadar dünyanın her tarafında beliren dinlerle, bu dinleri bildiren Peygamberleri tanıtan tam bir dinler tarihidir Fiatı 600 Kuruştur. İNKİLÂP KİTABEVİ Ömer Rıza Doğrul \ nnCîl 1O î u1 11.39 l Ankarada dün iiç gazeteci mahkum oldu Ulusun 2 Yazı İşleri Müdürü ile Yakup Kadri Karaosmanoğlu birer yıl hapse mahkum edildiler Yaşı 65 i geçmis olan Karaosmoğlunun cezası teeil edildi, Ulus 2 ay ' ^Hıyor; Akisin Mes'ul Müdürü de cumartesi hapse srirecek: şshrimizde de dün 18 bas;n dâvasına Hak'ldı Telgral ve mektub adresi Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu İstanbul No: 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 2 24298, Yazı İçleri, 224299. Matbaa: 224290 p, 22 Ocak 1959 İ Atina | j iyimser | | değil I | Averof, Zorlu | kadar iyimser ( değilim» dedi | | | Sıhhat | g i g İ I ilâç fiatlarına dair dün yapılan açıklama Bakanı, yerli müstahzarlarm fiatlarındaki yüzde 80 100 artışm yüzde 46 ya indirileceğini belirtti I Yunan Dış tşleri Bakanı, M asıl miihim meselenin 1 Türkiye ile saınimî ve S dostaııe bir hava içinde İmiizakereler yapılabilmesi iu ilâve etti Eıtcümende Saçhk Bakanlteı bütçesinin müzakeresi sırasında teıtkidler yapıldı; 850 ye yakm doktorun Amerıkada yerleşmiş oldukları kaydedildi Sayıın evlet hizmetine benden dalıa erken girmiş bir vatandaş var mıdır, bilmiyorum. İlk resmî görevimi yüklendiğim zaman henüz on iki yaşında bir çocuktum. 1921 nisanında Ankaradaki Sarıkışlaya yerleştirilen İnönü yaralılarının mektublannı yazardım. Gönüllii olarak Kızüayın emrinde idim. İkinci görevim, niifus sayım memurluğu nldu. 1928 yılında yapılan sayımlarda Galatasaray Lisesi yüksek sınıf ogı encilerini bir giin için Vilâyet emrine verdiler. Gene gönüllii olarak sahahtan akşama değin mahallp mahalle dolaştık, hize vcrilen ceıvelleri büyiik bir dikkatle doldurduk, sonra da yerine teslim ettik. O sıralarda Lâtin harfleri yeni kabul edildiği için yelişkin devlet memurlan cetvel doldunna işini pek başaramıyorlardı. Bizim yardımımız faydalı oldu idi. Ne ise, maksadım simdi bıırara anılarımı yazmak değil. Niifusumuzla isrihsalimiz arasındald artış farkına okurlanmın biraz dikkatini rica efmek Isriyorum. 1921 yılında Türkiyemfale acaba kaç kisi yaşıyordu? Bn sornnun eevahım ne o zaman verebilirdik; ne de bugiin kesin olarak verehiliriz. 1928 yılında on iiç buçuk milyon olduğumuz iyice anlasıldığına göre, demek 1921 yılında, Millî Misak »mırlarımız içindeki vatandaşlarımmn sayısı 12 milyonu anrak bulahiliyordn. 1928 denberi muntazam rutulan istaristiklere bakarak öniimüzdeki l!H50 Myımlarında nüftısıımııran 26 milyonn aşarağinı söyliyebiliriz. Ru artıs temposu. bir bakıma Hiyük bir canlılık belirtisi sayılabilir. Tanrı korusun. nzun yıllar gava; felâketine uğramıyan, çocuk öliimlerini ve blr takıra sosyal hastaltklan bir dereeeye kadar da olsa önlîvebilen millerimiz ortK fU kadar yıldır hoynna eoğalıyor. Fakat acaba istihsalimlz de aynı hızla artıynr mu? İşte bn komida acele ve iyimser hükümlere varmaktan sakınınalıyız. Kendimîzi aldahnakta hirbir kazancrmız olmıyacajını elbette biliriz. Çalişma giiciimüzü kamçılıyarak isrihsalimizi yıldan yıla arttırmanın yolunu hulamazsak. bizi yarm pek bnyiik tehIikeler hekledifini aklımızdan biran çıKannamalıyızdır. Ankara, 21 (Cumhuriyet • Teleks) Bugün Ankara Toplu Basın Mahkemesinde bt7.ı gazeteciler ve gazeteler hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir. «Ulus» gazetesinde yayınlanan «Nalıncı Keseri» adh başvaz'dan dolayı Yazı İsleri Müdürü Ülkii Arman ile başmuharrir Yakup Kadri KaraoşmanoŞiuna bir^r yıl hapis eez.ası verilmiştir. Ancak Yakuo Kadrinin yaşınm 65 i geçmiş olması ve şahsî durumu sebehile cezası tecil ediltıistiı Ayrıca vme Ulus'un. Kasım Güleke ait Kasımpaşa kongresindeki bevanını yayınlaması münasebetile Yazı İşleri Müdürü Beyhan Cenkcive bir vıl hapi« ıpzasiı Arknsi Sa 5. Sü S da Avrupa İnsan Haklara Mahkemesi dün kurulda Türkiyeden Prof. Dr. Kemal Fikret Arık hâkimler heyetine seçildi • „ Strssbourg, 21 <R) S Kasım Avrupa Konseyi Meclisi. gösteri1950 de Roma'da imzalanmış olan len 45 adav arasmdan her memlebir anlaşmaya uyffun olarak bugün ketten bir kisi olmak üzere 15 kiAvrupa İnsan Haklan Mahkemesi sivi secmiştir. Türkiyeden Prof. kurulmuştur. Arkast Sa. S. Sü, S te Paris 21 ıRadyo» Yurtan Dış İşleri Bakanı Averof, bugün uçakla Ati Ankara, 21 (CumhuriyetTeleks) naya müteveccihen Paristen ayrılmış tır. Orly Hava Alanında gazetecilerle Sağlık ve Sosyal Yardım Bagörüşen Averof. Pariste Türkiye Dış kanlığı bütçesinin görüşülmesine îşleri Bakanı ile yaptığı göıüşme bugün Bütçe Komisyonunda başnin, neticelerinden. meslekdaşı Zor lanmıştır. İlk sözü Sağlık Bakanı lu kadar iyin'ser olmacliEinı ileri süı Dr. Lutfi Kırdar almış ve yapılanmüş ve şöyle^devam etmiştir: ! larla yapılacak olanları izah etmiş• Fakat asıl mühim olan şudur: tir. Dr. Kırdar. Sağlık Bakanlığının 2 ay öncesine kadar. Türk Yunan kurulduşu 1920 yıhndan bugüne ka münasebetlerinin durumu fena ve gergindi. Bugün ise. halli en zor bir dar geçirdiği tekâmüle kısaca işameseleyi. gerçekten samimi vç dostâ retle 1920 de ilk bütçenin 613 bin ne bir hava içinde müzakere edcbili lira olduğunu, zamanla arttığını söv lemiş ve bu artışları 5 yıllık devreyoruzAverof da. TürkYunan görüşme ler olarak verdikten sonra 1959 bütlerinin devam edeceğini, fakat henüz çesinin geçen yıla nazaran 70 raıl bir tarihin tesbit edilnv;diğıni söy!e yon lira fazlahkla 273 milyona çımiştir. Roma Hava Alanında ise şa karı!dığını bildirmıştir. zetecilere. Tlorlu ile Kıbrıs rresolesi Bakan, bu arada hastahane yatak etrafında yaptığı Paris görüşmeleri adedinin hâlen 31.356 olduğ<ınu ve nin, .tam bir anlayı^ zihniycti için 1957 den bu yana 1960 yalak a.ttıde> cereyan ettiğini belirtmiştiı. nidığını, sağ'ık merke7'eri. veıem Diğer taraftan bugün Londrada, savaş dispanserleıinin «ayısımn ço | Türk Büvük Elçisi Birgi. kendi ta. lebi üzerıne Ingiltere Dış tşleri Ba ğaldığını. hS!en 23 dev'et ba=lalıa j kanı Llyod ile görüşmüstür. Her han nesinin, 7 verf»m hastahanesinin. 3 j doğum evinln insi halinde bulıın | gi bir açıklama yapılmamıştır. duğunu söylemiştir. ] Papa Fftim Patrikhaneyi Daha sotıra sıtma miicade'esi ile ilham edivor verem mücadele^.ine temas etlen Fener Patrikhanesinde vııku bulan Sağ'ık Bal;anı. hâlen 11 bin veihtilâflar ve Athenagoras tarafınd n rem yatağı o'duâunu. hu niVtarm lElefteri Foni' gazetesinde Papa EfSa S Sü 1 de tim aleyhine yayınlattırılan yazıl ra •da Papa Eftiın dün neşrettiği bir beyanname ile cevab vermiştir. "Otomobil saltanatı,, Mecliste Başbakanlık ile Dış İşleri Bakanlığfina yeni nıakam otomobilleri alınması ile alâkalı teklifler sert tartışmalara yol açtı Ankara 21 (CumhuriyetTeleks) Agâh Erozanın başk^nlığında toplanan B. M. M. sinde bugün Dış Isleri Bakanlığı ile Başbakanlığa makam otomobili alınması hekkındaki kanun teklifinin müzakeresi sırasında sert tartışmalar oldu. Bu sırada, Kars milletvekili Sırrı Atalay dört defa ihtar aldı. Birinci maddedeki 1958 malî yıll muvazenei umumiye kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkınd'ki tasarının müzakeresine başlandığı zaman başkan Erozan ilk sözü Kars milletvekili Sırrı Atalay» verdi. Atalay. Cumhurbask«mnın harice yapacaâı seyahatlerin masrafların karşılanm'sı ile ilgili maddeye itiraz etti ve aktarıbnajı istenen mik Arknm Sa 5. Sü. 4 te ATATÜKK HAKKINUA KONUŞM A İstanbul Üniveısitesi Gazetecilik Enstitüsünde dün saat 17 de şair Behçet Kemal Çağlar tarafından .Atatürk'e aid hâtııalaı ve şiirler» konulu bir konferans verilmiştir. Resimde, ilgiyle dinıenen bu konferanstan bir an görülmektejir. Arkast Sa. 5, Sü. 4 te r İstanbul ve Kocael Len aıasında 3 köy için çiKan hâdıse Kocaeli iline dahil 3 köyün İstanbul hududları içine alınması hususunda istanbul ll Genel Meclisinin lcararı, Izmitte asabiyet uyandırdı; gazeteler, «Istanbula verilecek bir karış toprak olmadığını yazıyorlar; Kocaeli ll Genel Meclisi feVkalâde toplantıya çağınldı. Hereke, 21 (Telefonla) İst nbul İl G?nel Meclisinin Kocafli Viiâyetine bfâ'.ı 3 köyü İ.'tanbul huISTANBULo dutlarına alma kararı Kocaeü'nde Ü5KÜ0AR asabiyet uyandırmıştır. Bugünkü Izmit gazeteleri manşetler hâünde İstanbul Vilâyetine Koc eiinden verilecek bir karış toprak bile olnrvadîğinı yazmakta ve kararın iptâlini istemektedirler. Bu meseîe ile ilgili olarak KocaHeyecanh haberler birbirini <«eli İl Genel MecHsi de varın fev Kiiylerin mevkiini gösteren harita: (cib ediyor: Bir taraj, öbür w«/ın <a!âd? bir toöUntı vapacaktir. (1) Bucaklı. (2) Kadıköy, loprüğmdan bir ktsinını kendi huVali Yetkiner ne diyor? (3) Geredeli dudlan içine ahnağa karar verdi. Kocaeline bağlı 3 köyün İstanKendisinden arazi istenen înraf Her iki vüâyetin mectisleri köybul hudutları içine alınması için rerılecek bir karış toprnğı buluıılerin isteklerini kabul eder ve buVilâyet Meclisinin verdiği karar madığrru sert bir iisanla büdırdı j nu da İç İşleri Bakanlığı tasdik eüzerine İzmit gazetelerinin «İst?nGazeteler büyiik manşetlerle bu derse ortada bir mesele kalmaz. bula verecek bir karış toprağımız fuıberi etrafa yvydılar. Durunı e Bu meselede de Izmit gazeteleri dahi yoktur.» şeklindeki vazıiarı giltikçe kurişmakta. hey «ın ddkarşısmda dün gece görüştüğümüz neşriyatının bir rol oynayacağma kikadan dakikaya artmaktadır. Jhtiyar Avrupa kanh çarpışmaVali Yetkiner şunları söylemiştir : kani değilim.» lara yol açon kaç ihfıln/m ^ Diğer taraftan Vali Yetkiner, Geb «Bunlar ipt'daî sözlerdir. Bir la d. anlatttğımn şehttde başladığtnı | köyün diğer bir vilâyete iltihakı ze ilçesinin ce İstanbul Vilâyeti hu5c[Ji belk de nrtık hesnba rtıramam• k muamelesini üç maddede toplaya dudlan içine ahnmasını taleb ettitariır. Bu seferki acaba nerede? ğini fakat bu^ün için bu talebin naoiliriz : TeJâşJanmaym. Taraflardan biri zan itibare fhnmasvnrn mevruuba1 Köylerm isteği. Istanbidun, diğeri de Kocaelinin his olmadığını da sözlerine ilâve 2 İdarî icsplar, İl Genel Meclisleridir. İstanbul 3 İç İşleri Bakanlığının tasdikı. etmistir. Kocneli h«dwîl«n dahilindeki tiç köyün Jstnnbut hududlanna ithaline fcarnr rermi*. sert eevab »« butmn akislert de Kocaeliden gelmiştir. Görüniişe göre mercud tnbloda eksik knlan. notnlnr leatisi, plebı«it ta.lebi. red eevabı te nihayet Tedbirler Komisyonu a 21 'CumhuriyetTeleks) D P. Mecli? Gnnu ysrın aat 15 t« tnilanacaktır. Alrlısımız malumaU g:?re tpdbirİT knmisyonu raporu bu torl n'ırla da g<';rüHilmiyecck, muhtemelen B"=bskan M"nHpresin Ksra«îiHen dönü^ünrie eündeme alınacaktır. • Pasbakan Ankarada Bir kaç gün'lfnberi İstanbulds bulunan B^'b k».n Adnan Menderes bu aksam uçskla şrhr:mire dönmüstür. KazJıçeşmede Hacıhasan sokağında Hamam çıkmazında 55'4 numaralı Hacı Cengiz Dargana aid 2 katlı kürk imalâthanesinin 2 nci katındaki boyahane kısmında dün saat 10.13 da yangın çıkmıştır. Imalâthanenin 2 nci katı tamamen yandıktan sonra ateş söndürülmüştür. Savcıhk ve polis. yangının çıkış sebebini araştırmaktadır. Yukarıda ki resimde, jangın yeri göıiilmektedir. Körk İmalâthanesinde Yangın Bir yaşiinıza daha girdik | Kaymakam, doktorj İ ve veierinerin S ( ders okutlukları I 1 ortaoknl! 1 I § ş 1 ğ ğ ş 3 ş j ğ ğ H s s = Konya 21 (Telefonla) İli I mizin diğer ilçe ve bucak orta = okullarmın çoğunda oldueıı ş gibi Cihanbeyli orta okulu da ğ müdür İİE beraber iki asil öğ s retmenle idare olunmaktadır. g Çift tedrisat yapan oklılda § derslerin çoğu vekil öğret = menlerle doldurulmustur. Bu | j arada ilçe doktoru fizik. ve = teriner tbiat ve Ka\Tnskam ş da yuıcidaşhk bilgisi dersleri = ne girmektedir. s Asil olan türkçe öğretmeni = de aynı zamanda fransızoa s okutmaktadır. M Büyiik Alman ekonomisti Werner Somhard nüfus artışını kaçınılmaz bir derd) olarak vasıflandırırken iki cihan harbi arasındaki dfvrin şartlarmı ve o şartlar içinde ge3 yıldır bîr türlü yapılamıyan kongrelere başlanlişen Batı Avrııpa milletlerini gözması hususunda teşkilâta emir geldi; Menderes öniinde rutuyordn. Milletler. dış saldırılara karşı dayanahilmek için dün bu meseleyi Demokrat Parti Müfettişi fazla nüfus isterler. Fakat nüfusu Nâfiz Körez ile görüştü barındırma sının aşıldıği zaman tnemlekette sıkınti baseösterir. Bu iki zıd tezi birbirile nasıl bağdaşD.P. İstanbul İl İdare Kuruluna, gelmiştir. D.P. îstsnbul Müfettişi tırmalı? Yerini >nırdunu bırakıp ocak kongrelerine başlannası için, Nafiz Körez dün bu konu ile ilgili ba«ka ülkelere sığınmak bir çare D.P. Genel İdare Kurulundan emir Arkası Sa. 5, Sü. 7 de midir? Savasa şirip yabancı toprakları zaptetmek iyi midir? Yoksa doğnmları konrrol altına alarak dünyayı yasanır bir halde rutmak mümkiin müdiir? İlk iki geklin çıkar yol olmadığı belüdir. Üçüncö çare i>7erinde cründen güne artan hir HiUkatle duruluyor^a da bu konııda bir sonuca varılabilmesi şimdi'k uzak bir hayaldir. Biz çok şükiir heniiz çnk sıkıstk bir dıırumda değiliz. Rasyonel metodlarla çalışabilirsek, şimdiki nüfusumuzu da. belki bunun bir mislin! de hesliyehiüriz. Arama beslemekten beslemeğe faık nlduğunu hatırdan çıkarmıyaIım. Geri kalmış ülkelerdeki gibi siiıüniircesine yasamak haska, medeni milletlerde gördüğümüz iistün hayat seviyesine ulaşmak başka şcydir. Bugün Tiirk köyliisü, Tiirk işçisi. Tiirk memnru 1928 de olduJjundsn daha iyi sartlar altmda yaşı.vahilivor mu? Bunu iddia edehilnıpk için. bıısnir>1<ü istih'i^lim^in o zarnana kıyasla en az iiç misli aıt<ı?ını fiJslermck ecrpkir. Bu da yetmtz, istihsalim>7İıi hor yıl artan Istanbulda D.P. ocak kongreleri başhyor u.lv.M.r. sesyalizmi kabul etmcdi Dün yayınlanan sonra Tiridoçhınun partiden istifa etmesi rıekleniyor C. K. M. P. Genel İdare Kurulu dün sosyalistlik konusunda beklenen açıklamasını yapmıştır. Basma verilen tebliğde şunlar söylenmektedir: «1 C. K. M. P. umumî idare heyeti, son toplantısında. Alâeddin Tiridoğlunun Partimizi sosyalist parti haline getirme hususundaki beyanatı nm partimizi ibam etmediği hakkm IIÖTIJ harbdir. Arkası Sa 5. Sü 3 te ı Gayret arktıdaşlnr. tiırijrt ceibı için başka çare ynk! »** ) 800 gemi adamı Denizyollarmdan ayrılıyor Zam yapılması hususundaki müteaddit müracaatlerin netice vermediği acıklandı Türkiye Gemi Adamları Sendikatı tarafından. gemi adamlarına zam verilmesi hususunda Denizcilik Ban kasma yapılan müteaddit müracaat lerin netice vermediği bildirilmektedir. Mart ayı içinde personele % 100 zam. kışhk elbise ve gerekli le. vmrım verilmediâi takdirde 8f)0 denizcinin idareden istifa edeceği söy lenmektedir. Diğer taraftan vüriirlükte olan iase nizamnanıesinin D. D. Yolları ümuın Müdürlüğü tarafından Samsun. Hay i darpasa, İskenderun, Mersin. Derin. \ ce limanlarında çalışan gemi adamla rına tatbik edilmemesi dolayısile, i Umum Müdürlük Türkiye Gemi . Bofaz ve limanı saran kesif sis sebebi ile dün sabah erken saatlerde Şehir Hattı va Adamları Sendikası tarafından önü müzdeki günlerde mahkemeye verilccektir. olan 8.50 postası ile Kadıköyden Köprüye 9.20 sefcri yap.Jarnamıştır. Avrıca Güney Akdemz Evvelki giin Maliye Bakanı Hasan seferini yapnıakta olan Samsun gemisinden alınan telsiz haberinp göre, Akclenizde sidcletli Polatkanla trmaslarda bulunan De. j fırtına hüküm sürmektedir. Bu sebeble Samsun İskcndfriyecien Napoüye riün aksam 54 nizcilik Bankası Umum Müdürü Sa [ bir rötarla krılkmıştır. Yukarıdaki resim, dün .^abah sisin baslırmakta oldugu bir sırada NADİR NADİ Arkast Sa. 3, Sü. 5 te CECİLLE B. DE MİLLE ÖLDÜ Sinema âleminin en maruf rejısöıü Cecille B. de Mille, bir hafta sü ren bir hastahğı müteakıb dün Hollywoo<l'daki evinde kalb kifayet sizüğinden vefat etmiştir. Her biri başlı !wşms birer hâdise teşkıl eden ve 5 milyar kişi tarafından seyredilen 70 film meydana getirenCecil le B. de Mille, 77 yaşında bulunuyordu. Yukarıdaki re?inıde, her filmi milyonlara mal olan ünlü rejisör bir filmine aid temsili bir resmi sey ı ederken görülmektedir. sıs Sa. 5, Sü. 7 de ' rüde çekilmistir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog