Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

ALTI Haftan?^ îüc maçı 14,30 da berabere* maeı Fenerbahçe ve Besiktaş dün antrenman yaptılar SanLâciverdlilerin çahşmasında Molnar, Özcanla meşgul oldu Ismet Uluğ «G.Saray beraberliğine sevinilmez, üzülünür» dedi Besiktaş idare heyeti Remondiyi serbast bıraktı Recebin durumu meçhul~ Takım kampa giriyoı Önümü^dcki pazar gunü Besiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbah çe futbol takımı, ilk idmanını dür kendi sahaFinda yapmıştır. Bu antrenmana Lefter, Yüksel, Nediniştirak etmemişlerdir. Sakat olan Can ve Basri, idmanı saha kenarır.dan spyretmişlerdir. Daha aonra pclen ka'eci Ozcanı Molnar çok sıkı bir şekilde çahştırmıştrr. 5arı • Lâciverdli takım, muhtemelen Perşembe eünü kampa girecektir İsmet Uluğtm sözleri Fenerbs'Tre kulübü îkinci başkanı İsmet Ulug. dün kendisi i!s konuşan bir muhahirimize «Bazı ga] zptelerde Fenerbahçeli oyuncuların ! Galata.s?»ray beraberliğine «vindik! lerini hayetle okudum. Ben, Ga j latasaray'a berabere kalmanm S€1 vinç verici bir hâdise olmadîâı ka; naatindeyim. Bıınrı çocuk.Ura da , snyliveoeğim. lb l l d V I demistir. (A takımı»: Necmi . Münir, Faik, ;elâl, Kâmil, Faik, Coşkun, Selim, <. Ahmet, Kaya, Yüksel. ıGenç takım) Varol K. Kâmll, r .rol . Dinçer, Metin, Hayrullah r ikri, Engin, Muharrem. Receb, Hay .i. Maç, A takımı Kayanın ilk devree attığı golle 10 kazanmıştır. Receb ne diyor? ' Antrenmandan sonra «Hakkı Ye. '•ne tarziye verirsen oyn«tılacakmıj m diyen bir Razeteciye: Receb ?unları söylemiştir: • Futbolu bırakırım da, Hakkı Y«on« tar7İye vermem. Çünkü haksu lan, suçlu olan tarziye verir. Benim ;e hiç bir kabahatim yok.» Remondbii serbest Besiktaş kulübü idare heyeti Reııondini'nin mukavelesini 'feshetmeıje karar vermiştir. Remondini'nin kulübe borcu olan 7500 lira için kenlisinden sened alınao ktır. Takım antrenmanı müteakıb yann : ampa girecekfir. İSTANBUL KAKMASINA 5 KİŞİ VEREN DEMİRSPOK GÜBEŞ TAKIMI İDARE CİLERİ İLE Bu pazarhi tnühim karştlaşma için Profesyonel ligin ikin«i devresi"in j kalan iki rakibin bu gün yapacakla. «ltıncı hafta karşılaşmaları, bu gün rı kar.çılaçma çok ırühim ve entere Dolmabahçe stadmda saat 14.30 c a san olacF.ktır. . Her iki takım da biri birlerinin Beykoz Vefa maçile başîayscaktjr. Ligin ilk devresinde 00 berabere ] dengiiir. Maçın gene berabere sona ernıesi ihtimali çok fazladır. Bu arada Beykoz takınvnda ayaKonuşmayan başkan V ğında bir çatlsk bulunan Rauf ile dizinden sakat olan M. Ali bugün oynayamıyacaklardir. Bütün bunlara racmen, Sarı.siyahlılsrın çıkara. bilecekleri kadro Vefalılar için tehlikeli olabilirler. Geçen haftanm Be şiktaş mağlubu Beykozun, Kasımpaşa ile bir penaltı golü ile zoıla bera bere kalan Vefanm bu gün hayli çekişmeli olacaktır. Profesyonel ligin kurulduğu gün den beri iki rakip 15 liş maçı oy. namışlardır. Bu 15 maçlan 5 tanesini (30. 10, 41. 41, 1 0 Ve. > falılar, 5 tanesini de '21, 20, 21, 10. 30> Beykozlular kazan mışlar ve 5 tanesi de (11, 33, 11, 00, 00) beraberlikle sona ermiştir. Bu maçı, İtalyan Federasyonuna meıısup Grillo Luiei ile İstanbuİ Bölgesinden Nejat Şener ve Abdül £et Çalıçkan hakem rriyosu idsre edeceklerdir. * Adil Atan takımdan çıkıyor mu? t'MLJM AJÎIKAN sabah B. T. Umum Müdürü dedi ki: İstanbuİ güreş takımı bugün Denizliye gidiyor " M'Herek sporunu şey: Oe'in Şahlnar saksüandı Haber aldığ'.mıza göıe kıymetli atletimiz Çetin Şahiner aysğından s?katla'amışt!r. Uzun müddettir yaj pılan el^ktrik tedavisi netice verSAJA VALCIÎK Bakalım Fede; mezse Demirspor kulübü şampiyorasyon 1960 a ktdar kurulabile mı Londraya tedaviye yollayacakcek mi? tır. Devlet DemiryoUan Umum Müdürü ve Futbol Federasyonu yeni Bdşkanı Safa Yalçuk buaünkü Yatakh ekspresle saat 920 de şehrirrrze gelecektir. Dün akşam Ankaradan hareket eden Yalçuk, İstanbulda kuiüb idar'cilerile Federasyonunu ilgilendiren meseleleri görüşecektir. İst = nbu1 basını Yalçuğun # bir basın toplantısı vspması zamamnııı geldiği kanaatindedir. Spor Sarayının kaloriferleri niçin yanmıyor? Ankara 20. (Telefnn'a) Eedcn Tefbive?i Umiim M'îdürü Me'ımed Arıkan, dün kend>=;'e konisan mu haMr'Tr'ze Umum Mi'f'"trlüSün tuttımu hn1kında asağ'd^ki bpvanatı vernvsHr. «Fk o'.arsk ele ha'ıem : Pazar günü Tenerbançe ile karç] Vspcak o'rın B?s!ktasVlar ise dür fena dpei'dir. Y3ban<"i hakemleri 14.30 da kendi sphRİarında çok sıkı eörünce bunu rlaha d^ ivi onlıyo I bir «°Vüdp çal'smıslardır. Antrenma. jna B. Abmi't ile N"mi katılmamisrv*. Orlardan fayds'anmağa çal'^aj lardır. Örcan i « asker oldusu icin ;;1 f cağ'7. Bımıırıla bir " e yaoancı bs artcak antrrrmnnm sonvına yeti^ebiL kem'er â.e petirteces'7. ; mistir. Çalışnıalar ilk defa olaral: Bv.ce T i ; r k snorunıın en n.iib'm j id?re hsyetindrn birk^ç kişi takip d5va<;i i'c maddrde top'anır. ?sba ' etmiştir. ve tesi?1*^. ö,âre*ici el'man'ar ve | Yeni bir antrcnör ma'^eTiP Funiardan en rn'ıhinımi Bu arad? Yug"">slavy»4?n g»l<»n bir saHa ve tesis m c ^ e s M ^ . Pur.u HR en>mçn: ?r>tr»nör ol?r=k Bpşiktjış ku anc^V. nv'**çrck bahis ; 'e '•.aâ'ıyahi lübür» yararh olacaâı düşüncfsils iHare heyeti barkan» Ferhat Nâsır 1 i T;i>k sporu i » tpnıstırılmıstır. N5şır Ziya adm b'j an'renör ile rrutabakata adına r?.n ve yürekten istivorurn.» Beşiktaşı sevdi, s mimî bir heyecanı variı. Ama idarecilere yaranama:'ı. Ona bol şanslar diliyoruz. sHinıniüiiiüiııiHiüiıtııııınıııı VHrmış ve prensip itibarile ksbul e' tiği antrcnörü gcnç takımı bir mud dct çahştırmakla vazifelendiı miştiıv Genç takım antrenörü ıÇengelı Hüseyin ise Hakkı Yeten ile birlikte (A ı takımı ile meşgul olacaktır. Aslen Türk olan ve Yugoslavyadan 2 ay önce yurdumuza gelen Ziya Ta. ncr, 35 yaşında olup 2. smıf antrenör ebliyrtini haizdir. Yugoslavyada bul'induîu sırada genç millî takım iie Üsküp karmasının antrr^»'.lüğü nü yapmıştır. Feneıbahçenin eski antrenörü Mihaloviç ile birlikte antrenör kursunu başarı ile bitiren Zi ya Taner, Konya, Izmir. Eskişehir ve Bursadan tekliflcr almıştır. Gcnç takım ile maç Siyah.bcyazlılar Abbas Sakaryanm nezaretinrie kü'.türfizik yaptıkt^n S"nra, grnç takım ile maç yapmışlar <!ır, K=»dro dışı bulu"an Recep ise genç takımda yer almıştır. Türkiye Boks Şampiyonasmda Spor Saraymin kaloriferlerinin niçin yanmadığı a'nlaşılmıştır. Sara\ yın Müdürünün bu hususta titizlik!e çahşmF.sına rgğmen saat 20 den Basketbol lie; maçlarma dün Sror sonra o bölgede sular kesildiğinclen Saraymda devam edilmiştir. Tk S^rayı ıs^tmak mümkün o!am?mak maçta Fenerbahçe gü/.el bir oyun'a Şisliyi 84 54 yenmişür. Maçın dev Turbeki, ilk antrenmanı resi 35 • 25 bitmiştir. İkinci Pıaçta Darüşşafaka hâki'n bir oyundan Ankaragücü, Kıbrısa yaptırdı .=onra Vefaya 9659 (5730) gılib Ankara 20 <Te1efnnla> Hazirar. dâvet edildi ayma kad3r Demirspor takımı ile gelmişt'.r. Gvinün son ve en piiib'm Ankara 20 (Telefonla) Anka anlaşan Macar antrenör Turbeki bu maçında İ.T.Ü. Beşiktaşı 7066 (25ra;ücü fu'bol takımı karşılaşmaİHr gün tak'nıına ilk antrenmanı yaptT 31) yenmeğe muvaffak olmuştur. ypmîk üzere Seker Bayramında mıştır. Muksvele, antrenörün muvaf Siyah Beyazh'^r. çnk sinili bir oyun çıkarmışlar, hakem Ozseyi ofakiyetine göre uzptılacaktır. K'bnsa davet edilmiştir. 23, 24, 25 ocak tarihlerLnde Denizlide Tayyar Yalaz adına yapılacak Türkiye Serbest güreş birincliiğine katılacak olan İstanbuİ güreş takı. mı bugün saat 10.00 da trenle Denizliye hareket edecektir. Takımda antrenör olarak Mustafa Çakmak bulvınmaktadır. Haber aldığımıza gö re 87 kiloda Âdil Atan işlerinin çokluğu dolayısile bu müsabakalara ka tılamıyacağını bildirmiştir. Son dakikada kendisi kadroya girmediei takdirde yerine Sabri Pekşen almacaksa da bu güreşçi de hazırlıksız olduğunu bildirerek müsabakalara katılmaktan imtina etmiştir. Durum böyle olursa tstar.bul takımınrn şam piyonluktaki »idiası oldukça azalacaktır. 52 kilo: Yaşar Şen 57 kilo: Talât Makaracı 62 kilo: Hilmi Demiray 67 kilo: Mustafa Silkin 73 kilo: Kâzım Kahraman Dortmund 20 (a.a.) Dört kar79 kilo: Ziya Atan şılaşma yapmak üzere buraya ge87 kilo: Âdil Atan len Ankara Şeker Hilâl güreş taAğır: Hamit Kaplan kımı ilk maçını bu gece 3000 kişi önünde yaptı. 67 ve 73 kilolarda iki Ankara früreşçileri huçün Denizliye hareket ediyorlar güreşçi çıkardığı maçı 91 kazandı. Yegâne rr.ağlubiyeti, ağır siklette Ankara 20 Bu hafta Denizlide İbrahim Ethem, ittifakla almıştır. yapılacak olan «Tayyar Yalaz kuTakım: Alkış, Akhaş, Dağıstaalı, pası» eüreş müsabakalarına katı Şahin, Şit, Ayva, Oztürk, üngör, lacak olan Ankara güreşçileri yaKarabacak, Ethem şeklinde idi. nn Denizlive hareket edecektir. SEKER HIî AL AİMANYADA 9 1 GALİB ADİL ATAX Atatürk koşusu pazar günü yapılıyor Atletizm Ajanlığı tarafından tertiplenen Atatürk kır koştısu 25 Ocak Pazar gunü yapılacaktır. Yarışmalara Ankara Demirspor, Besiktaş v« Beyoğluspor takımları iştirâk edeceklerdir. Fenerb*hç« kros çulan takım hâlind* 8 Şubatta yapılacak bölee kır koçusuna kadar varısmıyacaklardır. yundan çıkarmış; son üç dakikaya ;15 sayı farkJa Eİren Besiktaş farkı ıdört sayıya indirebi'miştir. B.grupu kayak şampiyonası yapılacak Ankara 20 (Telefonla) D ğcılık I ya, trtanbul, Bolu, Ankara, Yozgad, ve Kış Sporları Federasyonu bu sene • Kayseri takımları katılaoektır. progr^mında güzel bir değHklik yap mış. Batı grupu kayak şünvıiyonası ! Müteakıben Erzurumda 1115 5unı Ulud' ğri?n Erciyese a' ııştır. 26 i batta Doğu grupu, 2024 şubatta Güoc?kta aç!İjcak 15 gün süıccck öâ neyDosu grupu ve nihayet 1113 retim kur undnn sonra yapılacak martto Uludağda Türkiye şampiyona ' o!an bu şampiyonayı Bursa, Kütsh sı yapılacsktır. Orhan istifa YÜ7rr.e ajanı Orhan Sakq ajanlıktsn i lif e?m~k kararındariır. S"ka yaıcıınliiVtan dolayı istifa edeceğini söylcm^ktedir. Kulüb azaları kulüblere verilen maç biletlerinin el altından dağı*ıldığıru iddia etmelttedirler. Bununla ilgili olarak Fenerbahç* kulübünün bir azası Fenerbahçe G. Saray maçına bilet alamadığı 'çin kulübü mahkemeye vprmeğe karar vermiştir. Diser kulüblerde de buna benzer hâdiseler olmaktadır. Kulüb azaları bilet meselesınden şikâyetçi •••••* •••••• leventde bahçeli ev 85.000 lira dühnan 50 000 lira 100.000 lira mulıtelif nakit •••••• •••••• •••••* •••••« •«••«• •*•••• Yavrunuzun 6ABY FOOD eltıncı oya kodor ı0t (ocuklannda kullonılan yon yo§tw |*kwlt bir d» tetuduf IABY K> OD «»rklbind* tOl çoo> fiuno ISzın g*l*ft M tün gıdol maddelerl frrtivo «dlp. kaloH IKn«rmat elotck jet pervaneli Britannia ucakları ile seyahat etmek mümkündür Londra He Newyork •«•••« •••••• •••••a •••••• •••••a •••••• Süt Annesi!••• l\* b«>len«n (eculdarda muntazom t»min «def. •aaaaa llllll ,aaaaaa •••••• aaaaaa Son para kabul tarihi OCAR 29 •Bllll llllll llllll •alıaı ••••al aafflll •••••a •••••• •lllll •••••• IIIMI •••••• •••••• ••••II •••••• •IIIBI •••••• •lllll •••••• •••••• yalnız BOAC i! İSTtNBUL'dan AVRUP«LONDRANEWVORK BOSTONMONTREALDETROIT CHICA60 SANFRANSISKO'ya arasında Comet 4 Jet uçaklarile Günlilk Servisler. En yabn yetkili seyahat acentelerinize veya BEA Ayaspaşa Kun palaj No. 1 müracaat Tdefoo Utanbul: 48 29824823 81 Telefon Ankara: 28402 aıaııı ııııı! •aaaaa (aaaaa •••••• aaaaaa •••••a TÜRKİYE ::::: •••«•• MLAK KREDI BAKKASI DOKME BANYO Hazine hissesiz ithal malı 70X170 eb'adında pik emaye dökme banyo Gümıüğe gelmistir. Gümrük ve diğer kanuni formalitelerin hitammda. Gümrülrten çekilirken derhal teslinı edilmek şartı ile banyolarm satışma şimdiden başlar.m'ştır. Miklar az olduğundan ihtiyaç sahiblerinin biran cvvel siparişlerini verroeİeri menfaatleri icabıdır. Adres: Feyzioğlu Gslata Tünel caddesi No: 68 İstanbuİ Tel: 44 65 50 DOKTOR A RA NIY 0R Murgul Bakır Isletmesi Müess«sesi Hastahanesindt çalışmak üzer« bir Dahiliye, blr Nisaiye Mütehassıslarına ihtiyaç v*rau. • İlgililer» 875. TL brüt öcret, %20 madenyeıi zammı, %25 prim, yılda 4 maaş ikramiye, ikamet için mefrus bir lojman verilecektir Taliblilerin hâl tercümeleri İle birlikte Müessese Müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa •••••• •••••• •••••• •••••a SATILIK Çok az kullanılmış, komple kitablarile birlikte ALMANCA Lingafon. Müracaat: Tel: 36 47 72 den Turgut Sağman Operatör B B B •••••• •••••• •••••• •ııııı •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••a •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• ••«••• •••••• •••••• •aaaaa •••••a •ııııı aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa •aaaaa •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• DONYANIN HER TARAFINDA ' Yüksek Makine veya Elektrik Mühendisi Ahnacak Merkezl İstanbulda olan şirketimizde Müşavir Mühendis olarak istihdam edilerek, iki ayrı Vilâyette bulunan fabrikalarımızın teknik ve inşaat işlerinde Müşavir Kontrolör olarak çalıştırılmak üzere bir Yüksek Mühendis angaje edilecektir. Alâkalıların şahıslan hakkındaki Hizumlu bilgiyi, istedikleri ücreti vesair şartlarını Galata P.K. 1063 adresine mektubla bildirmeleri ilân olunur. r ANA İKRAMİYE 1950 senesi morieli. W 24251 plâka numaralı. siyah gri • rnkli Jaguar markalı otomobil geçen cumartesi ilâ pazartesi arasmda repebasında çalınmıştır. Bulunmasına yardım eden ve bulumnığu yeri aşağıdaki telefon numarasına bildirene iyi bir ikramiye verilecektir. 48 54 72 MUSTAFA KART Elektrikle Homoroit, Fistiıl ve Adale, Mafsal, Kemik Rumatizmal ağrıların tedavisi Muayene ve tedavi her gün saat 2 den sonra. Tel: 44 03 53 Beyoğlu, Tünel Pasajı arkası • Kazevıci So. No. 201. •§ SİZE İTİNA İLE HİZMET EDER B R I I . I S H . O . V E R S E A S A J R V V A Y S C O R P O R A T I O N
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog