Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

21 Ocak 1959 CUMHUBİYET C,K.M>P.bir"ÇıkarYol,, teyannamesi yayınladı Bajtarafı 1 inci tahijed* idar« kurulu üyesi Tahsin Öemiray: partlden istif» etmsmiştlr. Gece <Bu meseleye gazetelerin vardikleri ö n e m i bir yaıısma k dar süren toplantı sonun' vermiyoruz.Yarın yayınd« Genel Bsskan Osman Bölükbajı layacagımız tebligde bu suallnizin ' * """*"' """ '" gündem harıcl görüşülen Alâeddin eevabım bulaoeksınız.» demiftir. Öiger taraftan C. K. M, P. nin dün Tiridoglunun teklifi v« duruinu hakkınd* karar verilmemistlr» diytrek ytyırladığı «Çıkar yol» adb bej maddelik beyannamesinin ilk maddesintoplantıyı k<=pamıştır. Dün sabahki toplantıya Alâeddin de bugünkü Aıvya>amn kifayetsiz Tiridoğlu katılmamıştır. Orhan Arsal olduğu ve bütün ihtiyaclan karşılay«cak ise rahaUız bulunduju için toplantı M m n milllt i bir anayasanın yapılmar k ya gelememişür. Bu sebeble » bahki j «e e li söylenmektedir. İkinci a e ise toplantıda eksertyet temifl edileme ' " d d anayasanın milletçe yapılm a o v mişti. Çoğunluğun bulımmadığı Ge i * herhangi bir partinin mecnel İdare Kurulu toplantlı saat 13 c Usteki tkseriyetine dayanarak yapakadar stirmüş ve BÖlükbaşı gaat 14 cağı AnayasriLn bir parti anayasası uç> ğı ile Ankarava döhmüştür. Top colacağını ve buhranları önliyemiyee lantı sonunda «Çıkar yol beyanna i £i belirtilmektedir. Uçüncü madmesi» basın mensublarına dagıtılmu j dede milleti hakkile temsil edecek b i r tır. Bu srada gazetecilerin sorusu : meclifin ise ancak nısbı üzerine T hsin Demiray Alâeddin temsil usulile yapılacak bir seTiridoğlunun teklifi hakkında basına Çİmden sonra kurulabileceği bev« bugün için sebir açıklama yapılacağını söylemiştir. lirtilmekte Genel İdare Kurulu üyelerinden çim kanunu yapmak yetklsl elinMuhtar Yazır İse Alâeddin Tiridoi de bulunan D.P. den nisbî seçim kalunun prtiden igtifa ettigini »öyle nununu k^ bul etmeri Istenmektemiştir. Ancak dün akşam görüştüfiü dir. Dördüneü maddede ise C.H.P. r müz Alâeddin Tiridoğlu i e istifa nin ilk Hedefler B?yannamesine tema* edibrekte ve bunun maksadı te ettiğini yaUnlamakU v» «unlan söy min etmekten urak bulundugunu, lemektedir: «Sosyalist fikirlerimd» C.H.P. nin limdiki seçim Bİsteml lle musırım. Şimdilik lrtifa •tml| de iktidara gelmek istediğini ve kendi ğîlim.» ekserlyeti le bir Anayasa yapaeağını Tiridojlu. «Teklif inizi feri aV«cak bunun ise bir Milll Anayasa olamıya mısınız?» yolundaki bir sorumuza is* cagı belirtilmektedir. Son madde o» «kat'iyyen» cevabını vermijtir. l»n beşinct maddede de; D.P. nin Bugün C. K. M. P. nin sosyalistlik nlsbî temsil usulüne gÖre yeni bir meselesi hakkında yapacajı açıkla seçim kanununu vapmadığı takdir» nvya göre, Alâeddin Tiridoğlunun de, muhalefet mevkiinde bulunan bundan sonraki tutumunu t*yin tde paıiilerin bir Anayasa projesi hazır lıyarak milletin Önüne çıkmaları ve ceei tahmin edilmektedir. Dün gece Alâeddin Tiridojlunun seçim mücadelesini bir iktidara gelC. K. M. P. den ihracma dair bir m« kavgası halinden çıkararak bir sayia çıkmıştır. Bu mevzuda maluma Anayasayı Meclise götürme savaîi tına mürecaat ettiğimiz partl genel haline getirmelerini istemektedirler. tzmir vapuru yurd dışında tamir edilecek Anttafsldart şehrimize dönen Denİjcitlk Sâtık«ii Umum Müriiirü, bu mfeVüüda bir karara vanldıgıfn açıkladı Bir ka§ gün eVVeİ İlgili Bakanlıklarla temasİarda buİünıriak ü*ear« Ankarayâ gitmiş ola<n Oenizcilik Bankası Ümurh Müdürü Sami Şehbenderler dün şehrimize dönmüştür,. Umuy Müdür gazetecilere Ankaradtkı temaslarile iigili olarak şunları soylemi^tir: « Yeni yıl bütçesinden du mem leketlerden vapurlanmıi içiri makine, motör vesair ithal malzemesi getirteceğiz. Ayrıca batık îzmir gemisiinin bir Holanda firması tarafi'r.dan çekilerek İngiüz, Fransız veya İtalyan firmalarmdan birine tarriir ettirilmesl kararlaştırılm.şt'.r. Bu arada halkımiJîa daha iyi hizmet "sa^lamak makiadile Şehir Hatb vapurlarına da yedek parça getiri Başbakan Menderes Karaçıve «rîdiyor şik Amerika arasında imzalanması mutasavver askerl paktla ilgili olarak Karaşide alâkah devlet terosilcüeri aresında hazırlık müzakerel»rinl hızlandıracak mghiyette temaaların vuku bulacağı tahmin edilmektedir. Komlsyon eahşmalan başlndı Karaşl 20 (R> Bağdad Paktına dahil devletlerin temsilcileri bugün burada çalışmalarına başlamışlfır. dır. Irak, gene toplantılara katılmamaktadır. tlk olarak bugün «Fesatçılıkla Mücadele Komitesi. toplanmıştır. Fer. jembe günü İktisadi Komite içtima edecektir. 3 gün zarfında Askeri Ko mitenin de toplar.ması beklenmekte dir. Bakanlar Konseyi ise 26 ocakta toplanacaktır. îlgib'lerin belirttiklerine göre, bu toplantılarda Amerikan heyeti, Bağdad Paktına dahil devletlerle ikili Ba^tarafı I <nci tahifeda olarak akdetmey» çalıstıîı andlaşma r 1958 lar hakkında izahat verecektir. Ame rikan heyetinde Dıj Isleri Bakanı Dulles bu^tmamıyacaktır, Yerine mu avinlerinderi Loy Henderson'un hey«te başkanlık edeceği açıklanmıştır. Heyette, Anoerika Silâhlı Kuvvetler Kurmay Başkan Vekili General Lyraan L. Lemnitzer de vardır. Amerikan Savunma Bakanlığmdan Amiral Berrgin ile Tümgeneral Johnson da konuşmalara katılacaklar dır. Bağdad Paktmın Pakistanlı Genel Sekreteri Ankaradan buraya gelen Bağdad Paktınm Pakistanlı Genel Sekreteri Osman Ali Baig, müessir kararlar alınacağına inandığmı söylemiştir. Baig ayrıca, Irakm, toplantılara ka. tümak için hiçbir beyaoda bulunma dığını da açıklamıştır. Siyasî çevreler şimdi. Iraka, Bağ; dad Paktındon fi'len çekilmi; nazart > ile bakmaktadırlar. malî yıls biitcesinde aktarmalar Kanuni ve devrine aid bir sergi hazırlandı Topkapı Sarayında açılacak bu sergide Sultan Süleymana aid elbiselerden kendi el yazısile yazdığı bir divan ve vâsiyetnamesine kadar çok kıymetli bir çok eşyalar mevcud lcccktir. Zamlarsn yapılmasını Ticaret poüHkasını tenkid istiyen halk imiş! Arkan Sa. 3, Sü. 5 te Rüşvet almaktan sanık eski Defterdar.n diinkü duruşması Fski Defterdarlardan olup Milll Reasüransda rriemur bulunan ve Ver gi ttiraz Komisyonundaki bir bilirkişilik ödevinde 10 bin lira rüşvet alırken »uçüstü yakalandıgı iddia edl len Faik Öktenin duruşmasına, dün Toplu Milli Korunma Mahkerresinde devam edilmistir. Durusmada 5 tanık dinlenmiş tahliye isteği reddedilerek diğer tanıkların çağrısı için başka güne bırakılmıstır. Duruşmada dinlcnen tanıklardan 2 Numarah Vergi Tetkik Komisyonu Bîjkanı Burhan Ulas, Buzdı'abı ima lâtçısı Albert Bayramoğlunun ker.di sine yaptığı ihbar ile ruçüstünün ha zırlanması «ebebini ve Albert Bayramın itiraz ettiği vergi durumunu, ay rıca 1954 yılma aid yar.lıs gösterüen vergi yüzünden »lır.acak olan ceza miktannı söylerriştir. Bu izaha göre: Albertin şahsi işinden ve üç ki şilik şirVetinden elde ettifi gelirin vergisi 27 bin liradır. Kyr\cn kârda olan sirket zararda gösterildiği için de ceza tesbit edilmistir. Tanıklardan MsHye Bakanlıtı Baş müfettişi Nezih Sirer ve diğer ta. nıklar, Albertin ihbarı ile yapılan hazırlıklan anlatmıslardır. • Bajt<ı.ra/t 1 inci sahijedt Son 2 yıl zarfında Bakanhklar arasında Millî Korünmada mcsele yaratan mahkum olanlar tasarı Ba}tora/ı 2 inci $ahifedt Bu bilgilerin toplanmajının tam^ına mütevakkıf olduğunu bildirerek, Meclis Başkanhğmdan iki defs mehil istemi» olar. Adliy* Vekill E a d Budakoğlunun eevabı tabıt ccridesinde yayınlanmıjtır. 218 sahifeden ibaret olan eevab yalnu mahkumiyetin nev'i, mahiyet ve miktannı RÖsterm«kt«dir. Adalet Bakanının soru sahibine verdiğl cevsba göre, 12 haziran 1956 tarihinde lAdüerı yürürlüğe giren 6T31 •ayılı Millı Korunma Kanununa muhalcfet suçundan 3703 şahıs hgk kmda dâva açilmış, bunlardan 3518 şahıs muhtelif cezalarla tecziy* edilniş, 103 kis.i de beraet etmiştir. Ceza gören 3548 kişiden 14 ü 01 kurus, 339 u 110 kuru», 609 u 1050 kurus, 338 i 50100 583 ü 15 lira, 179 u 510 lira, 141 i 1050 lira, 29 n 50100 lira, 24 ü 100200 ilra, 7 si 200300 lira, 6 sı 300400 lira, 6 sı 400500 lira, 8 i 5001000 lira, 10 u 10002000 lira, 2 si 20003000 lira. 2 si 30004000 lira arasında. 1 i 5000 lira, 1 i 13500 lira. 1 i 35513,50 lira, 1 \ de 209.000 lira haksız meniaat temin etmişlerdir. 30 kişi ncksan vezinden, 37 kişi fftura vermemek, 27 kisi usulsüz fatura tanzim etmek. 58 kişi faturasız mal buUmdunriek. 28 kişi tahsis hilâfı hareket etmek ve usulsüz nakil ve satış yapmak, 97 kişi satıştan imtina etmek, 737 ki;i etike* koymamak veya sahte etiket bulundurmak, 197 kişi temin ettiği menfat belli olmıvan fizla fiatla satış yapmaktan. 20 kişi mahiyeti rrechul suçtan, 10 ki=i kanun ve brV J iy nizmlarına u\Tnamaktan, 7 kşi rüsvet ve etiketten 12 kişi zimmet suçundan, 59 kişi de beyanname vermemek veys hakikat hilâfı beyanname tanzim etmekten mahkum olmuşlardır. 103 kişi beraet ermiş, 4 kişi ademi takip kararı almış. 35 ade+ d? derdesti takip ve rü>'et suç olduffu fnlaşilmı«tır. 1 vak'ada şah'S asker olduru için mshkemerin tehirine karar verilmis. 2 vak'a da temyizde olup ceza ş i t i r . Bu rakkan^ardan çıVarılan netice. ye Eöre. suçlularm sa*I"mış oldukla n menfaat miktan cerr.'tn 314.180.10 liradan ibaret bulunmaktadır. Bu şahısların elde ettikleri haksız rrenfaat mukabili verilen cezaların mecmuu P?9 sene 11 ay 3 gün hapis, 2.926122.77 lira para cezası, 32» sene 9 ay 12 gün ticarftten men. 128 spr.e 1 ay 23 gün riükkân veya işyeri nin kapatılması gibi bir rf'kama bâ li™ olmaktanır. Suclarm fazla işlenmesi bakımından tstanbul 643 vak'a ile baştadır. Istanbuldan sonra 438 vak'a ile Ankara, 179 vak'a ile Izmir. 92 vak'a ile Bursa. 91 vak'a ile Mardin, 90 vak'a ile Muğla gelmektedir. Bunları diğer il ve ilçelerimiz takip etmektedir. Gaziantepte 5. Marasta 3 hâdise tesbit edilmistir. En az suç bu iki ilimizde işlenmiştir. Bnsforafı 1 inci »ahiiedt her nevi resml beyan, mütalea ve düşünceleri ve diğer Vekâletler ve hükumet teşkiîât'ndan alınmış yurd ve dünya h?berlerini değerlendirerek gaıete. ajans, fiîm v ? radyolarla yaymak, < B) î'.gili makamlar» iç ve dij haberler ve tefsirler hakkında bi'»i vermek. Bu «ruretle, gerek haber. eerek tekzib ?ibi mütsseseler bir Bakanhkta birleştirilmektedir. Meselâ Dış İşîeri Bakanhğı, gece yarısı VEyınlamağa mecbur kaldı^ı bir h beri BasmYayın ve Turirm Bkanl'gına bildi'ecek ve yayımını bovlece sağhyacaktır. Bundan başka. 18 ind madde ile memleket dıçın(Jaki Vıssın mü^avirlikleri. basın at ! çelikleri ve haberler ve turizm müdürlükleri Bakanlığın emir ve direktifleri dairesinde görevlerini yürütecekler, bu suretle. dı» memleketlerde elçiliklere bpSlı olmıyarak müstaki! hüvivette buunacaklardır. MaVeler^e ver slmıs bu eibi hükÜTi'erin düzeltilmesi istenmektedir. Mikoyan Ürgis^lü ile Bnjforaft I inci tahHede nin millî kurtulus mücadelesine tevcih edilmiş olan plânların tnt bikçisi mevkiini benimsemiş bulunmaktadır.» " • Hükumet organının makaiesinde, Türk Parlâmentosunda son bütç* müzakereleri sırasmda bir Kismı milletvekil'erinin konuşmaları ve Dış İ^leri Bakanı Zoriunun bunlara verdiği ceva^ların, «Türkiyenin dış ooütikasının baska bir devlet tarafından tanzim o!undu§unu tevid ettiği» iddia edilmektedir. İzvestiya'ya göre bu devlet «T'irkiyenin topraklannı, insan sücünü ve maddi V^ynak'arını kendi tehlikeü askerî kumarına daha kolay âlet edebilmek icin, Tiirkivenin kom »ularile o'an mi!naseuet1erinin bo7ii'rna<;'iı istemekıtedir. İzvest'ya maka'esinde. Türkiyenin d's pMitikas;nın neticesi olarak komsu'ari'e r'an münasebetleririn i^ıınu bilhassa tebarüz ettirmekteH>. ikinci üç aylık kotanın geciktirüdi «Bizün Basbakanımız günde 20 . g; n i | areyere anlafmaiarin hâlâ bir saat çalıjıyor ve sedece W0 lira aybk | fcarara bağlanamadığını, kredili italıyor.» | haîât taksitlerinin primli kurd«n C.H.P. İl Genclik Kolu j ödenmesinin ithalâtçıyı müşkül Başkanı cevab verdi vaziyete soktuğunu sözlerine ilâve Geçen pazar D.P. nin Ortaköyde j e tmij ve dem,iştir ki: ki Vatan Cephesi ocağının açılışı | c Hayat pahablığı 938 yüı yüz urasında yapılan ve Üniversiteyi alınırsa 958 sonunda gıda maddeitham eden konuşma geni? yankı leri yüzae 860, giyim maddeleri lar uyandırmakta devam etmekte 1115. kiralar yüzde 518, çeşitil maddeler yüzde 568 ve umumî endeksdir. Dün de C.H.P. İl Gençlik Kolu te yüzde 755 ilâ 900 olmuştur. HüBaşkanı bu kotıuda bir basm top kumet bun a rağmen tedbirsiz gölantısı tertiblemiştir. Başkan Müş rülmektedir. Keza mal carlığı da tak Şengün, basın toplantısında bu devam etmektedir.» Bekata, ayrıca, banka kredilerikonuşmanın genclik arasında büyük teessür uyandırdığını, ,bunun j nin kesilmesinden doğan sıkıntıyı D.P. Ger.çlik Kollarının ciddî mej bir çok m; 1lara yapılan zamlan seklerde tutumunu göstermesi ba ] bahis mevzuu etmiş, memur ve işçi kımındsn hiç de iyi bir başlangıç ücretlerine yapı'.acak zamların fiatlara yeniden zana demek olacağını olnadığmı söylemiştir. Müteakıben Başkan şunları söy söylemi*, buğiay ihraç fiatlarının 53 kuruş civsrında olduğunu, buna lemiştir: « Atatürkün Cumhuriyeti ve 1 göre Toprak Ofij iç alış fiatlanrun inkılâbları müdafaa vazifesini ver ne olması lâzım geldiğini sormuşdiği genclik, Abdülhamidin araba rur. H^fzı Oğuz Bekatadan başka Basmın gümüş basamaklarıru öpen, öptüğü iddİ3 edile'n genclik olamaz. kanlık bütçesinin tümü üzerinde Yaptıkları gençliğe karşı bir hizip konuşanlardan Hasan Tez de Bentir. Üniversite gençliğine bu tarzda zine ve yedek parça fiatlanna yahitap edebilen bir zihniyetin mümes pılan zamlar neticesinde »oför essilleri, ya kendi söylediklerine inan. nafmın müşkül durumda kaldığını. mıyan insanlar, yahut da ömürleri parçasızlık yüzünden, hem şoförleboyunca Üniversiteli olmağa hasret rin hem de vatandaşın havatuıın çekmis kimselerdir. Ve ancak: «Üni tehh'kede bulundugunu, Milll Koversitelilere güvenmeyin» diye hay runma Kanununun bilhassa küçük kırabilirler. esnafin başır.da bir Demoklesin klBasında fedakârca çalısan arkadaş lıcı gibi sallandığını söylemiştir. larımızı komünistlikle itham edenle Ticaret Bakanîığına aid işlerin rin Abdülhamit jurnalcılarından far ileride valiler tarafından yöneltilkı yoktur.» Diğer taraftan dün de CHjP. ye diğini ve bu sebeble her ilde tuyeni iltihaklar olmuştur. Dün D.P. tumun ayrı oldujunu tenkid eden den istifa eden 33 vatandaş C.H.P. Erzincan milletvekili Rauf Baym Zeytinburnu Cevdet Kerim ocağı ile dır ise, illerde diğer Bakanlıklar C.H.P. îsmet Paşa ocağına kayıdları temsilcileri gibi Ticaret Bakanîığına nıjıaptırmışlardır. b?ğh bir temsilcinin bulunmasını taleb etrr.iş ve illerde birer Ticaret Müdürlüğünün kurulmasını istemiştir. ür: İskenderun limanı lehliksii hâl aldı Bnşıarajı 1 trtci sahijede bu hattaki leferler iptal edilmistir. Bunun üzerine İskenderun aralık postasını yapmakta olan «Tarı> vapuruna Mersinden geri dönmesi biidirilmiştir. Diğer tarafta"n bugün Hayfalı İskendemn sürat postasına kalkan Marmara vapuru da Mersinden sonra doğruca Hayfaya gidecek ve Iskenderuna uğramıyacaktır. Marmara vapuru dün iki saat gecikme ile Iskenderuna hareket etmişti. Gemide 43 Hıyfa ve 46 îzmir yolsucu bulun.maktadır. İskenderun limanında tetkikler îskenderun 20 (Te'.efonla) Bugün Ankaradan şehrimize gelen petrol mütehassıslarından Raşid Torun, Mirador tankerinin battığı saheda bir keşif yapmışsa da hâlen deniz »athında bulunan benzinlerin tehlikeli olup olmadığı hakkında bir karara varamamıştır. Yarın Bat mandan gelmesi beklenen ikinci bir petrol uzmanı ile müştereken bir keşif daha yapıiacaktır. Şehrimizde bulunan Münakalât Vekâleti Basmüfettişi Ali Ülgez geç vakte kadar Liman Başkanlığında facianın tahkikatı ile m<rşgul olmus ve Mirsdor tankerinin kaptanınm bir kere daha ifadesini almıştır. Liman hâlen seyrüsefere kapahdır. Liman dışmda 8 şilep ve 2 tanker beklemektedir. Bu arada İstanbuldan limanımıza gelmekte olan Tan yolcu vapuruna telsizle bir emir verilerek İskenderun limaruna girmemesi bildirilmiş ve Tarı Domuz burnundan geri dönrmiş'.ür. Hora tahlisiye gemisi ise bu sabahtan itibaren İmroz gemisin; temiıl«meğe başlamıştır. Denizcilik Bankası Gemi Kurtarma Dairesi Başkanı Mehmed Ali Dakvarin başkan I'ğmda yapılan bu temizlik 10 gün kadar • devam edecektir Iskenderunda 30 bin liralık otomobil malzemesi çalındı İskenderun, 20 (Telefonla) Bugün şehrimizde mühim bir hırsızlık olmus ve Amerikan Boru Şir ketinden 30 bin lira civarında o tomobil malzemesi çahnmıştır. Yapılan tahkikat sonunda bir kişi yakalanmış ve ilk gorgusunu mü teakıb tevkif edi'miştir. YaKalanan sahsın ismi Bedii Kurnazdır. Izmir Fuarına giriş ücreti arttırılıyor İzmir 20 ıTelefonk) Izmir Fuarma giriş ücretinin yüzde 100 arttırılması için hazırlıklar yapıldığı bugün Belediye Reisi Faruk Tunca tarafından açıklanmıştır. Bu hususte hazırlanan teklif Belediye Meclisinde kabul edildiği takdirde önümüzdeki fuardan itibaren duhuliye 50 kuruş olack, sadece haftanm iki gününde halk için ucuz tarife tatbik edilecektir. Güriiltülere karşı vitamin Tokvo 20 (a.a.) J apon âîimlerine göre, in=anlarm gürültülerden rahatsız oİTiaîarı, vücudlarindaki «b1» vitamini azaldığından ileri gelmektedir. «b1» vitamini. sinir sistemlerini konımakta ve cidarlannı takviye etmekte imiş. vücudde her an 2 mi'igram «b1» vitamini bulunmasını sart koşan Japom âlimleri bunun, balık., et, buğday, vulaf ve pirinç yemekle temin edilebileceğini, bu g:da maddelerinden mütesekkil bir çorba yapllmasmin da mümkün olduğunu bildirmişlerdir Dikkati çeken suç ve cezalardan bs7iları şunlardır: İstanbulcra iki şa hts floresans lâjr'ba satışmdan 209 bin lira gibi muazzam haksız menfaat sağladı^ları için şahıslardan birine 12 sene ağu hapis, 10 bin lira ağır para cezası, diŞerine de 10 ser.e ağır hapis. 10 bin lira da ağır para ce7?sı verilmiştir. ı ; Ayancıkta kereste satışmdan 35.513.53 lira haksız menfaat temin Hapisten çıktıktan 2 gün eden şahıs da. 2 sene 11 ay hapis ve sonra hırsızlık yaparken 4.861.10 lira ağır para cezası, 3 se ne müddetle ticaretten men ve fer'i yakalandı cezalarla tecziye edilmistir. tzmir 20 (Telefonla'» Bundan 20 Buna mukabil Tavşanlıda bir adet gün evvel cezasını bitirerek tehliye bahk oltasmı yalnız 1 Iruruş fazla edilen Mehmed Altay isimli Erzufiatla satmış olan bir şahsa. 3 ay ha rumlu bir adam dün gece bir bakkal pis. 1000 lira agır psra eezası. 3 ay dükkânını soyarken ölüm tehlikesi ticareften men ve 3 ay dükkânının geçirmiştir. kapat'lması cezası verilmiştir. Hâdise, gürültüyü duyân bekçinin gelmesile baflamıj. sanık, bekçiye ve Futbol münakaşasında bir kendisini yakakmak irtiyen semt sakinlerine balta ile karsı koymak adam öldü, dördii de i»t«miştir. Rastgele sallanan balta umumî bir heyeosn uyandırmıs, fakat yaralandı neticede faılalaşan kalabalık MehRio de Janeiıo 20 (».a.) Dün medi ki:kıvr*k yakalamağa muvafgece Rio de Janeiro kahvehanelerin ' fak olmuştur. İş bununla da kalmaden bazılarında çofc liddetli futbol mış. halk heyecan içinde »=nığı linç münakaşalan cereyan etmiştir. etmek üzere harekete geçmistir. O sı Bu münak şalar sırasında bir a , rada yetişen motörlü ekip duruma dam ölmüş, dört kişi de yaralanm.15 müdahale etnıiş ve Ukibata bsşlatır. mıştır. İLÂN TASHİHI 19 ve 20 Ocak 1959 tarihli nüshamızda çıkan Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tstanhul Şubesinden: Serlevhah ilânda İstanbul Borsasmda partiler halinde satılacaktır yazılacak iken sehven İstanbul Sürosunda şeklinde yazılmıştır. Tashıh ve tavzih olunur. Ticaret Bskanının konuşması Ankara, 20 (Telefonla) B. M. İl Genel Meclisi. dün saat 15 te Meclisi Bütçe Komisyonunda buBaşkan vekiilerinden Cevdet Pe gün Ticaret Bakanhğı bütçesinin ri'nin riyasetinde toplanmiş ve ça tümü üzerinde yapılan müzakerehşmaların 30 ocak cuma akşamına ler sırasmda Bakan Hayreddin Erk kadar uzatılmasına karar vermiş men geniş izahat vermi'j ve dünya iktisadiyatmın Birinci Cihan Hartir. Geçen toplantıya aid zsbıt özeti binden bu yana geçirdiği bütün saf okunduktan sonra gündeme geçil haları ve nihayet bugün dünya ikmiştir Kocaeli iline bağh Bucakh, tisadiyatmın buîunduğu •lurumu Kadıköy ve Geredeli köylerinin Ağ tahlil ve izah ederek mem'eketimiz va bucağma bağlanmasını ve Şiliv iktisadiyatma temasla, 4 Ağustos rinin Si'nekü bucağına bağU İstas 1C58 tarihinden itibaren tatbikına başlanan yeni dış ticaret reıiminin yon mshallesinin Küçük Sinekli adile müstakil kö' haline getiril esas'.arını aç:k!amış ve bu toplu izahtan sonra dünkü ve bu sabahki mesine karpr veren İl Meclisi, Çacelserle bakanlığı ile ilgili konularda talca ilçesinin elektrik motörünün 51 milletvekili tarafından sorulan tamiri icin 400 bin lira yardımda sualleri teker teker cev^blandırmış bulunmuştur. tır. Bu arada diğer bazı ilçelere de Bakan. bugunkü izahatı sırasu.da elektrik verilmesi teklifleri ekseriithalât ve ihracat mevzuunda gümyetle kabul edilmiştir. rük mâniaların:n kaldırılmasmdan Vatandaşlığa ahnanlar doğan faydalı neticeleri acıklnmıs. Ankara 20 (CumhuriyetTeleks) ayrıca serbest mübadele bölgesi ile Bakanlar Kurulu k. rarile sakıt Os müşterek pazarın avantajlarından manlı hanedanına mensub Abdülâ?.i bahsetmiş ve bu serbest mübadele zin oğlu Seyfeddinin kızı Fatma bölgesüe müşterek pazar avantaj Gevheri O man oğlu ile İtalyan te larınd^n istifade edemiyen memleba'smdan Viktor Bsluka'nın Türk ketleri de faydalandırmak üzere favütandaşlığına alınması knrarlaştırılaliyete Keçüdiğini izah ermiştir. Timıştır. Diğer taraftan. devletin d^.hilî va caret Bakanı bu izahlardan sonra harici emniyetine mugayir harekette Huffünkü iktjsadî ve ticarî duru bulunduğu tesbit edilen Menemenin mumuzla ilsili cl?rak alman tedKalkıç köyünden Mustafa oğlu Mus b'rleri izah etmiştir. Bakanın bu izahatmdan sonra beş tafa Gülerin Türk vatand:?lığından çıkarılmasma karar verilmiş. ve hü mebus daha söz almıştır. Bakan bu millehekillerinin sual ve temen küm katileşmiştir. Hukuk Fakültesi öğrencisinin nilerini de cevablandırdıktan sonra biitçenin tümü üzerindeki müzakelisan dersi muafiyeti relerin kifayeti hakkında verilen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa öner?eler kabul edi'.erek fasıl ve kültesi öğrencilerinin uzun zaman madcîelerin tetkikine geçilmiştir. Fa danberi halledilemiyen lisan dersi j S ! İ v e m a dde!erin müzakeresinde muafiyeti konusundaki derdleri ya tahsisatta bir değişiklik vapılmarın bir sonuca bağlanacaktir. dan hvkumetin teklif ettvgi sekilde İ. Ü. H. F. Tslebe Cemiyeti idare 12.5(i7.730 üra olarak Bakanlık bütkurulu üyesi Enver Ozdenıir bu ko çe lâyihası kabul edilmiştir. rıuda şunları söylemiştir: Biitce K"rri'=vnr!'Tnunun toplantı« Büyük derdimiz olan lisan sı saat 19 da srna ermjctir. Korois meselesi ve üç dersten imtihsna gir yon. yarın saat 10 da topla'iarak mek konusunda yaptığımız müra Srğlık ve Sosval Yard™ 3ak?nhğı caati Dekanımız çok iyi karşıladı bütce taç?rısın'.n müz?kere?ine Vi£ş ve arzularımız;n xutlaka gerçek | lıvacaktır. leseceğini söyledi. 1 ' • Yannki Senato toplantısında li ' A l m a n E n t e r p o l teşkilâtımn san meselesinin mutlak surette ka a r a d l ğ l bir hirsız ş e h i r i m i z d e rjra bağlanacaği'r.ı umuyoruz. yakalandı Üç dersten imtihana girmek mecAlmsn Enterpolünün şehrimiz buriyet konusuna gelinee, Dekanı terpol teşkilâtına yapmış olduğu bir mız bu hususii da bir ay zarfında ihbar sonucu'nda otomobil hırsızı genel kurulda görüşülerek sonuç Alman Brune Freztak. İstanbulda landıracağmı bize biMirdi > yakalanrr.ıştır. Almanyada iki do İl Genel Meclisinin dünkii loplant:sı Eşref Şefik. Ulıınay aleyhine i a r d , n c l V l k s u ç u n d a n da aranmakdâva açtı ta olan Brune hakkında Hamburg Belediye Meclisi üyesi Eşref Şefik, hekkında yazdığı bir yazıdan dolayı muharrir Refii Cevad Ulunay hakkında hakaret davası açmıştır. Davaya yekında Toplu Basın Mahkemesin de başlanacaktır. Jddiaya göre; Refii Cevad Ulunay, Eşref Şefikin İtri ve Mevlânayı içine alan bir radyo konuşmesını bahis konusu ederek mumaileyhe bilgi konusunda hakarette bulunan bir yazı yazmıştır. mahkemesince tevkif müzekkeresi kesilmiş bulunmsktadır, Yakalanan sasnık hakkında kovuşturma devam etmektedir. A'man Enterpolünün bUdirdiğine göre Brune Freztak Alman tebaalı olup Atinadan F5C543 plâka sayıh Mersedes bir araba çalmış ve sahte pasaportla Türkiyeye geçmiştir. Sanık hüviyet tesbitinden sonra msmleketine sevkedilecektir Topkapı Sarayı Müzesinde büyük. ve sanatkâr hükümdarın Muhibbi ilgi gören Çekmeceler Sergisinden adı ve elyazısile yazmış olduğu disonra, Kanunî Sultan Süleymanuı van, Fuzuli ve Bâkinin divanlan tes Ankara 20 (CumhuriyetTeleks) ^âti eşyalarını ihtiva eden bir sergi hip Ve resimlerle süslediği defterle1958 malî yılı bütçesinde yapılması açılıyor. •Kanunî Sergisi» adı veri ri yanmda, Hurrem Sultanın, kızı istenilen bazı aktarmalarla ilgili len bu sergideki eşyalar arasında bil ve oğlunun el yazılarını ihtiva eden bir kanun tasarısı Bütçe Komisyo | hassa Kanuni devrine aid bütün özel sahifelerde yer alıyor. Aynı sıra üze nunda ekseriyetle kabul edilmiştir. likleri gösteren giyim eşyaları, iç rinde deniz. kara harblerini göste. Alman ressamı Tasarıya D.P. Kayseri milletvekili çamaşırları büyük bir orijinalite ta ren minyatürler, Osman Kavuncu Ue Çankırı C.H P şıyor. Şubat ayı başmda açılacak Lorik'in o devirde çizrriş olduğu îsbelki tanbul resmi var. Resrrdn bazı yermilletvekili Ferhan Ankan muhalif olan sergiyi gezen erkekler Kanuninin süse, şatafata ve o dere leri bozulmuş olmasma rağmen, za. kalmlştır.. Osman Kavuncu muhamanm resim anlayışı ve lstanbulun lefet şerhinde «karşıhk gösterilme ce titizliğe kaçan giyim eşyalarını. devir özellikleri seçiliyor. Süleymahayretle seyerdecekler. Fakat kadın. den yapılan münakale ve munzam lar, her halde Hurrem Sultanın men niye Camiinin siıluboya resmi ve in tahsisata muhalifim,» demektedir. dillerine, kaşbastılarına gıpta ede şaat defteri ile Kanunî Sultan SüYapılan aktarmalar, Cumhurbaş cekler. leymanın Zigetvar seferinde binerek kanlığı, B.M.M., Başbakanlık ve Tuna nehrini geçmiş olduğu kayıTopkapı Sarayı Müzesi Müdürii ğın bir parçası ve 0 anda başmda Bakanlıklar bütçeleri ile ilgilidir. Haluk Şehsuvaroğlunun büyük bir bulunan sarık ile Kanuninin vasiyet Cumhurbaşkanlığı bütçesinde «dö itina ile hazırlamıç olduğu serginin namesi «erginin en önemli eşyaları şeme maddesinden yapılan 34 bin ilk gezenleri olmak bahtiyarlığına. arasında bulunuyor. Sergide deri apliralık tasarrufun haberleşme, mu erişmiş bulunuyoruz. Sergi salonu lekeli sofra 8rtüsü, pars postundan vakkat vazife harcirahı, yapı ona na girildiği zaman, ahşılan 0 e«ya seccade ne kadar göz alıyorsa Hurrımı ve küçük yapı masraflarına çokluğundan kaçınılmıs olduğu he rem Sultana aid eşyalar da o derece men görülüyor. Belki ilk nazarda zevkle seyrediliyor. Etrafları gayet tahsisi istenmektedir. B. M. M. bütçesinde. saraylarda teşhire arzedilen eşyalar azımsanıyor ince sırma işli, hesap işl karanfil mo y«niden tesis olunacak elektrik, te bile, fakat onlarm özelliklerile do tiflerle suslü olan genis kenarlı men lefon tesisleri masraflarmdan 40 bin lu olarak çıkarken fikir değişiyor ve diller, fildişi işli el aynası kadınlara hakiki serginin mânâsma erişiliyor. aid bütün inceliği tasıyor. Aynı vit lira tenzil olunarak bununla bir Hele muhitten aynldıktan sonra an rin içînde teşhir edilen san, beyaz »ervis arabası teklif olunmaktadır. latmaya kalkışınca «neler yok ki, simlerle ijlenmiş kajbastılar, devri. Ayrıca elektrik ve telefon masraf neler» demek mecburiyeti hissedili. mizin en aon modası olan almdan larmdan 300 bin lira tasarruf olu yor. 16. asır için çok önemli özelliği bağlanan geni^ kurdeleler için tak. narak, bunun Millî Saray'ira tah taşıyan eşyaların salona ustalıkla lide en müsaid olanlar gibi görülüsisi taleb olunmaktadır. serpilişinin insanda sayı mefhumu yor. Bundan başka Tapu ve Kadastro nu unutturduğu anlaşılıyor. Rusen Efref Ünayduun «ergi müd Genel Müdürlüğünde sene içinde »öylenen Devrinin ihtişamı arasuıda »anata detince emanet vereceği vukua gelen fazla doğumlar sebe büyük yer veren hükümdarın sergi Kanuninin Macaristand» yapılmış bile 35 bin liralık bir paraya ihtiyaç de teşhir edilen kaftanları, elbisele. heykeli de »ergiye konulunca her is hasıl olmus, aktarılması isteftmiştir. ri, sorgucu, süse fazla düşkün oldu tamam olacak zannederim. Zira serAdalet Bakanhâmda yargıç öde ğu yolundaki tarihi söylentileri doğ ginin rehberi büyük bir itina ile nekleri için üç bucuk milyon lira ruluyor. Ağır sırma işlemeli renk, hazırlannuf durumda. tlgililer müze renk ve biçimleri değişik olan kaf seksiyonlarına v» sergilere aid rehödenek ilâvesi icab etmiştir. beri erin itibar görmediği kanaatin. Dı» îşleri Bakanlığmda NATO, tanlardan başka vitrinler içine yer deler. Zira, yapılan hesaplara göre Kıbrıs, Ortadoğu ve Birleşmiş MU leştirilmiş olan bürünacükten ajur 5 bin klşinln geıdiği bir sergide, an. larla işli gecelikleri, iç çamaşırlan letlerdeki siyasî faaliyetlerin artve kapitone olarak yapılmıj Çİzgi cak 5 rahber satılmış bulunuyor. Bu ması ve P.T.T. ücretierir.e zam ya içi çorapları ilgiyi arttırırken man ilgisizliğe rağmen aon broşüre fazla pılması yüzünden 300 bin liralık ken üzerindeki sarığa yerleştirilen önem verilmiş. ilâve tahsisat taleb edilmiştir. sorguç şâşaasile göz kamaştırıyor. Şimdiden »ergiyi gezmek için kaAmerikalılarca yapılan anlaşma Zümrüt, yakui, inci ve elmasla kaplı pıda bekliyenler olduğuna göre, Kalar gereğince kredi taksitlerinin olan bu sorguç ile, altın saph âsâ. nuni gergisi büyük rağbet görecek. 1964 ten sonra ödennvesi diklnte nin bulunduğu vitrinin yanlannda Darısı, daha $onra açılacak Mühür alınarak 12 milyon 1"2 bin 900 lira görülen Kanuniye aid silâhlar ise ler aergisine. lık taksit borcu bütçeden düşürül zerafetle haşmeti birleştirmiş. Şair Vasfiye ÖZKOÇAK müştür. Yedek subaylıklannı yapmak üzere askere «lınan öğretmenlerin maaşlarından yü sonuna kadar 4 milyon 650 bin lira tasarruf sağlanmıştır. Bojtara/t 2 inci sahifedt * Baftarafı 1 inci sahijede Yurdun her tarafmda yapılan Kıb alınmasmın beklenmiyeceğini aöyla mak üzere cem'an 47708 ton şeker na mitinglerinin radyoya nakli ve mişlerdir. Görüşmeler, 2 ay »vveline istihsal edilmiştir. aynca Kıbrıs saatinin ilidası sebe kadar yekdiğerlerile hemen hemen Şark Vilâyetlerimizin kış ayla bile Basm Yaym bütçesine 50 bin hiç konuşmuyan 2 memleketin tem rmdaki |eker ihtiyacını karşılamak silcileri arasında hayli dostân» bir lira eklenmiştir. üzere Turhaldan Erzuruma nakli Dıs İşleri Bakanîığına makam hava içerisinde geçmiştir. yatın müsait olduğu aylarda 3557 Öte yandan, bugün Londrada bir arabası olarak gatın abnan ve hâresmî sözcü, Pariste yapılmakta olan ton şeker sevkedilmiştir. len gemiye yüklenerek yola çıkaHaberinizde yazıldığı gibi bunlar TürkYunan görüşmelerinden Ingirılmış bulunan otomobilin Bskanliz HükOmetinin muntazaman haber Erzurum Fabrikasının şekeri olalıga fatura e<îilebilmesl için 68.400 dar. edildiğini zikrermiştir. rak piyasaya arzedilmiyecektir. lira istenmiştir. Çünkü. gerek iki Fabrikanın teBoyd'un Kıbnsla ilgili ttahat» Bundan başka, tasarı bir çok akLondra 20, 1 Radyo) Avam Ka sisleri arasındaki fark yüzünde^ı tarmaları ihtiva etmektedir. Bu a marasmın bugün Noel tâtilini müte şekerlerin şekli itibarile, gerek anrada Millî Savunma Bakanîığına akıp yaptıfı ilk toplantıda söz alan balâjlarındaki yazı farklan dolayıtayinler, aydınl?tma, ısıtma ve ya Müstemlekeler Bakanı Boyd, «Kıb siyle şekerlerin hangi Fabrikaya ait kacak ve taşıma masraflan olarak rıstaki durumun gelişmesi memnuni olduğunu anlamak kolayca kabil85 milyon 200 bin liralık ek ödenek yetle karşılanmakla beraber, EOKA dir. nın tedhişçiüği bir siyasî şantaj vaverllmiştir. Durumu tavzihen bildiririz. sıtası olarak kullanmaktan vazgeçtiğine dair her hangi bir emare mev TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A. Ş. cut değildir» demiştir. Umum Müdürlüğü Muhalif İşçi Partisi milletvekillerinden birinin, Kıbrıstaki askerî gü venlik harekâtının tâtil edilip edilmiyeceğini sorması üzerine Boyd B U A K Ş A M şöyle derr.iştir: « Askerî güvenlik harekâtı deAnkara 20 (Telefonla) Türk vam edecektir. Esasen harekât, asaElektrik Mühendisleri Odası *dare yişi korumak maksadile devriye gez heyeti bugün bir bildiri yayınlaya mek şeklinde yapılmaktadır. Sivil Son yılların en aîâka çekİd rak Ei'nstein teorisini çürüttügü halkın rahatsız edilrrfemesi için âzaiddia edilen Irfan Mîvruk ile ilgiıi mî gayret sarfedilmektedir. 'Nitekim, bir açıklamada bulunmuştur.. Bu sokağa çıkma yasagı gibi bazı emniaçlklamaya göre 20 den fazla fizikçi, yet tedbirleri de peyderpey kaldırümtihendis ve 2 de doçentin istirak maktadır.» Diğer taraftan, Kıbrıs Rumlarının ettikleri toplantıya ışığmkinden daha büyük süratler elde ettiğini Ruhani Reis Vekili Kitium Piskopove fezaya füzeler eönderdiğini söy su Anthimos, şefi Başpiskopos Maka leyen 17 yaşındaki Adanalı İrfan rios ve Yunan Dış İşleri Bakanı Ave (Bonjour Elephant) Mavruk da katılmıştır. Irfan Mav rof ile görüşmek maksadile dâvet Meşhur aktör rejisör üzerine bugün uçakla Lefkoşeden rukun verdiği izahatı dinleyen heAtinaya gelmiştir. Anthimos Atina yet bunlarm ilmî ve fennî hiç bir Hava Alanında, Kıbrıs Rumlarının VİTTORİO DE SÎCA esasa dayanmadığını kat'iyetle tes sulh arzularının ve iyi niyetlerinin nin en büyük başansı bit etmiştir. Mavruk, yaptığı füzeye îngiüz Hükumeti tarafından anlayış Bir öğretmen (VİTTORÎO aid malzemenin dünyamîzda mev la karşılanmadığını ileri sürmüştür. DE SİCA), bir Hindli prens cud olmadığını ve atıcak Zühre yılA.ıadolu Ajansınm verdiği haber (SABU) ve aktör fil (NABU) d:zmda bulundugunu söylemekteParis 20 (a.a.t Türkiye ve Yunun tamamen değişik hikâyenanistan Dış İşleri Bakarları Parisdir. si... Şimdiy« kadar görülmete üç gün müddetle Kıbrıs meselesi Açıklama «Odamız İdare heyeti, üzerinde görüş teatisinde bulunmuşmiş bir mevzu... Sanatı, heİrfan Mavruk a bir muhayyile kuv lardır. Merasimden âzade olarak baş yecanı ve güzelliği birleştiren veti ile biraz da meraktan başka başa cereyan etmiş olan görüşmeler, bir super film. bir haslet temin edüemediğini ifa TürkYunan dostluğunun takviyesi de etmek istemistir.» diye sona er gayesini de gözönünde tutar bir şekilde vuku bulmuş ve faideli olmuş mektedir. tur. îki Dış İşleri Bakanı henüz kafî SATIUK OTOMOBİL ve nihaî bir safhaya girmemiş olan görüşmeler hakkında her hangi bir Mercedes Benz 220 tip 951 tafsilât verilmemesi ve matbuatta çı model, 58 000 kilometrede. hukan her türlü asıl ve esastan Sri neş suside kullamlmış, gayet iyi Hyat hakkında da tefsirde bulunulçalışır vaziyette, 6 aded lâstiği Şehir dahilindeki iş yerîeri, muh maması hususunda da mutabık kalile birlikte bir otomobil satelif teşekküîler tarafındlan kontrol mışlardır. tıhktır. altma c.lınmıştır. Müracaat yeri: MENGEESıhhî murakabe ekipleri dün LER TİCARET T A. O. Fatih kazası dahilinde yaptıkları Cumhuriyet meydanı 9 1 kontrollarda. ruhsats^ çalışan bir İzmir, 20 (Telefonla) KöyceTaksim çakmfk benzin imalsthanesini, mu ğizden bildirildiğine göre. üç gün hit 1 için tehlikeîi gördüklerinden devam eden şiddetli yağmurlar ı.ederhal kapatmış'.ardır. Ruhsatsız fa ticesinde KövceŞ>7 m'i '=5rn:ş. loA V R U P A îiyette bulunmak suçundan dolayı dosun tesirile sular kazaya yayılMAVİ EMAYE da müessese sahibi hakkında ayrıca •v.'hr. Bu yüzden KöyceSiz ortaokfnunî muameleye başlanmıştır. kulu ile civarındaki 20 kadar evi Diğer taraftan gene Fatih mınta tahliye etmek zarureti hâsıl olmuş Tel: 47 67 30 kasmdıa bir bisküit irr.alâthanesi, tur. Can ve mal kaybı olmadığı bil Şişlide süzgeç tertibatı boruk bir dirilmektedir. Havanm açması segazoz fabrikası, sıhhî mahzurlan bebila göl suları bugün 1 metre giderilinceye kadsr faallyetten men kadar yatağına çekilmiş oimakla beraber başta ortaoku! olmak üzere eclilmiştir. Bir fabrikenın personel muSıhhî murakabe ekipleri son iki bazı binalarda hâlâ 60 santım ırtiamelelerini idare edecek lise gün içinde 265 sabit ve seyyar es faında su rrovurMur. Dart çiindür mezunu bir mçmıı» almscak. nafı kontroldan geçirmiş. 46 esnafa çarşısı da sular altmdd bulunan Köyceğizin Dalyan köyiinde duium Taliblerin P.K. 1060 İst. adreihtarda bulunmuşkrdır. bugün normale dönmeŞe b sine bildirmeleri. Dünya Sağhk Teşkilâtına tır. Bütçe Komisyonunda Osnıan Kavuncu, «Karşılık gösterilmeden yapılan münakale ve munzam tahsisata muhalifim» dedi Zorlu ile Averof anlaşamadılar Enurum Şekerleri Turhal'da imâl e 17 yaşındaki fiizs âlimimizin iddiaları çürük çıktı EMEK Sinemasında HIRSIZ PRENS İş yerleri kontröla ahndı Köyceğîz gölü taşîı Şömtae Ahnacak Dünya Sağlık Teşkilâtmın Avrupa bürosunç memleketimizden de bir doktorla bir hemşire tayin edilmiştir. Dr. Yılmaz Baykal :1e Hemsire Gönül Erek. dört ay kalmp.k üzere îayin edildikleri Kopenhsga cuma günü uçakls gideceklerdir. Doktor ye hemşire Kopenhagda Tüberküloz Epidemiyolojisi üzerinde çalışacaklardır. tâyin edilen Türk doktoru ALTIN FİATT.ARI 20/1 ,' JU'.ıl Cumhuriyet Resat Hamjt GuldPn tnçiliz Dpırussa Yerll ' 1300118V) 1550015610 riflOO13100 1070010800 V<Hayvanlai"inızı yem sanayii yemlerile beslerseniz kaliteli ve bol mahsul alırsınız YEM SANAYİİ TÜRK A.Ş. Ankara Fabrikası Tel: 19140 Konya Fabrikası Tel: 2133 . HiooHnoo 17S01765 17601762
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog