Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

0ÖRT tlOeak ifS» Amerika Rusyaya film yolluyor Yapılan anlaşmaya göre Rus yada gösterilecek 10 Amerik an filmine mukabil Attıerikalılar da 7 Rus filmi satın alacak lar 1959 yıhnda Hollyvvood yeni bir piyasa kazanıyor: Demirperde gerisi memleketleri. 1958 ocak ayında Washington ile Moskova arasın.la bu konuda imzalanmış olan anlaşma bu yı) başlangıçta tedrici olmak üzere yürürlüğe girecek derr.ektir. Bu piyasayı kazanabil ma, Lily, İhtiyar Adam ve Denizmek için onların metalarına da iti dir. Bunlara karjılık Rusîarın Vebar etmek menfaat icabıdır. rıedikte mükâfat kazanan LeylekDemirperdeyi aşacak olan lk cn ler geçince, Aptal, Kuğuiar Gö'v filmi seçerken Film İhracat Birlian filmlerini Amerikalı seyirciler gögayet itinalı davranrm^tır, Bu yüz recek. doğuran inek İngilterede Berkshire kasabasında bir «Short horn» inegi dördüı doğurmuçtur. Dördürlerin mecmu ağırlıkları 152 libredir. (bir libre 453 gr). Yeni öoğan normal bir dsnanın ağırlığı 60 übredîr. İnek (Allabay Fogathorpe VII), dört yaşındadır. cYavrulann> sıh den de Devlerin Aşkı. İhtiras Tram Ruslar bu filmleri doğrudan Hoğvayı, Kızeıp Dam Üstünde D ; şi njya satın almaktadırlar. Fiat n!ekedi gibı filmlerin demirperde gcri lâde filmler için 30 bin. sinemassine RÖnderümemesine karar veril koplar icin i^e 42 bin lira civ.ırmmiştir. Bur.ıın sebehi bu filmierin dadır. Daha sonrs hangi ^ilm'.erin bir kı^mınm «Halk Cumhuriyetie eönrlpri'ecpŞini k?r=r'a«tırmak içir rin seyircüerinin hoş karşılamıva bu ilk filmlerin ne çeşit bir tepki Tlk defa olarak Birleşik Ameri cağı derecede şehevî oluşu, tliğer il* karşılanacağı tespit edilecektir kada yabancı sinema sinayii bu lerinin ise ba*ı cemiyet dâvp'.arını Ruslar Fransa ve İtalya ile dr Amerikavı Vötii rir aynı çeşit an!a«ma!ar derece geniş imkânlardan Tayda ele alırken ş anmaktadır: Birleşik Amevikanın zaviyeden göstermesi, do'avsilç AmeriVs alevhine nronssranrf"'» mal ayrıca bir İngiliz film âmilile de Film Ihracat Birliği Amerika finemüşterek prodüksiyon yapmak >nmalannda gnsterilecek Fransız, zeme saglıyacağı düşüncesidir. laşma^ına varmış^rdır. İlk Alman ve İtalyan 'ilmlprmi sıkı Ba?ı k'meler, hu filmlerin kpn sıkıya tahdit etnıektedir. Fakat, di kendini tenkil» ma'iiv'tinde yıMıztar rol alacak ve bsş tadın bilhass» televizyon '•ekal.pti kaıç' müfalâa pdileregi kanaatini t.ıçı yildız da Rıısların Tatiana Sa*n<vsında. daima yeni oiva.sîlar yarat yorlarsa da bunlar pek t *raftar !ova'=t ols~Mır. Fi'm Rusya. İnmak zorunda olan Hoilvvoot icin eiltere ve A'a«karla eerrvan ed»c»k Doğrıı hloku Kızıl Çin de dahil ŞimHiki balde Bmvara îlV P'in ve Arktik'de bir tayyare Vazası ]r>olmak üzere 800 milvon sc% irci rleH!eWk filmler Martv. Okiaho rnıeiımi isl Anlaşmaya göre Sovyetler Pırliğine sevk edilecek on füme karsılık Amerika da yedi Rus fıinıı =)1mak ve gerekli reklâm da yapmak şartile bu filmlere geniş bir tevzi mkânı sağlamak taahhnd'indedıı 9 milyon sterlin kâr getiren film «Kwai Nehri Üzerindphi Kt'nrü» adh İngiliz filmi Amerik* ve K«nada'da büyük bir muvaffnkıyet spjlamaktadır. Amerika'da ş'mdiye kadar sadece iki film bu oVı cce büyük bir başart kazanaiblmiştir. Bu film'er de n'Füzgar e;h'\ geçti» (1939) ve «Hıristiyanlıçın 10 emri» ClVrü) dir. Kwai Nehri Üzrrindpki Köpninün Amerika ve Kanada eeüri 6 5 milyon sterling'i bulmuştur. Filmin Ineiltere rmricinde başka memleketieHe «os^erilmesile de 2.75 milyon sterling tutarında bir gelir t e min edilmiştir. Dünya Çapınâa eser/er olan iijii •Sii? :;::: İİİİİ iiiii YILDIZ ROMANLAR IKTIDAR HİRSl Bu Seriden Mevcut olanlar: tKİ ŞEHRİN HİKÂYESİ (Charles nkkensıin eseril « Tl. RİR GENÇ KIZ YETİŞİYOR (Mükâfat kaznnmiş eserl 6T1 İNSANLIK SL(,U (Şaheser bir filmiıı romaıııl 7 L. ALTIN VCCVILAR (Ressam Gaugııinin lıayatı) 6.5 L. KIZ KARDESİM CARRIE lEdchî bir şaheser) 7 L. BOVANİ İSTASYONl' (HindisİHiula goreıı bir macera) 7 1.. KAHDESİMİN BEK( İSİ ı Aınerikada cn çok satan escr) 8 L RAPSODİ ıLUt/ln h«vat romaıııl 10 L. ÖRÜMCEK A(";i ıBanıbaçka hir janrda bir romanl 6 L. SELVİLİ TEPE (Lauis Brnıtıficld'in cscriı 7 L. KISKANf KADIN ıBüyiik karakter romanı) 7 L. Ml'KADDES ISTIRAP (DoktorIann.anneIertnrmTia.il 8 L PEYTON AŞKI.AP.I lYılınen çok satan renıanı) 7.5 L. İNTİKAM HIKS1 lEdebî bir şaheser) g L. KAKA VADİSİ ıjiinp Eyre tipinde eserl S L. KAYBOLAN ÇENÇLİK ıBugünkü neslin roınanı) 7.5 L. MARİE ANTOİNETTE 7 L. rAPİS KRAI.I 7.3 L. Yl'VAYA DÖNEMEZStN 8 L. ASK HÜKMEDİNCE 18 L. GE.VÇ KADINLAR 7.5 L. Unlu maddeler, köpekler 2000 defa oynanan yeni bir piyes ve karakter değişimi Londra. Ocak (Nejad Muallimoğlu yazıyor): İnsan karakterinin birdenbire değişmesinde rol oynıyan faktörlerden biri de unlu maddeler midir? Dr. Guy Daynes bu suale «evet» cevabını vermektedir. British Medical Association'un 1leri gelen simalanndan biri olan Dr. Guy Daynes, insan şahsiyetinin nelerle değiştiği hakkındaki müşahede ve kanaatlerini Medical Pres'd* açıklamıştır. Doktorun vasıl olduğu neticelerden bazıları şun lardır: Futbol bahsi miişterekleri: Bahsi müştereklerle, birdenbire, paraya kavuşan kimselerin şahsiyetleri, çok defa, dejenereleşmektedir. Kumar: Bu hastalık ki bir hastalıktır afyon. esrar ve içki müptelâhğının yakın hısımıdır. Alkolik bir kimse rıasıl yeniden içmemekle şifa bulursa, müzmin bir kumarbaz için de bir tek felâh yolu vardır: oynamamak. Gıda: Gripten sonra başı ağnyan, sinirlileşen. titizleşen bir hastaya unlu maddeler verilmezse. o kimse degi?ik bir sahsiyet iktisap edecektir. Kızamık geçirm'ş olan ve benüz tam mânâsüe iyileşimyen bir çocuği.ın gıdasmdaki unlu mad delerin yokluçu çoctığun şabsiye Hiüi HiiH B U L M AC A I I 1" " I I I 1 ı ı •| •T 1 1 I• !• 1 I 1 1 M 1 1 m iı | 1 1 1 1 n i 1 11 1 J S 4 5 « » I Londra, Ocak (Nejad Muallünogtinde dramatik değişiklikler vücu lu bilöiriyor): de getirecektir. Londra'da 2.000'den faıla oynaDış görünüş: Sinema yıldızı Miss nan üçüncü piyes olmak çerefirti Diana Dors'un vücut münhariiVrikazanan «The Boy Friend Erkek ne hayran olan ve aynı kıvrımları Arkadaş» eserinin temsillerine 7 kendi vüeudOnde görmediği için şubatta nihayet verilecekür. Piyes 3 kaderine İ!='>n (" "n ?enc bir kız o tarihe kadar. 2.084 defa tekrartanıyorum. Geri düşmüş çenelerini lanmıj olacaktır. Eserin temsüine gizlemek amacile saka! bırakan ve 14 ocak 1954'de baflanmıştır. neticede daha cesur olan bir çok 2.000'den fazla temsil edilen a i erkek biliyofum. ğer bir piyes de «Chu Chin Ch»w> Köpekler: Kör>ek besliven bszı olmustur (2.298 defa). Daha evkimselerin karakterlerinde değişik velki bir mektubumurd» bahi^ettilikler müşahede edilmiştir. Besle ğimiı .The M«usetr«p» 2,500'i aşdikleri köpeklerinin karakterlerini niasına rağmen hâlâ tekrarlanmakhissedilir derecede değiştiremiyen Udır. bu kimselerin sonunda. kendi ka1920'lerin hayatını s^nlsndıran rakterlerini köpeklerinin karakter«The Boy Frienfl» müzikal. bir elerine uydurmağı tercih etmeleri »erdir. Temsilleri. 7 ^ubata kcd?r, çok enteresandır. Köpek sahipleri, 1.255.000 kişi seyrermis olacaktır. bövlelikle. köpeklerile muvari olaEserin ovnandığı liya'ro şiri'dive rak büyürler. Bana inanmazsanız, kadar, eğlence vergisi cıktıktan bu seneki köpek defilrlerinde k ö »onra. 630.000 sterling kazanmıştır. pek sabiplerini de dikkatle tetkik Piyesin İngiltere haricinde oyı^anedir.iz. masile, şimdiden, 2.100.000 Sıcrling Âsık olmak: Aşık olan bir kim kazanç temin edilmiştir. senin düşünceleri devamlı bir surette sevfrüisinde temerküz eder. Aşka tutulan kadın veya erkek ru olabileceğine inanmakla beraartık kendini tek başma hissede ber, normal insanlajın biraı içmekmiyeceğinden başka bir dünyaya le bambaşka şahsiyetler haline geyiikselmiş gibidir. Dinlerini defiş leceklerine inanıyorum. tirenler için de ayni şey söyleneDr. Daynes «bilhassa sabahlan* bilir.se de. yeni bir dine intisap etşevki kırılan, ümitsizliğe düşen bir mekle kazanümış bir şahsiyet, Ssık kimceye geceleri, yatmadan evvei, olmakla kazanılmış bir şahsiyetten «hisky yerine iki kadeh brandi d?ha devam'idır. tavsiye etmesile hastasının «iyi u İçki: Bir kaç kadeh yuvarladık yuduğunu, sabahları vaki olan tan sonra iyi bir refik olmaktan üzüntü \e endişelerden kurtulduçıkarak, kaçınılacak bir şahıs hali ğunu» yazmskta; fakat hastasımn ne gelenleri bir çoklarımız tanırız. yeniden \vhisky'e dönnıesile r < j , Bunların çoğu ancak içmekle, seı kusuzluğun ve endişelerin geri gclbest hareket!erine mâni olan ruh diğini» hp'irtmektedir. Doktorun âmülerinden kuıtulduklarını 'iade inancına göre bu hal. vvhisky imâsebebile ederler. «Normal kimseleıdt, bu Hnde kullanılan buğday serbest kalma mekanizmasımn doğ viiftıt bulmaktadır MP rh u m H m\ M a rko H ar ı yu v»n'ın rsi. Bay ^• Bsyan Nikola • f Hacivu^nu v* evlâtlan. B^van F" 1 V EF A T j İİİİİ EİfffŞ iiiit. Robert Penn Warren'in Pulitzer Mükâfatını kazanan büyük siyasi romanı. Piyesi ve filmi bütün dünyada hâdiseler yapan eşsir. şaheser (lüks ciltli, 3S2 sayfa 10 lira) iiliiii ::::::: üliüi ı::c: ; *~ i r.'inari(hrnım SIUT' 1+Tİ Dul Bayan ANGFI.tKİ < HAClYOANUnun uzun bir hastaliktan nonra VPfst etî'gini dcrin teossürle hi]dirirlcr. CVnaze m <?ra*tmi ynnn 6sat 14 porscmHp 22 OCAIE 1959 te Taksimde Aya Triada Rum kiîippeinrie icrs fllnnup. na'si Et'iklı Fıım rr.czar Iıijinfiaki nil^ Cenzp Lrva7in ıatı Angelidis 1 T#l: 44 İB 52 * 4 » 15 S« İİİIİİ Hjjjf TEŞEKKÜR Malik olduğu pngin bilgi haznpsindfiı b;/.p comertçe ilim sunarken. aynı dercc^dp rinrm vrrd'feî iyi in e an oliifır.ın d i rriîrCfspm tim^ali olan c'k. mvıhtfrrnı hocam jşİTTidi de yaptığı anîeliyatla «ıhhstim:n kurtaieiRi olmustur Kendifinr ve hfr hıısusta candan ilfilcrini e«irermiyen Doç SÜLEVM \N DIR\"ANA. Doç SEVKET TUNCEL, Doç Î.TUSTAFA PEKtN ile Ba'^^istan Orhsn ^açmaz vp Başa?i«t»Ti Bf»dri Bavr k l a r . Bifnfiftan Avram Yııda ve Narkoıit^jr Nfrd^t Trrîin VP aniMftn T.hfin ^?.er. Tikri AH Can. $fn Do?Tn. Kaya CiHpınrofriu. Mftin Üns!. fnal Df?erli. » s r i n K?c»r. Yusuf C'.ökşrn ve Stvim •Şenkal'» »ükr«nlannıı »rr»d«Tim. ı Dr. Akaltin ::: ::: Hcr kitap lüks ciltM ve renkli kuvcrtlidir. Ç1KARAN TÜRKİYE YAYINEVt Trof. ŞİNASİ HAKK1 EREL D.P. İ! Gençlik Tebli| Konsftessn^lesı Edilmiştir Bay Nazaret Msrnroilu v» eviâdı. Biysn Arpine Altıpar » nakyan. B«y Nig"t"s Altıpar ; nvakvRr. r*\ıl Ba.van Vab^knubi Macajoslu vr rvlâdi. Ray ve Bayan Vahc Altıpirmakyan ve eviitUrı c«k «»vuili rji. snnfsi. V EF A T 1 D.P.Gr 123 Ser lş iler, K l M in «Çalışma sahifeşini» mutlaka okuyunuz. f D n ^ıı c u A1+ i p 3 rm akysn) âni vef;itıni derin 1**op«ürle bildiriıie^ r'*»na^#* inora*iml îl t)nk l': 1 ^ hue rı .nk'i çırsamH f^nii. MACAROĞLU'nıın SOLDAN SAĞA: 1 Ağır hizmet görenlerin çeknsekte oldukları. 2 Düşraan elinde rutuk oUrak kalmış bulunanlar (eski usul çoğul) nota. 3 Baştan aşağıya kadar (eski terim). 4 Hasret kavuşturanlardan, usta fotoğrafçmın çektiği resmin durumu. 5 rontgen şu?ı cinslerinden biri, hoş ve güzel. 6 Bir hayvanm feryadı, tersi eskiden giz.li kapakiı çslısan bir topluluea mensub olandır. 7 Kudret ve kuvvet (yeni j terim). kış gece'ıeri toplantılarınciai ikram olunanlardsn. 8 Hristivrn dinindeki üç esasm topu bırden (eski usul çoğul). VUKARrDAN AŞAĞIYA: Faıanıa ue çıkarkeii , likpzırı Üç Horan Erm^ni kiUcsLinHr' icra oUınr.caktır. î«V»u i'r.n hu'U1»! davrtiye yprine kiimdir. Cen^ze Lo^ ammptı ve Spr\'i?i CPİil Tel: «4 27 4fi 47 M 58 s^at 1" tp B"VPS:ÎU, Pa KÜCÜK ^ SAHRE KÜCÜK D.P. İl Gençhk Komitesi D.P. Ortaköy Vatan Cephesi Ocağının açıhşında konuşan Bay Sabri Karabökoğlu'nun Üniversitey ve mcnsublarmı itham ec'en konuşması hakkında aşağıdakl tebliği yayınlamayı zaruri eörmüştür. (Ortaköy Vatan Cephesi Ocağının açılışında konuş«n Bay Sabıi Karabökoglu iddia edildiğî jekikle Beşiktaş İlce Gençlik Kornitesi Ba^kanı degildif Adı ger^nin şahsl kanaailert olmaktan ilerl gitmlyen bu •fikirlerin. Ürirersiteyl (Bir îîim Kâbesi telâkki eden) zihniyetir.iölp asla bağrîaşamtyacağı veçhile ancak kendisini ilzam ettiğirıi asil Türk gcnçligine açıklamayı vazife addederiz. Üniversiteyi ve mensubeynini ağır bir itham altında bırakan bu zihniyetin ve sahiblerinin canıiamızda asla melee buUmıyacağinı, aksine olaıak Üniversite gençliğinin kutsî hizmetinöe olduğumuzu bu vesile ile urnumî efkâra açıklarız. D.P. İstanbul İl Gençlik Komitesi 1 !SALDüf3 SIHH1 veNEFIS TÜRK SUCUĞU AHNE 22 Ocsktan itibaren Perşembe, Cuma. Cumar'.esi, Pazar günleri matine ve suarelerde MEVLİDİ ŞERÎF r'?»»'liyrte Mi^ikalinin kırkıncı günün^ rnstlv n 21 1 195S bug;5nlrti çarsamb.:! ^îinü * z\e n<m ]7inı nrtUcîkıp Calata. Pfryrıııbi" pazsrı. Arsp C»Riii Serifin<t" okvıtulacnk Mcvlidi Srifi sayın skraba ve doftlnrınıızın trjriflorini rica eoeTiz Oglu: Vaffi GUneysoy Torunu: Lütfiye Dirim MAKBULE GÜNEYSOY'un FARE Yazan: KAPANI S. Koyan. H. Dormcn 3 Pnrde Ço\iren: Ayse Sar'n1 Dr. Suphi ŞENSES Idrar Yolları ve Tenasül Hastalıkları Mütehassısı G»l»U.varav Liscsi karşısı Po$UM tırası Tcl: *A 58 67 BLIGÜNKÜ PROGRAM 18.40 Nevin Demsrdövenden şarkılar İSTANBUL 7.27 Acılıj ve progrsii " 30 Karı 18.55 Serbert sast 19 00 Ha(>er>r sıic sabph müzlği 800 Hab^rler '9 15 Tarlhten bir yaprak 1920 Ser%.\i Sarkılar 8 30 K^nşık hafif nrıü best s.ıat 19 25 Yurttan sesier k * 45 Saz ?5eleri 9 00 Kapams. '9 50 Zirait konusması 20 00 Kıbrıs •jjati 20.15 Rıdvo Gazetesi 20.30 • 1Z27 Acılıl ve program 12 30 Ka Serbest saat 20.35 Piyano ve Klav^o ; hafif me'.od:!er 21.00 Cevöet şık hafif y*mek mivjği 12.55 Kü l n!e Bolvadinden sarkı'.ar 2120 Kor.tjs. ci:k Siüo>o<lan be? dakHta. 13.00 S?rkı!sr (Pl.l 13.30 Haberler 1S.45ma 21.30 Sarkılar 22.00 Senfonik Türküler: Axix Sın=« 14.00 Küçük Kon»r 22 45 Haberler 23.00 Şan 2S 30 D=T>S mü7İ51 21.00 Ko.»r 14.30 Şarkılar: Suzan Kök «oloları türk 14.45 Dans müziğı lf 00 Ka Program ve kapanış. Mnif. 16 51 Açılı? ve proeram 17.00 BaTİYATROSU * sshnelerinden 17.20 TürkiHer S;.n1 21 tlıNTıara'fer AVjrün 17 40 Kayıp mektupDRAIV1 KISMI 'arı 17.45 Platter's Grupur.dan hafif KÖPRtDES GrtRÜNÜ yarkılar 18.00 Radyo Küm« Fasıi Pazartesl akşamlan Heyett 18.30 Radyo »lon orkestrası temsil yoktur 19.00 Sarkılar: Gülserer. Oiivenll rdPfnn 44 51 ••• 19.30 Hab«rl«r 19.45 Şarkılar: Nvırten Erpek 20 00 Kıbrıs Saart 20.15 VENİ TİYATRO Radyo Gazetesi 20.30 Küçük Koro Saat 21 de 21.00 Y«ıl Bu'uşlar. Rıdvan Tezel BİR KÎLO NAMU8ÎV10 Kilçük Stüdyodan be? dafeika 2' 15 Sarkılar: N«cd«t Cid 21.40 İl Saiı aksamian temsil yoktur Dt.,ı (ıım Grnç»r v« Arkadaşları M 00 ve Komedlde pazar günlPrt saBi 15J0 matine. Telefon: 44 04 0 M T.ırih Sohbetleri: Mithat Sertoglu Cumartegl ve Çarşamba yünlerl 22.1S Viyolonsel melodiltri: Muhittln saat 14.30 Çncak Tiyatrnsu Sadak 22 30 Ed«blyatımızdan Portr*>r: Cen«p Ozsr.kan 22.40 Op*ra İSTANBUL BÖLÜMtTNDE konseri 23.15 Haberlsr 23.30 ProSaat 21 de rıam Î3.33 Dans müzlği 24.00 KaAYDA BİR panif. Temsil günleri: Cuma. cumartesl. ANKARA pazar matine ve suvare 6 57 Açılıs ve program 7 00 Gitnay Tiyatr.ltırda Gişeler saat 12 de açılır dın TTÎ5 Kan;:k hafif mürik 7."0 Nejell türkül*r 7.45 Haberler •••»•• KARACA Tel: 44 66 66 B.00 SanstkarUrdan blrer $arkı 8.30 MÜSTEŞAR BEY K'fif melodiler i 00 Progrim ve Komedi 3 percıe kapanıs. Vazan: Ref'k Kordajl • Pazartesinden maada 1157 Açılıj v« program 12 00 Oher gece saat 21 de vertürler 12.30 P»rlhan Soıeriden Cum.ırU'S] ve Pazar matine lff da > rkıiar 12 55 Serbeıt saat 1? 00 Pfrşembe Suvare ve Cumartesi ma'K»rler ı.?.ıs Jo Stafford'dan roelo tine talebe ve halka tenzilâthdır t'iler 1330 Teider. tele CÖzel öjle *** • ayını) 14.30 Andre Kostplanetz Ortstanbul Opereti •?=tra«ı v»lıyor 14.55 Me'.odller • Elhamrad.o '"15 S»rkıiar 15 30 Holywood'dan Her aksam saat 21 d<mçlodiier 1600 Program ve kapar.ış. Çarsamba. cumsr* tesl, paıar 15.3S di 16 57 Açılıj vs nraKTam 17.00 Kömatine yün saati 17.30 İncesazdan KürdiliFASULYE KAZAN1 fı omkâr fa»lı 1S.00 Dans miiziH Operet 3 perde Tel: 44 43 94 Türkiye lranlılar Hajır ve Cemiyetinden: Fevkalâde kongreye dâvet Cemiyetimizin mutad yülık uraııml toplantısı 25 Ocak 1959 pazar günü saat 14 de Galata Yolcu Salonu (Liman Lokantası) ında yapılacaktır. Azalarımızııj teşrifleri rica olunur. İdare Heyeti GÜNDEM: Âmme Türeni 1 Geçen umumî heyet toplantısına aid zabıtların • okunması, 2 İriare heyeti raporunun okunması ve müzakeresi, 3 Geçen senenin mali kesin hesab raporunun okunması ve müzakeresi, 4 Gelecek yıl takribi bütçenin teklifl ve müzakeresi, 5 Murakıb raporlarının okunması ibrası, 6 İdare heyelinih ibrası, 7 Yeni idare heyetinin seçimi, 8 Murakıblarm seçimi, 9 Temenniler. 1 Yepyeni değil de kullanılnnış durumda (eski terim). 2 Ça lış'lıp ortaya konulan işler (çoğul). 3 Hayatta insanlar için herşevin üstün:'e tutulm:sı gerekenlerden, bir balığm iki başı. 4 Ele geçirilmeje çalışılan. 5 Herşey onun içire konuiur yahud sokaklarr'a hammlann sırtlannda görülür, y ü rüklerin evi. 6 Gevrek hamuruna da katılır bzı içkilerin içine de. 7 Tutuk eabâlâ tsr si ı.birşeyin ve üiinkü hulmBcanın ys bir mahlu halledilmis şekli kun varlığmı ortadan kalHırma» h»rtketi J ir. 8 Hiç bir eksiği kalTnamış durumda (mürekkep keliırel. tstanbııl Belediyesi 1959 VE TEŞEKKÜR Haci FATMA 7F.HRA ÖZÇFXİK'in rpı,a« meraüiniinde hulunan kr^o f^ziyotîe buiun^n akraba. TURK TİCARET BANKASI Işli Halâskârgazi ctddeti İKR.AMİYELER ZENGİN CAZIP l . BAKTERÎOLOĞ ARANIYOR ıze Bir ilâç fabrikasınm antibiotik kısmmda ralısmak üze re bir bakterioloş aranıyor. Müracaatlerin mektubla Şi P.K. 222 ye yap'lmesı. \ Mannesmann Sümerbank Borq Endüstrisi T.A.5. (İZMİT) Hazine hissesinin c< madde ile imâl m . ^ ekâletince tasdikli ilân olunur: oiyah (Krş.) Galvanizli 12 / 360 500 3 4 475 620 1 645 825 1050 11 4 ./ 800 kalkması dolayısile ithal . olunacak edilecek olan mamullerimizm Sanayi fiatjarı muhterem müşterilerimize (Krş.) Siyah (Krş.) 1,1'2 975 2 12RÎ 1600 2,1/2 \ Gaivaiizli (Kış> 1235 rr. ilgilfrile hizi dfrin surettr min> =ttar ?den Titrk Petrol ve Madenî v , s l a r T. A. Ş. erkânına şiikrsnlrımırın ilftilme?ine sayın g««e«erızin tRvassuttınu ric» çrieriz ÖzçeUk ailesi Erzinrnıi^ âni "'.*rsk \^fntı dnl fîle hizz^i loşrif p m^ktup. t p . îffon ve Mgrnfia ıza i?tirr>k nTTîiza mrVtupl« Tr.sni gazMftiizin tava«=utunu ric» SEDAT ATAMAN'ın SİTE SİNEMASI NEWYORK'un dilber garetecisi SUSAN HAYWARD... Amerikan ordusunun demir pençeli generali KİRK DOUGLAS'ı nasıl dize eetirdi. .,ıw 2080 S İ T E S İ N E M A S I Bu ejaiz komediyi sevgili müşterilerine takdim etmekle jeref du^ar. MUKADDES VAZİFE SARAYDAN 1 KAT Nişantaşının en güzel y e r i n d e 3 b ü y ü k salon 3 yatak 'ası 1 hizmetci odası kalorifer, asansör v e h e r tarafı ta amen p a r k e döşeli ç c k güzel b i r k a t boş teslim 250 b i r iraya satılıktır. Nişantaşı İş Bankas? sırapında O R H A N DİNÇEL. Tel: 47 44 74 «Top Secret Affair» KİRK DOUGLA? SUSAN HAY\VARD Yarın akşam laal 21.15 ten itibaren. DİKKAT: Programa ilâve olarak renkli MİKİ... • • • • M M M V n M M H Telefon 47 77 fi2 J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog