Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

i\ Ocnk 19"» R Jtalyan Başbakanı ne yapacak? JLE Arjantinde greve karşi tedbirler omünist cephesinde açılan gedikîer 21 Ocakta toplanacak ve Yugoslavyanm tlavet Bir Gezi fJzerine (Başmakaleden devam) »jrasmda sağduyu kanalı He bir ri^ma düzeyi kurulmasına gayret etmek.. Bu konuda demir perde olanca ağırhğı ile sımsıkı kapalıdır. İşte Dogn «e Batıyı, birbirinden ayıran üzücü ve ümid kesid fark da burada. Devnir perde gerisinde hükum süren reiim, kaynağmı hayattan değil. bir .nazariyeden alı"yor. Kırk yıldır ya^ılmak îstenen, nazariyeyi hayata uy*i,ırmaktır. Bu hedefe varılmadıkça, btiöin insanlar için müşterek olan s ^ d u y n y a demir perde gerisinde s ö * hakkı verilmiyecektir. Batıda ise, yüzyıllar boyune»*.h»yatın icinde olgunlaşıp gelişen *^jimler yaşıyor. Orada nazariy*lef hayata uygulanmaz: olsa olsa durmadan değişen hayatın nazariyesi yapıbr ve serbestçe tartışılır. S«ğdııyudan korkmayan idareler elbette hürriveti sevecekler. ona b a | lanacaklardır. Çünkü karş» *•*•* ne kadar kücüklense de, bir toplum için asıl üstünlüğün aneak akıl yolüe elde edilebileceği meydandadır. Politika Dünyasında Mikoyan'm Amerikayı ziyaretinin düşündürdükleri Yazan: Joseph Alsop Bu yazınm yazüdığı sırada, bir çok Amerikah Anastas Mikoyan'ı yakından iş başında görmüş oldu. Pek çoğu falzasile miispet bir intiba edindi, fakat murfakkak olan şu ki içlerinden pek azı bu adamın gerçek hüviyetirün ne olduğunu diisünmek lürumunu hissetti. İşaret etmek istediğimiz husu« Macar mültecilerinin yüzüne yüzüne bağırdıkları pibi Mikovan'ın ellerinin kanlı oldugu deeildir. Bu tjevirde. müreffeh batı cemiyetlerisvde. yüksek mevki ve fikir sahibi fcimselerin vaptıklarımn doğru oldu.âuna tam bir jfüvenle ruslar dohısu masum insan kanı dokmektP olduklan kolaylıkla unutulmakteoSr. Agricola, Foma prokonsüllerinin rrümune sartlanlarındandır. Halbuki damadı tarihçi Tacirus, Britanvah bir âsiler şefinin, Agricoîa'nın İkinci Britanya isvanını nasıl bastırdığını »u mütJtiş cümle ile anlattığın' va7=r•c'"Poma!ılar) ortada sarleee kendilerinin Va'malarını temin eriivorlar buna da sulh r ; divoHar» K a'ic" V'c*"' = «^<«>ce »hlâk ve fazflet konulanndi h;Aâi asarı nümune bir Insiliz hükiimdan olarak tanınır. Halbuki Hintli tebeası iyvana ıcalkısınca Kraliçe Vietoria ksn kan T # ppne kan rFye âdeta basıpr bangır Vağırmışh. Pek mııbfpmp'dtr ki.v tınkı kan içinrlp menfaari icabı Kraliçe Vietoria gibi. Kremün'in efendileri de Maearların katiiâmının »onlann iviii&i için» vapılmış oldujfu kanaa+indpdirîer. Miteovan da bu korkunc fakst kendisine ferarılık reripi kanaafi tamamiie benim«emi« olsa rla. onun s«ll miiKirrı olan nnttjı dir. FrfTisız )hri1â1in<Vn ormra biri«n rabipoolitıkae! Sıeves'e tedhıs e^nasmda n» yaptı&ını «ormu? ve »Ah. mon«ie>»r. *a$ kaldım» revabını alm>s»ı SaJ kalmaV Psb'p Sıeves'in e«a< dâvasıvrlı. trpkt MiVovan'ın da oldugiı jrib). Fakut Mikoran bunda çok daha ıırun iMHet muvaffaV olabilrnirtir' Ekim îhHlâH He birlfkte bütfln memleketi saran tethiş ırünleri, bunu takip eden iç harp. Beş S e nelik Plân'dan evvelkf hercümerç, fakn'i zamret. tehlike yıllan, Sovyet Komunist Partisini gerçekten parea parça etmi? olan Stalin'in tasfiye ameliyeleri. korkunç harp devresi. son vıüarında tfittikçe artan kan dökme çılgmlıjı, Stalin'in ölümünden sonraki öldüresiye post kavgasi, sonra bu kavgadan galip çıkan Nikita Hrutçefin bütün eski arkadaşlarını süratle tasfiye edi}i. Bütün bu bâdırelerden Mikoyan, tek başına Mikoyan kurtulup sağ kalabilmiştir. Kurşuna dizilerek ölüm, zehirlenerek ölüm, sırf yıpranıp tükenerek ölüm, ölümden farksız sürgün bu büyük sağ kalma yarışmda Mikoyan ve Hratçefle berab«r kosmakta olanları alıp götürdü. Sonunda, iktidarin zirvesinde. Hrutçefin yanında kalabjlen tek adam Mikoyan oldu. Böyle bir adamın mutlaka hudutsuz ihtiyat, hudutsuz hesabîlik, hudutsuz merhametsizlik sahibi oıması gerekir. Takat, bu adamın ayrıca bir takrm mezıyetler* de «ahip olması lâzım gelir. Daha geçenlerde, Hrutçef bahtsız Bulganm'i başmdan atmış olmasının gerçek sebebinin eski voldasmın kabiliyetsizliği oldugu şeklinde izah etmişti. Gözlerinde yaşlarla, kendi en büyük oğlunun harpte ölüm haberini Bulganin'in kendisine nasıl n« kadar içten bir ıztırapla vermiş olduğunu nakletmiş ve düşen yoîdaşı için gerçek bir mubabbet ifade eden sö>ler sövlemişti. Fakat, ne eare ki Buleanin işinin ehli değildi. gitmesi lâzımdı Durumu ivi bilen Batılı müşahitler bu sözierin jadece bir göz bovasından ibarei olduğu kanaatmde idiler. Susuz şehir! stanbul şehri, Tıirkiyenin snlak şehirlerinden değildir. , Çünkü, İstanbul şehrinde Adalar ve uzak semtler de hesaba katılarak yazın dort bes saat, kışın da 12 saat su lerilebilir. Anadolu yakasının bendi yapılmadan e\vel bu çok daha az idi. İstanbul yakasının bir metre kutrundaki yeni galerisi yapılmadan evvel ise birkaç yudumdan ibaretti. Bu idarenin bir talihsizliği ve bir talihi \ardır. Talihsizliği hiçbir zaman bu şehre kifayet edpmemesidir. Talihi de her yeni müdürün bir zam yapmağa muvaffak olusudur. Evet. her yeni müdürün bu idareye yaptığı hizmet, su parasına zam etmekle başlar. Bunun da sebebi daima: D talyayı, Ortadoğu bölgesinde edilmediği Sovyet Komiinist Partisi kongresinde, hüyük rol oynıyan bir devlet haline getirmek için tesebbüs gediklerin tamirine çalışılacak üzerine teşebbüs yapan. Kahireye giden ve sonra da, kendisinLondıa 20 (a.«O Yakmda Mos canlandırmak suretıle kuv^vetle sola den taleb edilmeınis. olmakla herakovada toplar.acak olan komunist par kaymıştır. ber Alinsya uğradığı sırada Kıbrıs tı kongresinde, beynelmilel komü27 ocakU Moskovada topynacak me«e)esinf inceliyen Basbakan Fan ı | nızm cephemde açılan gediklerin ta olan komunist parıı 21 inci kongresifani birden farkına varmıştır ki. mirine çabşıkcpğı anlasılmaktadır. memleket ıçinp"eki dunımu günden Sovjet meseleleri ile ilgili mütehas nin başlıca vazıfesı. komunist cephede açılan bu gediklerin tamir etmt giine kötiiye gitmektedir. sıslara gdre. Hrutçefin liderlık mevSosval saharia acele tedbirler kiini muhafaza edip edemiveceği de g yesine matuftur. Kongrede komu«lınmadiffi takdirde pek mııhte kongrede beîli olacaktır. Komunist nist Çın liderleri, muhtemelpn Mao meldir kl İtalya önümÜ7rleki siin düryasının birlığ'ni ciddî «ekiide Çe Tung'un kendisi, hszır bulun»» Ierde ciddî grev hareketlerine sah tehdıd eden ar.Iasmfzlık. ideoloji eaktır. Öteyandan. kongreye, Dernir Pern«s olacaktır. Ziraat L^C'IPH ısrarh | f rklarından ileri gelmektedir. taleblerinin karulanmadıiriTidan şiHalen Hru+çefin liderlığı a!»mda de gerısi memleekherden sadece Yu kâvetcidirler. Maaşlannı kâfi bul olan Rusva ideoloji muharebesinde goslavya davet edilmemış'ir. Lublimıvan, rsm istiven me»mi'lar da yolun ortasını geçmiş durumdadır >ana'd« yapılan son Yugoslav ko1 umuml bir grev hazırlıklari ile Tıto'nun Yugoslavyası ıevisjoı" ^ munist partisi kongresine Rusy» da11 vet edılmişti. Fakat Ru^a, icabet meseuMürler. Fakat rıütiin bnnla metoiu ile daba çok y ğ a me metoiu ile daba çok » ğ a melvetmı rın vanıtvdn dalıa mıılıim bir hâdi Pekm ise komün siyasetini yenıder. etmemişti. sevi sosvalifierin birlesmeleri ihtimaii teski) edivor. Bundan nn yıl önce İta'van <nsTaliît parti.H ikive bplıinmiistü. Partinln mn] kanadı» d n e adlandfilatı bir ırrııp Venni'nin liderliel «Ifında avnlnvs ve knmiinistleHe Isbirlicine pirmUti Hntti, Venni'nin tModern Türk müziği beftecileri» Şehrimizin muhtelıf ilçelerinde, *n«vsli<t mrrki t t i b an knmünist ne hasrettığı bir program seklınde partisi ile hir «Nbirliji nktm dahi dün gece Emniyet Mudürlüeüncc ya pılan aramatarama sıraîmda Tufan olmak üzere. P^rrs lnter Radyosu akdetmistl. Gecen yı] partinin Velçdz adlı, eli tabancalı bir gangster dün aksam Türkiye saatile 19 da nedik kongrpsindp N'enni'nin. hu yakalannrştır. Yapılan ilk soruşrur flööS Kcl.) dalga üzerinden Dr Bü ' Uhirlieine arfık bir «nn vermek mada gangsterin elindeki tabancanm ! lend Tarcan ve Necil Kâzım Aksesin re partni miistakil hn'e bahriye subayı olan aeabeysine aid I e«erlerıni yayınlamıştır. îe ujra<;ti"i göriıimiıctü. olduğu anlaşilmıştır. Kovuşturmaya \ Değerli genc p i v n o vir*üozumuz Yalnıjr, or'da vpnil<rhe ıı s ramKtı. devam erhlmektedir. Gülseren Sadak. Bülend Tarcanm Fakat bıı bnfta irinHp \annlidp p?rTufan İÇÖ7. Teılıkçi Ali Kevseriye «Ze>bek» adlı parçasını çalmış. ortinin vıllık koneTrtindp Venni'nin aid içır.de 4250 lira bulunan çantayı kestra ise N. Kâzm Ak^esin Tüık kaçarken folklorundan mülbem eserlerini icra ba teri galche çslnm re knmnnist tabanca tehdidi il ealıp İTİe Isbirljjtf paktı mna erriirilmis S'jçüstü yaklanmıştır. tç Bedestanda etmiştir. dün rir. G*n« de bu kolav olmamı«:tır. terlıkçilik v?pan Ali Kevseri olduğu Fl'ân bn «mvalUt rnıpun icinde ç?at 18.30 da elinde ç ^ a komünistlerl» i«»ıiHijine t?rafW | halde, Mahrnudpasa Necip Efendi so kak 2 numaradaki evine grldifi »ı. filaniar rardır. Fsa«en kongre d<». rada sırtma bir tsbanca daya\arak, kmllarla I^Mrlirini tantanalı bir evinden içeri giren meçhul bir saEskişehir 20 ıTelefonla) Şehri|pkiH« nnrır, erdirmemU. nksine hıs plınden çantasını alarak kaçmışmız oıtaokubında bir oğretmen oğo'arak «Isci dâvalannda.. hunlirln tır. Ali Kevspri feryada başlad'Şı bîrlikte çahsabileceğine Isaret et için o sırada arama . tarama yapan rencıleruu bir p.rti tuzuğu hazıriatuzugun tnhHr. memurlar sanıSı, ici 6 kursunla do makla gorevlendırmış, bu SinnS ttnTBn «l'ı»«f bavatında ne lu nlan 7 65 hk tahanca'ile yakala D. P. dpn alınmasını ıstpmistır. An | cak parti kâtıbıııın elmde fazlr tü | mışlardır. zuk olniadığmdan oğrencılerın ıhtirTalen «saeeı» dive ?dlandırılan yacına cev<~b verılem«mış. 10 öğren | S'rapat liderliğHndekl «nsvalUt parSehir Hattı vapurlannın cının taleb,ne bir tU7uk' verilmek ' ti 11e Nenni'nin «fKv^lUtferi srasınsuretıle ayarlama yapılmıs.<ır kalorifcrlerinden şikâyet 4* Mr hirlesnv ofma«!i ibtimali Denızvnlları vapurlannın bir kısırı*TPTrHnr. Böyle blr birip^me ise mında kaloriferlerın vanmadığından k f i i l şiVâvet edilmektedir reprıenl» nin knvr«Henmp<ini saçBilhass? sabahları saat 7.15 te AI rfbi Fanfani hiikf.metini dadan kalkan «Ortakoy» vapuru Antalya 20 (Telefonlal Bu sabah ( bir buzhar.evi snd'.rdıfrndan, bu Antalyfl Adliye koridorunu dolduran j Toplanmak fiîer* olan ttahan nunla şehre inmek mecburıvptinde kalabalık bir topluluk, icra tetkik Par!am*nto«nnda Fanfni ile Hrismercıi mübaşırınin bir icra davası | Hvan Demofcrat Partisi çopımluea kalan volcular hastalanmaktadır. t?raftarlarınd«n olan ve Celâl Bayar w»nrp de*Jldir. Sarajrat «osyalktîeriismini taşıyan vatandaşı üç defa isnJn kendi.in* rermekte oMuklan mını bağırarak durusm^va davet etr*vler tktidarda k'Imasmı »aflamakmesi karsısında büvük bir heyec«n t»«nr. Bima raSmen bir Iki reylik ve merjka dü^müslerdir. tojnnluja davalı Fanfani kabinesi. Husnü Moralı adlı bir komisvoncu ı S«r»«at sosvMistlerinin \>nnl pnıpu ile arasındfi ticarî bir davası bulunar İle hfrle^med re tnuhalefete kay. Nöbetçi eczaneler akşam saat 20 Celâl Ba>ar. Cumhurbaşkanı Celâl rrmat haltnde ruhınamıyarkdr. den sabah 8 e kadardır. Pazar ve res Bayarla icim benzprliğmden başka B«v!eHk!e rfrarf bir bnhrana sii mi tâtil gunleri sabah 8 den ertesi bir yakınlığı olrmy«n ve soforlük yapan bir Antalvalıdır. tşin garibi her Hifeiene^* olan ttalra bundan cık sabah 8 e kadardır. n»«nnı rarelerfni amrken ^eçimleri BEYAZID SIRKECt EMİN iki tarafm D. P li ve Hü=nü Moralıb 1 k t ÖNU: Çarşıkapı, N'ışanca, Koıe. Iti nın avukatının da D P il idare kumat, BAKIRKÖY YEŞILKOY: lulundn vajifeli bir avukat olusuTnnaaAa v>n »eçimlerde komöHalk, Yeşılyurt, BEŞIKTAŞ BE. dur. Celâl Bayar çağırıldığı halde nl«rl«r rfarhe remi^Jprdir. ttalvan duruşma BEK. S. Recep, Yeni (Ortaköy\ Ar T.Urafaava girmedıSınden »«valirtleri bfrlesmefe re miitte na\oıtkoy, BEYKOZ: Yenı BEYOĞ gıyabında devam etmıştir. hid hlr eephe knrmaîa muvaffak LU: Galatasaray TAKSIM. Pertev, eldoklan takdirde muhtemeldir ki. GALATA: Merkez, KASIMPAŞA nmâa an bolv^'flc partisine rarar HASKOY: Kasımpaşa, Bayraktar, i TEŞEKKÜR (rettr*bllW«. Unurulmamalıdır ld. BEYLERBEYI Zıja Hekımhan, BÜ. Cok «pvgılı oğlumuz AvmpadB demirperde dışında en YUKADA: B Ada, BURGAZADAknvretli ikt konr'inist partisinden ıDairri), HEYBELIADA: H. Ada, Kl ÜLKÜ MÜEZZİNOĞLU nun tcd3vı«ı için kıvmetli y?rbiri Fransadaki ise diğeri de İtal NALIADA: (Daımü, FATIH KAdımlannı esırgemiven Guraba RAGUMRÜK: Gundoğdu, I. Hakkı, yadakidir. Ö. S. C. hastancsi P^ıkıyatrı Klınıgı dokEYÜB Petek, KADIKOY BOStor ve asietanlarma Konservatuar Tiirk musikisi TANCI: Nuripek, Ulutaş, Erenkcy, vıpıle büyük acımıza vefatı d"lamektup \» Bostancı, Kızıltoprak, ÜSKÜDARtPigrsf gnndererek istırak eden konseri Imrahor, LÂLELİ TOPKAPI: Bul Güzel Panatlar Akademısi oğKdMervatuar Turk musikisi icra rencı ve oğretim üyeierine \r vr.r, Yusuf Ünlü. RAMİ: Emler, SA heyetiııin 25 Ocak p.zar sabshı Şan MATYA FENER: Marmara, Fe. sevgıli dostlarımııa tpçekkür »inemasmda vereceği haftalık kon ner, SARIYER: B. dere, fczet, R. hiederiz «eıde Tahir makammdajı eser!er sirı, ŞÎSLI: Maımara, Teşvıkiye, Fe Müezzinojlu aliegl icra edilecektır. rah. ZEYT1NBURNU: Yeni. D Dün gsseki arama faramada bir İ3r vakalandı Paris Radyosunda Modern Türk Müziği yayınlandı Or!a okul talebelerine verilen vazife! Buenos Aires, 20 (R) Arjantin Hukumeti eskerî Kuvvetler vasıtasile grevci isçıleri zorla çahştırmaya muvaffak olmakla beraber mem leketin iş hayatındaki paralize dii rum henüz son bulmamıştır. Bazı sa nayi kolları ile PTT teşkilâtı v» rr.etro henuz çalışmamaktadır. Ametikayı resmen ziyaret etmekte olan Arjantın Cumhurbaşkanı Frnn. disi dün New York'ta yaptığı bir konuçmada memleketindeki durumun büyük tehlike teşkil etmedifi. nı belirtmıştir. Arjantir. hukurreti sehirdeki nakil vasıtalarmı içletebilmek için bütün taşıt ısçılerinı askere almaya karar vermıştır. Askerlık şubeleri emrinde iîlerine başlamayan işçıler Harb Dıvanına sevkedıleceklerdır. îkı gundenberı işlerinı terketmij bulunan 400 U O ticaret işçısi grevO lerine son vermiştir. Dukkânların açılmasıle bırlıkte Peron taraftarı ve komunist grev hareketleri ilk darbe yı yemıştir. Grevlerın sebebi, iktisa NADİR NADI di zorluklardır. Gerek Buenos Aıres ve gerekse di ger şehirlerde elektrik ve bavaşazı işçileri pol's ve psker nezareti altmda çalışmaktadıılar. Bununla beraber bılhassa soğukhava depoları ve mezbaha işçileri »rasmda çıkan Pıyasada \aptğımız tetkıklere gögrev, bazı şeHrlerde genışlemek is. re narhın kaldırılmasmı bekleyen tıdadı göstermektedır zpytınyağı mustahsilı malviı »akla. maktadır. Şehrımiz tüccarı bunlar. Denizii V'alisi dsn yağ alamamaktadır. îsiihsal boİKelerıle temasa gaçen takdirname a'dı yağ tâcırleri. istenen fiat ve bu gunDenizii 20 (Telefonlai Denizii ! kü tahdıtler karşısında elleri bo$ dön vılâvetınde Tanm Bakanlığının tek ı mfktedirler. mk kalkLnmalaıında canlı t'alı.vet Bu durumda. zeytin>ağı üzermdekı ve yardımlan muşahede edılen Vdlı na'rh kalktığı takdirde, bu malm ilk Vefki Erture îcra Vekılleri Hejeri ağzda 6 5 . 7 lırayı bulacağı tahmin kararıle bir takdirn» me verılmıştir. edılmektedır. Şebekeyi jtenisleteceğız. Şehre vereceğimiz su. iki misli olacak. Aynı masrafla iki misli hasılat yapacağra. Suytı ucuza mal edeceğiz.. dir. Bütün bu hesabların hiçbiri tahakkuk etmpmiştir. Her yeni müdür bir yeni zamla İstanbul halkını hayrete düşürmüştür. Zeytinyağı narhı da kaîkacak mı? j Gerçi Bulganin'in • parti alevhtan grup» la âşinahk etmesinin kendisinin iktidardan düşmesinde büvük rolü olduğu inkâr edilemez ama Hrutçefin bu hikâvesinde gene de mühbn bir gerçek payı vardır. Bn zam yapıldığına (före. hani İstanbullular musluklarmı her açtıklan zaman su bulabilseler ne mutlu!. Akşam altıdan sonra sular Birbirini koğalıyan «nın, slvri kesilir.. bütün gece Kerbelâ!. Kabıçalkann beklenmedik yönîerden ranlık bir Kerbelâ! sanlanıverdigi karanlık eecelerde Bir şehir ki. geceleri suyn yokvo'unu bilip, bulup selâmete çıkmak dısında. Kremlin'in zaüm re tur.. bu ne bicim merropoldur? Yakabet bavası icinde son<suz deni ni senenin altı ayında suyn olmılebileppk kadar uzun müddet sağ yan bir şehir.. ve bu jehrtn cadkalabilmek için bir Soıyet lide deieri. şahrahlan açılmakta, y ü l rinin mutlaka en üstün kabilivet milyonlar sarfedilerek ana eaddeler'ere sabip olma";ı şarttır. Mikovan le tezyin olunrnaktadır. Sahne SanaSkârSarı Derneği büyük ve favdafı islsr başarmak isliyor Gelâl Bayar aleyhine açılan bir dâva! IECZÂNELER rNbbetci Sahne Sanatkarları üerncğı » Sahne Sanatkarları Derneğınin yenı ıdare heyeti, dun Gaze'.ecıler Cemiyetini ziyaret etmıştir. Muammer Karacanın baskanlığında tanınmış ve sevılmış aktorlerden > e (yazar aktor) lerden kurulu olan ıdare heyeti kendisine genış bir faa'iyet programı çizmiştir. İ c siz e iıejeıı Gazeteciler Cemiyetinde sanatkarları himaye etmek, ıahn« sanatkârhğını bir disiphn altma almak, Derneğe bir bına yapmak, bir sanatkârlar mahallesı vı.cude getirmek bu programm bellıbaşh maddelerıni teşkil etmektedir. Icfcre heyeti bu programı tatbik «t mek uzere çahşmalara giriştı %tır. 1959 İKRAMİYE PLANI: • ı I I I J la tanısanlar da. eerrpktp. onun Bn caddelerde gezen. civarmda icin ta5a^^^ur edebfpcekleri en Va ohıran ve onunla övünen şehirll bilivetli ve pn 7»ki in«anlarrlan ise, geceleri susuzdur. biri olduğu hükmünü vermektedirŞimdi hak ve hakikati söylemek ler. Iâ7im gelirse hudud<uz. kontrolsuı Hür memleVetler liderleri bu7 gi bir nüfııs artıştna miiptelâ.. olmuf bi, katı vürekK, besaM, zaüm ve r e Hirlii «ebehleTİe irad ka>nakmerhamet<=iz olmadan da battâ Hs lan eksilmiş olan bir sehir belezan b?riz kabilivet v* narlak fikir dive«inin s\ı epbeke<:îni kendi bütsahibi olmadan Ha îk+idanrt zirve ce«indpn venîleme«i miimltiirr olalerine ulasabilirleT ve r.irvedeki mazdı. Onun, devlet hütcesinden rİTii muhafaz» e^^bîiirler. yapılması lânmdı ve lâ/ımdır. AmAmerikadan misal vermefte ibti ma. Devlet Baba. paıatını istediğl c hi«"=prmpdpn Stanlpv Bald«in*i yere verdiği icin bu şebeke genişve Neville Chamberlair'i zikredeTek letilemedi. hâlâ kîfavetsirdir ve bu hür cemivpHerin liderlprini seç kifavet>;İ7İ!k vıllarca dpvam pdpppkmeWe nmllerinin bazan ppk teh tir. Her zam. sebekenin genisiempsl İVPİİ olabi'eceğini i^pat ptmis o irin i'tenir. ve sebeke genislivemez. 'urur. Bunıın panzebiri ise, cesa Nitekim, hâlâ İstanbul eünde 12 retleri ve sklı seümleri ile tipkı saat <usıi7dtır. Böyle sebre. medesonunda Chamberlaine'e isyan et nî sehir denilir mi? Bu dâvanın miş olan İneiliz milleti jrinî »okökii derindîr. nunda zavTf önderliğe isvan sdeŞimdi bu y'ermez gibi arada bJr bilecek olan Mir insanlann kendileridir. Daba dojru<ıu. hür insan sular kr«iilir.. sorarsmi7.. ya tulurnlann isvamna hak kazandıracak ba bozulmıi'îtur? Ya bonı kırılmışcirkin vüzlfi vakıaları onlardan giz tır, ya elektrik teü kopmııstıır.. liyen bir devlet sirlan sistem.ne böyle kazalar için de telâfi edici tevessfll edilinceye kad r r bu bir bir tedbir yokrur. Nitekim gecpnpanzehirdi. ki fırtmada terfî tıılumbasmı i=!eten elektrik motöriine cerevan VPren tel kopmus. Bütün «ebir 8 1 0 • Bu yazınm neşir hakkı York Herald Tribune ve Türkiyede saat susuz kaldı. Gece helîd yanılCumhurivet eazetelerinindir Ta dı? Amma gpre su veriime?.. Ya mamen, kı<mıen veya hülâsaten bufliın bir ihtiyat mo|örü yok mudur?.. Yoktur. Yanı is nhmına ıHas edilemez. bağlanır. B u r t n iş baçmda bulunan vatandaşların (tayreri «daha fena olmasm» dan ibarettir. Paralar âyarlanıp masrafiar artınca da su ^çim v« fiatına zam koparabilmek. MEVLİD AZİZE GÖKER'in I I I • apartman daıresı vefatmın birinci yıldonümü mOnasebetıle aziz ruhuna Ithaf edılmek üîere rannki 22 Ocak per^Ptnb* günö Şışli Camii Şerıfınde öjHevı müteakıp okunacak olan Mevlidl $erlfi akraba ve doptlanmızla arzu e<lenlprın ni rıca ederiz. Alle adına Tümgen«ral Dr. Gallp Gökrr Şn Şehir Meclisi. acaha temsil ettiği bu sehrin senede altı ay <cusuz olduğunu düşünerek ne gibi rasyonel teşebbüse girişmiştir? Merak içindeyim. Biz, bn şehrin (rüzellesroesini. bu şehrin dedelerdenberi heniferisi olarak herke^ten fazla isteriz: amt bütiin bn rmar işine sarfedilmiş ve e<HI«eek yüzlerce, milyonlann içinden 50 rmlyon lira su işme harcansaydı, İstanbul. gelecek 25 sene icinde su sıkmtısı çekmezdi. Bugiinkö hall artık Sular İdaresinin kudretinin dışına çıkmıs bir himmet ister ki, bn da aııeak devletten gelebilu". Receb Turgay Elminönü Vergi Dairesi Müdürü Kanunun jerh ve izahj, tebliğ, tamim, mukteıa ve 1450 ye yakın en yeni emsal ictihat kararları, •İstanbul, Ankara, tnnir, Adana, Erzurum kitabçılannda satılmaktadır 944 sahife, fiaü 50, cildlisi 60 lira. Taşra siparişlerinin. Yıldız, Dılamur Nardenk Sok. 58 adresine yapılması. j YERGİ USUL KANUNU ve TATBİKATI ! para ikramiyesi ! CEM'AN milyon lira Yılbasında hani brr rönrrl alma olsun diye, pek yakınlanmdan biri bana brr spor gömlek almıs.. njavi yün bir gömlek. Yılbaşı günti giydim. Boynum çepeçevre isiltk olmus gibi ktrardı. Kumaş ve yaka o kadar barıvnrdu ki: âdeta kıldan yapıhnıs (ribi.. gtfnin kalmasın diye tahammül ertik. eivf'îV.. nibay*t, dayanamayip çıkardım.. B » jfikaym da ynomşasın! Hususi bir itina ile. hususî bir sabunla yıkadılar.. mübarek kumaş Be kadar da renkli imis.. boyası çdttı. çıktı.. çıktı.. koyu ma^i olan gömlek açıldı.. iplikleri akçıllaştu biçimi kaçtı.. fakat sertliği gitmedi.. bu halile nasıl giveceğimi düsiinüyorum. Bu hediye gomlek kaça almmıştı biliyor musunuz? T5 !iraya.. evet bir kotü. yatkın, boyası çıkan, insanın bovnumı dalıyan gömlek 75 lirava.. Eh, bu kumaşı yapanm da, onu satanın da. ondan gömlek yapanuı da.. bu gömleği 75 liraya alanın da.. hediyedir diye giyenin de .. aklına şaşarun.. bu ne güzel milîî endustri! .. Hani himaye eîtiğimiz endüstri.. galiba kazığın adı değişmiş u tandaş Ahmed oğlum! B. FELEK I 1959 yılındaı Sayfiye Evierl *Ar»a« Para lkramiyeleri • Hanımlar Keşıdesi • Kumbaralı tasarruf hesabı yarışına katılan çocuklara tahsıl masrafı, mükâiatlar « dığer çok cazip Imkânlar... i I I j j I I | ILYON HER 150 LİRAYA 1 KUR'A NUMARASI Sk/up I I • TÜRKİYE > BANKASI I paranızm... istîkbaUntzin emntyeü 31 Martta: S Ap«rtman OairesT ve 200.000 lira TAŞRADAN ODEMELİ SİPARİS HABUL EDİLİR... •^ •I • ATATÜRK BULVARI NH6S TEL: 2735 28 22 1181 Wtj Yt Pt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog