Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

ltvl CVMSUSİTR. İL Ckak 1S»6* ı istmhnl Ünlverslfçsinde fikre karşı ıslık rtaçağm lıattâ ondan son» • aki bazı devilerin hıısu <i>etlcvindcn biri, ortalık karardıViUtı. el etek cekil dikten, kurt kuş yuvasına döııdüUten Sonra, şehirlerde, kasabalavda. köyKeşmir Üniversitesi Rektörü Prb genclerle İmam Hatib okulu öğlerde hüküın siiren ışık sondürme fesor A. A. Fevzi İstrnbul Üniver rencileri ve diğer öğrencüer... site$inde «İslâmın yeniden tefsiri» Gürültü edenlerin hüviyetlerini usulü idi. Batı Almanya Başbaktnı Dr. Ademevzulu bir konferans veriyor. bilmiyoruz. Evvelâ Müslüman mem O çağlarda, geçenin muayyen bir mişlerdir. nauer tarafından Kıbrısla alâkah oYAZAN Ortaya attığı fikrin hulâsası su: leketlere mensub yabancı uyruklu D.ha kuzeye doğru çıkmca karşı saatiıuicn sonra ışık yakmak yasak. lar*k ortaya «tıldığı eöylenen yeni Kur'amn nazil olduğu devirdeki genclerin bunlare dahil olduklarıh, Sokaklarda dolaşan devriyeîerin mızda Sakız adasını buluyoruz. «Aracı plânın» acaba tatbik imkânlan Arabların anlayışı ile değil, bugü na inanmak iftemeyiz. Çünkü «îsAnadoluya yakınlığı 8 kilometre bir vazifesi. s«>rser!leri, yol keseileri, Gima tarafından yapılacak, mevcud mudur? Kıbnstan 120.000 nün insamnın anlayışı ile yeniden tanbul Üniversitesinde fikre karşı den ibaret olen bu adanın da yüz hırsızları, katilleri kovalamaksa. bir va?.ifeli de. ışıklarını söndürüp evıne züccaciye ilhalâtı m e m l e k e t i 1 T ü r k ü n o r a d a n a l ı n ı P . ^se denizinde tefsîri lâzımdır. ıslık calımyor» damg3=>rn onlar yüölçürr.ü 855 Km2 dir ve üzerinde ha | barkına kapanmamıs olaıılan zde söylenen yola Hâdise üzerinde biraz duralınr zünden yemek. misafirliklerini biz* mizdeki 48 cam f a b r i k a s ı n ı j ? ° f O l makla suçlandırmışlardı. Hslbuki son lık avcılığı olan bu edalara, geniş len yaşamakta olan 66 O kişi de eko ;getirnıekti. Yunan idaresindeki adalardcn birine Konusulan yer: Üniversite. pek pahalıye getirmek olur. zor bir durumda bırakacak nakilleri ve oradaki Rumlarla mü sayımları şunu da göstermiştir ki ölçüde çiftçi olan. Kıbrısta geniş ve nomik sıkıntı içindedir. Yakın deııilccck 7arıaıılara kadar, Konusan: Buşünün en büyük İs450 küsur yıl Türk idaresi altında Bizim çocuklarımıza gelince onYunan idaresi altındg dahi adaların münbit araziye sahib bulunan 120.000 bi/de bile adet, ezan AllaHü Ekber» lâm âlimlerinin yeti$tiği toprakla lara da evvelâ dinimizln akıl dinı Tuzlada kurulması kararlaştırı badele edilmeleri acaba realıtelere ne nüfusu artmamış, aksine olarak de Türk mü getirilecek' Peki. bunlara kalmış olan bu ad> n;n sakızı. üzümü. eve kapanmaktı. Emi le. muayyen rın en mümtaz bir Üniversitesinin olduğunu hatırlatmak, sonre da bu rılan cam fabrikaâinın tesisi müna ölçüde uymaktr dır? çarsbı, biraz meyva ile zeyüni mev I Bugün Kıbrısla hemen aramızda, vamlı bir hicret görülmüştür. Geçıne yeni bir meslek mi öğretüecek. bunmecburiyeti Rektörü. sebetile tetkiklerde bulunacak olan cud nüfusunu geçindirem<;mrktedir. ' saattc ışık söndürme gün Üniversite o?tısı altında fikrı Anadolu sahülerinden yükselecek miyen ada halkı, Türk kara sulanna ların balıkçı olup, geçinmeğe başl'i Nerede kaldı ki bu topraklar üzerin , 1/oktu ama. evde oturmak, sokağa Rus tekr.ik heyetıne vizeleri veril sesi duyabilecek mesafede bulunan sokulup kaçakçılık yapmasına da im maları mı beklenecck? Mevzu: Islâm dininin tealisi ve taharrmül etmiyenlerin yarın memde 120 000 Kıbrı=lı Türk ?iıVHn' çıkmaya tcrcih edilirdi. Karanlık so inkişafı için yeni fikirler. diğlnden, dört kişiden mürekkeb bir ada mevcuddur: Meis. Yunanlık kân verilmeyince k<=çmağa başlarrnjleket çatısı altında bu mitlete fayİktiaden şelişme imkânlarma ken Hhlkan harbi sonunds kaybedilen kaklarda. kom=uya giden. eli fcnerli ... Ve bu muhterem ilim adamı dalı değil. zararlı olacaklanne înan heyetin 10 güne kadar şehrimize rın Castellorizo dedikleri ada! Acaba tır. di idareleri altında Kıbrıs ad.sında tek tiık insanlardan ha^ka. ortalıkta nın sözleri bizim Üniversitemizde dığ'mızı anlatmak isteriz. gelmesi beklenmektedir. 1956 yıbnda yeyınlanan itatistik sahib bulunan Türk cemaati. kurak. bu adadan d« Rumların hicret et canlı kul KÖzukm?zdi. bunu mu bize teklif edecekkr? gürültüler, münakaşalar, hcttâ bir Hulâsa ne tarafmdan b kılsa utrizİPnmiyor. Diğer laraftan alâkalüarla yaptıMeis'i tar!itm=ık için Madam Sav* lerle Yunan Basm Yayın Bürosu kayalardan müteşekkil bu adfilara mı mektç Dün gece. Bcypğlunun göbcğlnde, iddiaya göre ıshklarla karşılanıyor. tandırıcı bir hâdise . Böyle mi ğımız bir görüşmede.nvçıkan neti ry'nin bu adadan yazdığı ju mektu nun 1946 yilı rakamları arasıda ya serpilecek? *** o devri hatırlayıvcrdim. Dinleyidlerin kimler olduğunu olmalı idi? pılacak muk'yese bunu göstermeğe Hiç şüphe etmiyoruz ki. tarafımızceye göre, memlekette mevcud 48 bu okumak yeter: Daha yukarıda ise Boğ zları koruO devri de değil. her sokak başınsöylemeği unuttuk. I\Tü?!üman mfrn 9G «Düşününüz rioe ederim, burada ha kâfi gelir. Kızılkale (Meis> de 1 4 dan herhangi bir müdahale olmad^n yan adalar grupuna gelmckteyiz. da bir hayaletin dikildiği: insanlann cam fabrikası, son zamanlarda GiCevat Fehmi BAŞKUT leketlere mensub yabancı uyruklu yılında 2230 kişi varken 956 da bu da. sahiHerirrize sokulmuş oln bu Midilli, Lünnos, Semendirek. (Bu giinef bat(ıkti<ı sonra. gdz gözii gor ma vasıtasüe Çekoslovakyadan. yap kikat insanı korkutuyor, size verecerakam 585 e inmiştir. Sömbeki'nin sdalarda Yunanistanın tutunması civardaki addl rdan ikisi îmroz ile miyecek lcadar kararan soknklara tırılması ıvırarlaştırılan büyük mik ğim malumatı okurken ürperecek, tit (SisarrP nüfusu 9462 den 1956 yılında imkânsızdır. 2İ£manla bu mesele ön Bozcaada Türk bayrağına kavu^mıış adım atmağa cesaret edenıcdikleri: t&rda züccaciye ithalâtmdan müte riyeceksiniz. Bu adalarm kıyıları ade DÜNYAN1N İLK KORSAN KRUVAZÖRÜ ta denizden girmeğe meydan vermiyei3991 e düşmüştür. Pesmî Yunan bül . plâna gelecektir ve t mamile Kibrıs vaziyettedırlcr. Bunlard' n bilhassa nıütemadiycıı can. mal, ırz kaygıısu essir gdrünmektedir. Kredi darlığı cek kadar büyük ve »rp kayalıklar ! teni. İkinci Cihîn Harbinden İsVn , meselesinden de ayrı olarak. Imrozdaki Rumlar: kendi işlerini ta He ürpcrdikleri Ortaçağırt karanlık ve satışlarm durakkması da 29 u dan ibarettir. Zaten bu ada, y.lçın köy nüfu^unu 21.169 olarak ] Herkesçe kabııl edilmiştir ki bu mamile kendilerini idare eder vaziyet tünleıindr yaşıyormus gibi oldum. şehrimizde bulunan bu fabrikalan kayaların bir çıkıntısı gibidir. Ada gösteriliyordu. Şimdi bu adanm nü adalar yalnız Anadoluya kfirşı biBlrkac arkada*. hir lokantada idik. tedırlrr.ı ' oldukça güç duruma sokmuştur. nm fathı, deniz ve 300 ayak kad:r fusu da S800 civannda. Vakit henüz erkcndl. Cadde hâlâ rer çık^rma üssü olarak değsr Acaba sayın Alman Basr> kanı MiŞimdilik bu sanayi kolunda he yükselen sarp dağlarla küçülmüştür. kalabalıktı. O kadar erkendi kt, yeDiğer taraftan 1947 de Yunan eli taşır ve bunlar Anodolunun devamı dilü adasını mı düşünmüştür' nüz mühim denecek sayıda lşten Teessürle gördüm ki adada ziraate ne düştüğünde bu adalarda Türkler dır. 450 yıl Tüvk idarei altında kalmış meğini yiyip bitirdikten sonra lok.n.r Türk Yunan 1923 çıkarma hâdisesi olmamışsa da du elverişli hiç bir yer olm' yıp kuru yaşamakt. ydı. olan bu adayı da Balkan harbinden tadan cıkıp gidenler k»dar, yemek rumun alacağı şekil bundan sonra ve yarı yanm^ otlarla doludur. Bu mübadele andlaşması sıra ınds bu Kuzeye doğru çıkt'ğımız zaman sonra 1913 Atina muahedesi ile kay yemeğe yeni gelenler vardı. rada insan kendi:ini sanki gök ve adal r İtalyan idaresinde bulundu karşımıza Sispm 'Samo> adası geli bettik. Yüz ölçümü 1614 kilometre Binlen. garsonlar koşuştular. Uzak anlaşılacaktır. Derleyen: CiMALEDDlN SARAÇüGLTJ çıplak toprak arasmda k^ybediyor ğundan bu andlaşmanın dışında kal yor. Bu ada da, Balkan harbi sonun kere olan adsnın nüfusu halen 100.1)00 tan duyulduğu zaman bile slnlrlcri 21 gibi... Zannedersem dünyada bu ka mıslardı. da zorla Osmanlı tmparatorlugundan j C İ V B r l n d a d l r . H ,lbuki iki Cihan Har gıcıkla\an mâhut gürültiilerl İle, ke dar korkunç bir manzara hiç bir yer Halen yalnız Rodosta 2757 ve penkleri lndirmege bajladılar. koDarılmış ve Yuranistana terkedil bi arasınd'ki devrede bir era adade bulunırcz. Diğer bütün Oniki İstankövHe de 1285 Türk bulurmakKaraço?deki meşhıır «vurui kız. nm nüfusu 170.000 olarak gösterilmistir. Adada da ayni derecede fakirliğe trdır. Bunlar da devamlı baskı allar, kol demirini» sahneslni hatırlaYüz ölçümü 491 kilometre kare olan mişti. Gecim zorlu^u dolavısile etrastlanmaktadır.» tan bu hir hekltnmedik anda kepenk tında bırakılmaktadirlar. Btınlars. Sisamd') mevcud nüfusun 45 bin ri nis bir hicret olduğu muhakkaktır. indİTne faaliyetine mânâ veremeOsmanlı hududunda «Vasilikos> curaa günü sabahleyin erkenden, Meis'in yüı ölçümü 9 kilometre ka ^Lozan dışındaHır» diye np cemaat varınd^ olduğunu belirtiyorlar. Bu Ayval'ktan küçük bir motorla yola reden biraz fazla. Şiındiki nüfusu de idare heyetlerini secme h kkı tanjn ada. Anadnluva iki kilometre gibi çıkıldıktan sorra 2 saatte varılan ve dik. da başlayıp kuzeye doğru yüksel sekize çeyrek kala, Büyükdereye Garsonu çağırıp *orduk: 500 kadar! Balkan harbnden son mn ve ne de mekteblerinde cirtrli bir mesafededir. Halkır.m bütün ge Anadolu sahillerine uzaklıjı ^ mil mek şartile Bulgar kıyılarında şu 1 funda demir etti, Yunanlılardan Üglıını, Bcyoğlunda lokantalar ra buraya da el aten Italyar.lar, bıl türkçe tedrisat vapılmasına fırsat çimi güneyde bir iki kücük vaHide kadar o'an Midilli'de Tarıma müsamevkilere rastlarız: «Zeytin» ve müsadere edilmiş olan «AleksanYalnız birinci kotalar gereğir.ce hassa ikinci Cihan Harbi başında ve verilmiştir. vapıln ziraattir. Si^amH^ yerlesmi? id arazi biraz mevcuttur. BilhasM saat kaça kadar açıktır? «Bağlar» burunları, Süzebolu'nun draya» vapuruna aborda olup kö yapılan siparişler ve EPU memle Onbire kadar, efendim. daha evvel de bur.;sını Anadoluyu Realist bir görü«le mevzu elp alır RumUrın esa^ baelandtkİPH iizüm zevtincilik ve baçcılık yspılmaktadır. «Megalos burnu ve ayni adı taşı mür almıya başladı... ketlerine şamil olmak üzere 50O0 tehdid için kullanmulardır. İkinci Şimdi •iaat kaç? dığı takdirde açık bir surette görüiür dür. F,ik3t bu topr k m?hs'ilü rüfuıı ; BİT zamanlar burada onbin kadar yan adadan sonra «Burgaz» lirranıç Fakat krüvazör kömürünü daha dolara kadar ithal takblerinin Dokuz buçuk. b^yim. ki değil Oniki Adadan h<rh r»i biri, geçindiremivecek kad'r azdır. Anado Türk yaşamaktaydı. Hensi de Istikgelir. Bunlardan sonra, kuzeye tam olarak almıya vakit bulama kontrolundan istisna edilmesile he Cihan Harbinden sonra da, hiç bir E. öyleyse daha erkn.ı. kepenk. fakat tamamı Kibrıs Türkünü barın lu sahillerine rok vak:n olan bu ada Ul Harbir.den sonra mübadele ediL yükselmek şartile, «Ahyolu», «Me dan, aldığı müstacel bir emir üze men hemen bütün siparişerin mua alâkaları olmamal' rır.a rağmen Meis miş. yerlerini. PvVrini bağlarını lerl niclıı Indiriyorsunuı? sambırya» ve Karadenize doğru rine tekrar Karadenize açıldı. Bul meesi tasfiye edimiş bulun.maktadır. Yunanlılara. Oniki Ada tümü ile bir dıracak vaziyette de^ildir. Hemen sakinleri de Türk k^ra sulannda ka İndirmezsck ireri doluyorlar. aimışlardır. likte terkedilmiştir. Burası şimdi A hemen bütün geçimi süngercilik. ba çpkçılığı kendilerine eys vazife edin büyük bir çıkıntı yapan «Emine» gar ileri harekeü karşısında. baş Piyasa bu tedbirlerden memnun n^doluya karşı çalışan kaçnkçıl'.k Esasen bu mevcut nüfusunu bann j m ] İyi ya işte, müsteri gelsin, fen» , burnu, sonra sırasile «Beyaz» ve kumandan vekili Nâzım Paşa sı olmakla beraber kararın ikilik yadıram'yan ve ciddi ekonnmik gücluk Öyle nıiisteri değil, beyim. Beyuvalanndan biridir. «Karaburun» lar ve «Kambi» neh kıştıkça, o da donanmayı sıkıştırıp ler içinde kalan. bı: »ebeb'.e de iki davacılar geliyor. ratacağından endişe^ edilmektedir. 500 kişinin geçinemediği bu çorinin Karadenize dökülen ağzı ve duruyordu. Diğer taraftan kendisi de bir Ayvalık sahillerine kara sula Bedavarılar dedifi kimler olduğu5000 dolarhk siparişte bulunan it rak adaya 120.000 Türkü mü yerleşti«Varna» limanı. Bu limanın kuze bahriyeden, gemicilikten pek tabit rımıza sokularak kacakcılık yapan, nu sorduk. serseri giiruhu olduğunu halâtcmtn ftst kontrolu bakımın recekler ecaba? yinde «Ayadimitri» ve «Ayayorgi» yakalansn MidilliHeki Rumları sim. bğrendik. olarak anlamadığı için de denizin dan tam serbestliğe kavuşurken *** di de Kibrıs Türkleri ile mi mübaburunları. biraz ku?eyin:le de nıatnannıadık. Bu zamanda. saat gece ve geminin icaplarını takdir edemi 5500 dolaruk mal getirenin bir ta İkinci Cihan Harbi sonunda, tek dole etmeyi akıllarma Retirdiler? hut .Çingene kayalan döküntüsü> niıı dokuz buçuğn ıu geçtikteıı sonra, yordu. kım külfetlere katlanması doğru tarafh bir anlaşma ve batımn da Bunun da imkânsız olacağı asikar. Beyoğlu gibi. şchrin en medenî yüz. sığlığı ve biraz daha kuzeyde «BalK'br'S Adas:nın yüzölcümü 9.2S3 lü. en kalabiihk semtlnde, açık l o . Teşrinievvelin on üçüncü (efren bulunmamakta ve bu tedbirin fi yardımı ile İtalyanWdan Oniki Açık» limanı. Bu limandan sonra dayı almış olan Yunanlılar, Ro kilometrekaredir. Ve müteaddit de. kantalara senıeri puruhunun nkın etBulgar toprakları Karadenize doğru ci yirmi altıncı) cumartesi «Ha atlarda benzersizlik meydana ge dos ile.Sakız adası arasınd« yayılıni} fn'ar önemle be'irtılmiştir ki Adada mesi. aklın alacağı sey değildi. bir çıkıntı yapar, «Kovarna», «Ke midiye» tekrar Karadenize çıkıp tireceSi söylenmektedir. olan bu takım adaları için ne diyorhilhas«a ekime müsaid arazinin yüzBulgar kıyüarını tarassuda devam Diğer taraftan ilânı yakın olan lar? Yakın zamana kadar, Beyoğlu cad larjra» limanlan ve «Kelagra» burde elliden fazlası Türklerin elinde. desinin bir muzahrafat salgınıı.ıa uğnu gelir. Bu burundan sonra sahıl etti; ferdası pazar günü. «Turgut ikinci kotalara da bu tedbiri'n teşYunan (BasınYeyın Bürosu) nun dir. K'hr's Ac'ası. e'time müsaid ara rarnı? olmasmdan sikâyetçl idik. Alı pene kuzeye yönelir ve o şeKİlde Reis> le buluştu ise de zırhlı o gün mil edilip edilmiyeceği henüz bi 22 ağustos 1946 tarihli bir bülteninde, zi, n [: i ı: i TE : £UJ!»', ı=. ı i ı Li! i! :iıiiii ı: n ı: !iıı ı( i N , i! • i ı: L; ı:; ıT; rTTTînrîîîrtMTimrt!iıiH!i1 :iı tm stF' IUHI' orman. mera "ve hayvancılığa elve nan inzibati tedbirler sayesinde, il. İstanbula döndüğünden krüvazör lir>memektedir. kısaca su izahat veriliyordu: Eıımanya sımnna kadar yükselerişli yerler bakımından Midilliye na gili makamlann gayretile, bu hal En son içtihatlavı ve ilgili mevzuatı hâvi «Rodos, İstanköy ve LeroscVî ekime Fiat Kontrol Dairesı Reisi Murek «Sapa'ar», burnu, (Karamaniı) Karadenizde yalnız kaldı. Ancak ra'in çok dpha zengindir. bir az önlendi. Gerçi İstiklâl Cadde. yiğit gemi, dinamik süvarisinin gay zaffer Egesoyun Ankaraya gitmiş müsaid biraz arezi var. Geri kalan mevkü gelir ve «Yılancık» da RuDaha kuzeyd» ise. Srnıendirek ve sl, bele arka sokaklar, henüz kafayı T Ü R K C E Z A K A N U N U manya hudutlarına ulaşılmı? .;lur. reti sayesinde cüssesinden umulmı olması bu mese'leye bir formül bul adalar ise ne yeralü servetine sahib, Limni adalprı bu teklif çerçevesi tiitsükdiklen sonra pusulnyı şaşıve ne rle ekim için elveri?H toprak yyyınlanrmştir. içinde mrvıubehis dahi edilemez. r:* ı (Iümen«İ7İerden tanuınıen temizİşte iki krüvazörümüzle bir des yacak teşcbbiislcre bcşvuravor, ka mak gayrctile alâkalı görünmek. veya su var. Umumiyeüe kayalık eKazırlıyanlar; Bu şart!»" alt'irla. Ege denirinde letımi'i savılnıa7. *ma eskl hale ba. troyerirniz dnşmanın bu kıyılannı ra cephesinde ilerliyen Bulgar or | tedir. raziden müteşekkil bu adalarda tek NAZMI BAYTOK RAIIMİ ERGİL 1 ^ "'•'ADtL SANAL vnjnız ^u ve>» . bu. adsnın, .Kibrıs karak buna da şükiir edebiliriz. Onun Fakat^formül ne olursa olsun fist daimî bir tarassud ve kontrol al dusunun gerisinde panik yaratmak kaynağını balıkçılık, süngerAnkara 2. Ağır Ankara 2. Afır Ankara C. Türkleıinin ist'kbali ve aynı zaman. için, lokantalann, serseriler lstilâ için elden geleni esireemivorlu." teScilirlirl siparişten e\A'el tekâmüliî cilik, motörcülük. gemicilik teşkil edi tında bulunduracaklardı. lk kil di Müddeiumumisi Ceza âzası Ceza Reisi HT Anac'"'ıınun st>Kteiik yönden em eder korkusu ile, çok erken saatte Meselâ Karadenize çıkışmdan iki lüzumlu görü'm^ktedir. : TARIK DCĞRl ER ZİYA ÜLGENERK ŞEFİK AYAV r>'ptp sl'nrpas! me=""İPİPrini halleHe kapılannı kanamal.trına. kepenkleri. *** gün sonra, pazartesi sabahı, erken Atatürke dair bir konferans yor!» Ayni bülten adalann yüz ölçümü Ankara C. Müd Ankara 2. Ağır m'vpppSi âsikârdır. F^asen bu adala ni IndirmPİerin? lüzum olmasa geAnkara Sulh den Balçık şehri önüne giderek «Atatürke aid Hâüralar ve Şür ve nüfusu hakkmda da şu izahatı verm Hunımu bizimle Yur.anistan ara. rek diye dü;iinüyorum. «Hamidiye» perşembe günü <ECeza âzası deiumumt BaşHâkimi Varna belediye reisliğine bir ültisında ba^'.ı bas'na ayrı bir meseleyi ler» konusımda şair B«hçet Kemal riyordu: mine burnundan bir buçuk mil aSerseri, sizi Oıdirdiğjne inandığı muavini matom, Balçık belediye riyasetine trskil etTiektedir. takdirde. üzerinize büsbütün çulla. çağlar tarafından İstanbul Üniverçıkta tarassut vazifesine devam eRodos 1.404 Km2 54.818 Bütün kitabçılarda bulunur. Ve Ankara Adliyesincien de bir ihbarname gönderdiyse de nan mahluktıır. Rıı zararlı yaratık. derken sahilden üzerine tüfek atesitesi Gazetecilik Enstitüsünde butemin edilir İstanköy . (Kos> 282 21.169 bir cevap alamadı. Rauf Bey Vartan kurtulmanın tek çaresl, ona: «Ge şi açılmış, krüvazör de sancak bcrgün saat 17 de bir konferans veKerpe . 6574 271 na belediye reisine gönderdiği ülleceğiı varsa göreceğin de var!» di(Carpathosi dasındaki toplarla bu atese iukatimatomda limanda bulunan torpi rilecektir. Geniş ilgi toplayacağı yebi'mektir. Kilimli bele etmiş, sonra evvelâ Süzeboluumulan bu konuşmaya giriş. ser16.572 (Kalymnos^ Bütün medenl sartlarile, medeni tobotların ve diğer Bulgar gemile98 sonra Ahboluya yol verip 2000 n et 1610 Astypalea 9% Sirketimiz kurucusu ve İdare Meclisi Reis Vekili Kırkrinin teslim edilmesini, limanda a besttir. kanunl<ri'j n s a ı , haklarile re kadar şehire sokulmuş, taras6151 Pirinç ve fasulye satışları Leros 63 lareli milletvekili hkonulmus olan Osmanlı yelken yaşadığı şehirde. tstaııbullu, karnını st'*fa bulunmustu. îlke tescil ediliyor gemilerinin serbest bırakılmasını doyurmak erihi P I tahil ve en baslt 1228 Bu sırada ufukta «Turgut Reis» istiyordu. Varna gibi ehemmiyetli (Tilos) . 63 Narh!n kaldıniması üzerine 280 ihtiysn ifln (rittiği lokantada. saat | DERGtSI ] «Basra> muhribi bir müstahkem mevkie ancak kuv kuruşa kadar yükselen lüks pirinçKaşot zırhhsı, yanında dokuz buçukta keppnkler arkasma sı 1925 20,'1/1959 tarihinde vefatı dolayısüe büyük acımızı pay(Casscsi 62 bu'.unduğu halde gorunmüş, ıHa vetli bir filonun yapabileceği Wr lerde dün bir fiat artışı görülmeJınmak zorundR kaiırsa. hu. jehir ba 25 No. lu Ocak sayısı çıktı. laşan ve cenazesine iştirak eden müesse«e ve dostlarımıSömbeki . midiye» süvarisi Rauf Bey de Ah nümayişi yiğit Hamidiye» noksan miş, hattâ 275 kuruşta>n fazla fiat kımın»»" s 7 it.Tartıp, hi r hal olur. İkinci cilt Osmanlı Tarihi 9462 7a tesekkür eder. kederli aile ve akrabalarına baş sağlığı (Symil 61 po'.u belediye reisine bir kâğıt ya kömürünü, çeşitli ânzalarını naza bulamamıştır. Ortacafda y»«n'nJ"' • ı'ı.t^ Kapağı 10 lira fiatla satışa dileriz. Incirli zıp bunu istimpotu ile liman reisiları ürküten serseH çapulcuya öğret çıkarı'.nııştır. 4336 n dikkate almadan tek başına yapPirincin şimdilik bu seviyeyi mu (Nissyros) . 39 Trakya Cimento Sanayü T.A Ş. meğe mp^hrvz. r.o göndermişti. Mükâleme filâma• • İSKİT 2930 mak cesaret ve cüretini kendinde hsfaza edeceği anlaşılmaktadır. i Patmos 32 SK'i baş tarafına toka etmiş ol1788 Hamrfl VAROOI.U buluyordu. Dün şehrimiz Ticaret Borsası ye(Khalkis) . 27.6 masma rağmen Kovarna'da atesle Herke ni fiatlarla pirinç ve fasulye satışkar^ı'anan filika macerası krüvazö962 Krüvazör rastladığ"ı şamandıralaLipsos 16 "iiüiıııoııııııııııııııııır 'iııııiniiiiiıııııınıııııuıınnnıııııııııııııııııııııııiiiııııiHiıııııııniiıııuıııııiiiıııi'N'i'iııınnııııııııııııını re Bulgar'arın milletler arası kaide n toplıyarak, hattâ mayinleri dahi larınf teşcile bas!am'=tır. Kızılkale <Meis Lirnanımıza sfelen ithal TEŞEKKÜR ve kanunlara ne dereceye kadar gemiye alarak 17 teşriniew?l (ef2230 Castellorizo^ . 9.2 Castelloi malları ria%*et etmekte oldııklarmı göster renci 30 ekim) çarşamba günü saEfim bibsmız Bunların umumî yüz ölçümü 2529 Muhtelif bandırah gemilerle dün miş olduğu için. bu sefer mükâleMEHMET ABDİ Ayral'ın Km2 ve umumî nüfusu da 130 binden at on buçukta Varna'nm 11.000 İdare Meclisi Reisliğinden : me istimpotuna oBasra» muhribi tstanbul limanına aşağıdaki ithal biraz fazla gösterilmiştir. hastahğı n.üddetince yakın alAmetre açığında funda demir edeBankanıız hissedarlarının hisse taahhüdlerinin mütcbaki kalarını c^irgemiypn de refakat ediyor, onu vakından malları gelmiştir: Yunanlılar, İkirci Cihan Harbinrek limanı tarassuda başladı. ReDr. JOZEF BENBAVASTE. % 50 sini esas mukavelemizin 7 inci maddesi mucibince ödemehim^ve ediyordu. «Hamidiye» sü4230 ton sun'î gübre. 7 ton yün.den sonra bu adalara el ettıklarında Dr. Sahir Sert. Dr. Muıaffpı fakatinde «Basra» muhribi de varleri İdare Meclisimizin 19 Ocak 1959 tarih ve 92 sayılı toplanvarisi bu şehirde bir kaç batarya 205 ton çay. 109 ton kendir, 3 ton İtalycnlerı, Yunanlıları kaçırmış olAksoy ve vefatında bizzat cenatısında karar altına alınmıştır. top ve bir miktar da Bulgar askeri dı. Krüvazör bu tarassutları sozesinde bulunan. çelenk gön16 ton halat. Hissedarlarımızın tediyelerini 21 Subat 1959 tarihine kadar deren. telpfon, telgraf ve mpksörmüstü. Fakat sahilde kimsecik nunda Varna'nm kuzey sahilinde tupla anyarak yakınlık (jösteİstanbul Şubesi (Bâbiâ)i) Çarşıkapı. Aksaray ve Ayvansaray ler söri'mmediği gibi istimpotun va dört bü\'ük toptan kurulmuş bir isOCAK 21 RECEB 12 ren akraba ve do«tlanmıza teŞubelerimizdeki Umum Müdürlük Hissedarlar Hesabına yatırnına sokulan da olmadı; bu vüz tihkâm kesfetti. Öğleden sonra deşekkürlerimizi biidirmPk üzere mir alıp biraz ileride tekrar de£ den de bir netice elde edilempc!'' malarını veya havale etmelerini, taahhüdlerini yerine getirnayın gız»tenizin tavassutunu c mirliyerek tara«5uduna devam etti 5 •9 mokte gecikenler hakkındn Türk Ticaret Kanununun 407 inci rica edcriz. Oöğüs İç Hast. Mütehassısı «Hamidiye» de yalnız erzak de Ayni zamanda istimpotunu da may I W > E«l: Emine Ayral "maddesinin tatbik olunacaâ^ ilân olunur. ğil, kömür de tükenmişti. Krüva na ederek bir yüzbaşının kumanda j Kadıköy, Opera Sineması Kızı: Zerrin Odekon V. | 7.19Jİ2 2514.56 17.12 18.471 5 32 zör de eece yarısmdan iört saat sında mayin aramaya gönderdi Oğlu: îbrahim Ayral karsısı Kardeş Ap. sonra kömüri'mü ve erzakını tazeE. ] 2.091 7.15J 9.46|12.00 1.36J12 22 •M TEL : 36 10 29 H (Arkası var.) lemek üzere İstanbula yol verdi ve =haberleri G Ü N Ü IV c N E V Z U L A R l | f KSABAH Ortaçağda Türk caıtı fabrikaları zor dısnımda Kıbrısa karşı hangi ada? îı Omer Sami Cosar j k&yılsriiiı tarassut Fiat konlroluna dair karar piyasada ikilik yaraiacak BÂSIN BALOSU 11 Şubat Çarşamba TESEKKUR SITKI PEKKİP'in TARIH ESNAF KREDİ BANKASI Â.Ş. ^•M DOKTOR • • NÜZHET ZİYAL s İki ™nı^ «CUMHURİYET» in Tefrikası ııııııııııııııııniıiHiııııııııııııınııınıııııni'nnnıııııınııi'iınıınıiHiıtmnıınıiHiıınıiıiiiıııi»^ I \ Da\"ut, Vera Kruz valisi hakkında bir şimşekti o. Fakat bu Esterella geminin boylu boyunca baş kasara nisbetinde veya kumanda köprüsünden kıç teşkil edivordu. Birisi icini cekti | soru soran korsana dönerek: < Jh gök gürültülü bir şimşekti, alevi,. ABONE ARTLARI taki çadıra kadar uzamyordu. Kü ve bir rüyadan uyanıyormıts e ; H: tiyann ne halde olduğunu Dona ateşi. fırtma ve volkandı. Ne diyeNühssaı 25 Kuruştur yim? Delişmen, kurnaz, atılgan, arekçi gözcüleri o akşam iki kişi «Yahu Davut. sonra ne oldu? An İsabel'in evlâdhğı mı diyeyim. haTuktvr Harlcl idiler bellerine sınm kırbaçiarını latmidın.> dedi. Bir Vıaskası: >ıT)o layığı mı diyevim '='P ondan cğ facan, şakrak ve şirret öır kira Lira Kr Lir^j Kr. takmıslar, kendi köpriUerinin kü na İsaHel'in kocası hadım mıymış rendik. Çok esmer, delifişek En biberdi. Bunlara rağmen •;öınil ka150 IX) 75 M Scnelik peştesine dayanmışlar, Deli Davu ne\*miş? Ona benzer hir şeyler jöy dülüs'lü bir kızdı. Adı Esterella pıcı fıstık gibi bir kızdı. Hasparan 80 00 40 00 6 aylik du dinliyorlardı. Kara Yusuf Reis, ledin. Onu sonra'igrı ögr^niik. öe Delkano idi. Yani o zaman adı öy kanı sıcak mı sıcaktı: Al!ah rah»4 00 22 on 3 ayllk oda başı (yani ikinci kaptan) baş din. Onu sonr.^dan nasıl öğroncli le idi. sonra değişti. Gemiye gireli men eylesin, kocası Sarı Süleymanyelkenci, iki dümenci çadır altında niz?» diye sordu. on iki saat olduğu halde geminin la şehit oldu. Her tarafı guztldi; Basan ve yayan Cumhurıyet Matbaacılık ve yatsı namazlarım kılıyorlardı. İsDeli Davut: .Sirası. Turgut Ke hemen hemen bütün erkeklerini fakat yüzünün burun, ağız, yaGazptpoilik Türk An<mim Sirketl ay ışığında beyaz panya'lı müslümanın ve Deli Da is o son ekselansların herjsini esir birbirine kanlı bıçaklı etmişmiş. nak gibi aksamının ikiz sultanUtanmadan bize «hırsız» der«Allah, Allah! Patıamadınız ya! C.i£Mne1u Hilkpvi •sokak Nn 39 41 mermerden imişler gibi işlerini sea %Tidun sözlerini dikkatle parlıyan aldı. Vera Kruz valisi ile cyaletin Şirret kız, dilediği erkeği güveyi ları gözleriydi. Cin bakışlı, iki kapSahibi Ben yan'.annda mıydım. ki ne yap ler. Şu Batı'nın gurbet ellerhıde ve sizce görüyorlardı. İspanya suiaolan küçük Uluç as^erî kumandanı. öteki yı'.ksek gireceği gece gelininden ay«ıp ça kara cehennemdi onlar.» dedi. N*ZİME NADİ tıklarmı büeyim'' Sonra ne yapgözlerle dinlemiş malımızın ve rmdaki Fromentara adasma enı Ali, Dona İsabel bahsinde söz u rütbeli zaHitîer de Tur<r^t K'ise labileceğini iftiharla iddia edermiş; n Turgutça Dona Isaber'e konutıklarım bilınek için keramet sa sularında ise, papa, v ii ıslerini fı'lcn ırl.ıre cdpn ; T dair , konu yaklaşmışlardı. zayınca eöz kapakları ağırlaşmış kılıc'arını verd ''' ' i ' " i ı " ı 1jlc kendi çekiciliğinden o kadar emin şurken, o, yani Esterella Dona MaItfns'ul MUrtliı hibi oîmaga lüzum yok. Herkes ken câmmızın mubah Deli Davut yan gezinti ve savaş ve uykuya varan başı Koca Mura lan kabul etmedi. Turgud da: «Umiş. Fakat kızın hiç bir fenahğı disinden büir: onîar da bu şartlar buyruk üzerine buyruk s<lar ve çı köprüsü küpeştenin alabandasma ÖMER SAMİ lır 1pr rl1 yoktu. Yalnız hanımı Dona îsa riyanna Baretto'nun arkası ncia audm dizir.e düsmüştü. Deli Davut Inn, kı * ' "'' m\!V»^fq7q er^erseiçinde, her insanın yapacaklarmı fetvalar cıkarır. Aşk olsun şu ks sırtmı dayamıştı. Koca Murat oımn bel'in bir zıddıydı. Dona İsabel'in ruyor, ve muzip kız. bizlere dil çı Cîazeiımızt j{onürrıltn CVIHK ve yazıuvumakta olan çocuğa bakarak niz. sanki onlarla ne halt işliyebidına doğrusu; merd çıkmıs da doğkartarak bizimle alay ediyordu. lar neşredilsln edîlmesın ıade edümpz. yanmışlardır. Ama nasıl? Ne bileyanına bağdaş kurmuştu. Otekiler Murada: lirsiniz?» diyen bir eda vardı.» bir vekarı, fakat uykululugu andırusunu söylemiş; dünva, ahret kız i llânlaıdan mesuliyet kabul pdilmez. 9 (Arkası var.) ran bir durgunluğu vardı; sessiz yim Kadm oKaradaki şatodan köprünün üzerinde halka glmuşlarkardeşim olsun.» dedi. «Bugün yoruldu yavrucak; sa dedi. ; isaretimi veririm de gelirsin.» dedı. Savaşçı köpri siiniin kenanndan, Deli Davut küpeştenin üzerinden bahtanberi amma da çalıştı, çabal di: yoksa başka türlü mü mutabık ay ışığında kaynıyan bir ıur gibi bir buçuk insan boyu aşağıda H P R O F NtVlBÜS'ün M A C t R A L A R L ladı. Böyle devam ederse, beş on 0 kaMı'ar, ne büevim Gaibi ancak ufuklara kadar yayılan Akdenize rekçiler ve yahut forsalar ^oğusu günde âdeta usta bir denizci olave kürekçi oturakları gör'in jvordu. Meviâm bilir.» dedi. bakıyordu. Berkende bir gece önce Koğuşta sönük bir kandil yanıyor cak.> dedi. Koca Muratla bir kaç Birisi: «Şu Dona İsabel yok mu? yani Uluç Ali'nin bulunduğu gedu. Orada, yalnız bir kaç zincirli korsan Davudu tasdik ettiler. KoOnu memleketteki ihtiyar teyzerrj ce Lipari adalarını: ateş bir ııabforsa vardı; cünkü H;rekcilerin co ca Murat korsanlarm birisine çokadar sevesim geliyor. Şu memle nn atısı gibi bir vanıp 'iır sönen ğu forsa değil fakat korsandı. On cuğu aşağıya götürüp ranîasma ketimizin sulannda gezemeyiz: çün Stromboli yanardağını ve mrkus ların bir kaçı yukarıda savaşçı yatırıver.i> dedi. Muhatabı, çocukü devlet şununla sulh yapmıştır, dalfa'aHa çarpışif) cırp'nan Messiköprüsünde Deli Davudu dinliyor, ğu bir tüymüş gibi kaldırıp götürona dokunama7Sin: bununla imza , na boğazmı geçmisti. Xorsnn ge bir kaçı da kıc altınHa koğuşta u dü. laşmıştır, onu elleyemezsin. Onlar ' misi geceleyin ayın "levisinde per yuyorlardı. Forsalar ise kürek'erini Dalgın göz'erle küpeştenin Ü7esa ne söze, ne imzaya kulak asırıı ' hyan bir ışık dervası üzerinde bir içeri çekmisler ve aiınlsvnı Vürek rinden uzaklara bakan korsan.ayarak bize habire çatsrlar: fakat kara gölce. avın ötesinde kopVoyu lerp davam's'ar. kenrlî'prinden ptç rın nıuvazi sükvtîarı bir mü.ldet buna karşılık bize memleket sula | sulann üzerinde beyaz bir haval mis'erdi. Kürekçiler koğıışunun ö devam etti. Yalnız deniz fısıldıyorrından defolup gitmek düşer. İs I gibi süzük Sardenya adasımn a tesinde savaşçılar köprüsiinün du. Mehtapta bir ışık çıldırışına tanbulda Saray'da dalkavukluk ve J çıklarını ^''e asmıştı. Rüzsâr, ge yüksekliğinde kürekçi ü îinae HUICM,. K^,,^^.~ , dönen Akdenizin üzerinde, korsanhırsızhktan başka bir şey yapmı minin kıç sancak omuzlu&unrlan clerinin veya bekçilerinin köprüsü | ların prcfilleri kapkara sarahatleri vsn'^r : ; > w,)t>Tİ nskerden saymaz I siyordu. Bprkendenin iki yök«ek << CÎTMHURİYET ALI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog