Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

BONLAIT IDEAL No 1 Yağsız toz babör (Ayran) No. 2 Yarım yağlı toz babör (Ayran) No. 3 Yarım yağlı asitlendirilmiş süt tozu 'No. 4 Tam yağlı asitlendirilmiş süt tozu Yavrunuzun İdea! Gıdası UnCU yll umhuriyet 19 3Qf) NADİ Tslgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu tstanbul No: 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 2 24298. Yazı İşleri. 224İ99 Matbaa 224290 p Naime H. Yaşaroğlu'nun Üç Güzel Çocuk Kitabı: AFACAN BÖBİCİK KARGA BEY MİNİK AVCI Temel harfli, tamamen renkll, beheri 75 Krş. Ahmet Haüt Kitabevi İstanbul 21 Ocak 1959 Zorlu ile Averof anlaşamadılar Kıbrıs meselesi etrafmdaki Türk Yunan görüşmelerinin devam edeceği dün Pariste resmen açıklandı Türkiye Dış İşleri Bakanı, "bir aıtlaşmaya varmak içitı şansımız mevcuttur; fakat bir anlaşmadan bahsetmek için vakit henüz erkendir,, dedi; beklenen müşterek tebliğ neşrolunmadı Insan Hakları Mahkemesî i Avrupa Konseyi | mahkeme â?alarını| j bugiin seçiyor j Bakanlıklar arasında mesele yaratan tasarı Tasarıya göre diğer bakanlıkiar, Basın Yayın ve Turizm Bakangeşmeden her!»?»!!»! bir açıklama yapamıyaeaklar Basm Yayııı ve Turizm Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun tasarısına j 15 kişilik hâkimler heveti M 1 için Türkiye de 3 aday = 1 gösterdi g dîğer bakanlıklar îtiraz ediyorlar . Strasbourg 20 (THA) Avrupe Konseyi İstişarî Meclisi yarın yapacağı son toplantıda. kurulması gerçekleşen Avrupa İnsan Hakları M hkemejinin azalarını s^ecektir. 15 azadan müte^ekkıT bulunan hâkimler heveti için her devlet üçer namzed gösteımiştir. Aza 15 devletin gösterdiği 45 n mzed arasmdan seçilecek 15 üye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini teşkil edecek ve her üye kendi memleketini ilgilendireıı davada mutlaka hazır bulunaosktır. Paris 20, ıRadyoi Türkiye ve Ankara 20 (Cumhuriyet Te mahzurlu «ördük'ıeri verleri tesYunanistan Dış şleri Bakanları Zorlu ile Averof, Kıbrıs meselesi etraleks) BasmYaj'in ve Turizm bit etnvktedir. Bu mevanda tasafında 3 günden beri yapmakta ol. Baka'nlığı kuruluş ve görsvleri rının 10 uncu madHe?inin (A) vc dukları ikili göıüşmelere bu sabah hnkkındtki kanun tasarısmln di (B) bendleri tenkide uğray?r da devam etmişler, fakat her hangi ğer Bakanlıklara atıf yapan hü hükÜT.leri kapsam?ktadır. Ni»ekat'i bir ar.laşmaya varamamışlarkümleri bazı Bakanhklar tarafın kim bu m^ddedeki BasınYayın dır. Bir Yunan kaynağı, beklenen dan itiraz'.a karşılanmıştlr. ve Turizm Bakanlığının görevleri müşterek resmî tebliğin yayınlanmıTürkiye adına gösterilen üç namH:zırlanmis olan tasarı. hâlen »ra'ip^a sunlar mevcuddur: yacağını ifade etmiştir. zed şunlardır: Prof. Kemal Fikret B?k^^liklarrla incelenmokte ve A) İc ve dıs siyaset? mütpa'lik Zorlu, öğleden sonra Ankaraya Arıt, Prof. Osman Fazıl Berki ve her RnkpMc VP"'; „,..!, ,•.,).., Arknv Sa 5. Sü. 2 de dönmek iizere Paris Hava Alanında Ord. Prof. Muammer Raşid Seviş. uçağa binmeden önce. gazetecilere, C. H. P. Meelis GrupM. iktirlanastas Mikoyan'm Ame Averof ile yaptığı görüşmelerin. Kıb rm kanun Hı^ı harckctte burıs meselesinin ballini engelliyen ba rika gezisini gazetelerden lund<ı<rıınıı bi'direrck. Meclis takib ettiniz mi? Özel z\ müşkülleri bertaraf ettiğini açık. olarak yola çıktığını lamıştır. Zorlu. bu defasında Averof tahkikatı açılmasını istiyor söyliyen, Sovyetler Birliğinin Wa ile 6 kere görüştüğünü ilâve etmiş shington Büyiik Elçiliğinde misafir tir. Dış İşleri Bakanı, «Bir anlaşmaAnkara 20 (Telefonla) Buşünya varmak için şansımız mevcuttur, kalan bu devlet adamı, her gittiği kü g: zetelerde devlet ve özel idafakat bir anlaşmadan bahsetmek için yerde yakın ilfö toplamakla bera vakit henüz erkendir» demiştir. Zor reîerle belediyelrde çslısanlarm ber, sonsuz bir hiirriyet havasından lu, Kıbrıs meselesi etrafındaki TürkD.P. ye kaydolmalannm istendiğins bol bol faydalandı. Amcrikan poli Yunan görüşmelerine devam edilece oair bazı haberler yayınlanmıçtır. si, sadece onun saygı değer varlığı ğini, ancak taıihin henüz tesbit edil Bugün topianan C. H. P. 1 Meclis nı korumaya önem vermişti. Anas mediğini de kaydetmiştir. '"«1 Gıupu idare heveti bu hususu gölas Mikoyan. göziine kestirdiği rüşmüş ve iç tüzük hükümlerincs Son Zorlu Averof mâlâkatmdan Adliye Bakanı, 195658 arasında 3548 kişinin cem'an 629 yıl 11 ay ve 3 gün dükkânlara girip alışveriş etti, isbu yolda Mecüs tahkik^tı açılmasonra Atinalı bir sözcü, görüşmeletediği kimsclerle istediği sürece ko rin dostâne bir hava içinde cereyan hapse; 2.926.122 lira para cezasına çarptırıldıklarını ve bunlarm 328 sına karar vermiş, bir tebliğ yayınnus,tu. Merak ettiği şehirleri gitti, ettiğini, lâkin 2 tarafın da halihazır lamıştır sene 9 ay 1 2 gün ticaretten menedildıklerini açıkladı; suçluların haksız olagördü. Basın toplantılart yaparak daki safhada süratle netice elde et C. H. P. Meclis Grupu idar« heMİKOYAN MOSKOVAYA DÖNLYOK AnıeriKaya 17 g«nlük özel düşüncelerini gazetelere bastırdı. meği tahmin etmediklerini belirtmişrak 314.180 lira 10 kuruş menfaat sağladıklarını belirtti. yetinin Meclis tahkikatı açılmasını bir ziyaret yapmış olan Sovyet Başbakan Birinci Yardımcısı Mikoyan, Nihayet, televizyonda milyonlarca tir. Aynı ka>Ttak, kat'i bir neticeye taleb eden tebliği söyledir: dün gece yarısından sonra Moskovaya dönmek üzere uçakla New Amerikalıya hitab ermek fırsatını varılmamış oldugunu ilâve etmiştir. «Devlet, özel idare ve belediyeYork'tan ayrılmıştır. Rusyaya yaptığı bir ziyarette son derece takdir Ankara 20 (Telefonla) Tokat huldu. Söıleri arasında Kruçefin Bununla beraber, her 2 Dış İşleri lere bağlı iktisadî teşekküllerla tophyan aslen Texas'lı Amerikalı meşhur ve genç piyano iistadı Van miüetveküi Dr. Faruk Ayanoğlu, diktatör oltnadığınt açıkladıktan Bakanının hükumetlerine müzakere i müessselerde ç lışan memur. hizCliburn. evvelki gece Washington'daki Sovyet Büyük Elçiliğinde an! Meclis Baskanlığma verdiği bir sosonra Amerik»n hükutnetince RÜler hakkmda izahat vermelerini mü metli ve ijçilerin maaş ve ücretl* olarak Mikoyan'ı ziyaret etmiştir. Cliburn, ta'.ebi üzerine «Moskova ru önerşesi'e, 6731 şay:h Mlllî Kodu]cn dı« politikayı tenkidL.etmek tenltıp temaslar yeniden bnşlıyacak. G«c«l«ri>^ isimli tanmınış bir Eus. şarkıajnı çaiajien MikayaD ^ ö ı ! ruııma Kanutnun» tevfikan, ]2 har rinr>n mahrum edilmek mnnevi teh tır. Tiirklçr. vc Yunanlılar. müzaketen de çekinmedi. ya§larvm tutamamış, bilâhare de sanatkârı tebrik ederek yanak'ann ziran 1956 tarihinden 9 mayıs 1958 diciî altmda D. P. ye kaydolunrriareler hakkmda pek büyük ümidler dan öpmüştür. Yukarıdaki resimde,Cliburn ile kendisini dinliyeıı Miko ı tarihine kadar kac kişinin ne gibi Eğer lüzuHl görseydi, sayın Mi Ithar etmemi»leı. d«rhal bir netice larını temin msksadile iktidarlJl' son knyan Amerikada daha fazla da Arkası Sa, 5. Sü. 7 de yan ve Sovyet sefareti <?rkânı aörülmektedir. defa giriştiği kanun disı hsreketin ! eezalarla tecziye edildiklerini. teckalabilir, daha başka şeyler de yaC. H. P. Mpclis Grupu umumî heziye edilenlerin suçlarının mahiyepahilirdi. Meselâ, bir veya birkaç yetinde müzakere clunarak iç rüti ile temin ettikleri haksız menfaat konferans verebilir ve dinleyicilezüğün 177 nci msHrlesi eerpein<8 ve sattıkiarı maddelerin cins ve rine Sovyet pnlitikasının esaslarıMeclis tahkikatı ac'lmasının teklimiktarı ile değerlerinin nelerden na dair düşündüklerini anlatabilirfine karar verilmiştir. ibaret olduğunu Adliye Vekilinden di. Briyle bir niyeti olduğunu açıksormuştur. lasaydı, gittiği şehirlerin en büyük Arkası S a 5. S ü . lde salonlarından faydalanmak itnkânını herhalde bulurdu. Meraklıların bu konferansları dinlemesine hiçbir makamın engel olmıyacağına şiiphe Sovyet Başbakan Birinci yoktu. Amerikan polisi, gene sırf Yardımcısı. VVashingtonAnastas Mikoyan'ın saygı değer daki bir kabııl resminde, şahsını korumak uğruna gerekli Türk Büyük Ek;is> ile bir tedbirleri alacak. bununla yetinecekti. Rusyanın ikinci adamı isteköşede başbaşa uzun Evvelki gün Ankaradan şehrimize J tana hareket edecektir. Bsşbakana se Amerikan gazetelerine yazı da gelen Başbakan AdrKn Menderes bu I bu seyahatinde. dün ^kşam Paristen nıüddet konuştu ynzabilir. uzun demeçler de vere gün uçakla tekrar Ankaraya döue ı yurda avdet eden Dış İsleı i Bakanı dilmemektedLr Washington 2Ü. (Hususîı muhabiri. bilirdi. Onun fikirlerini yayınlıyan cektir. ! Fatin Rüştü Zorlu refakat edecektir. miz Fıed Jö Zusy bildiriyorl Sosgazetelerin herhangi bir kovuşturŞark Vilâyetlerimİ7İn şenpiik küp Başbakanlığa y«kın çevreleıden al • Hükumetimize yakın çevreler Ka yete muharrirlerinin bugünkü gazemaya uğramıyacakları meydanda dığımız malumata göre. Başbakan ı raşi topl. ntısına hususi bir önem atşeker ihtiyacı yirmibin ton civatelerde çıkan yazılatına göre, dün Bakanhk bütçesi tenkidlerden idi. Menderes Bağdad Paktı devletlerinin fetmektedirler. rındadır. gece. Amerikaya yaptığı ziyaretin so sonra aynen kabııl edildi Keraşide yapacağı toplantıya katıl I Türkiye. Pakistan, İran ile Birle na ermesi münasebftile Erzurum Fabrikamızın bu seneki Mikoyan Şimdi. bir de olayı hayalimizde mak üzere 24 ocak tarihinde Pakis Arkası Sa. 5, SÜ. 4 te şerefine Rusyanm Washington Bü. küp şeker istibsali 10.000 ton olduAnkara 20 (CumhuriyetTeleks) ters yönden inceliyelim. Mikoyan yük Elçiliğinde verilen kabul res Ticaret B?.kanl:ğı bütçesinin buğundan bu ihtiyacın tamamını Eröloüsünde bir Amerikalı devlet minde, Türkiyenin Washington Büzurum Fabrikasmın istihsali île kar adamı, davetli olmadığı halde Rusyük Elçisi Suat Hayri Ürgüplü, Sov. günkü müzakeresi sırasında konuşılamak mümkün değildir. Toplantıda bir kadın delege konuşurken yaya ıridip de Moskovadaki Ame şan C. H. P Ankara milletvekili yet Başbakan Birinci Yardımcısı ile Turhal Fabrikamızda bu sena rikan Büyük Elçiliğine konuk sıfatı Hıfzı Oğuz Bekat;, Ticaret Bakangörüşmüştür. 20092 ton kristal. 27R16 tonu küp olile hir süre yerleşmek ve orayı Ürgüplü ile Mikoyan ıh neler konuş hğmda 9 ayda bir Bakan <?ei»isti Arkast Sn 5 Sü. S de merkez edinerek şuraya buraya intukları bilinmemekle beraber. onun , ğini. 4 Ağustos kararlannm aksi TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI co'.eme eezileri yapmak istese ne da diğer birçok Washingtonda ak ! n e t i c e v e r d i ğ j n i söylemiş. elimizdeA. Ş. olur? Bir Nison, bir Dulles bu nidi d i l i k i fl i redite diplomatik ınisyon şeflerii gi 'ki yardımların eetirdiği ithal im; Umum Müdürlüğü yetle yola çıkaraklarını açıkladık; bi kabul resminde cereyan eden hâdise kânları bitince gelecek sene nasıl j ları zaman ne gibi bir işlemle kar! j ler hakkmda hükumetine rapor ver ithalât yspılabileceğini sormuş, j şılnsırlar? | mesi beklenmektedir. •Washington Arkası Sa 5. Sü. 5 te '• Post» gazetesinin dedikodu yazarı Daha ilk merhalede bir şüphe i Marie McNair'e göre. Mikoyan birD. P. nin Adalar kadm kolu, kongresinde kcnusan kurdunun irimize girdiğini saklıyaI çok diplomatlarla hasbıhaller yapmış mıyacağız. Gerçi bugüne değin BaBatık Mirador tankerinden akan benzinler deniz ilçe başkanı bu hususu belirttikten sonra «Ne ! tır. Bu arada Ürgüplü ile de bir kö tı'ı bir devlet adamının bir turist şede başbaşa uzun müddet konuşmuş sathında tehlike doğurduğundan, İskenderun limagibi. kollarını sallıya sallıya kenyapahm, halkın reyine muhtacız!» dedi tur. diüğinden Rusyaya gittiğini pek nına bir müddet vapur sefari yapılmıyacak Moskovanın tehdidleri hshrlamıyoruz. Fakat böyle bir teD. P. Adalar Kadm kolu. dün Bü ilçe başkanı Ertuğru] Adalı, İnörıüşp'liisü haber aldığı zaman Sovyet Londra 20, (A.P.) Sovyet hüyükadada bir kahvede ilk kongresi nün şahsına ağır hücıunlardi bulunTurgudlu 2 tT.el<fonla> Hikumetinin bunu hoş karşılamı ' Denizcilik Bankası vapurlarının da batık bulunan Mirador tankerin kumet organı İzvestiya bugün Türr.i yepmıştır. Hatibler bu münaebetle muş ve daha sonra sözü son zimîara lııya bp^lı Ahmedli r^hie'inde 13 Izmir. 20 < Telefonla! Karşjya yaptıkları konuşmalarda | ycaçını âdeta gbzlerimizle görür bir müddet için îskenderun limanı dan akan benzinlerin deniz sathını kiyeye sözüm ona bir ihtarda bubilFfassa getirerek. zamlann • halkın ^rzusu ile jribiyiz. Ne yapılıp yapılacak böyle na uğratılmaması kararlaştırıimış tehlikeli bir hale koymas: üzerine lunarak, takib etmekte olduğu dış kada Türk vatandaşı olmayan kimse C. H. P. ye şiddetle hücum etmişler yapıldığım, zira çay zammını Rizeii ekim 1?58 ppzrrtesi eünü B=>şb=k n Adnpn Menclcre tarafmdan açılan b'r sovahate resmi bir mahiyet ve tır.. Geçen hafta içinde İskenderun Arkası Sa. S, Sü. 2 de politikanın komşularile olan müna leri de seçim kütüklerine yazmak dir. müstahsilin. şeker zamlarını da pen ilk okul h^ılen öğrenrcer.sizlik yüzün:l suretile Seçim Kanıınuna muhalefet r rnpk istenecektir. Hadi diyelim sebetlerini «tehlikeli bir safhaya» D. P. İstanbul müıettişi. Manisa r'mek istenecektir. etmekten sanık iki D.P. li muhtarın milletvekili Dr Nafiz Körez, yaptığı car müst'hsilinin istediğini ifade ede den tedrisata b şlşmpm'Ştır. soktuğunu yazmaktadır. ki. Mikoyan örneeinden sonra neDişer taraftan Avşar köyü Ö2'?tduruşmalar;na Karşıyaka Asliye Ce konuşmadfl muhalefetin kalkmma rek. «Ne yapelîm. halkın reyine muh tacız.» demiştir. îzvestiyaya göre. Türk ifadelerile za Mahkemesinde başlanırıştır. Musz?ket ffereği. Sovvet hiikumeti meni İsmail H'm?alm i=<ifa etrn=j ,'.prii.a|, hir devlet adamıntn Adalı sözlerini şu şekilde bitirmiş üzerine 78 t?leb'?'=i olan köy okulu de sabit olduğu üzere. «Türkiye; tafa Bacakcız ve Hasan Baltalar adm hareketlerini inkâr ettiğine temas Fnsvî.da yapacağı özel seyahatc Ortadoğuda. Amerika ve öteki em daki sanıklar kasii harekeHe bulun ederek şu misali vermiştir: ArkasıSa 5, Sü. 4 te bugün kapanmıştır. «Salihlinin bir köyüne 70 bin \r'*\ verHi. Bu adam orada istediği peryalistler milletvekillerinin tara madıklarını ifade etmişlerdir. Duruş yp'p jid'n istcdi&i ile konuşabiiefından hazırîanan ve Arab halkı malar bazı hususlarm tetkiki için lira sarfı ile bir çeşme yaptırdtk. Ya; nımda duran bir C. H. P. üye gürül rrV. isfed sri gibi demeçler verip Arkası Sa 5 Sü. 3 te tâlik edilmiştir. gürül akan çesmeyi gösteıerek ne rn'r>rı avnen hastırabilecek. Ame; dersin ded:m. <İyi beyim fms su isr 'an fvi'uniptinin politikasını övüp tediğimiz kadar soğuk akmıyor) deS^Tet po'îtikasını halk oniinde di.» .'oa (»nkM edeMlecek midir? a Topalntı sonunda bahsi geçen köİ=te bun'ara in&nmak güçtiİT. yün hangi köy olduğuna dair gaze!\Tmlo< Ptleıine ee'tn bir Amerikatecilerin sorusuna Körez, «Can:m bu lı dev'cf adamını memnun etmek tarefını yazmasamz da olur. Ehemmiyet:iz şey; ben bir misal olsun diiçin üdli'erin büyük Rayret harrıye söyledim» cevabmı vermiştir. yar^Şı bo<itp"iH;r. 7at e n kon'iksever ve b«<i insonlar o'an Ruslar. Müteakıben kürsüj'e gelen Adalar Genel idare kurulu dün çalışmalarını bitirdi, Alâedpvrioa re'!min hasarılî.rı hp'Vırt'îa iinlii yabanrıiara elbette parlak ördin Tiridoğlunun, Partiden ihraç edildiği şayiaları ııp'v'rı vermek istiyeceklerdir. Ameortada dolaşıyor; bugün bir tebliğ neşredilecek rikalı dev'et adamına fabrikalarını. hastahanelerini. üniversitelerini, konservatuvarlarını gezdireC.K.M.P. Genel İdare Kurulu top tur. Emin bir kaynaktan öğrendiğiElâzığ 20 (Telefonla) Van göcpkler. bilirasel ve sosyal alanlarlantısı dün ?ona ermiştir. Toplantı mize göre, Tiridoğlu ile Genel Kurul 'ündeki sef?r ihtiyacım karşılaTiak daki basarılarını gostererekler. ona sonunda «Milletçe demokrasiyi kur üyeleri erasında bu konuda sert mü havyarlı. istakozlu ziyafetler çekema oVsvamızda çıkar yol beyanname n?kaşalar cereyan etmiştir. Bu mü üzere Denizbank tarafmdan i'işa CP''pıd ir. şi» adında bir tebliğ yayınlanmıştır. naksşaların sonunda Alâeddin Tirid ettirilip 5 sene evvel denize indiF'st b'ilU'a riojrnıdan doğruya . . . . . '"Ofehel Kurulun evvelki günkü top oğlu fikirlerinden asla vaz geçmiye rilen «2 Nisan» gemisi KAN'DNÎ SERGİSİ Topkapı Sarayında Kanuni Sultan Süle> n ten»nva sc'rnpk. RatııJaki sokak DUN HAVA IYI ID1 Istanbulda dün hava sabahtan açık, akşama lantısmda, Genel; Kârııl..üyelerinden ceğini, fakat eğer Genel İdare Kurulu olmadığmdan'muattal bir ve devrine ajd çok güzel bir sergi hazırlanmış bulunmaktaclır. adamı ile DoğudaUi şnljal; adamı doğru bulutlu geçmiş, suhunet + 5 dereceyi bulmuştur. Rüzgârlar \ bü; ük bir kısmı' Alâeddin Tiridoğl:) i.'terse partiden istifa edebileceğüıi j beklemektedir. İtalyadan getirilerıdaki reşimde, 1 Şubatta açılacak oian sprçiden bir kö?p görr>'n°kmutedil olarak poyrazdan esmiş. geceyarısına doğru şehri hafif bir l na partiye FosyaVist bir veçhe ver söylemiştir. Anck bu durum bir i ceşi zannedüen makinelcrin âkıbeti NADİK NADİ tedir. «Kânuni Sergisi» ne dair bir yazıyı 5 inci sarıifemızde buiasıs kaplamıştr. Resimdp.. dünkü giineşü havada Sultanahltted parkın ' mek i<airn tüzük tasnrı?mı ba.sın: karara bağlanamamış vp Tiridoğlu ı hakkmda hiç kimse bir şey bilme Arkası Sa. 3. Sü. 5 te Arkası Sa. S, Sü. lde • m e k t e d i r . caksıruz. da oynıyan çocuklar görüimestedir. » • iaçıkladjğı ijin tarizlerde bulunmu| Bir Gezi İJzerine Son 2 yıl zarfın olanlaı Korunmadama r /> Mill t?. ye girmesi istenen memurlar Başbakan Menderes Karaçiye gidiyor Ba#dad Paktı Komisyon çahsmaları dün Pakistan Saşkenîinde basladı Mikoyan Ürgüblü ile goruştu Ticaret politikasını tenkid Erzurıım Sc kerleri Turh al'da imâl e İskenderun limanı tehlikeli hâl aldı Zamlann yapılmasını halk imis! Oğrefntzn ohullar! Yabancıları seçim kıtüklerine kaydeden mühfarlar mahkemede C.K.M.P.bir ÇıkarYol,, beyannamesi yayınladı t( Beş yıldır makinslsrini bekliyen gemi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog