Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

OKAT YAYINEVİ takdım eder 1 Eugunun dıhle Mevlanâ (Şıırlenl A Kadır 500 Kr 5 Dogrravan Hürrnet Hasan \mca aOO Kr 3 Muhalpfette lsmet Inonü (Konuşmalan Demeçlerı mesa}lan v s ) 1000 Kr 4 Hurrıvet mücjdele'eri Şemseddin Gıınaltav 500 Kr 5 fiababam sınıfı II Rıfat Ilsaz 300 Kr 6 Grammar and Constructıon book I \ uks*l Goknel 2=0 Kr 7 \vnlmnan kalb'pr 1 Hakki Genan 300 Kr OK4T •JA^IVFVt Cagaloelu Yokıışıı 40/11 P K 1017 Istanbul u m h u r i yet KURUCUSU • TTJNUS NAOİ BONLAİT İDEAL No 1 Yagsız toz babor GAyran) No 2 Yanm jağh toz baibor (Ayran) No. 3 Yanm jağlı asıtlendırılmış sut tozu No 4 Tam jağlı asıtlertdırılmış sut tozu 34 öncfl yıl Sayı 12.389 Telgraf ve mektub sdresı Cumhurlyet tstanbul Posta Kutusu tstanbul No 246 Telefonlar ümuml Santral Numarası: 2 24298, Yazı Işlen 224299. Matbaa 324290 falı 2 0 Ocak 1 9 5 9 Yavrunuzun İdeal Gıdası ortay r Kıbrısta kaldırılan yasaklar İÇİn A l m a n y a m n Hükumet, Amerika ile tcklif! aktedilen anlaşmaya Hikoyan televizycnda B.M. Mecüsi, dün yeni tartişmatara yot acan anlaşmayt tasvib etti Ankara 19 (CumhumetTeleks) B M Mechsının bugunkıı toplantısında hukun etıınızle \menka Bırlevık Devletlerı arasında nota teatisı >ohı ıl° akdolunan ı«;tımlak ve musadere garıntısı anlaşmasııın tf«oıkı hakkındakı kanunun mu7ake.cine de\am edıldı B'hndiîi eıbı bu kanjnın gcen oturumdakı mu'akeresı sıra^ınc a D P Trabzon mılletvekılı Sa'irı Dıltk «fi/ almı<; \e «ert tenkıdlçr \aparak bu kanunun kabul edılmesıle Amerikan hukun.etıne bazı ımtoazların tanınacağını ve bu kamınc'a kapitulas\on ha\ası bulunduguru ıddıa etmıştı Bugunku oturunıda Dıs I^krı Bakanına vekâlet etmekte olan Iç I=lerı Bakanı Dr Namık Gedık soz aldı \e kanrı un mak; / ve gayesını ızah ettı Dr Geo'k ızahafı b rasmda kabul edılecek olan bu kanunla Amerikan serma>esının Arkav Sa 5 Su 4 te Âdenauer'in Yunanistan tarafmdan Türkiyeye verilecek Ege adalarından birine Kıbrısh Türklerin nakillerini teklif ettiği bildiriliyor Dr. Gedik, "istimlâk ve musadere garantisi Diin Pariste 2 defa toplanan Türk ve Yunaıt Dış İsleri Baka nlarının, aracılığını kabul anlaşması,, mn metninde ve ruhunda bir kapitülâsyon havası bulunmadığım söyledi ettikleri Alman ; Başbakanının bu teklifini inceledikleri söyleniyor dair bir açıklama yaptı • • Parıs 19 fRl Franvız Haberler Ajansının Bonn dan verdıgı bır habere gore Kıbrıs Turklerının Adadan uzaklaştırılmaları ve Kıbrısın tama mının Yunanıstana terkedılmesı ıle ılgılı bır teklif Bdtı Almanva Başbak' nı Adenauer tarafındıtn Turk ve Yunan hukumetlerıne \apılmıştır Haberde ılerı suruldugune gor» Batı Almanja Kıbrı= meselesınde aracılığını kabul ettnış olan Tuık ve Yunan hukumetlenne şu volda bıı plan sunmuştur 9 a\danberi ilk defa olaSo\\et Basbakan Birinci «Kıbrı«h Turkler Ege denızmdeki rak Injîiliz askerleri LefYunan edalaundan bırıne nakledıleYardımcısı, Amerikan cekler Yunanistan bu adavı Turkie kosenin surlar dahilinhalkına hitab ederek re verecek O adadakı Rumlar da deki kısnıını, Rıım maWa<shington'lu idareciKıbrısh Turklerle nrubadele edılmış hallelcri de dahil ofmak le'rin dıs pohtikada \anolaok > i üzere, gezebildiler lıs >olda olduklarını Bonn'da «ıvı haber alan çevreleıe atfen verılen haberde halen Turk ileri sıırdıi Lefkoşe 19 (THA) Lefkoşenın ve Yunan Dış Işlerı Bakanları ' i a »urlar dahılınde bulunan eskı kısmı sında devam etmekte ol?n muz?k"Washmgton 19 (R ) Sovvt Rum mahallelerı de dahıl oimak urelerde de bu teklıfın ıncelenmekte Başbskan Bırır»cı Yardımcısı Mıkorere bugun Ingılız a^kerlerıne açıloldugu kajdedılmpktedır \an dun gece butun Amerika ve mıçtır Bu serbestl 9 ajdanben ılk Zorlu Averof muzakerelerı Pa^ıfıktekı bolgelere kadar ulaştıdefa verılmektedır Turkıve Dıs L' n Bakanı Zorlu rılan televız\on mulâkatında kenVazıfe b»5inda olmıyan askerlerıle Yunanistan Dış Islerı Bakanı diame sorulan muhtehf suaüerı ceden çogu, bır kısmı sılâhsız ve »ıvıl Averof bu sab?h buraHakı Turk \aplandırmıştır elbı^e gıvmış olduklan hald« sokakAdenauer ile Karamanlıs. geçenlerde im/alanan ıktısadî Buvuk Elcı'ıfırde ıkıirı d°fp golarda dolaşmışlar ve dukkân vıtrınBerlın konusunda Sovyetlenn dvıanlaşmadan sonrakı basın toplantısında Arkası Sa 5 Su 4 te rumunun kat î olduğunu belırten lerını se\ retmışlerdır Bu bolge tethışçı teşkıiâtırun en faal olddğu verMıkoyan «Almanların sılâhlanmalerden bırıdır Vazıfe başında olmısından endışe mı edıyorsunuz"7» y«n askerler şımdı Kıbrısm buyuk sualıne «Sız musterıh mısınız''» fehırlennın hemen hemen hepsınde sualı ıle mukabele etmıs ve demışserbest dolaşabıleceklerdır Fakat tır kı karanlık bastıktan sonra bu mınta« 100 \Udan az bır zaman za r " kalara gırmelerı hâlâ ya^sktır fjnda Almanlar dort büvuk harbe Rody» koyü cıvarında devrıye dosebep oldular Be^ınci harbten sonla$an eronty«t kuwetl«*ı tarsfiB<ian ra belkı sız de ı<;ın cıddıyetım kavele geçırılen EOKA teşkılâtma aıd rıyacakainız ama, vskıt cok geçmış bır depontın aon dokuz, on gun olacaktır AİTianva ıle, bu devletı ıçınde ınşe edıldığı haber verılmekkorr^uları ıçın tehlıkelı olmaktan tedır Üç kışımn 3'ak«landığı dıjer bir uzaklaştıracak bır sulh% andlaşması depoda da kullıyetlı mıktarda nlâh ımzahvahm • > ve cepane ele gsçınbnıştır Tevkıf Mıkoyan Amerıkanın bılhassa edılmı? olan bu tethişçılerın isimlen yol \e mesken ınsaatında buvuk açıklanmam ıştır g°lışmeler kavdettığını takdırle kar Arkast Sa 5 Sü, S te şıladıgını, fokat dış «ıyaset sahaIstanbulda dun hava umumıvetle geçecek ıuzgâılar degısık jonlerden | ^ smda ya^lış volda olduğunu soyI parçalı bulutlu ve arasıra knr >a'emıştır hafıf olarak esecektır Isının 4 derej iijh geçmıştır Ruzgaılar povrazdan cejı bulacagı tahmın edılmektedır Hrutç e fı n v e n ı bır Stahn olma mutedıl ve zaman zaman sert olar '« Soğuk h va dalgasının onumuzdekı volunda bulunduğunu reddeden esmıştır Suhunet dun gunduz 2 ve gunleı ıçmde Oıta Anadolma dogıu Mıkovan «Bızım tenkıd ettıgımız akşam 1 derecevı bulmuştur Bptı ka\acagı ve Istanbuloa haraıetın ted«ıvaset bır şahsın Lenın'ın çızdığı ve Orta Karadenızde şıddetlı vıld z rıcen yukselecegı soylenmektedır metodlardan avıılarak kend' propoyraz fırtınai hukum "mrmektedn Karadenızde hukum suren şıddetlı ' ğ gıamm' zor'a kabul ettırme sıyaseYeşjlkoy Meteorolojı ı«t,syonund ın fırtına dol vısıle dun 3 motor batmi' > ş tıdır Buaıri k rarlar t°k =3h's tabıldınldığıne gore, bugun hava on bır çok gemı de hmanlara sıaınmak = Arkası Sa 5 Su 6 da celen puslu sonradan paıçalı bulutlu Arkası Sa 5, Su 2 de , § Smılık, D P. m^frvsn E. K b Hu Hummt ihbar telâkki etti Basın mensubları arasinda komünistlerin bulunduğu yolundakı ıddıa uzerıne Savcılık ıncelemeye başladı D P. Universıte kolu kurucularından Oktar Öner, Ortakoy toplantısında sarfe dılen sözler üzerıne D.P. den ıstıfa ettı Amerikadan bir heyet geliyor He\et. Amerikan askerî jardımını inceli>ecek Bütiin yıırdda soğuk ve fırtına hökiim süriiyor Karadeıtizde 3 motör battı, Sakarya nehri dondu, Kouyada kar yoliarı tıkadı Arjantinde karışıklık başgösterdi dvustrafyada ^ıcaktan 16 Peroncu ve komünistlerin tahrik ettikleri grevler hayatı felce uğrattı; Amerikan Haberler Merkezi berhava edildi Emer Kava Buenos Aıres 19, (R) Arjantmde bırden şıddeth bır buhran patlak vermıştır Memlekette genış bıı grev bdşlamıştır Hukumeün ıktısadî polıtıkasını begenmı>en yuzbınlerce ış çı gıeve başlamıştır Arjantmın agır ve hafıf sanayıınde çalışan îjsıler, banka memurları telefon ve radyo ıdaıesının elemanları ve gazetecıler gıeve katılmaktadır Bu grevm cgayrı kanunî» oldugu. nu ılan eden hukumet, grevcılere d^rhal ı|e başlamalarını aksı halde hıç bır surette para alamıyacaklarını ve tazmınatsız ışlerınden atılacaklaruıı bıldırmi'itır Hukumet, emıını tatbık ettıımek ıçın jrdu ve polıs bırlıklerıni harekcte geçırmıştır Ordu ve polıstekı butun ızın'er kaldırılmıştır Arkası Sa 5, Su S da Svdnev 19 (Rddvo) Avustralyada tdhammul edılmez sıcaklar devam etmektedır Avustralvanın Ankara 19 (CurrhuııvetTeleks) J maları ıçn bu kurumlardakı ıdarebuyuk bır kısmında haraıet 38 deB^zı B°ledı\eler ve Beledıjelere cıler va^ıtasıl'» tesebbuslere geçıldırecerun altına dıışmemektedır Mel t glı teşekkullerde çalışan m°raur ğı haber alınmıştır bourne ve Adelaıde gabı şehulerde l a r î a b a z ] ^t^adVd"evlet" teşekku"lHattâ ogrendıgımıze gore bugun C H P Genel Merkezıne basvurmuslar ılgılılere, Pırınç ve fasuhe uzerındekı narDun Resmı Gazete Tıcaret Borsa re 15 kışı olmuştur Yuzlerce ınsan , durumu b 'dırmışlerdır hın kaldırılmasi hakkındakı karar s.na gelmedıgınden te<=cıl yepılama da sokaklarda"bâ7ıhp "kalm^tü dun yururluge gırmıştır Bu Tıemurlann D P ve kavdolmıştır Sıcaklar Vıctona evaleünde ve Bunun uzerıne dun luks pırınçıer Fasulve fıatında şımdılık esa«h maları ıcın u=t makamlardan emır d e n b e n bu de.ece hararete M sene topten 215 kuruştan budenbıre 280 kımıldanma joktur , Arkası S a 5 S u l d e r a s t l a m a m ı 5 o'»" Tasmanja adakuruşa çıkmıştır Bu suretle perakenDun goruştugumuz b: celtık fab .., ,,J de luks pırınçler 3aO kuruştan aşagı rıkası sahıbı narhın kaıdırılması ıçın suıda bır çok yerlerde çalılık ve orman vangınlarına sebebnet versatılamıyacaktır. Sa 5, Su 6 da mıştır Yangınlarda 100 000 baş hay van vanmış ve 24 vıllâ kul olmuştur Yangını sondurmeğe çalışan D P \e oy vermi>en Bileciekıplerdekı ınsanlardan 1 tanesı de ı Gıılunbe kovundeki su vanarak olmuştur Hastaneler, guborııları geri istendi neş çarpmasından mustarıb ınsantT larla doluduı Gorulmemış bır su Bıletık 19 ıTelefonla 19a7 se. kıthgı hukum sıırmektedır Hah tamatıı, bır ekgık kaUtn çımlermden bır a\ evvel Merkeze Hukumet ordu ve polıs bırhklebag» Gulunbe koyune 350 m#^e muhalıf ıe tarafnz basına tneirını sıvıl halka ve bılhassa çocuk kadar su borusu verılmıştı Yapılan swb gaze^ecılere (koTiunıst) denvıen ıdt artık o da oldu Haa 3C lara jardım ıçın vazıfelendırmıştır ;hbar uzerıne ,henuz kullanılmamış bır D P ocak kongresınde geci•^ınlerce ınsan rahat bır nefesjolan bu borular vılajetm 27/36 sayı yor konusan Istanbul rmlletve Arkatt Sa 5 Su 5 t e Arkası Sa 5 Su 5 te kıllerınden bırı Bu komvn sf sıfatıtım muhalıf ıe tarafstz gazetecılere yul ı^tirıliuuk ıstendıgıyı sozun ıkiıdar partıst mentublaıı aravında bcı&ıvm tuttnnu goruvuhırken g< cm°sınden anlıyoruz Bu pek agxr ıthanu btr mılletvekılının yapınastna gelınce adam elbette btr şeyıer bıhyor te bu bıldıkleri hakkında ehnde l anunun tamuacagı dphller lar kı boyle kursvye fîfcıp aıaz aıaz bagnabıhyor VuDiyarbakır D P. mılletvekılı Mehmed Ünal Mıllî le'i ekıh bu sıra adnmı deffil Adlıı/e elbet sozlermı ıhbar teKorunma Kanununu şiddetle tenkıd etti lakkı edseek fv.endtsınden xza) ot i e delıl ıstıyecek o da bunlon bol Ankara 19 (CumhurıvetTeleks) C H P den Behram Ocal, et kom bol lerecekitr Bakal'm goreceButçe Komısvonunda Tıcaret bıne \ e soğuk hava depolanna çogu çız Pekı ya vereınez'ie mı dtı/orBakanlıgı butçesınm muzakeıelen dovız olnak uzere 111 mılyon hra sunuz'' Veremezse ıftıramn da başlamıştır komunısthk gıbı kanun nazannda sarfedıldığmı bunun vanında etın Gonullu Hemşıreler Derneğı Beyoğlu şubesırun DP ve C H P Mılletvekıllerı ko bulunmadıeını secım arıfesmde a\ sıtç olduçunu ve âmme vıcdanıvrn wuftertyı de aynı lekılde nej. ^ıl'ık kongresi dun «aat 14 ten ıtıbaren Dernek nuşmalar vapmıslar ve Tıcaret Bi rıca bırkaç vılâvette et kombın»lr retle ıitıLruh ıle tel m edeceg"" kanına sorular tevcıh etmışlerdn te«ulerınin tem°llerı atıldıgını so\ lokahnde ^apıltruvtn Ba=l anlık dıv a m srçımmden sonra Ba>=kan Vahıde Berken faalıv et rapojunu okug lw hrlatmz Bekhyehm muş ve uvele. tcnkıdleıde bulunmuşlaıdı. Yapılan ıdare kurulu seçımıru muteakA kongre sona ermışBakan varın bu sorulan cevaplan | l leyerek bu te<=ı Vnn Tsrım Bakan ••• J k Ur Rpsım konprpde buhınanları gostermektedır. aıracakhr. Arhatı Sa 5 Su 3 te Narh kalktı, pirinç fiatları yükseldi | 1 1 1 ğ = 135.000 ha>van telef oldu, j >er \er >angınlar cıknor, = fazla bararetten buz do ğ laplan \e deınırvolları § bozuldu, su kıtlıği bukumi suru^or 1 Gayretkeşiik! Bazı beledıye memurları ıle ıktısadî devlet teşekkullerı mensublarını D P ye aza kaydettırmek ıçın tesebbuse geçenler var Anka:a 19 (CumhurıvetTeleks) Amırık>nın mııavven memlekFtere yaptıgı askeri vardımı ver'iıde • nce'emek uzcre bır Amcııkan hevetı Oıta Doguja hareket etmıştır. îieyet T3erl~k^ümi7e de gelecekOrtako>de açılfin Vatan Cepht; ı tır He\ette e ^ ı Ankara BuvukeTD P ocaşının açılı«ındr konııçun Is» cısı Mc Glıee de bulunrr9u.tadır tanbul mılletvekılı Enver Kavinın basın men ubları ara>ında kızılların j bulundugu jolundnkı ıddı sı \e genclık ıçın sarfettıgı sozler şehrımızde uzuntu ıle kar«ılanmıştır Istan bul Savcılıgı mılletvekılmın ba=.n hakkındakı ıddıasını ıhbar telakkı ederek ınceleme yapm ga baslamıştır Lu7um goruiduşu takdırde mılI letvekılınden ıddıası hakkında m<ıiuımat Menecektır | D ğer taraftan halen Istanbuld bu llun^n T M T F Genel Baskanı Van det Ta\an ve 1 Basktn Erol Un^l Ankara 19 (Cumhunvet Teleks) Enver Kavanın Lnıver^ıte genclı"i Bugunku Z fer gaz^t^sı b ^ \ azıve profesorler hakkındakı sozlerm n sında ılk defa C H P Kurultau rr°H=defe*fle karsılandısını belırterek su lesını e'e almakta ve demeeı \aı ınlamıslardır ler» bc>annamecmın uzermde du>«Tuık î'stıkbahnm vegane um h m kt?dır B r?z g°c kmrş gıbı goruolan mıllı hıs ve şuurla muceh cT nen bu vazıda îktul^r or«anı, «Su hutun hareketlerınde duru^tlugu i Kı"*ult=\ !arı» bpşl ğını t?^ıvan vam anlığın tım«ah olan Atatu>k eev< zıda Turkıyenın ımparatorluk'an, bgını kustahlıkla ıtham edenler. bed Turkıve Cumhunv.çtı Devletı hâlıbaht gozlennı hır« burumuş ız n ne geci'inc'ekı bunı e t~hav vaîuru ve ırf ndan mahrum kımseler olarak "Ie almakta 15 nesıl once kurukabul edıvoruz UnıverMte genclıgını «ı\ası du^'jrı l"n bu devi»tın bu kadar kı^a zaceleıınm kurbanı goımekten uyun'ıı man z'rfmda e'bftte bır t»k'm c°« Sa 5 S u l d e Arkası Sa 5 Su fi da İktidar crgam "İnöftii de kim imlş%, diyor Toptan 215 kuruşa satılmakta olan piriuçler 280 e çıktı ImamHatîb okuîundaki huzursuzluk sona erdi Oğretmen ve ojrrencilerin ısrar'arına rf^men bir turlıı yerine verlestirilrr^ven ^tat'irk b Mu. ok"1 nuıduru Gunduz Akbmk'ın yeniden eski görevine baslamasile kuruldıı ve bavrak toreni bıırada >apıldı Yazıst 3 uneu gahtfemızâe Secimden önce verilen borular geri alınıyor! Hodri meydan ficaret tenkidlere açtı ü Hemşirelerin kongresi KONGRE M T T Bırîıgı Genel Kongıesı çdlı^malaıına dun saat 9 dan jtıbaren eskı Emınonu Halkevmde devam edı'mıstır Oldukça elektrıklı bır hava ıçe rısınde eecen kongrenm dunku otutumunda faalıv et raporu okunmuş ve tenkıdîer vapılmı^tır Daha sonra dort v ıllık muha sebe raporunun tetHkı konu^u da buvuk taıtışmalara vol av,mış, rap orun ıncelenmesı ıçın bır ^o'TSVon kurulnr»1»1 hususu ekserıjetle redd edılmıştır Rcs mde kongreHe HuIuni>n uvelerden bır grup goruıme ktedır Kongre çahsmalarına bugun dıleklerın tesbıtı ve venı seçımlenn vapılmasıle son
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog