Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

Halide Edib Adıvaı ÂKİLE KÂrJIM SOKAĞI De£,»rli romancımızın bu en son sahe=crı 500 kuruştur. Ahmet Halit Yaşaroğlv İstanbul Kıtapçıhk Sırketi C u m h u ri yet NADt , JV c PINGUİNLER A 0 AS I Bu>uk Fransız j a z a r ı Anatole France'ın d u n j a edebıyatında bır benzeri daha bulurmıyan ve Fransız tarıhmi roman şekJ'rde hicveden bu çaheseri Ahmet Cevat Emre tarafından ılk defa olarak dılırrıze çevrılmış ve Varlık yayınJ"rı arasında çıkmıştır. Fıatı 4 liradır. SİJ\ 1 O Q"7 1 l l . J / 1 relgrai v* mektub adresi Cumhuriyet fetaabul PoeU Kutusu îstanbul No: 246 î Telefonlar V umt Santral Numaran: 224298 Yazı 15leri. 224299. Matbaa: 224290 Cuma 2 Ocak 1 9 5 9 Kocaeli Demokrai Parti teşkilâtında istifalar Sadeddin Yalımın partîden ayrılması üzerine kütle halinde istifalar oluyor Eski D.P. If Başkanı Sofaoğluna göre simdiye kadar 10*307 kişi partiden ayrıldf; Kocaeli miUetvekili Yalım, basın suçlarımn affına ve ispat hakkının tanınmasına taraftar olduğunu açıkiadı Ankar, 1 (Cumhur.vet Teleks) mılletveıcılı Sadettın Kocael Yalımın dun aksam D P den ıstıf* ettıgını bılcVmıstık Yahm =ımd'ı'ık bag'msizdır Yarın.an sonra cumartesı gunu Kocaelıve h reket ed« cek ve seçmenlen ıle vapacağı konuşmalar sonunda basımiizlıkta devam eırj etmıveoesh bellı olacpktır. Anoak, k<=ndıs'nın te\r r D P \e donmesı me\zuu bahıs desıldır. Bunu bu ak=amkı konusmam'zda tevıt etmıstır Kocaeli D P lıleri ı'e Yahm arasında yapı'an telefon muha\ erelennde o^t^v? nkan 'stıf^ rakamları onemlı vekun'pra ha'ığ oimaktad'r Yahm ıstıfasının Kocaclmdeki tz\ıkı ile I= Yıhn lilk basın toplantısı I 'nııııınıı 1 Yeni yıhn ilk giinü bir diktatör devrildi Küba Cumhurbaskanı Batista dün memleketinden uçakla kaçtı, âsi lider Fidel Castro duruıtıa hâkim oluyor Havana 1 (Radyo) Kuba Cumhurbavkanı dıktator Batista bugun memleketinden uçakla Domınık Cum huıı>etı başkentıne kaçmı": ır A>nı uçpkta Batista nın eıle efıadı ıle yakın aıkada^lan da bulunmaktavdı frtısta daha once parlamentoya hıtaben «daha fazla kan dokulmemesı ıçın memleketını terkeUığını» soj le. mıtır Arw\aM geıegınce Alı mahkeme Gülek, 1959 sıkıntı yılı olacak, derfî ( I 1 % | i ğ İ f İ İç politika mesefeleri yü §[ zıinden dıs politika ile § uğrasılmadığını söyliyen 1 C. H. P. Genel Sekreteri I basın suclarının affı te = sebbusunden, A\rupa 1 mıısterek pazarından \e s Kıbrıs dâvasından 1 bahsetti i AMCRİKA TLAS= TyANuSu • t* ^ ^ ^ ^ 7 C H P Genel Sekıeten Gulek dun saat 14 30 da C H P. nın > e n ı '' m e l k e z l n d * 1959 yılınm ılk b s >apmı tır * G m l e kt > P l a n to lz sı el nı n e >apmıSStır u a n e e ° u l => esın 1 9 5 9 * l h l * 1 ""* 8e«m ' temernı etmekle ~8İlYÛK"^g; OKYAMUSU nın en kıdemli uvesı bulunan Carlos Pıedra muvikkaten Cumhurbaîkanı seçılmıştır. Yenı Cumhurbaskanı, der( hal asılere karşı ateş keilmesını emretmıştır. Asılerin lıderi Fidel Castro ıse, ateş kesılmesi emrını reddetl tığını bıldırerek «yaptığımız ıhtılâl( mutlak surette zafere erışmelıdir» de mıştır. Idareyı devır elmış bulunan' askerf heyetın başmda bulunan Ge| Arkası Sa. 5 Su, 5 te , lerce Taık fıkır adamının mthkum olduğunun unutulmadığını, basın suçlaıımn affı teşebbusunun hayırlı bır ış olduğunu ormanları kesenleıın affedı'dıgı bır de\ırde hurrı>et ıcın çalışan kalemlerın bundan m hrum bırakılmamalarmı sovlemıştır Dun sehriınizde partiden Daha sonra Gulek 1959 yılınm a\r«lanların guchirliğine pahahlık ve sıkıntı yılı olacağını katılacakları şıddet tedbırlerı tesebbuslerının j zannediliyor ıse muvaffak olamıvacağını belırttıkten sonra, ıç polıtık mesele1 C K M P ıl teşkılâtında dun bazı len vuzunden dış politika ıle 141 muhım istifalar olmuştur Istıfa yıkı veçhıle uğıasılamadığıru beedeııler aıasında eskı ıl ıdare kurulu Sadettın Yahnrn D P rien Uti» lırtmı \e =ozu c ş meselelere ze> stkıeter uvcsı Bahaeddm Guney Befası, VT'âvptırı^eTfi hi7İr>lesrnele r'en çırmıstıı joglu ılçesı ıkincı b."kanı Faık Turzı\a*e, 1P57 secımienni muteakıp. Gulek Avıupa musterek pazarıkckul Adaldr ılçe ıdare kurulu azası ının huflunden ıtıbaren \urur!uğe Nazım Tongunoglu ve Harbıye ocaSadetMn Yahm ha»'n suclannm gınuan ba^tı ıkına baskan olımk gırdığını \e Alm n\a Frsnsa ItalafTına t rafUr odu^uruı bunun v ı . i uzeıe beş u\e bulunmakt ılır Istıfn ya. Belcjka, Hollan a Luksemhakkınn ''i7umıma ka» eılenleıııı v^kında guçbulıgıne katıburg'un bugun^en ıtıbaren tam bır •\ »ıı <*•> K~< an etm sfir laca^ı tpluvnn edılmektedıı Arlaiı Sn 5, Su 2 de 10.307 isrif» Havtrlıuglunun nglıı C K.M P. de DEM1KKOPRU BARAJI Gedu ov*Mm »u ta^kınjarından koİzmıt 1 'Telefonla) İkı d«\'»va7ife aldı Korna 1 (Telefonla > Toptan ıs ruvacak ve sulanmasına yardım edecek olan Demırkopru Barajında dır Koc«teîı mılletvekıh oian Sasu toplama amelryesınm başladığını \e bu munasebetle bır de toren j dertın Yalımın D P den âniolar>lc tıfa eden C K M P ıl ıdare kurulu genış jemden teşkıl edılmıstır C M P. \apüdığını bıldırmıstık Yukarıdakı resım. Gedız nehrı uzerıne kuru) ıstıfası ıhmız cevresmde tesır yapmıştır Yalımın ıstıfa >e katılatı Koylu Partısınden de ta^zı lan baıajda su toplama faalıyetırı» gecıldıfı ânı fostermektcdır âz )au vazıte aidlğj ıl ıdare kurulu * kısa zaman zarfında kapısılabdşkanlıgına dış tabıbı Mustnfa Ozajdın getınlmış ve Dıyanet Işlerl Arkası Sa 5 Su, 3 te Ba^kanının oglu Avukat Orhan Hajırhoğlu da kâtıblıge seçılmıştır. icinde istifalar Bir gazeteci ceza evinden kurtuldu Dün tahliye ediien Nihat | Subası Inonu tarafından ka|bul edildı. Mahkum gaMteciler Yılbasını Ankara Hilton* | da kutladılar • Ankara 1 (CumhurıyetTelek») Sekız avdanben şehnmız c«we»inde mahkum bulunan Ulu« gazetesi Yazı Iş'eıı Mudurlennden Nıhad Subaşı bu s,ıbah cezasını tMBamladıgından tahl'\e edılmıştır Saat 7 10 da cczaevınden ayrüaa Nıhad Subaşını aılesı efradı ıle Ulus ga7etesı mensubları ve bazı C. Vlnlije Bakanı Polatkan Yılba ;ı geresi Hıltonda dansederken H P lıler karsılamışlardır Cezae\mden otomobılle ayrılan Subafl, doğruca e\ıne gıtmış, burada k ı a ve oğlu tsrafından karşüanmı<tır. Bır muddpt e\ınde ıstırahat eden Subafi oâ'eden sonra C H P. Gt~ nej. Basksnj. İsnjpt Inonu tarafındaa k»bul olunmuştur Inonu, Nıhad Suhaşı ıle bu muddet konufmuştur Bıhnd'ğı g'bı Nıhad Suba^ı fıkra yazarı Şınası Nahıd Berkerın yazRezalet çıkaran 46 dığı c.Çorap O'mcı baslıklı fıkradan do'ayı sehnmiz Toplu Basuı sarhoş nezaret altına Mahkemesı t^rüfından sekız a\ hap alındı, bir Amerikalı SP mahkum ed'lmış bulunu\ordu. Nıhad Su'iaçının buaun tahli' e emılyoner aç kaldı dılmesı ıle cezae^ ındc bu'unan mahkum gazetecı'erın adedı dorde istanbul, >enı ula sıs'ı bır gece j ınmıstır de gı.oı Parlak ve guneşlı bır gu j Ankara llıltonda Yılbaşı ?ece«i nun aksamında yenı yıla gırmenınj 1^19 \ıhnı ce7a°Tnde Beç'rmek heyecanını vaşava lar eskı senelet mechurıj etınde k?'an Ankara'ı gare nazaran d?ha ısteksız ve neş e zetecı'e' \fnı \ ıh koeusta bulunan 16 mahkum ıle bırlıkte kutlamışsız gonınuvorlardı I Ist=nbullunun, huzur ıçiTide yenı 1 4rfcn?ı Sa 3, Sn 4 te yıla gırmesını sağlamak gavesıle Emnıvet kuvvetlen, Trafık Polısı ve Beledıve Zabıtası seferber edıl j mıştı Vakıt ılerledıkçe, şehrın çehresı degışı\or Istanbulun dortbukoşesınden • Bevogluna uısan selı akıvordu Arkası Sa 5 Siı 4 te Savunma Bakanı dün R omava mtti Ethem Menderes. beklenmed<k zı^aretinin sebebini acıklamak istemediğini bildirdi Mıllî S<ıvunma Bakanı Ethem Menderes ve Genelkurmav Başkanı Orgeneral Kuştu Erdelhun dun •aat 15 te âni olarak uçakla Romaya gıtmışlerdır Mılli Sa\ unnıa Bakanı gazetecıleıe Roma\a uç gunluk bır zıjaıet >apacagını, bazı ozel temaslarda bulunacagmı ve me\zu etrafında herhangı bır açıklama yapmak ıstemedığını bıldırmıştır bir Amerikan radyosuna Basbakan Menderes Bayar ve Menderes ile Voroşilof ve Hrutçef arasında teati edilen tebrik telgraflarında da, Tiırkıye ıle Rusya arasında «hakikî iyı komşuluk münasebetleri tesisı temenni» olundu istanbul 1959 yıUna sühunet îctnde girdi yılbaşı mesajı yolladı Ankara, 1 (Telefonla) Amenkanm Mutual Radvo Şebekesı, bugun mahallî saatle 2010 da Başbakan Adnan Menderesın jenı yıl mu'nasebetıle bır mesajinı ya\ın!amıştır Menderes, mesajında, «Devamlı bır dunva sulhu ıdeahne samımnetle baglı bır memleket olarak Turkıye. yenı yılın dunyada sıılh, emnıvet bevnelmılel ışbjrlığı Ytizde 100 vün olmıyan kumaş fiatları indirildi ""' I ve ahengı kuvvetlendırecek ınkışai lara sahme olmasını butun kalbüe ' temenm ed«r> demektedır Menderes daha sonra, Turkıyenm Bırlejmış Mılletler gaye ve pıensıplenne kuvvetle ınandıgını belırtmekte ve NATO'nun guvenılır bır âzası olduğunu kavdetmektedır Menderes mesajını şoyle tamamlamaktadır «Turkıje, suratle artan nufusu ıçın daha j ukscek bır haj at s«vı\ esı temın maksadıle ıktısadî ve sojyal a halarda sarfetmekte olduğu gayretlertn sulh ve emnı>et davasın» ' dogrudan dogruya veya bılvasıta hâ' dım olduguna kanıdır ! Hakıkaten kuvvetlı ve mureffeh I bır Turkıvenın mevcudıjetı, strateI jık bokımdan olduğu kadaı sı>ast v e ldeol bofrası. Resımde gorulen tek !«i!>e bıra bı r emeklı nıenıııı olan babaja aıddır Y«*nİ fîatlarin ÖnİİtnİİTrieLİ Viafta °J lk bakımlardan S*k nazık Yanlış yol Karabuk C H P ı!oe ıdare k urulu gazetemrze yolladığr bır mektttfcno ezcMinle diyor kı *24 arahk Î95Î çarşamba gunu Radyoda 22 45 ajansında portımızden ıstıfa ederek 84 arkadasıie bırhkto Demokrat Partmın Vatan cephesıne geçtıgı bıldınten Huseym Molla 194f senesmdenben Demokrat Partıye kaytdh olup 950 yrhndanberı de Demokrat Partt Kayabaşı semt ocağı baskatndtr 2S Arahk 195S cuma gunu 13 ajansında 300 arkadaşt ıt* Vatan cephesme gectığı büdırılen YesıZ mahalle muhtan Taık Karaoğlu 950 senesındenberı Dernokrat PaTtıye kayıdlı olup aynı tnahallenm muhtarh<jım yapmnkta oldııgıı her kesce bıhnmektedır /. Karabukten yukselen şıkâyet, bu nee ın ıIJu olsa bır yanlıshktır yapılmış derdık Fakat bugune kadar boyle bır çok açıklamalara şahıd olduk Eğer soyleneMer dnönt ıse 9469'İO Demnkratlarım biıgnnku CHP mnlnrı goitermemn mânasr ne nlan Herholde tsynıve bır tıtriu nkıî erdtrılemıyen «Vatan cephesı» cısrmnden de şupheye dvienlert Mi yoldan ıkna edemez Boyle dafrononlor kendılerınden baska kımseyı aldatmi( olomazlar U***Iıfc «bu Vatan cephen deqtl yalan cephetı» d ye ngtr bır ıthamın da ortaya atıhrasıiuı sebebıyet rerırler kı nlttndan V"= " ^ d* "W '" maktn doqru*u ziBhık eelıhr D?makrai erl an partı ntt k'i'lctıtelertnıv I v! / lnnm veJ.ın»Fe?jr!er ilân edilmesi İzmır 1 (Telefonla) Alâkalı!?'dan aWı?!mız malumata »ore j SumFrb nkın \ U7rle 100 yun olmıjan kuma^larin fıatlaıında metre tıkrarı lâ>ıkıle ıdame ve temın etmek ıçın rarurıdır» Ankara ile Moskova arasında telgraflar baçına 20 lırahk bır mdırme yapılması kat îlesmıstır Ankara 1 (Telefonla) Yenı yıl Bov'ece sâf n n olm>\an Sumer munasehetıle Rus Cumhur Baska Arkatı Sa î Sn 3 te • Arkaiı Sa 5. Siı f> âa bekleniyor I Dolmabahçede Gazhane aıkasuıd» Bostan çıkmasmda dun saat 18 30 d« t bır gaz lâmbasının alevınden çıkan yangın «onunda 5 gecekondu ve 4 ahır vanmıştır Yfngın, zamanında yetışen ıtfaıve ı tarafından dığer gecekondular v e ' Her türlü mahrumiyete rağmen, babaya aid tek Gazhaneye sırayet etmeden sondurulmuştur şışe bıra ıle neşeli olmağa karar veren 4 kişilık Şehrımızde bulunan Cumhurbaşkabır emekli ailesinin uğradığı başarısızlığın nı Celal Ba\ar ve B şbakan Adnan Menderes hâdıse mahallıne gelerek hazin hıkâvesi kazazedelere taznetlernı bıldırmışlerdır Beledıye Reıs muavınlermden • Her ne kadar bu Yılbası dıgeılerı bu ^ebeble \enı \ılı Kur'uluşte bır Fahrı Paksov jangında eşvn ve ev' ne nazaran daha sonuk ve eglenee aıle ıle beraber kaı^ıladık 3 çocuk lerı \ananlarla meşgul clmuş ve ılj yerlerı mutadın aksıne daha tenha sahıbı ve 30 >ıllık bır memmn »n j gihl»ıe gereklı vardımlaıin yapıl | Niheâ Subaşı Cezaeiinden çık«ıU(an Arkası Sa 3, S« S da ması konusunde emırler vermıştır. lonra çocukfafuu kucaklarken goruldu ıse de her Ist ı bullu aıle 1959 a kendı olçusunde eğlenerek gır dı Turlu ıktıadi sebeblerle olacak ; galıba bu >ıl ev eğlencelerı ıtıbaıda ıdı Bız dar gelırlı bır aılenın Yılbaşını nasıl geçırdığını merak ettık ve gelirli bir aik yeni seneye nasıl girdi? Gazhane, tahKke atlaHı \ Ham!di''en n Sanl« Maceraları» tefrikamızı takib ediycr myssenuz? Ankarada bir aile fâciası Bir emekli Albay karısını oldurdukten sonra intihar etti. Urfada da bir ko>lu karısını balta ile doğramak suretile öldürdü Ankara, 1 (CumhunjetTeleks) Çehrımi7 polısı bugun bır cınai,et h.Vlısesme el ko\ma f^kat vapılan t^hkıkat sonund» evreklı Albav Hı mı Oraj ın uc gın c\ \ el kaıısı Ne^Hetı taban a ı'e ol'lnırlu A r k a s ı S a . S, S u . l d e \HılhAL!A B\KVJ Ahıka nn tu hu\uk r.ııajUıuıdatı bııı Z^mbcsı nehrı uzeııne kuıulrruktadu Rodez\dinın kalkınma plânına dahıl bulunan bu haraım ınşa'ina zencıleı çok se\ ınmışlctdır Zna nehıın akımı kontıol altına alındı?! ıçın daha kola\ bahk a\'a\ abıirnektedırleı. Yukarıdakı lesımdc bahk avls^pr, v,,r 7 P n M ^e, arWa ta'afta dev barajın ınşaatı gorulmektedır. Hamıdıjenın tarihî akın'armda hatırHığı bir Yunan şilepinin murettebatı haıb Gcmımızın su\ertesinde (Rauf Orbajın koleksh oaundan) İfctnct $ahıfede bugun okumağa l *»» .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog