Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

CRONİN'in Son Saheseri BİR AŞK UĞRUNA Çevıren V C\\\ TPkTı J v. U U L I U V U ^ I ( e r i b [ } y ü k Ouzei Dır roman otcumajc ısteyen!«nn daıma yenı bır esennı meraltla bekl#dikCRONÎN bu eseriylt r o m a n e ] sanatımn zırvesıne VENt ÇIKTI Uxs alıLı. 13 ltrı C V/ V E N / . Y A V I N EV j Ucrtlm kttaloğumtnv «teyiniz. Cağaloğiu. Nvlıtehce S İ) (STANBUL umhuri OJRUCUSU r TtTVUS NACrf Atlaha Giden Yollarda Y azan: 3 4 ÖnCÜ yil 12 * 388 JTra* r* mektub adresi: Cumhuriyet îstanbul Posta Kutusu İstanbul No: 246 Telefcnlar: Umuml Santral Numarası: 224298, Yazı İşleri. 224S99. Aîatbaa: 224290 T9İ i 1 ^ UCaK l 1 Q flrak RÜŞTÜ ŞARDAĞ Yalnız Remzi Kitabevinde ve Inkılâp Kitabevinde satılmaktadır. \ Kıbrısta li işleri Bütçe Komisyonunda H Baka nına L J Rum Belediye Başkanları Foot'a, ayrı belediye *J!* * , , ı •i*,ı . . ' J ! teşkılatlannın anarşiye yol açacağını bildirdiler EOKÂ, askeri harekata son verilmediği ve barışçı bir hâl çaresî baluıunadığı takdirde tekrar tedhişçiliğe başlıyacağını ilâıt etti 10 sual tevcıh edSldi C.H.P. Kurultaymdaki bazı konuşmaları D. P. mebusları inceliyor Meselenin bugünlerde adalete Intikal ettirilmesi muhtemel Kurultaydaki bir kısım söz lerin basında yer almaması gazeteciler aleyhinde hava yaratılmak için kullanılıyor Ankara 18 (CumhuriyetTeleks) C. H. P. Kurultayında yapılan bazı konuşmaların ilgililerce tetkik edil# mekte olduğunu evvelce yazmıştık. Aldığımız malum«ta göre. kurultayda Ankara milletvekiü Selim Soley tarafından yapılan konuşmanın teksir edilmiş metni bazı D. P. mılletvekillerinde bulunmakt«dır. Hakikatte. kurultay ekseriyeti tarafından tasvib görmemiş olan bu konuşmanın metin halinde Di P. milletvekillerinde bulunmasj, siyasi çevrelerde mânid'sr karşılanmakta ve alınması düşünülen tedbirlerle bu mesele arasında ilgi görühnektedir. Diğer taraftan, kurultayda yapılan bu gjbi bir iki konuşmanın yer almamış olması gazeteler ve zeteciler lehine değil. bilâkip al hine bir hava yaratmak için mlmflkta. bazı hatiblerin söylediklerinin yazılmaması muhalefeti korıımak gayreti olarak tavsif edilmektedir. Bu meselenin bujfünierde intikal edeceği de söylenmektedir. Muhalefet ın:lletvekilleri köy yolları için talısis edilen miktarın azlığını ileri siirdüler ve biınıın arltırılmasını istediler Ankara. 1 (CumhuriyetTelekş) 8 Bütçe komisyonunun bugünkü toplantısında Bayındırlık Eakan'uğına bağlı daiıelerin bütçeleri üzer:nde müzakerelere devam olunmuştur. Bugün de söz alan C.H.P. mil letvekil'eri Bakana bir çok sual tev cih etmişlerdir. Bu arada Gümiiş hane (C.H.P.) mUIetvekili Nihad SargınaİT). Bakandan 10 sual sor muştur. Sar™ma'.pın sual ve temennilerinH.en !>azısı şun!ardır: « 1 Atatürk Universitesi üç sene evvel ihale edilmiş olmasına rsjnien. toprak tesviyesi heniiz tamam!nn;namıştır. Bir okul binasında tedrisata baş'armş olan Atatürk Üniversitesinin sıkışık tedrisattan kurtarılması lâzımdır. 2 Yevmiveli mühendisleıin istifa etseîer dahi "haska bir dairede ea'ışma'arı için Vekâ'etten izin alma'arına d=;r 30.4.1P58 tarihinde ya vm'ansn 10'Bö sayılı kararnamenin Insan Hak!arinR ve Anayasamızın Zorlu Avarofla Lefkoşe, 18 (Radyo) Kıbrıstaki bütün Rum Belediye Başkanlarının i$tirakı ile yapılan bir konferans sırasında alınan kararlar bir niuhtıra halinde General Vali Foot'a gönderilrr.iştir. Rum Belediye Başkanları Foof'u ikaz etmişler. bellibaşlı şehirlerde ayrı ayrı Türk ve Rum belediye teşkilâtlarının kuruJmasının Kıbrısta kargaşalık ve anarşiye yol 'açacağını ileri sürmüşlerdir. Rum Be'ediye Başkanları. McMülan'ın c.ortaklık» plânı tatbikatı pümlesinden olan böyle bir teşcbbüse şiddetle muhalefet edeceklerini açıklamışlard'r Ayrıca. kerdi tabirlerile Kbrıs n)aha!H hükumetini cbaskıcı tedbirler almak, askori hsreknta şirişmek ve trayri acîil vergiler tntbik etmek . le itham Arkası Sa .5. 5ii 7 de Pariste başhyan müzakerelere bugün de devam edilecek Baxt ğa&etecües* komünist imis! Ortaköyde diin açılan Vatan Cephesi D.P. ocağında konuşan istanbul milletvek ili Enver kaya, basın mensubları arasmda kızıllarm bulunduğunu iddm etti Paris 18 (Radyo) Türkiye Dış İşleri Bakanı Zorlu ile Yunan Dış İşleri .4r/,osj Sa 5 Sü. 3 te Bakanı Averof, bugün öğle yemegi. ni birlikte yemişler ve 2.5 saat kadar Kıbrıs meselesini müzakereye devam etmişlerdir. Görüşmenin mahiyeti hakkında her iki Dış İşleri Ba Düııkii kongrede bulunan filâlelistlerden bir grup . kanından da malumat almak mümD. P. İstanbul il te?]jcilâtı diin s»a' | Nuri B yar Ortaköyün D. P. nin kün olmamıştır. Zorlu ile Averofun, 10 da Ortaköyde Olimpiyad jcahve kalesi olduğunu, C.H.P. ister>e bu yarın yer.iden buluşup görüşmeleri sinde davul ve zuma ile yeni bi; > bölşec'e her zaman seçim yapılabilebeklenmektedir. vatan cephesi ocağı «çtnifUr. Açılış ceğini belirtmiş ve «Nasıl kazaıuynZorlu ile Averof, bir ay önce NA törenind* P. P. tstanbul milletvekıli ruz görşünler» demiştir. Bayar C. H. TO Dı? İşleri Bakanları Konseyi top Bnver Kay», D. P. Beşiktn; ilçe baş P. kurultayının ilk hedeflcr beyan] Dün Kskışehir ve Herekede lantısı için gene Parise geldikleri za kanı Nuri Bayar ve ii idar» hurulu namesindeki t»ahhüHlere in?nm=ınıj ı yapıîan lonlantıîarda isçiler j man buluşmuşlar ve'Kıbrıs mesele üyeleri bulunmuslardır. ' Arlzası Sa. 5, Sü. 4 te haHerinden ıızıın ıızun I sini müzakere etmişlerdi. Bir ara, şikâyet ettiler İngiltere Dış İşleri Btskanı Llyod'un j ^ ^ c>k*n'an seri hakkında katılntasilc üçlü bir görüşme de Eskişehir, 18 (Teİerön!a) Buyapılmıştı. O andan bu yana. Kıbrıs hrr 'cFHe're. <'.Afj»*i'vWîi ton»nımı bile tnnıyanmdj, meselesi etrafındaki görüşmeler, AnKonyadaki bir toplantıda E gün şf hrimizde iki büyük işçi te Amrika!ılar dnhî (siz A(ali>rkii nnııtmuşsunuz) diyei şekküiiinün kon.gresi yapılmıştır. kara ve Atinada diplomatik kanaL İ bir hatip D. P. nin mem I viylüyorlar» dedi Sabah toplanan Hava Sanayii İşçi j lardan devam etmişti. § lekette gazeteye değer 1 leri kongresinde iki hizib arasın | s veren <ek parti olduğunu ğ da çıkan münakaşadan sonra kav ! hâ'.ıi'a pullan F.lâ'.e'.ist KuÜibü'nün villık kon nümünde çıkarılan % söyledikten sonra toplan 1 ga olmuş ve po'is kongreye miidaha idare <r?si. dün saat 15.00 de KuHibiin tenkicl edilmiş, açık ver»n İ.tıda bulunaniar yüksek j ie ederek tatil etmiştir. | Tüneldeki merkezinde yapı'.mtştır. h?yptiri n istifası 'veva ibrâ edilj sesle «Cumhnriyet» i 1 DisŞer taraftan 3532 üyesi bulu Konarede, 540 kayıtlı üy?den 100 m°!n"si ist:nmiştir. Idare Hey'eti= tel'in ettller 1 nan Demircğiu fabrikaîarı işçile kadprımn conlantîda bu'nnr»> «ı P'.ıl nin iz?h?tmdan sonra ihrâ yapılrinin kongresinde Türk işçisinin !?vziinin int'z'msızl'ğı. Malî raporKonya 18 (Telefonlaı D.P. nin bugünkü gerçek durumu ele alın r'ski ack, At'türk'ün ö'i'm yıl J 5 Arkası Sa . Sü 5 te mış ve hatiblerin konuşmaları tezaşehrimizdeki gençlık iokalleri serisinden 7 ncisi bugün İhsaniye sem hürata vesüe o!muştur. Demiıyolu tinde açılrrıştır. 6 hatip ve 1 İmam işçiierinin baslıca meselesi. 1955 yıHatip okulu öğıenci=inin konusUısa hnda mer'iyete giren ücretleri deaçilış töreninde basına. mtıhalefete ve ğerlendirme olmuştur. İşsizlerin sayısı 532.000 e yiik Arkası Sa. 5. Sü, 5 te Arkası Sa. 5. Sü. 2 de seldi; Mııhafazakâr Parti nıeseleye bir hal çaresi arıyor Gagetetıtize hücıım eden D.P. Hler 12 yilhk bir usta ahyon Filâteüstler son Atatürk Duüarını ienkıdi ettiler Ankarada bir tehdid hâdisesi Bir »partımanda yakalanan şahıs, kendisini polise verenlere terıdit mektublan gönderdi Ankara, 18 (CumhuriyetTeleks) Kızslay Sakarya Caddesinde otu ran KC adında bir tüccarla. aynı f partmanda oturan iki kişiye, Yorşo Otis imzasını taşıyan tehdit mekrup a n gönderilmiştir. Ol = y şcyle olmuşlur : S?karya Ciddesinds bir ticarethane işletm^kte o'.an K.Ç. adında bir tüccar Cumartesi günu. aynı apartmanda oturan ev sahiplerinin yanınü gittıği zamLn. ev sahibi 1tadının, orada merdivenlere sinmij bir adama çıkıştığını ve adamın orada ne aradığını sorduğunu duymuştur. Buncön sonra, oîayîa Ugi•nen K.Ç.. merdivende duran adamı yakalamiş ve adama «Burada ne "arıyorsun, neden buralara gizleniyorsun. Yoksa bomba. dinamit falan mı tpşıyorsun?*» diye sormuştur. Bunu'n üzerine şaşıran şahıs : '. Ben bursda rrecmua okuyorum.» demiştir. Bu cev?p üzerine durumdan iyice şüphelenen K.Ç. konusmasından, adamm ecneb! olduğunu anlavmca durumu mahalli karakola bildirmistir, Arkan Sa. 3, Sü. 5 te İngilterede işsizlifc meselesi Yurdda havalar Dün şehrımızde zaman zBman tipi halinde kar yağdı. Isı derecesı bugün daha da düşecek Londra 18 (R'ı Burada yaz mevsimindenberi artmakta ol«n işsizlik meselesi gün geçtikçe ciddi bir n u hiyet kesbetmeğe başlamıştır. İşsizlik meselesi üzerinde İngiliz Muhafazakâr partisi dikkatle dur Arkası Sa. 5. Sü, 7 de Telefoto CL'MHURİYET. Ankara l«tanbul Başhakan, ilk müdakaleyi yaptıktan sonra y»n»m B^h»tlin<)«ıı »ynlırken tnnnünün sosyalist Bir partilının «ınönü solcu mudur?» sualine TuğOnder: «Hayır, sosyalisttır; Kadro mecmuarul sında çıkmış yazıları vardır» cevabını verdi İskenderiyede Ruslar askerî tersane kuracak Birle«ik Arab Cumhuriyetine Sovyet nıakineleri ve teknisyenleri gönderiliyor Kahire, 18 (T.H.A.) Sovyetler Biriiği İskenderiyede askeri bir tersane inşaası için Birleşik Arap Cumhuriyetine yardım edecektir. Bu yardım. iki memlaket arasrnda bir S'ene önce imzalanan umumi Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Menderes Ankarada Oİduğu İleri stirtildü bir yangını önledi Amerikan lktisadî İşbirliğinc aid depoda çıkan yangına ilk olarak Başbakan müdahale etti 1 C.K.M.P. Arpaemini ocağı kon gresi dün saat 10 da Şehremininde Ankara 18 (CumhuriyetTeleks > termiş ve ocağın yakınındaki amba. bir kahvede yapılmıştır. Bu kon Bugün öğleden sonra Amerikan ikti j lajlar ve masalar tutuşmuştur. Bu »ı grede. C.K.M.P. genel idare kurulu sad! işbirliğine aid bir garaj ile de. rada arabasile yangın mahallinden üyesi Sadık Aldoğan ile Ahmed poda başlayan yangına ilk olarak geçen Başbakan Menderes derhal Tahtaküıç ve Fuad Arna da konuş Başbakan Adnan Menderes müdahale vak'a yerine gitmiş ve sondürme işi muşlardır. etmiş ve itfaiye gelinceye kadar yan ne itfaiyeden evvel müdahale ve neSöz alan partililer. bilhassa Ti gırtm büyümesi önlenmiştir. zaret etmiştir. İtfaiye geldiği zaman Özdemir Caddesinde Irak Sefaret yangın mahallinde bulunan Başbaka ridoğlunun vSosyal prensip'er» tek binası karşısında. bir kısmı depo ve nın dumandan fazlaca müteessir oU lifi üzerinde duımuşlardn'. İl idare bir kısmı da müstahdem yatakhane duğu ve gözlerinden yaş boşandığı kurulu üyesi Tur.gud Altınbasak, si olarak kullanılan binanın üst ka gorülmüştür. «Sosyalizm yoluna sapmağa ne lütmda fişte takılı bırakılan elektrik i İtfaiye Müdürü Cemal Arstan. yan Arkam Sa 5, Sü 4 te ocağından saat 15.30 da çıkan yangın gın»n vaktinde müdahale edildiği kısa zamanda büyümek istidadı gös için büyümediğini söylemiştn. Evvelki gün şehrimizi bastıran karakış soğuğu dün de şiddetini eksiltmeden devam etmiştir. Kar, zaman zaman tipiye çevirerek akşama kadar ve gece devam etmiştir. Günün en yüksek sıcakhk derecesi + 2 olmuş ve akşama doğ ru ısı, sıfır dereceye kadar düşmüştür. Bu arada rüzgâr, yıldız poy j razdan saatte 40 kilometre süratle j esmiştir. Yeşilköy Meteoroloji Istasyonundan bildirildiğine göre, soğuk ve kar yağışı, bugün de devam edecek ve sıcaklık derecesı, sıfınn üzerinde 3 ile sıfınn altmda 3 derece arasında değişecektir. Meteoroloji oto Arkası Sa. 5. Sü, 8 de İzmirde çeşidü hadiselerde 3 kişi öldii kazasında öldii Bir kadın intihar etti. biri yandı. bir genç de trafik Izmir (Telefonlai Bugün şehri mizde vnkubulan çeşitli hâdiselerde 3 kişi ölmüş 2 kişi de yaralanmıştır. ilk hâdise Gürçeşmene olmuş. Sul. tan adında 18 yaşmda genç bir k a . dm D.D.T. içerek ir.tihar etmiştir. Müneyver adında bir kadın da intihaıa teşebbüs etmLş ve koma h a * linde hastaneye kaldırılrrıstır. Mithatpaşa caddesinde Haim Ben serrento adında bir şahsın evinde gaz sobasmm devrilmesi ile yangın çık nv? ve madarn ^Bensemento yanarak feei $ekilde ölmüstür. , v • v • v. Karşıyakada vuku büîan trafik k i Ziii nda N?cin C #.ın adında bir' genç ölmüş. banlryo treninin çarptı 31 İbrahhn Çakır ağır sıırettp yarai lanarak ha'ştareye ksldırılmjştır. 1 Hâdise tahkik edilmektedir. FFNFRBAHCE: 0 GALATASARAY: 0 kalmışlardır. Havaya rağmc Dün Dolmabahçe stadında tipi al Dünku tipi esnasmda Büyükdereden bir göriinöj
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog