Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

M E H M E D AKİF Büyük şairimizin bütün manzum eserlerini, eskiden basılan ve basılmıyan bütün şiirlerini ÖMER KIZA DOĞRUL şairin tarihî, edebî. fikrî. şahsiyetini belirten bir mukaddeme ile birlikte bir araya toplamış ve bu muazzam pc^rin 4 üncü basımı yapılmıştır Fiatı 12.5 Liradır mhurJYet NADf HİLMt YÜCEBAŞ'ın yeni İki ejeri: Değerll edib ve şairin hayatı, san'atı, Malta hâtıraları. mülâkatları, şürlerl, aesirleri, mizah! yazılan; hikâyeleri, romanlarından parçalar. 3 Lira. Büyük jairin hayatı, hâtıraları, çiirteri. fıkra ve nükteleri, üstada yazılan nazireler. tahmisler. mcrsiycler. 30 resim vc karikatür. (6) lira. AHMET HALİT KİTABEVİ AKA GÜNDÜZ YAHYA KEMAL İNKILÂP KİTABEVÎ fll Telgrai ve metrtub «dreıi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu tstanbuJ No: 248 Telefonlar: ümumt Santral Numarası: 2 24298, Yazı İşleri. 224299 Matbaa: 224290 18 Eskişehir Emniyet Maaşlara zam tasarısı dün Müdürü neden istifa K urulundan geçti ettiğini dün açıkladı 4 saat devam eden dünkü toplantıda tayın bedellenne Şevket Asbuzoğlu "partizan bir zihniyetin tesir sahasından uzak kalmak,, için çekildiğini söylnyor r ;; ; > , Jnonfinün Eskişehire gelişi ile alâka'lı olarak ve mahallî D. P. teşkilâtının talebi üzerine Jç Işleri Bakanı tarafmdan vazifesinden alındığını belirten «abık Em. Müdürü «Arzuladığım gerçek demokrasi mmlekette teessüs edince tekrar mesleğime dönmek isterim> dedi. yüzde 50 zam yapılması da kabul edildi Brut olarak memurlas'a zam yüzde 57 küsur, emekli, dul ve yetimler e ıse yüzde 75 tutarındadır; zamlarıtı, emeklilik haklarına tesiri de prensip ' itibarile kararlaştırıldı Doktrin Arayan Bir Parti ki cami arasında namaısıı kaldı, deriz ya. Cumhuriyetçi, Koylü Millet Partisinin durumu da öyle oldu. Vatan Cephesi ile güçbirliği hareketlerinden hiçbirine katılamıyan bu parriyi muallâkta lallanır halden kurtarmak için bazı üyelerce bir te•ebbüse girişildiğini fazetelerde oknyortız: Fartiye fosyalist veya losyalizan bir yön verilecek, böylelikle i$çi eevrelerinin desteü kauuiılacakmif. D Ankara, 17 ıCumhuri.yetT!eks> Bakanlar Kurulu bugün »aat 9.30 da Mfndere.in baskanl'Jır.da top larımış ve toplantı 13.30 a kjMar 4 »r«t devam etmiştir. Bugünkü toplantıria, öğrendi?imi;e göre. tayın bprleü'iine 50 liradan aşağı nlrmmak şajiüe yiizd* 5(1 zam yapılması kurarlpşt\rılmıv tır. Bu karara göre haÎPn 110 lira tayın berieli alan kara ve deni/ subay ve a^subayları icin zam miktarı elü beş lira olac.k ve her ay ödenen bedeller 165 liraya çıkaeaktır. Deniz subry ve assııbaylarının t«u yın bedelleri ise 135 liradan 202.5 liraya yükselecektir. Halen 55 lira alan Milli Savunma sivil perioneline asgari had olan 50 lira zam yapılmak suretüe her ay 105 lira verilecektir. Keza 50 lir» alan Gümriik Muha• *az* memurlan yeni zamla 100 lira, i 25 lira tayın bedeli alan emniyet pe» ! soneli de 75 lira b*del alacaklardır. Diğor taraftan nıemıırlara. emek!i, dul ve yetimlere yapılacak zam tas8"ısı evvelce bildirdİEimiz ;ekil. j d« hazulanmm ve Bakanlar Kuruiundan geçtniştir. Arkast Sa. S, Sü. 2 de Gemiler zabitanının derdleri Dün vapılan konjrrede bir hatib, «Denizcilik Rankası zarar ediyor; çiinkü gemilerde çalışan personel az, karada gcçinen çoktur» dedi Türk Deniz Ticareti Filceu G«nl Zabitanı Sendikasının yılbjt kongrc «i dün saat 14.00 d« yapılmıştır. Kongreve 500 üyeden ancak 30 unun katllmış olması teessüfle karşılanmıştır. Okunan yıllık faaliyet raporund^n sonra söt alan üytler, Denizcilik Bankası, armatörler vg Uçi Sieortülarının gemi zabitanına karjı lâkayd davranmalarım aeı ı a tenkid etmişlerdir. Bir kısım hatipler, Denizcilik Bankasınm kadroları yanılırkeT! deniz zabitanınm menfaatleri düjünülmedieini «bir daktılo harıma, senelerce denir üstünde meçakkat cokmi? yüksek tahsil görmüs bir »üvari veya çarkçıya verilen ayhkta n fazla para veriidiğini» söylemif lerdir. Çarkçıbaşı v* diier zabitanı ge Arkan Sa. 5, Sü. 7 de Tünel önünde 4ün yagmur altında kuyruk yapan halktan bir kısım Bu haher, llkin C.K.M.P. yüksek kademelerinde cok tuhaf yankılar uyandırdı. Kendilerina haksız yere komünist damjrası vunılacağından korkanlar, sosyalist etiketini bafa geçirine, partinin şimdiki »rücünü de yltireceğini düşnnenler oldu. Ba konııda snvliyeceklerimm blı Çok yiiksek olan ithalâtçı, de kısaca acıklıyalım: Sosyaiizm ! Şevket Asbuzoflu, dün gabah EranlyetMtidtirin&ündvn aynlırken toptancı ve perakendeci kâı* elberte komünizm defildir. Dayandıklan felsefe temeli bir olsa bile, Eskijehir İT (Telefonla) C.H. jnormal karşılamanu», görevinl M nisbetlerinin makul bir hadde metod yönünden iki akım tahan ta '. G*n«l Başkanı İsmet înönününjven bir m«mur olarak her vilâyette, indirilmesi bekleniyor bana nddır. Snsvalizm, demokratik Eskişehire gelişinde D.P. lileri meralen ufak kademede olsa dahi ça' Dün şehirde trafik aksadı, bir kısım uçak seferleri yapılmadı. Edirnede karın hümyetlere bağlıdır; amarına bu|nun edemiyen Emniyet Müdürü Şev lifmamn mukadde» olduğuna inan« 'Haber aidığımıza göre ılâ<; fiatyoldan ayrılmak.«ızın rarraak Ister. | ket Ajbuzoğlu Umum Müdiirlük rsk ?ide.bileceğini, fakat bir partiyüksekliği 25 santımı buldu. Hararet derecesi + 2 ye "kadar düştü. Yurdun larınrr çok arttığını ve bunda ithaKomünizm Ue. demokrarik hürriJTeft» Hgyeti azalığına tayin edil «an zihniyete' kıırban olmaktansa lâtçı, toptancı ve eczacı kârlarının muhtelıf bölgelerinde karla karışık şıddetli yağmurlar devam ediyor yetlerin can diişnıanıdır. Çiinkü bu miş olmasına rfğmen bu tayini' Arkan Sa. 5,* 5ü. 4 te mühim rol oynadığını gözöniinde hiirriyetleri Burjuva diizeninin kuEPU'ya borçlu olan devletier tutajı alâkalılar son prim ayarlarnp Ujlettiği birer tuzak faneder. Bır müddettenberi devam etmek, Yeşilköy Meteoroloji İstasyonun listesinde Türkiyenin eski ması üzerine yüksek yekunlar tuÖzel nnilkiyet sistemini yıkmak, te olan Lodos dün saat 14,00 den da'n aldığımız malumata göre, jeh borçlarının yekunıı 481 tan kâr njspetlerini makul bir hadonun dayandıfrı hukıık rejimini teitibaren YlldızPoyraz'a çevirniş rimizde hava bugün kapalı ve aradp indirmek kararır.dadırlar. milyon dolar olarak meltndeD değiştirmek ancak devve şiddetli yağmurla birlikte suhu lıkh yağışiı geçecektir. Küzgârlar On îiıalık bir ilâçta yalmiz peragösteriliyor v rimle mümkiin olabilecektir. net kısa zaman zarfında +14 den yine YıldızPoyrazdan zsman zakendeci l^ârı 200 ku'.uş tutmaktaBlrblrine böylesine aykırı olan Paris 17 (AP) Bugün rfsmen aman fırtma hâlinde esecektir. Ya 2 dereceye kadar düşmüştür. f dır. Toptancı ve ithalâtçı kân ile bu metodlar, aşağı yukarı yüzyılŞiddetli fırtına, yağmur ve kar ğışlann kar hâlinde düşmesi muh fiklandığına göre. Franse, EPU lAvbirlikte bu pay 400 kuruşa kadar danberi tartışma konu«udur. Bir şehirde umumî havatl aksatnvştır. temel görülmektedir. Suhunetin rupa Tediye Birliği) ne 635 milyon yükseîmektedir ki. bu da fazla göAmerikada şiddetli bir lamanlar aynı taflarda bulunan dolar borclu bulunmaktadır. Dün metrekareye düşen yağış mik bugün biraz daha düşerek «0> dezükmektedir. soğ^ık, Avustralyada da detrim taraflılart İle demokrarik EPU teşkilâtı, yjlbaşından itibaıen, tarı 15 kilograrr. stı olarak hesap receye inmesi beklenmektedir. Perakendeci kârının yüzde 15 e, göriilmemiş sıcak dalgası •avaa taraflılan, bolşevik devrimin Arkasi Sa. 5, Sü. 1 de bütün işlerini, daha az libetvl bir lanmıştır. toptancı ve ithalâtçı hi&sesinin de den «onra 1919 H iiciincil entera teşkilât olan Avrupa Para Anlajmahiiküm suruyor yüzde 5 vc 10 a indirileceği söylennagyonalin kurulması üzerine birsına devretmiş bulunmaktadır. Pesmazoglu Patriği ziyaret etti, anlaşmazlığı mektedir. New York 17 (A.P.V Kar fırEPU'ya d«hil devletler de borclabirlerinden ayrılmışlar, lözümona yatıştırmak üzere teşebbüslerde bulundu tınaları. dondurucu soğuklar, au nnı, iki taraflı anlaşmalar çerçeveri naterialist ve bilinnel temellere dabaskınları ve bunlara benzer tabiat dahilinde dürenlemişlerdir. yandığı iddia edilen Manti.sme'i eski Fransanın borcları, Bîtı Almanye, hâdiseleri. Amerikanın hemen her nezheb kavgalanna benzetmişlerYunanistanm Ankara Büyük EI jehrimird* buîunduğu müddet tarBelçika Lüksemburg, Holanda, Istarafmda devam etmektedir. Michidir. çisi Pesmazoglu bazı ozel işlerile fmoj: Fener Patrikhanesine öe bir v«ç ve İs\'içreyedir. gan gölünün doşju sahillerindeki şe Bu kavgada taavstıb cephesini meşgul olmak üzere sehrimize gel riyaret yapmıstır. Büyük Elçi Pe«Yıl sonunda faaliyetine son vermif hirler. kar fırtınalarından büyük komünjstlerin teşkil ettiçine şüphe miş re dün akşam uçakla tekrar , maıoğlu bu riyaretinde Patrik Abtılunan EPU'ya ve teşkilâta A=hil zarar görmektedir. ' / yoktur. İşçi »ınıfının menfaatlerini Ankaraya dönmüştür. 1fchenagora»ve diğer SenSinod Meedevletlerin evvelce mevcud borcları New England bölgesinde büyük j Sovyet Başbakan Yardımcısi, Amerika Cumhursavunmak, bu yolda adım adıtn Yunan Büyük Elçisi Pe«mazo«rra, I Arkast Sa. 5, S ü . 7 de ik nihal borcları şu şekilde ifads yollardan çoğu haftalardanberi buz Konya 17 (Telefonıa) Her gün parlak somıçlar elde etmek bakıedilmiştir. başkanına yeni bir teklif yapmadı; Berlin meselesi, fazetecilere zabıta bülteni vermek larla kaphdır ve bunlar kayak pistnından aosyalist paıtlleri, bir çok Eski borclar Nihal variyet t» olan Emniyet Müdürlüğü bir ti şekline girmiştir. İndiana bö'lgeyerlerde, hele İsveç. Norveç, DaDoğuBatı ve Sovyet Amerika münasebetleri tutarı (mil (mılvon) do s i müddettenberi kız kaçırma vak'a i hemen hemen tamamen felce uğ nimarka jribi kuzey tilkelerinde, lar yon) dolar hakkında »ualler sordu lannj bültene »okmamfktadır. Bu j ramıstır. 115 bin nüfuslu bu bölgeBelçika, Fransa, Almanya, İtalya Memleket e aun sebebinl toran gazetecilere il1 <^ günlerdenberi şehir otobüsleri gibi Batı Avrupa memleketlerinde 4R1 Tılrkiye 34 fililer kız kaçırma olaylarınm neç! JŞİememekte ve diğer nakil vasıtabii>Tİk başarılar gnstenni;lerdir. İş379 Washington, 17 ıRadyo) Sovy»t eaiında mütabakata vardık> demi? Ingiltere, İrlandal.479 l a n rinij» körü «rnek teçkîl «ttiğini v« | da faaliyetlerini tatil etmi? bu Bsjbakan birinci yardımcm Miko. tir. Mülâkat sırasında, Beyaz Sa. İtalya 1? JCredi te bolşevikleri asıl kızdıran re 435 batmd» Konya iline ald tek kız ka | '"nmaktadırlar. Ayrıca. bölgedeki yan, bugün Beyaz Sarayda Amerika rayın etrafında nümayisçiler toplan Norveç İkincl Entertıanyonal Sosyalistleri360 87 llk asıhşta ilmflc kaydı, yere düşen katil Çinaa Tmk'aaının d^hi yayının» mü telefon şebekesi de altüst oîmua Cumhurbaçkanı Eisenhower İle 2 manuştı. Ancak, gıkı emniyet ted Yunanijrfan 317 nin âmansı* düşmanı kilan sebeb 12 »•*d« oIunmıyacajLnı bildirmişler tur. Bütün hatlar birbfrine karıştıDanimarka 272 Adanada bana göre ip bulamadınız mıî> dedi devam eden bir görüşroe yap birleri alınmıjtı. de budur. Komüniıttlere röre. e^er 65 Siyas! çevreler» göre Mikoyan, Portekiz ğmdan buradaki itfaiye teşkilâh | m ı Ş tır. Müteakıben Mikoyan gaze173 36 bu bajarılar nlmasaydı. Batı Avru58 7 Kredi pa «imdiye degin çoktan Burjuva I>urum »ehrimu gazciecileri a yangrınları haber vermek için te ! tecilere, «Cumhurbaşkanı ile karjı. Eisenhower'« yeni bir teklif yap. Avuîiurya (Ymmm t inei kullanılmamasını, bunun ye lıkh fikir teatilerinin faydalı ola44 Arkat Sa. 5, Sü. 4 te İzlonda 7 rejimini yıkmıs ve yörde yiiz holraamd* hayrvt uyandırmıçtiT. rin« elektrikli alarm sistemine baş j şevikleisııiis, böylece 1917 de\Tİm»TJrolmasını taleb etmiştir. cilerinin amaçları gerçckleşmiş ola Arkan Sa. 5, Sü. 4 te caktı. îlâç fiatlarının indfrilmesr ^ için hazırlık Karakıs bütün yurdu birdenbire kapladı Sıı garib dîîııya... Türhiyenin borçîart Fener Patrikhanesindeki ihdlâfa Yunan Büyük müdahale etti Konyada kız kaçırma ölaylarıntn neşri yasakmış! Eisenhover, Mikoyan ile iki saat görüştü Mardin canavarı dün idam edildi İmdi, ffelelim bize. Komünizm tehlikesine karşı her zaman uyanık buhınmamız elberte lâzundır. Tek parti devrinde hunu devlet otoritesi ile basarmağa çalı;ıyorduk. Memlekefe hâkim olan tek parti. miilkivet hakkını da. işri menfaatlerini de koruraak iddiasında idi. Çok partili bayata geçtikten sonra. doğrudan doğruya emeği ile pecinen vatandaşlan temsll ederek bir sosyalist teşekkül bizde bir Hirlü kunılamadı. Sosyalist etiketi altmda ortaya »üriilmek istenen birkaç partinin ?izli birer komünist organı olduğu sonradan polis araştırması İle ortaya çıktı. Aynı etiketi kiıllanan ve giz\i komünistlikle ilişiği buhınmıyan başka partiler de, hiçbir başarıya ulalamadılar, kıyıda köşede nnutulup gıtriler. Endüstrileşme yolunda bir hayli yol alan. harırı »ayılır bir işçl kiitlesini bafnnda yaşatan. bu yüzden büyük sosyal dâvalarla kaı^ı 15 liralık bir mac bileti 150 liraya! Bilet karaborsacılığının önü alınamıvor Dün bütün gün gazetemizin telefonlan işledi. Okuyucular, bugün yapılacak Fenerbahçe Galatasaray mtçına aid numaralı biletlerin karaborsaya düştüğünü ve 100150 lira arasında satıldıâını biHiriyorlardı. Okuyuculardan biri, koyu Galata»eraylı olduğunu, senelerce kuliibe | hizmet ettiğini, hflttâ kulübün ön J kademelerinde vazife gördüğünü. numaralı bir bilet içm idare heyetindeki arkadaşlarına rira edip baş vurTRAFİK KAZALABI İzmirde cvvelki gün vuku bulan feci bir trafik kazasında Nafıa.va m?i:§ı yer bır^kmsdığı halde bir tek ıid bir jipin Karşıyaka iskelesinde bir kişinin ölümün» ve dört kişinin de yaralanmasına sebeb oldubilet alamadığını yana .\akıl= yölyedi. ?unu büdumiitik. Resimde, yaraülardan biri ha*Uhaneye goturulmek üzera otomobıle bindınlırken NADİR NADİ Arkan Sa. 3, Sü. i u k) (Kübayaaid diğer haberleri üsüncü •ahifemizd* buiacakaımı). OAMA MAHKÛM EDİLDILER Kübadaki Batista rejiminin 4 idarecisi, yukarıdaki resimde. Santiaj , ykarıdaki Sa sodaki yüksek askeri mahkeme tarafından çarşamba günü yargılanırken görülmektedir. Drirdü de, tista rejimi sıra^ında isledikleri suçlardan doiayı idama m ejimi mahkum edilmi| v« kurjuna dızılmiîlerdiı ma mahkum edilmi| v« kurjuna dızılmiîle y Arkast Sa. i. Sv, i t* ,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog